Postupak : 2018/2201(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0150/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0150/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.27

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0268

IZVJEŠĆE     
PDF 199kWORD 59k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017.

(2018/2201(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.

(2018/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0150/2019),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za jednakost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.

(2018/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017., s odgovorom Instituta(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(11), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0150/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.

(2018/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0150/2019),

A.  budući da je, prema njegovom izvještaju o prihodima i rashodima(13), konačni proračun Europskog instituta za ravnopravnost spolova („Institut”) za financijsku godinu 2017. iznosio 7 722 898 EUR, što predstavlja povećanje od 1,24 % u odnosu na 2016. godinu; budući da cijeli proračun Instituta dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,92 %, što je neznatno povećanje od 0,5 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 80,95 %, što je znatno povećanje od 8,12 % u odnosu na prethodnu godinu; napominje da je Institut, nakon analize prednosti i nedostataka diferenciranih odobrenih sredstava, odlučio ne primijeniti takva sredstva kao mjeru kojom se odgovora na višegodišnju prirodu operacija Instituta; poziva Institut da prati situaciju te da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o razvoju događaja u tom pogledu;

Ukidanje prijenosa

2.  pozdravlja činjenicu da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 34 865 EUR, što predstavlja 1,79 % ukupnog prenesenog iznosa i pokazuje smanjenje od 0,07 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  podsjeća da je Institut osnovan u cilju promicanja i jačanja rodne ravnopravnosti u Uniji, uključujući poticanje rodne osviještenosti u svim relevantnim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbe protiv diskriminacije na temelju spola te podizanja razine osviještenosti građana EU-a o ravnopravnosti spolova i pozdravlja davanje prioriteta djelovanju u više područja s rezultatima visoke kvalitete i vidljivosti, a da se pritom nije izgubio fokus na rodno osviještene politike;

4.  pozdravlja činjenicu da Institut primjenjuje određene ključne pokazatelje uspješnosti koji se odnose na operativne ciljeve i upravljanje financijskim i ljudskim resursima za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom;

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Institut djelotvorno proveo svoj program rada i ispunio 98,75 % aktivnosti predviđenih za 2017. u jedinstvenom programskom dokumentu; napominje nadalje da je Institut objavio treće izdanje Indeksa ravnopravnosti spolova kojim se prati napredak u području ravnopravnosti spolova u Uniji;

6.  pozdravlja činjenicu da je doseg komunikacijskih aktivnosti Instituta znatno porastao u 2017. i da su njegove publikacije dobile pozitivne povratne informacije od korisnika, što je doprinijelo širenju poruke o jednakosti spolova i podizanju svijesti građana u Uniji;

7.  cijeni rad Instituta u vezi s digitalizacijom te pozdravlja njegov projekt usmjeren na ravnotežu između poslovnog i privatnog života, razliku u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena te razvoj rodno osjetljivog parlamentarnog alata;

8.  pozdravlja trenutnu suradnju između Instituta i Odbora za prava žena i jednakost spolova i pozdravlja doprinos koji Institut daje tekućim naporima koje ulaže Odbor, uključujući one o proučavanju i promicanju izrade proračuna kojom se obuhvaća rodna perspektiva i o rodnom aspektu trgovine ljudima; u tom pogledu posebno pozdravlja doprinos EIGE-a uključivanju rodne perspektive u Direktivu o suzbijanju trgovanja ljudima i Direktivu o pravima žrtava; 

9.  podržava rad Instituta koji putem studija i istraživanja omogućuje odboru FEMM da pribavi podatke koji su neophodni za njegov pravilan rad pružanjem službenih i visokokvalitetnih podataka koji su oslobođeni bilo kakvog ideološkog utjecaja;

10.  pozdravlja sudjelovanje Instituta i njegove vrijedne doprinose u mreži agencija Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove kad je riječ o rodnim aspektima;

11.  sa zadovoljstvom napominje da je Institut 2017. proaktivno pokrenuo zajedničke aktivnosti s drugim agencijama u pogledu osposobljavanja i radionica za razmjenu iskustava o sprečavanju zlostavljanja; napominje nadalje da je Institut pružio potporu Europskom institutu za inovacije i tehnologiju za uključivanje rodne perspektive u njegove operacije i sudjelovao u zajedničkoj publikaciji s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta;

12.  napominje da je Institut napredovao u pogledu nekih preporuka vanjske evaluacije (2015.); pozdravlja nastojanja Instituta da postane organizacija koja vodi projekte, čime će se povećati unutarnja sinergija i promicati razmjena znanja među odjelima; cijeni to što je Institut počeo provoditi akcijski plan u vezi s preporukama i poziva Institut da nastavi s tim procesom kako bi poboljšao upravljanje i učinkovitost;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 96,30 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 26 privremenih djelatnika od 27 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 28 odobrenih radnih mjesta 2016.); također napominje da je 2017. za Institut radilo 15 ugovornih djelatnika i četvero upućenih nacionalnih stručnjaka;

14.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima Upravnog odbora Instituta, od kojih je od ukupno 32 člana 26 žena i 6 muškaraca; u tom pogledu traži od Komisije, država članica i drugih zainteresiranih strana da pri predstavljanju svojih imenovanja za članove Odbora uzmu u obzir važnost osiguravanja rodne ravnoteže;

15.  napominje da Institut ima politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; napominje da je Institut organizirao tečajeve osposobljavanja i omogućio povjerljivo savjetovanje;

16.  napominje da je Institut reagirao na navode o spolnom uznemiravanju radnica i pripravnica u Institutu; ističe da Institut mora biti uzor u borbi protiv spolnog uznemiravanja i jamčenju sigurnosti i dostojanstva svih zaposlenika; podupire Institut u provedbi njegove politike nulte tolerancije na spolno uznemiravanje;

17.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO), kako bi se povećala vidljivost u javnosti; razumije da to objavljivanje rezultiralo visokim troškovima prevođenja; iz odgovora Instituta prima na znanje da, osim što postoje financijska ograničenja, Institut smatra da se kanalima koje trenutačno koristi pružaju odgovarajuća transparentnost i vidljivost u javnosti;

Javna nabava

18.  sa zabrinutošću napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, zbog neuspješnog postupka javne nabave Institut tužen pred sudom i da je podnesen zahtjev za naknadu štete u ukupnom iznosu od 700 000 EUR (u visini od gotovo 9 % godišnjeg proračuna Instituta) i poništenje odluke o dodjeli ugovora; napominje da se Institut već priprema za financijsko rješavanje eventualnih gubitaka; na temelju odgovora Instituta prima na znanje da će Institut izmijeniti postupke javne nabave bez obzira na konačnu sudsku presudu; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o razvoju događaja u tom pogledu;

19.  sa zabrinutošću napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Institut pokrenuo i zaključio postupak javne nabave za pružanje usluga putovanja, a da pritom nije bila zajamčena najbolja vrijednost za novac; na temelju odgovora Instituta zaključuje da su uspostavljene unutarnje kontrole za provjeru i kontrola cijena usluga koje pruža odabrani dobavljač; prima na znanje, nadalje, da Institut ne namjerava produljiti taj ugovor već će sudjelovati u zajedničkom postupku javne nabave koji organizira Komisija; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku postignutom u tom području;

20.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Institut do kraja 2017. još uvijek nije počeo koristiti alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prima na znanje iz odgovora Instituta da Institut postupke elektroničkog podnošenja ponuda i elektroničkog izdavanja računa implementira u skladu s rokom do kraja 2018. koji je utvrdila Komisija; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku postignutom u tom području;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

21.  prima na znanje postojeće mjere Instituta i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; međutim, sa zabrinutošću ističe da je Institut na svojoj internetskoj stranici objavio samo životopis direktora ali ne i životopise višeg rukovodstva; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

Unutarnja revizija

22.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2017. provela reviziju upravljanja dionicima i vanjske komunikacije i zaključila da su unutarnje kontrole Instituta primjerene; napominje da je kao odgovor na tri preporuke Službe Komisije za unutarnju reviziju koje su označene kao „važne” uspostavljen akcijski plan koji treba biti proveden do kraja 2018.; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o provedbi tih triju preporuka;

23.  prepoznaje napore Instituta da pruži troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo mjesto rada; primjećuje da Institut nije uspostavio konkretne mjere za smanjenje ili kompenzaciju emisija CO2, ali napominje da Institut potiče svoje osoblje da za dolazak na posao koriste javni prijevoz ili bicikle;

o

o o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

24.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za prava žena i jednakost spolova

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.

(2018/2201(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Malin Björk

PRIJEDLOZI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

A.  budući da je rodna ravnopravnost jedna od vrijednosti na kojima se Europska unija temelji i da je Unija, kako je navedeno u članku 8. UFEU-a, posvećena promicanju rodno osviještenih politika u svim svojim aktivnostima;

B.  budući da izrada proračuna kojom se obuhvaća rodna perspektiva znači uključivanje rodno osviještenih politika u proračunski postupak i podrazumijeva rodno uvjetovanu procjenu proračuna uključivanjem rodne perspektive na svim razinama proračunskog postupka te restrukturiranjem prihoda i rashoda radi promicanja rodne ravnopravnosti(15);

1.  podsjeća da je Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) osnovan u cilju promicanja i jačanja rodne ravnopravnosti u Uniji, uključujući poticanje rodne osviještenosti u svim relevantnim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbe protiv diskriminacije na temelju spola te podizanja razine osviještenosti građana EU-a o ravnopravnosti spolova i pozdravlja davanje prioriteta djelovanju u više područja s rezultatima visoke kvalitete i vidljivosti, a da se pritom nije izgubio fokus na rodno osviještene politike;

2.  pozdravlja činjenicu da je doseg komunikacijskih aktivnosti EIGE-a znatno porastao u 2017. i da su njegove publikacije dobile pozitivne povratne informacije od korisnika, što je doprinijelo širenju poruka o jednakosti spolova i podizanju svijesti građana u Uniji;

3.  pozdravlja sudjelovanje EIGE-a i njegove vrijedne doprinose u mreži agencija Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove kad je riječ o rodnim aspektima;

4.  prima na znanje da je EIGE napredovao prema nekim preporukama vanjske evaluacije (2015.); pozdravlja nastojanja EIGE-a da postane organizacija koja vodi projekte, čime će se povećati unutarnja sinergija i promicati razmjena znanja među odjelima; cijeni to što je EIGE počeo provoditi akcijski plan u vezi s preporukama i poziva Institut da nastavi s tim procesom kako bi poboljšao upravljanje i učinkovitost;

5.  pozdravlja trenutnu suradnju između EIGE-a i Odbora za prava žena i jednakost spolova i pozdravlja doprinos koji EIGE daje tekućim naporima koje ulaže Odbor, uključujući one o proučavanju i promicanju izrade proračuna kojom se obuhvaća rodna perspektiva i o rodnom aspektu trgovine ljudima; u tom pogledu posebno pozdravlja doprinos EIGE-a uključivanju rodne perspektive u Direktivu o suzbijanju trgovanja ljudima i Direktivu o pravima žrtava; 

6.  ističe potrebu za bliskom suradnjom EIGE-a ne samo s Odborom za prava žena i jednakost spolova, već i s drugim parlamentarnim odborima kako bi se bolje ostvarila rodno osviještena politika u svim politikama i djelovanjima; poziva na to da se EIGE-u dodijele dodatna sredstva kako bi se povećao broj osoblja, čime bi EIGE omogućio pružanje pomoći ključnim dionicima, na primjer pri izradi proračuna za ravnopravnost spolova i drugih alata za rodno osviještenu politiku;

7.  podržava rad EIGE-a koji putem studija i istraživanja omogućuje odboru FEMM da pribavi podatke koji su neophodni za njegov pravilan rad pružanjem službenih i visokokvalitetnih podataka koji su oslobođeni bilo kakvog ideološkog utjecaja;

8.  pozdravlja postignuća EIGE-a iz 2017., a posebno njegovo objavljivanje indeksa rodne ravnopravnosti za 2017. (indeks), izradu usklađenih definicija i pokazatelja o rodno uvjetovanom nasilju te njegovu proširenu platformu i alate za rodno osviještenu politiku; cijeni novu značajku indeksa koja se usredotočuje na razlike među različitim skupinama žena i muškaraca te činjenicu da će se taj indeks od 2019. ažurirati svake godine; poziva na razvoj više metodoloških alata kako bi se na bolji način osiguralo uključivanje načela jednakosti spolova u sve politike i mjere;

9.  prima na znanje da je EIGE reagirao na izvješća u vezi sa spolnim uznemiravanjem radnica i pripravnica u Institutu; ističe da Institut mora biti uzor u borbi protiv spolnog uznemiravanja i jamčenju sigurnosti i dostojanstva svih zaposlenika; podupire EIGE u provedbi njegove politike nulte tolerancije na spolno uznemiravanje;

10.  snažno preporučuje da se EIGE-u, kao stručnom centru Europske unije za ravnopravnost spolova, dodijeli nadzor nad provedbom Istanbulske konvencije;

11.  izražava žaljenje zbog stalnog rizika od proračunskih rezova i nedostatka ljudskih resursa, što su okolnosti u kojima EIGE mora raditi;

12.  cijeni rad EIGE-a u vezi s digitalizacijom te pozdravlja njegov projekt usmjeren na ravnotežu između poslovnog i privatnog života, razliku u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena te razvoj rodno osjetljivog parlamentarnog alata;

13.  prima na znanje mišljenje Revizorskog suda da godišnja računovodstvena dokumentacija EIGE-a u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Instituta na dan 31. prosinca 2017. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu koja je završila tim danom, u skladu s odredbama Financijske uredbe EIGE-a i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

14.  napominje da su prema mišljenju Revizorskog suda prihodi i plaćanja povezani s računovodstvenom dokumentacijom EIGE-a za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;

15.  pozdravlja provedbu mjera u pogledu primjedbe Revizorskog suda iz 2016. u vezi s razinom prijenosa odobrenih sredstava za glavu III. (operativni rashodi); poziva EIGE da razmotri primjedbu Revizorskog suda o objavljivanju oglasa za slobodna radna mjesta na internetskim stranicama Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO), čime bi se povećala transparentnost i javna dostupnost informacija te bi se građanima omogućilo da na jednom mjestu pronalaze sve oglase za slobodna radna mjesta koje objavljuju različite institucije i agencije EU-a;

16.  mišljenja je da se, na temelju trenutačno dostupnih podataka, direktorici EIGE-a može dati razrješnica za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jean Lambert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 136.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 136.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 403, 30.12.2006., str. 9.

(6)

SL L 328 Odbor za prava žena i jednakost spolova, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018., str. 136.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 136.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 403, 30.12.2006., str. 9.

(12)

SL L 328 Odbor za prava žena i jednakost spolova, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 84/31, 17.3.2017., str.151.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti