RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător dintre UE și Uzbekistan

1.3.2019 - (2018/2236(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: David McAllister

Procedură : 2018/2236(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0149/2019
Texte depuse :
A8-0149/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător dintre UE și Uzbekistan

(2018/2236(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Decizia (UE) 2018/… a Consiliului din 16 iulie 2018 de autorizare a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să înceapă negocierile și să negocieze, în numele Uniunii, dispozițiile care intră în sfera de competență a Uniunii ale unui acord cuprinzător între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte (10336/18),

  având în vedere decizia reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului la 16 iulie 2018, de autorizare a Comisiei Europene să înceapă negocierile și să negocieze, în numele statelor membre, dispozițiile care intră în sfera de competență a statelor membre ale unui acord cuprinzător între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte (10337/18),

  având în vedere directivele de negociere ale Consiliului din 16 iulie 2018 (10601/18 EU RESTRICTED), transmise Parlamentului la 6 august 2018,

  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) existent dintre UE și Republica Uzbekistan, în vigoare din 1999,

  având în vedere Memorandumul de înțelegere privind energia semnat între Uniunea Europeană și Uzbekistan în ianuarie 2011,

–  având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu în 2013,

  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 14 decembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile[1],

  având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 14 decembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile[2],

  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2014 referitoare la situația drepturilor omului în Uzbekistan[3],

  având în vedere Rezoluțiile sale din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală[4] și din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală[5],

  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 19 septembrie 2018 intitulată „Conectarea Europei cu Asia – Elemente constitutive pentru o strategie a UE” (JOIN(2018)0031),

  având în vedere vizitele efectuate în Uzbekistan de Comisia sa pentru afaceri externe și de Subcomisia sa pentru drepturile omului în septembrie 2018 și, respectiv, în mai 2017, precum și vizitele periodice efectuate în această țară de Delegația sa la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia,

  având în vedere rezultatele celei de a 13-a reuniuni a miniștrilor de Externe UE-Asia Centrală, care a avut loc la 10 noiembrie 2017 la Samarkand și în cursul căreia s-a discutat despre agenda bilaterală (economie, conectivitate, securitate și stat de drept) și despre subiecte regionale,

  având în vedere comunicatul comun al celei de a 14-a reuniuni a miniștrilor de Externe UE-Asia Centrală, organizată la Bruxelles la 23 noiembrie 2018 și intitulată „UE și Asia Centrală – Colaborăm pentru a construi un viitor al creșterii favorabile incluziunii, al conectivității sustenabile și al unor parteneriate mai puternice”[6],

  având în vedere asistența continuă pentru dezvoltare acordată de UE Uzbekistanului, care se ridică la 168 de milioane EUR în perioada 2014-2020, asistența financiară din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și alte măsuri ale UE vizând sprijinirea păcii și securității și reducerea deșeurilor nucleare din această țară,

  având în vedere declarația Conferinței de la Tașkent privind Afganistanul, din 26-27 martie 2018, care a fost găzduită de Uzbekistan și coprezidată de Afganistan, sub titlul „Procesul de pace, cooperarea în domeniul securității și conectivitatea regională”,

  având în vedere strategia de acțiuni în cinci domenii prioritare pentru dezvoltarea Uzbekistanului (Strategia de dezvoltare) pentru perioada 2017-2021,

–  având în vedere progresele înregistrate de Uzbekistan pe calea unei societăți mai deschise și a unei deschideri mai mari în ceea ce privește relațiile cu vecinii săi de la dobândirea independenței față de Uniunea Sovietică,

–  având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU,

–  având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0149/2019),

A.  întrucât, la 23 noiembrie 2018, UE și Uzbekistan au lansat negocieri privind un acord consolidat de parteneriat și cooperare (APC consolidat) cuprinzător, în vederea înlocuirii actualului APC UE-Uzbekistan, propunându-și o cooperare consolidată și aprofundată în domeniile de interes reciproc, bazată pe valorile comune ale democrației, statului de drept, respectării drepturilor fundamentale și bunei guvernări, pentru a promova securitatea internațională și a aborda cu eficacitate provocările globale, cum ar fi terorismul, schimbările climatice și criminalitatea organizată;

B.  întrucât APC consolidat va necesita acordul Parlamentului pentru a intra în vigoare,

1.  recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

Relațiile UE-Uzbekistan

a)  să salute angajamentele și progresele înregistrate de Uzbekistan pe calea unei societăți mai deschise și nivelul de implicare veritabilă într-un dialog politic dintre UE și Uzbekistan, care a dus la deschiderea negocierilor pe tema unui APC consolidat și cuprinzător; să sublinieze interesul UE față de consolidarea relațiilor sale cu Uzbekistanul pe baza unor valori comune și să recunoască rolul Uzbekistanului de punte culturală și politică importantă între Europa și Asia;

b)  să asigure un dialog periodic aprofundat și să monitorizeze implementarea deplină a reformelor politice și democratice vizând crearea unui sistem judiciar independent – inclusiv ridicarea tuturor restricțiilor impuse independenței avocaților –, a unui parlament cu adevărat independent rezultat în urma unor alegeri cu adevărat competitive, protecția drepturilor omului, egalitatea de gen și libertatea mass-mediei, depolitizarea serviciilor de securitate și asigurarea faptului că se vor angaja să respecte statul de drept, precum și implicarea puternică a societății civile în procesul de reformă; să salute noile puteri conferite lui Oliy Majlis și noile mecanisme de consolidare a supravegherii parlamentare; să încurajeze autoritățile să pună în aplicare recomandările din raportul OSCE/ODIHR în urma alegerilor parlamentare din 2014;

c)  să sublinieze importanța și să ofere sprijin semnificativ pentru reforme sustenabile și pentru punerea lor în aplicare, pe baza acordurilor prezente și viitoare, care să ducă la rezultate concrete și să abordeze aspecte politice, societale și economice, în special în vederea îmbunătățirii administrării, a deschiderii unui spațiu pentru o societate civilă cu adevărat diversificată și independentă, a consolidării respectării drepturilor omului, a protecției tuturor minorităților și persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu handicap, a asigurării asumării răspunderii pentru încălcările drepturilor omului și pentru alte infracțiuni și a înlăturării obstacolelor din calea antreprenoriatului;

d)  să recunoască și să sprijine angajamentul Uzbekistanului față de reformele structurale, administrative și economice în curs vizând îmbunătățirea climatului de afaceri, a sistemului judiciar și a serviciilor de securitate, a condițiilor de muncă și a răspunderii și eficienței administrative și să sublinieze importanța punerii în aplicare integrale și verificabile a acestora; să salute liberalizarea operațiunilor cu valută și a pieței valutare; să sublinieze că planul cuprinzător de reformă al Uzbekistanului, Strategia de dezvoltare pentru 2017-2021, trebuie să fie pus în practică și susținut de măsuri de facilitare a comerțului exterior și de îmbunătățire a mediului de afaceri; să ia în considerare faptul că migrația forței de muncă și remiterile de bani constituie mecanisme esențiale pentru combaterea sărăciei în Uzbekistan;

e)  să îndemne guvernul uzbec să se asigure că apărătorii drepturilor omului, societatea civilă, observatorii internaționali și organizațiile din domeniul drepturilor omului își pot desfășura liber activitatea într-un mediu solid și sigur din punct de vedere politic, îndeosebi prin facilitarea proceselor de înregistrare și permiterea acțiunilor în justiție în cazul în care înregistrarea este respinsă; să îndemne guvernul să permită monitorizarea periodică, neîngrădită și independentă a condițiilor din închisori și din locurile de detenție; să încurajeze guvernul să îl invite pe Raportorul special al ONU privind tortura și alte pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, să dea curs recomandării formulate cu ocazia ultimei sale vizite din 2003 și să alinieze legile și practicile naționale la legislația și standardele internaționale, inclusiv un mecanism de monitorizare independent care acordă acces neîngrădit la locurile de detenție, astfel încât tratamentul la care sunt supuși deținuții să poată fi monitorizat; să facă apel la autorități să investigheze temeinic toate acuzațiile de tortură sau de tratament inuman;

f)  să promoveze apariția unei societăți tolerante, incluzive, pluraliste și democratice conduse de un guvern credibil, sprijinind liberalizarea treptată, cu respectarea deplină a principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, precum și progresele socioeconomice spre binele cetățenilor;

g)  să salute eliberarea unor deținuți politici, dar să îndemne autoritățile să le garanteze reabilitarea completă, accesul la o cale de atac și la tratament medical; să solicite eliberarea tuturor celorlalți deținuți politici și a tuturor persoanelor închise sau persecutate din motive politice, cum ar fi activiștii pentru drepturile omului, societatea civilă și activiștii religioși, jurnaliștii și politicienii din opoziție; să își exprime îngrijorarea cu privire la mai multe procese cu ușile închise și să îndemne guvernul să pună capăt practicii unor astfel de procese; să îndemne guvernul să își modifice rapid dispozițiile din Codul penal privind extremismul, care sunt uneori utilizate în mod abuziv pentru incriminarea dizidenților; să salute angajamentele asumate de a nu mai recurge la acuzațiile de „încălcări ale regulamentului închisorii” pentru a extinde în mod arbitrar sentințele deținuților politici; să se asigure că toți deținuții politici condamnați pentru infracțiuni penale și pentru alte infracțiuni primesc în mod automat copii ale sentințelor judecătorești pronunțate în cauzele lor, astfel încât să li se permită accesul la dreptul lor de a introduce o cale de atac și de a solicita reabilitarea; să salute relaxarea unor restricții impuse libertății de întrunire pașnică și să încurajeze, de asemenea, eliminarea restricțiilor asupra acestor drepturi, cum ar fi arestarea demonstranților pașnici, aderând astfel la Declarația universală a drepturilor omului; să salute vizita recentă a Raportorului special al ONU pentru libertatea de religie sau credință;

h)  să constate că locul ocupat de Uzbekistan în clasamentul privind libertatea presei, întocmit de organizația Reporteri fără frontiere, s-a îmbunătățit foarte puțin între 2016 și 2018 și să rămână preocupat de cenzura, blocarea unor site-uri, autocenzura jurnaliștilor și bloggerilor, hărțuirea, atât online, cât și offline, și acuzațiile penale motivate politic; să îndemne autoritățile să pună capăt presiunilor asupra mass-mediei și supravegherii acesteia, să oprească blocarea site-urilor independente și să permită mass-mediei internaționale să acrediteze corespondenți și să își desfășoare activitatea în țară; să sprijine și să salute măsurile luate pentru îmbunătățirea independenței mass-mediei și a organizațiilor societății civile, de exemplu ridicarea unor restricții care reglementează activitățile acestora, precum și întoarcerea mass-mediei străine și a ONG-urilor internaționale, excluse anterior din țară; să salute noua lege privind înregistrarea ONG-urilor, care relaxează procedurile de înregistrare și unele cerințe privind obținerea unei permisiuni anterioare pentru desfășurarea activităților sau a reuniunilor; să îndemne autoritățile să implementeze integral această lege, inclusiv prin înlăturarea tuturor barierelor din calea înregistrării organizațiilor internaționale, și să încurajeze autoritățile să abordeze restricțiile rămase care limitează activitatea ONG-urilor, cum ar fi cerințele greoaie de înregistrare și monitorizarea intruzivă;

i)  să salute progresele înregistrate pe calea eradicării muncii copiilor și a eliminării treptate a muncii forțate, precum și recentele vizite efectuate în Uzbekistan de raportori speciali ai ONU și redeschiderea țării către ONG-uri internaționale din acest domeniu; să atragă atenția că munca forțată susținută de stat în sectorul bumbacului și al mătăsii și în alte domenii rămâne o problemă; să solicite măsuri din partea guvernului uzbec pentru eliminarea tuturor formelor de muncă forțată, în scopul combaterii cauzelor profunde ale fenomenului, în special sistemul de cote obligatorii, și al tragerii la răspundere a autorităților locale care mobilizează cu forța lucrătorii din sectorul public și studenții; să sublinieze că sunt necesare mai multe eforturi și măsuri juridice suplimentare pentru consolidarea progreselor în acest domeniu, în vederea eliminării muncii forțate; să încurajeze, în acest sens, o cooperare mai strânsă cu Organizația Internațională a Muncii (OIM); să încurajeze accesul în țară pentru o vizită al Raportorului special al ONU privind formele contemporane de sclavie; să sublinieze importanța eforturilor de dezvoltare a unui lanț de aprovizionare sustenabil cu bumbac și a tehnologiilor și practicilor agricole moderne și ecologice de cultivare a bumbacului; să sprijine cultivatorii de bumbac autohtoni să își îmbunătățească eficiența producției, să protejeze mediul și să își îmbunătățească practicile de muncă, în vederea eliminării muncii forțate;

j)  să încurajeze autoritățile să intensifice acțiunile pentru a reduce șomajul din țară, inclusiv prin deschiderea sectorului privat și prin consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii; să salute, în acest sens, extinderea programului de formare în domeniul managementului și să încurajeze alte programe de formare pentru antreprenori; să reamintească potențialul populației sale tinere și nivelul său relativ ridicat de educație în acest sens; să încurajeze promovarea programelor de educație antreprenorială; să reamintească importanța programelor UE, cum ar fi Erasmus+, în ceea ce privește promovarea dialogului intercultural între UE și Uzbekistan și oferirea unor posibilități de capacitare a studenților care iau parte la acestea, ca actori pozitivi ai schimbării în societatea lor;

k)  să continue desfășurarea dialogurilor anuale în domeniul drepturilor omului organizate de Serviciul European de Acțiune Externă (SEA) și, în acest context, să insiste pentru soluționarea cazurilor individuale vizate, inclusiv cele ale deținuților politici; să convină anual asupra unor domenii concrete înainte de fiecare rundă de dialoguri și să evalueze progresele privind rezultatele în conformitate cu standardele UE, integrând, în același timp, aspectele legate de drepturile omului în toate celelalte reuniuni și politici; să încurajeze și să evalueze conformitatea cu instrumentele din domeniul drepturilor omului, astfel cum au fost ratificate de Uzbekistan, în special în cadrul ONU, OSCE și OIM; să își exprime în continuare îngrijorarea cu privire la problemele nesoluționate și la nepunerea în aplicare a unor reforme; să încurajeze autoritățile să dezincrimineze relațiile sexuale consimțite dintre persoane de același sex și să promoveze o cultură de toleranță față de persoanele LGBTI; să invite autoritățile din Uzbekistan să susțină și să promoveze drepturile femeilor;

l)  să asigure o reexaminare a sistemului de eliberare a pașapoartelor; să salute eliminarea sistemului „vizelor de ieșire”, care anterior erau solicitate de cetățenii uzbeci atunci când călătoreau în afara Comunității Statelor Independente (CSI); să salute declarația Uzbekistanului potrivit căreia, începând din ianuarie 2019, nu se vor mai solicita vize pentru cetățenii statelor membre ale UE;

m)  să îndemne autoritățile să îmbunătățească sistemul de sănătate local și să majoreze resursele de stat pentru a facilita îmbunătățirile, deoarece situația s-a deteriorat semnificativ de când țara și-a câștigat independența;

n)  să îndemne autoritățile să ofere sprijinul necesar și să solicite contribuția și sprijinul partenerilor internaționali pentru a permite Uzbekistanului, și în special Republicii autonome Karakalpakstan, să facă față consecințelor economice, sociale și în materie de sănătate ale catastrofei ecologice din Marea Aral, prin instituirea unei gestionări sustenabile a apei și a unor politici și practici de conservare, precum și a unui plan de curățare treptată a întregii regiuni; să salute evoluțiile pozitive în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul apei, îndeosebi cu Tadjikistan și Kazahstan, înființarea Fondului fiduciar multilateral al ONU privind securitatea umană pentru regiunea Mării Aral și angajamentul dovedit de autorități; să sprijine în continuare eforturile de îmbunătățire a infrastructurii de irigații;

o)  să recunoască noua politică externă a Uzbekistanului, care a generat îmbunătățiri ale cooperării cu țările învecinate și cu partenerii internaționali, în special în ceea ce privește promovarea stabilității și securității în regiune, gestionarea frontierelor și a apei, delimitarea frontierelor și energia; să sprijine implicarea pozitivă a Uzbekistanului în procesul de pace din Afganistan;

p)  să salute angajamentul continuu al Uzbekistanului de a susține zona liberă de arme nucleare în Asia Centrală; să reamintească angajamentul UE de a sprijini Uzbekistanul în tratarea deșeurilor toxice și radioactive; să încurajeze Uzbekistanul să semneze Tratatul de interzicere a armelor nucleare;

q)  să țină cont de rolul important al Uzbekistanului în viitoarea reexaminare a Strategiei UE pentru Asia Centrală, aplicând principiul diferențierii;

r)  să recunoască preocupările legitime în materie de securitate ale Uzbekistanului și să intensifice cooperarea pentru a sprijini managementul crizelor, prevenirea conflictelor, gestionarea integrată a frontierelor și eforturile de combatere a radicalizării violente, a terorismului, criminalității organizate și comerțului ilegal cu droguri, susținând, în același timp, statul de drept, inclusiv protecția drepturilor omului;

s)  să asigure cooperarea efectivă în domeniul combaterii corupției, al spălării banilor și al evaziunii fiscale;

t)  să condiționeze oferirea de asistență către Uzbekistan din instrumentele de finanțare externă ale UE și din împrumuturile acordate de BEI și de BERD de continuarea progreselor pe calea reformei;

u)  să sprijine transpunerea eficace în practică a convențiilor internaționale esențiale necesare pentru statutul SGP+;

v)  să sprijine eforturile Uzbekistanului de a se angaja în procesul de aderare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), în scopul de a integra mai bine țara în economia mondială și de a-i îmbunătăți climatul de afaceri, atrăgând astfel mai multe investiții străine directe (ISD);

w)  să țină cont de dezvoltarea relațiilor cu alte țări terțe în contextul implementării inițiativei ”One Belt One Road” (OBOR) – O centură un drum – a Chinei; să insiste asupra respectării drepturilor omului în legătură cu această inițiativă, inclusiv prin elaborarea de orientări în acest sens;

Noul acord cuprinzător

x)  să folosească negocierile privind APC consolidat pentru a sprijini o tranziție veritabilă și sustenabilă a Uzbekistanului către un regim responsabil și mai democratic care garantează și protejează drepturile fundamentale pentru toți cetățenii și se axează în special pe asigurarea unui mediu favorabil societății civile, apărătorilor drepturilor omului și independenței avocaților; să se asigure că, înainte de încheierea negocierilor, Uzbekistanul înregistrează progrese considerabile înspre asigurarea libertății de exprimare și libertății de întrunire și de asociere pașnică, conform standardelor internaționale, inclusiv prin eliminarea obstacolelor care împiedică toate grupurile noi să se înregistreze și să își demareze legal activitățile în țară, precum și să primească finanțări externe;

y)  să negocieze un acord modern, atotcuprinzător și ambițios între UE și Uzbekistan, care va înlocui APC din 1999, consolidând contactele interpersonale, cooperarea politică, relațiile comerciale și de investiții și cooperarea în domeniul dezvoltării durabile, al protecției mediului, al conectivității, al drepturilor omului și al guvernanței și contribuind la dezvoltarea economică și socială sustenabilă a Uzbekistanului;

z)  să își reînnoiască angajamentul față de promovarea standardelor democratice, a principiilor bunei guvernanțe și statului de drept și a respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de religie sau de convingere și a apărătorilor acestora;

aa)  să sprijine eforturile reînnoite ale Uzbekistanului pentru cooperarea multilaterală și internațională în ceea ce privește provocările globale și regionale, cum ar fi securitatea internațională și combaterea extremismului violent, criminalitatea organizată, traficul de droguri, gestionarea apei, degradarea mediului, schimbările climatice și migrația, printre altele;

ab)  să se asigure că acordul cuprinzător facilitează și consolidează cooperarea regională și soluționarea pașnică a conflictelor legate de controversele existente, deschizând calea către adevărate relații de bună vecinătate;

ac)  să consolideze dispozițiile legate de relațiile economice și comerciale, corelându-le mai bine cu dispozițiile privind drepturile omului și cu un angajament de implementare a principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, asigurând totodată mecanisme de evaluare și atenuare a impactelor negative asupra drepturilor omului, pe de o parte, și, pe de altă parte, promovând principiile economiei de piață, inclusiv securitatea juridică, instituțiile independente și transparente, dialogul social și implementarea standardelor de muncă ale OIM, pentru a garanta investiții străine directe sustenabile și a contribui la diversificarea economiei; să îmbunătățească cooperarea în lupta împotriva corupției, spălării de bani și evaziunii fiscale și să asigure că activele indisponibilizate în prezent în mai multe state membre ale UE și SEE sunt repatriate în mod responsabil, în beneficiul întregului popor uzbec;

ad)  să consolideze aspecte ale cooperării interparlamentare din cadrul unei Comisii parlamentare de cooperare cu puteri sporite în domeniile democrației, statului de drept și drepturilor omului, inclusiv răspunderea directă a reprezentanților Consiliului de cooperare și ai Comisiei parlamentare de cooperare;

ae)  să asigure implicarea tuturor actorilor competenți, inclusiv a societății civile, atât în timpul negocierilor, cât și în etapa de punere în aplicare a acordului;

af)  să includă o clauză clar definită privind suspendarea potențială a cooperării în caz de încălcare a elementelor esențiale de către oricare dintre părți în ceea ce privește, în special, respectarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept, inclusiv consultarea Parlamentului European în astfel de cazuri; să instituie un mecanism independent de monitorizare și de soluționare a plângerilor, care să ofere populațiilor afectate și reprezentanților acestora instrumente eficace de abordare a impactului negativ asupra drepturilor omului și să monitorizeze punerea în aplicare;

ag)  să asigure că Parlamentul European este implicat îndeaproape în monitorizarea implementării tuturor părților APC consolidat, după intrarea sa în vigoare, să organizeze consultări în acest context, asigurând că Parlamentul și societatea civilă sunt informați în mod corespunzător cu privire la implementarea APC consolidat de către SEAE, și să reacționeze în consecință;

ah)  să asigure transmiterea tuturor documentelor de negociere către Parlamentul European, sub rezerva normelor de confidențialitate, pentru a permite exercitarea unui control adecvat al Parlamentului asupra procesului de negociere; să îndeplinească obligațiile interinstituționale care decurg din articolul 218 alineatul (10) din TFUE și să informeze periodic Parlamentul

ai)  să aplice cu titlu provizoriu APC consolidat doar după aprobarea de către Parlament;

aj)  să desfășoare o campanie de informarea a publicului care să evidențieze rezultatele pozitive preconizate ale cooperării și avantajele pentru cetățenii UE și cei ai Uzbekistanului, care ar stimula totodată contactele interpersonale;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Republicii Uzbekistan.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

60

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

60

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 18 martie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate