JELENTÉS az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Üzbegisztán közötti új átfogó megállapodásról szóló ajánlásáról

1.3.2019 - (2018/2236(INI))

Külügyi Bizottság
Előadó: David McAllister

Eljárás : 2018/2236(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0149/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0149/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE

a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Üzbegisztán közötti új átfogó megállapodásról

(2018/2236(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikkére,

–  tekintettel az Európai Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti átfogó megállapodás uniós hatáskörbe tartozó rendelkezéseire irányuló tárgyalásoknak az Európai Unió nevében történő megkezdésére és lefolytatására való felhatalmazásáról szóló, 2018. július 16-i (EU) 2018/... tanácsi határozatra (10336/18),

  tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2018. július 16-án elfogadott, az Európai Bizottságnak az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti átfogó megállapodás tagállami hatáskörbe tartozó rendelkezéseire irányuló tárgyalásoknak a tagállamok nevében történő megkezdésére és lefolytatására való felhatalmazásáról szóló határozatára (10337/18),

  tekintettel a Parlamentnek 2018. augusztus 6-án továbbított, 2018. július 16-i tanácsi tárgyalási irányelvekre (10601/18 EU Restricted),

  tekintettel az EU és Üzbegisztán között 1999-ben hatályba lépett, meglévő partnerségi és együttműködési megállapodásra (PEM),

  tekintettel az EU és Üzbegisztán között 2011. januárban aláírt, energiaügyről szóló egyetértési megállapodásra,

–  tekintettel a Tanács által 2013-ban elfogadott, a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI-) személyek emberi jogai maradéktalan érvényesítésének előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatásokra,

  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről szóló, 2016. december 14-i jogalkotási állásfoglalására[1],

  tekintettel az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről szóló, 2016. december 14-i nem jogalkotási állásfoglalására[2],

  tekintettel az üzbegisztáni emberi jogi helyzetről szóló, 2014. október 23-i állásfoglalására[3],

  tekintettel a Közép-Ázsiára vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtásának állapotáról szóló, 2011. december 15-i állásfoglalására[4] és az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtásáról és felülvizsgálatáról szóló, 2016. április 13-i állásfoglalására[5],

  tekintettel a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének „Az Európa és Ázsia közötti összeköttetések – Az uniós stratégia elemei” című 2018. szeptember 19-i közös közleményére (JOIN(2016)0031),

  tekintettel Külügyi Bizottsága és Emberi Jogi Albizottsága 2018. szeptemberi, illetve 2017. májusi látogatására, valamint az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán és EU–Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttségei és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség által az országba tett rendszeres látogatásokra,

  tekintettel a kétoldalú menetrenddel (gazdaság, összeköttetés, biztonság és jogállamiság) és regionális kérdésekkel foglalkozó, 2017. november 10-én Szamarkandban megrendezett 13. EU–Közép-Ázsia külügyminiszteri találkozó eredményeire,

  tekintettel a 2018. november 23-án Brüsszelben megrendezett 14. EU–Közép-Ázsia külügyminiszteri találkozó közös közleményére, melynek címe „Az EU és Közép-Ázsia – Közös munkával az inkluzív növekedés, a fenntartható összeköttetések és az erősebb partnerségek kiépítéséért”[6],

  tekintettel a 2014–2020 közötti időszakban Üzbegisztánnak nyújtott, 168 millió EUR összegű, folyamatos uniós fejlesztési támogatásra, az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által nyújtott pénzügyi támogatásra, valamint az országban a békét és a biztonságot, továbbá a nukleáris hulladék csökkentését támogató egyéb uniós intézkedésekre,

  tekintettel a 2018. március 26-án és 27-én az Afganisztánról tartott, Üzbegisztánban rendezett, Afganisztán által társelnökölt taskenti konferencia nyilatkozatára, amelynek címe „Békefolyamat, biztonsági együttműködés és regionális összeköttetések” volt,

  tekintettel a 2017–2021 közötti időszakra szóló, Üzbegisztán fejlesztésére irányuló, öt kiemelt területen alkalmazandó cselekvési stratégiára (fejlesztési stratégia),

–  tekintettel az Üzbegisztán által a Szovjetuniótól való függetlenségének kikiáltása óta egy nyíltabb társadalom és a szomszédos országokkal való nyitottabb kapcsolatok felé tett lépésekre,

–  tekintettel az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 113. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0149/2019),

A.  mivel 2018. november 23-án az EU és Üzbegisztán tárgyalásokat kezdett egy átfogó megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról, amelynek célja a jelenlegi EU–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás felváltása, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó és a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető szabadságok tiszteletben tartása és a jó kormányzás közös értékein alapuló, megerősített és mélyebb együttműködés érdekében, a fenntartható fejlődés és a nemzetközi biztonság előmozdítása és az olyan globális kihívások hatékony kezelése céljából, mint a terrorizmus, az éghajlatváltozás és a szervezett bűnözés;

B.  mivel a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás hatálybalépéséhez a Parlament egyetértése szükséges;

1.  a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács, a Bizottság és a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (főképviselő/alelnök) számára:

Az EU és Üzbegisztán közötti kapcsolatok

a)  üdvözöljék az Üzbegisztán által egy nyitottabb társadalom irányába tett kötelezettségvállalásokat és lépéseket, valamint az EU és Üzbegisztán közötti politikai párbeszédben a valódi elkötelezettség szintjét, amely az átfogó megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások megkezdéséhez vezetett; hangsúlyozzák, hogy az EU közös értékek alapján erősíti kapcsolatait Üzbegisztánnal, és ismerjék el Üzbegisztán Európa és Ázsia között fontos kulturális és politikai hídként betöltött szerepét;

b)  folytassanak rendszeres, mélyreható párbeszédet és kövessék nyomon a független igazságszolgáltatás létrehozására, többek között az ügyvédek függetlenségére vonatkozó valamennyi korlátozás megszüntetésére, egy valóban független, valódi versenyt követően megválasztott parlament kialakítására, az emberi jogok védelmére, a nemek közötti egyenlőségre és a média szabadságára, a biztonsági szolgálatok politikamentesítésére és a jogállamiság tiszteletben tartására és a civil társadalom reformfolyamatba való erőteljes bevonására irányuló politikai és demokratikus reformok teljes körű végrehajtását; üdvözöljék az üzbég parlamentnek (Oliy Majlis) biztosított új hatásköröket, és a parlamenti felügyeletet megerősítő új mechanizmusok létrehozását; ösztönözzék a hatóságokat, hogy hajtsák végre a 2014. évi parlamenti választásokat követően az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala által készített jelentés ajánlásait;

c)  hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a jelenlegi és a jövőbeli megállapodások alapján jelentős támogatást nyújtsanak a fenntartható reformokhoz és azok végrehajtásához, melyek kézzelfogható eredményekhez vezetnek és kezelik a politikai, társadalmi és gazdasági kérdéseket, különös tekintettel a kormányzás javítására, a valóban sokszínű és független civil társadalom számára rendelkezésre álló tér megnyitására, az emberi jogok tiszteletben tartásának erősítésére, a kisebbségek és a sérülékeny csoportokba tartozó emberek, köztük a fogyatékossággal élő valamennyi személy védelmére, az emberi jogok megsértésével és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos elszámoltathatóság biztosítására és a vállalkozói tevékenység előtt álló akadályok felszámolására;

d)  ismerjék el és támogassák Üzbegisztán elkötelezettségét az üzleti környezet, az igazságszolgáltatási rendszer és a biztonsági szolgálatok, a munkakörülmények, valamint a közigazgatási elszámoltathatóság és hatékonyság javítását célzó strukturális, közigazgatási és gazdasági reformok iránt, és hangsúlyozzák ezek teljes mértékű és ellenőrizhető végrehajtásának fontosságát; üdvözöljék a külföldi pénznemekben végzett műveletek és a devizapiac liberalizációját; hangsúlyozzák, hogy Üzbegisztán átfogó reformtervét, a 2017–2021 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiát a külkereskedelmet elősegítő és az üzleti környezetet javító intézkedésekkel kell végrehajtani és alátámasztani; vegyék figyelembe, hogy a munkaerő-migráció és a hazautalások kulcsfontosságú mechanizmusok az üzbegisztáni szegénység kezelése szempontjából;

e)  sürgessék az üzbég kormányt annak biztosítására, hogy az emberi jogok védelmezői, a civil társadalom, a nemzetközi megfigyelők és az emberi jogi szervezetek szabadon működhessenek egy jogilag rendezett és politikailag biztonságos környezetben, nevezetesen a nyilvántartásba vételi eljárások megkönnyítése és a bejegyzés megtagadása esetén a jogszerű jogorvoslat lehetővé tétele révén; sürgessék a kormányt, hogy tegye lehetővé a börtönök és fogvatartási helyek körülményeinek rendszeres, akadálytalan és független nyomon követését; ösztönözzék arra a kormányt, hogy hívja meg az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés kérdésével foglalkozó különleges előadóját, hogy hajtsa végre a 2003-ban tett legutóbbi látogatását követő ajánlásokat, és hogy hozza összhangba a nemzeti jogszabályokat és gyakorlatokat a nemzetközi joggal és normákkal, beleértve egy olyan független ellenőrzési mechanizmust, amely akadálytalan hozzáférést biztosít a fogva tartási helyekhez, hogy figyelemmel lehessen kísérni a fogvatartottakkal való bánásmódot; szólítsák fel a hatóságokat, hogy alaposan vizsgálják ki a kínzásra és az embertelen bánásmódra vonatkozó valamennyi állítást;

f)  mozdítsák elő egy hiteles kormány melletti toleráns, befogadó, plurális és demokratikus társadalom kialakulását a fokozatos, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket teljes mértékben tiszteletben tartó liberalizáció és az emberek javát szolgáló társadalmi-gazdasági fejlődés támogatásával;

g)  üdvözöljék a politikai foglyok szabadon bocsátását, ugyanakkor ösztönözzék arra a hatóságokat, hogy a szabadon bocsátott foglyok számára garantálják a teljes rehabilitációt, továbbá a jogorvoslathoz és az orvosi kezeléshez való hozzáférést; szólítsanak fel minden további politikai fogoly és minden egyéb, politikai indíttatású vádak alapján bebörtönzött vagy büntetőeljárás alá vont személy, például emberi jogi aktivisták, civil társadalmi és vallási aktivisták, újságírók és ellenzéki politikusok szabadon bocsátására; adjanak hangot aggodalmuknak a zárt ajtók mögött zajló perek miatt, és sürgessék a kormányt, hogy vessen véget ezeknek a gyakorlatoknak; sürgessék a kormányt, hogy mihamarabb módosítsa a büntető törvénykönyv szélsőségességgel kapcsolatos, néha a hivatalos állásponttól eltérő vélemények kinyilvánításának büntetésére alkalmazott rendelkezéseit; üdvözöljék az arra vonatkozóan tett kötelezettségvállalásokat, hogy megszüntetik a „börtönszabályok megsértéséről” szóló rendelkezésnek a politikai foglyok börtönbüntetésének önkényes meghosszabbítása céljából történő alkalmazását; biztosítsák, hogy a bűncselekmények és egyéb jogsértések miatt elítélt politikai foglyok megkapják az ügyükkel kapcsolatban hozott bírósági ítéletek másolatát annak érdekében, hogy lehetőségük legyen a fellebbezési joguk gyakorlására és rehabilitációjuk kérelmezésére; üdvözöljék a békés gyülekezés szabadságára vonatkozó bizonyos korlátozások enyhítését, és ösztönözzék az e jogokra vonatkozó korlátozások megszüntetését, így például a békés tüntetők fogva tartását, ezáltal betartva az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát; üdvözöljék a vallás és a meggyőződés szabadságának kérdésével foglalkozó különleges ENSZ-előadó közelmúltbeli látogatását;

h)  jegyezzék meg, hogy a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadsággal foglalkozó rangsorában Üzbegisztán helyezése 2016 és 2018 között csak kis mértékben javult a rangsorban, és fejezzék ki továbbra is aggodalmukat a cenzúra, a weboldalak blokkolása, az újságírók és a bloggerek öncenzúrázása, mind az online, mind az offline zaklatás, valamint a politikai indíttatású büntetőjogi vádak miatt; sürgessék a hatóságokat, hogy vessenek véget a médiával szemben alkalmazott nyomásgyakorlásnak, a média megfigyelésének és a független weboldalak blokkolásának, valamint tegyék lehetővé a nemzetközi médiumok számára tudósítók küldését az országba, és tegyék lehetővé számukra tevékenységük folytatását; támogassák és üdvözöljék a média és a civil társadalmi szervezetek nagyobb függetlenségének biztosítása érdekében tett lépéseket, például a tevékenységüket szabályozó egyes korlátozások feloldását, valamint az országból korábban kitiltott külföldi és nemzetközi média és nem kormányzati szervezetek visszatérését; üdvözöljék a nem kormányzati szervezetek nyilvántartásba vételéről szóló új törvényt, amely rugalmasabbá tesz néhány nyilvántartásba vételi eljárást, és enyhíti a tevékenységek végzésének vagy ülések megtartásának előzetes engedélyezésére vonatkozó egyes követelményeket; sürgessék a hatóságokat e jogszabály teljes körű végrehajtására, többek között a nemzetközi szervezetek nyilvántartásba vétele előtt álló valamennyi akadály felszámolására, és ösztönözzék arra a hatóságokat, hogy szüntessék meg a nem kormányzati szervezetek munkáját akadályozó fennmaradt korlátozásokat, például a terhet jelentő nyilvántartásba vételi követelményeket és a beavatkozó jellegű megfigyelést;

i)  üdvözöljék a gyermekmunka felszámolása és a kényszermunka fokozatos megszüntetése terén elért előrehaladást, valamint az ENSZ különleges előadói által a közelmúltban Üzbegisztánban tett látogatásokat, továbbá az ország nemzetközi nem kormányzati szervezetek előtti újbóli megnyitását ezen a területen; emeljék ki, hogy a kormány által támogatott kényszermunka a gyapot- és selyemiparban és más területeken továbbra is probléma; várják el, hogy az üzbég kormány lépéseket tegyen a kényszermunka valamennyi formájának felszámolása és a jelenség kiváltó okainak kezelése érdekében, különös tekintettel a kötelező kvóták rendszerére, és számoltassa el azokat a helyi hatóságokat, amelyek kényszerrel mozgósítják a közalkalmazotti munkavállalókat és a diákokat; hangsúlyozzák, hogy több erőfeszítésre, és további jogi intézkedésekre van szükség az e területen elért eredmények megszilárdítása érdekében a kényszermunka felszámolása céljából; ösztönözzék e tekintetben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) való további együttműködést; sürgessék a rabszolgaság jelenkori formáival foglalkozó különleges ENSZ-előadó látogatását az országban; hangsúlyozzák a fenntartható pamutellátási lánc kialakításának, továbbá a korszerű és környezetbarát gyapottermesztési technológiák és gazdálkodási gyakorlatok kifejlesztésére irányuló erőfeszítések jelentőségét az országban; támogassák a hazai gyapottermesztőket termelési hatékonyságuk növelése, a környezet védelme és a munkaügyi gyakorlatok javítása érdekében, a kényszermunka felszámolása céljából;

j)  ösztönözzék arra a hatóságokat, hogy lépjenek fel határozottabban annak érdekében, hogy csökkentsék az országban a munkanélküliséget, például nyissák meg a magánszektort és erősítsék meg a kis- és középvállalkozásokat; üdvözöljék e tekintetben a vezetőképzési program kibővítését, és ösztönözzék a vállalkozóknak szóló további képzési programokat; e tekintetben emlékeztessenek a fiatal lakosságban és a viszonylag magas szintű oktatásban rejlő potenciálra; ösztönözzék a vállalkozási ismereteket oktató programok előmozdítását; emlékeztessenek arra, hogy az uniós programok, például az Erasmus+ program fontos szerepet tölt be az EU és Üzbegisztán közötti interkulturális párbeszéd előmozdításában, és hogy az ilyen programok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az e programokban részt vevő diákokat a társadalmuk pozitív irányú megváltoztatásában való szerepvállalásra ösztönözzék;

k)  folytassák az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) által szervezett éves emberi jogi párbeszédek megtartását, és ebben az összefüggésben szorgalmazzák az aggodalomra okot adó egyedi esetek, köztük a politikai foglyok ügyeinek megoldását; a párbeszédek minden egyes fordulója előtt évente állapodjanak meg konkrét területekről, és az uniós előírásokkal összhangban értékeljék a megvalósítandó célkitűzések terén tett előrelépéseket, az emberi jogi kérdések valamennyi egyéb ülésen és politikában történő általános érvényesítése mellett; ösztönözzék és értékeljék az Üzbegisztán által az ENSZ, az EBESZ és az ILO keretében ratifikált nemzetközi emberi jogi eszközök betartását; fejezzék ki folytatódó aggályukat az egyes reformokkal kapcsolatban fennálló problémák és azok végrehajtásának elmaradása miatt; ösztönözzék a hatóságokat, hogy ne kezeljék bűncselekményként a közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatok azonos nemű párok között, és támogassák az LMBTI személyekkel szembeni tolerancia kultúráját; szólítsák fel az üzbég hatóságokat a nők jogainak tiszteletben tartására és előmozdítására;

l)  biztosítsák az útlevél-rendszer felülvizsgálatát; üdvözöljék a korábban a Független Államok Közösségén (FÁK) kívül utazó üzbég állampolgárok számára előírt „kilépő vízumok” rendszerének eltörlését; üdvözöljék Üzbegisztán bejelentését, miszerint 2019. januártól kezdve az uniós tagállamok állampolgárai vízum nélkül utazhatnak az országba;

m)  sürgessék a hatóságokat, hogy javítsák a helyi egészségügyi ellátási rendszert és növeljék a fejlesztések elősegítésére szolgáló állami forrásokat, mivel a helyzet jelentősen romlott azóta, hogy az ország függetlenné vált;

n)  sürgessék a hatóságokat, hogy biztosítsák a szükséges támogatást, és törekedjenek arra, hogy a nemzetközi partnerek hozzájáruljanak és támogatást nyújtsanak annak lehetővé tétele érdekében, hogy Üzbegisztán – és különösen a Karakalpaksztán Autonóm Köztársaság – jobban kezelhesse az Aral-tavat érintő környezeti katasztrófa gazdasági, társadalmi és egészségügyi következményeit azáltal, hogy fenntartható vízgazdálkodást és megőrzési politikákat és gyakorlatokat, valamint hiteles, fokozatos megtisztítási tervet dolgoz ki a régió számára; üdvözöljék a regionális vízügyi együttműködés pozitív fejleményeit, különös tekintettel Tádzsikisztánnal és Kazahsztánnal, a több partner részvételével megvalósuló, az ENSZ által az Aral-tó régiójában élő emberek biztonsága érdekében létrehozott vagyonkezelői alapot és a hatóságok által mutatott elkötelezettséget; továbbra is támogassák az öntözési infrastruktúra javítására irányuló erőfeszítéseket;

o)  vegyék tudomásul Üzbegisztán új külpolitikáját, amely a szomszédokkal és a nemzetközi partnerekkel való együttműködés javulását eredményezte, különösen a stabilitás és a biztonság régión belüli előmozdítása, a határigazgatás, a vízgazdálkodás, a határkijelölés és az energia terén; támogassák Üzbegisztán pozitív elkötelezettségét az afganisztáni békefolyamatban;

p)  üdvözöljék Üzbegisztán folyamatos elkötelezettségét a közép-ázsiai atomfegyvermentes övezet fenntartása iránt; emlékeztessenek az EU által tett azon kötelezettségvállalásra, miszerint támogatni fogja Üzbegisztánt a mérgező és radioaktív hulladékok kezelése terén; ösztönözzék Üzbegisztánt a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés aláírására;

q)  a differenciálás elvét alkalmazva vegyék figyelembe Üzbegisztán fontos szerepét az EU–Közép-Ázsia stratégia soron következő felülvizsgálata során;

r)  ismerjék el Üzbegisztán jogos biztonsági aggályait, és fokozzák az együttműködést a válságkezelés, a konfliktusmegelőzés, az integrált határigazgatás és az erőszakos radikalizálódás, a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a kábítószerek tiltott kereskedelmének leküzdésére irányuló erőfeszítések támogatása terén, a jogállamiság, többek között az emberi jogok megvédése mellett;

s)  biztosítsák a korrupció, a pénzmosás és az adókijátszás elleni küzdelem terén folytatott hatékony együttműködést;

t)  az EU külső finanszírozási eszközeiből Üzbegisztánnak nyújtott támogatást, valamint az EBB és az EBRD kölcsöneit kössék a reformok folytatásához Üzbegisztánban;

u)  támogassák a GSP+ státusz megszerzéséhez szükséges legfontosabb nemzetközi egyezmények hatékony végrehajtását;

v)  támogassák Üzbegisztán erőfeszítéseit a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozás folyamatának megkezdésében, annak érdekében, hogy az ország jobban integrálódjon a világgazdaságba, és javítsa üzleti környezetét, és ezáltal több közvetlen külföldi befektetést vonzzon;

w)  vegyék figyelembe a többi harmadik országgal való kapcsolatok alakulását Kína „egy övezet, egy út” stratégiájának végrehajtásával összefüggésben; és ragaszkodjanak ahhoz, hogy kezelni kell az ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódó emberi jogi aggályokat, többek között az erre vonatkozó iránymutatások kidolgozása révén;

Új átfogó megállapodás

x)  a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalásokat használják fel egy olyan elszámoltatható és demokratikus rendszer felé tett valódi és fenntartható haladás támogatására, amely garantálja és védi minden polgár alapvető jogait, és különösen a civil társadalom, az emberi jogok védelmezői és a jogászok függetlensége számára kedvező környezet biztosítására összpontosít; biztosítsák, hogy a tárgyalások lezárása előtt Üzbegisztán a nemzetközi normáknak megfelelően kellő előrehaladást érjen el a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadsága, valamint a békés gyülekezés szabadságának biztosítása terén, többek között oly módon, hogy megszünteti azokat az akadályokat, amelyek akadályozzák valamennyi új csoport számára az országban folytatott tevékenységek nyilvántartásba vételét és jogszerű elindítását, valamint a külföldi finanszírozás fogadását;

y)  tárgyaljanak meg egy korszerű, mindenre kiterjedő és nagyra törő megállapodást az EU és Üzbegisztán között, amely az 1999-es partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lép, erősítve az emberek közötti kapcsolatokat, a politikai együttműködést, a kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat, valamint a fenntartható fejlődéssel, a környezetvédelemmel, az összeköttetésekkel, az emberi jogokkal és a kormányzással kapcsolatos együttműködést, hozzájárulva Üzbegisztán fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez;

z)  újítsák meg elkötelezettségüket a demokratikus normák előmozdítása, a jó kormányzás és a jogállamiság elvei, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok, többek között a vallás vagy meggyőződés szabadságának tiszteletben tartása mellett;

aa)  támogassák Üzbegisztán ismételt erőfeszítéseit a globális és regionális kihívásokkal – például többek között a nemzetközi biztonsággal és az erőszakos szélsőségesség, a szervezett bűnözés, a drogcsempészet, a vízgazdálkodás, a környezetkárosodás, az éghajlatváltozás és a migráció elleni küzdelemmel – kapcsolatos többoldalú és nemzetközi együttműködés terén;

ab)  biztosítsák, hogy az átfogó megállapodás elősegíti és megerősíti a regionális együttműködést és a fennálló konfliktusok békés megoldását, és megnyitja az utat a valóban jó szomszédi viszonyok kialakítása előtt;

ac)  erősítsék a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokhoz fűződő rendelkezéseket egyrészt azáltal, hogy jobban összekapacsolják azokat az emberi jogokat érintő rendelkezésekkel és az arra irányuló kötelezettségvállalással, hogy végrehajtják az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket, ugyanakkor mechanizmusokat dolgoznak ki az emberi jogokra gyakorolt negatív hatások értékelésére és kezelésére, másrészt pedig azáltal, hogy előmozdítják a piacgazdasági elveket, többek között a jogbiztonságot, valamint a független és átlátható intézményeket, a szociális párbeszédet és az ILO munkaügyi standardjainak végrehajtását a fenntartható közvetlen külföldi befektetések biztosítása és a gazdaság diverzifikációjához való hozzájárulás érdekében; fokozzák a korrupció, a pénzmosás és az adókijátszás elleni küzdelem terén folytatott együttműködést és biztosítsák, hogy a jelenleg több uniós és EGT-tagállamban befagyasztott eszközöket felelős módon visszajuttatják az országba az összes üzbég állampolgár javára;

ad)  erősítsék meg a parlamentközi együttműködés szempontjait az erre felhatalmazott parlamenti együttműködési bizottságon belül a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok területén, ideértve az együttműködési tanács és a parlamenti együttműködési bizottság képviselőinek közvetlen elszámoltathatóságát;

ae)  biztosítsák minden érintett szereplő, többek között a civil társadalom bevonását mind a tárgyalások során, mind a megállapodás végrehajtási szakaszában;

af)  foglaljanak bele az együttműködés potenciális felfüggesztésére vonatkozó záradékot arra az esetre, ha bármely fél megsérti a lényeges elemeket, különös tekintettel a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartására, többek között az Európai Parlament konzultációs szerepére is ilyen esetekben; hozzanak létre egy független ellenőrzési és panaszkezelési mechanizmust, amely az érintett lakosság és képviselőik számára hatékony eszközt biztosít az emberi jogokra gyakorolt hatások kezeléséhez és a végrehajtás ellenőrzéséhez;

ag)  biztosítsák, hogy az Európai Parlament szorosan bekapcsolódjon a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás valamennyi része végrehajtásának nyomon követésébe, amint az hatályba lép, folytassanak konzultációkat ebben az összefüggésben, biztosítva a Parlament és a civil társadalom Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) általi megfelelő tájékoztatását a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás végrehajtásáról, és tegyenek megfelelő válaszlépéseket;

ah)  biztosítsák valamennyi tárgyalási dokumentum Európai Parlament számára történő átadását, a titoktartási szabályoknak megfelelően, a tárgyalási folyamat Parlament általi, megfelelő ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében; tegyenek eleget az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdéséből származó intézményközi kötelezettségeiknek és időnként tájékoztassák a Parlamentet;

ai)  a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodást csak azt követően alkalmazzák ideiglenesen, hogy a Parlament egyetértését adta;

aj)  hajtsanak végre nyilvános tájékoztató kampányt, amely kiemeli az együttműködés várható pozitív eredményeit az uniós és az üzbég állampolgárok javára, és amelynek célja többek között az emberek közötti kapcsolatok további javítása;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint az Üzbég Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

60

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

60

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 15.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat