Postup : 2018/2201(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0150/2019

Předložené texty :

A8-0150/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.27

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0268

ZPRÁVA     
PDF 204kWORD 62k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) na rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(5), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0150/2019),

1.  uděluje řediteli Evropského institutu pro rovnost žen a mužů absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí institutu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(11), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0150/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0150/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jen „institut“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše  7 722 898 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 1,24 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet institutu pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka institutu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,92 %, což oproti roku 2016 představuje mírný nárůst o 0,5 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 80,95 %, což oproti předcházejícímu roku představuje znatelný nárůst o 8,12 %; všímá si, že poté, co byla provedena analýza výhod a nevýhod rozlišených prostředků, se institut rozhodl, že je nepřijme jakožto nástroj pro řešení víceleté povahy jeho operací; vyzývá institut, aby průběžně sledoval aktuální situaci a informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o případném vývoji v této věci;

Zrušení přenesených prostředků

2.  vítá skutečnost, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 34 865 EUR, čili 1,79 % celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 0,07 %;

Výkonnost

3.  připomíná, že institut byl zřízen, aby přispíval k prosazování rovnosti žen a mužů v Unii a posiloval ji, včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval informovanost občanů Unie o této problematice, a vítá skutečnost, že je upřednostňována činnost v několika oblastech s vysokou kvalitou výstupu a vysokou viditelností, aniž by se zmenšila pozornost věnovaná hledisku rovnosti žen a mužů;

4.  vítá skutečnost, že institut používá určité klíčové ukazatele výkonnosti v souvislosti s provozními cíli a řízením finančních a lidských zdrojů k tomu, aby měřil přidanou hodnotu svých činnosti a zlepšoval řízení svého rozpočtu;

5.  s uspokojením konstatuje, že institut účinně realizoval svůj pracovní program a v roce 2017 splnil 98,75 % činností z jednotného programového dokumentu; dále konstatuje, že institut vydal třetí vydání indexu rovnosti žen a mužů s cílem monitorovat pokrok, kterého bylo v Unii v této oblasti dosaženo;

6.  vítá skutečnost, že se rozsah komunikačních činností institutu v roce 2017 významně rozšířil a že jeho publikace dostávají pozitivní zpětnou vazbu od uživatelů, což přispělo k šíření informací o rovnosti žen a mužů a ke zvyšování povědomí občanů Unie;

7.  oceňuje činnost institutu v oblasti digitalizace a vítá jeho projekt zaměřený na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů a rozvoj parlamentního nástroje pro zohledňování rovnosti žen a mužů;

8.  vítá probíhající spolupráci mezi institutem a Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví a také příspěvek institutu k úsilí, které Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví v současné době vynakládá, a to včetně studie a podpory týkající se sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů a genderových aspektů obchodování s lidmi; v této souvislosti zejména vítá přínos institutu k začleňování genderového hlediska do směrnice proti obchodování s lidmi a do směrnice o právech obětí; 

9.  podporuje činnost institutu, který prostřednictvím svých studií a výzkumu umožňuje výboru FEMM získávat údaje, jež jsou pro jeho řádnou práci nezbytné, neboť se jedná o oficiální a vysoce kvalitní údaje, které nejsou žádným způsobem ideologicky ovlivněny;

10.  vítá zapojení institutu a jeho cenné příspěvky týkající se genderového aspektu v evropské síti agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

11.  s uspokojením konstatuje, že institut v roce 2017 proaktivně zahájil spolupráci s ostatními agenturami, která spočívá v seminářích zaměřených na vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti předcházení obtěžování; dále konstatuje, že institut podporoval Evropský inovační a technologický institut při začleňování hledisek rovnosti žen a mužů do jeho provozních činností a podílel se na společné publikaci s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek;

12.  konstatuje, že institut pokročil při uskutečňování některých doporučení externího hodnocení (2015); vítá úsilí institutu o přeměnu směrem k projektové organizaci, která zvýší interní součinnost a bude podporovat sdílení znalostí mezi útvary; oceňuje skutečnost, že institut začal uplatňovat akční plán zaměřený na provádění vydaných doporučení, a vyzývá jej, aby v tomto procesu nadále pokračoval s cílem zlepšit řízení a účinnost;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,30 %, přičemž z 27 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 28 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 26; konstatuje, že v roce 2017 mimoto v institutu pracovalo 15 smluvních zaměstnanců a 4 vyslaní národní odborníci;

14.  lituje nerovnoměrného zastoupení mužů a žen ve správní radě institutu, kde je z 32 členů 26 žen a 6 mužů; žádá v této souvislosti Komisi, členské státy a další zúčastněné strany, aby při předkládání svých nominací do správní rady přihlížely k významu zajištění rovnováhy mezi ženami a muži;

15.  všímá si, že institut přijal politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; konstatuje, že institut uspořádal školení a umožnil důvěrné poradenství;

16.  bere na vědomí skutečnost, že institut přijal opatření v návaznosti na zprávy týkající se sexuálního obtěžování zaměstnankyň a stážistek v této agentuře; zdůrazňuje, že tato agentura musí jít příkladem v boji proti sexuálnímu obtěžování a při zajišťování bezpečnosti a důstojnosti všech svých pracovníků; podporuje institut při uplatňování politiky nulové tolerance vůči sexuálnímu obtěžování;

17.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení o výběrových řízeních na volná pracovní místa také na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad; na základě odpovědi institutu konstatuje, že bez ohledu na otázku finančních omezení se institut domnívá, že kanály, které v současnosti používá, zajišťují náležitou transparentnost;

Veřejné zakázky

18.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byl institut žalován neúspěšnými účastníky výběrových řízení, kteří požadovali odškodnění v celkové výši 700 000 EUR (což představuje 9 % ročního rozpočtu institutu) a zrušení rozhodnutí o udělení zakázek; všímá si, že institut se již připravuje na finanční řešení v případě prohry těchto soudních řízení; na základě odpovědi institutu si všímá, že institut změní své postupy týkající se veřejných zakázek bez ohledu na konečné soudní rozhodnutí; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dalším vývoji v této věci;

19.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora institut vyhlásil a uzavřel výběrové řízení na dodavatele cestovních služeb, aniž by zaručil ekonomicky nejvýhodnější služby; na základě odpovědi institutu konstatuje, že jsou v institutu prováděny interní kontroly, které ověřují a kontrolují ceny služeb poskytovaných vybraným dodavatelem; dále si všímá, že institut nemá v úmyslu tuto smlouvu obnovit, ale hodlá se zapojit do společného výběrového řízení organizovaného Komisí; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

20.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že institut do konce roku 2017 nezavedl nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě odpovědi institutu konstatuje, že institut provádí elektronické předkládání nabídek a elektronickou fakturaci v souladu s lhůtami, které Komise stanovila na konec roku 2018; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

21.  bere na vědomí stávající opatření institutu a jeho nepolevující snahu o zajištění transparentnosti, prevenci a řešení střetů zájmů a ochranu whistleblowerů; se znepokojením však konstatuje, že institut zveřejňuje pouze životopis své ředitelky, nikoli však ostatních členů vrcholného vedení; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních přijatých v této souvislosti;

Interní audit

22.  konstatuje, že v roce 2017 útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit týkající se vztahů se zúčastněnými stranami a externí komunikace, přičemž dospěl k závěru, že interní kontroly institutu jsou dostatečné; konstatuje, že za účelem provedení tří doporučení IAS, která byla označena jako „důležitá“, byl vytvořen akční plán, který má být splněn do konce roku 2018; vyzývá institut, aby o provedení těchto tří doporučení informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

23.  bere na vědomí úsilí institutu o to, aby byl nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; všímá si, že institut nezavedl žádná zvláštní opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO2, nicméně konstatuje, že své pracovníky vybízí k tomu, aby při dojíždění do zaměstnání používali veřejnou dopravu nebo jezdili na kole;

o

o o

24.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2019

STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017

(2018/2201(DEC))

Zpravodajka: Malin Björk

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých činností, jak je zakotveno v článku 8 Smlouvy o fungování EU;

B.  vzhledem k tomu, že sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů představuje uplatňování genderového mainstreamingu v rámci rozpočtového procesu a znamená posuzování rozpočtu z genderového hlediska, přičemž toto hledisko je začleňováno do všech úrovní rozpočtového procesu a vede k restrukturalizaci příjmů a výdajů za účelem podpory rovnosti žen a mužů(15);

1.  připomíná, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) byl zřízen, aby přispíval k prosazování rovnosti žen a mužů v Unii a posiloval ji, včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval informovanost občanů Unie o této problematice, a vítá upřednostňování činnosti v několika oblastech s vysokou kvalitou výstupu a vysokou viditelností, aniž by se zmenšila pozornost věnovaná hledisku rovnosti žen a mužů;

2.  vítá skutečnost, že se rozsah komunikačních činností institutu EIGE v roce 2017 významně rozšířil a že jeho publikace dostávají pozitivní zpětnou vazbu od uživatelů, což přispělo k šíření informací o rovnosti žen a mužů a ke zvyšování povědomí občanů Unie;

3.  vítá zapojení institutu EIGE a jeho cenné příspěvky týkající se genderového aspektu v evropské síti agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

4.  bere na vědomí, že institut EIGE pokročil při uskutečňování některých doporučení externího hodnocení (2015); vítá úsilí institutu o přeměnu směrem k projektové organizaci, která zvýší interní součinnost a bude podporovat sdílení znalostí mezi útvary; oceňuje skutečnost, že institut EIGE začal uplatňovat akční plán zaměřený na vydaná doporučení, a vyzývá institut, aby v tomto procesu nadále pokračoval s cílem zlepšit řízení a účinnost;

5.  vítá probíhající spolupráci mezi institutem EIGE a Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví a také příspěvek institutu EIGE k úsilí, které v současné době Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vynakládá, a to včetně studie a podpory týkající se sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů a genderových aspektů obchodování s lidmi; v této souvislosti zejména vítá přínos institutu EIGE při začleňování genderového hlediska do směrnice proti obchodování s lidmi a do směrnice o právech obětí; 

6.  zdůrazňuje, že je třeba, aby institut EIGE úzce spolupracoval nejenom s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví, ale také s ostatními parlamentními výbory, aby tak mohl lépe začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů do politik a opatření; vyzývá k tomu, aby byly institutu EIGE přiděleny dodatečné finanční prostředky k navýšení počtu zaměstnanců, aby mohl svým klíčovým partnerům poskytovat pomoc při uplatňování genderového rozpočtování a dalších nástrojů pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

7.  podporuje činnost institutu EIGE, který prostřednictvím svých studií a svého výzkumu umožňuje výboru FEMM získávat údaje, jež jsou pro jeho řádnou práci nezbytné, neboť mu poskytuje oficiální a vysoce kvalitní údaje, které nejsou žádným způsobem ideologicky ovlivněny;

8.  vítá výsledky institutu EIGE v roce 2017, zejména vydání indexu rovnosti žen a mužů 2017 (dále jen index), vytvoření harmonizovaných definic a ukazatelů v oblasti genderového násilí a rozšíření platforem a nástrojů pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; oceňuje nový prvek indexu, který se zaměřuje na rozdíly mezi různými skupinami žen a mužů, a skutečnost, že index bude od roku 2019 pravidelně aktualizován; vyzývá k rozvoji dalších metodických nástrojů, které zajistí lepší začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik a opatření;

9.  bere na vědomí skutečnost, že institut EIGE přijal opatření v návaznosti na zprávy týkající se sexuálního obtěžování zaměstnankyň a stážistek v této agentuře; zdůrazňuje, že tato agentura musí jít příkladem v boji proti sexuálnímu obtěžování a při zajišťování bezpečnosti a důstojnosti všech svých pracovníků; podporuje institut EIGE při uplatňování politiky nulové tolerance vůči sexuálnímu obtěžování;

10.  důrazně doporučuje, aby byl institut EIGE, jakožto odborné centrum Evropské unie pro rovnost mužů a žen, pověřen monitorováním provádění Istanbulské úmluvy;

11.  lituje toho, že institut EIGE musí pracovat v situaci, kdy je neustále ohrožován rozpočtovými škrty a nedostatkem lidských zdrojů;

12.  oceňuje činnost institutu EIGE v oblasti digitalizace a vítá jeho projekt zaměřený na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů a rozvoj parlamentního nástroje pro zohledňování rovnosti žen a mužů;

13.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl ve svém stanovisku k závěru, že roční účetní závěrka institutu EIGE ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2017 a že výsledky jeho hospodaření, peněžní tok a změny v čistých aktivech ke konci roku jsou v souladu s ustanoveními finančního nařízení a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

14.  bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, že příjmy a platby, na nichž se zakládá účetní závěrka institutu EIGE za rok končící 31. prosincem 2017, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

15.  vítá skutečnost, že byla splněna připomínka Účetního dvora z roku 2016 ohledně úrovně přenosů prostředků na závazky v hlavě III (provozní výdaje); vyzývá institut EIGE, aby se zaměřil na připomínku Účetního dvora o zveřejňování oznámení o volných pracovních místech na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu, což by zvýšilo transparentnost a publicitu a občanům by to umožnilo souhrnně se informovat o volných pracovních místech v jednotlivých evropských orgánech, institucích a agenturách;

16.  na základě dostupných údajů je toho názoru, že ředitelce institutu EIGE lze udělit absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jean Lambert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 136.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 136.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 136.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 136.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 84/31, 17.3.2017, s. 151

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí