ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009

4.3.2019 - (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Διαδικασία : 2018/0145(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0151/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0151/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0286),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0194/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018[1],

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0151/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009

για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009

 

(Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου όταν αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1) Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 25 καθορίζει τις διοικητικές διατάξεις και τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου νέων οχημάτων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και προκειμένου να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης.

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 καθορίζει τις διοικητικές διατάξεις και τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου νέων οχημάτων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και προκειμένου να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης.

__________________

__________________

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L…,...,σ.)

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151, 14.6.2018,σ. 1)

25 + YE: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS No73/17 (2016/0014 (COD)) και να προστεθεί στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία και η παραπομπή ΕΕ του εν λόγω κανονισμού.

 

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η οδική ασφάλεια στην Ένωση απαιτεί συντονισμένη πολιτική σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των συμφωνιών της ΟΕΕ/ΗΕ και ιδίως στην ομάδα εργασίας 29 (WP.29) και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από διάφορες αρχές σε βασικές συνιστώσες της οδικής ασφάλειας που καλύπτουν οχήματα, συμπεριφορές οδήγησης και οδικά σήματα και υποδομές.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Κατά τις περασμένες δεκαετίες, οι εξελίξεις στην ασφάλεια των οχημάτων συνέβαλαν σημαντικά στη συνολική μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, η μείωση αυτή ανακόπηκε πρόσφατα στην Ένωση, λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως διαρθρωτικοί παράγοντες και παράγοντες συμπεριφοράς, και χωρίς ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τη γενική οδική ασφάλεια, τα αποτελέσματα της υφιστάμενης προσέγγισης σε επίπεδο ασφάλειας δεν θα μπορούν πλέον να αντισταθμίσουν τις συνέπειες λόγω του αυξανόμενου κυκλοφοριακού φόρτου. Συνεπώς, η επίδοση των οχημάτων όσον αφορά την ασφάλεια θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την οδική ασφάλεια και προκειμένου να προστατεύεται καλύτερα ο ευάλωτος χρήστης της οδού.

(3)  Κατά τις περασμένες δεκαετίες, οι εξελίξεις στην ασφάλεια των οχημάτων συνέβαλαν σημαντικά στη συνολική μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, 25 300 άτομα έχασαν τη ζωή τους το 2017 στους δρόμους της Ένωσης, αριθμός που παρέμεινε στάσιμος τα τελευταία τέσσερα έτη. Επιπλέον, τουλάχιστον 135 000 άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά σε ατυχήματα με συγκρούσεις κάθε χρόνο. Η Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δραστική μείωση αυτών των αριθμητικών στοιχείων με στόχο την επίτευξη του στόχου «Όραμα για μηδενικές απώλειες». Εκτός από τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των επιβατών των οχημάτων, η εφαρμογή ειδικών μέτρων για την πρόληψη των θανάτων και των τραυματισμών ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου , όπως οι ποδηλάτες και οι πεζοί, είναι αναγκαία για την προστασία των χρηστών εκτός του οχήματος. Χωρίς ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τη γενική οδική ασφάλεια, τα αποτελέσματα της υφιστάμενης προσέγγισης σε επίπεδο ασφάλειας δεν θα μπορούν πλέον να αντισταθμίσουν τις συνέπειες λόγω του αυξανόμενου κυκλοφοριακού φόρτου. Συνεπώς, η επίδοση των οχημάτων όσον αφορά την ασφάλεια θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την οδική ασφάλεια και προκειμένου να προστατεύεται καλύτερα ο ευάλωτος χρήστης της οδού.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Ο ορισμός των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους χρήστες του οδικού δικτύου που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα, όπως για παράδειγμα segways, σκούτερ, αναπηρικά αμαξίδια και ηλεκτρονικά ποδήλατα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η τεχνική πρόοδος στον τομέα των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας οχημάτων προσφέρει νέες δυνατότητες μείωσης του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των θανάτων, είναι ανάγκη να εισαχθούν ορισμένες από τις σχετικές νέες τεχνολογίες.

(4)  Η τεχνική πρόοδος στον τομέα των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας οχημάτων προσφέρει νέες δυνατότητες μείωσης του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των σοβαρών τραυματισμών και θανάτων, είναι ανάγκη να εισαχθεί μια δέσμη σχετικών νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Για να διασφαλιστεί η τεχνολογική ουδετερότητα όσον αφορά τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, η απαίτηση επιδόσεων θα πρέπει να επιτρέπει τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Τα προτεινόμενα κανονιστικά μέτρα μπορούν να είναι αποτελεσματικά, όσον αφορά τη μείωση των θανάτων, τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και τον μετριασμό των τραυματισμών και των ζημιών, μόνον εάν κερδίσουν την αποδοχή των χρηστών. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές οχημάτων θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα και τα λειτουργικά στοιχεία που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αναπτύσσονται κατά τρόπο ώστε να υποστηρίζουν τον οδηγό, και να αυξάνουν την αποδοχή και την πιθανότητα χρήσης τους. Για τον σκοπό αυτό, η λειτουργία αυτών των συστημάτων και λειτουργικών στοιχείων και οι περιορισμοί τους θα πρέπει επίσης να εξηγούνται με σαφή και φιλικό προς τον καταναλωτή τρόπο στις οδηγίες χρήσης του μηχανοκίνητου οχήματος.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο ευφυής έλεγχος ταχύτητας, τα συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας, τα συστήματα παρακολούθησης υπνηλίας και προσοχής του οδηγού/αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής και τα συστήματα ανίχνευσης οπισθοπορίας διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, τα συστήματα αυτά βασίζονται σε τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο εναρμονισμένοι κανόνες και διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τα εν λόγω συστήματα και την έγκριση τύπου των εν λόγω συστημάτων ως χωριστών τεχνικών μονάδων.

(6)  Τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης, ο ευφυής έλεγχος ταχύτητας, τα συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης, τα συστήματα προειδοποίησης υπνηλίας και και διάσπασης της προσοχής του οδηγού και τα συστήματα ανίχνευσης οπισθοπορίας, είναι συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, ορισμένα από τα συστήματα αυτά αποτελούν τη βάση τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων. Κάθε τέτοιο σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε είδους βιομετρικών πληροφοριών οδηγών ή επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου . Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο εναρμονισμένοι κανόνες και διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τα εν λόγω συστήματα και την έγκριση τύπου των εν λόγω συστημάτων ως χωριστών τεχνικών μονάδων. Η τεχνολογική πρόοδος των εν λόγω συστημάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να είναι μελλοντικά ανθεκτική, με αυστηρή τήρηση της αρχής της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, και να στηρίζει την ανάπτυξη προς την κατεύθυνση μιας οδήγησης στο πλαίσιο του οράματος για μηδενικές απώλειες. Επίσης θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα εν λόγω συστήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Πρέπει να είναι δυνατή η απενεργοποίηση του ευφυούς ελέγχου ταχύτητας, για παράδειγμα, όταν ένας οδηγός αντιμετωπίζει εσφαλμένες προειδοποιήσεις ή ακατάλληλη ανατροφοδότηση λόγω κακών καιρικών συνθηκών, προσωρινών αλληλοσυγκρουόμενων σημάνσεων οδών σε κατασκευαστικές ζώνες και παραπλανητικών, ελαττωματικών ή ελλιπών πληροφοριών οδικής σήμανσης. Αυτή η δυνατότητα απενεργοποίησης θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του οδηγού, να ισχύει όσο είναι αναγκαίο και να μπορεί να ενεργοποιείται εύκολα από τον οδηγό. Το σύστημα θα πρέπει να είναι πάντα ενεργό κατά την ανάφλεξη και ο οδηγός πρέπει πάντοτε να γνωρίζει εάν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο ή όχι.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η ζώνη ασφαλείας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αποτελεσματικά χαρακτηριστικά ασφάλειας των οχημάτων. Τα συστήματα υπενθύμισης χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να αποτρέψουν θανάτους ή να περιορίσουν τους τραυματισμούς με την αύξηση των ποσοστών χρήσης των ζωνών ασφαλείας σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 κατέστησε ήδη υποχρεωτικό το σύστημα υπενθύμισης χρήσης ζώνης ασφαλείας για το κάθισμα του οδηγού σε όλα τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα από το 2014. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής του κανονισμού του ΟΗΕ 16 που περιείχε τις σχετικές τεχνικές διατάξεις. Χάρη στην προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του εν λόγω κανονισμού του ΟΗΕ, θα καταστεί πλέον υποχρεωτική η τοποθέτηση σε όλα τα εμπρόσθια και οπίσθια καθίσματα των οχημάτων M1 και N1 καθώς και σε όλα τα εμπρόσθια καθίσματα των οχημάτων N2, N3, M2 και M3 συστημάτων υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 για τους νέους τύπους και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για όλα τα καινούργια οχήματα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η εισαγωγή συστημάτων καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος), που αποθηκεύουν ευρύ φάσμα σημαντικών δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και κατόπιν ενός συμβάντος που προκάλεσε αρχή ατυχήματος (για παράδειγμα, η ενεργοποίηση του αερόσακου), αποτελεί πολύτιμο βήμα για την απόκτηση πιο ακριβών και αναλυτικών δεδομένων ατυχημάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με ανάλογα συστήματα καταγραφής. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει απαίτηση αυτά τα συστήματα καταγραφής να μπορούν να καταγράφουν και να αποθηκεύουν δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη για να διενεργούν ανάλυση της οδικής ασφάλειας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέτρων που λαμβάνονται.

(7)  Η εισαγωγή συστημάτων καταγραφής δεδομένων ατυχήματος, που αποθηκεύουν ευρύ φάσμα σημαντικών ανωνυμοποιημένων δεδομένων του οχήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως κατόπιν ενός οδικού ατυχήματος (για παράδειγμα, η ενεργοποίηση του αερόσακου), αποτελεί πολύτιμο βήμα για την απόκτηση πιο ακριβών και αναλυτικών δεδομένων ατυχημάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με ανάλογα συστήματα καταγραφής. Αυτά τα συστήματα καταγραφής θα πρέπει να μπορούν να καταγράφουν και να αποθηκεύουν δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη για να διενεργούν ανάλυση της οδικής ασφάλειας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέτρων που λαμβάνονται, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος βάσει των δεδομένων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε καταγραφείς δεδομένων συμβάντων (ατυχημάτων) ή πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό όσον αφορά την υπνηλία και την παρακολούθηση της προσοχής ή την προηγμένη αναγνώριση της διάσπασης της προσοχής, πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ιδίως τον κανονισμό για την γενική προστασία των δεδομένων28. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του συστήματος επί οχήματος eCall που βασίζεται στο 112 βασίζεται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις29.

(8)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε καταγραφείς δεδομένων ατυχημάτων ή πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό όσον αφορά την υπνηλία και την παρακολούθηση της προσοχής ή την προηγμένη αναγνώριση της διάσπασης της προσοχής του οδηγού, πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ιδίως τον κανονισμό για την γενική προστασία των δεδομένων28. Τα συστήματα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος θα πρέπει να λειτουργούν σε σύστημα κλειστού βρόχου, στο οποίο τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα επικαλύπτονται, και το οποίο δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση του οχήματος ή του οδηγού. Επιπλέον, τα συστήματα προειδοποίησης υπνηλίας και προσοχής του οδηγού και προηγμένης αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής δεν πρέπει να καταγράφουν ή να διατηρούν δεδομένα άλλα από εκείνα που είναι αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία στο πλαίσιο του συστήματος κλειστού βρόχου. Επίσης, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του συστήματος επί οχήματος eCall που βασίζεται στο 112 βασίζεται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις29.

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1–88.

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77=.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Αναγνωρίζοντας ότι η οδήγηση με ταυτόχρονη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επηρεάζει σοβαρά την ικανότητα οδήγησης, οι κατασκευαστές οχημάτων καλούνται να δημοσιεύουν τις δοκιμές τους, επιδεικνύοντας έτσι τη συμμόρφωσή τους με την κατευθυντήρια δήλωση αρχών για τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής που αφορά τα συστήματα πληροφοριών και ψυχαγωγίας επί οχημάτων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Το προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης ή τα συστήματα διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι πλήρως λειτουργικά σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως λόγω ελλείψεων στις οδικές υποδομές. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συστήματα πρέπει να απενεργοποιούνται και να παρέχουν στον οδηγό πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση. Εάν δεν απενεργοποιηθούν αυτόματα, θα πρέπει να είναι δυνατή η με μη αυτόματο τρόπο απενεργοποίησή τους. Αυτή η απενεργοποίηση θα πρέπει να είναι προσωρινή και να διαρκεί μόνο για την περίοδο κατά την οποία το σύστημα δεν είναι πλήρως λειτουργικό. Οι οδηγοί μπορεί επίσης να χρειαστεί να παρακάμψουν τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης ή σύστημα διατήρησης της λωρίδας έκτακτης ανάγκης, όπου η λειτουργία του συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο ή βλάβη. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα οχήματα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή υπό τον έλεγχο του οδηγού. Ωστόσο, τα συστήματα θα μπορούσαν επίσης να αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες ο οδηγός δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του και, ως εκ τούτου, η παρέμβαση του συστήματος είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση ενός ατυχήματος.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Κατόπιν της έκδοσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση των υδρογονοκίνητων οχημάτων, των συστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος. Ο κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 13434 ισχύει επί του παρόντος και στην Ένωση όσον αφορά την έγκριση τύπου συστημάτων υδρογόνου στα μηχανοκίνητα οχήματα. Πέρα από τις εν λόγω απαιτήσεις, ισχύουν επίσης κριτήρια για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα οχημάτων συμπιεσμένου υδρογόνου, αλλά επί του παρόντος έχουν θεσπιστεί μόνο σε επίπεδο Ένωσης.

(13)  Κατόπιν της έκδοσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση των υδρογονοκίνητων οχημάτων, των συστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος. Ο κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 13434 ισχύει επί του παρόντος και στην Ένωση όσον αφορά την έγκριση τύπου συστημάτων υδρογόνου στα μηχανοκίνητα οχήματα. Πέρα από τις εν λόγω απαιτήσεις, θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν, σε επίπεδο Ένωσης, κριτήρια για την ποιότητα των υλικών και των δοχείων καυσίμου που χρησιμοποιούνται σε συστήματα οχημάτων υδρογόνου.

__________________

__________________

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 32.

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, (ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 32).

34 Κανονισμός αριθ. 134 του ΟΗΕ για τις ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των εξαρτημάτων τους, όσον αφορά τις επιδόσεις σε σχέση με την ασφάλεια των υδρογονοκίνητων οχημάτων

34 Κανονισμός αριθ. 134 του ΟΗΕ για τις ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των εξαρτημάτων τους, όσον αφορά τις επιδόσεις σε σχέση με την ασφάλεια των υδρογονοκίνητων οχημάτων

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Διαχρονικά, οι ενωσιακοί κανόνες επέβαλαν περιορισμούς στο συνολικό μήκος του συνδυασμού φορτηγών οχημάτων, γεγονός που οδηγούσε στον συνήθη σχεδιασμό με τον κινητήρα κάτω από τον θάλαμο οδήγησης, ώστε να μεγιστοποιείται ο χώρος φορτίου. Ωστόσο, η υψηλή θέση του οδηγού είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα «τυφλά σημεία» και να μειώνεται η άμεση ορατότητα γύρω από τον θάλαμο του φορτηγού. Αυτό συνιστά σημαντικό παράγοντα όσον αφορά τα ατυχήματα με φορτηγά στα οποία εμπλέκονται ευάλωτοι χρήστες της οδού. Ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με βελτίωση της άμεσης ορατότητας. Συνεπώς, θα πρέπει να εισαχθούν απαιτήσεις για τη βελτίωση της άμεσης ορατότητας.

(15)  Διαχρονικά, οι ενωσιακοί κανόνες επέβαλαν περιορισμούς στο συνολικό μήκος του συνδυασμού φορτηγών οχημάτων, γεγονός που οδηγούσε στον συνήθη σχεδιασμό με τον κινητήρα κάτω από τον θάλαμο οδήγησης, ώστε να μεγιστοποιείται ο χώρος φορτίου. Ωστόσο, η υψηλή θέση του οδηγού είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα «τυφλά σημεία» και να μειώνεται η άμεση ορατότητα γύρω από τον θάλαμο του φορτηγού. Αυτό συνιστά σημαντικό παράγοντα όσον αφορά τα ατυχήματα με φορτηγά στα οποία εμπλέκονται ευάλωτοι χρήστες της οδού. Ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με βελτίωση της άμεσης ορατότητας. Συνεπώς, θα πρέπει να εισαχθούν απαιτήσεις για τη βελτίωση της άμεσης ορατότητας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η άμεση ορατότητα των πεζών, των ποδηλατών και άλλων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου από τη θέση του οδηγού. Κατά τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης απαίτησης για άμεση ορατότητα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων οχημάτων.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Δεδομένης της έμφασης που δίνεται από τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των οχημάτων στην προστασία του ευάλωτου χρήστη της οδού, μέσω, μεταξύ άλλων, της εξασφάλισης κατάλληλης ορατότητας των οδηγών, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς δεν θα πρέπει να απαιτούν την τοποθέτηση οποιασδήποτε ετικέτας, σήματος ή αυτοκόλλητου για οποιονδήποτε σκοπό σε κανένα σημείο της διαφανούς επιφάνειας του υαλοπίνακα του οχήματος. Επιπλέον, οι εθνικές αρχές οφείλουν να επιβάλουν οι ανεμοθώρακες και τα πλευρικά παράθυρα όντως να μην φέρουν ετικέτες, σήματα, αυτοκόλλητα και κάθε άλλο αντικείμενο που παρεμποδίζει την ορατότητα, ώστε να μην αναιρείται η αποτελεσματικότητα του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά την ορατότητα των οδηγών.

(16)  Δεδομένης της έμφασης που δίνεται από τους κανονισμούς της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια των οχημάτων στην προστασία του ευάλωτου χρήστη της οδού, μέσω, μεταξύ άλλων, της εξασφάλισης κατάλληλης ορατότητας των οδηγών, θα πρέπει να προωθηθεί η διατήρηση των ανεμοθωράκων καθαρών από ετικέτες, σήματα, αυτοκόλλητα, κιβώτια διοδίων και άλλα αντικείμενα. Οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τις ομάδες προάσπισης της ασφάλειας, θα πρέπει, για τον σκοπό αυτό, να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσδιορισμού των περιοχών της διαφανούς επιφάνειας του υαλοπίνακα του οχήματος που είναι ασφαλείς ώστε να χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους ετικέτας, σήματος, κιβωτίου διοδίων ή αυτοκόλλητου, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τα αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα οχήματα μπορούν επίσης να έχουν τεράστια συμβολή στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, καθώς εκτιμάται ότι ποσοστό περίπου 90 % των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Καθώς τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα θα αναλαμβάνουν σταδιακά τα καθήκοντα του οδηγού, θα πρέπει να εγκριθούν εναρμονισμένοι κανόνες και τεχνικές απαιτήσεις για τα συστήματα αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων σε ενωσιακό επίπεδο.

(17)  Τα αυτοματοποιημένα οχήματα μπορούν επίσης να έχουν τεράστια συμβολή στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, καθώς εκτιμάται ότι ποσοστό άνω του 90 % των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε κάποιο βαθμό σε ανθρώπινο λάθος. Δεδομένου ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα θα αναλάβουν σταδιακά τα καθήκοντα του οδηγού, θα πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης και να προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο , στο πλαίσιο της WP.29 της ΟΕΕ/ΗΕ, εναρμονισμένοι κανόνες και τεχνικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επαλήθευση της ασφάλειας κατά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων των αυτοματοποιημένων οχημάτων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)   Δεδομένου ότι η μέση ηλικία του οχήματος στην Ένωση είναι άνω των 10 ετών, η μετασκευή υφιστάμενων οχημάτων με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των θανάτων από τροχαία στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να αξιολογεί κατά πόσον ο μετεξοπλισμός του υφιστάμενου στόλου, ιδίως των λεωφορείων και των φορτηγών, με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης είναι εφικτός και οικονομικά αποδοτικός.

Αιτιολόγηση

Τα μετασκευασμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας βελτιώνουν το επίπεδο ασφάλειας των υφιστάμενων οχημάτων κατά τη χρήση και προστατεύουν τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου. This amendment aligns to the Commission’s Communication and previous European Parliament reports in this area.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β)  Η ασφάλεια των οχημάτων δεν περιορίζεται πλέον στην προστασία από την κλοπή οχημάτων, αλλά πρέπει να στοχεύει στην προστασία ολόκληρης της αρχιτεκτονικής του οχήματος, αποτρέποντας την απώλεια ή την αλλοίωση της ακεραιότητας του συστήματος και των κατασκευαστικών στοιχείων. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι το όχημα, το σύστημα, η χωριστή τεχνική μονάδα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικής έγκρισης παραμένουν αποτελεσματικά και έχει μειωθεί ον κίνδυνος να υπονομευτούν κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος, με εύλογα αλλά επικαιροποιημένα μέτρα προστασίας. Η συνδεσιμότητα και η αυτοματοποίηση των οχημάτων αυξάνουν τις δυνατότητες για μη εγκεκριμένη, εξ αποστάσεως πρόσβαση σε δεδομένα εντός των οχημάτων και παράνομη μετατροπή του λογισμικού που χρησιμοποιείται από το όχημα. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επικείμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος τους, οι κανονισμοί του ΟΗΕ ή άλλες κανονιστικές πράξεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το λογισμικό που χρησιμοποιείται από το όχημα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα, τα συστήματά τους, οι χωριστές τεχνικές μονάδες, τα κατασκευαστικά στοιχεία, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός είναι εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία ασφάλειας όταν διατίθενται στην αγορά και ότι αυτό το υψηλό επίπεδο ασφάλειας διατηρείται με την τακτική επικαιροποίηση υλισμικού και λογισμικού μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος. Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή του οχήματος όσον αφορά την παροχή πρόσβασης σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και δεδομένα επί του οχήματος σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση ενός οχήματος.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τελική έκθεση της ομάδας των ITS/AD της ΟΕΕ/ΗΕ, συστάθηκε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την κατάρτιση κανονισμού του ΟΗΕ σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι μόνο ένας πυλώνας της συνολικής ασφάλειας του οχήματος. Η ασφάλεια πρέπει να εξασφαλίζεται εξαρχής και έως το τέλος ζωής και να καλύπτεται από τον σχεδιασμό για την ασφάλεια συνδεδεμένου οχήματος, γεγονός που να καθιστά εξαιρετικά δύσκολη από τεχνική άποψη και δύσχρηστη από οικονομική άποψη την παραβίασή της, είτε άμεσα είτε εξ αποστάσεως.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί την ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τον θόρυβο των ελαστικών, την αντίσταση κύλισης και την πρόσφυση των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Και τούτο διότι ο κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 117 περιέχει πλέον τις εν λόγω λεπτομερείς διατάξεις. Η διαδικασία προσαρμογής των απαιτήσεων για τα ελαστικά προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος θα πρέπει να συνεχιστεί σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι η επίδοση του ελαστικού αξιολογείται επίσης και στο τέλος της διάρκειας ζωής του, όταν αυτό έχει φθαρεί, και να προωθηθεί η ιδέα ότι τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους και μην αντικαθίστανται πρώιμα. Οι υφιστάμενες απαιτήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 που σχετίζονται με την επίδοση των ελαστικών θα πρέπει να αντικατασταθούν από αντίστοιχους κανονισμούς του ΟΗΕ.

(19)  Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί την ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τον θόρυβο των ελαστικών, την αντίσταση κύλισης και την πρόσφυση των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Και τούτο διότι ο κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 117 περιέχει πλέον τις εν λόγω λεπτομερείς διατάξεις. Η διαδικασία προσαρμογής των απαιτήσεων για τα ελαστικά προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος θα πρέπει να συνεχιστεί ταχέως και φιλόδοξα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι η επίδοση του ελαστικού αξιολογείται επίσης και στο τέλος της διάρκειας ζωής του, όταν αυτό έχει φθαρεί, και να προωθηθεί η ιδέα ότι τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους και μην αντικαθίστανται πρώιμα. Για να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται αυστηρά πρότυπα, οι υφιστάμενες απαιτήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 που σχετίζονται με την επίδοση των ελαστικών θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται και να μπορούν να αντικατασταθούν όταν η απόδοση των ελαστικών βελτιωθεί εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καθοριστούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει αυτού. Συνεπώς, θα πρέπει να καθυστερήσει η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,

(25)  Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καθοριστούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει αυτού. Συνεπώς, θα πρέπει να καθυστερήσει η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,όπου κριθεί απαραίτητο.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα και τις κυρώσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις:

1. Ο παρών Κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις:

1.  για την έγκριση τύπου οχημάτων και συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για οχήματα, όσον αφορά τα γενικά τους χαρακτηριστικά και την ασφάλεια, καθώς και την προστασία των επιβατών του οχήματος και του ευάλωτου χρήστη της οδού·

α)  για την έγκριση τύπου οχημάτων και συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για οχήματα, όσον αφορά τα γενικά τους χαρακτηριστικά και την ασφάλεια, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των επιβατών του οχήματος και του ευάλωτου χρήστη της οδού·

2.  για την έγκριση τύπου των οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, σε σχέση με την ασφάλεια, την απόδοση καυσίμων και τις εκπομπές CO2· και

β)  για την έγκριση τύπου των οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, σε σχέση με την ασφάλεια, την απόδοση καυσίμων και τις εκπομπές CO2· και

3.  για την έγκριση τύπου των νεοκατασκευασθέντων ελαστικών, όσον αφορά την επίδοσή τους σε επίπεδο ασφάλειας και περιβάλλοντος.

γ)  για την έγκριση τύπου των νεοκατασκευασθέντων ελαστικών, όσον αφορά την επίδοσή τους σε επίπεδο ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει και συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ)2018/858 όσον αφορά τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και όσον αφορά την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «χρήστης της οδού»: που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο δίτροχο όχημα ή χρήστης που δεν χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες·

(1)  «χρήστης της οδού»: χρήστης που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα με έναν ή περισσότερους τροχούς, χωρίς προστατευτικό αμάξωμα, ή χρήστης που δεν χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «ευφυής έλεγχος ταχύτητας»: σύστημα που βοηθά τον οδηγό να διατηρεί την κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με το οδικό περιβάλλον, παρέχοντας απτική ανάδραση μέσω του επιταχυντήρα με πληροφορίες για το όριο ταχύτητας, τις οποίες αποκτά μέσω παρατήρησης της οδικής σήμανσης και σηματοδότησης, βάσει των υποδομών σηματοδότησης ή των δεδομένων ηλεκτρονικού χάρτη ή και των δύο, και το οποίο είναι διαθέσιμο επί του οχήματος·

(3)  «ευφυής έλεγχος ταχύτητας»: σύστημα που βοηθά τον οδηγό να διατηρεί την κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με το οδικό περιβάλλον, με την παροχή ειδικής και κατάλληλης ανάδρασης μέσω του οργάνου χειρισμού του επιταχυντή ή με άλλα μέσα που είναι επαρκώς αποτελεσματικά για την ευαισθητοποίηση του οδηγού, βάσει των πληροφοριών για το όριο ταχύτητας, τις οποίες αποκτά μέσω παρατήρησης της οδικής σήμανσης και σηματοδότησης, βάσει των υποδομών σηματοδότησης ή των δεδομένων ηλεκτρονικού χάρτη ή και των δύο, και το οποίο είναι διαθέσιμο επί του οχήματος·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «παρακολούθηση της υπνηλίας και της προσοχής του οδηγού»: σύστημα που αξιολογεί την εγρήγορση του οδηγού μέσω ανάλυσης συστημάτων του οχήματος και προειδοποιεί τον οδηγό εάν χρειαστεί·

(5)  «σύστημα προειδοποίησης της υπνηλίας και της προσοχής του οδηγού»: σύστημα που αξιολογεί την εγρήγορση του οδηγού μέσω ανάλυσης συστημάτων του οχήματος και προειδοποιεί τον οδηγό εάν χρειαστεί·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «προηγμένο σύστημα αναγνώρισης διάσπασης της προσοχής»: σύστημα ικανό να αναγνωρίζει το επίπεδο οπτικής προσοχής του οδηγού σε σχέση με την κυκλοφοριακή κατάσταση και να προειδοποιεί τον οδηγό εφόσον χρειαστεί·

(6)  «προηγμένο σύστημα προειδοποίησης διάσπασης της προσοχής του οδηγού»: σύστημα προειδοποίησης του οδηγού όταν αποσπάται η προσοχή του ή προς αποφυγή της διάσπασης της προσοχής·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «σήμα επείγουσας στάθμευσης»: φανοί πέδησης που αναβοσβήνουν γρήγορα και υποδεικνύουν στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου όπισθεν του οχήματος ότι ασκείται στο όχημα υψηλή δύναμη επιβράδυνσης λόγω των οδικών συνθηκών που επικρατούν·

(7)  «σήμα επείγουσας στάθμευσης»: λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης που υποδεικνύει στους άλλους χρήστες της οδού όπισθεν του οχήματος ότι ασκείται στο όχημα υψηλή δύναμη επιβράδυνσης λόγω των οδικών συνθηκών που επικρατούν·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «ανίχνευση οπισθοπορίας»: κάμερα ή οθόνη, οπτικό ή αναγνωριστικό σύστημα που ειδοποιεί τον οδηγό για την ύπαρξη ανθρώπων ή αντικειμένων όπισθεν του οχήματος, με βασικό στόχο να αποφεύγονται οι συγκρούσεις κατά την οπισθοπορία·

(8)  «ανίχνευση οπισθοπορίας»: κάμερα και οθόνη, οπτικό ή αναγνωριστικό σύστημα που ειδοποιεί τον οδηγό για την ύπαρξη ανθρώπων ή αντικειμένων όπισθεν του οχήματος, με βασικό στόχο να αποφεύγονται οι συγκρούσεις κατά την οπισθοπορία·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης»: σύστημα ικανό να εντοπίζει αυτόματα πιθανή σύγκρουση και να θέτει σε λειτουργία το σύστημα πέδησης του οχήματος, ώστε να επιβραδύνεται το όχημα με σκοπό την αποφυγή ή τον μετριασμό της σύγκρουσης·

(10)  «προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης»: σύστημα ικανό να εντοπίζει αυτόματα πιθανή σύγκρουση και να θέτει αυτόματα σε λειτουργία το σύστημα πέδησης του οχήματος την τελευταία στιγμη, ώστε να επιβραδύνεται το όχημα με σκοπό την αποφυγή ή τον μετριασμό της σύγκρουσης·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  «σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας»: σύστημα παρακολούθησης της θέσης του οχήματος σε σχέση με τη διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας και εφαρμογής ροπής στρέψης στο τιμόνι ή πίεσης στα φρένα, τουλάχιστον όταν υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει απόκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας και πιθανόν να επίκειται σύγκρουση·

(11)  «σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης»: σύστημα υποβοήθησης του οδηγού ώστε να διατηρεί την ασφαλή θέση του οχήματος σε σχέση με τη διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας ή τα όρια της οδού τουλάχιστον όταν υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει απόκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας και πιθανόν να επίκειται σύγκρουση·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)»: σύστημα που καταγράφει και αποθηκεύει σημαντικές παραμέτρους και πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύγκρουση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση·

(13)  «σύστημα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος»: σύστημα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καταγράφει και αποθηκεύει σημαντικές παραμέτρους και πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύγκρουση, λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη σύγκρουση·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  «σύστημα πρόωσης με υδρογόνο»: κινητήρας εσωτερικής καύσης ή σύστημα στοιχείων καυσίμου που χρησιμοποιούνται για την πρόωση του οχήματος·

(18)  «σύστημα πρόωσης με υδρογόνο»: ενεργειακός μετατροπέας που χρησιμοποιείται για την πρόωση του οχήματος·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «αυτοματοποιημένο όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να κινείται αυτόνομα για μεγάλες χρονικές περιόδους, χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη·

(21)  «αυτοματοποιημένο όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να κινείται αυτόνομα για ορισμένες χρονικές περιόδους, χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη, αλλά για το οποίο αναμένεται ακόμη ή απαιτείται παρέμβαση του οδηγού ·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  «πλήρως αυτοματοποιημένο όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να κινείται αυτόνομα, χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  «γωνία του συστήματος μετωπικής προστασίας»: το σημείο επαφής του συστήματος μετωπικής προστασίας με κατακόρυφο επίπεδο το οποίο σχηματίζει γωνία 60 ° προς το κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του οχήματος και εφάπτεται με την εξωτερική επιφάνεια του συστήματος μετωπικής προστασίας·

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  «κατώτερο ύψος συστήματος μετωπικής προστασίας»: σε οποιαδήποτε εγκάρσια θέση, η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του εδάφους και της γραμμής αναφοράς κατώτερου τμήματος συστήματος μετωπικής προστασίας, με το όχημα τοποθετημένο στην κανονική θέση πορείας.

διαγράφεται

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  «ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»: προστασία κατά της εξ αποστάσεως παραποίησης και χειρισμών που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του οχήματος.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και του ευάλωτου χρήστη της οδού.

4.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπον ώστε να προλαμβάνεται ή να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και του ευάλωτου χρήστη της οδού.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πεζούς, ποδηλάτες, όραση και ορατότητα·

β)  ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, όραση και ορατότητα·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν επίσης ότι τα συστήματα και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 11 έχουν αναπτυχθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή του χρήστη και ότι οι οδηγίες χρήσης του μηχανοκίνητου οχήματος περιλαμβάνουν σαφείς και πλήρεις πληροφορίες όσον αφορά τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων και χαρακτηριστικών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο γενικής ασφάλειας των οχημάτων και να επιτευχθεί προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, ώστε να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με ειδικές διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστικών τεχνικών μονάδων όσον αφορά τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

7.  Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο γενικής ασφάλειας των οχημάτων και να επιτευχθεί προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες σχετικά με ειδικές διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστικών τεχνικών μονάδων όσον αφορά τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες θεσπίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα οχήματα εξοπλίζονται με ακριβές σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ικανό να προειδοποιεί εντός του οχήματος τον οδηγό για απώλεια της πίεσης σε οποιοδήποτε ελαστικό, με στόχο τη βέλτιστη κατανάλωση καυσίμων και την οδική ασφάλεια, σε διάφορα οδοστρώματα και περιβαλλοντικές συνθήκες.

1.  Τα οχήματα εξοπλίζονται με ακριβές σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ικανό να προειδοποιεί εντός του οχήματος τον οδηγό για απώλεια της πίεσης σε οποιοδήποτε ελαστικό, σε διάφορα οδοστρώματα και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με:

4.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με:

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την έγκριση τύπου των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν την εγκατάστασή τους.

β)  την έγκριση τύπου των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων των φθαρμένων ελαστικών, και των τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν την εγκατάστασή τους.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες θεσπίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρακολούθηση υπνηλίας και προσοχής του οδηγού·

γ)  σύστημα προειδοποίησης υπνηλίας και διάσπασης προσοχής του οδηγού·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  προηγμένο σύστημα αναγνώρισης διάσπασης της προσοχής·

δ)  προηγμένο σύστημα προειδοποίησης διάσπασης της προσοχής του οδηγού·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  σύστημα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο οδηγός μπορεί να αντιληφθεί μέσω του επιταχυντήρα ότι έχει προσεγγίσει ή υπερβεί το επιτρεπτό όριο ταχύτητας·

α)  είναι δυνατόν να παρασχεθεί στον οδηγό ειδική και κατάλληλη ανατροφοδότηση μέσω του χειριστηρίου του επιταχυντήρα ή με άλλα αποτελεσματικά μέσα, ότι έχει σημειωθεί υπέρβαση του ισχύοντος ορίου ταχύτητας·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση ή κατάργηση του συστήματος·

β)  είναι δυνατή η απενεργοποίηση του συστήματος·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ο οδηγός μπορεί να υπερβεί ομαλά την υποδεικνυόμενη από το σύστημα ταχύτητα του οχήματος μέσω κανονικής λειτουργίας του επιταχυντήρα, χωρίς να χρειαστεί κατέβασμα ταχύτητας·

γ)  ο οδηγός μπορεί να υπερβεί ομαλά την υποδεικνυόμενη από το σύστημα ταχύτητα του οχήματος μέσω κανονικής λειτουργίας του χειριστηρίου του επιταχυντήρα·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  όταν χρησιμοποιείται ταχοστάτης, το ευφυές σύστημα ελέγχου ταχύτητας πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματα στο τυχόν χαμηλότερο όριο ταχύτητας

διαγράφεται

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  οι στόχοι επιδόσεών του καθορίζονται προκειμένου να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται το ποσοστό σφάλματος σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  βρίσκονται σε κανονική θέση λειτουργίας με κάθε ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη του οχήματος·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το μηχανοκίνητο όχημα που είναι εξοπλισμένο με προηγμένο σύστημα αναγνώρισης διάσπασης της προσοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ) δύναται να θεωρηθεί ότι πληροί την απαίτηση βάσει του στοιχείου γ) της ίδιας παραγράφου.

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  τα συστήματα προειδοποίησης υπνηλίας και διάσπασης προσοχής του οδηγού/ προηγμένης αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής του οδηγού είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να μην καταγράφουν συνεχώς ή να διατηρούν δεδομένα άλλα από εκείνα που είναι αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία στο πλαίσιο του συστήματος κλειστού βρόχου. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά δεν είναι προσβάσιμα ούτε διατίθενται σε τρίτους ανά πάσα στιγμή και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία τους. Τα εν λόγω συστήματα σχεδιάζονται επίσης κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη και δεν ειδοποιούν τον οδηγό χωριστά και ταυτόχρονα, ή με συγκεχυμένο τρόπο σε περίπτωση που μια δράση ενεργοποιεί και τα δύο συστήματα.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Ωστόσο, τα δεδομένα που ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος μπορεί να καταγράψει και να αποθηκεύσει δεν συμπεριλαμβάνουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία από το τμήμα ταυτότητας του αναγνωριστικού αριθμού του οχήματος ούτε καμία άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου οχήματος, του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Τα συστήματα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

α) τα δεδομένα που μπορούν να καταγράφουν και να αποθηκεύουν όσον αφορά το διάστημα λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη σύγκρουση περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ταχύτητα του οχήματος, την πέδηση, τη θέση και την κλίση του οχήματος στον δρόμο, την κατάσταση και τον βαθμό ενεργοποίησης των συστημάτων ασφάλειας, το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, και τυχόν άλλες σχετικές παραμέτρους που συμβάλλουν στα ενεργά συστήματα ασφαλείας και αποφυγής ατυχήματος επί του οχήματος, με υψηλό επίπεδο ακρίβειας και εξασφαλισμένη επιβιωσιμότητα των δεδομένων·

 

β) η απενεργοποίηση των συσκευών είναι αδύνατη·

 

γ) ο τρόπος καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων είναι τέτοιος ώστε:

 

i) λειτουργούν σε σύστημα κλειστού βρόχου·

 

ii) τα δεδομένα που συλλέγονται ανωνυμοποιούνται και προστατεύονται από τη χειραγώγηση και την κακή χρήση·

 

iii) είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του τύπου, της έκδοσης και της παραλλαγής του οχήματος, και ιδίως των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων που είναι εγκατεστημένα στο όχημα.

 

δ) τα δεδομένα μπορούν να τεθούν στη διάθεση των εθνικών αρχών, βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου μόνο για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης ατυχημάτων, μεταξύ άλλων και για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου συστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων και μη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, μέσω τυποποιημένης διεπαφής.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3δ.  τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις που χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση της οδήγησης πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτά από κάθε οδηγό, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες δοκιμής και τις τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με:

4.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με:

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την έγκριση τύπου των προηγμένων συστημάτων οχημάτων που απαριθμούνται στα στοιχεία α) και στ) της εν λόγω παραγράφου ως χωριστών τεχνικών μονάδων.

β)  την έγκριση τύπου των προηγμένων συστημάτων οχημάτων που απαριθμούνται στα στοιχεία α) και στ α) της παραγράφου 1 ως χωριστών τεχνικών μονάδων.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες θεσπίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχειο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σύστημα εντοπισμού κινούμενου οχήματος ή σταθερών εμποδίων μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα στο πρώτο στάδιο·

α)  σύστημα εντοπισμού και επιβράδυνσης κινούμενου οχήματος ή σταθερών εμποδίων μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα στο πρώτο στάδιο·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επέκταση της ικανότητας εντοπισμού, ώστε να συμπεριληφθεί ο ευάλωτος χρήστης της οδού μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα στο δεύτερο στάδιο.

β)  επέκταση της ικανότητας εντοπισμού και επιβράδυνσης, ώστε να συμπεριληφθεί ο ευάλωτος χρήστης της οδού μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα στο δεύτερο στάδιο.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 εξοπλίζονται με σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας.

3.  Τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 εξοπλίζονται με σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

4.  Τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η απενεργοποίησή τους είναι δυνατή μόνο άπαξ κάθε φορά και μόνο σε θέση στάσης και με την πέδη στάθμευσης ενεργοποιημένη, έπειτα από πολύπλοκη σειρά ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο οδηγός·

α)  η απενεργοποίησή τους είναι δυνατή μόνο άπαξ κάθε φορά και μόνο σε θέση στάσης και με την πέδη στάθμευσης ενεργοποιημένη·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το σύστημα·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 εξοπλίζονται με σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος). Τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

διαγράφεται

α)  τα δεδομένα που μπορούν να καταγράφουν και να αποθηκεύουν όσον αφορά το διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ταχύτητα του οχήματος, την κατάσταση και τον βαθμό ενεργοποίησης των συστημάτων ασφάλειας και τυχόν άλλων σχετικών παραμέτρων που συμβάλλουν στα ενεργά συστήματα ασφαλείας και αποφυγής ατυχήματος επί του οχήματος·

 

β)  η απενεργοποίηση των συσκευών είναι αδύνατη·

 

γ)  ο τρόπος καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων είναι τέτοιος ώστε αυτά να προστατεύονται έναντι παραποίησης και να μπορούν να διατίθενται στις εθνικές αρχές, με βάση την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679, σε τυποποιημένη διεπαφή για τους σκοπούς της ανάλυσης των δεδομένων ατυχήματος, και ούτως ώστε ο ακριβής τύπος, έκδοση και παραλλαγή του οχήματος, και ιδίως τα ενεργά συστήματα ασφάλειας και αποφυγής ατυχήματος που είναι εγκατεστημένα στο όχημα, να μπορούν να εντοπιστούν.

 

Ωστόσο, τα δεδομένα που ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) μπορεί να καταγράψει και να αποθηκεύσει δεν συμπεριλαμβάνουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία από το τμήμα ταυτότητας του αριθμού ενημέρωσης του οχήματος ούτε καμία άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου οχήματος.

 

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες δοκιμής και τις τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με:

7.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με:

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την έγκριση τύπου των συστημάτων καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) ως χωριστών τεχνικών μονάδων.

β)  την έγκριση τύπου των συστημάτων καταγραφής δεδομένων ατυχήματος ως χωριστών τεχνικών μονάδων.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες θεσπίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα συστήματα μετωπικής προστασίας, είτε είναι εγκατεστημένα ως αρχικός εξοπλισμός των οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1 είτε διατίθενται στην αγορά ως χωριστές τεχνικές μονάδες, πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, στο παράρτημα IV και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

1.  Τα συστήματα μετωπικής προστασίας, είτε είναι εγκατεστημένα ως αρχικός εξοπλισμός των οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1 είτε διατίθενται στην αγορά ως χωριστές τεχνικές μονάδες, πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, στο παράρτημα IV και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση τύπου των συστημάτων μετωπικής προστασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν την κατασκευή και την εγκατάστασή τους.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 προς συμπλήρωση του κανονισμού για να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση τύπου των συστημάτων μετωπικής προστασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν την κατασκευή και την εγκατάστασή τους.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες θεσπίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 εξοπλίζονται με προηγμένα συστήματα, ικανά να εντοπίζουν τον ευάλωτο χρήστη της οδού που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος ή το τμήμα του οχήματος προς το πεζοδρόμιο και να προειδοποιούν ή να αποφεύγουν τη σύγκρουση με αυτούς τους χρήστες.

3.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 εξοπλίζονται με προηγμένα συστήματα, ικανά να εντοπίζουν τον ευάλωτο χρήστη της οδού που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος και το τμήμα του οχήματος προς το πεζοδρόμιο και να προειδοποιούν ή να αποφεύγουν τη σύγκρουση με αυτούς τους χρήστες.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η απενεργοποίησή τους είναι δυνατή μόνο άπαξ κάθε φορά και μόνο σε θέση στάσης και με την πέδη στάθμευσης ενεργοποιημένη, έπειτα από πολύπλοκη σειρά ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο οδηγός·

α)  η απενεργοποίησή τους είναι δυνατή μόνο άπαξ κάθε φορά και μόνο σε θέση στάσης και με την πέδη στάθμευσης ενεργοποιημένη.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το σύστημα·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να παρέχουν ενισχυμένη άμεση ορατότητα του ευάλωτου χρήστη της οδού από τη θέση καθίσματος του οδηγού.

5.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να παρέχουν ενισχυμένη άμεση ορατότητα του ευάλωτου χρήστη της οδού από τη θέση καθίσματος του οδηγού, με την οποία θα αίρονται τα τυφλά σημεία μπροστά από τη θέση καθίσματος του οδηγού και θα μειώνονται σημαντικά τα τυφλά σημεία στην πλευρά του συνοδηγού. Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων οχημάτων.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες δοκιμής και τις τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με:

7.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με:

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου θεσπίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου θεσπίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 36 μήνες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πέρα από τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και ισχύουν επίσης για οχήματα των κατηγοριών M και N, τα υδρογονοκίνητα οχήματα των εν λόγω κατηγοριών, τα συστήματα υδρογόνου τους και τα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών των συστημάτων πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα V και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

1.  Πέρα από τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και ισχύουν επίσης για οχήματα των κατηγοριών M και N, τα υδρογονοκίνητα οχήματα των εν λόγω κατηγοριών, τα συστήματα υδρογόνου τους και τα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών των συστημάτων πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τα ακόλουθα:

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των υδρογονοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα υδρογόνου που διαθέτουν, περιλαμβανομένων της συμβατότητας του υλικού και των δοχείων καυσίμου, και για την έγκριση τύπου των κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για την εγκατάστασή τους.

α) να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες δοκιμής και τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των υδρογονοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα υδρογόνου που διαθέτουν και για την έγκριση τύπου των κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για την εγκατάστασή τους.

 

β)  να τροποποιεί το παράρτημα V ώστε να προσαρμόζεται στην τεχνική πρόοδο.

 

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες θεσπίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές απαιτήσεις για τα αυτοματοποιημένα οχήματα

Ειδικές απαιτήσεις για αυτοματοποιημένα οχήματα και πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πέρα από τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και ισχύουν για οχήματα των αντίστοιχων κατηγοριών, τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 2 σχετικά με τα ακόλουθα:

1.  Πέρα από τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και ισχύουν για οχήματα των αντίστοιχων κατηγοριών, τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα και τα πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σχετικά με τα ακόλουθα:

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συστήματα που αντικαθιστούν τον έλεγχο του οδηγού επί του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της πέδησης·

α)  συστήματα που αντικαθιστούν τον έλεγχο του οδηγού επί του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων της σηματοδότησης, της διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της πέδησης·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συστήματα παρακολούθησης της ετοιμότητας του οδηγού·

γ)  συστήματα παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του οδηγού·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) για αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα·

διαγράφεται

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το σύστημα παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του οδηγού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν ισχύει για πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των αυτοματοποιημένων οχημάτων στο δημόσιο οδικό δίκτυο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για να καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα και άλλα στοιχεία που απαριθμούνται στο παρόν άρθρο παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε), και να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τις τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση τύπου των αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις.

2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των αυτοματοποιημένων οχημάτων και των πλήρως αυτοματοποιημένων οχημάτων στο δημόσιο οδικό δίκτυο, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα και άλλα στοιχεία που απαριθμούνται στο παρόν άρθρο παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε), και να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τις τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση τύπου των αυτοματοποιημένων και των πλήρως αυτοματοποιημένων οχημάτων όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Κυρώσεις

 

Το άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων

 

1. Έως την ... [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία όλων των μέτρων και συστημάτων ασφαλείας, περιλαμβανομένων των από μετασκευής υφιστάμενων οχημάτων. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα και συστήματα λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και τα ποσοστά διείσδυσης και την αποδοχή τους. Κατά περίπτωση, η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από συστάσεις, συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση των απαιτήσεων όσον αφορά τη γενική ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, προς την κατεύθυνση μιας οδήγησης στο πλαίσιο του οράματος για μηδενικές απώλειες.

 

2. Πριν από κάθε σύνοδο του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών σχετικά με τα Οχήματα (WP.29) της ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή παρέχει πληροφόρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την εφαρμογή των προτύπων ασφάλειας των οχημάτων σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 11 και τη θέση την οποία προτίθεται να λάβει η Ένωση στη σύνοδο.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 36 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Εφαρμόζεται από [1 Σεπτεμβρίου μετά τους 18 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ωστόσο, το άρθρο 4 παράγραφος 7, το άρθρο 5 παράγραφος 4, το άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 7, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 7, το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 εφαρμόζονται από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Πίνακας

 

Απαιτήσεις που αφορούν

A

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

A1

Εσωτερικός εξοπλισμός

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Καθίσματα και υποστηρίγματα κεφαλής

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Καθίσματα λεωφορείων

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Συστήματα υπενθύμισης χρήσης ζώνης ασφαλείας

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Συστήματα διαχωρισμού

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Αγκυρώσεις για συστήματα συγκράτησης παιδιών

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Συστήματα συγκράτησης παιδιών

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Ενισχυμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Πρόσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Πλευρική προστασία

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Ασφάλεια δεξαμενής καυσίμου

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Ασφάλεια υγροποιημένου αερίου πετρελαίου

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Ασφάλεια πεπιεσμένου και υγροποιημένου φυσικού αερίου

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Ασφάλεια υδρογόνου

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Καταλληλότητα υλικών συστήματος υδρογόνου

 

Παράρτημα V

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Ηλεκτρική ασφάλεια σε χρήση

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Πλαγιομετωπική πρόσκρουση

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 94

Ισχύει για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 με μέγιστη μάζα ≤ 2 500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Μετωπική πρόσκρουση πλήρους πλάτους

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 137

Η χρήση της ανθρωπόμορφης διάταξης δοκιμής «Hybrid III» με ανδρείκελο σύγκρουσης επιτρέπεται έως ότου καταστεί διαθέσιμη στον κανονισμό του ΟΗΕ η διάταξη δοκιμής για συγκράτηση ανθρώπων «THOR»

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Προστατευτική διάταξη συστήματος διεύθυνσης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Ανταλλακτικό σύστημα αερόσακου

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Πρόσκρουση θαλάμου οδήγησης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Πλευρική πρόσκρουση

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 95

Ισχύει για όλα τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σημείο R του χαμηλότερου καθίσματος > 700 mm από το επίπεδο εδάφους

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Πλευρική πρόσκρουση σε στύλο

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Οπίσθια πρόσκρουση

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 34

Ισχύει για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 με μέγιστη μάζα ≤ 3 500 kg. Οι απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας θα πρέπει να διασφαλίζονται μετά τη σύγκρουση

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις που αφορούν

B

ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ·

B1

Προστασία ποδιών και κεφαλής πεζών

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Διευρυμένη περιοχή πρόσκρουσης της κεφαλής για πεζούς και ποδηλάτες

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 127

Η επιφάνεια δοκιμής ομοιώματος κεφαλής παιδιού και ενηλίκου ορίζεται από την «απόσταση περιτύλιξης ενηλίκου» 2 500 mm ή την «οπίσθια γραμμή αναφοράς του αλεξήνεμου», όποιο από τα δύο σημεία είναι πιο μπροστά. Η επαφή του ομοιώματος κεφαλής με κολώνες Α, την κεφαλή του αλεξήνεμου και το κάλυμμα εξαιρείται, αλλά παρακολουθείται.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Σύστημα μετωπικής προστασίας

 

Παράρτημα IV

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης για πεζούς και ποδηλάτες

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Προειδοποίηση σύγκρουσης με πεζούς και ποδηλάτες

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Σύστημα ενημέρωσης «τυφλού σημείου»

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Ασφάλεια οπισθοπορείας

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Πρόσθιο οπτικό πεδίο

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 125

Ισχύει για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1.

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Άμεση όραση βαρέων οχημάτων

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Υαλοπίνακες ασφαλείας

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Αποπάγωση/αποθάμβωση

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Εκτοξευτήρας/υαλοκαθαριστήρας

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Συσκευές έμμεσης όρασης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις που αφορούν

C

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΔΗΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

C1

Σύστημα διεύθυνσης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Προειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Πέδηση

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 13 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Ανταλλακτικά μέρη πέδησης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Υποβοήθηση πέδησης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Έλεγχος ευστάθειας

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 13 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης σε βαρέα οχήματα

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης σε ελαφρά οχήματα

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Ασφάλεια ελαστικών και περιβαλλοντική επίδοση

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 30 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 54 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 117

Εξασφαλίζεται επίσης διαδικασία δοκιμής για φθαρμένα ελαστικά· εφαρμόζονται οι ημερομηνίες της σημείωσης Γ.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Εφεδρικοί τροχοί και συστήματα run-flat

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Αναγομωμένα ελαστικά

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 108 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για ελαφρά οχήματα

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 141

Ισχύει για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1.

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για βαρέα οχήματα

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Εγκατάσταση ελαστικού

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 142

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες οχημάτων

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Ανταλλακτικοί τροχοί

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις που αφορούν

D

ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

D1

Ηχητική προειδοποίηση

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, συστήματα ακινητοποίησης και συναγερμού

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 18 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 97 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Προστασία των οχημάτων από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Ταχύμετρο

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Χιλιομετρητής

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Ευφυές σύστημα ελέγχου ταχύτητας

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Συστήματα θέρμανσης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Διατάξεις φωτεινής σηματοδότησης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 4 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 6 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 7 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 19 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 23 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 38 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 77 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 87 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Διατάξεις οδικού φωτισμού

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 31 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 98 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 112Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 123

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Διατάξεις αντανάκλασης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Φωτεινές πηγές

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 37 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 99 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Εγκατάσταση διατάξεων φωτεινής σηματοδότησης, οδικού φωτισμού και αντανάκλασης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Σήμα επείγουσας στάθμευσης

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Καθαριστήρες προβολέων

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Δείκτης αλλαγής ταχύτητας

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις που αφορούν

E

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ

E1

Εγκατάσταση συστήματος για την παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Σύστημα ειδοποίησης σχετικά με την υπνηλία και προσοχή του οδηγού·

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Προηγμένη ειδοποίηση διακοπής της προσοχής του οδηγού

 

Η αποτροπή διάσπασης της προσοχής με τεχνικά μέσα μπορεί επίσης να εξεταστεί.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Συστήματα παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του οδηγού

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Σύστημα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος·

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Σύστημα αντικατάστασης του ελέγχου του οδηγού

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Συστήματα που παρέχουν στο όχημα ενημέρωση για την κατάσταση του οχήματος και τον περιβάλλοντα χώρο

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Φάλαγγες

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις που αφορούν

F

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

F1

Θέση της πινακίδας κυκλοφορίας

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Οπισθοπορία

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Μάνδαλα και γιγγλυμοί θυρών

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Βαθμίδες θύρας εισόδου, χειρολαβές και βατήρες

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Εξωτερικές προεξοχές

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Εξωτερικές προεξοχές των θαλάμων οδήγησης επαγγελματικών οχημάτων

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Προβλεπόμενη από τον νόμο πινακίδα και αναγνωριστικός αριθμός οχήματος

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Συστήματα ρυμούλκησης

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Προστατευτικά τροχών

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Συστήματα αποτροπής της εκτόξευσης νερού 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Μάζα και διαστάσεις

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Μηχανικές ζεύξεις

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 55 Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Γενική κατασκευή λεωφορείων

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Αντοχή υπερκατασκευής λεωφορείου

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Αναφλεξιμότητα στα λεωφορεία

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Υποσημειώσεις στον πίνακα – στοιχείο Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δ:  Ημερομηνία άρνησης χορήγησης έγκρισης τύπου της ΕΕ:

Δ:  Ημερομηνία άρνησης χορήγησης έγκρισης τύπου της ΕΕ:

[Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 48 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]

[36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]

Ημερομηνία απαγόρευσης της ταξινόμησης οχημάτων, καθώς και της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων:

Ημερομηνία απαγόρευσης της ταξινόμησης οχημάτων, καθώς και της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων:

[Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 84 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]

[78 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Υποσημειώσεις στον πίνακα – στοιχείο Ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ε:  ημερομηνία απόρριψης της έγκρισης τύπου ΕΕ και ημερομηνία απαγόρευσης της ταξινόμησης οχημάτων που θα αποφασιστεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη· η ημερομηνία δεν θα είναι ενωρίτερη της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Υποσημειώσεις στον πίνακα – υποσημείωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5 Απαιτείται συμμόρφωση σε περίπτωση αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων.

διαγράφεται

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

"58

Προστασία των πεζών

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 2019/…+ Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 127

 

Α"·

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 5 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

"58

Προστασία των πεζών

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 2019/…+ Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 127

 

Α"·

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κανονισμός ΟΗΕ

Ειδικές απαιτήσεις

Καταληκτική ημερομηνία για την ταξινόμηση μη συμμορφούμενων οχημάτων, καθώς και για την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία μη συμμορφούμενων κατασκευαστικών στοιχείων (1)

29

Αντοχή του θαλάμου οδήγησης επαγγελματικού οχήματος

29 Ιανουαρίου 2021

 

Τα οχήματα της κατηγορίας Ν πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό

 

142

Εγκατάσταση ελαστικού

31 Οκτωβρίου 2018

 

Τα οχήματα των κατηγοριών O1, O2, O3 και O4 πρέπει να διαθέτουν ελαστικά κλάσης C1 ή C2 που πληρούν τις απαιτήσεις αντίστασης τριβής κύλισης του σταδίου 2

 

 

Εγκατάσταση ελαστικού

31 Οκτωβρίου 2020

 

Τα οχήματα των κατηγοριών O3 και O4 πρέπει να διαθέτουν ελαστικά κλάσης C3 που πληρούν τις απαιτήσεις αντίστασης τριβής κύλισης του σταδίου 2

 

117

Ελαστικά όσον αφορά τις εκπομπές ήχου κύλισης, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την αντίσταση τριβής κύλισης

30 Απριλίου 2019

 

Τα ελαστικά των κλάσεων C1, C2 και C3 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις εκπομπών ήχου κύλισης του σταδίου 2

 

 

Ελαστικά όσον αφορά τις εκπομπές ήχου κύλισης, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την αντίσταση τριβής κύλισης

30 Απριλίου 2019

 

Τα ελαστικά της κλάσης C3 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αντίστασης τριβής κύλισης του σταδίου 1

 

 

Ελαστικά όσον αφορά τις εκπομπές ήχου κύλισης, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την αντίσταση τριβής κύλισης

30 Απριλίου 2021

 

Τα ελαστικά των κλάσεων C1 και C2 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αντίστασης τριβής κύλισης του σταδίου 2

 

 

Ελαστικά όσον αφορά τις εκπομπές ήχου κύλισης, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την αντίσταση τριβής κύλισης

30 Απριλίου 2023

 

Τα ελαστικά της κλάσης C3 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αντίστασης τριβής κύλισης του σταδίου 2

 

127

Επίδοση στην ασφάλεια πεζών

23 Αυγούστου 2019

 

Οχήματα των κατηγοριών M1 με μέγιστη μάζα ≤ 2 500 kg και N1

 

 

Τροπολογία

Κανονισμός ΟΗΕ

Ειδικές απαιτήσεις

Καταληκτική ημερομηνία για την ταξινόμηση μη συμμορφούμενων οχημάτων, καθώς και για την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία μη συμμορφούμενων κατασκευαστικών στοιχείων (1)

29

Αντοχή του θαλάμου οδήγησης επαγγελματικού οχήματος

29 Ιανουαρίου 2021

 

Τα οχήματα της κατηγορίας Ν πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό

 

 

Ελαστικά όσον αφορά τις εκπομπές ήχου κύλισης, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την αντίσταση τριβής κύλισης

30 Απριλίου 2021

 

Τα ελαστικά των κλάσεων C1 και C2 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αντίστασης τριβής κύλισης του σταδίου 2

 

 

Ελαστικά όσον αφορά τις εκπομπές ήχου κύλισης, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την αντίσταση τριβής κύλισης

30 Απριλίου 2023

 

Τα ελαστικά της κλάσης C3 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αντίστασης τριβής κύλισης του σταδίου 2

 

  • [1]  ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 90.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα «Η Ευρώπη σε κίνηση» και προτείνει την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου (του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη γενική ασφάλεια και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 για την προστασία των πεζών), προκειμένου να προσαρμοστεί στις αλλαγές της κινητικότητας που προκύπτουν από τις κοινωνικές τάσεις (π.χ. περισσότεροι ποδηλάτες και πεζοί, μια γηράσκουσα κοινωνία) και τεχνολογικές εξελίξεις. Προτίθεται να καθορίσει τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των οχημάτων, των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων σε έναν κατάλογο τομέων ασφαλείας. Η πρόταση επιδιώκεται να εφαρμοστεί παράλληλα με τον πρόσφατο κανονισμό (ΕΕ) 2018/0858 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, τον οποίο και συμπληρώνει. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του, το θέμα του GSR διατηρείται στην παρούσα πρόταση με την προσθήκη των απαιτήσεων για την προστασία των επιβατών των οχημάτων και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, επεκτείνοντάς το σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων SUV και ημιφορτηγών που εξαιρούνται σήμερα). Η ενσωμάτωση της τεχνικής προόδου αποτελεί τη βάση της πρότασης, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, την ευφυή βοήθεια για την ταχύτητα· τα συστήματα παρακολούθησης υπνηλίας και προσοχής του οδηγού/αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής· ανίχνευση οπισθοπορίας· εγκατάσταση συστήματος για την παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος· σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)· διευρυμένη προστατευτική ζώνη πρόσκρουσης κεφαλής για ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου και συστήματα μετωπικής προστασίας· σύστημα ανίχνευσης και προειδοποίησης για ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου σε μικρή απόσταση από φορτηγά και λεωφορεία και βελτιωμένη ορατότητα των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου από τη θέση του οδηγού.

Το 2017 ο αριθμός των θανάτων στους δρόμους της ΕΕ ανήλθε σε 25.300 άτομα. Άλλα 135.000 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Όλες αυτές οι περιπτώσεις και καθεμία ξεχωριστά αποτέλεσαν πλήγμα για τους συγγενείς, τους φίλους τους, για την κοινωνία και για την οικονομία. Κατά την άποψη της εισηγήτριας, αυτά τα τρομακτικά στοιχεία πρέπει να μειωθούν σημαντικά. Οι θάνατοι στους δρόμους της ΕΕ μειώθηκαν κατά περισσότερο από 40 % κατά την περίοδο 2001-2010. Δυστυχώς, από το 2013, τα ποσοστά μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων έχουν μείνει στάσιμα με τη μικρή μείωση της τάξης του 3 %. Κατά συνέπεια, η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2020, ώστε να μειωθεί στο ήμισυ ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ έως το 2020 από το σενάριο αναφοράς του 2010, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, αν δεν υπάρξει περαιτέρω αποφασιστική δράση. Κατά την άποψη της εισηγήτριας, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων και των ατυχημάτων στους δρόμους της ΕΕ. Κατά τη γνώμη της, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των πεζών, των ποδηλατών και άλλων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, οι οποίοι αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ των θυμάτων τροχαίων το 2017.

Οι τροπολογίες της εισηγήτριας στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση και προτίθενται να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του ρυθμιστικού πλαισίου με τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων, τη μείωση των θανάτων, των τραυματισμών και των βλαβών, μέσω της ενσωμάτωσης των παθητικών και ενεργητικών χαρακτηριστικών ασφαλείας στα εξαρτήματα των οχημάτων. Η εισηγήτρια υποστηρίζει τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή στα άρθρα 5 έως 11. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά χρειάζονται ακόμη περισσότερη επεξεργασία και αποσαφήνιση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι αποτελεσματικά και ότι θα γίνουν αποδεκτά από τον χρήστη. Επιπλέον, κατά την άποψη της εισηγήτριας, η εν λόγω πολυαναμενόμενη πρόταση θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται νωρίτερα από τότε που πρότεινε η Επιτροπή.

Μεταξύ πολλών μέτρων που προτείνει η εισηγήτρια θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα:

1.  Διευκρίνιση του ορισμού των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, ώστε να καλύπτονται όλοι οι χρήστες οχημάτων με κινητήρα χωρίς προστατευτικό αμάξωμα.

2.  Εισαγωγή υποχρέωσης για την υλοποίηση όλων των χαρακτηριστικών και συστημάτων με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοχή των εν λόγω χαρακτηριστικών και συστημάτων.

3.  Εισαγωγή διασφαλίσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της προστασίας των δεδομένων των χρηστών και της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τους καταγραφείς δεδομένων ατυχημάτων και τα προηγμένα συστήματα αναγνώρισης διάσπασης της προσοχής.

4.  Εισαγωγή ειδικών απαιτήσεων όσον αφορά το ευφυές σύστημα ελέγχου της ταχύτητας, με στόχο την αύξηση της αποδοχής και της αποτελεσματικότητας του εν λόγω συστήματος από τους χρήστες.

5.  Εισαγωγή απαίτησης, όσον αφορά διάφορες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, βάσει της οποίας οι πράξεις αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την εφαρμογή κάθε απαίτησης.

6.  Επιτάχυνση της εφαρμογής όλων των απαιτήσεων κατά 12 μήνες.

7.  Εισαγωγή των υποχρεώσεων όσον αφορά την επανεξέταση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις απαιτήσεις σε σχέση με τη γενική ασφάλεια.

8.  Εφαρμογή κυρώσεων από τον κανονισμό έγκρισης τύπου 2018/858 στον παρόντα κανονισμό.

9.  Διαγραφή 2 παραρτημάτων σχετικά με τα συστήματα μετωπικής προστασίας και το υδρογονοκίνητο όχημα, και θέσπιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για το θέμα αυτό, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεκτίμηση της τεχνικής προόδου.

10.  Εισαγωγή διαφόρων τροποποιήσεων που εξασφαλίζουν τεχνολογική ουδετερότητα.

Επιπλέον, η εισηγήτρια κατέθεσε διάφορες τροπολογίες στο παράρτημα ΙΙ όσον αφορά την ασφάλεια οπισθοπορείας, το πρόσθιο οπτικό πεδίο, την ασφάλεια των ελαστικών και την περιβαλλοντική επίδοση και την άμεση όραση βαρέων οχημάτων. Όλες έχουν ως στόχο την καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης της τεχνικής προόδου και των δυνατοτήτων υποχρεωτικής εισαγωγής διαφορετικών χαρακτηριστικών και συστημάτων στο μέλλον.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, ο παρών κανονισμός αποτελεί φιλόδοξη πρόταση που αναμένεται να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σε σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αυτού, αναμένεται να προετοιμάσει επίσης το έδαφος για την ανάπτυξη πλήρως αυτοματοποιημένων οχημάτων στο εγγύς μέλλον. Τα αυτόνομα οχήματα θα βασίζονται σε πολλά από τα συστήματα και τα χαρακτηριστικά που προτείνονται στον παρόντα κανονισμό και, για μεγαλύτερη ακρίβεια, θα βασίζονται επίσης στην αποδοχή των εν λόγω χαρακτηριστικών και συστημάτων από τους χρήστες.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (25.10.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της την ακόλουθη τροπολογία:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συστήματα που αντικαθιστούν τον έλεγχο του οδηγού επί του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της πέδησης·

α)  συστήματα που αντικαθιστούν τον έλεγχο του οδηγού επί του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της πέδησης, τα οποία δοκιμάζονται όλα από ανεξάρτητο φορέα·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

28.5.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Ημερομηνία έγκρισης

25.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (15.1.2019)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Matthijs van Miltenburg

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τη γενική ασφάλεια και το άρθρο 12 του κανονισμού για την ασφάλεια των πεζών (ΕΚ) αριθ. 78/2009 απαιτούν από την Επιτροπή να παρακολουθεί τις τεχνικές εξελίξεις στις τεχνολογίες ασφάλειας και, εν τέλει, θεσπίζουν νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας με επικαιροποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει συγκεκριμένες προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων που θα περιληφθούν στον κανονισμό πλαίσιο για την έγκριση τύπου ((ΕΕ) 2018/858). Η πρόταση καταργεί επίσης, για λόγους απλούστευσης, τη δευτερογενή νομοθεσία όσον αφορά την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των πεζών ((ΕΚ) αριθ. 78/2009 και (ΕΚ) αριθ. 79/2009).

Η θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Μολονότι η οδική ασφάλεια έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώθηκε στασιμότητα στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα τα τελευταία πέντε χρόνια, με 25.300 θανάτους από τροχαία ατυχήματα το 2017 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήματα στην ΕΕ. Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα οφείλονται κυρίως σε ανθρώπινα λάθη και μπορούν να αποφευχθούν. Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να μειώσει περαιτέρω τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας του οχήματος που εισάγονται με την παρούσα πρόταση έχουν μεγάλη πιθανότητα να αναστρέψουν την τάση αυτή της στασιμότητας, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά επιδιώκουν να αποτρέψουν καλύτερα τα ανθρώπινα λάθη. Η καλύτερη κατασκευή οχημάτων και, για παράδειγμα, οι χαμηλότερες ταχύτητες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις επιπτώσεις των ατυχημάτων.

Συνολικά, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αυτοματοποιημένης οδήγησης αναπτύσσονται συνεχώς. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η αγορά θα αντιμετωπίσει εκθετική ανάπτυξη με αναμενόμενα οικονομικά οφέλη που υπερβαίνουν τα 620 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025 για την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ και 180 δισεκατομμύρια ευρώ για τον ηλεκτρονικό τομέα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης είναι της άποψης ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ θα πρέπει να αποδείξει ότι θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τη βιομηχανία που η αγορά φέρνει και θα συνεχίσει να φέρνει. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας που περιγράφονται στην πρόταση θα μπορούσαν ασφαλώς να ανοίξουν το δρόμο για την προετοιμασία της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ για τη συνδεδεμένη και την αυτόματη οδήγηση. Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τους καταναλωτές να συνηθίσουν στα νέα χαρακτηριστικά σταδιακά, στοιχείο που θα είναι καθοριστικό για την αποδοχή των καταναλωτών και την εμπιστοσύνη τους στη νέα τεχνολογία.

Ο συντάκτης πιστεύει ότι η πρόταση θέτει ένα προσανατολισμένο προς το μέλλον αλλά φιλόδοξο πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των χρηστών των οδών και, ειδικότερα, των ευάλωτων χρηστών των οδών. Ο συντάκτης λαμβάνει υπόψη τον ανοικτό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων που διεξήγαγε η Επιτροπή με διάφορους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να παρουσιάσει κατάλληλα και ρεαλιστικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους καταναλωτές όσο και τον κλάδο.

Βάσει αυτού, ο συντάκτης επιθυμεί να διασφαλίσει στην παρούσα γνωμοδότηση ότι:

Α.  η ασφάλεια (αυτοκινήτου) διασφαλίζεται με βάση τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων, τα οποία πρέπει να ισχύουν για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, ανεξάρτητα από το τμήμα του οχήματος·

Β.  κάθε επεξεργασία (προσωπικών) δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679). Επιπλέον, η εισηγήτρια επιθυμεί να εξασφαλίσει πιο εξειδικευμένες και απτές διασφαλίσεις.

Γ.  τα προτεινόμενα μέτρα αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά, χωρίς να οδηγήσουν σε σημαντικά υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές·

Δ.  η ωριμότητα των προτεινόμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας είναι εγγυημένη και η υλοποίηση πραγματοποιείται με υπεύθυνο τρόπο, συγκεκριμένα όσον αφορά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιηθεί, π.χ. η υπηρεσία Intelligent Speed ​​Assistance (ISA), προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων·

Ε.  οι διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων για τα ελαστικά θα πρέπει να εισαχθούν στην πρόταση για τη συμπλήρωση αυτών των μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των οχημάτων όσον αφορά την καλύτερη επίδοση στον τομέα της πρόσφυσης και προκειμένου να συμβάλουν σε μείωση του θορύβου των ελαστικών και των εκπομπών CO2·

ΣΤ.  οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και φιλικές προς τον καταναλωτή πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης για να βοηθήσουν τους οδηγούς να κατανοήσουν τα συστήματα υποστήριξης της οδήγησης και τις λειτουργικότητες τους·

Ζ.  Τα συστήματα ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις που προτείνονται για να βοηθήσουν τους οδηγούς είναι εύκολα αντιληπτά από όλους τους οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να προσαρμόζονται όπου είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί αυτό.

Η.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για λόγους επιβολής προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλα τα νέα οχήματα με κινητήρα παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Κατά τις περασμένες δεκαετίες, οι εξελίξεις στην ασφάλεια των οχημάτων συνέβαλαν σημαντικά στη συνολική μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, η μείωση αυτή ανακόπηκε πρόσφατα στην Ένωση, λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως διαρθρωτικοί παράγοντες και παράγοντες συμπεριφοράς, και χωρίς ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τη γενική οδική ασφάλεια, τα αποτελέσματα της υφιστάμενης προσέγγισης σε επίπεδο ασφάλειας δεν θα μπορούν πλέον να αντισταθμίσουν τις συνέπειες λόγω του αυξανόμενου κυκλοφοριακού φόρτου. Συνεπώς, η επίδοση των οχημάτων όσον αφορά την ασφάλεια θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την οδική ασφάλεια και προκειμένου να προστατεύεται καλύτερα ο ευάλωτος χρήστης της οδού.

(3)  Κατά τις περασμένες δεκαετίες, οι εξελίξεις στην ασφάλεια των οχημάτων συνέβαλαν σημαντικά στη συνολική μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, 25.300 άνθρωποι πέθαναν το έτος 2017 στους δρόμους της ΕΕ, και αυτός ο αριθμός δεν έχει μεταβληθεί σχεδόν καθόλου τα τελευταία τέσσερα έτη. Επιπλέον, τουλάχιστον 135.000 άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά σε ατυχήματα με συγκρούσεις κάθε χρόνο στους δρόμους της ΕΕ. Χωρίς ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τη γενική οδική ασφάλεια, τα αποτελέσματα της υφιστάμενης προσέγγισης σε επίπεδο ασφάλειας δεν θα μπορούν πλέον να αντισταθμίσουν τις συνέπειες λόγω του αυξανόμενου κυκλοφοριακού φόρτου. Συνεπώς, η επίδοση των οχημάτων όσον αφορά την ασφάλεια θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την οδική ασφάλεια και προκειμένου να προστατεύεται καλύτερα ο ευάλωτος και κάθε άλλος χρήστης της οδού.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η τεχνική πρόοδος στον τομέα των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας οχημάτων προσφέρει νέες δυνατότητες μείωσης του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των θανάτων, είναι ανάγκη να εισαχθούν ορισμένες από τις σχετικές νέες τεχνολογίες.

(4)  Η τεχνική πρόοδος στον τομέα των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας οχημάτων προσφέρει νέες δυνατότητες μείωσης του αριθμού των θυμάτων και των τροχαίων ατυχημάτων. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των θανάτων, είναι ανάγκη να εισαχθούν ορισμένες από τις σχετικές νέες τεχνολογίες.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αποδεικνύονται αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά και δεν πρέπει να οδηγούν σε σημαντικά υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο ευφυής έλεγχος ταχύτητας, τα συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας, τα συστήματα παρακολούθησης υπνηλίας και προσοχής του οδηγού/αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής και τα συστήματα ανίχνευσης οπισθοπορίας διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, τα συστήματα αυτά βασίζονται σε τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο εναρμονισμένοι κανόνες και διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τα εν λόγω συστήματα και την έγκριση τύπου των εν λόγω συστημάτων ως χωριστών τεχνικών μονάδων.

(6)  Η αυτόματη υποβοήθηση της πέδησης έκτακτης ανάγκης, ο ευφυής έλεγχος ταχύτητας, τα συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας, τα συστήματα υποβοήθησης στροφής, τα συστήματα παρακολούθησης υπνηλίας και προσοχής του οδηγού/αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής και τα συστήματα ανίχνευσης οπισθοπορίας διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Τα συστήματα παρακολούθησης της υπνηλίας και της προσοχής του οδηγού και τα συστήματα αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς φυσιογνωμική εξακρίβωση. Επιπρόσθετα, τα συστήματα αυτά βασίζονται σε τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο εναρμονισμένοι κανόνες και διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τα εν λόγω συστήματα και την έγκριση τύπου των εν λόγω συστημάτων ως χωριστών τεχνικών μονάδων. Επίσης θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα εν λόγω συστήματα μπορούν να υποβάλλονται σε ελέγχους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος και ότι έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η εισαγωγή συστημάτων καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος), που αποθηκεύουν ευρύ φάσμα σημαντικών δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και κατόπιν ενός συμβάντος που προκάλεσε αρχή ατυχήματος (για παράδειγμα, η ενεργοποίηση του αερόσακου), αποτελεί πολύτιμο βήμα για την απόκτηση πιο ακριβών και αναλυτικών δεδομένων ατυχημάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με ανάλογα συστήματα καταγραφής. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει απαίτηση αυτά τα συστήματα καταγραφής να μπορούν να καταγράφουν και να αποθηκεύουν δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη για να διενεργούν ανάλυση της οδικής ασφάλειας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέτρων που λαμβάνονται.

(7)  Η εισαγωγή συστημάτων καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος), που αποθηκεύουν ευρύ φάσμα σημαντικών δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και κατόπιν ενός συμβάντος που προκάλεσε αρχή ατυχήματος (για παράδειγμα, η ενεργοποίηση του αερόσακου), αποτελεί πολύτιμο βήμα για την απόκτηση πιο ακριβών και αναλυτικών δεδομένων ατυχημάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με ανάλογα συστήματα καταγραφής. Θα πρέπει επίσης να καταγράφονται και να αποθηκεύονται μόνον ανωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση ατυχημάτων. Επιπλέον, αυτά τα συστήματα καταγραφής θα πρέπει να μπορούν να καταγράφουν και να αποθηκεύουν δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τα κράτη μέλη για να διενεργούν ανάλυση της οδικής ασφάλειας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέτρων που λαμβάνονται, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου σχετικά με την ασφάλεια θα δοκιμάζονται και θα διασφαλίζονται βάσει των ειδικών προτύπων επιδόσεων με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα οχήματα, ανεξάρτητα από την κατηγορία του οχήματος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε καταγραφείς δεδομένων συμβάντων (ατυχημάτων) ή πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό όσον αφορά την υπνηλία και την παρακολούθηση της προσοχής ή την προηγμένη αναγνώριση της διάσπασης της προσοχής, πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ιδίως τον κανονισμό για την γενική προστασία των δεδομένων28. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του συστήματος επί οχήματος eCall που βασίζεται στο 112 βασίζεται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις29.

(8)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε καταγραφείς δεδομένων συμβάντων (ατυχημάτων) ή πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό όσον αφορά την υπνηλία και την παρακολούθηση της προσοχής ή την προηγμένη αναγνώριση της διάσπασης της προσοχής, πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ιδίως τον κανονισμό για την γενική προστασία των δεδομένων28. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του συστήματος καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) και του συστήματος επί οχήματος eCall που βασίζεται στο 112 βασίζεται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις29.

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1–88.

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1–88.

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η εισαγωγή συστημάτων eCall σε μοτοσικλέτες, επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία είναι σημαντική προκειμένου να παρέχεται σε θύματα ατυχημάτων το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Διαχρονικά, οι ενωσιακοί κανόνες επέβαλαν περιορισμούς στο συνολικό μήκος του συνδυασμού φορτηγών οχημάτων, γεγονός που οδηγούσε στον συνήθη σχεδιασμό με τον κινητήρα κάτω από τον θάλαμο οδήγησης, ώστε να μεγιστοποιείται ο χώρος φορτίου. Ωστόσο, η υψηλή θέση του οδηγού είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα «τυφλά σημεία» και να μειώνεται η άμεση ορατότητα γύρω από τον θάλαμο του φορτηγού. Αυτό συνιστά σημαντικό παράγοντα όσον αφορά τα ατυχήματα με φορτηγά στα οποία εμπλέκονται ευάλωτοι χρήστες της οδού. Ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με βελτίωση της άμεσης ορατότητας. Συνεπώς, θα πρέπει να εισαχθούν απαιτήσεις για τη βελτίωση της άμεσης ορατότητας.

(15)  Διαχρονικά, οι ενωσιακοί κανόνες επέβαλαν περιορισμούς στο συνολικό μήκος του συνδυασμού φορτηγών οχημάτων, γεγονός που οδηγούσε στον συνήθη σχεδιασμό με τον κινητήρα κάτω από τον θάλαμο οδήγησης, ώστε να μεγιστοποιείται ο χώρος φορτίου. Ωστόσο, η υψηλή θέση του οδηγού είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα «τυφλά σημεία» και να μειώνεται η άμεση ορατότητα γύρω από τον θάλαμο του φορτηγού. Αυτό συνιστά σημαντικό παράγοντα όσον αφορά τα ατυχήματα με φορτηγά στα οποία εμπλέκονται ευάλωτοι χρήστες της οδού. Ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με βελτίωση της άμεσης ορατότητας. Συνεπώς, θα πρέπει να εισαχθούν απαιτήσεις για τη βελτίωση της άμεσης ορατότητας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η άμεση ορατότητα των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου από το κάθισμα οδήγησης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Η Επιτροπή καλείται να προτείνει πριν το τέλος του 2019 τον εφοδιασμό των ήδη λειτουργούντων φορτηγών και λεωφορείων με προηγμένης τεχνολογίας συστήματα υποβοήθησης στροφής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τα αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα οχήματα μπορούν επίσης να έχουν τεράστια συμβολή στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, καθώς εκτιμάται ότι ποσοστό περίπου 90 % των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Καθώς τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα θα αναλαμβάνουν σταδιακά τα καθήκοντα του οδηγού, θα πρέπει να εγκριθούν εναρμονισμένοι κανόνες και τεχνικές απαιτήσεις για τα συστήματα αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων σε ενωσιακό επίπεδο.

(17)  Τα αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα οχήματα μπορούν επίσης να έχουν τεράστια συμβολή στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, καθώς εκτιμάται ότι ποσοστό παραπάνω από 90 % των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή σε αλληλεπίδραση ανθρώπινου σφάλματος με όχημα και/ή υποδομή. Καθώς τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα θα αναλαμβάνουν σταδιακά τα καθήκοντα του οδηγού, θα πρέπει να εγκριθούν αποτελεσματικοί και κατάλληλοι εναρμονισμένοι κανόνες και τεχνικές απαιτήσεις για τα συστήματα αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί την ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τον θόρυβο των ελαστικών, την αντίσταση κύλισης και την πρόσφυση των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Και τούτο διότι ο κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 117 περιέχει πλέον τις εν λόγω λεπτομερείς διατάξεις. Η διαδικασία προσαρμογής των απαιτήσεων για τα ελαστικά προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος θα πρέπει να συνεχιστεί σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι η επίδοση του ελαστικού αξιολογείται επίσης και στο τέλος της διάρκειας ζωής του, όταν αυτό έχει φθαρεί, και να προωθηθεί η ιδέα ότι τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους και μην αντικαθίστανται πρώιμα. Οι υφιστάμενες απαιτήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 που σχετίζονται με την επίδοση των ελαστικών θα πρέπει να αντικατασταθούν από αντίστοιχους κανονισμούς του ΟΗΕ.

(19)  Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί την ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τον θόρυβο των ελαστικών, την αντίσταση κύλισης και την πρόσφυση των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Και τούτο διότι ο κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 117 περιέχει πλέον τις εν λόγω λεπτομερείς διατάξεις. Η διαδικασία προσαρμογής των απαιτήσεων για τα ελαστικά προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος θα πρέπει να συνεχιστεί ταχέως και φιλόδοξα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι η επίδοση του ελαστικού αξιολογείται επίσης και στο τέλος της διάρκειας ζωής του, όταν αυτό έχει φθαρεί, και να προωθηθεί η ιδέα ότι τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους και μην αντικαθίστανται πρώιμα. Για να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται αυστηρά πρότυπα, οι υφιστάμενες απαιτήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 που σχετίζονται με την επίδοση των ελαστικών θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται και θα πρέπει να αντικατασταθούν όταν η απόδοση των ελαστικών μπορεί να βελτιωθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις των διορθωτικών μέτρων και κυρώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  για την έγκριση τύπου των νεοκατασκευασθέντων ελαστικών, όσον αφορά την επίδοσή τους σε επίπεδο ασφάλειας και περιβάλλοντος.

3.  για την έγκριση τύπου των νεοκατασκευασθέντων ελαστικών, όσον αφορά την επίδοσή τους σε επίπεδο ασφάλειας και περιβάλλοντος σε σχέση με την μείωση της ηχορύπανσης και της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «ευάλωτος χρήστης της οδού»: χρήστης της οδού που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο δίτροχο όχημα ή χρήστης που δεν χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες·

(1)  «ευάλωτος χρήστης της οδού»: χρήστης της οδού που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο δίτροχο ή τρίτροχο όχημα ή ηλεκτροκίνητη συσκευή προσωπικής μεταφοράς ή χρήστης που δεν χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες·

Αιτιολόγηση

Πολλά μηχανοκίνητα δίτροχα οχήματα κατασκευάζονται πλέον με τρεις τροχούς, ωστόσο παραμένουν ευάλωτα απέναντι στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά. Επίσης, ολοένα αυξάνονται τα άτομα που μετακινούνται στις πόλεις χρησιμοποιώντας ηλεκτροκίνητες συσκευές προσωπικής μεταφοράς (σκούτερ, μονότροχα ποδήλατα κλπ.) Δεν ενδείκνυται να αποκλειστούν από τον ορισμό του ευάλωτου χρήστη της οδού.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «σήμα επείγουσας στάθμευσης»: φανοί πέδησης που αναβοσβήνουν γρήγορα και υποδεικνύουν στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου όπισθεν του οχήματος ότι ασκείται στο όχημα υψηλή δύναμη επιβράδυνσης λόγω των οδικών συνθηκών που επικρατούν·

(7)  «σήμα επείγουσας στάθμευσης»: φανοί πέδησης που αναβοσβήνουν γρήγορα ή φανοί-δείκτες πορείας που υποδεικνύουν στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου όπισθεν του οχήματος ότι ασκείται στο όχημα υψηλή δύναμη επιβράδυνσης λόγω των οδικών συνθηκών που επικρατούν·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «ανίχνευση οπισθοπορίας»: κάμερα ή οθόνη, οπτικό ή αναγνωριστικό σύστημα που ειδοποιεί τον οδηγό για την ύπαρξη ανθρώπων ή αντικειμένων όπισθεν του οχήματος, με βασικό στόχο να αποφεύγονται οι συγκρούσεις κατά την οπισθοπορία·

(8)  «ανίχνευση οπισθοπορίας»: σύστημα που ειδοποιεί τον οδηγό για την ύπαρξη ανθρώπων ή αντικειμένων όπισθεν του οχήματος, με βασικό στόχο να αποφεύγονται οι συγκρούσεις κατά την οπισθοπορία·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης»: σύστημα ικανό να εντοπίζει αυτόματα πιθανή σύγκρουση και να θέτει σε λειτουργία το σύστημα πέδησης του οχήματος, ώστε να επιβραδύνεται το όχημα με σκοπό την αποφυγή ή τον μετριασμό της σύγκρουσης·

(10)  «αυτόματο προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης»: σύστημα ικανό να εντοπίζει αυτόματα πιθανή σύγκρουση και να θέτει αυτομάτως σε λειτουργία το σύστημα πέδησης του οχήματος την τελευταία δυνατή στιγμή, ώστε να επιβραδύνεται το όχημα με σκοπό την αποφυγή ή τον μετριασμό της σύγκρουσης·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  «σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας»: σύστημα παρακολούθησης της θέσης του οχήματος σε σχέση με τη διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας και εφαρμογής ροπής στρέψης στο τιμόνι ή πίεσης στα φρένα, τουλάχιστον όταν υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει απόκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας και πιθανόν να επίκειται σύγκρουση·

(11)  «σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας»: σύστημα παρακολούθησης της θέσης του οχήματος σε σχέση με τη διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας και εφαρμογής ροπής στρέψης στο τιμόνι και εμφάνιση προειδοποίησης ή πίεσης στα φρένα, τουλάχιστον όταν υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει απόκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας και πιθανόν να επίκειται σύγκρουση·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  σύστημα υποβοήθησης στροφής: τεχνολογικώς εξαιρετικά προηγμένο σύστημα, το οποίο εντοπίζει ευάλωτους χρήστες της οδού που βρίσκονται ιδίως σε τυφλά σημεία πολύ κοντά στην αριστερή πλευρά του οχήματος και εμφανίζει προειδοποίηση έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση με αυτούς τους ευάλωτους χρήστες της οδού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)»: σύστημα που καταγράφει και αποθηκεύει σημαντικές παραμέτρους και πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύγκρουση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση·

(13)  «σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)»: σύστημα που καταγράφει και αποθηκεύει σημαντικές παραμέτρους και πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύγκρουση, σε σχέση με την αναγκαία χρονική περίοδο και όχι περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα μετά από τότε που συμβαίνει σύγκρουση·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  «σύστημα μετωπικής προστασίας»: χωριστή δομή ή χωριστές δομές, όπως ένας ενισχυμένος προφυλακτήρας, ή συμπληρωματικός προφυλακτήρας, ο οποίος επιπλέον του προφυλακτήρα του αρχικού εξοπλισμού, αποσκοπεί στην προστασία της εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος από ζημία σε περίπτωση σύγκρουσης με ένα αντικείμενο, εξαιρουμένων των δομών με μάζα κάτω από 0,5 kg που έχουν σκοπό να προστατεύουν μόνο τους φανούς του οχήματος·

(14)  «σύστημα μετωπικής προστασίας»: χωριστή δομή ή χωριστές δομές, όπως ένας ενισχυμένος προφυλακτήρας, ή συμπληρωματικός προφυλακτήρας, ο οποίος επιπλέον του προφυλακτήρα του αρχικού εξοπλισμού, αποσκοπεί στην προστασία της εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος από ζημία ή τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης με ένα αντικείμενο ή ζώο, εξαιρουμένων των δομών με μάζα κάτω από 0,5 kg που έχουν σκοπό να προστατεύουν μόνο τους φανούς του οχήματος·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «αυτοματοποιημένο όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να κινείται αυτόνομα για μεγάλες χρονικές περιόδους, χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη·

(21)  «αυτοματοποιημένο όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να κινείται αυτόνομα, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, για μεγάλες χρονικές περιόδους, χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και του ευάλωτου χρήστη της οδού.

4.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπον ώστε, όταν χρησιμοποιούνται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, να αποφεύγεται ή, σε περίπτωση ατυχήματος, να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θανάτου ή τραυματισμού των επιβατών και του ευάλωτου χρήστη της οδού.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πεζούς, ποδηλάτες, όραση και ορατότητα·

β)  πεζοί, ποδηλάτες, περιπατητές, σκέιτερ, όραση και ορατότητα·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου σχετικά με την ασφάλεια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό είναι τεχνολογικά ουδέτερες και δοκιμάζονται και διασφαλίζονται υπό το πρίσμα των ειδικών προτύπων επιδόσεων με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα οχήματα, ανεξάρτητα από το τμήμα του οχήματος.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Οι κατασκευαστές παρέχουν σαφείς και φιλικές προς τον καταναλωτή πληροφορίες στο εγχειρίδιο του κατόχου, προκειμένου να βοηθήσουν τους οδηγούς να κατανοήσουν τα συστήματα υποστήριξης της οδήγησης και τις λειτουργίες τους.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την έγκριση τύπου των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν την εγκατάστασή τους.

β)  την έγκριση τύπου των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων τους όταν έχουν φθαρεί και υπό διάφορες καιρικές οδικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα αλλά και των τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν την εγκατάστασή τους.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  εφαρμογή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας δοκιμής έγκρισης του τύπου των ελαστικών με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, όσον αφορά την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα στην περίπτωση χρησιμοποιημένων ελαστικών.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  σύστημα eCall

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα μηχανοκίνητα οχήματα εξοπλίζονται με προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης που σχεδιάζονται και εγκαθίστανται σε δύο στάδια και διαθέτουν:

 

α) σύστημα εντοπισμού κινούμενου οχήματος ή σταθερών εμποδίων μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα στο πρώτο στάδιο·

 

β) επέκταση της ικανότητας εντοπισμού, ιδίως στα «τυφλά σημεία», ώστε να συμπεριληφθεί ο ευάλωτος χρήστης της οδού μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα στο δεύτερο στάδιο·

 

Τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

α) η απενεργοποίησή τους δεν είναι δυνατή·

 

β) υπάρχει δυνατότητα να παρακαμφθεί η αυτόματη ενεργός επέμβαση των συστημάτων, με συνειδητές ενέργειες του οδηγού, όπως η επιτάχυνση·

 

γ) τα συστήματα βρίσκονται σε κανονική θέση λειτουργίας με κάθε ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη του οχήματος·

 

δ) είναι δυνατόν να καταργηθούν εύκολα οι ηχητικές προειδοποιήσεις, αλλά η ενέργεια αυτή δεν καταργεί ταυτόχρονα και άλλες λειτουργίες του συστήματος εκτός από τις ηχητικές.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις που χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση της οδήγησης πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτά από κάθε οδηγό, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

α) τα δεδομένα που μπορούν να καταγράφουν και να αποθηκεύουν όσον αφορά το απαραίτητο χρονικό διάστημα και όχι για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα μετά από τότε που συμβαίνει σύγκρουση, περιλαμβάνουν την ταχύτητα του οχήματος, την κατάσταση και τον βαθμό ενεργοποίησης των συστημάτων ασφάλειας και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές παραμέτρους που συμβάλλουν στα ενεργά συστήματα ασφαλείας και αποφυγής ατυχήματος επί του οχήματος·

 

β) δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση των συσκευών·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων

 

1. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του καταγραφέα δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4α πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

 

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον καταγραφέα δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της έρευνας δεδομένων ατυχήματος. Τα δεδομένα συμβάντος (ατυχήματος) διατίθενται αποκλειστικά στις εθνικές αρχές, με βάση την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679, σε τυποποιημένη διεπαφή. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα που μπορεί να καταγράφει και αποθηκεύει ένας καταγραφέας συμβάντος (ατυχήματος) περιλαμβάνουν τον τύπο οχήματος, την έκδοση και την παραλλαγή του, και ιδίως τα ενεργά συστήματα ασφάλειας και αποφυγής ατυχήματος που είναι εγκατεστημένα στο όχημα. Ωστόσο δεν περιλαμβάνουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία από το τμήμα ταυτότητας του αριθμού ενημέρωσης του οχήματος ούτε καμία άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου οχήματος, του ιδιοκτήτη του ή του κατόχου του οχήματος.

 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της έρευνας δεδομένων ατυχημάτων που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται πλήρως μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό.

 

4. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι ο καταγραφέας δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) δεν είναι ανιχνεύσιμος και ούτε αποτελεί αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού.

 

5. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι στην εσωτερική μνήμη του καταγραφέα δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος), τα δεδομένα απαλείφονται αυτομάτως και συνεχώς.

 

6. Τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει να είναι διαθέσιμα έξω από τον καταγραφέα δεδομένων (ατυχήματος) σε οποιαδήποτε οντότητα πριν ενεργοποιηθεί ένα ενδεχόμενο συμβάν (ατύχημα).

 

7. Οι τεχνολογίες βελτίωσης της ιδιωτικής ζωής ενσωματώνονται στον καταγραφέα δεδομένων ατυχήματος (ατυχήματος) προκειμένου να παρέχεται στους οδηγούς το κατάλληλο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας και υψηλό επίπεδο ασφάλειας ΤΠ, καθώς και οι απαραίτητες διασφαλίσεις για την πρόληψη της επιτήρησης, της εξ αποστάσεως χειραγώγησης και της κακόβουλης χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

 

8. Οι κατασκευαστές παρέχουν στο εγχειρίδιο κατόχου σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται από τον καταγραφέα δεδομένων ατυχήματος (ατυχήματος) . Οι πληροφορίες συνίστανται στα εξής:

 

α) μνεία της νομικής βάσης της επεξεργασίας δεδομένων·

 

β) το γεγονός ότι ο καταγραφέας δεδομένων συμβάντος (ατύχημα) ενεργοποιείται από προεπιλογή·

 

γ) ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων που εκτελεί ο καταγραφέας δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)·

 

δ) τον ειδικό σκοπό της επεξεργασίας καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατύχημα), που περιορίζεται στην έρευνα δεδομένων ατυχημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 7α παράγραφος 2·

 

ε) τους τύπους δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών·

 

στ) το χρονικό όριο για τη διατήρηση δεδομένων σε καταγραφέα δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)·

 

ζ) το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του οχήματος·

 

η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα τους, καθώς και την υπηρεσία επαφής που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πρόσβασης.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 εξοπλίζονται με προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης που σχεδιάζονται και εγκαθίστανται σε δύο στάδια και διαθέτουν:

διαγράφεται

α)  σύστημα εντοπισμού κινούμενου οχήματος ή σταθερών εμποδίων μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα στο πρώτο στάδιο·

 

β)  επέκταση της ικανότητας εντοπισμού, ώστε να συμπεριληφθεί ο ευάλωτος χρήστης της οδού μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα στο δεύτερο στάδιο.

 

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 εξοπλίζονται με σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας.

3.  Τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 εξοπλίζονται με σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας και σύστημα προειδοποίησης για απόκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας. .

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

4.  Τα συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας και τα συστήματα προειδοποίησης για απόκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  υπάρχει δυνατότητα να παρακαμφθεί η αυτόματη ενεργός επέμβαση των συστημάτων, με συνειδητές ενέργειες του οδηγού, όπως η λειτουργία διεύθυνσης·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 εξοπλίζονται με σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος). Τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

διαγράφεται

α)  τα δεδομένα που μπορούν να καταγράφουν και να αποθηκεύουν όσον αφορά το διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ταχύτητα του οχήματος, την κατάσταση και τον βαθμό ενεργοποίησης των συστημάτων ασφάλειας και τυχόν άλλων σχετικών παραμέτρων που συμβάλλουν στα ενεργά συστήματα ασφαλείας και αποφυγής ατυχήματος επί του οχήματος·

 

β)  η απενεργοποίηση των συσκευών είναι αδύνατη·

 

γ)  ο τρόπος καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων είναι τέτοιος ώστε αυτά να προστατεύονται έναντι παραποίησης και να μπορούν να διατίθενται στις εθνικές αρχές, με βάση την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679, σε τυποποιημένη διεπαφή για τους σκοπούς της ανάλυσης των δεδομένων ατυχήματος, και ούτως ώστε ο ακριβής τύπος, έκδοση και παραλλαγή του οχήματος, και ιδίως τα ενεργά συστήματα ασφάλειας και αποφυγής ατυχήματος που είναι εγκατεστημένα στο όχημα, να μπορούν να εντοπιστούν.

 

Ωστόσο, τα δεδομένα που ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος) μπορεί να καταγράψει και να αποθηκεύσει δεν συμπεριλαμβάνουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία από το τμήμα ταυτότητας του αριθμού ενημέρωσης του οχήματος ούτε καμία άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου οχήματος.

 

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 εξοπλίζονται με σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας και προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 7.

2.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 εξοπλίζονται με σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας και σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας και προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 7.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 εξοπλίζονται με προηγμένα συστήματα, ικανά να εντοπίζουν τον ευάλωτο χρήστη της οδού που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος ή το τμήμα του οχήματος προς το πεζοδρόμιο και να προειδοποιούν ή να αποφεύγουν τη σύγκρουση με αυτούς τους χρήστες.

3.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 εξοπλίζονται με σύστημα υποβοήθησης στροφής, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 7.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσον αφορά τα συστήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αυτά πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

4.  Όσον αφορά τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αυτά πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  υπάρχει δυνατότητα να παρακαμφθεί η αυτόματη ενεργός επέμβαση των συστημάτων, με συνειδητές ενέργειες του οδηγού, όπως η λειτουργία διεύθυνσης·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Το σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να παρέχουν ενισχυμένη άμεση ορατότητα του ευάλωτου χρήστη της οδού από τη θέση καθίσματος του οδηγού.

5.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να παρέχουν ενισχυμένη άμεση ορατότητα του ευάλωτου χρήστη της οδού από τη θέση καθίσματος του οδηγού. Η Επιτροπή θα προτείνει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τις απαιτήσεις άμεσης ορατότητας με την οποία θα αίρονται τα τυφλά σημεία μπροστά και πλευρικά του οδηγού φορτηγών και θα μειώνονται σημαντικά τα τυφλά σημεία πλησίον του φορτηγού. Η απαίτηση αυτή θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του φορτηγού.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των 22 επιβατών πέραν του οδηγού και που έχουν κατασκευαστεί με χώρους για όρθιους επιβάτες για να επιτρέπουν τη συχνή μετακίνηση των επιβατών, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.

6.  Τα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των 22 επιβατών πέραν του οδηγού και που έχουν κατασκευαστεί με χώρους για όρθιους επιβάτες για να επιτρέπουν τη συχνή μετακίνηση των επιβατών, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συστήματα που αντικαθιστούν τον έλεγχο του οδηγού επί του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της πέδησης·

α)  συστήματα που αντικαθιστούν τον έλεγχο του οδηγού επί του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της πέδησης, και αντικαθιστούν την απαίτηση αντίδρασης σε σχέση με τη σήμανση·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Επανεξέταση

 

Εντός τριών ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο, προτάσεων για τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού ή άλλης σχετικής νομοθεσίας προτείνοντας την συμπερίληψη πρόσθετων, νέων στοιχείων ασφαλείας.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 36 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Εφαρμόζεται από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 πρέπει να δημοσιεύονται τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την εφαρμογή τους.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – πίνακας – σειρά 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Τροπολογία

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 58

Τα οχήματα των κατηγοριών N2 και N3 πρέπει να διαθέτουν προστασία έναντι ενσφήνωσης από οχήματα που προσκρούουν σε αυτά με ταχύτητα έως 56 χλμ./ώρα.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – πίνακας – σειρά 36

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης για πεζούς και ποδηλάτες

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροπολογία

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης για πεζούς και ποδηλάτες

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – πίνακας – σειρά 38

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Σύστημα ενημέρωσης «τυφλού σημείου»

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Τροπολογία

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Σύστημα υποβοήθησης στροφής

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – πίνακας – σειρά 49

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροπολογία

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης και προειδοποίησης για απόκλιση από τη λωρίδα

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – πίνακας – σειρά 61

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για βαρέα οχήματα

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Τροπολογία

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για βαρέα οχήματα

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – πίνακας – σειρά 72

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Ευφυές σύστημα ελέγχου ταχύτητας

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Τροπολογία

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Ευφυές σύστημα ελέγχου ταχύτητας

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – πίνακας – σειρά 90

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Τροπολογία

Αντικείμενο

Κανονισμοί ΟΗΕ

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ατυχήματος)

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 2 – Σημείωσεις στον πίνακα – στοιχείο Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δ: Ημερομηνία άρνησης χορήγησης έγκρισης τύπου της ΕΕ:

Δ: Ημερομηνία άρνησης χορήγησης έγκρισης τύπου της ΕΕ:

[Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 48 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]

[Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 36 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]

Ημερομηνία απαγόρευσης της ταξινόμησης οχημάτων, καθώς και της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων:

Ημερομηνία απαγόρευσης της ταξινόμησης οχημάτων, καθώς και της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων:

[Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 84 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]

[Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 72 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα και για τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σε ό,τι αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και των ανεπαρκώς προστατευμένων χρηστών των οδών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

28.5.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα και για τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σε ό,τι αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και των ανεπαρκώς προστατευμένων χρηστών των οδών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Ημερομηνία κατάθεσης

4.3.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου