JELENTÉS a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

4.3.2019 - (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Eljárás : 2018/0145(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0151/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0151/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0286),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0194/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére[1],

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményeire (A8-0151/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/858 rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

(Ez a módosítás a teljes szövegre vonatkozik, amikor a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról és a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerepel (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.). Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet24 25 a belső piac megfelelő működése, valamint a magas szintű biztonság és környezetvédelem biztosítása érdekében az új járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozó adminisztratív rendelkezéseket és műszaki követelményeket határoz meg.

(1)  Az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet24 25 a belső piac megfelelő működése, valamint a magas szintű biztonság és környezetvédelem biztosítása érdekében az új járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozó adminisztratív rendelkezéseket és műszaki követelményeket határoz meg.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/ rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L , .., o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).

25+ Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be a szövegbe a PE-CONS 73/17. sz. dokumentumban (2016/0014 (COD)) szereplő rendelet számát, a lábjegyzetbe pedig a rendelet számát, dátumát és HL-hivatkozását.

 

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Unióban a közúti közlekedésbiztonság összehangolt, nemzetközi szintű politikát igényel az ENSZ EGB-megállapodások és különösen a 29. cikk szerinti munkacsoport keretében, valamint integrált megközelítés alkalmazását uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten. Ezért össze kell hangolni a különböző hatóságok által a közúti közlekedésbiztonság legfontosabb alkotóelemeivel kapcsolatban hozott, a járművekre, a járművezetők magatartására, továbbá az útjelző táblákra és az infrastruktúrákra kiterjedő fellépéseket és intézkedéseket.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elmúlt évtizedek során a járműbiztonsági fejlesztések jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy összességében csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek és a súlyos sérülések száma. Az utóbbi időben azonban különböző ‒ például strukturális és hozzáállásbeli ‒ tényezők miatt lelassult ez a csökkenés az Unióban, és az általános közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó új kezdeményezések nélkül a jelenlegi megközelítés biztonsági hatásai a továbbiakban várhatóan nem tudják már ellensúlyozni a forgalom volumenének növekedését. Ezért a járművek biztonsági teljesítményét egy integrált közúti közlekedésbiztonsági megközelítés részeként, a veszélyeztetett úthasználók nagyobb védelmének érdekében tovább kell javítani.

(3)  Az elmúlt évtizedek során a járműbiztonsági fejlesztések jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy összességében csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek és a súlyos sérülések száma. Ugyanakkor 2017-ben 25 300 ember vesztette életét az EU közútjain, és ez a szám az elmúlt négy év során nem változott. Ezenfelül évente 135 000 személy szenved súlyos sérülést ütközéses balesetek miatt. Az Unió minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezeket a számadatokat drasztikusan csökkentse annak érdekében, hogy elérje a Vision Zero projekt a halálos kimenetelű balesetek számának nullára csökkentésére vonatkozó célkitűzését. Az utasok védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseken túlmenően a nem a járműben tartózkodó úthasználók védelme érdekében a veszélyeztetett úthasználók ‒ úgymint a kerékpárosok és gyalogosok ‒ halálos kimenetelű baleseteinek és sérüléseinek megakadályozására irányuló egyedi intézkedéseket kell végrehajtani. Az általános közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó új kezdeményezések nélkül a jelenlegi megközelítés biztonsági hatásai a továbbiakban nem tudják már ellensúlyozni a forgalom volumenének növekedését. Ezért a járművek biztonsági teljesítményét egy integrált közúti közlekedésbiztonsági megközelítés részeként, a veszélyeztetett úthasználók nagyobb védelmének érdekében tovább kell javítani.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A veszélyeztetett úthasználók körének ki kell terjednie a motorizált úthasználókra, például a segwayekre, robogókra, kerekes székekre és elektromos kerékpárokra.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fejlett járműbiztonsági rendszerek területén tapasztalható műszaki fejlődés új lehetőségeket kínál a balesetek számának csökkentésére. A halálos kimenetelű balesetek számának minimalizálása érdekében be kell vezetni néhány új releváns technológiát.

(4)  A fejlett járműbiztonsági rendszerek területén tapasztalható műszaki fejlődés új lehetőségeket kínál a balesetek számának csökkentésére. A balesetben súlyosan megsérültek és elhunytak számának minimalizálása érdekében az új, releváns technológiák csomagjának bevezetésére van szükség.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A technológiasemlegesség abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek tekintetében való biztosítása érdekében a teljesítménykövetelménynek lehetővé kell tennie mind a közvetlen, mind a közvetett abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek használatát.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A javasolt szabályozási intézkedések csak akkor lehetnek eredményesek a halálos balesetek számának és a közúti balesetek számának csökkentésében, valamint a sérülések és károk enyhítésében, ha azokat a felhasználók elfogadják. Ezért a járműgyártóknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy az e rendeletben előírt rendszereket és funkciókat oly módon fejlesszék, hogy támogassák a járművezetőt, biztosítsák a felhasználói elfogadottságot és annak valószínűségét, hogy e rendszereket és funkciókat használni fogják. E célból e rendszerek és funkciók működését és korlátait egyértelműen és fogyasztóbarát módon el is kell magyarázni a gépjármű használati utasításában.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az intelligens sebességszabályozó, sávtartást segítő rendszerek, a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére, a figyelmetlenség felismerésére szolgáló rendszerek és a tolatóradarok jelentősen csökkenthetik a balesetek számát. Ráadásul ezek a rendszerek olyan technológiákon alapulnak, amelyeket az összekapcsolt és automatizált járművek bevezetéséhez is alkalmazni fognak. Ezért uniós szinten meg kell állapítani a járműveknek az említett rendszerek tekintetében történő típusjóváhagyására, valamint az említett rendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és vizsgálati eljárásokat.

(6)  A fejlett vészfékező rendszerek, az intelligens sebességszabályozó, a vészhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszerek, a járművezető fáradékonyságára és figyelmetlenségére figyelmeztető rendszerek, a járművezető figyelmetlenségére figyelmeztető fejlett rendszerek, és a tolatóradarok olyan biztonsági rendszerek, amelyek jelentősen csökkenthetik a halálos balesetek számát. Ráadásul ezen biztonsági rendszerek némelyike olyan technológiák alapját képezi, amelyeket az automatizált járművek bevezetéséhez alkalmazni fognak. Az ilyen biztonsági rendszereknek a járművezetők és az utasok bármilyen jellegű biometrikus információinak felhasználása nélkül kell működniük, ideértve az arcfelismerést is. Ezért uniós szinten meg kell állapítani a járműveknek az említett rendszerek tekintetében történő típusjóváhagyására, valamint az említett rendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és vizsgálati eljárásokat. E rendszerek technológiai fejlődését a meglévő jogszabályok minden értékelésekor figyelembe kell venni annak érdekében, hogy időtállóak legyenek, szigorúan szem előtt tartva a magánélet védelmének és az adatvédelem elvét, valamint hogy támogassák a nulla halálos áldozattal járó járművezetés irányába mutató fejlődést. Biztosítani kell továbbá, hogy e rendszerek a jármű teljes életciklusa során biztonságosan használhatók legyenek.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Lehetővé kell tenni az intelligens sebességtámogatás kikapcsolását, például akkor, ha a járművezető a zord időjárási viszonyok, az építési övezetekben ideiglenesen egymásnak ellentmondó útburkolati jelek, valamint a félrevezető, hibás vagy hiányzó közúti jelzőtáblák miatt hamis figyelmeztetéseket vagy nem megfelelő visszajelzéseket kap. Ennek a kikapcsoló funkciónak a járművezető ellenőrzése alatt kell maradnia, amíg szükséges, és lehetőséget kell biztosítani a járművezető számára, hogy azt könnyedén bekapcsolja. A rendszernek mindig aktívnak kell lennie, amikor a gyújtás be van kapcsolva, és a járművezetőt minden esetben tájékoztatni kell arról, hogy a rendszer bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban van.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Széles körben elismert, hogy a biztonsági öv az egyik legfontosabb és leghatékonyabb járműbiztonsági funkció. Ezért a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszerek lehetőséget kínálnak a halálos kimenetelű balesetek számának további csökkentésére és a sérülések enyhítésére a biztonsági öv használati arányának Unió-szerte történő növelésével. Ezért a 661/2009/EK rendelet 2014 óta minden új személygépkocsiban kötelezővé tette a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszert a vezetőülés tekintetében. Ez a 16. számú ENSZ-előírás végrehajtásával valósult meg, amely tartalmazta a vonatkozó műszaki előírásokat. Az említett ENSZ-előírás műszaki fejlődéshez való hozzáigazításának köszönhetően mostantól kötelezővé válik az M1 és N1 kategóriájú járművek valamennyi első és hátsó ülésének, valamint az N2, az N3, az M2 és az M3 kategóriájú járművek valamennyi első ülésének az új típusok tekintetében 2019. szeptember 1-jétől, az új gépjárművek esetében pedig 2012. szeptember 1-jétől a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszerrel való felszerelése.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az esemény- (baleseti) adatrögzítő bevezetése, amely egy sor fontos járműadatot tárol röviddel a kiváltó esemény (leggyakrabban a légzsák aktiválása) előtt, alatt és után, igen jelentős előrelépés abból a szempontból, hogy a balesetekkel kapcsolatban pontosabb, részletesebb adatok álljanak rendelkezésre. Ezért elő kell írni a gépjárművek ilyen adatrögzítő készülékkel való felszerelését. Azt is követelményként kell megállapítani, hogy az adatrögzítő készülékek képesek legyenek úgy rögzíteni és tárolni az adatokat, hogy a tagállamok fel tudják használni azokat a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez és az adott intézkedés hatékonyságának értékeléséhez.

(7)  A baleseti adatrögzítők bevezetése, amelyek egy sor fontos, anonimizált járműadatot tárolnak röviddel a közúti baleset előtt, alatt és közvetlenül az után (amelyeket például a légzsák kinyílása aktivál), igen jelentős előrelépés abból a szempontból, hogy a balesetekkel kapcsolatban pontosabb, részletesebb adatok álljanak rendelkezésre. Ezért elő kell írni minden gépjármű ilyen adatrögzítő készülékkel való felszerelését. A szóban forgó adatrögzítő készülékeknek képesnek kell lenniük úgy rögzíteni és tárolni az adatokat, hogy a tagállamok fel tudják használni azokat a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez és konkrét intézkedések hatékonyságának értékeléséhez, anélkül, hogy lehetőségük lenne egy adott jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának a tárolt adatok alapján való azonosítására.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A személyes adatok, például az esemény- (baleseti) adatrögzítőkben a járművezetőre vonatkozóan rögzített információk vagy a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére vagy a figyelmetlenség felismerésére szolgáló rendszerekben a járművezetőre vonatkozóan rögzített információk kezelését az uniós adatvédelmi jogszabályoknak, és különösen az általános adatvédelmi rendeletnek28 megfelelően kell végezni. Emellett a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésére külön biztosítékok vonatkoznak29.

(8)  A személyes adatok, például a baleseti adatrögzítőkben a járművezetőre vonatkozóan rögzített információk vagy a járművezető fáradékonyságáról és figyelméről vagy a járművezető figyelmetlenségéről rögzített információk kezelését az uniós adatvédelmi jogszabályoknak, és különösen az általános adatvédelmi rendeletnek28 megfelelően kell végezni. A baleseti adatrögzítőknek zártláncú rendszeren kell működniük, amelyben a tárolt adatokat felülírják, és amely nem teszi lehetővé a jármű vagy a járművezető azonosítását. Ezen túlmenően a járművezető fáradékonyságát és éberségét érzékelő, figyelmeztető rendszereknek, valamint a járművezető figyelmetlenségére figyelmeztető fejlett rendszereknek nem szabad folyamatosan rögzíteniük vagy megőrizniük semmilyen más adatot, mint amire a zárt rendszeren belül gyűjtésük vagy más módon történő feldolgozásuk céljából szükség van. Továbbá a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren29 keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésére külön biztosítékok vonatkoznak.

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 77. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 77. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Elismerve, hogy a mobiltelefon vagy más eszköz vezetés közbeni használata jelentősen csökkenti a vezetési képességet, a járműgyártóknak közzé kell tenniük tesztjeiket, hogy igazolják a járműfedélzeti információs és kommunikációs rendszerekhez alkalmazott ember-gép interfészekről szóló európai elvi nyilatkozatnak való megfelelést.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  A fejlett vészfékező vagy a veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszerek egyes esetekben – különösen a közúti infrastruktúra hiányosságai miatt – esetleg nem teljesen működőképesek. Ezekben az esetekben a rendszereknek ki kell kapcsolniuk magukat, és erről tájékoztatniuk kell a járművezetőt. Ha nem kapcsolnak ki automatikusan, lehetőséget kell biztosítani manuális kikapcsolásukra. Az ilyen kikapcsolásnak ideiglenesnek kell lennie, és csak addig kell tartania, amíg a rendszer teljesen működőképes nem lesz. A járművezetőknek szükségük lehet a fejlett vészfékező vagy veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszerek figyelmen kívül hagyására, amennyiben a rendszer működése nagyobb kockázathoz vagy károsodáshoz vezethet. Ez biztosítja, hogy a járművek mindig a járművezető ellenőrzése alatt maradjanak. Mindazonáltal a rendszerek felismerhetik azokat az eseteket is, amikor a járművezető cselekvőképtelen, ezért a rendszer beavatkozására van szükség egy baleseti helyzet súlyosbodásának megelőzése érdekében.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet33 elfogadását követően a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében az Egyesült Nemzetek szintjén továbbfejlesztették a hidrogénüzemű járművek, valamint a hidrogénrendszerek és -alkotóelemek jóváhagyására vonatkozó műszaki követelményeket és vizsgálati eljárásokat. A 134. számú ENSZ-előírás34 jelenleg az Unióban is alkalmazandó a gépjárművek hidrogénrendszereinek típusjóváhagyása tekintetében. Az említett követelményeken kívül a sűrített hidrogéngáz használatára tervezett járműrendszerekben használt anyagok minőségére vonatkozó kritériumok is alkalmazandók, bár ezek megállapítására csak uniós szinten került sor.

(13)  A 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet33 elfogadását követően a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében az Egyesült Nemzetek szintjén továbbfejlesztették a hidrogénüzemű járművek, valamint a hidrogénrendszerek és -alkotóelemek jóváhagyására vonatkozó műszaki követelményeket és vizsgálati eljárásokat. A 134. számú ENSZ-előírás34 jelenleg az Unióban is alkalmazandó a gépjárművek hidrogénrendszereinek típusjóváhagyása tekintetében. Az említett követelményeken kívül a hidrogéngáz használatára tervezett járműrendszerekben használt anyagok és töltőcsonkok minőségére vonatkozó kritériumokat uniós szinten kell megállapítani.

__________________

__________________

33 Az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 35., 2009.2.4., 32. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 35., 2009.2.4., 32. o.).

34 134. számú ENSZ-előírás a gépjárműveknek és alkatrészeiknek a hidrogénüzemű járművek biztonságot érintő teljesítménye tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről.

34 134. számú ENSZ-előírás a gépjárműveknek és alkatrészeiknek a hidrogénüzemű járművek biztonságot érintő teljesítménye tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Korábban az uniós szabályok korlátozták a „moduláris rendszerű” járművek teljes hosszát, aminek következtében olyan általános elrendezést alakítottak ki, hogy a motor felett helyezték el vezetőfülkét, hogy minél nagyobb legyen a rakodótér. Ennek következtében azonban magasra került a vezetőülés és nagyobb lett a holttér, romlott a tehergépkocsi vezetőfülkéje körüli közvetlen láthatóság. Ez a legfőbb oka a tehergépkocsival okozott, veszélyeztetett úthasználókat érintő baleseteknek. A közvetlen látás javításával jelentősen csökkenthető lenne a balesetek száma. Ezért követelményeket kell bevezetni a közvetlen látás javítására vonatkozóan.

(15)  Korábban az uniós szabályok korlátozták a „moduláris rendszerű” járművek teljes hosszát, aminek következtében olyan általános elrendezést alakítottak ki, hogy a motor felett helyezték el vezetőfülkét, hogy minél nagyobb legyen a rakodótér. Ennek következtében azonban magasra került a vezetőülés és nagyobb lett a holttér, romlott a tehergépkocsi vezetőfülkéje körüli közvetlen láthatóság. Ez a legfőbb oka a tehergépkocsival okozott, veszélyeztetett úthasználókat érintő baleseteknek. A közvetlen látás javításával jelentősen csökkenthető lenne a balesetek száma. Ezért követelményeket kell bevezetni a közvetlen látás javítására vonatkozóan annak érdekében, hogy javuljon a gyalogosok, kerékpárosok és egyéb veszélyeztetett úthasználók közvetlen láthatósága a vezetőülésből. A közvetlen látást biztosító egyedi követelmény kidolgozásakor figyelembe kell venni a különböző típusú járművek sajátosságait.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Tekintettel arra, hogy az uniós járműbiztonsági előírások hangsúlyt helyeznek a veszélyeztetett úthasználók védelmére, többek között azáltal, hogy a járművezetők számára megfelelő kilátás legyen biztosított, a köz- és a magánszférabeli szervezeteknek tartózkodniuk kell attól, hogy előírják bármilyen célú címke vagy matrica felragasztását a jármű átlátszó üvegfelületének bármely részére. Ezen túlmenően a nemzeti hatóságoknak kötelezően elő kell írniuk, hogy a szélvédőre és az oldalsó ablakokra nem kerülhet semmilyen címke, matrica és látást akadályozó egyéb dolog, amely rontja a járművezetők kilátására vonatkozó uniós jogszabály hatékonyságát.

(16)  Tekintettel arra, hogy az uniós járműbiztonsági előírások hangsúlyt helyeznek a veszélyeztetett úthasználók védelmére, többek között azáltal, hogy a járművezetők számára megfelelő kilátás legyen biztosított, ösztönözni kell, hogy a szélvédőn ne akadályozzák a kilátást címkék, matricák, útdíjfizetésre szolgáló fedélzeti eszközök és más tárgyak. A járműgyártóknak e célból – a nemzeti hatóságokkal és a biztonsági érdekvédelmi csoportokkal együttműködve – fontolóra kell venniük annak meghatározását, hogy a járművek átlátszó üvegfelületének mely részei használhatók biztonságosan bármilyen címke, matrica vagy útdíjfizetésre szolgáló fedélzeti eszköz elhelyezésére, anélkül, hogy ez csökkentené a veszélyeztetett úthasználók biztonságát.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az automatizált és összekapcsolt járművek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez, mivel becslések szerint a közúti balesetek 90 %-át emberi hiba okozza. Mivel az automatizált járművek fokozatosan átveszik a járművezetők feladatait, az automatizált járműrendszerekre vonatkozóan harmonizált szabályokat és műszaki követelményeket kell elfogadni uniós szinten.

(17)  Az automatizált járművek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez, mivel becslések szerint a közúti balesetek több mint 90 %-át valamilyen szintű emberi hiba okozza. Mivel az automatizált járművek fokozatosan átveszik a járművezetők feladatait, az automatizált járműrendszerekre vonatkozóan harmonizált szabályokat és műszaki követelményeket – köztük az automatizált járművek döntéshozatalára vonatkozó ellenőrizhető biztonsági garancia tekintetében hozott szabályokat és követelményeket – kell elfogadni uniós szinten, és azokat az ENSZ EGB 29. munkacsoportja keretében nemzetközi szinten elő kell mozdítani.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Mivel az Unióban a járművek átlagéletkora meghaladja a 10 évet, a fejlett vezetéstámogató rendszerek meglévő járművekbe történő utólagos beszerelése jelentős mértékben hozzájárulhat a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez az Unióban. Ezzel kapcsolatban az Uniónak folytatnia kell annak vizsgálatát, hogy a meglévő járműállomány, különösen az autóbuszok és a tehergépkocsik fejlett vezetéstámogató rendszerekkel való felszerelése megvalósítható és költséghatékony-e.

Indokolás

Az utólagosan beszerelt biztonsági funkciók növelik a használatban lévő járművek biztonsági szintjét és védik a veszélyeztetett úthasználókat. Ez a módosítás az e területre vonatkozó bizottsági közleményhez és a korábbi európai parlamenti jelentésekhez igazodik.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b)  A járműbiztonság már nem korlátozódik a járműlopás elleni védelemre, hanem annak a teljes járműszerkezet védelmére kell irányulnia, megakadályozva a rendszer és az alkotóelemek integritásának meggyengülését vagy veszélyeztetését. Ennek célja, hogy ésszerű, de naprakész védő intézkedések keretein belül a járművek, rendszerek, önálló műszaki egységek, alkotóelemek, valamint részek és berendezések biztonsági és környezeti jóváhagyási követelményeknek való megfelelése érvényben maradjon, és csökkentsék annak kockázatát, hogy a jármű élettartama során ezek veszélyezbe kerüljenek. A járművek összekapcsoltsága és automatizációja megnöveli a fedélzeti adatokhoz történő jogosulatlan, távoli hozzáférés, és a szoftver illegális, vezeték nélküli módosításának lehetőségét. Az ebből következő kockázatok figyelembevétele érdekében a biztonságra, a kiberbiztonságra és szoftverek vezeték nélküli frissítésére vonatkozó ENSZ-előírásokat hatálybalépésük után a lehető leghamarabb kötelező érvénnyel kell alkalmazni. Biztosítani kell, hogy a járművek, azok rendszerei, önálló műszaki egységei, alkotóelemei, részei és berendezései forgalomba hozatalkor naprakész biztonsági technológiával rendelkezzenek, és ez a magas szintű biztonság a hardver és a szoftver rendszeres frissítésével a jármű élettartamának végéig fennmaradjon. Ezek a biztonsági intézkedések viszont nem sérthetik a jármű gyártójának azon kötelezettségét, hogy hozzáférést biztosítson a jármű javítására és karbantartására vonatkozó átfogó diagnosztikai információkhoz és fedélzeti adatokhoz.

Indokolás

Az ENSZ EGB ITS/AD csoportjának végleges jelentésével összhangban javasolták a 29. számú munkacsoportnak, hogy alakítson ki ENSZ-előírást a kiberbiztonságra vonatkozóan. A kiberbiztonság csak az egyik pillérét alkotja az általános járműbiztonságnak. Szavatolni kell az élethosszig tartó biztonságot, és oly módon kell megtervezni a kapcsolódott járművek biztonságát, hogy azok akár fizikai, akár távolról, vezeték nélkül történő manipulálása műszakilag nagyon nehéz, gazdaságilag pedig előnytelen legyen.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Uniónak továbbra is támogatnia kell a gumiabroncsok zajszintjére, gördülési ellenállására és nedves tapadására vonatkozó műszaki követelményeknek az Egyesült Nemzetek szintjén történő fejlesztését, mivel a 117. számú ENSZ-előírás már tartalmazza ezeket a részletes rendelkezéseket. Az Egyesült Nemzetek szintjén folytatni kell a gumiabroncsokra vonatkozó követelmények műszaki fejlődéshez való igazítását, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a gumiabroncsok teljesítményét életciklusuk végén, elhasznált állapotban is értékeljék, és azon elképzelés támogatása érdekében, hogy a gumiabroncsoknak a teljes életciklus során meg kell felelniük a követelményeknek, hogy ne kelljen idő előtt lecserélni őket. A 661/2009/EK rendelet gumiabroncs-teljesítményre vonatkozó jelenlegi követelményeit a megfelelő ENSZ-előírásokkal kell felváltani.

(19)  Az Uniónak továbbra is támogatnia kell a gumiabroncsok zajszintjére, gördülési ellenállására és nedves tapadására vonatkozó műszaki követelményeknek az Egyesült Nemzetek szintjén történő fejlesztését, mivel a 117. számú ENSZ-előírás már tartalmazza ezeket a részletes rendelkezéseket. Az Egyesült Nemzetek szintjén gyorsan és nagyratörően folytatni kell a gumiabroncsokra vonatkozó követelmények műszaki fejlődéshez való igazítását, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a gumiabroncsok teljesítményét életciklusuk végén, elhasznált állapotban is értékeljék, és azon elképzelés támogatása érdekében, hogy a gumiabroncsoknak a teljes életciklus során meg kell felelniük a követelményeknek, hogy ne kelljen idő előtt lecserélni őket. A szigorú követelmények teljesítése érdekében a 661/2009/EK rendelet gumiabroncs-teljesítményre vonatkozó jelenlegi követelményeit figyelemmel kell kísérni és értékelni kell, illetve fel kell váltani, amennyiben a gumiabroncsok teljesítménye javítható az Unióban.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint a rendszereik, alkotóelemeik és önálló műszaki egységeik típusjóváhagyására vonatkozó részletes műszaki követelményeket és különös vizsgálati eljárásokat e rendelet alkalmazásának napja előtt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell megállapítani. Ezen túlmenően elegendő időt kell hagyni a gyártók számára az e rendeletben és a rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelményekhez való alkalmazkodásra. Ennélfogva e rendelet alkalmazását el kell halasztani.

(25)  A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint a rendszereik, alkotóelemeik és önálló műszaki egységeik típusjóváhagyására vonatkozó részletes műszaki követelményeket és különös vizsgálati eljárásokat e rendelet alkalmazásának napja előtt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell megállapítani. Ezen túlmenően elegendő időt kell hagyni a gyártók számára az e rendeletben és a rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelményekhez való alkalmazkodásra. Ennélfogva e rendelet alkalmazását szükség esetén el kell halasztani.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük az (EU) 2018/858 rendeletben meghatározott, korrekciós intézkedésekre és büntetésekre vonatkozó rendelkezések végrehajtása érdekében.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet követelményeket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

(1) E rendelet követelményeket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

1.  a járművek, a járművekhez tervezett és gyártott rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek általános jellemzőik és biztonságosságuk, valamint az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyása;

a)  a járművek, a járművekhez tervezett és gyártott rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek általános jellemzőik és biztonságosságuk, valamint az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme és biztonsága tekintetében történő típusjóváhagyása;

2.  a járműveknek az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek tekintetében a biztonságosság, a hatékony üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában történő típusjóváhagyása; valamint

b)  a járműveknek az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek tekintetében a biztonságosság, a hatékony üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában történő típusjóváhagyása; valamint

3.  az újonnan gyártott gumiabroncsok biztonsága és környezeti teljesítménye tekintetében történő típusjóváhagyása.

c)  az újonnan gyártott gumiabroncsok biztonsága és környezeti teljesítménye tekintetében történő típusjóváhagyása.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ez a rendelet pontosítja és kiegészíti az (EU) 2018/858 rendeletet a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek általános biztonsága, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme és biztonsága tekintetében.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „veszélyeztetett úthasználó”: kétkerekű járművet használó úthasználó vagy nem motorizált úthasználó, például kerékpáros vagy gyalogos;

1.  „veszélyeztetett úthasználó”: egy vagy többkerekű, védelmet biztosító felépítmény nélküli járművet használó úthasználó vagy nem motorizált úthasználó, például kerékpáros vagy gyalogos;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „intelligens sebességszabályozó”: olyan rendszer, amely segíti a járművezetőt az útviszonyoknak megfelelő sebesség tartásában azáltal, hogy a gázpedál érzékelhető visszajelzést ad az útjelző táblák, jelzések megfigyelése, a járműben hozzáférhető infrastruktúrajelzések és/vagy elektronikus térképadatok alapján;

3.  „intelligens sebességszabályozó”: olyan rendszer, amely segíti a járművezetőt az útviszonyoknak megfelelő sebesség tartásában azáltal, hogy a gázadagolón keresztül, vagy más, a járművezető figyelmét megfelelő hatékonysággal megragadó módon célzott és megfelelő visszajelzést ad a közúti táblák és jelzések megfigyeléséből szerzett sebességhatár-információk, a járműben hozzáférhető infrastruktúrajelzések és/vagy elektronikus térképadatok alapján;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére szolgáló rendszer”: olyan rendszer, amely felméri a vezető éberségét a gépjármű berendezései által összegyűjtött adatok elemzése alapján, és figyelmezteti a vezetőt, amennyiben az szükséges;

5.  „a járművezető fáradékonyságát és éberségét érzékelő, figyelmeztető rendszer”: olyan rendszer, amely felméri a vezető éberségét a gépjármű berendezései által összegyűjtött adatok elemzése alapján, és figyelmezteti a vezetőt, amennyiben az szükséges;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „figyelmetlenség felismerésére szolgáló fejlett rendszer”: olyan rendszer, amely képes felmérni, hogy a vezető milyen mértékben követi vizuálisan a forgalmi helyzetet, és figyelmezteti a vezetőt, amennyiben az szükséges;

6.  „a járművezető figyelmetlenségére figyelmeztető fejlett rendszer”: olyan rendszer, amely a járművezető figyelmének hiányát érzékelve figyelmezteti a járművezetőt, vagy ösztönzi ennek elkerülésére;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „vészfékjelzés”: gyorsan villogó féklámpajelzés, amely a jármű mögött közlekedőknek jelzi, hogy az útviszonyokhoz képest nagy fékezőerőt fejtenek ki a járműre;

7.  „vészfékjelzés”: olyan fényjelző funkció, amely a jármű mögött közlekedőknek jelzi, hogy az útviszonyokhoz képest nagy fékezőerőt fejtenek ki a járműre;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „tolatóradar”: elsősorban a tolatás közbeni ütközés elkerülésére szolgáló kamera vagy monitor, optikai vagy érzékelő rendszer, amely tolatáskor jelzi a vezető számára, ha emberek vagy tárgyak vannak a jármű mögött;

8.  „tolatóradar”: elsősorban a tolatás közbeni ütközés elkerülésére szolgáló kamera és monitor, optikai vagy érzékelő rendszer, amely tolatáskor jelzi a vezető számára, ha emberek vagy tárgyak vannak a jármű mögött;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „fejlett vészfékező rendszer”: olyan rendszer, amely képes automatikusan érzékelni az ütközés veszélyét és bekapcsolni a jármű fékrendszerét, hogy az ütközés elkerülése vagy enyhítése céljából lelassítsa a járművet;

10.  „fejlett vészfékező rendszer”: olyan rendszer, amely képes automatikusan érzékelni az ütközés veszélyét és a lehető legkésőbbi pillanatban automatikusan bekapcsolni a jármű fékrendszerét, hogy az ütközés elkerülése vagy enyhítése céljából lelassítsa a járművet;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „sávtartást segítő rendszer”: a jármű sávjelzésekhez viszonyított helyzetét figyelő rendszer, amely erőt fejt ki a kormánykerékre vagy a fékre sávelhagyáskor, vagy közvetlenül a sávelhagyás előtt, amikor is ütközés közvetlen veszélye áll fenn;

11.  „veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer”: a járművezetőt a jármű sávjelzésekhez vagy az út széléhez viszonyított helyzetének biztonságos megtartásában legalább sávelhagyáskor, vagy közvetlenül a sávelhagyás előtt segítő rendszer, amikor is ütközés közvetlen veszélye áll fenn;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „esemény- (baleseti) adatrögzítő”: olyan rendszer, amely ütközés előtt, ütközéskor és azt követően az ütközések szempontjából kritikus adatokat és információkat rögzíti és tárolja;

13.  „baleseti adatrögzítő”: olyan rendszer, amelyet kizárólag abból a célból alakítottak ki, hogy röviddel ütközés előtt, ütközéskor és közvetlenül azt követően az ütközések szempontjából kritikus adatokat és információkat rögzítse és tárolja;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18.  „hidrogénmeghajtású rendszer”: a jármű meghajtásához használt belső égésű motor vagy tüzelőanyagcella-rendszer;

18.  „hidrogénüzemű meghajtórendszer”: a jármű meghajtásához használt energiaátalakító;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  „automatizált jármű”: olyan gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és gyártottak, hogy hosszabb ideig folyamatos emberi felügyelet nélkül, önállóan közlekedjen;

21.  „automatizált jármű”: olyan gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és gyártottak, hogy bizonyos ideig folyamatos emberi felügyelet nélkül, önállóan közlekedjen, de amelyben továbbra is elvárt vagy szükséges a járművezető beavatkozása;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21a.  „teljesen automatizált jármű”: olyan gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és gyártottak, hogy emberi felügyelet nélkül, önállóan közlekedjen;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26.  „az elülső védelmi rendszer sarka”: az elülső védelmi rendszer érintkezési pontja egy olyan függőleges síkkal, amely 60°-os szöget zár be a jármű függőleges hosszanti síkjával, és érinti az elülső védelmi rendszer külső felületét;

törölve

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  „az elülső védelmi rendszer aljának magassága”: bármely keresztmetszeti pozícióban a talaj és az elülső védelmi rendszer alsó referenciavonala közötti távolság, amikor a jármű normál menethelyzetben van;

törölve

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27a.  „kiberbiztonság”: távoli és a jármű integritását sértő beavatkozások elleni védelem;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a járműveket úgy tervezik, gyártják és szerelik össze, hogy azok a lehető legkisebb sérülési veszélyt jelentsék az utasokra és a veszélyeztetett úthasználókra nézve.

(4)  A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a járműveket úgy tervezik, gyártják és szerelik össze, hogy azok a lehető legkisebb sérülési veszélyt jelentsék az utasokra és a veszélyeztetett úthasználókra nézve, vagy megelőzzék az ilyen veszélyt.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  gyalogosok, kerékpárosok, látás és kilátás;

b)  veszélyeztetett úthasználók, látás és kilátás;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A gyártók biztosítják továbbá, hogy az 5–11. cikkben említett rendszereket és funkciókat oly módon alakítsák ki, hogy azok biztosítsák a felhasználói elfogadottságot, és hogy a gépjármű használati utasításai egyértelmű és átfogó információkat tartalmazzanak e rendszerek és funkciók működéséről.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A magas szintű általános járműbiztonság, valamint az utasok és a veszélyeztetett úthasználók magas szintű védelme megvalósulásának érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy részletes szabályokat állapítson meg a járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek és önálló műszaki egységeknek a II. mellékletben felsorolt követelmények tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó különös vizsgálati eljárásokat és műszaki követelményeket illetően.

(7)  A magas szintű általános járműbiztonság, valamint az utasok és a veszélyeztetett úthasználók magas szintű védelme megvalósulásának érdekében a Bizottság a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben részletes szabályokat állapít meg a járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek és önálló műszaki egységeknek a II. mellékletben felsorolt követelmények tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó különös vizsgálati eljárásokat és műszaki követelményeket illetően.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezeket a részletes szabályokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell megállapítani és közzétenni.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A járművekbe megfelelő abroncsnyomás-ellenőrző rendszert kell beépíteni, amely az optimális üzemanyag-fogyasztás és az útbiztonság érdekében a legkülönbözőbb útviszonyok és környezeti feltételek mellett képes a járművezetőt a jármű belsejében figyelmeztetni, ha az abroncsban nyomáscsökkenés lép fel.

(1)  A járművekbe megfelelő abroncsnyomás-ellenőrző rendszert kell beépíteni, amely a legkülönbözőbb útviszonyok és környezeti feltételek mellett képes a járművezetőt a jármű belsejében figyelmeztetni, ha az abroncsban nyomáscsökkenés lép fel.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

(4)  A Bizottság a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben részletes szabályokat állapít meg a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  gumiabroncsok típusjóváhagyása, beleértve a felszerelésükre vonatkozó műszaki követelményeket is.

b)  gumiabroncsok típusjóváhagyása, beleértve az elhasznált állapotú gumiabroncsokat, és a felszerelésükre vonatkozó műszaki követelményeket is.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezeket a részletes szabályokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell megállapítani és közzétenni.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére szolgáló rendszer;

c)  a járművezető fáradékonyságát és éberségét érzékelő, figyelmeztető rendszer;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a figyelmetlenség felismerésére szolgáló fejlett rendszer;

d)  a járművezető figyelmetlenségére figyelmeztető fejlett rendszer

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  baleseti adatrögzítő.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a járművezető a gázpedálon keresztül képes érzékelni az alkalmazandó sebességhatár elérését vagy túllépését;

a)  lehetővé kell tenni, hogy a járművezető a gázadagolón vagy más hatékony módon célzott és megfelelő visszajelzést kapjon az alkalmazandó sebességhatár túllépéséről;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nem lehet kikapcsolni vagy kiiktatni a rendszert;

b)  lehetővé kell tenni a rendszer kikapcsolását;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a járművezető a gázpedál szokásos használatával is tud finoman változtatni a rendszer által beállított sebességen, nem szükséges a pedált hirtelen padlóig nyomni;

c)  a járművezető a gázadagoló szokásos használatával is tud finoman változtatni a rendszer által beállított sebességen;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az intelligens sebességszabályozó rendszernek automatikusan alkalmazkodnia kell bármely alacsonyabb sebességhatárhoz, ha az automatikus sebességtartó rendszer bekapcsolt állapotban van;

törölve

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  teljesítménycéljait úgy kell meghatározni, hogy valós vezetési körülmények között ne hibázzon, vagy a lehető legkisebbre csökkenjen a hibaarány.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  a jármű főkapcsolója által végrehajtott minden egyes bekapcsoláskor a rendszereknek normál üzemmódban kell lennie;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés d) pontja szerinti, figyelmetlenség felismerésére szolgáló fejlett rendszerrel felszerelt gépjármű úgy tekinthető, hogy megfelel az említett bekezdés c) pontjában foglalt követelménynek is.

törölve

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ezen túlmenően a járművezető fáradékonyságát és éberségét érzékelő, figyelmeztető rendszereket, valamint a járművezető figyelmetlenségére figyelmeztető fejlett rendszereket úgy kell megtervezni, hogy azok ne rögzítsenek folyamatosan vagy ne őrizzenek meg semmilyen más adatot, mint amire a zárt rendszeren belül gyűjtésük vagy más módon történő feldolgozásuk céljából szükség van. Ezen túlmenően az adatok nem lehetnek hozzáférhetők harmadik felek számára, illetve nem állhatnak a rendelkezésükre, és azokat a feldolgozást követően azonnal törölni kell. Ezeket a rendszereket úgy kell kialakítani, hogy elkerüljék az átfedéseket, és nem figyelmeztethetik a járművezetőt külön-külön és egyidejűleg vagy zavart keltve abban az esetben, ha egy cselekvés mindkét rendszert működésbe lépteti.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Mindazonáltal, a baleseti adatrögzítő nem rögzítheti és tárolhatja a jármű-azonosító szám járművet azonosító részének utolsó négy számjegyét, sem más olyan információt, amely alkalmas lehet arra, hogy beazonosítható legyen a konkrét jármű, annak tulajdonosa vagy üzembentartója.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A baleseti adatrögzítőnek különösen a következő követelményeknek kell megfelelnie:

 

a) az általa rögzített és tárolt, az ütközést közvetlenül megelőző, ütközéskori, és az azt közvetlenül követő adatoknak nagyfokú pontossággal és az adatok fennmaradását szavatolva tartalmazniuk kell a jármű sebességét, fékezési állapotát, helyzetét és dőlését az úton, a jármű valamennyi biztonsági rendszere, a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer aktiválásának és üzemmódjainak állapotát, és a fékek aktiválását és vonatkozó beviteli paramétert, amely az aktív fedélzeti biztonsági és balesetmegelőző rendszereket érinti;

 

b) a berendezéseket ne lehessen kikapcsolni;

 

c) olyan módon kell rögzíteniük és tárolniuk az adatokat, hogy:

 

i. zártláncú rendszeren működnek;

 

ii. az összegyűjtött adatokat anonimizálják és védik a manipulációval és a visszaéléssel szemben;

 

iii. a pontos járműtípus, -változat és -kialakítás, valamint különösen a felszerelt aktív biztonsági és balesetmegelőző rendszerek azonosíthatók legyenek.

 

d) az adatok a nemzeti hatóságok számára az uniós vagy a nemzeti jog alapján és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban csak baleseti kutatás és elemzés céljára bocsáthatók rendelkezésre szabványosított interfészen keresztül, többek között a rendszerek és alkatrészek típusjóváhagyása céljára.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d)  A gépjárművezetés támogatásában használt biztonsági elemeknek és figyelmeztetéseknek minden járművezető – többek között az idősek és a fogyatékossággal élő személyek – számára könnyen érzékelhetőnek kell lenniük.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

(4)  A Bizottság a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítéseként azzal a céllal, hogy részletes szabályokat állapítson meg a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az említett bekezdés a) és f) pontjában felsorolt fejlett járműrendszerek önálló műszaki egységkén történő típusjóváhagyása.

b)  az (1) bekezdés a) és fa) pontjában felsorolt fejlett járműrendszerek önálló műszaki egységkén történő típusjóváhagyása.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezeket a részletes szabályokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell megállapítani és közzétenni.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az első szakasz a gépjármű előtt lévő mozgó járművek és mozdulatlan tárgyak felismerése;

a)  az első szakasz a gépjármű előtt lévő mozgó járművek és mozdulatlan tárgyak felismerése és a járművek lassítása;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a második szakasz a felismerés kiterjesztése a gépjármű előtt lévő veszélyeztetett úthasználókra

b)  a második szakasz a felismerési és lassítási képesség kiterjesztése a gépjármű előtt lévő veszélyeztetett úthasználókra

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket sávtartást segítő rendszerrel kell felszerelni.

(3)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszerrel kell felszerelni.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fejlett vészfékező rendszereknek és a sávtartást segítő rendszereknek különösen a következő követelményeknek kell megfelelniük:

(4)  A fejlett vészfékező rendszereknek és a veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszereknek különösen a következő követelményeknek kell megfelelniük:

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kizárólag egyenként, a vezető által végzett összetett cselekvési sorozat által lehessen csak kikapcsolni a rendszereket, mozdulatlan járműben és behúzott kézifékkel;

a)  kizárólag egyenként lehessen csak kikapcsolni a rendszereket, mozdulatlan járműben és behúzott kézifékkel;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  lehetségesnek kell lennie, hogy a járművezető felülbírálja a rendszert;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket esemény- (baleseti) adatrögzítővel kell felszerelni. Az esemény- (baleseti) adatrögzítőnek különösen a következő követelményeknek kell megfelelnie:

törölve

a)  az általuk rögzített és tárolt, az ütközést megelőző, ütközéskori, és az azt követő adatoknak minimálisan tartalmazniuk kell a jármű sebességét, a jármű biztonsági rendszerei aktiválásának és üzemmódjainak állapotát, és bármely más érdemi beviteli paramétert, amely az aktív fedélzeti biztonsági és balesetmegelőző rendszereket érinti;

 

b)  a berendezéseket ne lehessen kikapcsolni;

 

c)  olyan módon kell rögzíteniük és tárolniuk az adatokat, hogy azokat ne lehessen manipulálni, és – az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban lévő uniós vagy tagállami jogszabály alapján – szabványosított interfészen keresztül hozzáférhetők legyenek a nemzeti hatóságok számára, hogy baleseti adatelemzést lehessen elvégezni, és hogy a konkrét járműtípus, -változat és -kialakítás, valamint különösképpen a felszerelt aktív biztonsági és balesetmegelőző rendszerek beazonosíthatók legyenek.

 

Mindazonáltal, az esemény- (baleseti) adatrögzítő által rögzített és tárolt adatok nem tartalmazhatják a jármű-azonosító szám járművet azonosító részének utolsó négy számjegyét, sem más olyan információt, amely alkalmas lehet arra, hogy beazonosítható legyen a konkrét jármű.

 

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

(7)  A Bizottság a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítéseként azzal a céllal, hogy részletes szabályokat állapítson meg a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  esemény- (baleseti) adatrögzítők önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyása.

b)  baleseti adatrögzítők önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyása.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezeket a részletes szabályokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell megállapítani és közzétenni.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az elülső védelmi rendszereknek, függetlenül attól, hogy azokat eredeti készülékként szerelték-e be M1 és N1 kategóriájú járművekbe, vagy az ezekre a járművekre való felszerelés céljára önálló műszaki egységként forgalmazták, a (2) bekezdésben, a IV. mellékletben és az e cikk (3) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított követelményeknek kell megfelelniük.

(1)  Az elülső védelmi rendszereknek, függetlenül attól, hogy azokat eredeti készülékként szerelték-e be M1 és N1 kategóriájú járművekbe, vagy az ezekre a járművekre való felszerelés céljára önálló műszaki egységként forgalmazták, a (2) bekezdésben megállapított, illetve a (3) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított követelményeknek kell megfelelniük.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésében említett elülső védelmi rendszerek típusjóváhagyására vonatkozó különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan, beleértve a kialakításukkal és felszerelésükkel kapcsolatos műszaki követelményeket is.

(3)  A Bizottság a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítéseként azzal a céllal, hogy részletes szabályokat állapítson meg az e cikk (1) bekezdésében említett elülső védelmi rendszerek típusjóváhagyására vonatkozó különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan, beleértve a kialakításukkal és felszerelésükkel kapcsolatos műszaki követelményeket is.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezeket a részletes szabályokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell megállapítani és közzétenni.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket fel kell szerelni olyan fejlett rendszerrel, amely érzékeli a jármű elejénél vagy mellette, a járda felőli oldalon, a jármű közvetlen közelben lévő veszélyeztetett úthasználókat, és figyelmeztető jelzést ad, vagy elkerüli a veszélyeztetett úthasználókkal való ütközést.

(3)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket fel kell szerelni olyan fejlett rendszerrel, amely érzékeli a jármű elejénél és mellette, a járda felőli oldalon, a jármű közvetlen közelben lévő veszélyeztetett úthasználókat, és figyelmeztető jelzést ad, vagy elkerüli a veszélyeztetett úthasználókkal való ütközést.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kizárólag egyenként, a vezető által végzett összetett cselekvési sorozat által lehessen csak kikapcsolni a rendszereket, mozdulatlan járműben és behúzott kézifékkel;

a)  kizárólag egyenként lehessen csak kikapcsolni a rendszereket, mozdulatlan járműben és behúzott kézifékkel;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  lehetségesnek kell lennie, hogy a járművezető felülbírálja a rendszert;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az M2, az M3, az N2 és az N3 kategóriájú járműveket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a vezetőülésből jobb legyen a közvetlen rálátás a veszélyeztetett úthasználókra.

(5)  Az M2, az M3, az N2 és az N3 kategóriájú járműveket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a vezetőülésből jobb legyen a közvetlen rálátás a veszélyeztetett úthasználókra, a vezetőülés előtt megszűnjön a holttér, és jelentősen csökkenjen az oldalsó ablakoknál lévő holttér. Figyelembe kell venni a járművek különböző típusainak sajátosságait.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

(7)  A Bizottság a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítéseként azzal a céllal, hogy részletes szabályokat állapítson meg a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében megállapított követelményekkel kapcsolatos részletes szabályokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell megállapítani és közzétenni.

 

Az e cikk (5) bekezdésében megállapított követelményekkel kapcsolatos részletes szabályokat legalább 36 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell megállapítani és közzétenni.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egyéb, az M és az N kategóriájú járművekre is alkalmazandó követelményei mellett az említett kategóriába tartozó hidrogénüzemű járműveknek, hidrogénrendszereiknek és a rendszerek alkotóelemeinek teljesíteniük kell az V. mellékletben és az e cikk (3) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított követelményeket.

(1)  Az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egyéb, az M és az N kategóriájú járművekre is alkalmazandó követelményei mellett az említett kategóriába tartozó hidrogénüzemű járműveknek, hidrogénrendszereiknek és a rendszerek alkotóelemeinek teljesíteniük kell a (3) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított követelményeket.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

(3)  A Bizottság a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítéseként azzal a céllal, hogy részletes szabályokat állapítson meg a hidrogénüzemű járművek hidrogénrendszereik tekintetében történő típusjóváhagyására – ideértve az anyagi megfelelést és a töltőcsonkokat –, valamint a hidrogén-alkotóelemek típusjóváhagyására vonatkozó különös vizsgálati eljárásokkal és műszaki követelményekkel - többek között a beépítésükre vonatkozó követelményekkel - kapcsolatos részletes szabályok megállapítása.

a) a hidrogénüzemű járművek hidrogénrendszereik tekintetében történő típusjóváhagyására – ideértve az anyagi megfelelést és a töltőcsonkokat –, valamint a hidrogén-alkotóelemek típusjóváhagyására vonatkozó különös vizsgálati eljárásokkal és műszaki követelményekkel - többek között a beépítésükre vonatkozó követelményekkel - kapcsolatos részletes szabályok megállapítása.

 

b)  az V. melléklet módosítása a műszaki fejlődéshez való igazodás érdekében.

 

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezeket a részletes szabályokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell megállapítani és közzétenni.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az automatizált járművekkel kapcsolatos egyedi követelmények

Az automatizált járművekkel és a teljesen automatizált járművekkel kapcsolatos egyedi követelmények

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egyéb, az adott kategóriájú járművekre alkalmazandó követelményei mellett az automatizált járműveknek teljesíteniük kell a (2) bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelményeket a következők tekintetében:

(1)  Az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egyéb, az adott kategóriájú járművekre alkalmazandó követelményei mellett az automatizált járműveknek és a teljesen automatizált járműveknek teljesíteniük kell a (2) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelményeket a következők tekintetében:

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a járművezetőt a jármű vezetésében ‒ többek között a kormányzásban, gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő rendszerek;

a)  a járművezetőt a jármű vezetésében ‒ többek között a jelzésben, kormányzásban, gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő rendszerek;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a járművezető készültségét ellenőrző rendszerek;

c)  a járművezető készültségét figyelő rendszerek;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  esemény- (baleseti) adatrögzítők az automatizált járművek számára;

törölve

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdés c) pontjában említett, a járművezető készültségét figyelő rendszer nem vonatkozik a teljesen automatizált járművekre.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Annak biztosítása érdekében, hogy az automatizált járművek biztonságosan közlekedjenek a közutakon, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésének a)‒e) pontjában felsorolt rendszerekkel és egyéb eszközökkel kapcsolatos követelmények, valamint az automatizált járműveknek az említett követelmények tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó különös vizsgálati eljárásokat és műszaki követelményeket érintő részletes szabályok megállapítására vonatkozóan.

(2)  Annak biztosítása érdekében, hogy az automatizált járművek és a teljesen automatizált járművek biztonságosan közlekedjenek a közutakon, a Bizottság a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítéseként az e cikk (1) bekezdésének a)‒e) pontjában felsorolt rendszerekkel és egyéb eszközökkel kapcsolatos követelmények, valamint az automatizált járműveknek és a teljesen automatizált járműveknek az említett követelmények tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó különös vizsgálati eljárásokat és műszaki követelményeket érintő részletes szabályok megállapítására vonatkozóan.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Szankciók

 

A (EU) 2018/858 rendelet 84. cikke értelemszerűen alkalmazandó e rendelet megsértésének eseteire.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

Felülvizsgálat és jelentéstétel

 

(1) Legkésőbb ...[e rendelet alkalmazásának kezdőnapja után négy évvel] -ig és azt követően háromévente a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak valamennyi biztonsági intézkedés és rendszer ‒ többek között a meglévő járművekbe utólagosan beszerelt rendszerek ‒ működéséről. A Bizottság értékeli, hogy ezek az intézkedések és rendszerek e rendelettel összhangban működnek-e, beleértve az elterjedtségi arányukat és a felhasználók általi elfogadásukat. A jelentéshez adott esetben ajánlásokat kell csatolni, beleértve az általános biztonságra, valamint az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelmére és biztonságára vonatkozó követelmények módosítására irányuló jogalkotási javaslatot is, annak érdekében, hogy támogassák a Vision Zero projekt irányába mutató fejlődést.

 

(2) A Bizottság az ENSZ-EGB járműelőírások harmonizálásával foglalkozó világfóruma (WP.29) minden ülése előtt tájékoztatja az Európai Parlamentet a járműbiztonsági szabványoknak az 5–11. cikkben említett követelmények tekintetében történő végrehajtása terén elért eredményekről, valamint az Unió által az ülésen képviselt álláspontról.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének kezdőnapját 36 hónappal követő nap dátumát]-tól/-től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [e rendelet hatálybalépésétől számított 18 hónapot követő szeptember 1-jétől] kell alkalmazni.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 4. cikk (7) bekezdés, a 5. cikk (4) bekezdés, a 6. cikk (4) bekezdés, a 7. cikk (7) bekezdés, a 8. cikk (3) bekezdés, a 9. cikk (7) bekezdés, a 10. cikk (3) bekezdés, a 11. cikk (2) bekezdés és a 12. cikk azonban ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től alkalmazandó.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – Táblázat

 

A következőkre vonatkozó követelmények:

A

UTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, A TÜZELŐANYAG-RENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A1

Belső berendezések

21. számú ENSZ-előírás

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Ülések és fejtámlák

17. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Autóbuszülések

80. számú ENSZ-előírás

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Biztonsági öv rögzítési pontjai

14. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek

16. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

A biztonsági öv becsatolására figyelmeztető berendezés

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Elválasztó rendszerek

126. számú ENSZ-előírás

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Gyermekek biztonsági övének rögzítése

145. számú ENSZ-előírás

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Gyermekbiztonsági rendszerek

44. számú ENSZ-előírás

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Megerősített gyermekbiztonsági rendszerek

129. számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Elülső aláfutás elleni védelem

93. számú ENSZ-előírás

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Hátsó aláfutás elleni védelem

58. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Oldalsó aláfutásgátló

73. számú ENSZ-előírás

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Tüzelőanyagtartály-biztonság

34. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonsága

67. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Sűrített földgáz és cseppfolyósított földgáz biztonsága

110. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Hidrogénbiztonság

134. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata

 

V. melléklet

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Működés közbeni elektromos biztonság

100. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Részleges frontális ütközés

94. számú ENSZ-előírás

A legfeljebb 2 500 kg legnagyobb tömegű, M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozik.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Teljes szélességű frontális ütközés

137. számú ENSZ-előírás

Megengedett a Hybrid III típusú, ember formájú tesztbábu használata mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre a „THOR” utasbiztonsági berendezésre vonatkozó ENSZ-előírás

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Védelmet nyújtó kormányberendezés

12. számú ENSZ-előírás

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Cserelégzsák

114. számú ENSZ-előírás

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Vezetőfülke felőli ütközés

29. számú ENSZ-előírás

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Oldalsó ütközés

95. számú ENSZ-előírás

Valamennyi M1 és N1 kategóriájú járműre vonatkozik, beleértve azokat is, amelyeknél a legalacsonyabb ülés R pontja több mint 700 mm-rel haladja meg a talajszintet

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Oszloppal való oldalirányú ütközés

135. számú ENSZ-előírás

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Hátulról történő ütközés

34. számú ENSZ-előírás

A legfeljebb 3 500 kg legnagyobb tömegű, M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozik. Biztosítani kell a balesetek utáni helyzetre vonatkozó elektromos biztonsági követelményeket

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következőkre vonatkozó követelmények:

B

VESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG

B1

A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme

127. számú ENSZ-előírás

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

A gyalogosok és kerékpárosok tekintetében a fej ütközési tartományának megnövelése

127. számú ENSZ-előírás

A gyermek és felnőtt fejforma vizsgált területét a 2 500 mm-es ráhajlási méret vagy a szélvédő hátsó referenciavonala határolja, attól függően, melyik van előrébb. A fejforma nem érintkezhet az A-oszlopokkal, a szélvédő feletti területtel és a motorházzal, de ellenőrizni kell.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Elülső védelmi rendszer

 

IV. melléklet

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Holttérfigyelő rendszer

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Tolatásbiztonság

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Látómező

125. számú ENSZ-előírás

Az M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozik

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Közvetlen látás a nehézgépjárművek esetében

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Biztonsági üveg

43. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Jég-/páramentesítés

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Szélvédőmosó/-törlő

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Közvetett látást biztosító eszközök

46. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következőkre vonatkozó követelmények:

C

A JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE

C1

Kormányberendezés

79. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

130. számú ENSZ-előírás

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Sávtartás vészhelyzetben

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Fékezés

13. számú ENSZ-előírás 13-H. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Csere-fékegységek

90. számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Fékasszisztens

139. számú ENSZ-előírás

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Stabilitásszabályozás

13. számú ENSZ-előírás 140. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárművekben

131. számú ENSZ-előírás

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárművekben

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye

30. számú ENSZ-előírás 54. számú ENSZ-előírás 117. számú ENSZ-előírás

Biztosítani kell egy a használt gumiabroncsokra vonatkozó vizsgálati eljárást is; a C. megjegyzésben szereplő időpontok alkalmazandók.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Pótkerekek és defekttűrő rendszerek

64. számú ENSZ-előírás

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Újrafutózott abroncsok

108. számú ENSZ-előírás 109. számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél

141. számú ENSZ-előírás

Az M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozik

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Gumiabroncsok felszerelése

142. számú ENSZ-előírás

Valamennyi járműkategóriára vonatkozik

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Pótkerekek

124. számú ENSZ-előírás

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következőkre vonatkozó követelmények:

D

FEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM

D1

Figyelmeztető hangjelzések

28. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség)

10. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Jogosulatlan használat, kibertámadás elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer

18. számú ENSZ-előírás 97. számú ENSZ-előírás 116. számú ENSZ-előírás

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

A jármű kibertámadások elleni védelme

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Sebességmérő

39. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

„Odometer” (kilométer-számláló)

39. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Sebességkorlátozó készülékek

89. számú ENSZ-előírás

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Intelligens sebességszabályozó rendszer

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása

121. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Fűtési rendszerek

122. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Fényjelző berendezések

4. számú ENSZ-előírás 6. számú ENSZ-előírás 7. számú ENSZ-előírás19. számú ENSZ-előírás 23. számú ENSZ-előírás 38. számú ENSZ-előírás

77. számú ENSZ-előírás 87. számú ENSZ-előírás 91. számú ENSZ-előírás

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Útmegvilágítási eszközök

31. számú ENSZ-előírás 98. számú ENSZ-előírás 112. számú ENSZ-előírás 123. számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Fényvisszaverő eszközök

3. számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Fényforrások

37. számú ENSZ-előírás 99. számú ENSZ-előírás 128. számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése

48. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Vészfékjelzés

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Fényszórótörlők

45. számú ENSZ-előírás

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Sebességváltás-jelző

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következőkre vonatkozó követelmények:

E

A JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE

E1

Indításgátló alkoholszonda (alcolock) beszerelése

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

a járművezető fáradékonyságát és éberségét érzékelő, figyelmeztető rendszer

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

a járművezető figyelmetlenségére figyelmeztető fejlett rendszer

 

A figyelmetlenség technikai eszközökkel való elkerülése is figyelembe vehető.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

A járművezető alkalmasságának nyomon követése

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Baleseti adatrögzítő

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

A járművezető általi vezetést helyettesítő rendszerek

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

A jármű állapotát és a környezetet ismertető információkat biztosító rendszerek

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Járműkonvoj kialakítása

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következőkre vonatkozó követelmények:

F

A JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI

F1

Rendszámtábla helye

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Tolató mód

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Ajtózárak és csuklópántok

11. számú ENSZ-előírás

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Ajtófellépők, kapaszkodók és korlátok

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Kiálló részek

26. számú ENSZ-előírás

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

A haszonjárművek vezetőfülkéjének kiálló részei

61. számú ENSZ-előírás

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Vontatóberendezések

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Kerékdobok

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

A felcsapódó víz elleni védelem 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Tömegek és méretek

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mechanikus kapcsolószerkezetek

55. számú ENSZ-előírás 102. számú ENSZ-előírás

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Veszélyes áruk szállítására használt járművek

105. számú ENSZ-előírás

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

A buszok általános szerkezeti felépítése

107. számú ENSZ-előírás

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

A buszok felépítményének szilárdsága

66. számú ENSZ-előírás

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Gyúlékonyság a buszok esetében

118. számú ENSZ-előírás

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – Megjegyzések a táblázathoz – D pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

D:  Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

D:  Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 48 hónappal követő nap dátumát.]

[e rendelet alkalmazásának időpontjától számított 36 hónap]

A járművek nyilvántartásba vétele, valamint az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek forgalmazása és üzembe helyezése betiltásának dátuma:

A járművek nyilvántartásba vétele, valamint az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek forgalmazása és üzembe helyezése betiltásának dátuma:

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 84 hónappal követő nap dátumát.]

[e rendelet alkalmazásának időpontjától számított 78 hónap]

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – Megjegyzések a táblázathoz – E pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E:  Az EU-típusjóváhagyás megadásának megtagadására vonatkozó dátumot és a jármű nyilvántartásba vételének megtagadására vonatkozó dátumot a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell meghatározni; ezek a dátumok nem lehetnek korábban az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjánál.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – Megjegyzések a táblázathoz – 5 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5 Automatizált járművek esetében kötelező az előírásoknak való megfelelés.

törölve

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/... rendelet+ 127. számú ENSZ-előírás

 

„A”;

Módosítás

törölve

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 5 pont – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/... rendelet+ 127. számú ENSZ-előírás

 

„A”;

Módosítás

törölve

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

IV. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

V. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

ENSZ-előírás

Különleges előírások

A követelményeknek nem megfelelő járművek nyilvántartásba vételére, valamint a követelményeknek nem megfelelő alkotóelemek értékesítésére vagy üzembe helyezésére vonatkozó határidő (1)

29.

Haszongépjárművek vezetőfülkéjének szilárdsága

2021. január 29.

 

Az N kategóriájú járműveknek meg kell felelniük a rendeletnek

 

142.

Gumiabroncsok felszerelése

2018. október 31.

 

Az O1, O2, O3 és O4 kategóriájú járművekre a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek megfelelő C1 vagy C2 osztályú gumiabroncsot kell felszerelni

 

 

Gumiabroncsok felszerelése

2020. október 31.

 

Az O3, és O4 kategóriájú járművekre a gördülési ellenállás tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek megfelelő C3 osztályú gumiabroncsot kell felszerelni

 

117.

Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása

2019. április 30.

 

A C1, C2 és C3 osztályú gumiabroncsoknak a gördülési zaj tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek kell megfelelniük

 

 

Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása

2019. április 30.

 

A C3 osztályú gumiabroncsoknak a gördülési ellenállás tekintetében az 1. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek kell megfelelniük

 

 

Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása

2021. április 30.

 

A C1 és C2 osztályú gumiabroncsoknak a gördülési ellenállás tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek kell megfelelniük

 

 

Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása

2023. április 30.

 

A C3 osztályú gumiabroncsoknak a gördülési ellenállás tekintetében az 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek kell megfelelniük

 

127.

Gyalogosbiztonsági teljesítmény

2019. augusztus 23.

 

A 2 500 kg-nál nagyobb maximális tömegű, M1 kategóriájú járművek és az N1 kategóriájú járművek

 

 

Módosítás

ENSZ-előírás

Különleges előírások

A követelményeknek nem megfelelő járművek nyilvántartásba vételére, valamint a követelményeknek nem megfelelő alkotóelemek értékesítésére vagy üzembe helyezésére vonatkozó határidő (1)

29.

Haszongépjárművek vezetőfülkéjének szilárdsága

2021. január 29.

 

Az N kategóriájú járműveknek meg kell felelniük a rendeletnek

 

 

Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása

2021. április 30.

 

A C1 és C2 osztályú gumiabroncsoknak a gördülési ellenállás tekintetében a 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek kell megfelelniük

 

 

Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása

2023. április 30.

 

A C3 osztályú gumiabroncsoknak a gördülési ellenállás tekintetében az 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek kell megfelelniük

 

  • [1]  HL C 440., 2018.12.6., 90. o.

INDOKOLÁS

Ez a jogalkotási kezdeményezés a harmadik „Európa mozgásban” mobilitási csomag részét képezi, és a jelenlegi keret (az általános biztonságról szóló 661/2009/EK rendelet és a gyalogosok biztonságáról szóló 78/2009/EK rendelet) felülvizsgálatát javasolja annak érdekében, hogy azt hozzáigazítsa a társadalmi tendenciákból (például több kerékpáros és gyalogos, idősödő társadalom) származó mobilitási változásokhoz és a technológiai fejlődéshez. Célja, hogy egy a biztonsági területeket felsoroló jegyzékben meghatározza a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozó általános műszaki követelményeket. A javaslat célja, hogy a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, a közelmúltban kiadott (EU) 2018/0858 rendelettel párhuzamosan kerüljön alkalmazásra, amelyet kiegészít. Az alkalmazási kör tekintetében a GSR kérdését továbbra is e javaslat tartalmazza, kiegészítve az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelmére vonatkozó követelményekkel, kiterjesztve azt valamennyi járműkategóriára (beleértve a most mentességet kapott SUV-okat és furgonokat). A javaslat alapja a műszaki fejlődés integrálása, különösen az alábbi területeken: abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek, intelligens sebességtámogatás; a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére/a figyelmetlenség felismerésére szolgáló rendszerek; tolatóradar; indításgátló alkoholszonda (alcolock készülék) előkészítése; esemény- (baleseti) adatrögzítő; nagyobb védelmi zóna a fejsérülések elkerülése érdekében a veszélyeztetett úthasználók számára és elülső védelmi rendszerek; a tehergépjárművek és buszok közvetlen közelében megjelenő veszélyeztetett úthasználókat érzékelő és figyelmeztető rendszer, valamint a veszélyeztetett úthasználók jobb láthatósága a vezetőülésből.

2017-ben 25 300 volt az uniós utakon bekövetkezett balesetek halálos áldozatainak száma. További 135 000 ember szenvedett súlyos sérüléseket. Ezek az esetek, összeségükben és külön-külön is, súlyos csapást jelentettek a rokonok, barátok, a társadalom és a gazdaság számára. Az előadó véleménye szerint ezeket a ijesztő értékeket jelentősen csökkenteni kell. Az Európai Unió útjain bekövetkező halálesetek száma a 2001–2010 közötti időszakban több mint 40%-kal csökkent. Sajnálatos módon 2013 óta a halálos kimenetelű balesetek számának csökkenése 3%-on stagnál. Következésképpen – további határozott fellépés hiányában – rendkívül nehéz lesz elérni a 2020-ra kitűzött uniós célt, amelynek értelmében az EU-ban 2020-ig a 2010. évi adatokhoz képest a felére kell csökkenteni a halálos kimenetelű közúti balesetek számát. Az előadó szerint sürgősen csökkenteni kell az uniós utakon bekövetkező halálesetek és sérülések számát. Véleménye szerint külön figyelmet kell fordítani a gyalogosok, a kerékpárosok és más olyan veszélyeztetett úthasználók védelmére, akik 2017-ben a közúti áldozatok közel felét tették ki.

Az előadó módosításai ebbe az irányba mutatnak, és a szabályozási keret hatékonyságának növelését célozzák a balesetek, halálesetek és sérülések számának, valamint a károk mértékének a passzív és aktív biztonsági elemek járműalkatrészekbe való integrálása révén történő csökkentése terén. Az előadó támogatja a Bizottság által a 5–11. cikkben javasolt intézkedéseket. Néhány intézkedés esetében azonban további munkára és pontosításra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyak legyenek és elfogadottá váljanak. Emellett az előadó véleménye szerint ezt a régóta várt javaslat alkalmazásának hatályát a Bizottság javaslatának megfelelően előrébb kell hozni.

Az előadó által javasolt számos intézkedés közül a következőket kell megemlíteni:

1.  A veszélyeztetett úthasználók meghatározásának egyértelművé tétele annak érdekében, hogy az a védelmet biztosító felépítmény nélküli járművet használó úthasználókra is kiterjedjen.

2.  Valamennyi funkció és rendszer kialakítására vonatkozó kötelezettség bevezetése a felhasználói élmény javítása érdekében, az említett funkciók és rendszerek elfogadottságának javítása érdekében.

3.  A magánélet védelmét, a felhasználók adatainak védelmét és a hatékonyságot védő biztosítékok bevezetése a baleseti adatrögzítők és a figyelmetlenség felismerésére szolgáló fejlett rendszerek tekintetében.

4.  Az intelligens sebességtámogatásra vonatkozó egyedi követelmények bevezetése, a rendszer felhasználói elfogadottságának és hatékonyságának növelése céljából.

5.  Több, felhatalmazáson alapuló jogi aktus tekintetében annak az előírásnak a bevezetése, hogy azokat legalább 12 hónappal az egyes előírások alkalmazása előtt kell közzétenni.

6.  Az összes követelmény alkalmazásának 12 hónappal való előrehozatala.

7.  Az általános biztonságra vonatkozó követelmények felülvizsgálatával és jelentésével kapcsolatos kötelezettségek bevezetése.

8.  A 2018/858 típusjóváhagyási keretrendelet szerinti szankciók erre a rendeletre való alkalmazása.

9.  Az elülső védelmi rendszerek és a hidrogénüzemű járművek tekintetében 2 melléklet törlése, valamint felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése ebben az ügyben a műszaki fejlődés hatékonyabb figyelembevétele érdekében.

10.  Több módosítás bevezetése a technológiai semlegesség biztosítása érdekében.

Az előadó ezenkívül számos módosítást nyújtott be a II. melléklethez a tolatásbiztonság, az elülső látómező, a gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye, valamint a nehézgépjárművekből való közvetlen kilátás vonatkozásában. E módosítások célja a műszaki fejlődés jelenlegi helyzetének, valamint a különböző funkciók és rendszerek kötelező bevezetését érintő jövőbeli lehetőségek jobb megjelenítése.

Az előadó véleménye szerint ez a rendelet ambiciózus javaslat, amely várhatóan rövid és középtávon jelentősen csökkenti az Európai Unióban a közutakon bekövetkező halálesetek és sérülések számát. Emellett a várakozások szerint egyengeti az utat a teljes mértékben önvezető járművek a közeli jövőben való fejlesztése előtt. Az e rendeletben javasolt rendszerek és funkciók közül sok szolgál majd az önvezető járművek alapjául, pontosabban azok e járművek az említett funkciók és rendszerek felhasználók általi elfogadásán alapulnak majd.

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (25.10.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a járművezetőt a jármű vezetésében ‒ többek között a kormányzásban, gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő rendszerek;

a)  a járművezetőt a jármű vezetésében ‒ többek között a kormányzásban, gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő rendszerek, amelyek mindegyikét független módon ellenőrizni kell, és igazolni kell megfelelőségüket;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyása

Hivatkozások

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

28.5.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Az elfogadás dátuma

25.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (15.1.2019)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

A vélemény előadója: Matthijs van Miltenburg

RÖVID INDOKOLÁS

Háttérinformációk

Az általános biztonsági rendelet (661/2009/EK) 17. cikke és a gyalogosok biztonságáról szóló rendelet (78/2009/EK) 12. cikke előírja, hogy a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a biztonsági technológiák területén bekövetkező műszaki fejlődést, és adott esetben az uniós jogszabályok naprakésszé tételével további biztonsági szempontokat vezethet be. E rendelkezésekkel összhangban a bizottsági javaslat konkrét kiigazításokat tartalmaz járműbiztonsági elemekkel kapcsolatos, a típus-jóváhagyási keretrendeletbe ((EU) 2018/858) foglalandó műszaki fejlődés tekintetében. A javaslat egyszerűsítési célból hatályon kívül helyezi a közúti és a gyalogos közlekedés biztonságára vonatkozó másodlagos jogszabályokat (78/2009/EK és 79/2009/EK).

Az előadó álláspontja

Bár az elmúlt évtizedekben jelentősen javult a közúti közlekedés biztonsága, az elmúlt öt évben stagnált a halálos kimenetelű közúti balesetek száma, amely 2017-ben 25 300 volt az EU baleseti statisztikái szerint. A halálos kimenetelű közúti balesetek főként emberi mulasztás miatt következnek be és megelőzhetőek. Az előadó határozottan meg van győződve arról, hogy az EU-nak konkrét lépéseket kell tennie a halálos közúti balesetek számának további csökkentése érdekében. Az e javaslat által bevezetett új járműbiztonsági elemekben nagy potenciál rejlik arra, hogy visszafordítsák ezt a stagnálási tendenciát, mivel ezek az elemek az emberi hibák jobb megelőzésére törekednek. A jobb járműszerkezet és például az alacsonyabb sebesség csökkentheti a balesetek hatását.

Összességében elmondható, hogy az automatizált vezetés területén elért technológiai fejlődés folyamatosan magasabb szintre lép. A Bizottság szerint ezen a piacon exponenciális növekedés fog végbe menni, amely az uniós gépjárműipar számára 2025-ig 620 milliárd EUR, az uniós elektronikai ágazat számára pedig 180 milliárd EUR várható gazdasági haszonnal jár. Az előadó ezért azon a véleményen van, hogy az uniós gépjárműiparnak jövőbe tekintőnek kell lennie azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben megragadja az induló vállalkozások, a kkv-k és az ágazat számára a piac által jelenleg és jövőben kínált új üzleti lehetőségeket. A javaslatban foglalt fejlett biztonsági jellemzők bizonyosan megteremtenék az előfeltételét annak, hogy felkészítsék az uniós gépjárműipart az összekapcsolt és automatizált járművezetés kihívásaira. Emellett a fogyasztók számára is segítséget jelenthet ahhoz, hogy fokozatosan hozzászokjanak az új elemekhez, ami döntő fontosságú lesz az új technológiával kapcsolatos fogyasztói elfogadás és bizalom kialakulása szempontjából.

Az előadó úgy véli, hogy a javaslat előretekintő, de ambiciózus keretet vázol fel, amelynek célja az úthasználók és különösen a veszélyeztetett úthasználók védelmének javítása. Az előadó figyelembe veszi a Bizottság által különböző érdekelt felekkel folytatott nyílt párbeszédet és véleménycserét annak érdekében, hogy a fogyasztókra és az ágazatra egyaránt tekintettel lévő, megfelelő és reális intézkedéseket terjesszen elő.

Ennek alapján az előadó ebben a véleményben a következőket kívánja biztosítani:

A.  a (gépjármű)biztonság biztosítása teljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények alapján történik, amelyeket függetlenül a járműszegmenstől minden gépjárműre alkalmazni kell;

B.  a (személyes) adatok bárminemű kezelését az általános adatvédelmi rendelettel ((EU) 2016/679) összhangban kell végezni. Ezenkívül az előadó pontosabb és konkrétabb biztosítékokat kíván biztosítani;

C.  a javasolt intézkedések bizonyítottan hatékonyak és költséghatékonyak anélkül, hogy a fogyasztók számára lényegesen magasabb árakat eredményeznének;

D.  a javasolt biztonsági elemek kiforrottsága garantált, a végrehajtást felelős módon végzik, különösen olyan elemek tekintetében, amelyeket nem lehet kikapcsolni, ilyen többek között az intelligens sebességszabályozó rendszer (ISA) és a fejlett vészfékező rendszer;

E.  a javaslatba be kell illeszteni a gumiabroncsok műszaki követelményeinek kidolgozására vonatkozó rendelkezéseket az említett intézkedések kiegészítése céljából annak érdekében, hogy javuljon a járműbiztonság a jobb tapadási teljesítmény révén, illetve annak érdekében, hogy hozzájáruljon a gumiabroncs zajszintjének és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez;

F.  a gyártóknak a felhasználói kézikönyvben egyértelmű és fogyasztóbarát tájékoztatást kell nyújtaniuk annak érdekében, hogy a járművezetők megértsék a gépjárművezetés-támogató rendszereket és azok funkcióit;

G.  A járművezetők segítése céljából javasolt biztonsági rendszereknek és figyelmeztetéseknek minden járművezető – többek között a fogyatékossággal élő személyek – számára könnyen érzékelhetőnek kell lenni. Ennek biztosítása céljából a biztonsági rendszereket szükség esetén ki kell igazítani;

H.  A tagállamok jogérvényesítési célból korrekciós intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy az új gépjárművek gyártása e rendelettel összhangban történjen.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elmúlt évtizedek során a járműbiztonsági fejlesztések jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy összességében csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek és a súlyos sérülések száma. Az utóbbi időben azonban különböző ‒ például strukturális és hozzáállásbeli ‒ tényezők miatt lelassult ez a csökkenés az Unióban, és az általános közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó új kezdeményezések nélkül a jelenlegi megközelítés biztonsági hatásai a továbbiakban várhatóan nem tudják már ellensúlyozni a forgalom volumenének növekedését. Ezért a járművek biztonsági teljesítményét egy integrált közúti közlekedésbiztonsági megközelítés részeként, a veszélyeztetett úthasználók nagyobb védelmének érdekében tovább kell javítani.

(3)  Az elmúlt évtizedek során a járműbiztonsági fejlesztések jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy összességében csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek és a súlyos sérülések száma. Ugyanakkor a 2017-es évben 25 300 személy vesztette életét az EU útjain, amely szám alig változott négy év alatt. Ezenfelül évente legalább 135 000 személy szenved súlyos sérülést ütközések következtében az EU útjain; Az általános közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó új kezdeményezések nélkül a jelenlegi megközelítés biztonsági hatásai a továbbiakban nem tudják már ellensúlyozni a forgalom volumenének növekedését. Ezért a járművek biztonsági teljesítményét egy integrált közúti közlekedésbiztonsági megközelítés részeként, a veszélyeztetett úthasználók és valamennyi más úthasználó nagyobb védelmének érdekében tovább kell javítani.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fejlett járműbiztonsági rendszerek területén tapasztalható műszaki fejlődés új lehetőségeket kínál a balesetek számának csökkentésére. A halálos kimenetelű balesetek számának minimalizálása érdekében be kell vezetni néhány új releváns technológiát.

(4)  A fejlett járműbiztonsági rendszerek területén tapasztalható műszaki fejlődés új lehetőségeket kínál a halálesetek, sérülések és a közúti balesetek számának csökkentésére. A halálos kimenetelű balesetek számának minimalizálása érdekében be kell vezetni néhány új releváns technológiát.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5 a)  Az e rendeletben szereplő biztonsági rendszereknek bizonyítottan hatékonynak és költséghatékonynak kell lenniük, és nem vezethetnek lényegesen magasabb fogyasztói árakhoz.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az intelligens sebességszabályozó, sávtartást segítő rendszerek, a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére, a figyelmetlenség felismerésére szolgáló rendszerek és a tolatóradarok jelentősen csökkenthetik a balesetek számát. Ráadásul ezek a rendszerek olyan technológiákon alapulnak, amelyeket az összekapcsolt és automatizált járművek bevezetéséhez is alkalmazni fognak. Ezért uniós szinten meg kell állapítani a járműveknek az említett rendszerek tekintetében történő típusjóváhagyására, valamint az említett rendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és vizsgálati eljárásokat.

(6)  A fejlett vészfékező, az intelligens sebességszabályozó, sávtartást segítő rendszerek, a kanyarodást segítő rendszerek, a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére, a figyelmetlenség felismerésére szolgáló rendszerek és a tolatóradarok jelentősen csökkenthetik a balesetek számát. A járművezető fáradékonyságának és a figyelem nyomon követésére és a figyelmetlenség felismerésére szolgáló rendszereknek bárminemű arcfelismerés nélkül kell működniük. Ráadásul ezek a rendszerek olyan technológiákon alapulnak, amelyeket az összekapcsolt és automatizált járművek bevezetéséhez is alkalmazni fognak. Ezért uniós szinten meg kell állapítani a járműveknek az említett rendszerek tekintetében történő típusjóváhagyására, valamint az említett rendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és vizsgálati eljárásokat. Biztosítani kell továbbá, hogy e rendszerek vizsgálhatók és ezáltal a jármű teljes életciklusa során biztonságosan üzemeltethetők legyenek.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az esemény- (baleseti) adatrögzítő bevezetése, amely egy sor fontos járműadatot tárol röviddel a kiváltó esemény (leggyakrabban a légzsák aktiválása) előtt, alatt és után, igen jelentős előrelépés abból a szempontból, hogy a balesetekkel kapcsolatban pontosabb, részletesebb adatok álljanak rendelkezésre. Ezért elő kell írni a gépjárművek ilyen adatrögzítő készülékkel való felszerelését. Azt is követelményként kell megállapítani, hogy az adatrögzítő készülékek képesek legyenek úgy rögzíteni és tárolni az adatokat, hogy a tagállamok fel tudják használni azokat a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez és az adott intézkedés hatékonyságának értékeléséhez.

(7)  Az esemény- (baleseti) adatrögzítő bevezetése, amely egy sor fontos járműadatot tárol röviddel a kiváltó esemény (leggyakrabban a légzsák aktiválása) előtt, alatt és után, igen jelentős előrelépés abból a szempontból, hogy a balesetekkel kapcsolatban pontosabb, részletesebb adatok álljanak rendelkezésre. Ezért elő kell írni a gépjárművek ilyen adatrögzítő készülékkel való felszerelését. Ezen túlmenően csak a balesetek kutatásához használható, anonimizált adatok gyűjthetők és tárolhatók. Emellett az ilyen adatrögzítő készülékeknek képesnek kell lenniük úgy rögzíteni és tárolni az adatokat, hogy kizárólag a tagállamok tudják felhasználni azokat a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez és konkrét intézkedések hatékonyságának értékeléséhez, anélkül, hogy lehetőségük lenne a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának azonosítására.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 a)  Az e rendeletben meghatározott, biztonságra vonatkozó típusjóváhagyási követelményeket azoknak a konkrét teljesítménykövetelményeknek a fényében kell vizsgálni és biztosítani, amelyeknek a járműszegmenstől függetlenül valamennyi járműnek meg kell felelnie.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A személyes adatok, például az esemény- (baleseti) adatrögzítőkben a járművezetőre vonatkozóan rögzített információk vagy a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére vagy a figyelmetlenség felismerésére szolgáló rendszerekben a járművezetőre vonatkozóan rögzített információk kezelését az uniós adatvédelmi jogszabályoknak, és különösen az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően kell végezni28. Emellett a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésére külön biztosítékok vonatkoznak29.

(8)  A személyes adatok, például az esemény- (baleseti) adatrögzítőkben a járművezetőre vonatkozóan rögzített információk vagy a járművezető fáradékonyságának és figyelmének nyomon követésére vagy a figyelmetlenség felismerésére szolgáló rendszerekben a járművezetőre vonatkozóan rögzített információk kezelését az uniós adatvédelmi jogszabályoknak, és különösen az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően kell végezni28. Emellett az esemény- (baleseti) adatrögzítőkben és a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésére külön biztosítékok vonatkoznak29.

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. április 29-i (EU) 2015/758 rendelete a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, HL L 123., 2015.5.19., 77. o.

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. április 29-i (EU) 2015/758 rendelete a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, HL L 123., 2015.5.19., 77. o.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az eCall rendszerek motorkerékpárokban, haszongépjárművekben és buszokban történő telepítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a balesetek áldozatainak a lehető leggyorsabban lehessen professzionális orvosi segítséget nyújtani.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Korábban az uniós szabályok korlátozták a „moduláris rendszerű” járművek teljes hosszát, aminek következtében olyan általános elrendezést alakítottak ki, hogy a motor felett helyezték el vezetőfülkét, hogy minél nagyobb legyen a rakodótér. Ennek következtében azonban magasra került a vezetőülés és nagyobb lett a holttér, romlott a tehergépkocsi vezetőfülkéje körüli közvetlen láthatóság. Ez a legfőbb oka a tehergépkocsival okozott, veszélyeztetett úthasználókat érintő baleseteknek. A közvetlen látás javításával jelentősen csökkenthető lenne a balesetek száma. Ezért követelményeket kell bevezetni a közvetlen látás javítására vonatkozóan.

(15)  Korábban az uniós szabályok korlátozták a „moduláris rendszerű” járművek teljes hosszát, aminek következtében olyan általános elrendezést alakítottak ki, hogy a motor felett helyezték el vezetőfülkét, hogy minél nagyobb legyen a rakodótér. Ennek következtében azonban magasra került a vezetőülés és nagyobb lett a holttér, romlott a tehergépkocsi vezetőfülkéje körüli közvetlen láthatóság. Ez a legfőbb oka a tehergépkocsival okozott, veszélyeztetett úthasználókat érintő baleseteknek. A közvetlen kilátás javításával jelentősen csökkenthető lenne a balesetek száma. Ezért követelményeket kell bevezetni a közvetlen kilátás javítására vonatkozóan annak érdekében, hogy javuljon a veszélyeztetett úthasználók közvetlen láthatósága a vezetőülésből.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16 a)  A Bizottságnak 2019 vége előtt javasolnia kell, hogy a meglévő teherképkocsikba és autóbuszokba utólagosan beszereljék a technológiai szempontból legfejlettebb kanyarodást segítő rendszereket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az automatizált és összekapcsolt járművek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez, mivel becslések szerint a közúti balesetek 90 %-át emberi hiba okozza. Mivel az automatizált járművek fokozatosan átveszik a járművezetők feladatait, az automatizált járműrendszerekre vonatkozóan harmonizált szabályokat és műszaki követelményeket kell elfogadni uniós szinten.

(17)  Az automatizált és összekapcsolt járművek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez, mivel becslések szerint a közúti balesetek több mint 90%-át emberi hiba vagy emberi hiba és a jármű és/vagy az infrastruktúra kölcsönhatása okozza. Mivel az automatizált járművek fokozatosan átveszik a járművezetők feladatait, az automatizált járműrendszerekre vonatkozóan hatékony és megfelelő harmonizált szabályokat és műszaki követelményeket kell elfogadni uniós szinten.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Uniónak továbbra is támogatnia kell a gumiabroncsok zajszintjére, gördülési ellenállására és nedves tapadására vonatkozó műszaki követelményeknek az Egyesült Nemzetek szintjén történő fejlesztését, mivel a 117. számú ENSZ-előírás már tartalmazza ezeket a részletes rendelkezéseket. Az Egyesült Nemzetek szintjén folytatni kell a gumiabroncsokra vonatkozó követelmények műszaki fejlődéshez való igazítását, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a gumiabroncsok teljesítményét életciklusuk végén, elhasznált állapotban is értékeljék, és azon elképzelés támogatása érdekében, hogy a gumiabroncsoknak a teljes életciklus során meg kell felelniük a követelményeknek, hogy ne kelljen idő előtt lecserélni őket. A 661/2009/EK rendelet gumiabroncs-teljesítményre vonatkozó jelenlegi követelményeit a megfelelő ENSZ-előírásokkal kell felváltani.

(19)  Az Uniónak továbbra is támogatnia kell a gumiabroncsok zajszintjére, gördülési ellenállására és nedves tapadására vonatkozó műszaki követelményeknek az Egyesült Nemzetek szintjén történő fejlesztését, mivel a 117. számú ENSZ-előírás már tartalmazza ezeket a részletes rendelkezéseket. Az Egyesült Nemzetek szintjén gyorsan és nagyratörően folytatni kell a gumiabroncsokra vonatkozó követelmények műszaki fejlődéshez való igazítását, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a gumiabroncsok teljesítményét életciklusuk végén, elhasznált állapotban is értékeljék, és azon elképzelés támogatása érdekében, hogy a gumiabroncsoknak a teljes életciklus során meg kell felelniük a követelményeknek, hogy ne kelljen idő előtt lecserélni őket. A szigorú követelmények teljesítése érdekében a 661/2009/EK rendelet gumiabroncs-teljesítményre vonatkozó jelenlegi követelményeit figyelemmel kell kísérni és értékelni kell, illetve fel kell váltani, amennyiben a gumiabroncsok teljesítménye javítható az Európai Unióban.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25 a)  Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében az (EU) 2018/858 rendelet korrekciós intézkedésekre és szankciókra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell erre a rendeletre.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  az újonnan gyártott gumiabroncsok biztonsága és környezeti teljesítménye tekintetében történő típusjóváhagyása.

3.  az újonnan gyártott gumiabroncsok biztonsága és a zajcsökkentés, valamint a levegőszennyezés terén meglévő környezeti teljesítménye tekintetében történő típusjóváhagyása.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „veszélyeztetett úthasználó”: kétkerekű járművet használó úthasználó vagy nem motorizált úthasználó, például kerékpáros vagy gyalogos;

(1)  „veszélyeztetett úthasználó”: kétkerekű vagy háromkerekű járművet vagy elektromos meghajtású személyszállító eszközt használó úthasználó vagy nem motorizált úthasználó, például kerékpáros vagy gyalogos;

Indokolás

Bár a motorkerékpárokat hagyományosan két kerékkel gyártották, ma több motorkerékpár háromkerekű, de továbbra is veszélyeztetettek a gépkocsikkal és a tehergépkocsikkal szemben. Egyre több ember használ elektromos meghajtású személyszállító eszközt (robogókat, egykerekűket stb.) a városi közlekedéshez. Nem kellene kizárni őket a veszélyeztetett úthasználók fogalommeghatározásából.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  „vészfékjelzés”: gyorsan villogó féklámpajelzés, amely a jármű mögött közlekedőknek jelzi, hogy az útviszonyokhoz képest nagy fékezőerőt fejtenek ki a járműre;

(7)  „vészfékjelzés”: gyorsan villogó féklámpajelzés vagy irányjelzés, amely a jármű mögött közlekedőknek jelzi, hogy az útviszonyokhoz képest nagy fékezőerőt fejtenek ki a járműre;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „tolatóradar”: elsősorban a tolatás közbeni ütközés elkerülésére szolgáló kamera vagy monitor, optikai vagy érzékelő rendszer, amely tolatáskor jelzi a vezető számára, ha emberek vagy tárgyak vannak a jármű mögött;

8.  „tolatóradar”: elsősorban a tolatás közbeni ütközés elkerülésére szolgáló rendszer, amely tolatáskor jelzi a vezető számára, ha emberek vagy tárgyak vannak a jármű mögött;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „fejlett vészfékező rendszer”: olyan rendszer, amely képes automatikusan érzékelni az ütközés veszélyét és bekapcsolni a jármű fékrendszerét, hogy az ütközés elkerülése vagy enyhítése céljából lelassítsa a járművet;

10.  „fejlett vészfékező rendszer”: olyan rendszer, amely képes automatikusan érzékelni az ütközés veszélyét és a lehető legkésőbbi pillanatban automatikusan bekapcsolni a jármű fékrendszerét, hogy az ütközés elkerülése vagy enyhítése céljából lelassítsa a járművet;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „sávtartást segítő rendszer”: a jármű sávjelzésekhez viszonyított helyzetét figyelő rendszer, amely erőt fejt ki a kormánykerékre vagy a fékre sávelhagyáskor, vagy közvetlenül a sávelhagyás előtt, amikor is ütközés közvetlen veszélye áll fenn;

11.  „sávtartást segítő rendszer”: a jármű sávjelzésekhez viszonyított helyzetét figyelő rendszer, amely erőt fejt ki a kormánykerékre és figyelmeztető jelzést ad, vagy erőt fejt ki a fékre sávelhagyáskor, vagy közvetlenül a sávelhagyás előtt, amikor is ütközés közvetlen veszélye áll fenn;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.  „kanyarodást segítő rendszer”: technológiailag rendkívül fejlett rendszer, amely érzékeli a jármű oldalának közvetlen közelében, különösen a holtterekben lévő veszélyeztetett úthasználókat, és figyelmeztető jelzést ad, hogy elkerülje a veszélyeztetett úthasználókkal való ütközést.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „esemény- (baleseti) adatrögzítő”: olyan rendszer, amely ütközés előtt, ütközéskor és azt követően az ütközések szempontjából kritikus adatokat és információkat rögzíti és tárolja;

13.  „esemény- (baleseti) adatrögzítő”: olyan rendszer, amely a szükséges időtartam tiszteletben tartásával és legfeljebb öt másodpercig az ütközés megtörténtekor az ütközések szempontjából kritikus adatokat és információkat rögzíti és tárolja;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  „elülső védelmi rendszer”: olyan önálló szerkezet vagy szerkezetek, mint pl. egy gallytörő rács vagy kiegészítő lökhárító, amely a gyárilag felszerelt lökhárító mellett a jármű külső felületének védelmét szolgálja egy másik tárggyal való ütközés esetén fellépő károk ellen, a 0,5 kg-nál kisebb tömegű szerkezetek kivételével, amelyek rendeltetése csupán a jármű lámpáinak védelme;

14.  „elülső védelmi rendszer”: olyan önálló szerkezet vagy szerkezetek, mint pl. egy gallytörő rács vagy kiegészítő lökhárító, amely a gyárilag felszerelt lökhárító mellett a jármű külső felületének védelmét szolgálja egy másik tárggyal vagy állattal való ütközés esetén fellépő károk vagy sérülések ellen, a 0,5 kg-nál kisebb tömegű szerkezetek kivételével, amelyek rendeltetése csupán a jármű lámpáinak védelme;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  „automatizált jármű”: olyan gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és gyártottak, hogy hosszabb ideig folyamatos emberi felügyelet nélkül, önállóan közlekedjen;

21.  „automatizált jármű”: olyan gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és gyártottak, hogy hosszabb ideig folyamatos emberi felügyelet nélkül, önállóan, a közlekedési szabályoknak megfelelően közlekedjen;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a járműveket úgy tervezik, gyártják és szerelik össze, hogy azok a lehető legkisebb sérülési veszélyt jelentsék az utasokra és a veszélyeztetett úthasználókra nézve.

(4)  A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a járműveket olyan módon tervezik, gyártják és szerelik össze, hogy rendeltetésszerű használat mellett a jármű utasaira és a veszélyeztetett úthasználókra nézve a halálos kimenetel vagy a sérülés kockázatát megelőzzék, illetve baleset esetén minimálisra csökkentsék.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  gyalogosok, kerékpárosok, látás és kilátás;

b)  gyalogosok, kerékpárosok, léptetőmotorosok vagy gördeszkázók, kilátás és láthatóság;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az e rendeletben meghatározott, biztonságra vonatkozó típusjóváhagyási követelményeknek technológiailag semlegesnek kell lenniük, és azokat azon konkrét teljesítménykövetelmények fényében kell vizsgálni és biztosítani, amelyeknek a járműszegmenstől függetlenül valamennyi járműnek meg kell felelnie.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A gyártók a felhasználói kézikönyvben egyértelmű és fogyasztóbarát tájékoztatást nyújtanak annak elősegítése érdekében, hogy a járművezetők megértsék a gépjárművezetés-támogató rendszereket és azok funkcióit.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  gumiabroncsok típusjóváhagyása, beleértve a felszerelésükre vonatkozó műszaki követelményeket is.

b)  gumiabroncsok típusjóváhagyása, beleértve a kedvezőtlen körülmények között és különböző időjárástól befolyásolt útviszonyok mellett végzett tesztelésüket – a nedves útfelülethez való tapadást is beleértve – és a felszerelésükre vonatkozó műszaki követelményeket is.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az M1 és N1 kategóriájú járművekre szerelt gumiabroncsok kopásának nedves úthoz való tapadás tekintetében történő típusjóváhagyásának uniós szintű bevezetése.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  e-segélyhívó rendszer

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  esemény- (baleseti) adatrögzítő

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A gépjárműveket fejlett vészfékező rendszerrel kell felszerelni, amelyet két szakaszban kell megtervezni és beépíteni, és biztosítania kell a következőket:

 

a) az első szakaszban a gépjármű előtt lévő mozgó járművek és mozdulatlan tárgyak felismerése;

 

b) a második szakaszban a felismerés kiterjesztése – különösen a holttereket érintően – a gépjármű előtt lévő veszélyeztetett úthasználókra.

 

A fejlett vészfékező rendszereknek különösen a következő követelményeknek kell megfelelniük:

 

a) a rendszereket nem lehet kikapcsolni;

 

b) lehetségesnek kell lennie, hogy a rendszerek automatikus aktív beavatkozásait a vezető szándékos cselekedetei – mint például a gyorsulás – felülírják;

 

c) a jármű főkapcsolója által végrehajtott minden egyes bekapcsoláskor a rendszereknek normál üzemmódban kell lennie;

 

d) a figyelmeztető hangjelzéseket könnyen ki lehessen kapcsolni, de kikapcsolásuk egyidejűleg nem kapcsolhat ki más rendszerfunkciókat, csak a figyelmeztető hangjelzéseket.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A gépjárművezetés támogatásában használt biztonsági elemeknek és figyelmeztetéseknek minden járművezető – többek között az idősek és a fogyatékossággal élő személyek – számára könnyen érzékelhetőnek kell lenniük.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Az esemény- (baleseti) adatrögzítőnek különösen a következő követelményeknek kell megfelelnie:

 

a) az általuk a szükséges időtartam tiszteletben tartásával és ütközés megtörténtekor legfeljebb öt másodpercig rögzített és tárolt adatoknak minimálisan tartalmazniuk kell a jármű sebességét, a jármű biztonsági rendszerei aktiválásának állapotát és fokozatát, továbbá bármely más érdemi beviteli paramétert, amely az aktív fedélzeti biztonsági és balesetmegelőző rendszereket érinti;

 

b) a berendezéseket ne lehessen kikapcsolni;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

A magánélet és az adatok védelmére vonatkozó szabályok

 

(1) Ez a rendelet nem érinti az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet. A személyes adatoknak a 6. cikk (4a) bekezdésében említett esemény- (baleseti) adatrögzítő révén történő bármilyen kezelésének meg kell felelnie az említett rendeletben a személyes adatok védelmére vonatkozóan meghatározott szabályoknak.

 

(2) Az esemény- (baleseti) adatrögzítő által kezelt személyes adatokat kizárólag baleseti adatkutatás céljára lehet felhasználni. Az eseményre (balesetre) vonatkozó adatokat kizárólag a nemzeti hatóságok számára szabad szabványos interfészen keresztül elérhetővé tenni az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban , az uniós vagy nemzeti jogszabálynak megfelelően. Az esemény- (baleseti) adatrögzítőben rögzíthető és tárolható anonimizált adatoknak tartalmazniuk kell a jármű típusát, verzióját és változatát, és különösen a járműbe beépített aktív biztonsági és balesetelkerülő rendszereket. Mindazonáltal nem tartalmazhatják a jármű-azonosító szám járművet azonosító részének utolsó négy számjegyét, sem más olyan információt, amely lehetővé tenné a konkrét jármű, a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának beazonosítását.

 

(3) Az e rendelet szerint kezelt személyes adatok kizárólag az ezen cikk (2) bekezdésében említett balesetiadat-kutatás elvégzéséhez szükséges ideig őrizhetők meg. A szóban forgó adatokat maradéktalanul törölni kell, mihelyt azok az adott célhoz már nem szükségesek.

 

(4) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy az esemény- (baleseti) adatrögzítők ne legyenek visszakövethetők, és folyamatos nyomon követésük se legyen lehetséges.

 

(5) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy az esemény- (baleseti) adatrögzítő belső memóriájából folyamatosan és automatikusan törlődjenek az adatok.

 

(6) Az említett adatok az esemény- (baleseti) adatrögzítőn kívül semmilyen jogalany számára sem lehetnek elérhetőek az estleges esemény (baleset) bekövetkezte előtt.

 

(7) A magánélet védelmét erősítő technológiákat kell beágyazni az esemény- (baleseti) adatrögzítőbe annak érdekében, hogy a járművezetők számára biztosítsák a megfelelő szintű adatvédelmet és a magas szintű informatikai biztonságot, valamint a megfigyelés, a távolról történő manipulálás és visszaélés, többek között kibertámadások, megelőzésére irányuló szükséges biztosítékokat.

 

(8) A gyártóknak a felhasználói kézikönyvben világos és átfogó tájékoztatást kell nyújtaniuk az esemény- (baleseti) adatrögzítőn keresztül történő adatkezelésről. A tájékoztatásnak a következőkből kell állnia:

 

a) hivatkozás az adatkezelés jogalapjára;

 

b) az a tény, hogy az esemény- (baleseti) adatrögzítő alapértelmezés szerint aktiválódik;

 

c) az esemény- (baleseti) adatrögzítő által végzett adatkezelésre vonatkozó szabályok;

 

d) az esemény- (baleseti) adatrögzítő adatkezelésnek konkrét célja, amely a 6a. cikk (2) bekezdésében említett balesetiadat-kutatásra korlátozódik;

 

e) a gyűjtött és kezelt adatok típusai és ezen adatok címzettjei;

 

f) az adatok megőrzésére vonatkozó határidő az esemény- (baleseti) adatrögzítőben;

 

g) tájékoztatás arról, hogy a járműveket nem követik nyomon folyamatosan;

 

h) az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályok, valamint a hozzáférési kérelmek kezelése tekintetében illetékes kapcsolattartó szolgálat.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket fejlett vészfékező rendszerrel kell felszerelni, amelyet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy két működési szakasszal rendelkezzen:

törölve

a)  az első szakasz a gépjármű előtt lévő mozgó járművek és mozdulatlan tárgyak felismerése;

 

b)  a második szakasz a felismerés kiterjesztése a gépjármű előtt lévő veszélyeztetett úthasználókra

 

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket sávtartást segítő rendszerrel kell felszerelni.

(3)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket sávtartást segítő rendszerrel és sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel kell felszerelni. .

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fejlett vészfékező rendszereknek és a sávtartást segítő rendszereknek különösen a következő követelményeknek kell megfelelniük:

(4)  A sávtartást segítő rendszereknek és a sávelhagyásra figyelmeztető rendszereknek különösen a következő követelményeknek kell megfelelniük:

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a a)  lehetségesnek kell lennie, hogy a rendszerek automatikus aktív beavatkozásait a vezető szándékos cselekedetei – mint például a kormányzás – felülírják;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket esemény- (baleseti) adatrögzítővel kell felszerelni. Az esemény- (baleseti) adatrögzítőnek különösen a következő követelményeknek kell megfelelnie:

törölve

a)  az általuk rögzített és tárolt, az ütközést megelőző, ütközéskori, és az azt követő adatoknak minimálisan tartalmazniuk kell a jármű sebességét, a jármű biztonsági rendszerei aktiválásának és üzemmódjainak állapotát, és bármely más érdemi beviteli paramétert, amely az aktív fedélzeti biztonsági és balesetmegelőző rendszereket érinti;

 

b)  a berendezéseket ne lehessen kikapcsolni;

 

c)  olyan módon kell rögzíteniük és tárolniuk az adatokat, hogy azokat ne lehessen manipulálni, és – az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban lévő uniós vagy tagállami jogszabály alapján – szabványosított interfészen keresztül hozzáférhetők legyenek a nemzeti hatóságok számára, hogy baleseti adatelemzést lehessen elvégezni, és hogy a konkrét járműtípus, -változat és -kialakítás, valamint különösképpen a felszerelt aktív biztonsági és balesetmegelőző rendszerek beazonosíthatók legyenek.

 

Mindazonáltal, az esemény- (baleseti) adatrögzítő által rögzített és tárolt adatok nem tartalmazhatják a jármű-azonosító szám járművet azonosító részének utolsó négy számjegyét, sem más olyan információt, amely alkalmas lehet arra, hogy beazonosítható legyen a konkrét jármű.

 

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket a (7) bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelményeknek megfelelő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel és fejlett vészfékező rendszerrel kell felszerelni.

(2)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket a (7) bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelményeknek megfelelő, sávtartást segítő és sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel és fejlett vészfékező rendszerrel kell felszerelni.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket fel kell szerelni olyan fejlett rendszerrel, amely érzékeli a jármű elejénél vagy mellette, a járda felőli oldalon, a jármű közvetlen közelben lévő veszélyeztetett úthasználókat, és figyelmeztető jelzést ad, vagy elkerüli a veszélyeztetett úthasználókkal való ütközést.

(3)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket a (7) bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelményeknek megfelelő, kanyarodást segítő rendszerrel kell felszerelni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett rendszerek tekintetében különösen a következő követelményeket kell teljesíteniük:

(4)  Az e cikk (2) bekezdésében említett rendszerek tekintetében különösen a következő követelményeket kell teljesíteniük:

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a a)  lehetségesnek kell lennie, hogy a rendszerek automatikus aktív beavatkozásait a vezető szándékos cselekedetei – mint például a kormányzás – felülírják;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A (3) bekezdésben említett rendszer nem kapcsolható ki.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az M2, az M3, az N2 és az N3 kategóriájú járműveket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a vezetőülésből jobb legyen a közvetlen rálátás a veszélyeztetett úthasználókra.

(5)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a vezetőülésből jobb legyen a közvetlen rálátás a veszélyeztetett úthasználókra. A Bizottságnak egy, a közvetlen kilátásra vonatkozó követelményekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktust kell javasolnia, amely kiküszöböli a tehergépkocsik elülső és vezetőoldali részénél található holtteret, és jelentősen csökkenti a tehergépkocsi oldalsó részénél található holtteret. E követelmények között a tehergépkocsi típusától függően fognak különbséget tenni.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az olyan, M2 és M3 kategóriájú járműveket, amelyek kapacitása a járművezetőn kívül meghaladja a 22 utast, és álló utasok számára kialakított területekkel rendelkeznek, lehetővé téve az utasok gyakori mozgását, úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csökkent mozgásképességű személyek, többek között kerekesszékesek számára is megközelíthetők legyenek.

(6)  Az olyan, M2 és M3 kategóriájú járműveket, amelyek kapacitása a járművezetőn kívül meghaladja a 22 utast, és álló utasok számára kialakított területekkel rendelkeznek, lehetővé téve az utasok gyakori mozgását, úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csökkent mozgásképességű személyek, többek között kerekesszékesek és fogyatékossággal élők számára is megközelíthetők legyenek.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a járművezetőt a jármű vezetésében ‒ többek között a kormányzásban, gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő rendszerek;

a)  a járművezetőt a jármű vezetésében ‒ többek között a kormányzásban, gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő és a jelzéssel kapcsolatban történő cselekvést helyettesítő rendszerek;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

E rendelet hatálybalépése után 3 évvel, majd azt követően háromévente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére, amely adott esetben javaslatokat tartalmaz e rendelet vagy az egyéb vonatkozó jogszabályok további új biztonsági intézkedések beillesztése érdekében történő módosítására.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [Kiadóhivatal, kérjük, illessze be a rendelet hatálybalépésétől számított 36 hónappal későbbi dátumot]-tól/től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [Kiadóhivatal, kérjük, illessze be a rendelet hatálybalépésétől számított 24 hónappal későbbi dátumot]-tól/től kell alkalmazni. A 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat alkalmazásuk kezdete előtt legalább 12 hónappal közzé kell tenni.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – táblázat – 13 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Hátsó aláfutás elleni védelem

58 . számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Módosítás

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

(1)

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Hátsó aláfutás elleni védelem

58 . számú ENSZ-előírás

Az N2 és N3 járműkategória esetében 56 km/h-ig m védeni kell a beléjük ütköző autókat az aláfutástól.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – táblázat – 36 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – táblázat – 38 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Holttérfigyelő rendszer

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Módosítás

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Kanyarodást segítő rendszer

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – táblázat – 49 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Sávtartás vészhelyzetben

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Sávtartás vészhelyzetben és sávelhagyásra figyelmeztetés

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – táblázat – 61 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Módosítás

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – táblázat – 72 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Intelligens sebességszabályozó rendszer

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Módosítás

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Intelligens sebességszabályozó rendszer

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – táblázat – 90 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Esemény- (baleseti) adatrögzítő

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Módosítás

Tárgy

ENSZ-előírások

További különös műszaki követelmények

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Alkotóelem

Esemény- (baleseti) adatrögzítő

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – A táblázathoz fűzött megjegyzések – D pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

D. Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

D. Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 48 hónappal követő nap dátumát.]

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 36 hónappal követő nap dátumát.]

A járművek nyilvántartásba vétele, valamint az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek forgalmazása és üzembe helyezése betiltásának dátuma:

A járművek nyilvántartásba vétele, valamint az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek forgalmazása és üzembe helyezése betiltásának dátuma:

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 84 hónappal követő nap dátumát.]

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 72 hónappal követő nap dátumát.]

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyása

Hivatkozások

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

28.5.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyása

Hivatkozások

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Az elfogadás dátuma

21.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Benyújtás dátuma

4.3.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat