Menettely : 2018/2201(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0150/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0150/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.27

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0268

MIETINTÖ     
PDF 183kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2201(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä instituutin vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05825/2019 – C8‑0091/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0150/2019),

1.  myöntää Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle vastuuvapauden instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä instituutin vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05825/2019 – C8‑0091/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(11) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0150/2019),

1.  hyväksyy Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0150/2019),

A.  toteaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukon mukaan(13) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 7 722 898 euroa, mikä merkitsee 1,24 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että instituutin koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että instituutin tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja asianmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,92 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,5 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 80,95 prosenttia, mikä merkitsee 8,12 prosentin merkittävää lisäystä edellisvuoteen verrattuna; panee merkille, että analysoituaan jaksotettujen määrärahojen etuja ja haittoja instituutti päätti, ettei se ota niitä käyttöön toimintojensa monivuotisen luonteen vuoksi; kehottaa instituuttia seuraamaan tilannetta ja ilmoittamaan tilanteen kehittymisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 34 865 euroa eli 1,79 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 0,07 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  palauttaa mieliin, että instituutin tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen unionissa ja vahvistaa sitä, mihin sisältyy tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa asiaankuuluvissa unionin politiikoissa ja niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen ja unionin kansalaisten tietoisuuden lisääminen sukupuolten tasa-arvosta; panee tyytyväisenä merkille, että työtä on priorisoitu useilla aloilla ja tämä on tuottanut korkealaatuisia ja näkyviä tuloksia tinkimättä kuitenkaan siitä, että painopiste on sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutti käyttää operatiivisiin tavoitteisiin ja taloudellisten ja henkilöresurssien hallinnointiin liittyviä tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parannetaan sen talousarviohallintoa;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutti pani työohjelmansa tehokkaasti täytäntöön ja toteutti 98,75 prosenttia yhtenäisen ohjelma-asiakirjan sisältämistä toimista vuonna 2017; panee lisäksi merkille, että instituutti on julkaissut kolmannen tasa-arvoindeksin, jonka avulla seurataan tasa-arvon edistymistä unionissa;

6.  pitää myönteisenä, että instituutin viestintätoimet saavuttivat aiempaa huomattavasti suuremman yleisön vuonna 2017 ja että sen julkaisut ovat saaneet myönteistä palautetta käyttäjiltä, mikä on edesauttanut sukupuolten tasa-arvoa koskevan viestin levittämistä ja lisännyt kansalaisten tietoisuutta asiasta unionissa;

7.  pitää arvossa instituutin työtä digitalisaation alalla ja kannattaa sen hanketta, jossa käsitellään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista, sukupuolten palkka- ja eläke-eroja sekä sukupuolisensitiivistä parlamenttia koskevan välineen kehittämistä;

8.  panee tyytyväisenä merkille instituutin ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jatkuvan yhteistyön sekä instituutin panoksen valiokunnan meneillään oleviin toimiin, jotka liittyvät muun muassa sukupuolitietoisen budjetoinnin tarkasteluun ja edistämiseen sekä ihmiskaupan sukupuolinäkökohtiin; pitää tähän liittyen erityisen myönteisenä instituutin osuutta tasa-arvonäkökohtien sisällyttämisessä ihmiskaupan vastaiseen direktiiviin ja uhrien oikeuksia koskevaan direktiiviin;

9.  antaa tukensa instituutin työlle, sillä sen tutkimukset ja selvitykset mahdollistavat sen, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta saa käyttöönsä kaikesta ideologisesta vaikutuksesta vapaita, virallisia ja laadukkaita tietoja, joita se välttämättä tarvitsee voidakseen tehdä työnsä asianmukaisesti;

10.  pitää myönteisenä instituutin osallistumista oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen eurooppalaiseen verkostoon ja sen siihen tuomaa arvokasta sukupuolinäkökulmaa;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutti käynnisti vuonna 2017 yhdessä muiden virastojen kanssa yhteisen toiminnan, joka koostuu häirinnän ennaltaehkäisemistä koskevasta koulutuksesta ja kokemustenvaihdosta; panee lisäksi merkille, että instituutti on tukenut Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia sen pyrkiessä sisällyttämään tasa-arvonäkökohdat osaksi kaikkea toimintaansa ja on osallistunut yhteisen julkaisun laatimiseen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa;

12.  panee merkille, että instituutti on saavuttanut edistystä joidenkin ulkoisen arvioinnin (2015) suositusten suhteen; pitää myönteisenä instituutin pyrkimystä muuttua hankevetoiseksi organisaatioksi, mikä lisää sisäistä synergiaa ja edistää tietämyksen vaihtoa yksiköiden kesken; pitää arvossa sitä, että instituutti on alkanut panna täytäntöön toimintasuunnitelmaa suositusten panemiseksi täytäntöön ja kehottaa sitä jatkamaan tätä prosessia hallinnon ja tehokkuuden parantamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

13.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 96,30 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 27 väliaikaisesta toimesta 26 oli täytettynä (verrattuna 28 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 instituutissa työskenteli lisäksi 15 sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa;

14.  pitää valitettavana instituutin hallintoneuvoston jäsenten sukupuolten epätasapainoa, kun 26 jäsentä 32:sta on naisia ja kuusi miehiä; pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja muita asianomaisia osapuolia ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon varmistamisen merkityksen, kun ne esittävät nimitettäviä hallintoneuvoston jäseniä;

15.  panee merkille, että instituutti on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ennaltaehkäistään häirintää; toteaa, että instituutti on järjestänyt koulutusta ja tarjonnut mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

16.  panee merkille, että instituutti on toteuttanut jatkotoimia instituutissa työskentelevien naisten ja harjoittelijoiden seksuaalista häirintää koskevien ilmoitusten takia; korostaa, että instituutin on toimittava esikuvana seksuaalisen häirinnän torjumisessa ja sen koko henkilökunnan turvallisuuden ja ihmisarvon varmistamisessa; tukee instituuttia sen seksuaalista häirintää koskevan nollatoleranssipolitiikan täytäntöönpanossa;

17.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa avoimia toimia koskevien ilmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää, että tällaiseen julkaisemiseen liittyy korkeita käännöskustannuksia; panee merkille instituutin vastauksesta, että sen lisäksi, että asiaan liittyy taloudellisia rajoitteita, instituutin näkemyksen mukaan sen tällä hetkellä käyttämät julkaisukanavat varmistavat asianmukaisen avoimuuden ja julkisuuden;

Hankinnat

18.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan hylättyjen tarjousten esittäjät haastoivat instituutin oikeuteen vaatien vahingonkorvauksia kaikkiaan 700 000 euroa (eli yhdeksän prosenttia instituutin vuotuisesta talousarviosta) ja sopimuksentekopäätöksen mitätöintiä; panee merkille, että instituutti valmistautuu jo kattamaan mahdolliset tappiot taloudellisesti; panee merkille instituutin vastauksesta, että instituutti aikoo muokata hankintamenettelyjä oikeuden lopullisesta päätöksestä riippumatta; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

19.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan instituutti järjesti matkustuspalveluja koskevan tarjouspyyntömenettelyn ja saattoi sen päätökseen ilman, että menettelyssä varmistettiin paras vastine varoille; panee merkille, että instituutin vastauksen mukaan käytössä on sisäisiä tarkastuksia, joilla tarkastetaan valitun alihankkijan tarjoamien palveluiden hinnoittelu ja valvotaan sitä; panee lisäksi merkille, että instituutti aikoo olla uusimatta tätä sopimusta ja aikoo osallistua komission järjestämään yhteiseen hankintamenettelyyn; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

20.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei instituutti vuoden 2017 lopussa vielä ollut ottanut käyttöön komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköiset hankintamenettelyt); panee merkille, että instituutin vastauksen mukaan instituutti ottaa käyttöön tarjousten sähköisen toimittamisen ja sähköisen laskutuksen komission asettamien määräaikojen mukaisesti vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

21.  panee merkille instituutin nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että instituutin verkkosivustolla julkaistaan ainoastaan johtajan ansioluettelo mutta ei muiden ylemmän johdon jäsenten ansioluetteloita; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa toteutetuista toimenpiteistä;

Sisäinen tarkastus

22.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) tarkasti vuonna 2017 instituutin sidosryhmäsuhteiden hallinnoinnin ja ulkoisen viestinnän ja totesi, että instituutin sisäinen valvonta on riittävää; panee merkille, että kolmen tärkeäksi luokitellun IAS:n suosituksen käsittelemiseksi on laadittu toimintasuunnitelma, joka on määrä saada valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden kolmen suosituksen täytäntöönpanosta;

23.  panee merkille instituutin pyrkineen varmistamaan kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; toteaa, että instituutti ei ole toteuttanut erityistoimenpiteitä vähentääkseen tai kompensoidakseen hiilidioksidipäästöjä, mutta panee merkille, että se kannustaa henkilöstöään käyttämään julkista liikennettä tai polkupyörää työmatkaliikenteessä;

o

o o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

24.1.2019

NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2201(DEC))

Valmistelija: Malin Björk

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A.  ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi unionin perustana olevista arvoista ja unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa toimissaan, kuten SEUT-sopimuksen 8 artiklassa on vahvistettu;

B.  ottaa huomioon, että sukupuolitietoisella budjetoinnilla tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista talousarvioprosessissa ja talousarvioiden sukupuolilähtöistä arviointia, sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kaikkiin talousarvioprosessin vaiheisiin sekä tulojen ja menojen järjestämistä uudelleen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi(15);

1.  palauttaa mieliin, että Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen unionissa ja vahvistaa sitä, mihin sisältyy tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa asiaankuuluvissa unionin politiikoissa ja niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen ja unionin kansalaisten tietoisuuden lisääminen sukupuolten tasa-arvosta, ja panee tyytyväisenä merkille, että työtä on priorisoitu useilla aloilla ja tämä on tuottanut korkealaatuisia ja näkyviä tuloksia tinkimättä kuitenkaan siitä, että painopiste on sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa;

2.  pitää myönteisenä, että tasa-arvoinstituutin viestintätoimet saavuttivat huomattavasti suuremman yleisön vuonna 2017 ja että sen julkaisut ovat saaneet myönteistä palautetta käyttäjiltä, mikä on edesauttanut sukupuolten tasa-arvoa koskevan viestin levittämistä ja lisännyt kansalaisten tietoisuutta asiasta unionissa;

3.  pitää myönteisenä tasa-arvoinstituutin osallistumista oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen eurooppalaiseen verkostoon ja sen siihen tuomaa arvokasta sukupuolinäkökulmaa;

4.  panee merkille, että tasa-arvoinstituutti on saavuttanut edistystä joidenkin ulkoisen arvioinnin (2015) suositusten suhteen; pitää myönteisenä tasa-arvoinstituutin pyrkimystä muuttua hankevetoiseksi organisaatioksi, mikä lisää sisäistä synergiaa ja edistää tietämyksen vaihtoa yksiköiden kesken; pitää arvossa sitä, että tasa-arvoinstituutti on alkanut panna täytäntöön toimintasuunnitelmaa suositusten panemiseksi täytäntöön ja kehottaa sitä jatkamaan tätä prosessia hallinnon ja tehokkuuden parantamiseksi;

5.  panee tyytyväisenä merkille tasa-arvoinstituutin ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jatkuvan yhteistyön sekä instituutin panoksen valiokunnan meneillään oleviin toimiin, mukaan lukien sukupuolitietoisen budjetoinnin tarkastelu ja edistäminen sekä ihmiskaupan sukupuolinäkökohdat; pitää tähän liittyen erityisen myönteisenä tasa-arvoinstituutin osuutta sukupuolinäkökulman sisällyttämisessä ihmiskaupan vastaiseen direktiiviin ja uhrien oikeuksia koskevaan direktiiviin; 

6.  huomauttaa, että tasa-arvoinstituutin on tehtävä tiivistä yhteistyötä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lisäksi myös muiden parlamentin valiokuntien kanssa, jotta sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen toteutuu paremmin toimintapolitiikoissa ja toimissa; vaatii tasa-arvoinstituutille lisää rahoitusta henkilöstömäärän kasvattamiseksi, jotta tasa-arvoinstituutti voi auttaa keskeisiä sidosryhmiään muun muassa sukupuolitietoisen budjetoinnin ja muiden sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen välineiden täytäntöönpanossa;

7.  antaa tukensa työlle, jota tasa-arvoinstituutti tekee tarjotessaan kaikesta ideologiasta vapaita, virallisia ja laadukkaita tietoja ja joka tutkimusten ja selvitysten avulla mahdollistaa sen, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta saa tietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta se voi toimia asianmukaisesti;

8.  on tyytyväinen tasa-arvoinstituutin saavutuksiin vuonna 2017, erityisesti tasa-arvoindeksin 2017 julkaisemiseen, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevien yhdenmukaistettujen määritelmien ja indikaattoreiden laatimiseen ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevän verkkofoorumin ja välineiden laajentamiseen; pitää myönteisenä indeksin uutta ominaisuutta, jossa keskitytään eri nais- ja miesryhmien välisiin eroihin, ja sitä, että vuodesta 2019 alkaen indeksiä päivitetään vuosittain; pyytää kehittämään järjestelmällisempiä välineitä, jotta sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen voidaan paremmin varmistaa kaikissa toimintapolitiikoissa ja toimissa;

9.  panee merkille, että tasa-arvoinstituutti on toteuttanut jatkotoimia instituutissa työskentelevien naisten ja harjoittelijoiden seksuaalista häirintää koskevien ilmoitusten takia; korostaa, että tasa-arvoinstituutin on toimittava esikuvana seksuaalisen häirinnän torjumisessa ja sen koko henkilökunnan turvallisuuden ja ihmisarvon varmistamisessa; tukee tasa-arvoinstituuttia sen seksuaalista häirintää koskevan nollatoleranssipolitiikan täytäntöönpanossa;

10.  suosittaa vahvasti, että tasa-arvoinstituutin tehtäväksi annetaan unionin asiantuntijakeskuksena sukupuolten tasa-arvon alalla seurata Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanoa;

11.  pitää valitettavana määrärahoihin kohdistuvien leikkausten ja inhimillisten resurssien puutteen jatkuvaa uhkaa, jonka alaisena tasa-arvoinstituutin on toimittava;

12.  pitää arvossa tasa-arvoinstituutin työtä digitalisaation alalla ja kannattaa sen hanketta, jossa käsitellään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista, sukupuolten palkka- ja eläke-eroja sekä sukupuolisensitiivisen parlamentaarisen välineen kehittämistä;

13.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tasa-arvoinstituutin tilinpäätös 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot tasa-arvoinstituutin taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2017 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta tasa-arvoinstituutin varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

14.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tasa-arvoinstituutin 31. päivänä joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat tulot ja maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen määrää osastossa 3 (toimintamenot) koskevan, tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 antaman huomautuksen käsittely on saatettu päätökseen; kehottaa tasa-arvoinstituuttia ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen sen työpaikkailmoitusten julkistamisesta EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilla, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja julkisuutta ja antaa kansalaisille mahdollisuus tutustua keskitetysti kaikkiin EU:n toimielimissä ja virastoissa avoimina oleviin toimiin;

16.  katsoo tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jean Lambert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 136.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 136.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 136.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 136.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 84/31, 17.3.2017, s. 151.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö