Procedūra : 2018/2201(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0150/2019

Pateikti tekstai :

A8-0150/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.27

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0268

PRANEŠIMAS     
PDF 203kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.796v03-00 A8-0150/2019

dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2201(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0150/2019),

1.  patvirtina Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, kad Instituto 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(11), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0150/2019),

1.  pritaria Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0150/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos lyčių lygybės instituto(13) (toliau – Institutas) pajamų ir išlaidų suvestinėmis, jo galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 7 722 898 EUR, tai yra 1,24 proc. didesnis už 2016 m. biudžetą; kadangi visą Instituto biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos lyčių lygybės instituto metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Instituto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,92 proc., t. y. šiek tiek (0,5 proc.) didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 80,95 proc., t. y. gerokai (8,12 proc.) didesnis, palyginti su praėjusiais metais; atkreipia dėmesį į tai, kad išanalizavęs diferencijuotų asignavimų privalumus ir trūkumus, Institutas nusprendė netaikyti šių asignavimų kaip priemonės, kuria būtų sprendžiamas daugiamečio jos veiklos pobūdžio klausimas; ragina Instituciją nuodugniai sekti esamą padėtį ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie bet kokius pokyčius šioje srityje;

Perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  palankiai vertina tai, kad iš 2016 m. į 2017 m. perkeltų asignavimų panaikinta suma sudarė 34 865 EUR – tai sudaro 1,79 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, t. y. 0,07 proc. mažiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  primena, kad Institutas buvo įsteigtas siekiant remti lyčių lygybę ir geriau ją propaguoti Sąjungoje, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas atitinkamas Sąjungos ir susijusias nacionalinės politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę, ir palankiai vertina tai, kad pirmenybė skiriama darbui keliose srityse, gaunama labai kokybiškų ir gerai matomų rezultatų, dėmesio centre išlaikant lyčių aspekto integravimą;

4.  palankiai vertina tai, kad Institutas naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kiek tai susiję su veiklos tikslais ir finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymu, kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Institutas veiksmingai įgyvendino savo darbo programą ir įvykdė 98,75 proc. pagal bendrąjį programavimo dokumentą numatytos veiklos; be to, pažymi, kad Institutas paskelbė trečiąjį lyčių lygybės indekso leidimą siekdamas stebėti lyčių lygybės Sąjungoje pažangą;

6.  palankiai vertina tai, kad Instituto komunikacijos veiklos aprėptis 2017 m. gerokai išaugo, o jo leidiniai sulaukė teigiamų atsiliepimų iš naudotojų, kas padėjo skleisti informaciją apie lyčių lygybę ir didinti piliečių informuotumą Sąjungoje;

7.  teigiamai vertina Instituto veiklą skaitmeninimo srityje ir palankiai vertina jo projektą, kurį įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumui, taip pat parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios priemonės kūrimui;

8.  palankiai vertina vykstantį Instituto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendradarbiavimą ir teigiamai vertina Instituto indėlį į nuolatines šio komiteto pastangas, be kita ko, tiriant biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir jį propaguojant, taip pat pastangas lyčių aspektų klausimais prekybos žmonėmis srityje; šiuo atžvilgiu ypač palankiai vertina Instituto indėlį integruojant lyčių aspektą į Kovos su prekyba žmonėmis direktyvą ir Nusikaltimų aukų teisių direktyvą; 

9.  pritaria Instituto darbui, kuris, atliekant tyrimus ir mokslinius tyrimus, sudaro sąlygas FEMM komitetui gauti oficialius ir kokybiškus duomenis, kuriems nepadaryta ideologinė įtaka ir kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą komiteto darbą;

10.  palankiai vertina Instituto dalyvavimą Europos teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinkle ir jo vertingą su lyčių aspektais susijusį indėlį;

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Institutas iniciatyviai pradėjo vykdyti bendrą veiklą su kitomis agentūromis, t. y. rengti mokymus ir dalijimosi patirtimi seminarus priekabiavimo prevencijos klausimu; be to, pažymi, kad Institutas rėmė Europos inovacijos ir technologijos institutą šiam institutui įtraukiant lyčių aspektą į savo veiklą ir prisidėjo prie bendro leidinio, parengto kartu su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas padarė pažangą įgyvendindamas kai kurias 2015 m. išorės vertinimo rekomendacijas; palankiai vertina Instituto pastangas tapti projektus įgyvendinančia organizacija – tai padidins vidaus sąveiką ir skatins dalijimąsi žiniomis visuose padaliniuose; palankiai vertina tai, kad Institutas pradėjo vykdyti rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą, ir ragina jį ir toliau tęsti šį procesą siekiant pagerinti valdymą ir veiksmingumą;

Personalo politika

13.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas įvykdytas 96,3 proc.: iš 27 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 26 laikinieji darbuotojai (2016 m. patvirtinta 28 pareigybių); taip pat pažymi, kad 2017 m. Institute dirbo 15 sutartininkų ir 4 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

14.  apgailestauja dėl lyčių disbalanso Instituto valdyboje, kurioje 26 nariai iš 32 yra moterys, o 6 – vyrai; šiuo atžvilgiu prašo Komisijos, valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių atsižvelgti į tai, kad teikiant savo pasiūlymus dėl Valdymo tarybos narių skyrimo yra svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

15.  palankiai vertina tai, kad Institutas vykdo asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pažymi, kad Institutas rengė mokymo sesijas ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

16.  pažymi, kad Institutas ėmėsi tolesnių veiksmų dėl pranešimų, susijusių su seksualiniu priekabiavimu prie moterų darbuotojų ir stažuotojų agentūroje; pabrėžia, kad agentūra turi tapti sektinu pavyzdžiu kovojant su seksualiniu priekabiavimu ir visiems savo darbuotojams užtikrinant saugumą ir orumą; remia Institutą įgyvendinant visiško seksualinio priekabiavimo netoleravimo politiką;

17.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas taip pat ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta, kad darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo išlaidos yra didelės; remdamasis Instituto atsakymu pažymi, jog be to, kad esama finansinių apribojimų, Institutas mano, kad šiuo metu jo naudojamais kanalais užtikrinamas tinkamas skaidrumas ir viešumas;

Viešieji pirkimai

18.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, konkursą pralaimėję asmenys kreipėsi į teismą, prašydami atlyginti iš viso 700 000 EUR žalos (iki 9 proc. Instituto metinio biudžeto) ir panaikinti sprendimą dėl sutarties sudarymo; atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas jau ieško finansinio sprendimo, atsižvelgdamas į galimus nuostolius; remdamasis Instituto atsakymu pažymi, kad Institutas pakoreguos viešųjų pirkimų procedūras nepriklausomai nuo galutinio teisminio sprendimo; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šioje srityje;

19.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Institutas paskelbė ir įvykdė konkursą, siekdamas sudaryti sutartį su kelionės paslaugų teikėju, neužtikrindamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pasirinkimo; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kuriame pažymima, kad Institutas vykdo vidaus kontrolę, siekdamas tikrinti ir kontroliuoti atrinkto paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kainas; be to, pažymi, kad Institutas ketina neatnaujinti šios sutarties, o dalyvauti Komisijos organizuojamoje bendro viešojo pirkimo procedūroje; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

20.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Institutas dar nebuvo pradėjęs naudoti Komisijos numatytų priemonių, kuriomis siekiama taikyti bendrą sprendimą, kiek tai susiję su keitimusi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešojo pirkimo (e pirkimo) procedūrose; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kad Institutas taiko e. pasiūlymų teikimo procedūrą ir e. sąskaitas faktūras, laikydamasis Komisijos iki 2018 m. pabaigos nustatytų terminų; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

21.  atkreipia dėmesį į esamas Instituto priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; vis dėlto susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas savo interneto svetainėje skelbia tik direktorės gyvenimo aprašymą, o vyresniosios vadovybės gyvenimo aprašymai neskelbiami; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiuo klausimu;

Vidaus auditas

22.  pažymi, kad 2017 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko suinteresuotųjų subjektų valdymo ir išorės komunikacijos auditą ir padarė išvadą, kad Instituto vidaus kontrolė yra tinkama; pažymi, kad siekiant atsižvelgti į tris Vidaus audito tarnybos pateiktas rekomendacijas, kurios pažymėtos žyma „svarbu“, buvo parengtas veiksmų planas, kuris turi būti visiškai įgyvendintas iki 2018 m. pabaigos; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie trijų minėtųjų rekomendacijų įgyvendinimą;

23.  atkreipia dėmesį į Instituto pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą; pažymi, kad Institutas netaiko konkrečių priemonių, skirtų išmetamam CO2 kiekiui sumažinti arba kompensuoti, tačiau skatina savo darbuotojus vykstant iš namų į darbą ir atgal naudotis viešuoju transportu arba dviračiais;

o

o o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d.(14) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

24.1.2019

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2201(DEC))

Nuomonės referentė: Malin Björk

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi lyčių lygybė yra viena iš vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir Sąjunga yra įsipareigojusi skatinti lyčių aspekto integravimą į visus savo veiksmus, kaip nustatyta SESV 8 straipsnyje;

B.  kadangi sudaryti biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą – tai taikyti lyčių aspekto integravimo principą biudžeto proceso metu ir tai reiškia, kad biudžetas vertinamas lyčių požiūriu, lyčių aspektas įtraukiamas į visus biudžeto proceso lygmenis ir pajamos bei išlaidos restruktūrizuojamos siekiant skatinti lyčių lygybę(15);

1.  primena, kad Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) buvo įsteigtas siekiant remti lyčių lygybę ir geriau ją propaguoti Sąjungoje, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas atitinkamas Sąjungos ir susijusias nacionalinės politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę ir palankiai vertina tai, kad pirmenybė skiriama darbui keliose srityse, gaunama labai kokybiškų ir gerai matomų rezultatų, dėmesio centre išlaikant lyčių aspekto integravimą;

2.  palankiai vertina tai, kad EIGE komunikacijos veiklos aprėptis 2017 m. gerokai išaugo, o jos leidiniai sulaukė teigiamų atsiliepimų iš naudotojų, kurie padėjo skleisti informaciją apie lyčių lygybę ir didinti piliečių informuotumą Sąjungoje;

3.  palankiai vertina EIGE dalyvavimą Europos teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinkle ir jo vertingą su lyčių aspektais susijusį indėlį;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad EIGE padarė pažangą įgyvendindamas kai kurias 2015 m. išorės vertinimo rekomendacijas; palankiai vertina EIGE pastangas tapti projektus įgyvendinančia organizacija – tai padidins vidaus sąveiką ir skatins dalijimąsi žiniomis visuose padaliniuose; palankiai vertina tai, kad EIGE pradėjo vykdyti rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą, ir ragina Institutą ir toliau tęsti šį procesą siekiant pagerinti valdymą ir veiksmingumą;

5.  palankiai vertina vykstantį EIGE ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendradarbiavimą ir teigiamai vertina EIGE indėlį į nuolatines šio komiteto pastangas, be kita ko, tiriant biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir jį propaguojant, taip pat pastangas lyčių aspektų klausimais prekybos žmonėmis srityje; šiuo atžvilgiu ypač palankiai vertina EIGE indėlį integruojant lyčių aspektą į Kovos su prekyba žmonėmis direktyvą ir Nusikaltimų aukų teisių direktyvą; 

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad būtina, jog EIGE glaudžiai bendradarbiautų ne tik su Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu, bet ir su kitais Parlamento komitetais, siekiant geriau integruoti lyčių aspektą į visas politikos sritis ir veiksmus; ragina EIGE skirti papildomų lėšų, kad būtų padidintas darbuotojų, kurie sudarytų sąlygas EIGE teikti pagalbą pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams, skaičius, pvz., įgyvendinant biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir kitas lyčių aspekto integravimo priemones;

7.  pritaria EIGE darbui, kuris, atliekant tyrimus ir mokslinius tyrimus, sudaro sąlygas FEMM komitetui gauti oficialius ir kokybiškus duomenis, kuriems nepadaryta įtaka ideologiniu požiūriu ir kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą komiteto darbą;

8.  palankiai vertina EIGE 2017 m. pasiektus rezultatus, visų pirma jo 2017 m. lyčių lygybės indekso (toliau – indeksas) išleidimą, suderintų smurto dėl lyties apibrėžčių ir rodiklių rengimą ir jo išplėstą lyčių aspekto integravimo platformą bei priemones; palankiai vertina naują indekso ypatybę, kurioje daugiausia dėmesio skiriama įvairių moterų ir vyrų grupių skirtumams, ir tai, kad nuo 2019 m. indeksas bus kasmet atnaujinamas; ragina sukurti daugiau metodinių priemonių siekiant geriau užtikrinti lyčių aspekto integravimą į visas politikos sritis ir veiksmus;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad EIGE ėmėsi tolesnių veiksmų dėl pranešimų, susijusių su seksualiniu priekabiavimu prie moterų darbuotojų ir stažuotojų agentūroje; pabrėžia, kad agentūra turi tapti sektinu pavyzdžiu kovojant su seksualiniu priekabiavimu ir visiems savo darbuotojams užtikrinant saugumą ir orumą; remia EIGE įgyvendinant visiško seksualinio priekabiavimo netoleravimo politiką;

10.  primygtinai rekomenduoja, kad EIGE, kaip Europos Sąjungos kompetencijos centras lyčių lygybės klausimais, būtų paskirtas stebėti Stambulo konvencijos įgyvendinimą;

11.  apgailestauja dėl to, kad EIGE turi veikti nuolatinės biudžeto mažinimo rizikos ir žmogiškųjų išteklių trūkumo aplinkybėmis;

12.  teigiamai vertina EIGE veiklą skaitmeninimo srityje ir palankiai vertina jo projektą, kurį įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumui, taip pat parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios priemonės kūrimui;

13.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad EIGE metinėse ataskaitose jo finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų, pinigų srautų ir grynojo turto pokyčių rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

14.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EIGE metinėse ataskaitose nurodytos pajamos ir mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

15.  palankiai vertina tai, kad baigti veiksmai reaguojant į 2016 m. Audito Rūmai pastabą dėl III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygio; ragina EIGE apsvarstyti Audito Rūmų pastabą dėl laisvų darbo vietų skelbimo Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje, siekiant didinti skaidrumą ir gerinti viešinimą, sudarant galimybes piliečiams sužinoti apie skirtingų Europos institucijų ir agentūrų bendrai skelbiamas laisvas darbo vietas;

16.  remdamasis šiuo metu turima informacija mano, kad EIGE direktorei galima suteikti Instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jean Lambert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 136.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 136.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 136.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 136.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 84/31, 2017 3 17, p. 151.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika