Menetlus : 2018/2201(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0150/2019

Esitatud tekstid :

A8-0150/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.27

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0268

RAPORT     
PDF 190kWORD 55k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2201(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(5), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0150/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele instituudi 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2019. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(11), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0150/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0150/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (edaspidi „instituut“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(13) kohaselt oli instituudi 2017. aasta lõplik eelarve 7 722 898 eurot ehk 1,24 % suurem kui 2016. aastal; arvestades, et instituudi kogu eelarve tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,92 %, mis on 2016. aastaga võrreldes veidi (0,5 %) kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 80,95 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes märkimisväärselt (8,12 %) suurem; märgib, et pärast liigendatud assigneeringute eeliste ja puuduste analüüsimist otsustas instituut neid oma tegevuse mitmeaastast iseloomu käsitleva meetmena mitte vastu võtta; kutsub instituuti üles olukorda pidevalt jälgima ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigist selles valdkonnas toimuvatest muutustest;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  väljendab heameelt selle üle, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 34 865 eurot, mis moodustas kogu üle kantud summast 1,79 % ja oli 2016. aastaga võrreldes 0,07 % väiksem;

Tulemused

3.  tuletab meelde, et instituut asutati selleks, et soodustada ja tugevdada liidus soolise võrdõiguslikkuse edendamist, sealhulgas soolise aspekti arvestamist liidu kõigis asjakohastes poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates riiklikes poliitikavaldkondades, võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja liidu kodanike teadlikkuse suurendamist soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, ning väljendab heameelt asjaolu üle, et esmatähtsaks peetakse tööd mitmes kvaliteetse ja silmapaistva väljundiga valdkonnas, keskendudes seejuures ka soolise aspekti arvessevõtmisele;

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et instituut kasutab tegevuse eesmärkide täitmise ning rahaliste vahendite ja inimressursside haldamisega seoses teatavaid peamisi tulemusnäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist;

5.  märgib rahuloluga, et instituut rakendas oma tööprogrammi tõhusalt ja täitis 2017. aastal 98,75 % ühtse programmdokumendi tegevustest; märgib lisaks, et instituut on avaldanud soolise võrdõiguslikkuse indeksi kolmanda väljaande, et jälgida soolise võrdõiguslikkuse edenemist liidus;

6.  väljendab heameelt selle üle, et 2017. aastal laienes märgatavalt instituudi teavitustegevus ning tema väljaanded on saanud kasutajatelt positiivset tagasisidet, mis aitas liidus soolise võrdõiguslikkuse sõnumeid levitada ja kodanike teadlikkust tõsta;

7.  hindab instituudi tööd digitaliseerimise valdkonnas ja väljendab heameelt seoses tema projektiga, mis käsitleb töö ja eraelu tasakaalustamist, soolist palga- ja pensionilõhet ja sootundlikku parlamendi töö abivahendit;

8.  väljendab heameelt instituudi ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni vahelise jätkuva koostöö üle ning väljendab heameelt instituudi panuse üle parlamendikomisjoni jooksvasse töösse, muu hulgas sooteadliku eelarvestamise ja inimkaubanduse sooliste aspektide uurimise ja edendamise küsimustes; sellega seoses tunnustab eriti EIGE tegevust soolise perspektiivi lõimimiseks inimkaubanduse vastasesse direktiivi ja ohvrite õiguste direktiivi; 

9.  toetab instituudi tööd, mis näiteks uuringute korraldamise kaudu aitab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil saada tema töö jaoks vältimatult vajalikke ametlikke, kvaliteetseid ja ideoloogiliselt kallutamata andmeid;

10.  väljendab rahulolu seoses instituudi osalemisega justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustikus ja tema väärtusliku panusega sooküsimuste edendamisse selle võrgustiku raames;

11.  märgib rahuloluga, et instituut käivitas 2017. aastal ennetavalt koos teiste ametitega ühistegevuse, mis hõlmas koolitusi ja kogemuste jagamise seminare ahistamise ennetamiseks; märgib lisaks, et instituut toetas Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti soolise aspekti integreerimisel tema tegevusse ning andis panuse ühisväljaandesse koos Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga;

12.  võtab teadmiseks, et instituut on asunud täitma mõningaid 2015. aasta välishindamise käigus antud soovitusi; väljendab rahulolu seoses instituudi püüdega muutuda eelkõige projektipõhiseks organisatsiooniks, mis suurendab asutusesisest koostoimet ja edendab üksustevahelist teadmiste jagamist; hindab asjaolu, et instituut on hakanud rakendama soovituste täitmise tegevuskava ning kutsub instituuti üles juhtimise ja tõhususe parandamiseks seda tegevust jätkama;

Personalipoliitika

13.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 96,30 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 27 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 26 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 28); märgib, et 2017. aastal töötas instituudi heaks ka 15 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti;

14.  peab kahetsusväärseks, et instituudi haldusnõukogu liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus, sest 32 liikmest 26 on naised ja kuus mehed; palub sellega seoses komisjonil, liikmesriikidel ja teistel asjaomastel pooltel võtta arvesse soolise tasakaalu tagamise tähtsust, kui nad esitavad oma kandidaadid haldusnõukogusse;

15.  märgib, et instituut on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika; võtab teadmiseks, et instituut korraldas koolituskursusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

16.  võtab teadmiseks, et instituut on võtnud järelmeetmeid seoses instituudi naistöötajate ja praktikantide seksuaalse ahistamise teadetega; rõhutab, et instituut peab olema eeskujuks võitluses seksuaalse ahistamise vastu ning tagama kõigile oma töötajatele turvalisuse ja väärikuse; toetab instituuti seksuaalse ahistamise suhtes nulltolerantsi poliitika rakendamisel;

17.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab sellise avaldamisega kaasnevaid suuri tõlkekulusid; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et lisaks rahalistele piirangutele on instituut arvamusel, et praegu kasutatavad kanalid tagavad nõuetekohase läbipaistvuse ja avalikustamise;

Hanked

18.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt kaevati instituut kohtusse mitteedukate pakkumuste pärast ning nõuti kokku 700 000 euro suurust kahjutasu (mis moodustab kuni 9 % instituudi aastaeelarvest) ja lepingu sõlmimise otsuse tühistamist; märgib, et instituut valmistub juba praegu võimaliku kahjumiga toimetulekuks; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut kohandab hankemenetlusi olenemata lõplikust kohtuotsusest; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest teada;

19.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt instituut algatas ja viis lõpule hankemenetluse, et leida teenusepakkuja reisiteenuse osutamiseks ilma, et oleks tagatud parim hinna ja kvaliteedi suhe; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut on kehtestanud sisekontrolli valitud teenuseosutaja osutatud teenuste hindade kontrollimiseks; märgib lisaks, et instituut ei kavatse seda lepingut uuendada, vaid plaanib osaleda komisjoni korraldatavas ühises hankemenetluses; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

20.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei kasutanud instituut veel komisjoni poolt kasutusele võetud vahendeid, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut rakendab hankedokumentide elektroonilist esitamist ja e-arveid kooskõlas komisjoni poolt 2018. aasta lõpus kehtestatud ajakavaga; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

21.  võtab teadmiseks instituudi kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; juhib siiski murega tähelepanu asjaolule, et instituut avaldab oma veebisaidil üksnes oma direktori elulookirjelduse, kuid ei avalda oma kõrgema juhtkonna elulookirjeldusi; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas võetud meetmetest;

Siseaudit

22.  märgib, et 2017. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi sidusrühmade haldamise ja välissuhtluse auditi ning järeldas, et instituudi sisekontroll on piisav; märgib, et komisjoni siseauditi talituse esitatud kolme „olulise“ soovituse arvesse võtmiseks on koostatud tegevuskava, mis tuleb ellu viia 2018. aasta lõpuks; palub, et instituut annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuse kolme soovituse täitmise kohta aru;

23.  võtab teadmiseks jõupingutused, mida instituut on teinud kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks; märgib, et instituut ei ole võtnud erimeetmeid CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks, kuid märgib, et instituut ergutab oma töötajaid kasutama töölesõiduks ühistransporti või jalgratast;

o

o o

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

24.1.2019

NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2201(DEC))

Arvamuse koostaja: Malin Björk

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A.  arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks liidu alusväärtusi ja et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 8 on liit kohustunud edendama soolise aspekti arvestamist kõigis oma meetmetes;

B.  arvestades, et sooteadlik eelarvestamine on soolise võrdõiguslikkuse kohaldamine eelarveprotsessis ja tähendab eelarvete hindamist soolise mõõtme seisukohast, soolise mõõtme arvessevõtmist eelarveprotsessi kõigil tasanditel ning tulude ja kulude ümberkorraldamist soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks(15);

1.  tuletab meelde, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (European Institute for Gender Equality – EIGE) asutati selleks, et soodustada ja tugevdada liidus soolise võrdõiguslikkuse edendamist, sealhulgas soolise aspekti arvestamist liidu kõigis asjakohastes poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates riiklikes poliitikavaldkondades, võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja liidu kodanike teadlikkuse suurendamist soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, ning väljendab heameelt asjaolu üle, et esmatähtsaks peetakse tööd mitmes kvaliteetse ja silmapaistva väljundiga valdkonnas, keskendudes seejuures ka soolise aspekti arvessevõtmisele;

2.  väljendab heameelt selle üle, et 2017. aastal laienes märgatavalt EIGE teavitustegevus ning tema väljaanded on saanud kasutajatelt positiivset tagasisidet, mis aitas liidus soolise võrdõiguslikkuse sõnumeid levitada ja kodanike teadlikkust tõsta;

3.  väljendab rahulolu EIGE osalemisega justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustikus ja tema väärtusliku panusega sooküsimuste edendamisse selle võrgustiku raames;

4.  võtab teadmiseks, et EIGE on asunud täitma mõningaid 2015. aasta välishindamise käigus antud soovitusi; väljendab rahulolu seoses EIGE püüdega muutuda eelkõige projektipõhiseks organisatsiooniks, mis suurendab asutusesisest koostoimet ja edendab üksustevahelist teadmiste jagamist; hindab asjaolu, et EIGE on hakanud rakendama soovituste täitmise tegevuskava ning kutsub instituuti üles juhtimise ja tõhususe parandamiseks seda tegevust jätkama;

5.  väljendab heameelt EIGE ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni vahelise jätkuva koostöö üle ning väljendab heameelt EIGE panuse üle parlamendikomisjoni jooksvasse töösse, muu hulgas sooteadliku eelarvestamise ja inimkaubanduse sooliste aspektide uurimise ja edendamise küsimustes; sellega seoses tunnustab eriti EIGE tegevust soolise perspektiivi lõimimiseks inimkaubanduse vastasesse direktiivi ja ohvrite õiguste direktiivi; 

6.  juhib tähelepanu EIGE koostööle lisaks naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonile ka teiste parlamendikomisjonidega, eesmärgiga lõimida sooküsimused paremini tegevuspoliitikatesse ja meetmetesse; nõuab EIGE rahastamise suurendamist, et ta saaks palgata rohkem töötajaid ja tänu sellele abistada oma peamisi sidusrühmi näiteks sooteadliku eelarvestamise ja teiste soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise vahendite kasutamisel;

7.  toetab EIGE tööd, mis näiteks uuringute korraldamise kaudu aitab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil saada tema töö jaoks vältimatult vajalikke ametlikke, kvaliteetseid ja ideoloogiliselt kallutamata andmeid;

8.  väljendab heameelt seoses EIGE 2017. aasta saavutustega, eelkõige 2017. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeksi avaldamisega, soopõhise vägivalla teemaliste ühtsete mõistete ja näitajate väljatöötamisega ning soolise aspekti arvestamise laiendatud platvormi ja abivahenditega; hindab indeksi uut näitajat, mis keskendub meeste ja naiste eri rühmade vahelistele lõhedele, ning asjaolu, et alates 2019. aastast täiustatakse indeksit igal aastal; kutsub üles töötama välja rohkem metoodilisi abivahendeid, mis tagaksid paremini soolise aspekti arvessevõtmise kõigis meetmetes ja tegevuspoliitikates;

9.  võtab teadmiseks, et EIGE on võtnud järelmeetmeid seoses instituudi naistöötajate ja praktikantide seksuaalse ahistamise teadetega; rõhutab, et instituut peab olema eeskujuks võitluses seksuaalse ahistamise vastu ning tagama kõigile oma töötajatele turvalisuse ja väärikuse; toetab EIGEt seksuaalse ahistamise suhtes nulltolerantsi poliitika rakendamisel;

10.  soovitab tungivalt teha EIGE-le kui Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse alasele kompetentsikeskusele ülesandeks jälgida Istanbuli konventsiooni täitmist;

11.  taunib olukorda, kus EIGE peab tegutsema pidevas eelarvekärbete ohus ja tal ei piisa töötajaid;

12.  hindab EIGE tööd digitaliseerimise valdkonnas ja väljendab heameelt seoses tema projektiga, mis käsitleb töö ja eraelu tasakaalustamist, soolist palga- ja pensionilõhet ja sootundlikku parlamendi töö abivahendit;

13.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul annab EIGE raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes aspektides õiglase pildi selle finantsolukorrast 31. detsembri 2017. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt instituudi finantseeskirjade sätetele ja komisjoni pearaamatupidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

14.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul on EIGE 31. detsembril 2017. aastal lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud ja maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

15.  tunneb heameelt meetmete lõpuleviimise üle seoses 2016. aastal tehtud kontrollikoja tähelepanekuga III jaotise (tegevuskulud) kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määra kohta; palub EIGE-l võtta arvesse kontrollikoja tehtud tähelepanekut, et instituut avaldaks vabade ametikohtade teated Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et suurendada läbipaistvust ja avalikustamist, võimaldades kodanikel näha ELi eri institutsioonide ja ametite töökuulutusi ühes kohas koos;

16.  on praegu olemasolevate andmete põhjal arvamusel, et EIGE direktori tegevusele instituudi 2017. aasta eelarve täitmisel saab anda heakskiidu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jean Lambert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 136

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 136

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(6)

ELT L 328 Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 136

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 136

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(12)

ELT L 328 Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 84/31, 17.3.2017, lk 151.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika