Procedūra : 2018/2201(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0150/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0150/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.27

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0268

ZIŅOJUMS     
PDF 206kWORD 65k
4.3.2019
PE 630.380v02-00 A8-0150/2019

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2201(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2201(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi(5) un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0150/2019),

1.  sniedz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram apstiprinājumu par Institūta 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2201(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi(11) un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0150/2019),

1.  apstiprina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2201(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0150/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (“Institūts”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 7 722 898 EUR, t. i., par 1,24 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā Institūta budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Institūta gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,92 %, t. i., nedaudz — par 0,5 % — augstāks nekā 2016. gadā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 80,95 %, t. i., ievērojami — par 8,12 % — augstāks nekā iepriekšējā gadā; konstatē, ka pēc diferencēto apropriāciju priekšrocību un trūkumu analīzes Institūts nolēma neizmantot tās kā līdzekli savu darbību daudzgadu rakstura atspoguļošanai; aicina Institūtu sekot līdzi situācijai un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par jebkādu attīstību šajā jomā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  atzinīgi vērtē to, ka atceltās no 2016. gada uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas bija 34 865 EUR jeb 1,79 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas un tas ir par 0,07 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  atgādina, ka Institūts tika izveidots, lai sekmētu un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu Savienībā, cita starpā integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās attiecīgajās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicinātu Savienības iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību, un atzinīgi vērtē to, ka par prioritāti ir noteikts darbs vairākās jomās, kurās tiek sasniegti kvalitatīvi rezultāti un nodrošināta liela pamanāmība, nezaudējot koncentrēšanos uz dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Institūts izmanto atsevišķus galvenos snieguma rādītājus attiecībā uz darbības mērķiem un finanšu resursu un cilvēkresursu pārvaldību, lai novērtētu pievienoto vērtību, ko nodrošina tā darbības, un uzlabotu budžeta pārvaldību;

5.  ar gandarījumu norāda, ka Institūts ir efektīvi īstenojis savu darba programmu un 2017. gadā ir izpildījis 98,75 % no vienotajā programmdokumentā paredzētajām darbībām; norāda arī to, ka Institūts ir izdevis dzimumu līdztiesības indeksa trešo izdevumu, lai uzraudzītu progresu dzimumu līdztiesības jomā Savienībā;

6.  atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā būtiski palielinājās Institūta komunikācijas darbību sasniegtā auditorija un ka lietotāji ir atzinīgi novērtējuši tā publikācijas, un tas ir palīdzējis Savienībā izplatīt dzimumu līdztiesības vēstījumus un uzlabot iedzīvotāju izpratni;

7.  pauž atzinību par Institūta darbu digitalizācijas jautājumā un atzinīgi vērtē tā projektu, kas vērsts uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, sieviešu un vīriešu algu un pensiju atšķirībām un dzimumsensitīva parlamentārā instrumenta izstrādi;

8.  atzinīgi vērtē pastāvīgo sadarbību starp Institūtu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju un pauž atzinību par Institūta ieguldījumu komitejas pastāvīgajā darbā, tostarp arī saistībā ar pētījumu par dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un šādas pieejas veicināšanu un saistībā ar dzimumu aspektiem cilvēku tirdzniecībā; šajā saistībā jo īpaši atzinīgi vērtē EIGE ieguldījumu attiecībā uz dzimumu perspektīvas integrēšanu Cilvēku tirdzniecības novēršanas direktīvā un Direktīvā par cietušo tiesībām;

9.  atbalsta Institūta darbu, kas ar pētījumu un citu pētniecisku darbību palīdzību dod iespēju FEMM komitejai gūt oficiālus, kvalitatīvus un ideoloģiski neietekmētus datus, bez kuriem nav iespējams pienācīgi veikt tās darbu;

10.  atzinīgi vērtē Institūta dalību Eiropas tieslietu un iekšlietu aģentūru tīklā un vērtīgo devumu attiecībā uz dzimumu līdztiesības aspektiem;

11.  ar gandarījumu norāda, ka Institūts 2017. gadā, pēc savas iniciatīvas un iesaistot citas aģentūras, sāka kopīgu darbību, kuru veidoja apmācības un pieredzes apmaiņas darbsemināri par aizskarošas izturēšanās nepieļaušanu; norāda arī to, ka Institūts sniedza atbalstu Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam dzimumu perspektīvas integrēšanā tā darbībās un deva ieguldījumu kopīgi ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu izstrādātā publikācijā;

12.  pieņem zināšanai to, ka Institūts ir panācis progresu dažu ārējā novērtējumā (2015) sniegto ieteikumu īstenošanā; atzinīgi vērtē Institūta centienus pāriet uz tādu struktūru, kas orientēta uz projektiem, jo tas palielinās iekšējo sinerģiju un veicinās zināšanu apmaiņu starp nodaļām; pauž gandarījumu par to, ka Institūts ir sācis īstenot rīcības plānu ieteikumu izpildei, un aicina Institūtu turpināt šo procesu, lai uzlabotu pārvaldību un efektivitāti;

Personāla politika

13.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,30 % no štata vietām un ka bija aizpildītas 26 no 27 Savienības budžetā apstiprinātajām pagaidu darbinieku vietām (salīdzinājumam — 2016. gadā bija apstiprinātas 28 vietas); norāda, ka papildus tam 2017. gadā Institūtā strādāja arī 15 līgumdarbinieki un 4 norīkotie valstu eksperti;

14.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Institūta valdē, ņemot vērā to, ka 26 no 32 valdes locekļiem ir sievietes un 6 — vīrieši; šajā sakarā aicina Komisiju, dalībvalstis un citas attiecīgās puses, izvirzot savus kandidātus valdes locekļa amatam, ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru;

15.  norāda, ka Institūts ir ieviesis politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskarošas izturēšanās novēršanu; norāda, ka Institūts ir rīkojis apmācības un nodrošinājis konfidenciālu konsultāciju iespējas;

16.  norāda, ka Institūts ir veicis pasākumus saistībā ar ziņojumiem par tajā notikušu seksuālu uzmākšanos darbiniecēm un praktikantēm; uzsver, ka Institūtam ir jābūt paraugam seksuālas uzmākšanās apkarošanā un drošības un cieņas nodrošināšanā visiem tā darbiniekiem; atbalsta Institūtu, tam īstenojot absolūtas neiecietības politiku pret seksuālu uzmākšanos;

17.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu paziņojumus par vakancēm publicēt arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; pauž izpratni par lielajām tulkošanas izmaksām, ko radītu šāda publicēšana; pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda — Institūts min finansiālas grūtības un uzskata, ka kanāli, ko tas izmanto patlaban, nodrošina pienācīgu pārredzamību un publicitāti;

Iepirkums

18.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu neizraudzīti pretendenti Institūtu ir iesūdzējuši tiesā, pieprasot zaudējumu atlīdzību kopumā 700 000 EUR apmērā (kas atbilst līdz pat 9 % Institūta gada budžeta) un piešķiršanas lēmuma anulēšanu; konstatē, ka Institūts jau gatavojas finansiāli segt iespējamos zaudējumus; pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda, ka Institūts pielāgos iepirkuma procedūras neatkarīgi no galīgā tiesas nolēmuma; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs situācijas attīstību;

19.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Institūts ceļojumu pakalpojumu sniedzēja iegūšanas nolūkā izsludināja un noslēdza konkursu, neprasot garantijas saimnieciski visizdevīgākajiem risinājumiem; pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda, ka Institūtā pastāv iekšējā kontrole, lai pārbaudītu un kontrolētu izraudzītā piegādātāja sniegto pakalpojumu cenas; norāda arī to, ka Institūts gatavojas nevis atjaunot šo līgumu, bet gan piedalīties kopīgā iepirkuma procedūrā, kuru rīko Komisija; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par progresu šajā jomā;

20.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Institūts vēl nebija izmantojis nevienu instrumentu, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām pusēm, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkums); pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda, ka Institūts īsteno e-iesniegšanu un e-rēķinus atbilstoši termiņiem, ko Komisija noteikusi līdz 2018. gada beigām; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par progresu šajā jomā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

21.  pieņem zināšanai Institūta pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; tomēr ar bažām norāda, ka Institūts savā tīmekļa vietnē publicē tikai direktora CV, bet ne pārējo augstākās vadības locekļu CV; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

Iekšējā revīzija

22.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2017. gadā veica revīziju par ieinteresēto personu pārvaldību un ārējo komunikāciju, secinot, ka iekšējā kontrole Institūtā ir atbilstoša; norāda — lai īstenotu trīs IAS sniegtos ieteikumus, kuri klasificēti kā svarīgi, ir izstrādāts rīcības plāns, kas jāīsteno līdz 2018. gada beigām; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo trīs ieteikumu īstenošanu;

23.  pieņem zināšanai Institūta centienus nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu; konstatē, ka Institūts nav ieviesis īpašus pasākumus, ar kuriem mazināt vai izlīdzināt CO2 emisijas, bet norāda, ka tas mudina darbiniekus braucieniem starp mājām un darbu izmantot sabiedrisko transportu vai divriteņus;

o

o o

24.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju(14) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

24.1.2019

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2201(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Malin Björk

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A.  tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām balstās Savienība, un Savienība ir apņēmusies veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās savās darbībās, kā noteikts LESD 8. pantā;

B.  tā kā dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir integrētas pieejas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai piemērošana budžeta procesā un nozīmē budžetu izvērtējumu no dzimumu viedokļa, iekļaujot dzimumu perspektīvu visos budžeta procesa līmeņos un pārstrukturējot ieņēmumus un izdevumus, lai veicinātu dzimumu līdztiesību(15),

1.  atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) tika izveidots, lai sekmētu un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu Savienībā, cita starpā integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās attiecīgajās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicinātu Savienības iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību, un atzinīgi vērtē to, ka par prioritāti ir noteikts darbs vairākās jomās, kurās tiek sasniegti kvalitatīvi rezultāti un nodrošināta liela pamanāmība, nezaudējot koncentrēšanos uz dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu;

2.  atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā būtiski palielinājās EIGE komunikācijas darbību sasniegtā auditorija un ka lietotāji ir atzinīgi novērtējuši tā publikācijas, un tas ir palīdzējis Savienībā izplatīt dzimumu līdztiesības vēstījumus un uzlabot iedzīvotāju izpratni;

3.  atzinīgi vērtē EIGE dalību Eiropas tieslietu un iekšlietu aģentūru tīklā un vērtīgo devumu attiecībā uz dzimumu līdztiesības aspektiem;

4.  pieņem zināšanai to, ka EIGE ir panācis progresu dažu ārējā novērtējumā (2015) sniegto ieteikumu īstenošanā; atzinīgi vērtē EIGE centienus pāriet uz tādu struktūru, kas orientēta uz projektiem, jo tas palielinās iekšējo sinerģiju un veicinās zināšanu apmaiņu starp nodaļām; pauž gandarījumu par to, ka EIGE ir sācis īstenot rīcības plānu ieteikumu izpildei, un aicina Institūtu turpināt šo procesu, lai uzlabotu pārvaldību un efektivitāti;

5.  atzinīgi vērtē pastāvīgo sadarbību starp EIGE un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju un pauž atzinību par EIGE ieguldījumu komitejas darbā, arī saistībā ar pētījumu par dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un šādas pieejas veicināšanu un saistībā ar dzimumu aspektiem cilvēku tirdzniecībā; šajā saistībā jo īpaši atzinīgi vērtē EIGE ieguldījumu attiecībā uz dzimumu perspektīvas integrēšanu Cilvēku tirdzniecības novēršanas direktīvā un Direktīvā par cietušo tiesībām; 

6.  norāda, ka EIGE ir cieši jāsadarbojas ne vien ar Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju, bet arī ar citām Parlamenta komitejām, lai labāk īstenotu integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai politikas nostādnēs un pasākumos; prasa piešķirt EIGE papildu finansējumu tā darbinieku skaita palielināšanai, jo tas ļaus EIGE sniegt palīdzību galvenajām ieinteresētajām personām, piemēram, īstenojot dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un citus instrumentus integrētas pieejas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

7.  atbalsta EIGE darbu, kas ar pētījumiem un izpēti dod iespēju FEMM komitejai gūt oficiālus, kvalitatīvus un ideoloģiski neietekmētus datus, bez kuriem nav iespējams pienācīgi veikt tās darbu;

8.  atzinīgi vērtē EIGE sasniegumus 2017. gadā, jo īpaši 2017. gada dzimumu līdztiesības indeksa publicēšanu, saskaņotu definīciju un rādītāju izstrādi uz dzimumu balstītas vardarbības jomā un paplašināto platformu un instrumentus, ar ko īsteno integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; pauž gandarījumu par jauno indeksa elementu, kas pievēršas atšķirībām starp dažādām sieviešu un vīriešu grupām, un to, ka indekss tiks katru gadu atjaunināts, sākot ar 2019. gadu; aicina izstrādāt vairāk metodisko rīku, lai labāk nodrošinātu dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visās politikas nostādnēs un pasākumos;

9.  pieņem zināšanai, ka EIGE ir veicis pasākumus saistībā ar ziņojumiem par Aģentūrā notikušu seksuālu uzmākšanos tās darbiniecēm un praktikantēm; uzsver, ka Aģentūrai ir jābūt paraugam seksuālas uzmākšanās apkarošanā un drošības un cieņas nodrošināšanā visiem tās darbiniekiem; atbalsta EIGE, tam īstenojot absolūtas neiecietības politiku pret seksuālu uzmākšanos;

10.  stingri iesaka, lai EIGE kā Eiropas Savienības specializēto zināšanu centrs dzimumu līdztiesības jautājumos tiktu norīkots uzraudzīt Stambulas konvencijas īstenošanu;

11.  pauž nožēlu par pastāvīgā budžeta samazinājumu riska un nepietiekamo cilvēkresursu apstākļiem, kādos EIGE nākas strādāt;

12.  pauž atzinību par EIGE darbu digitalizācijas jautājumā un atzinīgi vērtē tā projektu, kas vērsts uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, sieviešu un vīriešu algu un pensiju atšķirībām un dzimumsensitīva parlamentārā instrumenta izstrādi;

13.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas atzinumu EIGE gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un darbības rezultātus, naudas plūsmas un aktīvos notikušās izmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Finanšu regulas noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

14.  norāda uz Revīzijas palātas atzinumu, ka EIGE 2017. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie ieņēmumi un maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

15.  atzinīgi vērtē to, ka ir piemērots Revīzijas palātas 2016. gada konstatējums par apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmeni III sadaļā (darbības izdevumi); aicina EIGE apsvērt Revīzijas palātas konstatējumu attiecībā uz paziņojumu par vakancēm publicēšanu Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu pārredzamību un publicitāti un ļautu iedzīvotājiem vienkopus iepazīties ar dažādu Eiropas Savienības iestāžu un aģentūru publicētajām vakancēm;

16.  pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem, uzskata, ka EIGE direktoram var sniegt apstiprinājumu par 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Lambert

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 136. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 136. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 136. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 136. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 84/31, 17.3.2017., 151. lpp.

(14)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

(15)

https://rm.coe.int/1680596143

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika