MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta

4.3.2019 - (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Menettely : 2018/0145(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0151/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0151/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0286),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0194/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A8-0151/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/858 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta

 

(Tarkistusta sovelletaan koko tekstiin mainittaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858 moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1). Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/...24 25 vahvistetaan uusien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset ja tekniset vaatimukset, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja huolehtia turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien korkeasta tasosta.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/85824 vahvistetaan uusien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset ja tekniset vaatimukset, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja huolehtia turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien korkeasta tasosta.

__________________

__________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/... moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L...,…, s…).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858 moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).

25 + Julkaisutoimisto lisää tekstiin asiakirjassa PE-CONS N:o 73/17 (2016/0014 (COD)) olevan asetuksen numeron ja alaviitteeseen asetuksen numeron, päivämäärän ja julkaisuviitteen.

 

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Liikenneturvallisuus unionissa edellyttää koordinoitua kansainvälistä politiikkaa, jota toteutetaan UNECE:n sopimusten kehyksessä ja erityisesti työryhmässä 29 (WP.29), ja integroitua lähestymistapaa unionissa, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Tämän vuoksi on koordinoitava eri viranomaisten toimia, jotka liittyvät liikenneturvallisuuden keskeisiin osatekijöihin eli ajoneuvoihin, ajokäyttäytymiseen, liikennemerkkeihin ja tieinfrastruktuuriin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Ajoneuvojen turvallisuuden kehittyminen on viime vuosikymmenten kuluessa vaikuttanut merkittävästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten yleiseen vähenemiseen. Väheneminen on kuitenkin viime aikoina unionissa pysähtynyt eri syistä, joita ovat esimerkiksi rakenteelliset ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät, eivätkä nykyisen toimintamallin turvallisuusvaikutukset ilman uusia yleiseen tieliikenneturvallisuuteen liittyviä toimia enää riitä kompensoimaan liikenteen lisääntymisen vaikutuksia. Ajoneuvojen turvaominaisuuksia on sen vuoksi parannettava entisestään osana integroitua liikenneturvallisuusstrategiaa, jotta loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua voidaan parantaa.

(3)  Ajoneuvojen turvallisuuden kehittyminen on viime vuosikymmenten kuluessa vaikuttanut merkittävästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten yleiseen vähenemiseen. EU:n maanteillä kuoli tästä huolimatta 25 300 ihmistä vuonna 2017, määrä, joka on pysytellyt paikallaan kuluneiden neljän vuoden ajan. Lisäksi joka vuosi kolareissa loukkaantuu vakavasti 135 000 ihmistä. Unionin on tehtävä kaikkensa näiden määrien merkittäväksi vähentämiseksi, jotta saavutetaan Vision Zero -tavoite, jonka mukaan liikenteessä ei pitäisi tulla yhtään kuolemaa. Ajoneuvon matkustajien suojelemiseksi toteutettavien turvatoimenpiteiden lisäksi on pantava täytäntöön erityisiä toimenpiteitä, joilla estetään loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien, kuten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden, liikennekuolemat ja loukkaantumiset, jotta voidaan suojata ajoneuvon ulkopuolella olevia tienkäyttäjiä. Nykyisen toimintamallin turvallisuusvaikutukset ilman uusia yleiseen tieliikenneturvallisuuteen liittyviä toimia eivät enää riitä kompensoimaan liikenteen lisääntymisen vaikutuksia. Ajoneuvojen turvaominaisuuksia on sen vuoksi parannettava entisestään osana integroitua liikenneturvallisuusstrategiaa, jotta loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua voidaan parantaa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien määritelmän olisi katettava motorisoidut tienkäyttäjät, kuten segwayt, potkulaudat, pyörätuolit ja sähköpyörät.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Ajoneuvojen kehittyneisiin turvajärjestelmiin liittyvä tekninen kehitys tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia vähentää onnettomuuksien uhrien määrää. Jotta kuolonuhrien määrää voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon, on tarpeen ottaa käyttöön joitakin asian kannalta merkityksellisiä teknologioita.

(4)  Ajoneuvojen kehittyneisiin turvajärjestelmiin liittyvä tekninen kehitys tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia vähentää onnettomuuksien uhrien määrää. Jotta kuolonuhrien ja vakavasti loukkaantuneiden määrää voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon, on tarpeen ottaa käyttöön asian kannalta merkityksellisten uusien teknologioiden paketti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Rengaspaineiden seurantajärjestelmien teknologianeutraaliuden varmistamiseksi suorituskykyvaatimuksissa olisi sallittava sekä suorat että epäsuorat rengaspaineiden seurantajärjestelmät.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Ehdotetut sääntelytoimenpiteet voivat olla tehokas keino vähentää kuolonuhrien ja liikenneonnettomuuksien määrää sekä lieventää loukkaantumisia ja vahinkoja vain, jos käyttäjät hyväksyvät ne. Tämän vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädettyjä järjestelmiä ja ominaisuuksia kehitetään siten, että tuetaan kuljettajaa, varmistetaan käyttäjien hyväksyntä ja niiden käyttämisen todennäköisyys. Tätä varten näiden järjestelmien ja ominaisuuksien toiminta sekä niiden rajoitukset olisi myös selitettävä selkeällä ja kuluttajaystävällisellä tavalla moottoriajoneuvon käyttöoppaassa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Älykäs nopeusavustin, kaistanpitojärjestelmät, kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden/tarkkaamattomuuden seurantajärjestelmät ja peruutustutkajärjestelmät tarjoavat hyvät mahdollisuudet onnettomuuksien uhrien määrän huomattavaan vähentämiseen. Lisäksi nämä järjestelmät perustuvat teknologiaan, jota jatkossa käytetään myös verkottuneiden ja automatisoitujen ajoneuvojen käyttöönotossa. Sen vuoksi olisi unionin tasolla vahvistettava yhdenmukaiset säännöt ja testausmenettelyt, joita sovelletaan ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä tällaisten järjestelmien osalta ja tällaisten järjestelmien tyyppihyväksynnässä erillisinä teknisinä yksiköinä.

(6)  Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät, älykäs nopeusavustin, kaistanpitojärjestelmät, kuljettajan väsymyksen ja tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmät, kehittyneet kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmät ja peruutustutkajärjestelmät ovat turvallisuusjärjestelmiä, jotka tarjoavat hyvät mahdollisuudet onnettomuuksien uhrien määrän huomattavaan vähentämiseen. Lisäksi eräät näistä turvallisuusjärjestelmistä muodostavat perustan teknologialle, jota jatkossa käytetään verkottuneiden ja automatisoitujen ajoneuvojen käyttöönotossa. Kaikkien tällaisten turvallisuusjärjestelmien olisi toimittava kuljettajien tai matkustajien biometrisiä tietoja käyttämättä, kasvontunnistus mukaan luettuna. Sen vuoksi olisi unionin tasolla vahvistettava yhdenmukaiset säännöt ja testausmenettelyt, joita sovelletaan ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä tällaisten järjestelmien osalta ja tällaisten järjestelmien tyyppihyväksynnässä erillisinä teknisinä yksiköinä. Näiden järjestelmien tekninen kehitys olisi otettava huomioon nykyisen lainsäädännön kaikissa arvioinneissa, jotta se vastaisi tulevaisuuden vaatimuksia, noudattaisi tiukasti yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevia periaatteita ja tukisi Vision Zero -liikennetavoitteen saavuttamista. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että nämä järjestelmät ovat turvallisesti käytettävissä koko ajoneuvon elinkaaren ajan.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Älykäs nopeusavustin on voitava kytkeä pois esimerkiksi silloin, kun kuljettaja saa vääriä hälytyksiä tai epäasianmukaisia viestejä vaikeiden sääolosuhteiden, työmaa-alueilla olevien tilapäisten ristiriitaisten tiemerkintöjen sekä harhaanjohtavien, viallisten tai kadonneiden liikennemerkkien takia. Poiskytkemistoiminnon olisi oltava kuljettajan hallinnassa, kestettävä niin kauan kuin se on tarpeen ja kuljettajan olisi voitava kytkeä se taas päälle helposti. Järjestelmän olisi oltava toiminnassa aina kun ajoneuvo käynnistetään virtalukosta, ja kuljettajan on aina tiedettävä, onko järjestelmä toiminnassa vai sammutettuna.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  On laajalti tunnustettu, että turvavyö on yksi ajoneuvojen tärkeimmistä ja tehokkaimmista turvallisuusominaisuuksista. Tämän vuoksi turvavyömuistutinjärjestelmien avulla on mahdollista estää liikennekuolemia tai lieventää vammoja lisäämällä turvavyön käyttöastetta kaikkialla unionissa. Tästä syystä asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädettiin, että kaikissa uusissa henkilöautoissa on jo vuodesta 2014 lähtien ollut pakko käyttää turvavyömuistutinjärjestelmää kuljettajan istuimeen. Tämä saavutettiin panemalla täytäntöön E-sääntö nro 16, joka sisälsi asiaa koskevat tekniset säännökset. Kyseisen E-säännön mukauttaminen tekniikan kehitykseen on aiheuttanut sen, että turvavyömuistutinjärjestelmien asentamisesta tulee nyt pakollista myös kaikkiin luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen etu- ja takaistuimiin sekä kaikkien luokkien N2, N3, M2 ja M3 ajoneuvojen etuistuimiin 1 päivästä syyskuuta 2019 alkaen uusien tyyppien osalta ja 1 päivästä syyskuuta 2021 alkaen kaikkien uusien moottoriajoneuvojen osalta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Kun käyttöön otetaan onnettomuustietotallennin, joka tallentaa ajoneuvosta ratkaisevan tärkeää tietoa lyhyen ajan kuluessa ennen tallennuksen käynnistävää tapahtumaa (esimerkiksi turvatyynyn laukeamista), tapahtuman aikana ja sen jälkeen, otetaan samalla arvokas askel kohti tarkempien ja syvemmälle luotaavien onnettomuustietojen saamiseksi. Sen vuoksi olisi vaadittava, että moottoriajoneuvot varustetaan tällaisilla tallentimilla. Lisäksi olisi vaadittava, että nämä tallentimet pystyvät tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että jäsenvaltiot voivat tietojen avulla tehdä liikenneturva-analyyseja ja arvioida toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

(7)  Kun käyttöön otetaan onnettomuustietotallennin, joka tallentaa ajoneuvosta ratkaisevan tärkeää anonymisoitua tietoa lyhyen ajan kuluessa ennen liikenneonnettomuutta (esimerkiksi turvatyynyn laukeamisen käynnistämänä), sen aikana ja välittömästi sen jälkeen, otetaan samalla arvokas askel kohti tarkempien ja syvemmälle luotaavien onnettomuustietojen saamiseksi. Sen vuoksi olisi vaadittava, että kaikki moottoriajoneuvot varustetaan tällaisilla tallentimilla. Näiden tallentimien pitäisi pystyä tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että jäsenvaltiot voivat kyseisten tietojen avulla tehdä liikenneturva-analyyseja ja arvioida toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ilman, että yksittäisen ajoneuvon omistajaa tai haltijaa voidaan tunnistaa tallennettujen tietojen perusteella.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Käsiteltäessä henkilötietoja, kuten kuljettajaa koskevia tietoja, jota käsitellään onnettomuustietotallentimissa, tai joita kerätään kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden seurantajärjestelmällä tai kehittyneellä tarkkaamattomuuden tunnistusjärjestelmällä, olisi noudatettava EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja etenkin yleistä tietosuoja-asetusta.28 Ajoneuvoon asennettavan hätänumeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi erityisiä suojatoimia.29

(8)  Käsiteltäessä henkilötietoja, kuten kuljettajaa koskevia tietoja, joita käsitellään onnettomuustietotallentimissa, tai joita kerätään kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden seurantajärjestelmällä tai kehittyneellä kuljettajan tarkkaamattomuuden tunnistusjärjestelmällä, olisi noudatettava unionin tietosuojalainsäädäntöä ja etenkin yleistä tietosuoja-asetusta.28 Onnettomuustietotallentimien olisi toimittava suljetussa järjestelmässä, jossa tallennetut tiedot päällekirjoitetaan ja joka ei mahdollista ajoneuvon tai kuljettajan tunnistamista. Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden varoitusjärjestelmät ja kehittyneet kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmät eivät myöskään saisi jatkuvasti tallentaa tai säilyttää muita tietoja kuin sellaisia, jotka ovat tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin suljetussa järjestelmässä. Ajoneuvoon asennettavan hätänumeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi erityisiä suojatoimia.29

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Matkapuhelimen tai muun laitteen käyttäminen ajon aikana heikentää huomattavasti ajokykyä, ja ajoneuvovalmistajien olisi julkaistava testinsä osoittaakseen, että ajoneuvoihin asennetut tieto- ja tietoviihdejärjestelmät ovat ihminen-kone-rajapinnan (MMI) ohjausta koskevan periaatejulistuksen mukaisia.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Kehittyneet hätäjarrutus- tai kaistanpitojärjestelmät eivät ehkä ole täysin toimintakykyisiä tietyissä tapauksissa, erityisesti tieinfrastruktuurin puutteiden vuoksi. Tällaisissa tapauksissa järjestelmien olisi kytkeydyttävä pois toiminnasta ja tiedotettava poiskytkemisestä kuljettajalle. Jos ne eivät kytkeydy pois automaattisesti, ne on siinä tapauksessa voitava kytkeä pois manuaalisesti. Poiskytkemisen on oltava tilapäinen ja kestettävä ainoastaan niin kauan kuin järjestelmä ei ole kaikilta osin toiminnassa Kuljettajilla voi myös olla tarve ohittaa kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä tai kaistanpitojärjestelmä, jos järjestelmän toiminta voi aiheuttaa suuremman riskin tai suuremman haitan. Näin varmistetaan, että ajoneuvot ovat jatkuvasti kuljettajan hallinnassa. Järjestelmät voivat kuitenkin tunnistaa tilanteita, joissa kuljettaja on menettänyt toimintakykynsä, ja näin ollen tarvitaan järjestelmän toimia, jotta voidaan estää onnettomuuden paheneminen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Sitten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 79/200933 antamisen on vetykäyttöisiin ajoneuvoihin ja vetyjärjestelmiin ja -komponentteihin sovellettavia teknisiä vaatimuksia ja testausmenettelyjä kehitetty Yhdistyneiden kansakuntien tasolla pitemmälle tekniikan kehityksen ottamiseksi huomioon. Moottoriajoneuvojen vetyjärjestelmien tyyppihyväksynnässä sovelletaan unionissa nykyään myös E-sääntöä nro 134.34 Näiden vaatimusten lisäksi sovelletaan paineistettua vetyä käyttävissä ajoneuvojen järjestelmissä käytettäviä materiaaleja koskevia laatukriteerejä, jotka on kuitenkin tätä nykyä vahvistettu vain unionin tasolla.

(13)  Sitten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 79/200933 antamisen on vetykäyttöisiin ajoneuvoihin ja vetyjärjestelmiin ja -komponentteihin sovellettavia teknisiä vaatimuksia ja testausmenettelyjä kehitetty Yhdistyneiden kansakuntien tasolla pitemmälle tekniikan kehityksen ottamiseksi huomioon. Moottoriajoneuvojen vetyjärjestelmien tyyppihyväksynnässä sovelletaan unionissa nykyään myös E-sääntöä nro 134.34 Näiden vaatimusten lisäksi vetyä käyttävissä ajoneuvojen järjestelmissä käytettäviä materiaaleja ja täyttölaitteita koskevat laatukriteerit olisi vahvistettava unionin tasolla.

__________________

__________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32).

34 E-sääntö nro 134 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen ja niiden komponenttien hyväksymistä vetyä polttoaineena käyttävien ajoneuvojen turvallisuuteen liittyvän suorituskyvyn osalta.

34 E-sääntö nro 134 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen ja niiden komponenttien hyväksymistä vetyä polttoaineena käyttävien ajoneuvojen turvallisuuteen liittyvän suorituskyvyn osalta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Unionin säännöillä on perinteisesti rajoitettu kuorma-autoyhdistelmien kokonaispituutta, mikä on johtanut etuohjaamotyyppisten ratkaisujen yleistymiseen, koska niillä voidaan maksimoida kuormatila. Koska kuljettaja istuu näissä ajoneuvoissa korkealla, ratkaisu on kuitenkin laajentanut sokeaa aluetta ja heikentänyt suoraa näkyvyyttä kuorma-auton ohjaamon ympärillä. Tämä on merkittävä tekijä kuorma-auto-onnettomuuksissa, joissa on osallisena loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. Onnettomuuksien uhrien määrää voitaisiin pienentää merkittävästi parantamalla suoraa näkyvyyttä. Sen vuoksi olisi vahvistettava vaatimuksia, joilla suoraa näkyvyyttä parannetaan.

(15)  Unionin säännöillä on perinteisesti rajoitettu kuorma-autoyhdistelmien kokonaispituutta, mikä on johtanut etuohjaamotyyppisten ratkaisujen yleistymiseen, koska niillä voidaan maksimoida kuormatila. Koska kuljettaja istuu näissä ajoneuvoissa korkealla, ratkaisu on kuitenkin laajentanut sokeaa aluetta ja heikentänyt suoraa näkyvyyttä kuorma-auton ohjaamon ympärillä. Tämä on merkittävä tekijä kuorma-auto-onnettomuuksissa, joissa on osallisena loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. Onnettomuuksien uhrien määrää voitaisiin pienentää merkittävästi parantamalla suoraa näkyvyyttä. Sen vuoksi olisi vahvistettava vaatimuksia, joilla suoraa näkyvyyttä parannetaan, jotta parannetaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suoraa näkyvyyttä kuljettajan paikalta. Kun suunnitellaan suoraa näkyvyyttä koskevaa erityisvaatimusta, olisi otettava huomioon erityyppisten ajoneuvojen erityispiirteet.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kun otetaan huomioon, että ajoneuvojen turvallisuutta koskevissa EU:n asetuksissa painotetaan loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua muun muassa varmistamalla kuljettajille riittävä näkyvyys, julkisten ja yksityisten tahojen olisi pidättäydyttävä vaatimasta minkäänlaisten mihinkään tarkoitukseen tarkoitettujen merkkien, vinjettien tai tarrojen kiinnittämistä mihinkään ajoneuvon ikkunoiden läpinäkyvään osaan. Kansallisten viranomaisten olisi lisäksi pontevasti valvottava sitä, että tuulilaseihin ja sivuikkunoihin ei kiinnitetä merkkejä, vinjettejä, tarroja tai muita näkyvyyttä haittaavia tarvikkeita, jotteivät ne heikentäisi kuljettajille tarjoutuvaan näkyvyyteen sovellettavan unionin lainsäädännön vaikutusta.

(16)  Kun otetaan huomioon, että ajoneuvojen turvallisuutta koskevissa unionin asetuksissa painotetaan loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua muun muassa varmistamalla kuljettajille riittävä näkyvyys, olisi edistettävä tuulilasien säilyttämistä merkittöminä, vinjetittöminä ja tarrattomina ja vapaina tiemaksulaitteista ja muista tarvikkeista. Tätä varten ajoneuvojen valmistajien olisi yhteistyössä kansallisten viranomaisten ja turvallisuutta ajavien ryhmien kanssa harkittava sen täsmentämistä, mitkä alueet ajoneuvon ikkunoiden läpinäkyvässä osassa ovat turvallisia käyttää erilaisten merkkien, vinjettien, tiemaksulaitteiden tai tarrojen kiinnittämiseen ilman että vaarannetaan loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien turvallisuutta.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Automatisoidut ja verkottuneet ajoneuvot voivat antaa valtavan panoksen liikennekuolemien vähentämiseen, sillä noin 90 prosentin liikenneonnettomuuksista arvioidaan johtuvan inhimillisestä virheestä. Koska automatisoidut ajoneuvot ottavat vähitellen hoitaakseen kuljettajan tehtäviä, olisi unionin tasolla vahvistettava automatisoituihin ajoneuvojen järjestelmiin sovellettavia yhdenmukaistettuja sääntöjä ja teknisiä vaatimuksia.

(17)  Automatisoidut ajoneuvot voivat antaa valtavan panoksen liikennekuolemien vähentämiseen, sillä yli 90 prosentin liikenneonnettomuuksista arvioidaan johtuvan jonkinasteisesta inhimillisestä virheestä. Koska automatisoidut ajoneuvot ottavat vähitellen hoitaakseen kuljettajan tehtäviä, olisi unionin tasolla vahvistettava automatisoituihin ajoneuvojen järjestelmiin sovellettavia yhdenmukaistettuja sääntöjä ja teknisiä vaatimuksia, mukaan lukien todennettavissa olevat automatisoitujen ajoneuvojen päätöksenteon turvallisuustakeet, ja edistettävä niitä kansainvälisellä tasolla UNECE:n WP.29:n puitteissa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Koska ajoneuvojen keski-ikä on unionissa yli 10 vuotta, kuljettajaa avustavien Advanced Driver Assistance System -järjestelmien jälkiasennuksella nykyisiin ajoneuvoihin voidaan vähentää merkittävästi liikennekuolemia unionissa. Tältä osin unionin olisi jatkettava sen arvioimista, ovatko nykyiseen ajoneuvokantaan, erityisesti linja-autoihin ja kuorma-autoihin, tehtävät Advanced Driver Assistance System ‑järjestelmien jälkiasennukset toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.

Perustelu

Jälkiasennetut turvaominaisuudet parantavat nykyisten käytössä olevien ajoneuvojen turvallisuutta ja suojaavat loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. Tällä tarkistuksella yhdenmukaistetaan komission tiedonantoa ja Euroopan parlamentin aiempia alaa koskevia mietintöjä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b)  Ajoneuvojen turvallisuus ei enää liity pelkästään ajoneuvovarkauksilta suojaamiseen vaan siinä on otettava huomioon koko ajoneuvorakenteen suojelu, jotta estetään järjestelmien ja komponenttien eheyden menettäminen tai vaarantuminen. Tarkoituksena on varmistaa, että ajoneuvo, järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö, komponentit sekä osat ja varusteet ovat turvallisuutta ja ympäristöä koskevien hyväksyntävaatimusten mukaisia ja että niihin liittyy alhaisempi vaarantumisen riski ajoneuvon elinkaaren aikana kohtuullisten mutta ajantasaisten suojelutoimenpiteiden mukaisesti. Ajoneuvojen verkottaminen ja automaatio lisäävät ajoneuvon tietojen luvattoman etäkäytön ja ohjelmiston laittoman langattoman muuttamisen mahdollisuutta. Tästä seuraavien tulevien riskien huomioon ottamiseksi olisi turvallisuutta, kyberturvallisuutta ja ohjelmiston langattomia päivityksiä koskevia E-sääntöjä sovellettava pakollisina mahdollisimman pian niiden voimaantulon jälkeen. Olisi varmistettava, että ajoneuvot, niiden järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt, komponentit sekä osat ja varusteet varustetaan ajan tasalla olevalla turvatekniikalla, kun ne saatetaan markkinoille, ja että tätä korkeaa turvallisuustasoa ylläpidetään päivittämällä säännöllisesti laitteistoja ja ohjelmistoja ajoneuvon käyttöiän loppuun asti. Näillä turvatoimenpiteillä ei pitäisi kuitenkaan vaarantaa ajoneuvon valmistajan velvoitteita, jotka liittyvät ajoneuvon korjaamisen ja huoltamisen kannalta merkityksellisten kattavien vianmääritystietojen ja ajoneuvon tietojen antamiseen.

Perustelu

UNECE:n ITS/AD-ryhmän loppukertomuksen mukaisesti työryhmä 29:lle esitettiin suositus kyberturvallisuutta koskevan E-säännön laatimisesta. Kyberturvallisuus on vain yksi osa ajoneuvojen yleistä turvallisuutta. Turvallisuus on varmistettava kehdosta hautaan verkotetun ajoneuvon turvallisuussuunnittelun avulla siten, että tehdään ajoneuvon sekä fyysisestä että langattomasta väärinkäytöstä teknisesti hyvin vaikeaa ja taloudellisesti kannattamatonta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Unionin olisi edelleen edistettävä renkaiden melua, vierintävastusta ja märkäpitoa koskevien teknisten vaatimusten kehittämistä Yhdistyneiden kansakuntien tasolla. Tämä johtuu siitä, että E-säännössä nro 117 on nyt tällaisia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Renkaisiin sovellettavien vaatimusten mukauttamista tekniikan kehitykseen olisi jatkettava Yhdistyneiden kansakuntien tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että renkaiden suorituskykyä arvioidaan myös renkaiden elinkaaren lopussa niiden ollessa kuluneita ja että lähtökohtana olisi, että renkaiden olisi täytettävä vaatimukset koko käyttöikänsä ajan eikä niitä vaihdettaisi uusiin liian aikaisin. Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 olevat renkaiden suorituskykyä koskevat vaatimukset olisi korvattava vastaavilla E-säännöillä.

(19)  Unionin olisi edelleen edistettävä renkaiden melua, vierintävastusta ja märkäpitoa koskevien teknisten vaatimusten kehittämistä Yhdistyneiden kansakuntien tasolla. Tämä johtuu siitä, että E-säännössä nro 117 on nyt tällaisia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Renkaisiin sovellettavien vaatimusten mukauttamista tekniikan kehitykseen olisi jatkettava nopeasti ja kunnianhimoisesti Yhdistyneiden kansakuntien tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että renkaiden suorituskykyä arvioidaan myös renkaiden elinkaaren lopussa niiden ollessa kuluneita ja että lähtökohtana olisi, että renkaiden olisi täytettävä vaatimukset koko käyttöikänsä ajan eikä niitä vaihdettaisi uusiin liian aikaisin. Tiukkojen normien täyttämisen varmistamiseksi asetuksessa (EY) N:o 661/2009 olevia renkaiden suorituskykyä koskevia vaatimuksia olisi valvottava ja arvioitava, ja ne olisi korvattava, jos renkaiden suorituskykyä voidaan parantaa unionissa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää olisi delegoiduissa säädöksissä vahvistettava yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja erityiset testausmenettelyt, joita sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä. Lisäksi olisi annettava valmistajille riittävästi aikaa mukautua tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten vaatimuksiin. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä,

(25)  Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää olisi delegoiduissa säädöksissä vahvistettava yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja erityiset testausmenettelyt, joita sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä. Lisäksi olisi annettava valmistajille riittävästi aikaa mukautua tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten vaatimuksiin. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä tarvittaessa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Jotta taataan tämän asetuksen noudattaminen, jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) 2018/858 säädetyt korjaavia toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevat säännökset pannaan täytäntöön.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella vahvistetaan vaatimukset

1. Tällä asetuksella vahvistetaan vaatimukset

1.  ajoneuvojen sekä niitä varten suunniteltujen ja rakennettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnälle niiden yleisten ominaisuuksien ja yleisen turvallisuuden sekä ajoneuvojen matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta;

a)  ajoneuvojen sekä niitä varten suunniteltujen ja rakennettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnälle niiden yleisten ominaisuuksien ja yleisen turvallisuuden sekä ajoneuvojen matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun ja turvallisuuden osalta;

2.  ajoneuvon tyyppihyväksynnälle rengaspaineen seurantajärjestelmien osalta siltä osin kuin kyse on niiden turvallisuudesta, polttoainetehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöistä; ja

b)  ajoneuvon tyyppihyväksynnälle rengaspaineen seurantajärjestelmien osalta siltä osin kuin kyse on niiden turvallisuudesta, polttoainetehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöistä; ja

3.  vastavalmistettujen renkaiden tyyppihyväksynnälle niiden turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien osalta.

c)  vastavalmistettujen renkaiden tyyppihyväksynnälle niiden turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien osalta.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tässä asetuksessa täsmennetään ja täydennetään asetusta (EU) 2018/858 moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun ja turvallisuuden osalta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’loukkaantumiselle alttiilla tienkäyttäjällä’ kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa käyttävää tienkäyttäjää tai ilman moottorin apua kulkevaa tienkäyttäjää, kuten pyöräilijää tai jalankulkijaa;

1)  ’loukkaantumiselle alttiilla tienkäyttäjällä’ yksi- tai useampipyöräistä moottoriajoneuvoa ilman suojaavaa koria käyttävää tienkäyttäjää tai ilman moottorin apua kulkevaa tienkäyttäjää, kuten pyöräilijää tai jalankulkijaa;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’älykkäällä nopeusavustimella’ järjestelmää, joka auttaa kuljettajaa noudattamaan tieympäristöön sopivaa nopeutta antamalla tälle kaasupolkimen välityksellä tuntoaistiin perustuvan viestin, jossa hyödynnetään nopeusrajoitustietoja, jotka saadaan havainnoimalla liikennemerkkejä ja -signaaleja ajoneuvossa käytettävissä olevien tieinfrastruktuurin lähettämien signaalien tai sähköisten karttatietojen tai molempien perusteella;

3)  ’älykkäällä nopeusavustimella’ järjestelmää, joka auttaa kuljettajaa noudattamaan tieympäristöön sopivaa nopeutta antamalla tälle kaasupolkimen välityksellä tai jollain muulla tavalla, joka on riittävän tehokas kuljettajan huomion kiinnittämiseksi, erityisen ja asianmukaisen tuntoaistiin perustuvan viestin, joka perustuu nopeusrajoitustietoihin, jotka saadaan havainnoimalla liikennemerkkejä ja -signaaleja ajoneuvossa käytettävissä olevien tieinfrastruktuurin lähettämien signaalien tai sähköisten karttatietojen tai molempien perusteella;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden seurannalla’ järjestelmää, joka arvioi kuljettajan vireystilaa analysoimalla ajoneuvon järjestelmiä ja antaa kuljettajalle tarvittaessa varoituksen;

5)  ’kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden varoitusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka arvioi kuljettajan vireystilaa analysoimalla ajoneuvon järjestelmiä ja antaa kuljettajalle tarvittaessa varoituksen;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’kehittyneellä tarkkaamattomuuden tunnistamisella’ järjestelmää, joka pystyy tunnistamaan, kuinka tarkkaavaisesti kuljettaja visuaalisesti seuraa liikennetilannetta, ja antamaan kuljettajalle tarvittaessa varoituksen;

6)  ’kehittyneellä tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa, jos hänen tarkkaavaisuutensa herpaantuu, tai kehottaa kuljettajaa välttämään tarkkaavaisuuden herpaantumista;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’hätäjarrutuksen merkkivalolla’ jarruvalaisimien nopeaa vilkkumista, jolla ilmoitetaan ajoneuvon takana oleville muille tienkäyttäjille siitä, että ajoneuvoon on kohdistettu suuri hidastusvoima vallitseviin tieolosuhteisiin nähden;

7)  ’hätäjarrutuksen merkkivalolla’ merkkivalotoimintoa, jolla ilmoitetaan ajoneuvon takana oleville muille tienkäyttäjille siitä, että ajoneuvoon on kohdistettu suuri hidastusvoima vallitseviin tieolosuhteisiin nähden;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’peruutustutkalla’ kameraa tai monitoria käyttävää, optista tai muuta havainnointijärjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ajoneuvon takana olevista ihmisistä ja esineistä ja jonka päätarkoituksena on törmäysten välttäminen peruutettaessa;

8)  ’peruutustutkalla’ kameraa ja monitoria käyttävää, optista tai muuta havainnointijärjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ajoneuvon takana olevista ihmisistä ja esineistä ja jonka päätarkoituksena on törmäysten välttäminen peruutettaessa;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka kykenee automaattisesti havaitsemaan mahdollisen törmäyksen ja aktivoimaan ajoneuvon jarrujärjestelmän ja vähentämään ajoneuvon nopeutta törmäyksen välttämiseksi tai lieventämiseksi;

10)  ’kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka kykenee automaattisesti havaitsemaan mahdollisen törmäyksen ja aktivoimaan viime hetkellä automaattisesti ajoneuvon jarrujärjestelmän ja vähentämään ajoneuvon nopeutta törmäyksen välttämiseksi tai lieventämiseksi;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

11)  ’kaistanpitojärjestelmällä’ järjestelmää, joka seuraa ajoneuvon sijaintia kaistan reunaan nähden ja kohdistaa vääntömomenttia ohjauspyörään tai painetta jarruihin ainakin silloin, kun ajoneuvo poistuu tai on poistumassa kaistalta ja olemassa on törmäysvaara;

11)  ’kaistanpitojärjestelmällä’ järjestelmää, joka auttaa kuljettajaa säilyttämään ajoneuvon turvallisen sijainnin kaistan tai tien reunaan nähden ainakin silloin, kun ajoneuvo poistuu tai on poistumassa kaistalta ja olemassa on törmäysvaara;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13)  ’onnettomuustietotallentimella’ järjestelmää, joka tallentaa ja varastoi kriittisiä törmäykseen liittyviä parametreja ja tietoja törmäyksen aikana ja sen jälkeen;

13)  ’onnettomuustietotallentimella’ järjestelmää, joka on suunniteltu yksinomaan tallentamaan ja varastoimaan kriittisiä törmäykseen liittyviä parametreja ja tietoja lyhyen ajan kuluessa ennen törmäystä, törmäyksen aikana ja välittömästi sen jälkeen;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 18 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

18)  ’vetykäyttöisellä käyttövoimajärjestelmällä’ ajoneuvolle käyttövoiman antavaa polttomoottoria tai polttokennojärjestelmää;

18)  ’vetykäyttöisellä käyttövoimajärjestelmällä’ ajoneuvolle käyttövoiman antavaa energianmuunninta;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

21)  ’automatisoidulla ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, joka suunniteltu ja rakennettu liikkumaan itsenäisesti pitkiä aikoja ilman ihmisen jatkuvaa valvontaa;

21)  ’automatisoidulla ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, joka suunniteltu ja rakennettu liikkumaan itsenäisesti tiettyjä aikoja ilman ihmisen jatkuvaa valvontaa mutta joissa kuljettajan väliintuloa yhä odotetaan tai edellytetään;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a)  ’täysin automatisoidulla ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, joka suunniteltu ja rakennettu liikkumaan itsenäisesti ilman minkäänlaista ihmisen valvontaa;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 26 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

26)  ’etusuojajärjestelmän kulmalla’ etusuojajärjestelmän kosketuspistettä pystysuoraan tasoon, jonka kulma ajoneuvon pitkittäiseen pystytasoon nähden on 60° ja joka sivuaa etusuojajärjestelmän ulkopintaa;

Poistetaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 27 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

27)  ’etusuojajärjestelmän alakorkeudella’ maanpinnan ja etusuojajärjestelmän alavertailulinjan välistä pystysuoraa etäisyyttä missä tahansa poikittaiskohdassa, kun ajoneuvo on tavanomaisessa ajoasennossa.

Poistetaan.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 27 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a)  ’kyberturvallisuudella’ suojaa etäkäyttöön perustuvalta väärinkäytöltä ja ajoneuvojen eheyden vaarantavalta muuntelulta;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, rakennetaan ja kootaan niin, että ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien riski loukkaantua on mahdollisimman pieni.

4.  Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, rakennetaan ja kootaan niin, että ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien riskiä loukkaantua ei ole tai se on mahdollisimman pieni.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jalankulkijat, pyöräilijät, näkemä ja näkyvyys

b)  loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät, näkemä ja näkyvyys

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Valmistajien on myös varmistettava, että järjestelmiä ja ominaisuuksia, joihin viitataan 5–11 artiklassa, kehitetään siten, että varmistetaan käyttäjien hyväksyntä ja että moottoriajoneuvon käyttöoppaassa esitetään selkeät ja perusteelliset tiedot näiden järjestelmien ja ominaisuuksien toiminnasta.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden yleinen turvallisuus ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu on korkeatasoista, komissiolle siirretään valta antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niitä testausmenettelyjä ja teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä liitteessä II lueteltujen vaatimusten osalta.

7.  Jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvojen yleinen turvallisuus ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu on korkeatasoista, komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niitä testausmenettelyjä ja teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä liitteessä II lueteltujen vaatimusten osalta.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II täsmennettyjä niitä koskevia määräaikoja.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ajoneuvot on varustettava tarkalla rengaspaineen seurantajärjestelmällä, joka pystyy antamaan renkaan paineen alenemisesta kuljettajalle varoituksen ajoneuvossa polttoaineenkulutuksen ja liikenneturvallisuuden optimoimiseksi monenlaisissa tie- ja ympäristöolosuhteissa.

1.  Ajoneuvot on varustettava tarkalla rengaspaineen seurantajärjestelmällä, joka pystyy antamaan renkaan paineen alenemisesta kuljettajalle varoituksen monenlaisissa tie- ja ympäristöolosuhteissa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

4.  Komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  renkaiden tyyppihyväksyntä, mukaan luettuina niiden asentamista koskevat tekniset vaatimukset.

b)  renkaiden tyyppihyväksyntä, myös kuluneina, ja niiden asentamista koskevat tekniset vaatimukset.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II täsmennettyjä niitä koskevia määräaikoja.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden seurantajärjestelmä

c)  kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden varoitusjärjestelmä

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kehittynyt tarkkaamattomuuden tunnistusjärjestelmä

d)  kehittynyt kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmä

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  onnettomuustietotallennin

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kuljettajan on pystyttävä tuntemaan kaasupolkimen välityksellä, että voimassa oleva nopeusrajoitus saavutetaan tai ylitetään

a)  kuljettajalle on voitava antaa kaasupolkimen välityksellä tai jollain muulla tehokkaalla tavalla erityinen ja asianmukainen viesti siitä, että voimassa oleva nopeusrajoitus saavutetaan tai ylitetään

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  järjestelmää ei saa voida kytkeä pois toiminnasta tai ohittaa

b)  järjestelmä on voitava kytkeä pois toiminnasta

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kuljettajan on voitava ohittaa järjestelmän suosittama ajoneuvon nopeus tasaisesti tavanomaisella kaasupolkimen käytöllä tarvitsematta painaa poljinta pohjaan

c)  kuljettajan on voitava ohittaa järjestelmän suosittama ajoneuvon nopeus tasaisesti tavanomaisella kaasupolkimen käytöllä

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  jos ajoneuvon vakionopeussäädin on kytkettynä, älykkään nopeusavustinjärjestelmän on automaattisesti säädyttävä mahdollisen alemman nopeusrajoituksen mukaiseen nopeuteen.

Poistetaan.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  sen suoritustavoitteet on vahvistettava, jotta vältetään virheet todellisissa ajo-olosuhteissa tai minimoidaan virhetaso;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  sen on oltava tavanomaisessa toimintatilassaan aina, kun ajoneuvon pääkytkin kytketään.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta  

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos moottoriajoneuvo on varustettu 1 kohdan d alakohdan mukaisella kehittyneellä tarkkaamattomuuden tunnistusjärjestelmällä, sen voidaan katsoa täyttävän myös kyseisen kohdan c alakohdan vaatimuksen.

Poistetaan.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden varoitusjärjestelmät ja kehittyneet kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmät on suunniteltava siten, että järjestelmät eivät jatkuvasti tallenna eivätkä varastoi muita tietoja kuin niitä, jotka ovat tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin suljetussa järjestelmässä. Nämä tiedot eivät myöskään saa olla kolmansien osapuolten käytettävissä eikä niitä saa asettaa kolmansien osapuolten saataville minään aikana, ja ne on välittömästi poistettava käsittelyn jälkeen. Nämä järjestelmät on suunniteltava myös siten, että vältetään päällekkäisyydet, eivätkä ne saa antaa viestiä kuljettajalle erikseen ja samanaikaisesti tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla, jos yksi toimi laukaisee molemmat järjestelmät.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Onnettomuustietotallentimet eivät saa kuitenkaan pystyä tallentamaan ja varastoimaan ajoneuvon valmistenumerossa olevan ajoneuvon yksilöintiosan neljää viimeistä numeroa tai muita tietoja, joiden perusteella itse ajoneuvo, sen omistaja tai haltija voitaisiin tunnistaa.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Onnettomuustietotallentimien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

 

a) tietojen, joita ne pystyvät tallentamaan ja varastoimaan juuri törmäystä edeltävältä, sen aikaiselta ja välittömästi sen jälkeiseltä ajalta, on sisällettävä tiedot ajoneuvon nopeudesta, jarrutuksesta, asennosta ja kallistuskulmasta tiellä, kaikkien turvajärjestelmien tilasta ja aktivoitumisasteesta, ajoneuvoon asennetusta hätänumeroon 112 perustuvasta eCall-järjestelmästä, jarrujen aktivoinnista ja merkityksellisistä ajoneuvon sisäisten aktiivisten turvajärjestelmien ja onnettomuuksia ehkäisevien järjestelmien syöttöparametreista siten, että tiedot ovat hyvin tarkat ja että niiden säilyvyys taataan;

 

b) laitteita ei saa pystyä kytkemään pois käytöstä;

 

c) niiden on pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että

 

i) ne toimivat suljetussa järjestelmässä;

 

ii) kerätyt tiedot on anonymisoitu ja suojattu manipuloinnilta ja väärinkäytöltä;

 

iii) niistä voidaan tunnistaa ajoneuvon tyyppi, versio ja variantti ja erityisesti ajoneuvoon asennetut aktiiviset turvajärjestelmät ja onnettomuuksia ehkäisevät järjestelmät.

 

d) tiedot voidaan asettaa kansallisten viranomaisten saataville unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla ainoastaan onnettomuuksien tutkimista ja analysointia varten, myös järjestelmien ja komponenttien tyyppihyväksyntää varten ja asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti standardoidun käyttöliittymän kautta.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 d.  Ajamista avustavien turvajärjestelmien ja varoitusten on oltava helposti kaikkien kuljettajien ymmärrettävissä, ikääntyneet ja vammaiset henkilöt mukaan luettuina.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

4.  Komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kyseisen kohdan a ja f alakohdassa lueteltujen kehittyneiden ajoneuvojärjestelmien tyyppihyväksyntä erillisinä teknisinä yksiköinä.

b)  edellä olevan 1 kohdan a ja f a alakohdassa lueteltujen kehittyneiden ajoneuvojärjestelmien tyyppihyväksyntä erillisinä teknisinä yksiköinä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II täsmennettyjä niitä koskevia määräaikoja.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ensimmäisessä vaiheessa havaita moottoriajoneuvon edessä olevat liikkuvat ajoneuvot ja kiinteät esteet

a)  ensimmäisessä vaiheessa havaita moottoriajoneuvon edessä olevat liikkuvat ajoneuvot ja kiinteät esteet ja hidastaa vauhtia

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toisessa vaiheessa ulottaa havaitsemiskyky koskemaan myös moottoriajoneuvon edessä olevia loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä.

b)  toisessa vaiheessa ulottaa kyky havaita ja hidastaa vauhtia koskemaan myös moottoriajoneuvon edessä olevia loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on varustettava kaistanpitojärjestelmällä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien ja kaistanpitojärjestelmien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  järjestelmät on voitava kytkeä pois toiminnasta vain yksi kerrallaan ja vain ajoneuvon ollessa paikallaan seisontajarru kytkettynä siten, että kuljettajan on suoritettava sitä varten monimutkainen toimintosarja

a)  järjestelmät on voitava kytkeä pois toiminnasta vain yksi kerrallaan ja vain ajoneuvon ollessa paikallaan seisontajarru kytkettynä

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  kuljettajan on voitava ohittaa järjestelmä

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on varustettava onnettomuustietotallentimella. Onnettomuustietotallentimien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

a)  niiden on pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan törmäystä edeltävältä, sen aikaiselta ja sen jälkeiseltä ajalta tiedot vähintään ajoneuvon nopeudesta, sen turvajärjestelmien tilasta ja aktivoitumisasteesta ja muista merkityksellisistä ajoneuvon sisäisten aktiivisten turvajärjestelmien ja onnettomuuksia ehkäisevien järjestelmien syöttöparametreista

 

b)  laitteita ei saa pystyä kytkemään pois käytöstä

 

c)  niiden on pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että tiedot on suojattu muuntelulta ja että ne voidaan asettaa unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella ja asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti standardoidun käyttöliittymän kautta kansallisten viranomaisten saataville onnettomuustietojen analysointia varten ja että ajoneuvon tyyppi, versio ja variantti ja erityisesti ajoneuvoon asennetut aktiiviset turvajärjestelmät ja onnettomuuksia ehkäisevät järjestelmät voidaan tunnistaa täsmällisesti.

 

Niihin tietoihin, jotka onnettomuustietotallentimet pystyvät tallentamaan ja varastoimaan, ei kuitenkaan saa sisältyä ajoneuvon valmistenumerossa olevan ajoneuvon yksilöintiosan neljää viimeistä numeroa tai muita tietoja, joiden perusteella itse ajoneuvo voitaisiin tunnistaa.

 

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

7.  Siirretään komissiolle valta antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

7.  Komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  onnettomuustietotallentimien tyyppihyväksyntä erillisinä teknisinä yksiköinä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II täsmennettyjä niitä koskevia määräaikoja.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Etusuojajärjestelmien, jotka on joko asennettu alkuperäisvarusteena luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin tai asetettu saataville markkinoilla tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettuina erillisinä teknisinä yksiköinä, on täytettävä 2 kohdassa, liitteessä IV ja tämän artiklan 3 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa asetuksissa vahvistetut vaatimukset.

1.  Etusuojajärjestelmien, jotka on joko asennettu alkuperäisvarusteena luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin tai asetettu saataville markkinoilla tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettuina erillisinä teknisinä yksiköinä, on täytettävä 2 kohdassa ja 3 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa asetuksissa vahvistetut vaatimukset.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niitä testausmenettelyitä ja teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen etusuojajärjestelmien tyyppihyväksynnässä, mukaan luettuina niiden rakennetta ja asennusta koskevat tekniset vaatimukset.

3.  Komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niitä testausmenettelyitä ja teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen etusuojajärjestelmien tyyppihyväksynnässä, mukaan luettuina niiden rakennetta ja asennusta koskevat tekniset vaatimukset.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II täsmennettyjä niitä koskevia määräaikoja.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on varustettava kehittyneillä järjestelmillä, jotka havaitsevat lähellä ajoneuvon etuosaa tai ajoneuvon tienreunaista sivua olevat loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät ja varoittavat heistä tai estävät törmäyksen tällaisten loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien kanssa.

3.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on varustettava kehittyneillä järjestelmillä, jotka havaitsevat lähellä ajoneuvon etuosaa ja ajoneuvon tienreunaista sivua olevat loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät ja varoittavat heistä tai estävät törmäyksen tällaisten loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien kanssa.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  järjestelmät on voitava kytkeä pois toiminnasta vain yksi kerrallaan ja vain ajoneuvon ollessa paikallaan seisontajarru kytkettynä siten, että kuljettajan on suoritettava sitä varten monimutkainen toimintosarja

a)  järjestelmät on voitava kytkeä pois toiminnasta vain yksi kerrallaan ja vain ajoneuvon ollessa paikallaan seisontajarru kytkettynä

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  kuljettajan on voitava ohittaa järjestelmä

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on suunniteltava ja rakennettava siten, että loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suora näkyvyys kuljettajan istuimelta paranee.

5.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on suunniteltava ja rakennettava siten, että loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suora näkyvyys kuljettajan istuimelta paranee, kuljettajan istuimen edestä poistetaan kuolleet kulmat ja pienennetään huomattavasti myös sivuikkunoiden kuolleita kulmia. Eri ajoneuvotyyppien erityispiirteet on otettava huomioon.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

7.  Siirretään komissiolle valta antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

7.  Komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa asetettuja vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II täsmennettyjä niitä koskevia määräaikoja.

 

Tämän artiklan 5 kohdassa asetettuja vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja julkaistaan vähintään 36 kuukautta ennen liitteessä II täsmennettyjä niitä koskevia määräaikoja.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Luokkien M ja N vetykäyttöisten ajoneuvojen, niiden vetyjärjestelmien ja näiden järjestelmien komponenttien on kyseisten luokkien ajoneuvoihin sovellettavien muiden tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä liitteessä V ja tämän artiklan 3 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset.

1.  Luokkien M ja N vetykäyttöisten ajoneuvojen, niiden vetyjärjestelmien ja näiden järjestelmien komponenttien on kyseisten luokkien ajoneuvoihin sovellettavien muiden tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä 3 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

3.  Komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niitä testimenettelyjä ja teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä niiden vetyjärjestelmien, myös materiaalin yhteensopivuuden ja täyttölaitteiden osalta ja vetykomponenttien tyyppihyväksynnässä, mukaan luettuina niiden asentamista koskevat vaatimukset:

a) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niitä menettelyjä, testejä ja teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä niiden vetyjärjestelmien osalta ja vetykomponenttien tyyppihyväksynnässä, mukaan luettuina niiden asentamista koskevat vaatimukset

 

b)  muutetaan liitettä V sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

 

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II täsmennettyjä niitä koskevia määräaikoja.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Automatisoituja ajoneuvoja koskevat erityiset vaatimukset

Automatisoituja ajoneuvoja ja täysin automatisoituja ajoneuvoja koskevat erityiset vaatimukset

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Automatisoitujen ajoneuvojen on niitä vastaavien luokkien ajoneuvoihin sovellettavien muiden tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä 2 kohdan nojalla annetuissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset, jotka liittyvät seuraaviin:

1.  Automatisoitujen ajoneuvojen ja täysin automatisoitujen ajoneuvojen on niitä vastaavien luokkien ajoneuvoihin sovellettavien muiden tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset, jotka liittyvät seuraaviin:

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  järjestelmät, jotka suorittavat ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan puolesta, mukaan luettuna ohjaus, kiihdytys ja jarrutus

a)  järjestelmät, jotka suorittavat ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan puolesta, mukaan luettuna merkinanto, ohjaus, kiihdytys ja jarrutus

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kuljettajan valmiustilaa seuraavat järjestelmät

c)  kuljettajan saatavillaoloa seuraavat järjestelmät

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  automatisoitujen ajoneuvojen onnettomuustietotallentimet

Poistetaan.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kuljettajan saatavillaolon seurantajärjestelmää ei sovelleta täysin automatisoituihin ajoneuvoihin.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jotta voidaan varmistaa automatisoitujen ajoneuvojen turvallinen käyttö yleisillä teillä, komissiolle siirretään valta antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa lueteltuihin järjestelmiin ja muihin kohteisiin liittyvät vaatimukset sekä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niitä testausmenettelyjä ja teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan automatisoitujen ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä kyseisten vaatimusten osalta.

2.  Jotta voidaan varmistaa automatisoitujen ajoneuvojen ja täysin automatisoitujen ajoneuvojen turvallinen käyttö yleisillä teillä, komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa lueteltuihin järjestelmiin ja muihin kohteisiin liittyvät vaatimukset sekä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niitä testausmenettelyjä ja teknisiä vaatimuksia, joita sovelletaan automatisoitujen ajoneuvojen ja täysin automatisoitujen ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä kyseisten vaatimusten osalta.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

14 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Seuraamukset

 

Asetuksen (EU) 2018/858 84 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tämän asetuksen rikkomisiin.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Uudelleentarkastelu ja kertomukset

 

1. Komissio antaa viimeistään [neljä vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen kaikkien turvallisuustoimenpiteiden ja -järjestelmien – nykyisiin ajoneuvoihin jälkiasennetut järjestelmät mukaan luettuina – toiminnasta. Komissio arvioi, toimivatko nämä toimenpiteet ja järjestelmät tämän asetuksen mukaisesti, sekä niiden levinneisyysastetta ja käyttäjien hyväksyntää. Kertomukseen liitetään tarvittaessa suosituksia, myös lainsäädäntöehdotus vaatimusten muuttamisesta yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun ja turvallisuuden osalta, jotta tuetaan Vision Zero -liikennetavoitteen saavuttamista.

 

2. Ennen kutakin UNECE:n ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin (WP.29) istuntoa komission on tiedotettava Euroopan parlamentille edistymisestä ajoneuvojen turvallisuutta koskevien standardien täytäntöönpanossa 5–11 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten osalta sekä unionin kannasta istunnossa.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta [...] [Julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on 36 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Sitä sovelletaan [1 päivästä syyskuuta 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sen 4 artiklan 7 kohtaa, 5 artiklan 4 kohtaa, 6 artiklan 4 kohtaa, 7 artiklan 7 kohtaa, 8 artiklan 3 kohtaa, 9 artiklan 7 kohtaa, 10 artiklan 3 kohtaa, 11 artiklan 2 kohtaa ja 12 artiklaa sovelletaan kuitenkin [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko

 

Seuraavia koskevat vaatimukset:

A

TURVAJÄRJESTELMÄT, TÖRMÄYSTESTIT, POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN EHEYS JA KORKEAJÄNNITTEEN SÄHKÖTURVALLISUUS

A1

Sisustus

E-sääntö nro 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Istuimet ja pääntuet

E-sääntö nro 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Linja-autojen istuimet

E-sääntö nro 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Turvavöiden kiinnityspisteet

E-sääntö nro 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Turvavyöt ja turvajärjestelmät

E-sääntö nro 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Turvavyömuistutin

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Tilanjakojärjestelmät

E-sääntö nro 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Lasten turvajärjestelmien kiinnityspisteet

E-sääntö nro 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Lasten turvajärjestelmät

E-sääntö nro 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Parannetut lasten turvajärjestelmät

E-sääntö nro 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Etualleajosuojaus

E-sääntö nro 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Taka-alleajosuojaus

E-sääntö nro 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Sivusuojaus

E-sääntö nro 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Polttoainesäiliön turvallisuus

E-sääntö nro 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Nestekaasun turvallisuus

E-sääntö nro 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Puristetun ja nesteytetyn maakaasun turvallisuus

E-sääntö nro 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Vetyajoneuvojen turvallisuus

E-sääntö nro 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Vetyjärjestelmien materiaalivaatimukset

 

Liite V

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Käytönaikainen sähköturvallisuus

E-sääntö nro 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Limittäinen etutörmäys

E-sääntö nro 94

Sovelletaan luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa ≤ 2 500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Kohtisuora etutörmäys

E-sääntö nro 137

Hybrid III -testinuken käyttö on sallittu, kunnes testinukke ”THOR” (Test device for Human Occupant Restraint) on E-säännön mukaisesti käytettävissä

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä

E-sääntö nro 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Varaosana toimitettava turvatyyny

E-sääntö nro 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Ohjaamoon kohdistuva törmäys

E-sääntö nro 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Sivutörmäys

E-sääntö nro 95

Sovelletaan kaikkiin luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin, mukaan lukien ajoneuvot, joiden matalimman istuimen R-piste on > 700 mm maanpinnan yläpuolella

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Pylvässivutörmäys

E-sääntö nro 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Takatörmäys

E-sääntö nro 34

Sovelletaan luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa ≤ 3 500 kg. Kolarinjälkeinen sähköturvallisuus on varmistettava

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavia koskevat vaatimukset:

B

LOUKKAANTUMISELLE ALTTIIT TIENKÄYTTÄJÄT, NÄKEMÄ JA NÄKYVYYS

B1

Jalankulkijoiden säärien ja pään suojaus

E-sääntö nro 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Laajennettu jalankulkijan ja pyöräilijän päähän kohdistuvilta iskuilta suojaava alue

E-sääntö nro 127

Lapsen ja aikuisen päänmuotoista testialuetta rajoittaa aikuisen ulottumamitta (2 500 mm) tai tuulilasin takavertailulinja sen mukaan, kumpi on edempänä. Päänmuotoisen kappaleen kosketusta A-pylväisiin ja tuulilasin yläosaan ja suojukseen ei lueta mukaan, mutta sitä on seurattava.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Etusuojajärjestelmä

 

Liite IV

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden varalta

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Törmäysvaroittimet jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden varalta

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Sokeita pisteitä valvova järjestelmä

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Peruutusturvallisuus

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Näkyvyys eteen

E-sääntö nro 125

Sovelletaan luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Suora näkyvyys raskaista hyötyajoneuvoista

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Turvalasit

E-sääntö nro 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Huurteen-/huurunpoistolaitteet

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Pesimet/pyyhkimet

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet

E-sääntö nro 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavia koskevat vaatimukset:

C

AJONEUVON ALUSTA, JARRUT, RENKAAT JA OHJAUS

C1

Ohjauslaitteet

E-sääntö nro 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Kaistavahti

E-sääntö nro 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Kaistanpitojärjestelmä

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Jarrujärjestelmä

E-sääntö nro 13 E-sääntö nro 13-H

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Jarrujärjestelmän varaosat

E-sääntö nro 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Hätäjarrutehostin

E-sääntö nro 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Ajonvakautusjärjestelmä

E-sääntö nro 13 E-sääntö nro 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Raskaiden hyötyajoneuvojen kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

E-sääntö nro 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Kevyiden hyötyajoneuvojen kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Renkaiden turvallisuus ja ympäristöominaisuudet

E-sääntö nro 30 E-sääntö nro 54 E-sääntö nro 117

On varmistettava myös käytettyjen renkaiden testausmenettely. Sovelletaan huomautuksen C päivämääriä.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Varapyörät ja run flat -järjestelmät

E-sääntö nro 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Uudelleen pinnoitetut ulkorenkaat

E-sääntö nro 108 E-sääntö nro 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Kevyiden hyötyajoneuvojen rengaspaineen seuranta

E-sääntö nro 141

Sovelletaan luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Raskaiden hyötyajoneuvojen rengaspaineen seuranta

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Renkaiden asennus

E-sääntö nro 142

Sovelletaan kaikkiin ajoneuvoluokkiin

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Varaosapyörät

E-sääntö nro 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavia koskevat vaatimukset:

D

AJONEUVON SISÄISET INSTRUMENTIT, SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, AJONEUVON VALAISINJÄRJESTELMÄT JA SUOJAUS LUVATTOMALTA KÄYTÖLTÄ, MYÖS KYBERHYÖKKÄYKSILTÄ

D1

Äänimerkki

E-sääntö nro 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Radiohäiriöt (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

E-sääntö nro 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Suojaus luvattomalta käytöltä ja kyberhyökkäyksiltä, ajonestolaite ja hälytysjärjestelmät

E-sääntö nro 18 E-sääntö nro 97 E-sääntö nro 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Ajoneuvon suojaus kyberhyökkäyksiltä

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Nopeusmittari

E-sääntö nro 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Matkamittari

E-sääntö nro 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Nopeudenrajoittimet

E-sääntö nro 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Älykäs nopeusavustin

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien merkinnät

E-sääntö nro 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Lämmitysjärjestelmät

E-sääntö nro 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Merkkivalolaitteet

E-sääntö nro 4 E-sääntö nro 6 E-sääntö nro 7 E-sääntö nro 19 E-sääntö nro 23 E-sääntö nro 38 E-sääntö nro 77 E-sääntö nro 87 E-sääntö nro 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Katuvalaistuslaitteet

E-sääntö nro 31 E-sääntö nro 98 E-sääntö nro 112 E-sääntö nro 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Heijastinlaitteet

E-sääntö nro 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Valonlähteet

E-sääntö nro 37 E-sääntö nro 99 E-sääntö nro 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Merkkivalo-, katuvalaistus- ja heijastinlaitteiden asentaminen

E-sääntö nro 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Hätäjarrutuksen merkkivalo

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Ajovalaisimien puhdistuslaitteet

E-sääntö nro 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Vaihtamisopastin

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavia koskevat vaatimukset:

E

KULJETTAJAN JA JÄRJESTELMIEN KÄYTTÄYTYMINEN

E1

Alkolukon asennuksen helpottaminen

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden varoitusjärjestelmä

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

kehittynyt kuljettajaa koskeva tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmä

 

voidaan harkita myös tarkkaamattomuuden välttämistä teknisin keinoin.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Kuljettajan saatavillaolon seuranta

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Onnettomuustietotallennin

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Kuljettajan hallintatoimintoja korvaavat järjestelmät

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Ajoneuvolle tietoja sen tilasta ja ympäristöstä antavat järjestelmät

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Saattueajo

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavia koskevat vaatimukset:

F

AJONEUVON YLEISET RAKENNE- JA MUUT OMINAISUUDET

F1

Rekisterikilven tila

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Peruutus

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Ovien lukot ja saranat

E-sääntö nro 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Ovien askelmat, astinlaudat ja kädensijat

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Ulkonevat osat

E-sääntö nro 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Hyötyajoneuvojen ohjaamon ulkonevat osat

E-sääntö nro 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Lakisääteiset kilvet ja ajoneuvon valmistenumero

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Hinauslaitteet

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Pyörien roiskesuojat

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Roiskeenestojärjestelmät

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Massat ja mitat

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mekaaniset kytkentälaitteet

E-sääntö nro 55 E-sääntö nro 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

E-sääntö nro 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Linja-auton yleinen rakenne

E-sääntö nro 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linja-auton korirakenteen lujuus

E-sääntö nro 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Syttyvyys linja-autoissa

E-sääntö nro 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

Liite II – Taulukkoon liittyvät huomautukset – D kohta

Komission teksti

Tarkistus

D:  Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

D:  Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 48 kuukautta tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä]

[36 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti sekä komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille ja käyttöönotto:

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti sekä komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille ja käyttöönotto:

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 84 kuukautta tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä]

[78 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

Liite II – Taulukkoon liittyvät huomautukset - E kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

E:  Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä, ja päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti, päätetään delegoidussa säädöksessä; kyseinen päivämäärä ei saa olla aikaisempi kuin tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivä.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

Liite II – Taulukkoon liittyvät huomautukset – 5 alaviite

Komission teksti

Tarkistus

5 Vaatimustenmukaisuutta edellytetään, jos kyseessä ovat automatisoidut ajoneuvot.

Poistetaan.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

‘58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+ E-sääntö nro 127

 

A’;

Tarkistus

Poistetaan.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 5 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

‘58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+ E-sääntö nro 127

 

A’;

Tarkistus

Poistetaan.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

Liite IV

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

Liite V

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

Liite VI

 

Komission teksti

E-sääntö

Erityiset vaatimukset

Vaatimustenvastaisten ajoneuvojen viimeinen rekisteröintipäivä ja vaatimustenvastaisten komponenttien viimeinen myynti- tai käyttöönottopäivä (1)

29

Hyötyajoneuvon ohjaamon lujuus

29. tammikuuta 2021

 

Luokan N ajoneuvojen oltava E-säännön mukaisia

 

142

Renkaiden asennus

31. lokakuuta 2018

 

Luokkien O1, O2, O3 ja O4 ajoneuvoissa on oltava vaiheen 2 vierintävastusvaatimusten mukaiset C1- tai C2-luokan renkaat

 

 

Renkaiden asennus

31. lokakuuta 2020

 

Luokkien O3 ja O4 ajoneuvoissa on oltava vaiheen 2 vierintävastusvaatimusten mukaiset C3-luokan renkaat

 

117

Renkaat vierintämelun, märkäpidon ja vierintävastuksen osalta

30. huhtikuuta 2019

 

C1-, C2- ja C3-luokan renkaiden on oltava vaiheen 2 vierintämeluvaatimusten mukaiset

 

 

Renkaat vierintämelun, märkäpidon ja vierintävastuksen osalta

30. huhtikuuta 2019

 

C3-luokan renkaiden on oltava vaiheen 1 vierintämeluvaatimusten mukaiset

 

 

Renkaat vierintämelun, märkäpidon ja vierintävastuksen osalta

30. huhtikuuta 2021

 

C1- ja C2-luokan renkaiden on oltava vaiheen 2 vierintämeluvaatimusten mukaiset

 

 

Renkaat vierintämelun, märkäpidon ja vierintävastuksen osalta

30. huhtikuuta 2023

 

C3-luokan renkaiden on oltava vaiheen 2 vierintämeluvaatimusten mukaiset

 

127

Jalankulkijoiden turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet

23. elokuuta 2019

 

Luokan M1 ajoneuvot, joiden enimmäismassa > 2 500 kg, ja luokan N1 ajoneuvot

 

 

Tarkistus

E-sääntö

Erityiset vaatimukset

Vaatimustenvastaisten ajoneuvojen viimeinen rekisteröintipäivä ja vaatimustenvastaisten komponenttien viimeinen myynti- tai käyttöönottopäivä (1)

29

Hyötyajoneuvon ohjaamon lujuus

29. tammikuuta 2021

 

Luokan N ajoneuvojen oltava E-säännön mukaisia

 

 

Renkaat vierintämelun, märkäpidon ja vierintävastuksen osalta

30. huhtikuuta 2021

 

C1- ja C2-luokan renkaiden on oltava vaiheen 2 vierintämeluvaatimusten mukaiset

 

 

Renkaat vierintämelun, märkäpidon ja vierintävastuksen osalta

30. huhtikuuta 2023

 

C3-luokan renkaiden on oltava vaiheen 2 vierintämeluvaatimusten mukaiset

 

  • [1]  EUVL C 440, 6.12.2018, s. 90.

PERUSTELUT

Tämä lainsäädäntöaloite on osa kolmatta Eurooppa liikkeellä -liikkuvuuspakettia, ja siinä ehdotetaan nykyisen kehyksen (yleinen turvallisuusasetus (EY) N:o 661/2009 ja jalankulkijoiden turvallisuutta koskeva asetus (EY) N:o 78/2009) tarkistamista sen mukauttamiseksi liikkuvuuden muutoksiin, jotka johtuvat yhteiskunnallisesta kehityksestä (esim. pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrän lisääntymisestä ja väestön ikääntymisestä) ja teknologian kehityksestä. Sillä on määrä vahvistaa yleiset tekniset vaatimukset ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnälle ja siinä esitetään luettelo turvallisuuteen liittyvistä osa-alueista. Ehdotusta on määrä soveltaa rinnakkain moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta hiljattain annetun asetuksen (EU) 2018/0858 kanssa, jota sillä täydennetään. Asetuksen soveltamisalan osalta ehdotuksen kohde pysyy samana kuin GSR-asetuksessa siten, että lisäksi viitataan ajoneuvojen matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua koskeviin vaatimuksiin ja soveltamisalaa laajennetaan kattamaan kaikki ajoneuvoluokat (myös nykyisin vapautetut kaupunkimaasturit ja pakettiautot). Ehdotuksen perustana on tekniikan kehityksen huomioon ottaminen, erityisesti rengaspaineiden valvontajärjestelmiä, älykästä nopeusavustinta, kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden/tarkkaamattomuuden seurantajärjestelmiä, peruutustutkia, alkolukon asennuksen helpottamista, onnettomuustietotallenninta, laajennettua suoja-aluetta loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojaamiseksi päähän kohdistuvilta iskuilta, järjestelmää, joka havaitsee lähellä kuorma- tai linja-autoa tai ajoneuvon tienreunaista sivua olevat loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät ja varoittaa heistä, ja sitä, että loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät näkyvät paremmin kuljettajan istuimelta, koskevilla aloilla.

EU:n teillä kuoli vuonna 2017 25 300 henkilöä. Vakavasti loukkaantuneita oli 135 000. Jokainen näistä tapauksista oli isku uhrien sukulaisille, ystäville, yhteiskunnalle sekä taloudelle. Esittelijän mukaan näitä pelottavia lukuja on saatava pienennettyä merkittävästi. Kuolemantapaukset EU:n teillä ovat vähentyneet 40 prosenttia vuosina 2001–2010. Valitettavasti vuodesta 2013 lähtien kuolemantapausten määrä on jämähtänyt paikoilleen, ja laskenut vain kolme prosenttia. Tämän vuoksi EU:n vuoden 2020 tavoitetta, kuolemantapausten määrän puolittamista EU:ssa vuoden 2010 perustasosta vuoteen 2020 mennessä, on äärimmäisen vaikea saavuttaa ilman päättäväisiä lisätoimia. Esittelijä katsoo, että kuolemantapausten ja loukkaantumisten määrää EU:n teillä on vähennettävä kiireesti. Esittelijä katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelemiseen, koska heitä oli lähes puolet tieliikenteen uhreista vuonna 2017.

Esittelijän esittämät tarkistukset ovat tämän suuntaisia, ja niillä pyritään lisäämään sääntelykehyksen tehokkuutta onnettomuuksien, kuolemantapausten, loukkaantumisten ja haittojen vähentämiseksi sisällyttämällä ajoneuvojen komponentteihin passiivisia ja aktiivisia turvallisuusominaisuuksia. Esittelijä kannattaa komission 5–11 artiklassa ehdottamia toimenpiteitä. Jotkut niistä edellyttävät kuitenkin lisätyötä ja selvennystä sen varmistamiseksi, että ne ovat tehokkaita ja että käyttäjät hyväksyvät ne. Lisäksi esittelijän mielestä tätä kauan odotettua ehdotusta olisi sovellettava aikaisemmin kuin mitä komissio ehdottaa.

Monista esittelijän ehdottamista toimenpiteistä on mainittava seuraavat:

1.  Selvennetään loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien määritelmää, jotta se kattaisi kaikki sellaista motorisoitua välinettä käyttävät, jossa ei ole suojaavaa koria.

2.  Otetaan käyttöön velvoite arvioida kaikkia ominaisuuksia ja järjestelmiä tavoitteena vahvistaa käyttäjäkokemusta, mikä auttaisi parantamaan näiden ominaisuuksien ja järjestelmien hyväksyntää.

3.  Otetaan käyttöön takeet yksityisyyden ja käyttäjien tietojen suojelemiseksi sekä onnettomuustietotallentimien ja kehittyneiden tarkkaamattomuuden tunnistusjärjestelmien tehokkuuden lisäämiseksi.

4.  Otetaan käyttöön älykästä nopeusavustinta koskevat erityisvaatimukset käyttäjien hyväksynnän ja järjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi.

5.  Otetaan käyttöön useita delegoituja säädöksiä koskeva vaatimus, jonka mukaan ne on julkaistava vähintään 12 kuukautta ennen kunkin vaatimuksen soveltamista.

6.  Nopeutetaan kaikkien vaatimusten soveltamisen käynnistymistä 12 kuukautta.

7.  Otetaan käyttöön yleistä turvallisuutta koskevien vaatimusten uudelleentarkastelua ja kertomuksia koskevat velvoitteet.

8.  Tähän asetukseen on sovellettava tyyppihyväksyntäjärjestelmää koskevan asetuksen 2018/858 mukaisia seuraamuksia.

9.  Poistetaan kaksi liitettä, jotka koskevat etusuojajärjestelmiä ja vetykäyttöisiä ajoneuvoja, ja säädetään, että tästä annetaan delegoituja säädöksiä tekniikan kehityksen huomioimiseksi entistä tehokkaammin.

10.  Lisätään useita tarkistuksia, joilla varmistetaan teknologianeutraalius.

Lisäksi esittelijä esitti useita tarkistuksia liitteeseen II. Ne koskevat peruutusturvallisuutta, näkyvyyttä eteen, renkaiden turvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia sekä suoraa näkyvyyttä raskaista ajoneuvoista. Kaikilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon teknisen kehityksen tosiasiallinen tila sekä mahdollisuus ottaa käyttöön erilaisia pakollisia ominaisuuksia ja järjestelmiä tulevaisuudessa.

Esittelijän mielestä asetus on kunnianhimoinen ehdotus, jonka olisi johdettava kuolemantapausten ja loukkaantumisten määrän merkittävään vähentymiseen Euroopan unionin teillä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi sen olisi tasoitettava tietä täysin automatisoitujen ajoneuvojen kehittämiselle lähitulevaisuudessa. Autonomiset ajoneuvot perustuvat moniin tässä asetuksessa ehdotettuihin järjestelmiin ja ominaisuuksiin, ja tarkemmin sanottuna nekin perustuvat siihen, että käyttäjät hyväksyvät nämä ominaisuudet ja järjestelmät.

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.10.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  järjestelmät, jotka suorittavat ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan puolesta, mukaan luettuna ohjaus, kiihdytys ja jarrutus

a)  järjestelmät, jotka suorittavat ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan puolesta, mukaan luettuna ohjaus, kiihdytys ja jarrutus, jotka on kaikki riippumattomasti testattava ja todettava toimiviksi

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

28.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Hyväksytty (pvä)

25.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.1.2019)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Valmistelija: Matthijs van Miltenburg

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Yleisen turvallisuusasetuksen ((EY) N:o 661/2009) 17 artiklassa ja jalankulkijoiden turvallisuutta koskevan asetuksen ((EY) N:o 78/2009) 12 artiklassa vaaditaan, että komission tulee valvoa turvallisuustekniikoiden kehitystä ja mahdollisesti hyväksyä uusia turvaominaisuuksia päivittämällä unionin lainsäädäntöä. Näitä säännöksiä vastaavasti komission ehdotus sisältää ajoneuvojen turvaominaisuuksien tekniseen kehitykseen liittyviä erityisiä mukautuksia, jotka on määrä sisällyttää tyyppihyväksyntää koskevaan puiteasetukseen ((EU) 2018/858). Yksinkertaistamisen vuoksi ehdotuksella myös kumotaan liikenteen ja jalankulkijoiden turvallisuutta koskevaa sekundaarilainsäädäntöä ((EY) N:o 78/2009 ja (EY) N:o 79/2009).

Valmistelijan kanta

Vaikka liikenneturvallisuus on viime vuosikymmeninä merkittävästi parantunut, liikennekuolemien väheneminen on pysähtynyt viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, kun unionin onnettomuustilastojen mukaan vuonna 2017 tapahtui 25 300 liikennekuolemaa. Liikennekuolemat aiheutuvat pääasiassa inhimillisistä virheistä, ja ne ovat estettävissä. Valmistelija uskoo vakaasti, että unionin olisi toteutettava käytännön toimia liikennekuolemien määrän vähentämiseksi edelleen. Tässä ehdotuksessa esitetyillä ajoneuvojen uusilla turvaominaisuuksilla on runsaasti potentiaalia saada liikennekuolemien määrä kääntymään taas laskuun, koska näillä ominaisuuksilla pyritään paremmin estämään inhimillisiä virheitä. Ajoneuvojen rakenteen parantamisella ja esimerkiksi alemmilla nopeuksilla voidaan vähentää onnettomuuksien vaikutusta.

Kaiken kaikkiaan automatisoidun ajamisen teknologia kehittyy jatkuvasti. Komission mukaan markkinat kasvavat eksponentiaalisesti ja taloudellisten etujen odotetaan vuoteen 2025 mennessä ylittävän 620 miljardia euroa unionin autoteollisuuden osalta ja 180 miljardia euroa unionin elektroniikka-alan osalta. Siksi valmistelija katsoo, että unionin autoteollisuudesta olisi tehtävä tulevaisuudenkestävä siten, että hyödynnetään mahdollisimman hyvin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita markkinat tuovat nyt ja tulevaisuudessa startup-yrityksille, pk-yrityksille ja koko toimialalle. Ehdotuksessa käsitellyt kehittyneet turvaominaisuudet voisivat varmasti tasoittaa tietä sille, että unionin autoteollisuus valmistautuu verkottuneeseen ja automatisoituun ajamiseen. Se voisi myös auttaa kuluttajia tottumaan uusiin ominaisuuksiin vaiheittain, mikä on ratkaisevan tärkeää, jotta saavutetaan kuluttajien hyväksyntä ja luottamus uutta teknologiaa kohtaan.

Valmistelija uskoo, että ehdotuksella luodaan tulevaisuuteen suuntautunut mutta kunnianhimoinen kehys, jolla pyritään parantamaan tienkäyttäjien ja erityisesti loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien turvallisuutta. Valmistelija panee merkille avoimen vuoropuhelun ja keskustelun, jota komissio kävi eri sidosryhmien kanssa esittääkseen asianmukaisia ja realistisia toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon sekä kuluttajat että toimiala.

Tältä pohjalta valmistelija haluaa lausunnolla varmistaa, että

A.  (autojen) turvallisuus taataan toimintaa koskevilla vähimmäisnormeilla, joita olisi sovellettava kaikkiin moottoriajoneuvoihin ajoneuvoluokasta riippumatta,

B.  (henkilö)tietojen käsittelyssä tulee noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679). Lisäksi valmistelija haluaa varmistaa täsmällisemmät ja konkreettisemmat suojakeinot,

C.  ehdotettujen toimenpiteiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus todistetaan ilman merkittävästi korkeampia hintoja kuluttajien kannalta,

D.  ehdotettujen turvaominaisuuksien kypsyys taataan ja täytäntöönpano toteutetaan vastuullisesti, erityisesti kun kyseessä ovat ominaisuudet, joita ei voida kytkeä pois päältä, kuten älykäs nopeusavustin ISA (Intelligent Speed Assistance) ja kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät,

E.  renkaisiin liittyvien teknisten vaatimusten kehittämistä koskevat säännökset olisi sisällytettävä ehdotukseen täydentämään näitä toimenpiteitä, jotta voidaan parantaa ajoneuvojen turvallisuutta paremmilla pito-ominaisuuksilla ja jotta voidaan vähentää rengasmelua ja hiilidioksidipäästöjä,

F.  valmistajien olisi esitettävä omistajan käsikirjassa selkeitä ja kuluttajaystävällisiä tietoja, jotta kuljettajat ymmärtävät ajoavustusjärjestelmät ja niiden ominaisuudet,

G.  kuljettajien avuksi tarkoitettujen turvajärjestelmien ja varoitusten on oltava helposti ymmärrettäviä kaikille kuljettajille, vammaiset mukaan luettuna. Turvajärjestelmiä on tarvittaessa mukautettava tämän varmistamiseksi,

H.  jäsenvaltioiden on toteutettava täytäntöönpanon valvonnan yhteydessä korjaavia toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että kaikki uudet moottoriajoneuvot valmistetaan tämän asetuksen mukaisesti.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  Ajoneuvojen turvallisuuden kehittyminen on viime vuosikymmenten kuluessa vaikuttanut merkittävästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten yleiseen vähenemiseen. Väheneminen on kuitenkin viime aikoina unionissa pysähtynyt eri syistä, joita ovat esimerkiksi rakenteelliset ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät, eivätkä nykyisen toimintamallin turvallisuusvaikutukset ilman uusia yleiseen tieliikenneturvallisuuteen liittyviä toimia enää riitä kompensoimaan liikenteen lisääntymisen vaikutuksia. Ajoneuvojen turvaominaisuuksia on sen vuoksi parannettava entisestään osana integroitua liikenneturvallisuusstrategiaa, jotta loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua voidaan parantaa.

3)  Ajoneuvojen turvallisuuden kehittyminen on viime vuosikymmenten kuluessa vaikuttanut merkittävästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten yleiseen vähenemiseen. Vuonna 2017 EU:n maanteillä kuitenkin kuoli 25 300 ihmistä, eikä tämä luku ole juurikaan muuttunut neljään vuoteen. Lisäksi joka vuosi EU:n maanteillä loukkaantuu vakavasti vähintään 135 000 ihmistä. Nykyisen toimintamallin turvallisuusvaikutukset ilman uusia yleiseen tieliikenneturvallisuuteen liittyviä toimia eivät enää riitä kompensoimaan liikenteen lisääntymisen vaikutuksia. Ajoneuvojen turvaominaisuuksia on sen vuoksi parannettava entisestään osana integroitua liikenneturvallisuusstrategiaa, jotta loukkaantumiselle alttiiden ja kaikkien muiden tienkäyttäjien suojelua voidaan parantaa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Ajoneuvojen kehittyneisiin turvajärjestelmiin liittyvä tekninen kehitys tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia vähentää onnettomuuksien uhrien määrää. Jotta kuolonuhrien määrää voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon, on tarpeen ottaa käyttöön joitakin asian kannalta merkityksellisiä teknologioita.

(4)  Ajoneuvojen kehittyneisiin turvajärjestelmiin liittyvä tekninen kehitys tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia vähentää onnettomuuksien uhrien ja liikenneonnettomuuksien määrää. Jotta kuolonuhrien määrää voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon, on tarpeen ottaa käyttöön joitakin asian kannalta merkityksellisiä teknologioita.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Tässä asetuksessa säädettyjen turvajärjestelmien vaikuttavuus ja kustannustehokkuus olisi todistettava eivätkä ne saisi johtaa merkittävästi korkeampiin hintoihin kuluttajien kannalta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Älykäs nopeusavustin, kaistanpitojärjestelmät, kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden/tarkkaamattomuuden seurantajärjestelmät ja peruutustutkajärjestelmät tarjoavat hyvät mahdollisuudet onnettomuuksien uhrien määrän huomattavaan vähentämiseen. Lisäksi nämä järjestelmät perustuvat teknologiaan, jota jatkossa käytetään myös verkottuneiden ja automatisoitujen ajoneuvojen käyttöönotossa. Sen vuoksi olisi unionin tasolla vahvistettava yhdenmukaiset säännöt ja testausmenettelyt, joita sovelletaan ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä tällaisten järjestelmien osalta ja tällaisten järjestelmien tyyppihyväksynnässä erillisinä teknisinä yksiköinä.

(6)  Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät, älykäs nopeusavustin, kaistanpitojärjestelmät, kääntymisavustin, kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden/tarkkaamattomuuden seurantajärjestelmät ja peruutustutkajärjestelmät tarjoavat hyvät mahdollisuudet onnettomuuksien uhrien määrän huomattavaan vähentämiseen. Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden havaitsemisjärjestelmien olisi toimittava ilman kasvojentunnistusta. Lisäksi nämä järjestelmät perustuvat teknologiaan, jota jatkossa käytetään myös verkottuneiden ja automatisoitujen ajoneuvojen käyttöönotossa. Sen vuoksi olisi unionin tasolla vahvistettava yhdenmukaiset säännöt ja testausmenettelyt, joita sovelletaan ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä tällaisten järjestelmien osalta ja tällaisten järjestelmien tyyppihyväksynnässä erillisinä teknisinä yksiköinä. Lisäksi olisi varmistettava, että kyseiset järjestelmät ovat tarkistettavissa ja siten turvallisesti käytettävissä koko ajoneuvon elinkaaren ajan.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Kun käyttöön otetaan onnettomuustietotallennin, joka tallentaa ajoneuvosta ratkaisevan tärkeää tietoa lyhyen ajan kuluessa ennen tallennuksen käynnistävää tapahtumaa B. (esimerkiksi turvatyynyn laukeamista), tapahtuman aikana ja sen jälkeen, otetaan samalla arvokas askel kohti tarkempien ja syvemmälle luotaavien onnettomuustietojen saamiseksi. Sen vuoksi olisi vaadittava, että moottoriajoneuvot varustetaan tällaisilla tallentimilla. Lisäksi olisi vaadittava, että nämä tallentimet pystyvät tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että jäsenvaltiot voivat tietojen avulla tehdä liikenneturva-analyyseja ja arvioida toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

(7)  Kun käyttöön otetaan onnettomuustietotallennin, joka tallentaa ajoneuvosta ratkaisevan tärkeää tietoa lyhyen ajan kuluessa ennen tallennuksen käynnistävää tapahtumaa B. (esimerkiksi turvatyynyn laukeamista), tapahtuman aikana ja sen jälkeen, otetaan samalla arvokas askel kohti tarkempien ja syvemmälle luotaavien onnettomuustietojen saamiseksi. Sen vuoksi olisi vaadittava, että moottoriajoneuvot varustetaan tällaisilla tallentimilla. Lisäksi tallentimen olisi kerättävä ja tallennettava vain sellaisia anonymisoituja tietoja, joista on hyötyä onnettomuustutkinnalle. Lisäksi näiden tallentimien olisi pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että jäsenvaltiot voivat tietojen avulla ainoastaan tehdä liikenneturva-analyyseja ja arvioida toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ilman että ajoneuvon omistajaa tai haltijaa voidaan tunnistaa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Turvallisuutta koskevat tyyppihyväksyntävaatimukset olisi testattava ja varmistettava noudattaen erityisiä toimintastandardeja, joita kaikkien ajoneuvojen on noudatettava ajoneuvoluokasta riippumatta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Käsiteltäessä henkilötietoja, kuten kuljettajaa koskevia tietoja, jota käsitellään onnettomuustietotallentimissa, tai joita kerätään kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden seurantajärjestelmällä tai kehittyneellä tarkkaamattomuuden tunnistusjärjestelmällä, olisi noudatettava EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja etenkin yleistä tietosuoja-asetusta.28 Ajoneuvoon asennettavan hätänumeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi erityisiä suojatoimia.29

(8)  Käsiteltäessä henkilötietoja, kuten kuljettajaa koskevia tietoja, joita käsitellään onnettomuustietotallentimissa, tai joita kerätään kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden seurantajärjestelmällä tai kehittyneellä tarkkaamattomuuden tunnistusjärjestelmällä, olisi noudatettava EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja etenkin yleistä tietosuoja-asetusta28. Onnettomuustietotallentimen sekä ajoneuvoon asennettavan hätänumeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi erityisiä suojatoimia.29

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto moottoripyörissä, hyötyajoneuvoissa ja linja-autoissa on välttämätöntä, jotta onnettomuuden uhreille saadaan mahdollisimman nopeasti ensiapua.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Unionin säännöillä on perinteisesti rajoitettu kuorma-autoyhdistelmien kokonaispituutta, mikä on johtanut etuohjaamotyyppisten ratkaisujen yleistymiseen, koska niillä voidaan maksimoida kuormatila. Koska kuljettaja istuu näissä ajoneuvoissa korkealla, ratkaisu on kuitenkin laajentanut sokeaa aluetta ja heikentänyt suoraa näkyvyyttä kuorma-auton ohjaamon ympärillä. Tämä on merkittävä tekijä kuorma-auto-onnettomuuksissa, joissa on osallisena loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. Onnettomuuksien uhrien määrää voitaisiin pienentää merkittävästi parantamalla suoraa näkyvyyttä. Sen vuoksi olisi vahvistettava vaatimuksia, joilla suoraa näkyvyyttä parannetaan.

(15)  Unionin säännöillä on perinteisesti rajoitettu kuorma-autoyhdistelmien kokonaispituutta, mikä on johtanut etuohjaamotyyppisten ratkaisujen yleistymiseen, koska niillä voidaan maksimoida kuormatila. Koska kuljettaja istuu näissä ajoneuvoissa korkealla, ratkaisu on kuitenkin laajentanut sokeaa aluetta ja heikentänyt suoraa näkyvyyttä kuorma-auton ohjaamon ympärillä. Tämä on merkittävä tekijä kuorma-auto-onnettomuuksissa, joissa on osallisena loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. Onnettomuuksien uhrien määrää voitaisiin pienentää merkittävästi parantamalla suoraa näkyvyyttä. Sen vuoksi olisi vahvistettava vaatimuksia, joilla suoraa näkyvyyttä parannetaan, jotta parannetaan loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suoraa näkyvyyttä kuljettajan istuimelta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Komission olisi vuoden 2019 loppuun mennessä ehdotettava, että olemassa oleviin kuorma-autoihin ja linja-autoihin jälkiasennetaan teknologisesti kehittyneimmät kääntymisavustimet.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Automatisoidut ja verkottuneet ajoneuvot voivat antaa valtavan panoksen liikennekuolemien vähentämiseen, sillä noin 90 prosentin liikenneonnettomuuksista arvioidaan johtuvan inhimillisestä virheestä. Koska automatisoidut ajoneuvot ottavat vähitellen hoitaakseen kuljettajan tehtäviä, olisi unionin tasolla vahvistettava automatisoituihin ajoneuvojen järjestelmiin sovellettavia yhdenmukaistettuja sääntöjä ja teknisiä vaatimuksia.

(17)  Automatisoidut ja verkottuneet ajoneuvot voivat antaa valtavan panoksen liikennekuolemien vähentämiseen, sillä yli 90 prosentin liikenneonnettomuuksista arvioidaan johtuvan inhimillisestä virheestä tai inhimillisen virheen ja ajoneuvon ja/tai infrastruktuurin yhteisvaikutuksesta. Koska automatisoidut ajoneuvot ottavat vähitellen hoitaakseen kuljettajan tehtäviä, olisi unionin tasolla vahvistettava automatisoituihin ajoneuvojen järjestelmiin sovellettavia yhdenmukaistettuja sääntöjä sekä tehokkaita ja soveltuvia teknisiä vaatimuksia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Unionin olisi edelleen edistettävä renkaiden melua, vierintävastusta ja märkäpitoa koskevien teknisten vaatimusten kehittämistä Yhdistyneiden kansakuntien tasolla. Tämä johtuu siitä, että E-säännössä nro 117 on nyt tällaisia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Renkaisiin sovellettavien vaatimusten mukauttamista tekniikan kehitykseen olisi jatkettava Yhdistyneiden kansakuntien tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että renkaiden suorituskykyä arvioidaan myös renkaiden elinkaaren lopussa niiden ollessa kuluneita ja että lähtökohtana olisi, että renkaiden olisi täytettävä vaatimukset koko käyttöikänsä ajan eikä niitä vaihdettaisi uusiin liian aikaisin. Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 olevat renkaiden suorituskykyä koskevat vaatimukset olisi korvattava vastaavilla E-säännöillä.

(19)  Unionin olisi edelleen edistettävä renkaiden melua, vierintävastusta ja märkäpitoa koskevien teknisten vaatimusten kehittämistä Yhdistyneiden kansakuntien tasolla. Tämä johtuu siitä, että E-säännössä nro 117 on nyt tällaisia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Renkaisiin sovellettavien vaatimusten mukauttamista tekniikan kehitykseen olisi jatkettava nopeasti ja kunnianhimoisesti Yhdistyneiden kansakuntien tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että renkaiden suorituskykyä arvioidaan myös renkaiden elinkaaren lopussa niiden ollessa kuluneita ja että lähtökohtana olisi, että renkaiden olisi täytettävä vaatimukset koko käyttöikänsä ajan eikä niitä vaihdettaisi uusiin liian aikaisin. Tiukkojen normien saavuttamisen varmistamiseksi asetuksessa (EY) N:o 661/2009 olevia renkaiden suorituskykyä koskevia vaatimuksia olisi valvottava ja arvioitava, ja ne olisi korvattava, jos renkaiden suorituskykyä voidaan parantaa unionissa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi asetuksessa (EU) 2018/858 vahvistettuja säännöksiä korjaavista toimenpiteistä ja seuraamuksista sovelletaan tähän asetukseen.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  vastavalmistettujen renkaiden tyyppihyväksynnälle niiden turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien osalta.

3.  vastavalmistettujen renkaiden tyyppihyväksynnälle niiden turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien osalta melun ja ilman pilaantumisen vähentämisen kannalta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’loukkaantumiselle alttiilla tienkäyttäjällä’ kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa käyttävää tienkäyttäjää tai ilman moottorin apua kulkevaa tienkäyttäjää, kuten pyöräilijää tai jalankulkijaa;

1)  ’loukkaantumiselle alttiilla tienkäyttäjällä’ kaksipyöräistä tai kolmipyöräistä moottoriajoneuvoa tai sähkömoottorilla varustettua henkilökohtaista kulkuvälinettä käyttävää tienkäyttäjää tai ilman moottorin apua kulkevaa tienkäyttäjää, kuten pyöräilijää tai jalankulkijaa;

Perustelu

Moottoripyörät ovat perinteisesti olleet kaksipyöräisiä, ja vaikka monessa nykyään on kolme pyörää, ne ovat edelleen haavoittuvia suhteessa autoihin ja kuorma-autoihin. Samalla yhä useammat ihmiset käyttävät kaupungeissa liikkumiseen henkilökohtaisia sähkökäyttöisiä kulkuvälineitä (potkulaudat, yksipyöräiset jne.). Niitä ei sovi jättää loukkaantumiselle alttiin tienkäyttäjän määritelmän ulkopuolelle.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’hätäjarrutuksen merkkivalolla’ jarruvalaisimien nopeaa vilkkumista, jolla ilmoitetaan ajoneuvon takana oleville muille tienkäyttäjille siitä, että ajoneuvoon on kohdistettu suuri hidastusvoima vallitseviin tieolosuhteisiin nähden;

7)  ’hätäjarrutuksen merkkivalolla’ jarruvalaisimien tai suuntavilkun nopeaa vilkkumista, jolla ilmoitetaan ajoneuvon takana oleville muille tienkäyttäjille siitä, että ajoneuvoon on kohdistettu suuri hidastusvoima vallitseviin tieolosuhteisiin nähden;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’peruutustutkalla’ kameraa tai monitoria käyttävää, optista tai muuta havainnointijärjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ajoneuvon takana olevista ihmisistä ja esineistä ja jonka päätarkoituksena on törmäysten välttäminen peruutettaessa;

8)  ’peruutustutkalla’ järjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ajoneuvon takana olevista ihmisistä ja esineistä ja jonka päätarkoituksena on törmäysten välttäminen peruutettaessa;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka kykenee automaattisesti havaitsemaan mahdollisen törmäyksen ja aktivoimaan ajoneuvon jarrujärjestelmän ja vähentämään ajoneuvon nopeutta törmäyksen välttämiseksi tai lieventämiseksi;

10)  ’kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka kykenee automaattisesti havaitsemaan mahdollisen törmäyksen ja aktivoimaan viime hetkellä automaattisesti ajoneuvon jarrujärjestelmän ja vähentämään ajoneuvon nopeutta törmäyksen välttämiseksi tai lieventämiseksi;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

11)  ’kaistanpitojärjestelmällä’ järjestelmää, joka seuraa ajoneuvon sijaintia kaistan reunaan nähden ja kohdistaa vääntömomenttia ohjauspyörään tai painetta jarruihin ainakin silloin, kun ajoneuvo poistuu tai on poistumassa kaistalta ja olemassa on törmäysvaara;

11)  ’kaistanpitojärjestelmällä’ järjestelmää, joka seuraa ajoneuvon sijaintia kaistan reunaan nähden ja kohdistaa varoituksen antaen vääntömomenttia ohjauspyörään tai painetta jarruihin ainakin silloin, kun ajoneuvo poistuu tai on poistumassa kaistalta ja olemassa on törmäysvaara;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a)  ’kääntymisavustimella’ teknologisesti kehittynyttä järjestelmää, joka havaitsee erityisesti kuolleissa kulmissa lähellä ajoneuvon tienreunaista sivua olevat loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät ja antaa varoituksen estääkseen törmäyksen tällaisten loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien kanssa;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13)  ’onnettomuustietotallentimella’ järjestelmää, joka tallentaa ja varastoi kriittisiä törmäykseen liittyviä parametreja ja tietoja törmäyksen aikana ja sen jälkeen;

13)  ’onnettomuustietotallentimella’ järjestelmää, joka tallentaa ja varastoi kriittisiä törmäykseen liittyviä parametreja ja tietoja tarvittavan ajan ja korkeintaan viisi sekuntia törmäyksen tapahtuessa;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

14)  ’etusuojajärjestelmällä’ erillistä rakennetta tai rakenteita, kuten karjapuskuria tai lisäpuskuria, jonka tarkoituksena on ajoneuvossa alkuperäisvarusteena olevan puskurin lisäksi suojata ajoneuvon ulkopintaa vahingoilta törmäystilanteessa, mutta ei kuitenkaan rakenteita, joiden massa on alle 0,5 kg ja joiden tarkoituksena on suojata ainoastaan ajoneuvon valaisimia;

14)  ’etusuojajärjestelmällä’ erillistä rakennetta tai rakenteita, kuten karjapuskuria tai lisäpuskuria, jonka tarkoituksena on ajoneuvossa alkuperäisvarusteena olevan puskurin lisäksi suojata ajoneuvon ulkopintaa vahingoilta tai matkustajia loukkaantumiselta törmättäessä esineeseen tai eläimeen, mutta ei kuitenkaan rakenteita, joiden massa on alle 0,5 kg ja joiden tarkoituksena on suojata ainoastaan ajoneuvon valaisimia;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

21)  ’automatisoidulla ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, joka suunniteltu ja rakennettu liikkumaan itsenäisesti pitkiä aikoja ilman ihmisen jatkuvaa valvontaa;

21)  ’automatisoidulla ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, joka on suunniteltu ja rakennettu liikkumaan itsenäisesti pitkiä aikoja liikennesääntöjen mukaisesti ilman ihmisen jatkuvaa valvontaa;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, rakennetaan ja kootaan niin, että ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien riski loukkaantua on mahdollisimman pieni.

4.  Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, rakennetaan ja kootaan niin, että kun ajoneuvoja käytetään käyttötarkoituksen mukaisella tavalla ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien riski kuolla tai loukkaantua estetään tai onnettomuuden tapahtuessa minimoidaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jalankulkijat, pyöräilijät, näkemä ja näkyvyys

b)  jalankulkijat, pyöräilijät, rullaluistelijat ja rullalautailijat, näkemä ja näkyvyys

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tässä asetuksessa vahvistettujen turvallisuutta koskevien tyyppihyväksyntävaatimusten on oltava teknologianeutraaleja, ja ne on testattava ja varmistettava noudattaen erityisiä toimintastandardeja, joita kaikkien ajoneuvojen on noudatettava ajoneuvoluokasta riippumatta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Valmistajien on esitettävä omistajan käsikirjassa selkeitä ja kuluttajaystävällisiä tietoja, jotta kuljettajat ymmärtävät ajoavustusjärjestelmät ja niiden ominaisuudet.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  renkaiden tyyppihyväksyntä, mukaan luettuina niiden asentamista koskevat tekniset vaatimukset.

b)  renkaiden tyyppihyväksyntä, mukaan luettuina niiden testaaminen kulutettuina ja maantieajossa erilaisissa sääolosuhteissa, mukaan luettuna märkäpito, ja niiden asentamista koskevat tekniset vaatimukset.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  unionin tasolla käyttöön otettava luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin asennettujen renkaiden tyyppihyväksyntätesti, joka koskee kuluneiden renkaiden märkäpitoa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  eCall-järjestelmä

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  onnettomuustietotallennin

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Moottoriajoneuvot on varustettava kehittyneillä hätäjarrutusjärjestelmillä, jotka suunnitellaan ja asennetaan kahdessa vaiheessa ja joiden avulla voidaan

 

a) ensimmäisessä vaiheessa havaita moottoriajoneuvon edessä olevat liikkuvat ajoneuvot ja kiinteät esteet

 

b) toisessa vaiheessa ulottaa havaitsemiskyky erityisesti kuolleissa kulmissa koskemaan myös moottoriajoneuvon edessä olevia loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä.

 

Kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

 

a) järjestelmiä ei pidä voida kytkeä pois toiminnasta

 

b) kuljettajan tulee voida ohittaa järjestelmien automaattinen ajotapahtumiin puuttuminen tietyillä toimilla, kuten kiihdyttämällä

 

c) järjestelmien on oltava tavanomaisessa toimintatilassaan aina, kun ajoneuvon pääkytkin kytketään

 

d) varoitusäänet on voitava kytkeä helposti pois käytöstä, mutta toimenpide ei saa samalla kytkeä pois käytöstä järjestelmän muita toimintoja kuin varoitusäänet.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Ajamista avustavien turvajärjestelmien ja varoitusten on oltava helposti kaikkien kuljettajien ymmärrettävissä, vanhukset ja vammaiset henkilöt mukaan luettuina.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Onnettomuustietotallentimien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

 

a) ne tallentavat ja varastoivat tarvittavan ajan ja enintään viisi sekuntia onnettomuuden tapahtuessa tiedot ajoneuvon nopeudesta, sen turvajärjestelmien tilasta ja aktivoitumisasteesta ja muista merkityksellisistä ajoneuvon sisäisten aktiivisten turvajärjestelmien ja onnettomuuksia ehkäisevien järjestelmien syöttöparametreista,

 

b) laitteita ei saa pystyä kytkemään pois käytöstä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevat säännöt

 

1. Tämä asetus ei rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 soveltamista. Edellä 6 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetun onnettomuustietotallentimen kautta tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava mainitussa asetuksessa vahvistettuja henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.

 

2. Onnettomuustietotallentimen käsittelemiä henkilötietoja on käytettävä vain onnettomuustietojen tutkimiseen Onnettomuustiedot on asetettava yksinomaan kansallisten viranomaisten saataville unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella ja asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti standardoidun käyttöliittymän kautta. Anonymisoitujen tietojen, jotka onnettomuustietotallentimet pystyvät tallentamaan ja varastoimaan, tulee sisältää ajoneuvon tyyppi, versio ja variantti ja erityisesti ajoneuvoon asennetut aktiiviset turvajärjestelmät ja onnettomuuksia ehkäisevät järjestelmät. Niihin ei kuitenkaan saa sisältyä ajoneuvon valmistenumerossa olevan ajoneuvon yksilöintiosan neljää viimeistä numeroa tai muita tietoja, joiden perusteella itse ajoneuvo tai sen omistaja tai haltija voitaisiin tunnistaa.

 

3. Tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua onnettomuustietojen tutkimista varten. Nämä tiedot on poistettava kokonaan heti, kun niitä ei enää tarvita mainittuun tarkoitukseen.

 

4. Valmistajien on varmistettava, että onnettomuustietotallennin ei ole jäljitettävissä eikä siihen kohdistu minkäänlaista jatkuvaa paikannusta.

 

5. Valmistajien on varmistettava, että onnettomuustietotallentimen sisäisessä muistissa olevia tietoja poistetaan automaattisesti ja jatkuvasti.

 

6. Näiden tietojen ei tule olla saatavilla onnettomuustietotallentimen ulkopuolella millekään toimijoille ennen kuin mahdollinen onnettomuus tapahtuu.

 

7. Onnettomuustietotallentimeen on sisällytettävä yksityisyyttä parantavia teknologioita, jotta kuljettajille voidaan tarjota asianmukainen yksityisyyden suojan taso ja korkeatasoinen tietotekninen turvallisuus, sekä riittävät suojakeinot valvonnan, etämanipuloinnin ja väärinkäytön estämiseen, kyberhyökkäykset mukaan luettuina.

 

8. Valmistajien on esitettävä omistajan käsikirjassa selkeät ja perusteelliset tiedot onnettomuustietotallentimen kautta tapahtuvasta tietojen käsittelystä. Kyseisten tietojen on käsitettävä seuraavat:

 

a) viittaus tietojen käsittelyn oikeusperustaan;

 

b) ilmoitus siitä, että onnettomuustietotallennin aktivoituu oletusarvoisesti;

 

c) onnettomuustietotallentimen suorittamaa tietojen käsittelyä koskevat järjestelyt;

 

d) onnettomuustietotallentimen tietojenkäsittelyn nimenomainen tarkoitus, joka on rajoitettava 6 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun onnettomuustietojen tutkimiseen;

 

e) kerättävien ja käsiteltävien tietojen tyypit sekä näiden tietojen vastaanottajat;

 

f) onnettomuustietotallentimen tietojen säilyttämisen aikaraja;

 

g) ilmoitus siitä, että ajoneuvoon ei kohdistu jatkuvaa paikannusta;

 

h) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten rekisteröidyt henkilöt voivat käyttää oikeuksiaan, sekä tiedonsaantipyyntöjen käsittelystä vastaavasta yhteyspalvelusta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on varustettava kehittyneillä hätäjarrutusjärjestelmillä, jotka suunnitellaan ja asennetaan kahdessa vaiheessa ja joiden avulla voidaan

Poistetaan.

a)  ensimmäisessä vaiheessa havaita moottoriajoneuvon edessä olevat liikkuvat ajoneuvot ja kiinteät esteet

 

b)  toisessa vaiheessa ulottaa havaitsemiskyky koskemaan myös moottoriajoneuvon edessä olevia loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä.

 

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on varustettava kaistanpitojärjestelmällä.

3.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on varustettava kaistanpitojärjestelmällä ja kaistavahtijärjestelmällä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien ja kaistanpitojärjestelmien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

4.  Kaistanpitojärjestelmien tai kaistavahtijärjestelmien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  kuljettajan tulee voida ohittaa järjestelmien automaattinen ajotapahtumiin puuttuminen tietyillä toimilla, kuten ohjaamalla;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on varustettava onnettomuustietotallentimella. Onnettomuustietotallentimien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

Poistetaan.

a)  niiden on pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan törmäystä edeltävältä, sen aikaiselta ja sen jälkeiseltä ajalta tiedot vähintään ajoneuvon nopeudesta, sen turvajärjestelmien tilasta ja aktivoitumisasteesta ja muista merkityksellisistä ajoneuvon sisäisten aktiivisten turvajärjestelmien ja onnettomuuksia ehkäisevien järjestelmien syöttöparametreista

 

b)  laitteita ei saa pystyä kytkemään pois käytöstä

 

c)  niiden on pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että tiedot on suojattu muuntelulta ja että ne voidaan asettaa unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella ja asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti standardoidun käyttöliittymän kautta kansallisten viranomaisten saataville onnettomuustietojen analysointia varten, ja että ajoneuvon tyyppi, versio ja variantti ja erityisesti ajoneuvoon asennetut aktiiviset turvajärjestelmät ja onnettomuuksia ehkäisevät järjestelmät voidaan tunnistaa täsmällisesti.

 

Niihin tietoihin, jotka onnettomuustietotallentimet pystyvät tallentamaan ja varastoimaan, ei kuitenkaan saa sisältyä ajoneuvon valmistenumerossa olevan ajoneuvon yksilöintiosan neljää viimeistä numeroa tai muita tietoja, joiden perusteella itse ajoneuvo voitaisiin tunnistaa.

 

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on varustettava kaistavahtijärjestelmällä ja kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä, jotka täyttävät 7 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset.

2.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on varustettava kaistanpito- ja kaistavahtijärjestelmällä ja kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä, jotka täyttävät 7 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on varustettava kehittyneillä järjestelmillä, jotka havaitsevat lähellä ajoneuvon etuosaa tai ajoneuvon tienreunaista sivua olevat loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät ja varoittavat heistä tai estävät törmäyksen tällaisten loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien kanssa.

3.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on varustettava kääntymisavustimella, joka täyttää 7 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

4.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  kuljettajan tulee voida ohittaa järjestelmien automaattinen ajotapahtumiin puuttuminen tietyillä toimilla, kuten ohjaamalla;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Artiklan 3 kohdassa tarkoitettua järjestelmää ei voi sulkea.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on suunniteltava ja rakennettava siten, että loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suora näkyvyys kuljettajan istuimelta paranee.

5.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on suunniteltava ja rakennettava siten, että loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suora näkyvyys kuljettajan istuimelta paranee. Komissio ehdottaa delegoitua säädöstä suoraa näkyvyyttä koskevista vaatimuksista, joilla poistetaan kuollut kulma kuorma-auton kuljettajan edestä ja kuljettajan puoleiselta sivulta ja joilla pienennetään huomattavasti kuollutta kulmaa ajoneuvon tienreunaisella sivulla. Tätä vaatimusta eriytetään kuorma-autotyypin mukaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Luokkien M2 ja M3 ajoneuvot, joissa on tilaa kuljettajan lisäksi yli 22 matkustajalle ja joihin on rakennettu alueet seisoville matkustajille siten, että matkustajien usein toistuva sisään- ja uloskäynti on mahdollista, on suunniteltava ja rakennettava niin, että liikuntarajoitteisilla henkilöillä, pyörätuolin käyttäjät mukaan luettuina, on niihin esteetön pääsy.

6.  Luokkien M2 ja M3 ajoneuvot, joissa on tilaa kuljettajan lisäksi yli 22 matkustajalle ja joihin on rakennettu alueet seisoville matkustajille siten, että matkustajien usein toistuva sisään- ja uloskäynti on mahdollista, on suunniteltava ja rakennettava niin, että liikuntarajoitteisilla henkilöillä, pyörätuolin käyttäjät ja vammaiset mukaan luettuina, on niihin esteetön pääsy.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  järjestelmät, jotka suorittavat ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan puolesta, mukaan luettuna ohjaus, kiihdytys ja jarrutus

a)  järjestelmät, jotka suorittavat ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan puolesta, mukaan luettuna ohjaus, kiihdytys ja jarrutus sekä merkinantovelvollisuuden suorittaminen

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio esittää 3 vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää tarvittaessa ehdotuksia, joilla tarkistetaan tätä asetusta tai muuta asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä uusien turvaominaisuuksien sisällyttämistä silmällä pitäen.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta [...] [Julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on 36 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Sitä sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta [...] [Julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.] Edellä 12 artiklassa tarkoitetut delegoidut säädökset on julkaistava vähintään 12 kuukautta ennen niiden soveltamista.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko – rivi 13

 

Komission teksti

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Taka-alleajosuojaus

E-sääntö nro 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tarkistus

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Taka-alleajosuojaus

E-sääntö nro 58

Luokkien N2 ja N3 ajoneuvoissa on estettävä niihin törmäävien enintään 56 km/h ajavien ajoneuvojen alleajo.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko – rivi 36

 

Komission teksti

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden varalta

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkistus

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden varalta

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko – rivi 38

 

Komission teksti

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Erillinen tekninen yksikkö

Komponentti

Sokeita pisteitä valvova järjestelmä

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Tarkistus

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Kääntymisavustin

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko – rivi 49

 

Komission teksti

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Erillinen tekninen yksikkö

Komponentti

Kaistanpitojärjestelmä

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkistus

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Kaistanpitojärjestelmä ja kaistavahtijärjestelmä

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko – rivi 61

 

Komission teksti

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Erillinen tekninen yksikkö

Komponentti

Raskaiden hyötyajoneuvojen rengaspaineen seuranta

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Tarkistus

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Raskaiden hyötyajoneuvojen rengaspaineen seuranta

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko – rivi 72

 

Komission teksti

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Erillinen tekninen yksikkö

Komponentti

Älykäs nopeusavustin

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Tarkistus

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Älykäs nopeusavustin

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Liite II – taulukko – rivi 90

 

Komission teksti

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Erillinen tekninen yksikkö

Komponentti

Onnettomuustietotallennin

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Tarkistus

Aihe

E-säännöt

Tekniset lisävaatimukset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Komponentti

Onnettomuustietotallennin

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Liite II – Taulukkoon liittyvät huomautukset: – D kohta

Komission teksti

Tarkistus

D: Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

D: Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 48 kuukautta tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä]

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukautta tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä]

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti sekä komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille ja käyttöönotto:

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti sekä komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille ja käyttöönotto:

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 84 kuukautta tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä]

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 72 kuukautta tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä]

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

28.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Valiokuntakäsittely

21.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.5.2018

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

  Päätös tehty (pvä)

ITRE

19.6.2018

 

 

 

 

Esittelijä(t)

  Nimitetty (pvä)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.2.2019

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.3.2019

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö