Procedure : 2018/0145(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0151/2019

Ingediende teksten :

A8-0151/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0391

VERSLAG     ***I
PDF 451kWORD 247k
4.3.2019
PE 629.496v02-00 A8-0151/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, voor wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0286),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0194/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 2018(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie vervoer en toerisme (A8-0151/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/858 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

 

(Dit amendement is in de hele tekst van toepassing wanneer er sprake is van Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en de goedkeuring van en het markttoezicht op systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG)nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1). Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad24 25 bevat administratieve bepalingen en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden om de goede werking van de interne markt te waarborgen en te zorgen voor een hoog niveau van veiligheids- en milieuprestaties.

(1)  Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad24 bevat administratieve bepalingen en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden om de goede werking van de interne markt te waarborgen en te zorgen voor een hoog niveau van veiligheids- en milieuprestaties.

__________________

__________________

24 Verordening (EU) 2018/… van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L van ..., blz. ).

24 Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1).

+ PO: please insert in the text the number of the Regulation contained in document PE-CONS No73/17 (2016/0014 (COD)) and insert the number, date and OJ reference of that Regulation in the footnote.

 

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  De veiligheid op de weg in de Unie vraagt om een gecoördineerd beleid op internationaal niveau in het kader van de VN/ECE-overeenkomsten en in het bijzonder in de Working Party 29 (WP.29), alsmede om een geïntegreerde aanpak op Unie-, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Daarom is het noodzakelijk de acties en maatregelen die de verschillende instanties ondernemen ten aanzien van belangrijke onderdelen van de veiligheid op de weg met betrekking tot voertuigen, rijgedrag, verkeersborden en infrastructuur te coördineren.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In de afgelopen decennia hebben ontwikkelingen op het gebied van voertuigveiligheid aanzienlijk bijgedragen aan de algemene daling van het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer. Door verschillende factoren, waaronder structurele en gedragsfactoren, is deze daling in de Unie echter recent gestagneerd, en zonder nieuwe initiatieven inzake algemene verkeersveiligheid zullen de veiligheidseffecten van de huidige benadering de gevolgen van het toenemende verkeersvolume niet meer kunnen ondervangen. Daarom moeten de veiligheidsprestaties van de voertuigen verder worden verbeterd, als onderdeel van een geïntegreerde aanpak voor verkeersveiligheid en om kwetsbare weggebruikers beter te beschermen.

(3)  In de afgelopen decennia hebben ontwikkelingen op het gebied van voertuigveiligheid aanzienlijk bijgedragen aan de algemene daling van het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer. In 2017 zijn echter 25 300 mensen op de wegen van de EU om het leven gekomen, een aantal dat de afgelopen vier jaar ongewijzigd is gebleven. Daarnaast raken jaarlijks 135 000 mensen ernstig gewond bij botsingen. De Unie zal haar uiterste best doen om deze aantallen drastisch omlaag te brengen, waarbij het doel is de "Vision Zero"-doelstelling van 'geen dodelijke ongevallen' te verwezenlijken. Daarom zijn er niet alleen veiligheidsmaatregelen nodig om de inzittenden van voertuigen te beschermen, maar moeten er ook concrete maatregelen worden getroffen ter voorkoming van doden en gewonden onder kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, teneinde de andere verkeersdeelnemers te beschermen. Zonder nieuwe initiatieven inzake algemene verkeersveiligheid zullen de veiligheidseffecten van de huidige benadering de gevolgen van het toenemende verkeersvolume niet meer kunnen ondervangen. Daarom moeten de veiligheidsprestaties van de voertuigen verder worden verbeterd, als onderdeel van een geïntegreerde aanpak voor verkeersveiligheid en om kwetsbare weggebruikers beter te beschermen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  In de definitie van kwetsbare weggebruikers moeten ook gemotoriseerde weggebruikers zoals de bestuurders van segways en van elektrische autopeds, rolstoelen en fietsen worden opgenomen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De technische vooruitgang op het gebied van geavanceerde voertuigveiligheidssystemen biedt nieuwe mogelijkheden om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Om het aantal doden tot een minimum te beperken, moeten bepaalde nieuwe, relevante technologieën worden ingevoerd.

(4)  De technische vooruitgang op het gebied van geavanceerde voertuigveiligheidssystemen biedt nieuwe mogelijkheden om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Om het aantal doden en zwaargewonden tot een minimum te beperken, moet een pakket nieuwe, relevante technologieën worden ingevoerd.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Om aangaande de systemen voor controle van de bandenspanning voor technologieneutraliteit te zorgen, moeten de prestatievoorschriften zowel directe als indirecte systemen in kwestie toelaten.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  De voorgestelde regelgevingsmaatregelen, die tot doel hebben het aantal verkeersdoden en -ongevallen en de ernst van verwondingen en schade te verminderen, kunnen alleen doeltreffend zijn als zij door de weggebruikers worden aanvaard. Daarom moeten voertuigfabrikanten hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de systemen en voorzieningen waarin deze verordening voorziet op zodanige wijze ontwikkeld worden dat de bestuurder ondersteund wordt, hetgeen dan weer de waarschijnlijkheid vergroot dat de systemen en voorzieningen worden aanvaard en daadwerkelijk gebruikt. Met het oog daarop moet in de gebruiksinstructies van het motorvoertuig ook uitleg over de werking en de beperkingen van deze systemen en voorzieningen worden opgenomen, in duidelijke en consumentvriendelijke bewoordingen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Systemen voor intelligente snelheidsondersteuning, rijstrookassistentie, vermoeidheids- en aandachtsdetectie, afleidingsdetectie en achteruitrijdetectie kunnen het aantal slachtoffers aanzienlijk doen verminderen. Deze systemen zijn bovendien gebaseerd op technologieën die ook zullen worden gebruikt voor onderling verbonden en geautomatiseerde voertuigen. Daarom moeten er op het niveau van de Unie geharmoniseerde regels en testprocedures voor de typegoedkeuring van voertuigen met betrekking tot deze systemen en voor de typegoedkeuring van die systemen als technische eenheden worden vastgesteld.

(6)  Geavanceerde noodremsystemen, systemen voor intelligente snelheidsondersteuning, noodrijstrookassistentie, vermoeidheids- en afleidingswaarschuwing, geavanceerde afleidingswaarschuwing en achteruitrijdetectie zijn veiligheidssystemen die het aantal slachtoffers aanzienlijk kunnen doen verminderen. Sommige van deze veiligheidssystemen vormen bovendien de basis van technologieën die zullen worden gebruikt voor geautomatiseerde voertuigen. Al deze systemen moeten functioneren zonder enige vorm van biometrische informatie van de bestuurders of passagiers, met inbegrip van gezichtsherkenning. Daarom moeten er op het niveau van de Unie geharmoniseerde regels en testprocedures voor de typegoedkeuring van voertuigen met betrekking tot deze systemen en voor de typegoedkeuring van die systemen als technische eenheden worden vastgesteld. De technische vooruitgang op het gebied van deze systemen moet in acht worden genomen bij elke evaluatie van de bestaande wetgeving, teneinde deze toekomstbestendig te maken, met strikte inachtneming van het privacybeginsel en de regels inzake gegevensbescherming, en ter ondersteuning van de ontwikkelingen in het kader van het "Vision Zero"-project. Bovendien moet worden gewaarborgd dat die systemen gedurende de gehele levenscyclus van het voertuig veilig kunnen worden gebruikt.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Het moet mogelijk zijn de intelligente snelheidsondersteuning uit te schakelen wanneer een bestuurder bijvoorbeeld valse waarschuwingen of ongeëigende feedback krijgt als gevolg van slechte weersomstandigheden, tijdelijk conflicterende wegmarkeringen op plaatsen waar wordt gebouwd, en misleidende, beschadigde of ontbrekende verkeersborden. Deze uitschakelmogelijkheid moet onder de controle van de bestuurder zijn, zo lang voorhanden zijn als noodzakelijk is en op eenvoudige wijze door de bestuurder kunnen worden bediend. Het systeem moet altijd ingeschakeld zijn op het moment dat de motor wordt gestart en de bestuurder moet te allen tijde kunnen zien of het systeem aan of uit staat.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter)  Het wordt algemeen erkend dat de veiligheidsgordel een van de belangrijkste en doeltreffendste veiligheidsvoorzieningen is. Om die reden zouden verklikkersystemen voor veiligheidsgordels het aantal doden verder kunnen terugdringen of de ernst van verwondingen kunnen verminderen door ervoor te zorgen dat meer mensen in de Unie een veiligheidsgordel dragen. Dit is de reden dat verklikkersystemen voor veiligheidsgordels voor bestuurders in alle nieuwe passagiersauto's op grond van Verordening (EG) nr. 661/2009 reeds sinds 2014 verplicht zijn. Dit werd verwezenlijkt middels de implementatie van VN-reglement 16 houdende de desbetreffende technische voorschriften. Op grond van de aanpassing van die VN-verordening aan de technische vooruitgang moeten alle voor- en achterstoelen van M1- en N1-voertuigen, alsmede alle voorstoelen van N2-, N3-, M2- en M3-voertuigen vanaf 1 september 2019 (in het geval van nieuwe types), respectievelijk 1 september 2021 (alle nieuwe motorvoertuigen) met verklikkersystemen voor veiligheidsgordels uit te rusten.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De introductie van een gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen, die een reeks cruciale voertuiggegevens opslaat gedurende een korte tijdspanne vóór, tijdens en na een initiërende gebeurtenis (bv. het opblazen van een airbag), wordt beschouwd als een waardevolle stap voor het verkrijgen van meer accurate, diepgaande ongevalsgegevens. Daarom moet het verplicht worden motorvoertuigen met dergelijke recorders uit te rusten. Dergelijke recorders moeten de gegevens bovendien op zodanige wijze kunnen registreren en opslaan dat de lidstaten de gegevens kunnen gebruiken om de verkeersveiligheid te analyseren en de doeltreffendheid van ingevoerde specifieke maatregelen te evalueren.

(7)  De introductie van een gegevensrecorder voor ongevallen, die een reeks cruciale geanonimiseerde voertuiggegevens opslaat gedurende een korte tijdspanne onmiddellijk vóór, tijdens en onmiddellijk na een verkeersongeval (bv. geïnitieerd door het opblazen van een airbag), wordt beschouwd als een waardevolle stap voor het verkrijgen van meer accurate, diepgaande ongevalsgegevens. Daarom moet het verplicht worden alle motorvoertuigen met dergelijke recorders uit te rusten. Deze recorders moeten de gegevens op zodanige wijze kunnen registreren en opslaan dat uitsluitend de lidstaten die gegevens kunnen gebruiken om de verkeersveiligheid te analyseren en de doeltreffendheid van ingevoerde specifieke maatregelen te evalueren, zonder dat de eigenaar of houder van het voertuig aan de hand van de opgeslagen gegevens kan worden geïdentificeerd.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De verwerking van persoonsgegevens, zoals informatie over de bestuurder die verwerkt wordt in gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen of informatie over de bestuurder in het kader van het systeem voor vermoeidheids- en aandachtsdetectie of geavanceerde afleidingsdetectie, moet altijd geschieden overeenkomstig de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming28. Daarnaast gelden er specifieke waarborgen voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden via op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem29.

(8)  De verwerking van persoonsgegevens, zoals informatie over de bestuurder die verwerkt wordt in gegevensrecorders voor ongevallen of informatie over de bestuurder in het kader van het systeem voor vermoeidheids- en aandachtsdetectie of geavanceerde afleidingsdetectie, moet altijd geschieden overeenkomstig de Unie-wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming28. Gegevensrecorders voor ongevallen moeten functioneren met een systeem met gesloten circuit, waarbij de opgeslagen gegevens overschreven worden. Het systeem mag bovendien geen identificatie van het voertuig of de bestuurder mogelijk maken. Daarnaast moeten de systemen voor vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing of geavanceerde afleidingswaarschuwing niet continu gegevens opslaan of bewaren, behalve die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze opgeslagen of anderszins verwerkt zijn binnen het systeem met een gesloten circuit. Bovendien gelden er specifieke waarborgen voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden via op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem29.

__________________

__________________

28 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

28 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

29 Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77).

29 Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Omdat het gebruik van een mobiele telefoon of ander apparaat tijdens het rijden de rijvaardigheid ernstig beïnvloedt, moeten voertuigfabrikanten hun tests publiceren om de naleving aan te tonen van de leidende beginselverklaring met betrekking tot de mens-machine interface (MMI) inzake informatie- en infotainmentsystemen aan boord van voertuigen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter)  Geavanceerde rem- of rijstrookassistentiesystemen zijn in sommige gevallen mogelijkerwijs niet volledig gebruiksklaar, in het bijzonder als gevolg van tekortkomingen van de weginfrastructuur. In die gevallen moeten de systemen zichzelf buiten werking stellen en de bestuurder daarvan op de hoogte stellen. Als de systemen zichzelf niet automatisch buiten werking stellen, moet het mogelijk zijn ze met de hand uit te schakelen. Een dergelijke buitenwerkingstelling moet tijdelijk zijn en alleen zolang duren als het systeem niet volledig gebruiksklaar is. Bestuurders moeten de geavanceerde rem- of rijstrookassistentiesystemen ook kunnen negeren in gevallen waarin de werking ervan grotere risico's of schade tot gevolg zou kunnen hebben. Dit garandeert dat de bestuurder te allen tijde de controle over zijn voertuig behoudt. De systemen moeten echter ook situaties kunnen onderkennen waarin de bestuurder zijn voertuig niet langer kan besturen, en derhalve kunnen ingrijpen om ernstiger ongevallen te voorkomen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Na de goedkeuring van de Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad33 zijn de technische voorschriften en de testprocedures voor de goedkeuring van waterstofvoertuigen, waterstofsystemen en onderdelen van waterstofsystemen op het niveau van de Verenigde Naties verder ontwikkeld om rekening te houden met de technische vooruitgang. VN-Reglement nr. 13434 is momenteel ook in de Unie van toepassing voor de typegoedkeuring van waterstofsystemen in motorvoertuigen. Naast die voorschriften gelden er ook criteria voor de kwaliteit van het materiaal dat gebruikt wordt in de systemen van voertuigen op gecomprimeerde waterstof, maar die zijn vooralsnog uitsluitend op het niveau van de Unie vastgesteld.

(13)  Na de goedkeuring van de Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad33 zijn de technische voorschriften en de testprocedures voor de goedkeuring van waterstofvoertuigen, waterstofsystemen en onderdelen van waterstofsystemen op het niveau van de Verenigde Naties verder ontwikkeld om rekening te houden met de technische vooruitgang. VN-Reglement nr. 13434 is momenteel ook in de Unie van toepassing voor de typegoedkeuring van waterstofsystemen in motorvoertuigen. Naast die voorschriften moeten er op het niveau van de Unie criteria worden vastgesteld voor de kwaliteit van het materiaal en de vulrecipiënten die gebruikt worden in de systemen van voertuigen op waterstof.

__________________

__________________

33 Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 35, 4.2.2009, blz. 32).

33 Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de typegoedkeuring van m3otorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 35, 4.2.2009, blz. 32).

34 VN-Reglement nr. 134 tot vaststelling van uniforme voorschriften voor de goedkeuring van motorvoertuigen en onderdelen daarvan wat de veiligheidsprestaties van motorvoertuigen op waterstof (HFCV) betreft

34 VN-Reglement nr. 134 tot vaststelling van uniforme voorschriften voor de goedkeuring van motorvoertuigen en onderdelen daarvan wat de veiligheidsprestaties van motorvoertuigen op waterstof (HFCV) betreft

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Van oudsher wordt de totale lengte van vrachtwagencombinaties beperkt door regels van de Unie, met als resultaat de typische structuur "cabine boven motor" die zorgt voor een maximale laadruimte. De hoge positie van de bestuurder heeft echter geleid tot een grotere dode hoek en tot een geringe directe zichtbaarheid rondom de vrachtwagencabine. Dit is een belangrijke factor voor ongevallen waarbij vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers betrokken zijn. Het aantal slachtoffers zou aanzienlijk verminderd kunnen worden door verbetering van het directe zicht. Er moeten dus voorschriften worden ingevoerd om het directe zicht te verbeteren.

(15)  Van oudsher wordt de totale lengte van vrachtwagencombinaties beperkt door regels van de Unie, met als resultaat de typische structuur "cabine boven motor" die zorgt voor een maximale laadruimte. De hoge positie van de bestuurder heeft echter geleid tot een grotere dode hoek en tot een geringe directe zichtbaarheid rondom de vrachtwagencabine. Dit is een belangrijke factor voor ongevallen waarbij vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers betrokken zijn. Het aantal slachtoffers zou aanzienlijk verminderd kunnen worden door verbetering van het directe zicht. Er moeten dus voorschriften worden ingevoerd om het directe zicht te verbeteren, zodat de directe zichtbaarheid van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers vanaf de plaats van de bestuurder beter wordt. Bij het ontwerp van de specifieke voorschriften voor direct zicht moet rekening worden gehouden met de bijzondere kenmerken van de verschillende voertuigtypes.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Gezien de nadruk die bij de EU-verordeningen voor voertuigveiligheid ligt op de bescherming van kwetsbare weggebruikers door, onder meer, een goede zichtbaarheid voor de bestuurders te waarborgen, moeten openbare en particuliere entiteiten niet meer voorschrijven dat labels, vignetten of stickers voor welk doel dan ook op het doorzichtige oppervlak van de ruiten van het voertuig worden aangebracht. Daarnaast moeten de nationale instanties handhavend optreden om ervoor te zorgen dat de voor- en zijruiten daadwerkelijk vrij blijven van labels, vignetten, stickers en andere items die het zicht beperken om de doeltreffendheid van de EU-voorschriften inzake zichtbaarheid voor bestuurders niet van hun nuttige effect te beroven.

(16)  Gezien de nadruk die bij de Unieverordeningen voor voertuigveiligheid ligt op de bescherming van kwetsbare weggebruikers door, onder meer, een goede zichtbaarheid voor de bestuurders te waarborgen, moet ernaar worden gestreefd voorruiten vrij te houden van labels, vignetten, stickers, tolkastjes en andere objecten. Hiertoe moeten voertuigfabrikanten in overleg met de nationale autoriteiten en met belangengroepen inzake veiligheid overwegen om te preciseren op welke delen van het doorzichtige oppervlak van de ruiten van het voertuig labels, vignetten, tolkastjes of stickers van welke aard dan ook kunnen worden aangebracht zonder dat dit gevaren oplevert of de veiligheid van kwetsbare weggebruikers in het gedrang brengt.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Geautomatiseerde en onderling verbonden voertuigen kunnen aanzienlijk helpen bij het verminderen van het aantal verkeersdoden, want naar schatting is zo'n 90 % van de verkeersongevallen het gevolg van een menselijke fout. Aangezien geautomatiseerde voertuigen geleidelijk de taken van de bestuurder zullen overnemen, moeten er op het niveau van de Unie geharmoniseerde regels en technische voorschriften voor geautomatiseerde voertuigsystemen worden vastgesteld.

(17)  Geautomatiseerde voertuigen kunnen aanzienlijk helpen bij het verminderen van het aantal verkeersdoden, want naar schatting is ruim 90 % van de verkeersongevallen tot op zekere hoogte het gevolg van een menselijke fout. Aangezien geautomatiseerde voertuigen geleidelijk de taken van de bestuurder zullen overnemen, moeten er op het niveau van de Unie geharmoniseerde regels en technische voorschriften voor geautomatiseerde voertuigsystemen, waaronder met betrekking tot controleerbare veiligheidswaarborgen voor de besluitvorming door geautomatiseerde voertuigen, worden vastgesteld en op internationaal niveau in het kader van VN/ECE WP.29 worden bevorderd.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Aangezien de gemiddelde leeftijd van voertuigen in de Unie meer dan tien jaar bedraagt, kan het inbouwen in bestaande voertuigen van geavanceerde bestuurdersondersteunende systemen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal verkeersdoden in de Unie. De Unie moet dan ook blijven toetsen of het inbouwen in bestaande voertuigen, in het bijzonder bussen en vrachtwagens, van geavanceerde bestuurdersondersteunende systemen uitvoerbaar en kosteneffectief is.

Motivering

Het achteraf inbouwen van veiligheidsvoorzieningen verhoogt het veiligheidsniveau van in gebruik zijnde voertuigen en komt de bescherming van kwetsbare weggebruikers ten goede. Deze verordening sluit aan bij de mededeling van de Commissie en eerdere verslagen van het Europees Parlement op dit gebied.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 ter)  Voertuigveiligheid beperkt zich niet langer tot bescherming tegen diefstal, maar dient gericht te zijn op de bescherming van de voertuigarchitectuur als geheel om uitval of aantasting van de integriteit van het systeem en de onderdelen te voorkomen. Er moet voor worden gezorgd dat het voertuig, het systeem, de technische eenheid, de componenten alsook de onderdelen en uitrustingsstukken blijven voldoen aan de goedkeuringsvoorschriften voor veiligheid en milieu, en minder gevaar lopen in het ongerede te raken tijdens de levensduur van het voertuig, met behulp van redelijke maar actuele beschermingsmaatregelen. De mogelijkheden om de in het voertuig aanwezige gegevens wederrechtelijk in te zien en de software langs draadloze weg illegaal aan te passen nemen toe als gevolg van de connectiviteit en automatisering van voertuigen. Om dit risico tegen te gaan, dienen de VN-reglementen inzake veiligheid, cyberveiligheid en draadloze software-updates zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding ervan verplicht te worden toegepast. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat voertuigen, hun systemen, technische eenheden, componenten, onderdelen en uitrustingsstukken bij het in de handel brengen ervan zijn voorzien van actuele beveiligingstechnologie en dat dit hoge niveau van veiligheid gehandhaafd blijft door de hardware en de software tijdens de levensduur van het voertuig regelmatig bij te werken. Deze veiligheidsmaatregelen ontslaan de voertuigfabrikant niet van de verplichting om toegang te verschaffen tot uitgebreide diagnostische informatie en de in het voertuig aanwezige gegevens die nodig zijn om een voertuig te repareren en te onderhouden.

Motivering

In overeenstemming met het eindverslag van de VN/ECE-werkgroep ITS/AD werd aanbevolen dat WP29 een VN-reglement inzake cyberveiligheid vaststelt. Cyberveiligheid is slechts één van de pijlers onder algehele voertuigveiligheid. De veiligheid moet van de wieg tot het graf gegarandeerd zijn en worden bewerkstelligd door bij het ontwerpen van onderling verbonden voertuigen rekening te houden met de veiligheid, zodat het technisch erg moeilijk en economisch onaantrekkelijk wordt om ermee te knoeien, hetzij fysiek hetzij via draadloze weg.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  De Unie moet de ontwikkeling van technische voorschriften voor het rolgeluid, de rolweerstand en de grip op nat wegdek van banden op het niveau van de Verenigde Naties blijven stimuleren. Die nadere bepalingen zijn nu namelijk opgenomen in VN-Reglement nr. 117. Het proces van aanpassing van de voorschriften voor banden om rekening te houden met de technische vooruitgang moet op het niveau van de Verenigde Naties worden voortgezet, met name om ervoor te zorgen dat de prestaties van banden ook aan het einde van de levensduur van de banden, in versleten toestand, worden beoordeeld en om het idee te bevorderen dat banden gedurende hun volledige levensduur aan de voorschriften moeten beantwoorden en niet voortijdig moeten worden vervangen. De in Verordening (EG) nr. 661/2009 opgenomen voorschriften voor de prestaties van banden moeten worden vervangen door gelijkwaardige VN-reglementen.

(19)  De Unie moet de ontwikkeling van technische voorschriften voor het rolgeluid, de rolweerstand en de grip op nat wegdek van banden op het niveau van de Verenigde Naties blijven stimuleren. Die nadere bepalingen zijn nu namelijk opgenomen in VN-Reglement nr. 117. Het proces van aanpassing van de voorschriften voor banden om rekening te houden met de technische vooruitgang moet snel en ambitieus op het niveau van de Verenigde Naties worden voortgezet, met name om ervoor te zorgen dat de prestaties van banden ook aan het einde van de levensduur van de banden, in versleten toestand, worden beoordeeld en om het idee te bevorderen dat banden gedurende hun volledige levensduur aan de voorschriften moeten beantwoorden en niet voortijdig moeten worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat aan strikte normen wordt voldaan, moeten de in Verordening (EG) nr. 661/2009 opgenomen voorschriften voor de prestaties van banden worden gecontroleerd en geëvalueerd, en moeten deze worden vervangen wanneer de prestaties van banden in de Unie kunnen worden verbeterd.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Vóór de datum van toepassing van deze verordening moeten nadere technische voorschriften en specifieke testprocedures voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en van systemen, onderdelen en technische eenheden moeten worden vastgesteld in gedelegeerde handelingen. Bovendien moeten de fabrikanten voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de voorschriften van deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen. Daarom moet de toepassing van deze verordening worden uitgesteld,

(25)  Vóór de datum van toepassing van deze verordening moeten nadere technische voorschriften en specifieke testprocedures voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en van systemen, onderdelen en technische eenheden moeten worden vastgesteld in gedelegeerde handelingen. Bovendien moeten de fabrikanten voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de voorschriften van deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen. Daarom moet de toepassing van deze verordening indien noodzakelijk worden uitgesteld,

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  Om de naleving van deze verordening te waarborgen, moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de bepalingen inzake corrigerende maatregelen en sancties van Verordening (EU) 2018/858 ten uitvoer worden gelegd,

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening worden voorschriften vastgesteld betreffende:

1. Bij deze verordening worden voorschriften vastgesteld betreffende:

1.  de typegoedkeuring van voertuigen en voor voertuigen ontworpen en gebouwde systemen, onderdelen en technische eenheden wat betreft de algemene kenmerken en veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers;

a)  de typegoedkeuring van voertuigen en voor voertuigen ontworpen en gebouwde systemen, onderdelen en technische eenheden wat betreft de algemene kenmerken en veiligheid ervan en de bescherming en veiligheid van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers;

2.  de typegoedkeuring van voertuigen wat betreft bandenspanningscontrolesystemen, met betrekking tot de veiligheid, brandstofefficiëntie en CO2-emissies ervan; alsmede

b)  de typegoedkeuring van voertuigen wat betreft bandenspanningscontrolesystemen, met betrekking tot de veiligheid, brandstofefficiëntie en CO2-emissies ervan; alsmede

3.  de typegoedkeuring van nieuw geproduceerde banden wat betreft de veiligheid en de milieuprestaties ervan.

c)  de typegoedkeuring van nieuw geproduceerde banden wat betreft de veiligheid en de milieuprestaties ervan.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Deze verordening preciseert en vormt een aanvulling op Verordening (EU) 2018/858 betreffende de algemene veiligheid van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, en betreffende de bescherming en de veiligheid van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)  "kwetsbare weggebruiker": een weggebruiker die gebruikmaakt van een gemotoriseerd voertuig op twee wielen of een niet-gemotoriseerde weggebruiker, zoals een fietser of voetganger;

  "kwetsbare weggebruiker": een weggebruiker die gebruikmaakt van een gemotoriseerd voertuig met een of meerdere wielen maar zonder beschermende carrosserie, of een niet-gemotoriseerde weggebruiker, zoals een fietser of voetganger;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  "intelligente snelheidsondersteuning": een systeem dat dient om de bestuurder te helpen de juiste snelheid voor de wegomgeving aan te houden door hem via het gaspedaal een voelbaar signaal te geven met informatie over snelheidsbeperkingen, die verkregen wordt door waarneming van verkeersborden en signalisatie, op basis van op infrastructuursignalen en/of elektronische kaartgegevens die in het voertuig beschikbaar zijn;

3)  "intelligente snelheidsondersteuning": een systeem dat dient om de bestuurder te helpen de juiste snelheid voor de wegomgeving aan te houden door hem via de versnellingsbediening een specifiek en gepast signaal te geven, of via andere middelen die voldoende doeltreffend zijn om de aandacht van de bestuurder te trekken, op basis van informatie over snelheidsbeperkingen die verkregen wordt door waarneming van verkeersborden en signalisatie en op basis van infrastructuursignalen en/of elektronische kaartgegevens die in het voertuig beschikbaar zijn;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5)  "vermoeidheids- en aandachtsdetectie": systeem dat de alertheid van de bestuurder beoordeelt door de voertuigsystemen te analyseren en dat de bestuurder zo nodig waarschuwt;

5)  "vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing": systeem dat de alertheid van de bestuurder beoordeelt door de voertuigsystemen te analyseren en dat de bestuurder zo nodig waarschuwt;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6)  "geavanceerde afleidingsdetectie": systeem dat het niveau van de visuele aandacht van de bestuurder voor de verkeerssituatie kan herkennen en de dat bestuurder zo nodig waarschuwt;

6)  "geavanceerde afleidingswaarschuwing voor de bestuurder": systeem dat de bestuurder waarschuwt wanneer hij wordt afgeleid, of dat afleiding helpt voorkomen;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7)  "noodstopsignaal": een snel knipperend stoplicht dat wordt gebruikt om andere weggebruikers achter het voertuig erop te attenderen dat het voertuig sterk vertraagt in verband met de heersende omstandigheden op de weg;

7)  "noodstopsignaal": een lichtsignaalfunctie die wordt gebruikt om andere weggebruikers achter het voertuig erop te attenderen dat het voertuig sterk vertraagt in verband met de heersende omstandigheden op de weg;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8)  "achteruitrijdetectie": camera of monitor, optisch of detectiesysteem om de bestuurder attent te maken op mensen en voorwerpen die zich achter het voertuig bevinden met als voornaamste doel botsingen te vermijden bij het achteruitrijden;

8)  "achteruitrijdetectie": camera en monitor, optisch of detectiesysteem om de bestuurder attent te maken op mensen en voorwerpen die zich achter het voertuig bevinden met als voornaamste doel botsingen te vermijden bij het achteruitrijden;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10)  "geavanceerd noodremsysteem": systeem dat automatisch een mogelijke botsing kan detecteren en het remsysteem van het voertuig kan activeren om het voertuig af te remmen teneinde een botsing te vermijden of te verzachten;

10)  "geavanceerd noodremsysteem": systeem dat automatisch een mogelijke botsing kan detecteren en automatisch het remsysteem van het voertuig op het laatst mogelijke moment kan activeren om het voertuig af te remmen teneinde een botsing te vermijden of te verzachten;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11)  "rijstrookassistentiesysteem": systeem dat de positie van het voertuig ten opzichte van de grens van de rijstrook controleert en een koppel op het stuur of druk op de remmen toepast wanneer de rijstrook (bijna) wordt verlaten en een botsing mogelijk is;

11)  "noodrijstrookassistentiesysteem": een systeem dat de bestuurder helpt het voertuig op veilige afstand te houden ten opzichte van de grens van de rijstrook of weg wanneer de rijstrook (bijna) wordt verlaten en een botsing mogelijk is;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13)  "gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen": systeem dat kritische, botsinggerelateerde parameters en informatie vóór, tijdens en na een botsing registreert en opslaat;

13)  "gegevensrecorder voor ongevallen": systeem dat uitsluitend tot doel heeft kritische, botsinggerelateerde parameters en informatie kort vóór, tijdens en onmiddellijk na een botsing te registreren en op te slaan;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

18)  "waterstofaandrijfsysteem": de interne verbrandingsmotor of het brandstofcelsysteem waarmee het voertuig wordt aangedreven;

18)  "waterstofaandrijfsysteem": de energie-omzetter waarmee het voertuig wordt aangedreven;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

21)  "geautomatiseerd voertuig": motorvoertuig dat ontworpen en gebouwd is om zich gedurende langere tijd autonoom te verplaatsen zonder permanent menselijk toezicht;

21)  "geautomatiseerd voertuig": een motorvoertuig dat ontworpen en gebouwd is om zich gedurende enige tijd autonoom te verplaatsen zonder permanent menselijk toezicht, maar waarbij de bestuurder nog steeds wordt geacht of verplicht is in te grijpen;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – alinea 2 – punt 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

21 bis)  "volledig geautomatiseerd voertuig": motorvoertuig dat ontworpen en gebouwd is om zich autonoom te verplaatsen zonder enig menselijk toezicht;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

26)  "hoek frontbeschermingsinrichting": het contactpunt van de frontbeschermingsinrichting met een verticaal vlak dat een hoek van 60° maakt met het verticale langsvlak van het voertuig en dat het buitenoppervlak van de frontbeschermingsinrichting raakt;

Schrappen

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

27)  "hoogte onderrand frontbeschermingsinrichting": bij elke transversale positie, de verticale afstand tussen de grond en de referentielijn onderrand frontbeschermingsinrichting, met het voertuig in zijn normale rijpositie.

Schrappen

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

27 bis)  "cyberveiligheid": bescherming tegen manipulatie op afstand en manipulaties die de integriteit van het voertuig aantasten.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De fabrikanten zorgen ervoor dat de voertuigen zodanig worden ontworpen, gebouwd en geassembleerd dat het risico van letsel voor inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers zo klein mogelijk is.

4.  De fabrikanten zorgen ervoor dat de voertuigen zodanig worden ontworpen, gebouwd en geassembleerd dat het risico van letsel voor inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers wordt voorkomen of zo klein mogelijk is.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  voetgangers, fietsers, zicht en zichtbaarheid;

b)  kwetsbare weggebruikers, zich en zichtbaarheid;

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De fabrikanten zorgen er eveneens voor dat de systemen en voorzieningen waarnaar in de artikelen 5 tot en met 11 wordt verwezen op zodanige wijze ontworpen zijn dat de acceptatie door gebruikers er beter op wordt, en dat de gebruiksinstructies voor motorvoertuigen uitleg bevatten, in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen, over de werking van deze systemen en voorzieningen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast te stellen om nadere voorschriften goed te keuren betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden met betrekking tot de in bijlage II vermelde voorschriften, teneinde te zorgen voor een hoog niveau van algemene voertuigveiligheid en bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers.

7.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen in aanvulling op deze verordening vast middels de goedkeuring van nadere voorschriften goed te keuren betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden met betrekking tot de in bijlage II vermelde voorschriften, teneinde te zorgen voor een hoog niveau van algemene voertuigveiligheid en bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze nadere voorschriften worden ten minste 15 maanden voor de in bijlage II genoemde relevante data vastgelegd en gepubliceerd.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De voertuigen worden uitgerust met een nauwkeurig bandenspanningscontrolesysteem dat de bestuurder in het voertuig waarschuwt wanneer in een band spanningsverlies optreedt, teneinde bij uiteenlopende weg- en omgevingsomstandigheden een optimaal brandstofverbruik en een optimale verkeersveiligheid te waarborgen.

1.  De voertuigen worden uitgerust met een nauwkeurig bandenspanningscontrolesysteem dat de bestuurder in het voertuig waarschuwt wanneer in een band spanningsverlies optreedt bij uiteenlopende weg- en omgevingsomstandigheden.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast te stellen om nadere bepalingen goed te keuren betreffende specifieke testprocedures en technische voorschriften voor:

4.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen in aanvulling op deze verordening vast middels de goedkeuring van nadere bepalingen goed te keuren betreffende specifieke testprocedures en technische voorschriften voor:

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de typegoedkeuring van banden, met inbegrip van de technische voorschriften voor de montage ervan.

b)  de typegoedkeuring van banden, met inbegrip van de slijtage en de technische voorschriften voor de montage ervan.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze nadere voorschriften worden ten minste 15 maanden voor de in bijlage II genoemde relevante data vastgelegd en gepubliceerd.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  vermoeidheids- en aandachtsdetectie;

c)  vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  geavanceerde afleidingsdetectie;

d)  geavanceerde afleidingswaarschuwing voor de bestuurder;

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  gegevensrecorder voor ongevallen.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de bestuurder moet via het gaspedaal kunnen voelen dat de toepasselijke snelheidslimiet is bereikt of overschreden;

a)  de bestuurder moet via de versnellingsbediening, of via andere doeltreffende middelen, een specifiek en geëigend signaal kunnen krijgen dat de toepasselijke snelheidslimiet is overschreden;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het systeem mag niet kunnen worden uitgeschakeld of geblokkeerd;

b)  het systeem kan worden uitgeschakeld;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de bestuurder moet door normale bediening van het gaspedaal soepel kunnen voorbijgaan aan de door het systeem aangegeven voertuigsnelheid, zonder dat er een kickdown nodig is;

c)  de bestuurder moet door normale bediening van de versnellingsbediening soepel kunnen voorbijgaan aan de door het systeem aangegeven voertuigsnelheid;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  bij gebruik van een snelheidregelaar (cruise control) moet de intelligente snelheidsondersteuning zorgen voor automatische aanpassing aan een lagere snelheidslimiet.

Schrappen

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  de prestatiedoelstellingen worden op zodanige wijze vastgelegd dat de kans op fouten onder reële rijomstandigheden tot nul of tot een minimum wordt beperkt;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter)  de systemen bevinden zich in de normale werkmodus wanneer de hoofdbesturingsschakelaar van het voertuig wordt geactiveerd.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een motorvoertuig dat uitgerust is met een systeem voor geavanceerde afleidingsdetectie overeenkomstig punt d) van lid 1 kan ook worden geacht te voldoen aan het voorschrift van punt c) van dat lid.

Schrappen

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De systemen voor vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing of geavanceerde afleidingswaarschuwing voor de bestuurder worden op zodanige wijze ontworpen dat zij niet continu gegevens opslaan of bewaren, behalve die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze opgeslagen of anderszins verwerkt worden binnen het systeem met een gesloten circuit. Daarnaast worden deze gegevens op geen enkel moment toegankelijk gemaakt voor of ter beschikking gesteld aan derde partijen, en onmiddellijk na verwerking verwijderd. Deze systemen worden verder op zodanige wijze ontworpen dat overlappingen worden vermeden en de bestuurder niet afzonderlijk en gelijktijdig, of op verwarrende wijze, wordt gewaarschuwd in gevallen waarin één actie beide systemen activeert.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De gegevensrecorder voor ongevallen mag echter niet de laatste vier cijfers van het voertuigidentificatiedeel van het voertuigidentificatienummer kunnen registreren en opslaan, noch enige andere informatie waaruit het individuele voertuig zelf, of de eigenaar of bezitter, kunnen worden afgeleid.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater.  Gegevensrecorders voor ongevallen voldoen in het bijzonder aan de volgende voorschriften:

 

a) de gegevens die kort vóór, tijdens en onmiddellijk na een botsing door de recorders kunnen worden geregistreerd en opgeslagen betreffen onder andere de snelheid van het voertuig, het remmen, de positie en de overhelling van het voertuig op de weg, de toestand en de mate van activering van alle veiligheidssystemen van het voertuig, een op de 112-dienst gebaseerd eCall-boordsysteem, remactivering en de relevante inputparameters van de systemen voor actieve veiligheid en ongevalpreventie aan boord van het voertuig; deze gegevens moeten een hoge mate van nauwkeurigheid hebben en ook na een ongeval beschikbaar blijven;

 

b) het mag niet mogelijk zijn de voorzieningen uit te schakelen;

 

c) de gegevens moeten op zodanige wijze kunnen worden geregistreerd en opgeslagen dat:

 

i) zij functioneren met een systeem met gesloten circuit;

 

ii) zij geanonimiseerd zijn, en beschermd tegen manipulatie en misbruik;

 

iii) type, uitvoering en variant van het voertuig precies kunnen worden geïdentificeerd, in het bijzonder de systemen voor actieve veiligheid en ongevalpreventie aan boord van het voertuig.

 

d) zij via een gestandaardiseerde interface op basis van Unie- of nationale wetgeving en uitsluitend met het oog op onderzoek naar en analyse van ongevallen, waaronder voor typegoedkeuring van systemen en onderdelen en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, aan nationale autoriteiten ter beschikking kunnen worden gesteld.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quinquies.  Alle bestuurders, met inbegrip van ouderen of mensen met een handicap, kunnen de veiligheidsvoorzieningen en ‑waarschuwingen die bij ondersteund rijden worden gebruikt, gemakkelijk opmerken.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast te stellen om nadere bepalingen goed te keuren betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor:

4.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen in aanvulling op deze verordening vast middels de goedkeuring van nadere bepalingen betreffende specifieke testprocedures en technische voorschriften voor:

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de typegoedkeuring van de in de punten a) tot en met f) van dat lid vermelde geavanceerde voertuigsystemen als technische eenheden.

b)  de typegoedkeuring van de in de punten a) en f bis) van dat lid vermelde geavanceerde voertuigsystemen als technische eenheden.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze nadere voorschriften worden ten minste 15 maanden voor de in bijlage II genoemde relevante data vastgelegd en gepubliceerd.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  detectie van bewegende voertuigen en stilstaande obstakels vóór het motorvoertuig in de eerste fase;

a)  detectie en snelheidsvermindering voor bewegende voertuigen en stilstaande obstakels vóór het motorvoertuig in de eerste fase;

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  uitbreiding van het detectievermogen in de tweede fase tot kwetsbare weggebruikers die zich vóór het motorvoertuig bevinden.

b)  uitbreiding van het detectie- en snelheidsverminderingsvermogen in de tweede fase tot kwetsbare weggebruikers die zich vóór het motorvoertuig bevinden.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voertuigen van de categorieën M1 en N1 worden uitgerust met een rijstrookassistentiesysteem.

3.  Voertuigen van de categorieën M1 en N1 worden uitgerust met een noodrijstrookassistentiesysteem.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Geavanceerde noodremsystemen en rijstrookassistentiesystemen moeten in het bijzonder voldoen aan de volgende voorschriften:

4.  Geavanceerde noodremsystemen en noodrijstrookassistentiesystemen moeten in het bijzonder voldoen aan de volgende voorschriften:

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de systemen moeten uitsluitend één voor één kunnen worden uitgeschakeld, en uitsluitend als het voertuig stilstaat en de parkeerrem geactiveerd is, door middel van een complexe reeks acties die door de bestuurder moeten worden uitgevoerd;

a)  de systemen moeten uitsluitend één voor één kunnen worden uitgeschakeld, en uitsluitend als het voertuig stilstaat en de parkeerrem geactiveerd is;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  de bestuurder moet kunnen voorbijgaan aan de systemen.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Voertuigen van de categorieën M1 en N1 worden uitgerust met een gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen. Gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen moeten in het bijzonder voldoen aan de volgende voorschriften:

Schrappen

a)  de gegevens die vóór, tijdens en na een botsing kunnen worden geregistreerd en opgeslagen betreffen ten minste de snelheid van het voertuig, de toestand en de mate van activering van de veiligheidssystemen en alle andere relevante inputparameters van de systemen voor actieve veiligheid en ongevalpreventie aan boord van het voertuig;

 

b)  het mag niet mogelijk zijn de voorzieningen uit te schakelen;

 

c)  de gegevens moeten op zodanige wijze kunnen worden geregistreerd en opgeslagen dat de gegevens beschermd zijn tegen manipulatie en dat zij, op basis van de wetgeving van de Unie of de nationale wetgeving overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 met het oog op analyse van ongevalsgegevens via een gestandaardiseerde interface ter beschikking kunnen worden gesteld aan de nationale instanties en dat het type, de uitvoering en de variant van het voertuig, en in het bijzonder de in het voertuig gemonteerde systemen voor actieve veiligheid en ongevalpreventie, nauwkeurig kunnen worden vastgesteld.

 

De gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen mag echter niet de laatste vier cijfers van het voertuigidentificatiedeel van het voertuigidentificatienummer kunnen registreren en opslaan, noch andere informatie waaruit het individuele voertuig zelf kan worden afgeleid.

 

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast te stellen om nadere bepalingen goed te keuren betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor:

7.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen in aanvulling op deze verordening vast middels de goedkeuring van nadere bepalingen betreffende specifieke testprocedures en technische voorschriften voor:

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de typegoedkeuring van gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen als technische eenheden.

b)  de typegoedkeuring van gegevensrecorders voor ongevallen als technische eenheden.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze nadere voorschriften worden ten minste 15 maanden voor de in bijlage II genoemde relevante data vastgelegd en gepubliceerd.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Frontbeschermingsinrichtingen die tot de originele uitrusting van voertuigen van de categorieën M1 en N1 behoren of als technische eenheden voor dergelijke voertuigen op de markt worden aangeboden, moeten voldoen aan de voorschriften in lid 2, in bijlage IV en in de krachtens lid 3 van dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.

1.  Frontbeschermingsinrichtingen die tot de originele uitrusting van voertuigen van de categorieën M1 en N1 behoren of als technische eenheden voor dergelijke voertuigen op de markt worden aangeboden, moeten voldoen aan de voorschriften in lid 2 en in de krachtens lid 3 bedoelde gedelegeerde handelingen.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast te stellen om nadere bepalingen goed te keuren betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van de in lid 1 van dit artikel bedoelde frontbeschermingsinrichtingen, met inbegrip van technische voorschriften voor de constructie en installatie ervan.

3.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast in aanvulling op deze verordening middels de goedkeuring van nadere bepalingen betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van de in lid 1 van dit artikel bedoelde frontbeschermingsinrichtingen, met inbegrip van technische voorschriften voor de constructie en installatie ervan.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze nadere bepalingen worden ten minste 15 maanden voor de in bijlage II genoemde relevante data vastgelegd en gepubliceerd.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden uitgerust met geavanceerde systemen die kwetsbare weggebruikers nabij de voor- of zijkant van het voertuig kunnen detecteren, die een waarschuwing geven of botsingen met die kwetsbare weggebruikers vermijden.

3.  Voertuigen van de categorieën M2,M3, N2 en N3 worden uitgerust met geavanceerde systemen die kwetsbare weggebruikers nabij de voor- en zijkant van het voertuig kunnen detecteren, die een waarschuwing geven of botsingen met die kwetsbare weggebruikers vermijden.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de systemen moeten uitsluitend één voor één kunnen worden uitgeschakeld, en uitsluitend als het voertuig stilstaat en de parkeerrem geactiveerd is, door middel van een complexe reeks acties die door de bestuurder moeten worden uitgevoerd;

a)  de systemen moeten uitsluitend één voor één kunnen worden uitgeschakeld, en uitsluitend als het voertuig stilstaat en de parkeerrem geactiveerd is;

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  de bestuurder moet kunnen voorbijgaan aan de systemen;

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden zo ontworpen en gebouwd dat zij een betere directe zichtbaarheid van kwetsbare weggebruikers bieden vanuit de bestuurdersstoel.

5.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden zo ontworpen en gebouwd dat zij een betere directe zichtbaarheid van kwetsbare weggebruikers bieden vanuit de bestuurdersstoel, om een einde te maken aan de dode hoek voor de bestuurdersstoel en om de dode hoek aan de zijramen aanzienlijk te beperken. Er zal rekening worden gehouden met de bijzondere kenmerken van de verschillende voertuigtypes.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast te stellen om nadere bepalingen goed te keuren betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor:

7.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast in aanvulling op deze verordening middels de goedkeuring van nadere bepalingen betreffende specifieke testprocedures en technische voorschriften voor:

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De nadere bepalingen met betrekking tot de in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel vastgestelde voorschriften worden ten minste 15 maanden voor de in bijlage II genoemde relevante data vastgelegd en gepubliceerd.

 

De nadere bepalingen met betrekking tot de in lid 5 van dit artikel vastgestelde voorschriften worden ten minste 36 maanden voor de in bijlage II genoemde relevante data vastgelegd en gepubliceerd.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Waterstofvoertuigen van de categorieën M en N, alsook de waterstofsystemen ervan en de onderdelen van die systemen, moeten behalve aan de andere voorschriften van deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen die van toepassing zijn op voertuigen van die categorieën, ook voldoen aan de voorschriften in bijlage V en in de krachtens lid 3 van dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.

1.  Waterstofvoertuigen van de categorieën M en N, alsook de waterstofsystemen ervan en de onderdelen van die systemen, moeten behalve aan de andere voorschriften van deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen die van toepassing zijn op voertuigen van die categorieën, ook voldoen aan de voorschriften in de in lid 3 bedoelde gedelegeerde handelingen.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast te stellen om:

3.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast in aanvulling op deze verordening middels de goedkeuring van nadere bepalingen betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van waterstofvoertuigen met betrekking tot de waterstofsystemen ervan, inclusief de compatibiliteit van materialen en vulrecipiënten, en betreffende de typegoedkeuring van de onderdelen van waterstofsystemen, met inbegrip van de voorschriften voor de installatie ervan.

a) nadere voorschriften vast te stellen betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van waterstofvoertuigen met betrekking tot de waterstofsystemen ervan, inclusief de compatibiliteit van materialen en vulrecipiënten, en betreffende de typegoedkeuring van de onderdelen van waterstofsystemen, met inbegrip van de voorschriften voor de installatie ervan;

 

b)  bijlage V te wijzigen teneinde die bijlage aan te passen aan de technische vooruitgang.

 

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze nadere bepalingen worden ten minste 15 maanden voor de in bijlage II genoemde relevante data vastgelegd en gepubliceerd.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Specifieke voorschriften voor geautomatiseerde voertuigen

Specifieke voorschriften voor geautomatiseerde voertuigen en volledig geautomatiseerde voertuigen

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Geautomatiseerde voertuigen moeten behalve aan de andere voorschriften van deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen die van toepassing zijn op voertuigen van de betrokken categorieën, ook voldoen aan de voorschriften in de krachtens lid 2 vastgestelde gedelegeerde handelingen met betrekking tot:

1.  Geautomatiseerde voertuigen en volledig geautomatiseerde voertuigen moeten behalve aan de andere voorschriften van deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen die van toepassing zijn op voertuigen van de betrokken categorieën, ook voldoen aan de voorschriften in de in lid 2 bedoelde gedelegeerde handelingen met betrekking tot:

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  systemen die dienen om de besturing van het voertuig, met inbegrip van sturen, versnellen en remmen, door de bestuurder te vervangen, ;

a)  systemen die dienen om de besturing van het voertuig, met inbegrip van signaleren, sturen, versnellen en remmen, door de bestuurder te vervangen, ;

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  systemen die de gereedheid van de bestuurder controleren;

c)  systemen die de beschikbaarheid van de bestuurder controleren;

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen voor geautomatiseerde voertuigen;

Schrappen

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De in lid 1, onder c) bedoelde systemen die de beschikbaarheid van de bestuurder controleren gelden niet voor volledig geautomatiseerde voertuigen.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast te stellen om voorschriften goed te keuren met betrekking tot de in lid 1, onder a) tot en met e), van dit artikel vermelde systemen en andere elementen en nadere voorschriften goed te keuren betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van geautomatiseerde voertuigen wat deze voorschriften betreft, teneinde de veilige werking van geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg te waarborgen.

2.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde handelingen vast in aanvulling op deze verordening middels de goedkeuring van voorschriften met betrekking tot de in lid 1, onder a) tot en met e), van dit artikel vermelde systemen en andere elementen en nadere voorschriften goed te keuren betreffende de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van geautomatiseerde voertuigen wat deze voorschriften betreft, teneinde de veilige werking van geautomatiseerde en volledig geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg te waarborgen.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 14 bis

 

Sancties

 

Bij inbreuken op deze verordening is met de nodige veranderingen artikel 84 van Verordening (EU) nr. 2018/858 van toepassing.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

Evaluatie en verslaglegging

 

1. Uiterlijk op ... [vier jaar na de datum van toepassing van deze verordening] en vervolgens om de drie jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag in over de werking van de veiligheidsmaatregelen en -systemen, met inbegrip van achteraf in voertuigen ingebouwde systemen. De Commissie beoordeelt of de werking van deze maatregelen en systemen in overeenstemming is met deze verordening, alsmede hun penetratiegraad en de gebruikersacceptatie. Indien nodig gaat het verslag vergezeld van aanbevelingen en van een wetgevingsvoorstel om de voorschriften voor de algemene veiligheid en de bescherming en veiligheid van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers aan te passen, ter ondersteuning van de ontwikkelingen in het kader van het Vision Zero-project.

 

2. Voorafgaand aan elke zitting van het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN-ECE (WP.29) verschaft de Commissie informatie aan het Europees Parlement over de geboekte vooruitgang ten aanzien van de implementatie van de veiligheidsnormen met betrekking tot de voorschriften als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 11, en over het standpunt van de Unie tijdens de zitting.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van [PB: 36 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening].

Zij is van toepassing met ingang van … [1 september na18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4, lid 7, artikel 5, lid 4, artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 7, artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 7, artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 2 en artikel 12 zijn evenwel van toepassing vanaf ... [datum van inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel

 

Voorschriften betreffende

A

BEVEILIGINGSSYSTEMEN, BOTSPROEVEN, INTEGRITEIT VAN HET BRANDSTOFSYSTEEM EN ELEKTRISCHE VEILIGHEID BIJ HOOGSPANNING

A1

Binnenuitrusting

VN-Reglement nr. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Stoelen en hoofdsteunen

VN-Reglement nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Busstoelen

VN-Reglement nr. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Verankeringen veiligheidsgordels

VN-Reglement nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen

VN-Reglement nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Veiligheidsgordelverklikkers

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Scheidingssystemen

VN-Reglement nr. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Kinderbeveiligingsverankeringen

VN-Reglement nr. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Kinderbeveiligingssystemen

VN-Reglement nr. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Verbeterde kinderbeveiligingssystemen

VN-Reglement nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden

VN-Reglement nr. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Beschermingsinrichting aan de achterzijde tegen klemrijden

VN-reglement nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Zijdelingse bescherming

VN-Reglement nr. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Veiligheid van de brandstoftank

VN-Reglement nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Veiligheid van vloeibaar petroleumgas

VN-Reglement nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Veiligheid van gecomprimeerd en vloeibaar aardgas

VN-Reglement nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Veiligheid van waterstof

VN-Reglement nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Materiaalkwalificatie waterstofsysteem

 

Bijlage V

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Elektrische veiligheid tijdens gebruik

VN-Reglement nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Frontale offset-botsing

VN-Reglement nr. 94

Van toepassing op voertuigen van de categorieën M1 en N1 met een maximummassa ≤ 2 500 kg.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Frontale botsing op volle breedte

VN-Reglement nr. 137

Het gebruik van de antropomorfe testpop "Hybrid III" is toegestaan totdat de testinrichting voor bescherming van inzittenden "THOR" beschikbaar is in het VN-reglement

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Beveiligingsvoorzieningen die op de stuurinrichting werken

VN-Reglement nr. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Vervangingsairbag

VN-Reglement nr. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Botsing cabine

VN-Reglement nr. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Zijdelingse botsing

VN-Reglement nr. 95

Van toepassing op alle voertuigen van de categorieën M1 en N1, inclusief voertuigen waarbij het R-punt van de laagste zitplaats zich > 700 mm boven de grond bevindt

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Zijdelingse impact paal

VN-Reglement nr. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Botsing aan de achterkant

VN-Reglement nr. 34

Van toepassing op voertuigen van de categorieën M1 en N1 met een maximummassa ≤ 3 500 kg. Er moet voldaan zijn aan de voorschriften voor elektrische veiligheid na de botsing

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschriften betreffende

B

KWETSBARE WEGGEBRUIKERS, ZICHT EN ZICHTBAARHEID

B1

Been- en hoofdbescherming voetgangers

VN-Reglement nr. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Vergrote trefzone van het hoofd voor voetgangers en fietsers

VN-Reglement nr. 127

Het botslichaam in de vorm van het hoofd van een kind of een volwassene wordt begrensd door de "omwikkelafstand voor volwassenen" van 2 500 mm of, als deze zich meer naar voren bevindt, de "referentielijn bovenrand voorruit". Contact van het botslichaam in de vorm van een hoofd met de A-stijlen en de bovenkant en het frame van de voorruit is uitgesloten, maar moet worden gecontroleerd.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Frontbeschermingsinrichting

 

Bijlage IV

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Geavanceerde noodrem voor voetgangers en fietsers

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Botsingswaarschuwing voetgangers en fietsers

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Informatiesysteem dode hoek

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Achteruitrijveiligheid

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Voorwaarts zicht

VN-Reglement nr. 125

Van toepassing op voertuigen uit de categorieën M1 en N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Direct zicht zware voertuigen

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Veiligheidsruiten

VN-Reglement nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Ontdooiings- en ontwasemingsinrichtingen

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Ruitenwissers en -sproeiers

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Inrichtingen voor indirect zicht

VN-Reglement nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschriften betreffende

C

VOERTUIGCHASSIS, REMMEN, BANDEN EN STUURINRICHTING

C1

Stuurinrichting

VN-Reglement nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook

VN-Reglement nr. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Rijstrookassistentie in noodsituaties

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Remsysteem

VN-Reglement nr. 13 VN-Reglement nr. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Vervangingsdelen voor rem

VN-Reglement nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Remhulp

VN-Reglement nr. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Stabiliteitscontrole

VN-Reglement nr. 13 VN-Reglement nr. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Geavanceerde noodrem op zware voertuigen

VN-Reglement nr. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Geavanceerde noodrem op lichte bedrijfsvoertuigen

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Bandenveiligheid en milieuprestaties

VN-Reglement nr. 30 VN-Reglement nr. 54 VN-Reglement nr. 117

Er wordt ook gezorgd voor een testprocedure voor gebruikte banden; van toepassing zijn de data in noot C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Reservewielen en runflatsystemen

VN-Reglement nr. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Gecoverde banden

VN-Reglement nr. 108 VN-Reglement nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Bandenspanningscontrole voor lichte bedrijfsvoertuigen

VN-Reglement nr. 141

Van toepassing op voertuigen uit de categorieën M1 en N1

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Bandenspanningscontrole voor zware voertuigen

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Montage van banden

VN-Reglement nr. 142

Van toepassing op alle voertuigcategorieën

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Vervangingswielen

VN-Reglement nr. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschriften betreffende

D

BOORDINSTRUMENTEN, ELEKTRISCH SYSTEEM, VOERTUIGVERLICHTING EN BESCHERMING TEGEN ONRECHTMATIG GEBRUIK, INCLUSIEF CYBERAANVALLEN;

D1

Akoestische waarschuwing

VN-Reglement nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit)

VN-Reglement nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Bescherming tegen onrechtmatig gebruik, cyberaanvallen, immobilisatie- en alarmsystemen

VN-Reglement nr. 18 VN-Reglement nr. 97 VN-Reglement nr. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Snelheidsmeter

VN-Reglement nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Kilometerteller

VN-Reglement nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Snelheidsbegrenzers

VN-Reglement nr. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Intelligente snelheidsondersteuning

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Identificatie van bedieningsinstrumenten, verklikkerlichten en meters

VN-Reglement nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Verwarmingssystemen

VN-Reglement nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Lichtsignaalinrichtingen

VN- Reglement nr. 4 VN-Reglement nr. 6 VN-Reglement nr. 7 VN-Reglement nr. 19 VN-Reglement nr. 23 VN-Reglement nr. 38 VN-Reglement nr. 77 VN-Reglement nr. 87 VN-Reglement nr. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Wegverlichtingsinrichtingen

VN-Reglement nr. 31 VN-Reglement nr. 98 VN-Reglement nr. 112 VN-Reglement nr. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Retroflecterende voorzieningen

VN-Reglement nr. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Lichtbronnen

VN-Reglement nr. 37 VN-Reglement nr. 99 VN-Reglement nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Installatie van lichtsignaal-, wegverlichtings- en retroflecterende inrichtingen

VN-Reglement nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Noodstopsignaal

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Koplampwissers

VN-Reglement nr. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Schakelindicatoren

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschriften betreffende

E

BESTUURDER- EN SYSTEEMGEDRAG

E1

Ondersteuning van de installatie van een alcoholslot

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Geavanceerde afleidingswaarschuwing voor de bestuurder;

 

Het vermijden van afleiding door technische middelen kan ook in aanmerking worden genomen.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Controle van de bestuurderbeschikbaarheid

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Gegevensrecorder voor ongevallen

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Systemen die dienen om de besturing door de bestuurder te vervangen

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Systemen die dienen om aan het voertuig informatie te geven over de toestand van het voertuig en de omgeving

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Platooning

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschriften betreffende

F

ALGEMENE BOUW EN KENMERKEN VAN HET VOERTUIG

F1

Ruimte voor de kentekenplaat

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Achteruitrijbeweging

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Hang- en sluitwerk van deuren

VN-Reglement nr. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Deuropstapjes, handgrepen en treeplanken

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Naar buiten uitstekende delen

VN-Reglement nr. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Naar buiten uitstekende delen van cabines van bedrijfsvoertuigen

VN-Reglement nr. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Voorgeschreven plaat en voertuigidentificatienummer

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Sleepinrichtingen

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Wielbeschermers

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Opspatafschermingssystemen 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Massa's en afmetingen

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mechanische koppelingen

VN-Reglement nr. 55 VN-Reglement nr. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen

VN-Reglement nr. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Algemene constructie van bussen

VN-Reglement nr. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Sterkte van de bovenbouw van bussen

VN-Reglement nr. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Ontvlambaarheid in bussen

VN-Reglement nr. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Opmerkingen bij de tabel – punt D

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

D:  Datum voor weigering van de verlening van EU-typegoedkeuring:

D:  Datum voor weigering van de verlening van EU-typegoedkeuring:

[PO: Please insert the date 48 months after the date of application of this Regulation]

[36 maanden na de toepassingsdatum van deze verordening].

Verbodsdatum voor de registratie van voertuigen en het in de handel en in het verkeer brengen van onderdelen en technische eenheden:

Verbodsdatum voor de registratie van voertuigen en het in de handel en in het verkeer brengen van onderdelen en technische eenheden:

[PO: Please insert the date 84 months after the date of application of this Regulation]

[78 maanden na de toepassingsdatum van deze verordening].

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Opmerkingen bij de tabel – punt E (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

E:  De datum voor weigering van de verlening van EU-typegoedkeuring en de verbodsdatum voor de registratie van voertuigen worden bepaald in de gedelegeerde handeling; die datum ligt niet voor de toepassingsdatum van deze verordening.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Opmerkingen bij de tabel – voetnoot 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 Naleving is vereist in het geval van geautomatiseerde voertuigen.

Schrappen

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

“58

Bescherming van voetgangers

Verordening (EU) 2019/...+ VN-Reglement nr. 127

 

A";

Amendement

Schrappen

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 5 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

“58

Bescherming van voetgangers

Verordening (EU) 2019/...+ VN-Reglement nr. 127

 

A";

Amendement

Schrappen

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

VN-reglement

Specifieke voorschriften

Uiterste datum voor de registratie van niet-conforme voertuigen en voor de verkoop en het in het verkeer brengen van niet-conforme onderdelen (1)

29

Sterkte van de stuurcabine in bedrijfsvoertuigen

29 januari 2021

 

Voertuigen van categorie N moeten aan het reglement voldoen

 

142

Montage van banden

31 oktober 2018

 

Voertuigen van de categorieën O1, O2, O3 en O4 moeten banden van klasse C1 of C2 hebben die voldoen aan de voorschriften inzake rolweerstand in fase 2

 

 

Montage van banden

31 oktober 2020

 

Voertuigen van de categorieën O3 en O4 moeten banden van klasse C3 hebben die voldoen aan de voorschriften inzake rolweerstand in fase 2

 

117

Banden wat betreft rolgeluidemissies, grip op nat wegdek en rolweerstand

30 april 2019

 

Banden van de klassen C1, C2 en C3 moeten voldoen aan de voorschriften inzake rolgeluidemissie in fase 2

 

 

Banden wat betreft rolgeluidemissies, grip op nat wegdek en rolweerstand

30 april 2019

 

Banden van klasse C3 moeten voldoen aan de voorschriften inzake rolweerstand in fase 1

 

 

Banden wat betreft rolgeluidemissies, grip op nat wegdek en rolweerstand

30 april 2021

 

Banden van klasse C1 en C2 moeten voldoen aan de voorschriften inzake rolweerstand in fase 2

 

 

Banden wat betreft rolgeluidemissies, grip op nat wegdek en rolweerstand

30 april 2023

 

Banden van klasse C3 moeten voldoen aan de voorschriften inzake rolweerstand in fase 2

 

127

Prestaties inzake voetgangersveiligheid

23 augustus 2019

 

Voertuigen van categorie M1 met een maximummassa > 2 500 kg en N1

 

 

Amendement

VN-reglement

Specifieke voorschriften

Uiterste datum voor de registratie van niet-conforme voertuigen en voor de verkoop en het in het verkeer brengen van niet-conforme onderdelen (1)

29

Sterkte van de stuurcabine in bedrijfsvoertuigen

29 januari 2021

 

Voertuigen van categorie N moeten aan het reglement voldoen

 

 

Banden wat betreft rolgeluidemissies, grip op nat wegdek en rolweerstand

30 april 2021

 

Banden van klasse C1 en C2 moeten voldoen aan de voorschriften inzake rolweerstand in fase 2

 

 

Banden wat betreft rolgeluidemissies, grip op nat wegdek en rolweerstand

30 april 2023

 

Banden van klasse C3 moeten voldoen aan de voorschriften inzake rolweerstand in fase 2

 

(1)

PB C 440 van 6.12.2018, blz. 90.


TOELICHTING

Dit wetgevingsinitiatief maakt deel uit van het derde mobiliteitspakket "Europa in beweging", en stelt een herziening voor van het huidige kader (de verordening algemene veiligheid ((EG) nr. 661/2009) en de verordening betreffende de bescherming van voetgangers ((EG) nr. 78/2009)). Doel is het kader aan te passen aan de veranderingen op het vlak van mobiliteit als gevolg van maatschappelijke evoluties (bijvoorbeeld meer fietsers en voetgangers, meer senioren) en technologische ontwikkelingen. Hiertoe worden in een lijst van veiligheidsdomeinen de algemene technische voorschriften vastgesteld voor de typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden. Het voorstel zou moeten worden toegepast samen met de recente Verordening (EU) 2018/0858 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, aangezien het een aanvulling vormt op deze verordening. Het onderwerp van de verordening inzake algemene veiligheid blijft in dit voorstel behouden, met toevoeging van voorschriften ter bescherming van de inzittenden van het voertuig en de kwetsbare weggebruikers, en met uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot alle voertuigcategorieën (met inbegrip van SUV's en bestelwagens, waarvoor momenteel vrijstellingen gelden). Aan de basis van het voorstel ligt de technologische vooruitgang. Denken we met name aan bandenspanningscontrolesystemen, intelligente snelheidsondersteuning, systemen voor vermoeidheids-, aandachts- en afleidingsdetectie, achteruitrijdetectie, ondersteuning van de installatie van een alcoholslot, gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen, een grotere botsbeschermingszone voor het hoofd voor kwetsbare weggebruikers en frontbeschermingsinrichtingen, detectie- en waarschuwingssystemen voor kwetsbare weggebruikers dicht bij vrachtwagens en bussen en een verbetering van de zichtbaarheid van kwetsbare weggebruikers vanaf de bestuurderszitplaats.

In 2017 zijn in heel Europa 25 300 mensen omgekomen in wegongevallen. Nog eens 135 000 mensen werden zwaar verwond. Elk van deze gevallen is een zware klap voor de familieleden en vrienden van de slachtoffers, en ook voor de samenleving en de economie. De rapporteur vindt dat deze schrikwekkende cijfers aanzienlijk moeten worden verlaagd. Tussen 2001 en 2010 is het aantal overlijdens op de wegen in de EU met ruim 40 % afgenomen. Sinds 2013 is deze tendens helaas gestokt, met een verdere daling van slechts 3 %. Als er geen bijkomende, resolute maatregelen worden genomen, wordt het bijgevolg bijzonder moeilijk om de EU-doelstelling voor 2020 te behalen. Deze doelstelling houdt namelijk een halvering in van het aantal verkeersdoden in de EU ten opzichte van de cijfers voor 2010. Om het aantal doden en gewonden in wegongevallen in de EU terug te dringen, moet er volgens de rapporteur specifiek aandacht worden besteed aan de bescherming van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers. Zij maakten in 2017 immers bijna de helft van alle verkeersslachtoffers uit.

De amendementen van de rapporteur volgen deze lijn. Ze zijn erop gericht de doeltreffendheid van het regelgevingskader te vergroten en het aantal ongevallen te verminderen - en dus ook het aantal doden en gewonden en de hoeveelheid schade - middels de opname van passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen in de samenstelling van voertuigen. De rapporteur steunt de maatregelen die de Commissie voorstelt in artikelen 5 tot en met 11. Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen doeltreffend zijn en door de bevolking worden aanvaard, is er evenwel verdere uitwerking en uitleg nodig. Bovendien is de rapporteur van mening dat dit langverwachte voorstel vroeger van kracht moet worden dan de Commissie voorstelt.

Hieronder volgen enkele van de vele maatregelen die de rapporteur voorstelt.

1.  Verduidelijking van de definitie van kwetsbare weggebruikers: alle gemotoriseerde weggebruikers zonder beschermende carrosserie moeten in deze categorie worden opgenomen.

2.  Invoering van de verplichting om alle voorzieningen en systemen zodanig vorm te geven dat de gebruikservaring erop vooruitgaat en gebruikers deze voorzieningen en systemen beter aanvaarden.

3.  Met betrekking tot gegevensrecorders voor ongevallen en geavanceerde systemen voor afleidingsdetectie: invoering van waarborgen ter bescherming van de privacy en van de gegevens van gebruikers en van waarborgen inzake doeltreffendheid.

4.  Invoering van specifieke voorschriften met betrekking tot intelligente snelheidsondersteuning, met als doel de aanvaarding door gebruikers en de doeltreffendheid van het systeem te vergroten.

5.  Voor wat de voorschriften in verscheidene gedelegeerde handelingen betreft: invoering van de verplichte publicatie hiervan ten minste 12 maanden voor de toepassing van elk voorschrift.

6.  Vervroeging van de toepassing van alle voorschriften met 12 maanden.

7.  Invoering van de verplichting om de voorschriften inzake algemene veiligheid te herzien en verslag uit te brengen over deze voorschriften.

8.  Toepassing van sancties uit de kaderverordening voor typegoedkeuring (2018/858) op deze verordening.

9.  Schrapping van twee bijlagen met betrekking tot frontbeschermingsinrichtingen en waterstofvoertuigen en invoering van gedelegeerde handelingen over deze onderwerpen, zodat er beter kan worden ingespeeld op technische vernieuwingen.

10.  Invoering van meerdere amendementen ter garantie van technologische neutraliteit.

Bovendien stelt de rapporteur verscheidene amendementen voor in bijlage II met betrekking tot achteruitrijveiligheid, voorwaarts zicht, bandenveiligheid en milieuprestaties en direct zicht voor zware voertuigen. Al deze amendementen hebben als doel de huidige stand van de technologie te weerspiegelen en mogelijkheden te bieden voor de verplichte invoering van nieuwe voorzieningen en systemen in de toekomst.

Volgens de rapporteur is deze verordening een ambitieus voorstel, dat moet uitmonden in een aanzienlijke afname op korte en middellange termijn van het aantal verkeersdoden en -gewonden in de Europese Unie. Daarnaast moet de verordening de weg effenen voor de ontwikkeling, in de nabije toekomst, van volledig geautomatiseerd rijdende voertuigen. Autonome voertuigen zullen gebruikmaken van heel wat van de systemen en voorzieningen waarvan in deze verordening sprake is, en zij zullen met name ook afhangen van de aanvaarding van deze voorzieningen en systemen door de gebruikers.


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (25.10.2018)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaand amendement in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  systemen die dienen om de besturing van het voertuig, met inbegrip van sturen, versnellen en remmen, door de bestuurder te vervangen;

(a)  systemen die dienen om de besturing van het voertuig, met inbegrip van sturen, versnellen en remmen, door de bestuurder te vervangen, die alle onafhankelijk moeten worden getest en goedgekeurd;

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen bestemd zijn wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

28.5.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum goedkeuring

25.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (15.1.2019)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

(COM(2018) 286 final – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Rapporteur voor advies: Matthijs van Miltenburg

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Artikel 17 van de verordening algemene veiligheid (Verordening (EG) nr. 661/2009) en artikel 12 van de verordening betreffende de bescherming van voetgangers (Verordening (EG) nr. 78/2009) vereisen dat de Commissie de technische ontwikkelingen op het gebied van veiligheidstechnologieën monitort en uiteindelijk nieuwe veiligheidsvoorzieningen verplicht stelt door de EU-wetgeving bij te werken. Overeenkomstig deze bepalingen bevat het voorstel van de Commissie specifieke aanpassingen voor technische vooruitgang met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen voor voertuigen die moeten worden opgenomen in de kaderverordening inzake typegoedkeuring (Verordening (EU) 2018/858). Met het oog op vereenvoudiging strekt het voorstel ook tot intrekking van afgeleide wetgeving inzake verkeersveiligheid en de veiligheid van voetgangers (de Verordeningen (EG) nr. 78/2009 en (EG) nr. 79/2009).

Standpunt van de rapporteur

Hoewel de verkeersveiligheid in de loop van de voorbije decennia sterk is verbeterd, is de daling van het aantal verkeersdoden de voorbije vijf jaar gestagneerd, met 25 300 verkeersdoden in 2017 volgens de statistische gegevens over ongevallen in de EU. In de meeste gevallen zijn overlijdens in het verkeer te wijten aan een menselijke fout en kunnen zij worden voorkomen. De rapporteur is er stellig van overtuigd dat de EU concrete actie moet ondernemen om het aantal verkeersdoden verder te verminderen. De op grond van dit voorstel in te voeren nieuwe veiligheidsvoorzieningen voor voertuigen hebben een groot potentieel om deze stagnerende tendens om te keren, aangezien deze voorzieningen erop gericht zijn menselijke fouten vaker te voorkomen. Een betere voertuigconstructie en bijvoorbeeld een lagere snelheid kunnen de gevolgen van ongevallen beperken.

De technologische vooruitgang op het gebied van geautomatiseerd rijden is voortdurend in ontwikkeling. Volgens de Commissie zal deze markt een exponentiële groei kennen, waarbij de economische baten naar verwachting hoger zullen liggen dan 620 miljard EUR tegen 2025 voor de automobielsector van de EU en 180 miljard EUR voor de elektronicasector van de EU. Daarom is de rapporteur van mening dat de automobielsector van de EU toekomstbestendig moet worden door zo veel mogelijk te profiteren van de nieuwe zakelijke kansen voor startende ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en de sector die de markt biedt en zal blijven bieden. De geavanceerde veiligheidsvoorzieningen die het voorstel omvat, kunnen zeker het pad effenen om de automobielsector van de EU voor te bereiden op geconnecteerd en geautomatiseerd rijden. Het voorstel kan de consument ook helpen om geleidelijk gewend te raken aan de nieuwe voorzieningen, hetgeen van doorslaggevende betekenis zal zijn voor de aanvaarding door de consument en het vertrouwen in de nieuwe technologie.

De rapporteur is van mening dat het voorstel een toekomstgericht en ambitieus kader biedt dat gericht is op betere bescherming van de weggebruikers en meer in het bijzonder van kwetsbare weggebruikers. De rapporteur houdt rekening met de open dialoog en gedachtewisseling die de Commissie met uiteenlopende belanghebbenden heeft gevoerd om gepaste en realistische maatregelen voor te stellen, waarbij zowel met de consument als met de sector rekening wordt gehouden.

Op grond van het bovenstaande wenst de rapporteur in dit advies het volgende te waarborgen:

A.  de veiligheid (van voertuigen) wordt gewaarborgd in het kader van minimumprestatienormen, waaraan alle motorvoertuigen moeten voldoen, ongeacht het voertuigsegment;

B.  de verwerking van (persoons)gegevens moet altijd geschieden overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). De rapporteur wenst bovendien te zorgen voor meer specifieke en meer concrete garanties;

C.  de voorgestelde maatregelen moeten doeltreffend en kosteneffectief zijn gebleken en mogen niet leiden tot aanzienlijk hogere prijzen voor de consument;

D.  er wordt gewaarborgd dat de voorgestelde veiligheidsvoorzieningen voldoende ontwikkeld zijn en de uitvoering vindt op verantwoorde wijze plaats, in het bijzonder wat voorzieningen betreft die niet uitgeschakeld kunnen worden, zoals onder meer de intelligente snelheidsaanpassing (ISA) en geavanceerde noodremsystemen;

E.  in het voorstel moeten bepalingen over de ontwikkeling van technische voorschriften voor banden worden opgenomen ter aanvulling van deze maatregelen, om de veiligheid van voertuigen inzake grip op het wegdek te verbeteren en om bij te dragen tot de beperking van het rolgeluid en van de CO2-emissies;

F.  de fabrikanten moeten in de gebruikershandleiding duidelijke en gebruiksvriendelijke informatie verstrekken om bestuurders te helpen de rijhulpsystemen en de werking hiervan te begrijpen;

G.  alle bestuurders, met inbegrip van mensen met een handicap, moeten de voor ondersteund rijden voorgestelde veiligheidssystemen en -waarschuwingen gemakkelijk kunnen opmerken. In voorkomend geval moeten veiligheidssystemen worden aangepast om dit te garanderen;

H.  de lidstaten moeten corrigerende maatregelen nemen voor handhavingsdoeleinden, om te garanderen dat alle nieuwe motorvoertuigen overeenkomstig deze verordening worden geproduceerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In de afgelopen decennia hebben ontwikkelingen op het gebied van voertuigveiligheid aanzienlijk bijgedragen aan de algemene daling van het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer. Door verschillende factoren, waaronder structurele en gedragsfactoren, is deze daling in de Unie echter recent gestagneerd, en zonder nieuwe initiatieven inzake algemene verkeersveiligheid zullen de veiligheidseffecten van de huidige benadering de gevolgen van het toenemende verkeersvolume niet meer kunnen ondervangen. Daarom moeten de veiligheidsprestaties van de voertuigen verder worden verbeterd, als onderdeel van een geïntegreerde aanpak voor verkeersveiligheid en om kwetsbare weggebruikers beter te beschermen.

(3)  In de afgelopen decennia hebben ontwikkelingen op het gebied van voertuigveiligheid aanzienlijk bijgedragen aan de algemene daling van het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer. In 2017 kwamen echter 25 300 mensen om het leven op de wegen in de EU, een cijfer dat vier jaar nauwelijks is veranderd. Daarnaast raken elk jaar ten minste 135 000 mensen zwaargewond bij botsingen op de wegen in de EU. Zonder nieuwe initiatieven inzake algemene verkeersveiligheid zullen de veiligheidseffecten van de huidige benadering de gevolgen van het toenemende verkeersvolume niet meer kunnen ondervangen. Daarom moeten de veiligheidsprestaties van de voertuigen verder worden verbeterd, als onderdeel van een geïntegreerde aanpak voor verkeersveiligheid en om de kwetsbare en alle andere weggebruikers beter te beschermen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De technische vooruitgang op het gebied van geavanceerde voertuigveiligheidssystemen biedt nieuwe mogelijkheden om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Om het aantal doden tot een minimum te beperken, moeten bepaalde nieuwe, relevante technologieën worden ingevoerd.

(4)  De technische vooruitgang op het gebied van geavanceerde voertuigveiligheidssystemen biedt nieuwe mogelijkheden om het aantal verkeersslachtoffers en verkeersongevallen te verminderen. Om het aantal doden tot een minimum te beperken, moeten bepaalde nieuwe, relevante technologieën worden ingevoerd.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  De in deze verordening bedoelde veiligheidssystemen moeten alle doeltreffend en kosteneffectief zijn gebleken en mogen niet leiden tot aanzienlijk hogere prijzen voor de consument.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Systemen voor intelligente snelheidsondersteuning, rijstrookassistentie, vermoeidheids- en aandachtsdetectie, afleidingsdetectie en achteruitrijdetectie kunnen het aantal slachtoffers aanzienlijk doen verminderen. Deze systemen zijn bovendien gebaseerd op technologieën die ook zullen worden gebruikt voor onderling verbonden en geautomatiseerde voertuigen. Daarom moeten er op het niveau van de Unie geharmoniseerde regels en testprocedures voor de typegoedkeuring van voertuigen met betrekking tot deze systemen en voor de typegoedkeuring van die systemen als technische eenheden worden vastgesteld.

(6)  Geavanceerde noodremsystemen, systemen voor intelligente snelheidsondersteuning, rijstrookassistentie, rijhulp bij het afslaan, vermoeidheids- en aandachtsdetectie, afleidingsdetectie en achteruitrijdetectie kunnen het aantal slachtoffers aanzienlijk doen verminderen. De systemen voor vermoeidheids- en aandachtsdetectie en afleidingsdetectie moeten zonder gezichtsherkenning werken. Deze systemen zijn bovendien gebaseerd op technologieën die ook zullen worden gebruikt voor onderling verbonden en geautomatiseerde voertuigen. Daarom moeten er op het niveau van de Unie geharmoniseerde regels en testprocedures voor de typegoedkeuring van voertuigen met betrekking tot deze systemen en voor de typegoedkeuring van die systemen als technische eenheden worden vastgesteld. Bovendien moet worden gewaarborgd dat deze systemen gedurende de gehele levenscyclus van het voertuig kunnen worden gecontroleerd en dus veilig kunnen worden gebruikt.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De introductie van een gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen, die een reeks cruciale voertuiggegevens opslaat gedurende een korte tijdspanne vóór, tijdens en na een initiërende gebeurtenis (bv. het opblazen van een airbag), wordt beschouwd als een waardevolle stap voor het verkrijgen van meer accurate, diepgaande ongevalsgegevens. Daarom moet het verplicht worden motorvoertuigen met dergelijke recorders uit te rusten. Dergelijke recorders moeten de gegevens bovendien op zodanige wijze kunnen registreren en opslaan dat de lidstaten de gegevens kunnen gebruiken om de verkeersveiligheid te analyseren en de doeltreffendheid van ingevoerde specifieke maatregelen te evalueren.

(7)  De introductie van een gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen, die een reeks cruciale voertuiggegevens opslaat gedurende een korte tijdspanne vóór, tijdens en na een initiërende gebeurtenis (bv. het opblazen van een airbag), wordt beschouwd als een waardevolle stap voor het verkrijgen van meer accurate, diepgaande ongevalsgegevens. Daarom moet het verplicht worden motorvoertuigen met dergelijke recorders uit te rusten. Daarnaast mogen uitsluitend geanonimiseerde gegevens die voor onderzoek naar ongevallen kunnen worden gebruikt, worden verzameld en opgeslagen. Dergelijke recorders moeten de gegevens bovendien op zodanige wijze kunnen registreren en opslaan dat de gegevens uitsluitend door de lidstaten kunnen worden gebruikt om de verkeersveiligheid te analyseren en de doeltreffendheid van ingevoerde specifieke maatregelen te evalueren zonder dat de eigenaar of houder van het voertuig kan worden geïdentificeerd.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  De naleving van de typegoedkeuringsvoorschriften voor de veiligheid wordt gecontroleerd en gewaarborgd in het kader van specifieke prestatienormen waaraan alle voertuigen moeten voldoen, ongeacht het voertuigsegment.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De verwerking van persoonsgegevens, zoals informatie over de bestuurder die verwerkt wordt in gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen of informatie over de bestuurder in het kader van het systeem voor vermoeidheids- en aandachtsdetectie of geavanceerde afleidingsdetectie, moet altijd geschieden overeenkomstig de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming28. Daarnaast gelden er specifieke waarborgen voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden via op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem29.

(8)  De verwerking van persoonsgegevens, zoals informatie over de bestuurder die verwerkt wordt in gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen of informatie over de bestuurder in het kader van het systeem voor vermoeidheids- en aandachtsdetectie of geavanceerde afleidingsdetectie, moet altijd geschieden overeenkomstig de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming28. Daarnaast gelden er specifieke waarborgen voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden via de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen en het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem29.

__________________

__________________

28 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

28 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

29 Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77).

29 Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  De uitrol van eCall-systemen voor motoren, bedrijfsvoertuigen en bussen is essentieel om slachtoffers van ongevallen zo snel mogelijk professionele medische bijstand te kunnen bieden.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Van oudsher wordt de totale lengte van vrachtwagencombinaties beperkt door regels van de Unie, met als resultaat de typische structuur "cabine boven motor" die zorgt voor een maximale laadruimte. De hoge positie van de bestuurder heeft echter geleid tot een grotere dode hoek en tot een geringe directe zichtbaarheid rondom de vrachtwagencabine. Dit is een belangrijke factor voor ongevallen waarbij vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers betrokken zijn. Het aantal slachtoffers zou aanzienlijk verminderd kunnen worden door verbetering van het directe zicht. Er moeten dus voorschriften worden ingevoerd om het directe zicht te verbeteren.

(15)  Van oudsher wordt de totale lengte van vrachtwagencombinaties beperkt door regels van de Unie, met als resultaat de typische structuur "cabine boven motor" die zorgt voor een maximale laadruimte. De hoge positie van de bestuurder heeft echter geleid tot een grotere dode hoek en tot een geringe directe zichtbaarheid rondom de vrachtwagencabine. Dit is een belangrijke factor voor ongevallen waarbij vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers betrokken zijn. Het aantal slachtoffers zou aanzienlijk verminderd kunnen worden door verbetering van het directe zicht. Er moeten dus voorschriften worden ingevoerd om het directe zicht te verbeteren, zodat de directe zichtbaarheid van kwetsbare weggebruikers vanuit de bestuurdersstoel beter wordt.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  De Commissie moet uiterlijk eind 2019 voorstellen dat de bestaande vrachtwagens en bussen worden uitgerust met de technologisch meest geavanceerde rijhulp bij het afslaan.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Geautomatiseerde en onderling verbonden voertuigen kunnen aanzienlijk helpen bij het verminderen van het aantal verkeersdoden, want naar schatting is zo'n 90 % van de verkeersongevallen het gevolg van een menselijke fout. Aangezien geautomatiseerde voertuigen geleidelijk de taken van de bestuurder zullen overnemen, moeten er op het niveau van de Unie geharmoniseerde regels en technische voorschriften voor geautomatiseerde voertuigsystemen worden vastgesteld.

(17)  Geautomatiseerde en onderling verbonden voertuigen kunnen aanzienlijk helpen bij het verminderen van het aantal verkeersdoden, want naar schatting is meer dan 90 % van de verkeersongevallen het gevolg van menselijk falen of een combinatie van menselijk falen en het voertuig en/of de infrastructuur. Aangezien geautomatiseerde voertuigen geleidelijk de taken van de bestuurder zullen overnemen, moeten er op het niveau van de Unie geharmoniseerde regels en technische voorschriften worden vastgesteld die efficiënt en geschikt zijn voor geautomatiseerde voertuigsystemen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  De Unie moet de ontwikkeling van technische voorschriften voor het rolgeluid, de rolweerstand en de grip op nat wegdek van banden op het niveau van de Verenigde Naties blijven stimuleren. Die nadere bepalingen zijn nu namelijk opgenomen in VN-Reglement nr. 117. Het proces van aanpassing van de voorschriften voor banden om rekening te houden met de technische vooruitgang moet op het niveau van de Verenigde Naties worden voortgezet, met name om ervoor te zorgen dat de prestaties van banden ook aan het einde van de levensduur van de banden, in versleten toestand, worden beoordeeld en om het idee te bevorderen dat banden gedurende hun volledige levensduur aan de voorschriften moeten beantwoorden en niet voortijdig moeten worden vervangen. De in Verordening (EG) nr. 661/2009 opgenomen voorschriften voor de prestaties van banden moeten worden vervangen door gelijkwaardige VN-reglementen.

(19)  De Unie moet de ontwikkeling van technische voorschriften voor het rolgeluid, de rolweerstand en de grip op nat wegdek van banden op het niveau van de Verenigde Naties blijven stimuleren. Die nadere bepalingen zijn nu namelijk opgenomen in VN-Reglement nr. 117. Het proces van aanpassing van de voorschriften voor banden om rekening te houden met de technische vooruitgang moet snel en ambitieus op het niveau van de Verenigde Naties worden voortgezet, met name om ervoor te zorgen dat de prestaties van banden ook aan het einde van de levensduur van de banden, in versleten toestand, worden beoordeeld en om het idee te bevorderen dat banden gedurende hun volledige levensduur aan de voorschriften moeten beantwoorden en niet voortijdig moeten worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat aan strikte normen wordt voldaan, moeten de in Verordening (EG) nr. 661/2009 opgenomen voorschriften voor de prestaties van banden worden gecontroleerd en geëvalueerd, en moeten deze worden vervangen wanneer de prestaties van banden in de Europese Unie kunnen worden verbeterd.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  Om de naleving van deze verordening te waarborgen, zijn de bepalingen inzake corrigerende maatregelen en sancties van Verordening (EU) 2018/858 op de onderhavige verordening van toepassing.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  de typegoedkeuring van nieuw geproduceerde banden wat betreft de veiligheid en de milieuprestaties ervan.

3.  de typegoedkeuring van nieuw geproduceerde banden wat betreft de veiligheid en de milieuprestaties ervan met betrekking tot vermindering van geluidsoverlast en luchtverontreiniging.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)  "kwetsbare weggebruiker": een weggebruiker die gebruikmaakt van een gemotoriseerd voertuig op twee wielen of een niet-gemotoriseerde weggebruiker, zoals een fietser of voetganger;

1)  "kwetsbare weggebruiker": een weggebruiker die gebruikmaakt van een gemotoriseerd voertuig op twee of drie wielen of een elektrisch aangedreven persoonlijk vervoersmiddel, of een niet-gemotoriseerde weggebruiker, zoals een fietser of voetganger;

Motivering

Terwijl motorfietsen van oudsher met twee wielen werden gebouwd, hebben veel motorfietsen nu drie wielen, maar zij blijven kwetsbaar ten opzichte van auto's en vrachtwagens. Ook maken steeds meer mensen gebruik van elektrisch aangedreven persoonlijke vervoersmiddelen (scooters, monowheels enz.) voor verplaatsingen in stedelijke gebieden. Zij mogen niet worden uitgesloten van de definitie van kwetsbare weggebruiker.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7)  "noodstopsignaal": een snel knipperend stoplicht dat wordt gebruikt om andere weggebruikers achter het voertuig erop te attenderen dat het voertuig sterk vertraagt in verband met de heersende omstandigheden op de weg;

7)  "noodstopsignaal": het gebruik van een snel knipperend stoplicht of richtingaanwijzers om andere weggebruikers achter het voertuig erop te attenderen dat het voertuig sterk vertraagt in verband met de heersende omstandigheden op de weg;

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8)  "achteruitrijdetectie": camera of monitor, optisch of detectiesysteem om de bestuurder attent te maken op mensen en voorwerpen die zich achter het voertuig bevinden met als voornaamste doel botsingen te vermijden bij het achteruitrijden;

8)  "achteruitrijdetectie": systeem om de bestuurder attent te maken op mensen en voorwerpen die zich achter het voertuig bevinden met als voornaamste doel botsingen te vermijden bij het achteruitrijden;

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10)  "geavanceerd noodremsysteem": systeem dat automatisch een mogelijke botsing kan detecteren en het remsysteem van het voertuig kan activeren om het voertuig af te remmen teneinde een botsing te vermijden of te verzachten;

10)  "geavanceerd noodremsysteem": systeem dat automatisch een mogelijke botsing kan detecteren en automatisch het remsysteem van het voertuig op het laatst mogelijke moment kan activeren om het voertuig af te remmen teneinde een botsing te vermijden of te verzachten;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11)  "rijstrookassistentiesysteem": systeem dat de positie van het voertuig ten opzichte van de grens van de rijstrook controleert en een koppel op het stuur of druk op de remmen toepast wanneer de rijstrook (bijna) wordt verlaten en een botsing mogelijk is;

11)  "rijstrookassistentiesysteem": systeem dat de positie van het voertuig ten opzichte van de grens van de rijstrook controleert en onder het geven van een waarschuwing een koppel op het stuur of druk op de remmen toepast wanneer de rijstrook (bijna) wordt verlaten en een botsing mogelijk is;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

11 bis)  "rijhulp bij het afslaan": technologisch meest geavanceerd systeem dat kwetsbare weggebruikers in het bijzonder in dode hoeken nabij de zijkant van het voertuig detecteert en een waarschuwing geeft om botsingen met die kwetsbare weggebruikers te voorkomen;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13)  "gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen": systeem dat kritische, botsinggerelateerde parameters en informatie vóór, tijdens en na een botsing registreert en opslaat;

13)  "gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen": systeem dat kritische, botsinggerelateerde parameters en informatie registreert en opslaat met inachtneming van de noodzakelijke tijdsduur en niet langer dan vijf seconden bij een botsing;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14)  "frontbeschermingsinrichting": een of meer afzonderlijke structuren, zoals een koeienvanger, of een bijkomende bumper die bedoeld is om in combinatie met de tot de originele uitrusting behorende bumper het buitenoppervlak van het voertuig te beschermen bij een botsing met een object; structuren met een massa van minder dan 0,5 kg die bedoeld zijn om uitsluitend de lampen van het voertuig te beschermen, vallen niet onder deze definitie;

14)  "frontbeschermingsinrichting": een of meer afzonderlijke structuren, zoals een koeienvanger, of een bijkomende bumper die bedoeld is om in combinatie met de tot de originele uitrusting behorende bumper het buitenoppervlak van het voertuig tegen schade te beschermen bij een botsing met een object of dier; structuren met een massa van minder dan 0,5 kg die bedoeld zijn om uitsluitend de lampen van het voertuig te beschermen, vallen niet onder deze definitie;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

21)  "geautomatiseerd voertuig": motorvoertuig dat ontworpen en gebouwd is om zich gedurende langere tijd autonoom te verplaatsen zonder permanent menselijk toezicht;

21)  "geautomatiseerd voertuig": motorvoertuig dat ontworpen en gebouwd is om zich in overeenstemming met de verkeersregels gedurende langere tijd autonoom te verplaatsen zonder permanent menselijk toezicht;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De fabrikanten zorgen ervoor dat de voertuigen zodanig worden ontworpen, gebouwd en geassembleerd dat het risico van letsel voor inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers zo klein mogelijk is.

4.  De fabrikanten zorgen ervoor dat de voertuigen zodanig worden ontworpen, gebouwd en geassembleerd dat wanneer zij worden gebruikt zoals bedoeld, het risico van overlijden of letsel voor inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers wordt voorkomen of, in geval van een ongeval, zo klein mogelijk is.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  voetgangers, fietsers, zicht en zichtbaarheid;

b)  voetgangers, fietsers, steppers en skaters, zicht en zichtbaarheid;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De in deze verordening vastgestelde typegoedkeuringsvoorschriften voor de veiligheid zijn technologieneutraal en de naleving ervan wordt gecontroleerd en gewaarborgd in het kader van specifieke prestatienormen waaraan alle voertuigen moeten voldoen, ongeacht het voertuigsegment.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  De fabrikanten verstrekken duidelijke en gebruiksvriendelijke informatie in de gebruikershandleiding om bestuurders te helpen de rijhulpsystemen en de werking hiervan te begrijpen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de typegoedkeuring van banden, met inbegrip van de technische voorschriften voor de montage ervan.

b)  de typegoedkeuring van banden, tests van banden in versleten toestand en bij wisselende toestand van het wegdek als gevolg van de weersomstandigheden daaronder begrepen, ook wat de grip op nat wegdek betreft, en de technische voorschriften voor de montage van banden.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de invoering op het niveau van de EU van de typegoedkeuring van op voertuigen van de categorieën M1 en N1 gemonteerde banden wat de grip op nat wegdek van banden in versleten toestand betreft.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  eCall-systeem;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f ter)  gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Motorvoertuigen worden uitgerust met geavanceerde noodremsystemen die tweefasig zijn ontworpen en gemonteerd en die zorgen voor:

 

a) detectie van bewegende voertuigen en stilstaande obstakels vóór het motorvoertuig, in de eerste fase;

 

b) uitbreiding van het detectievermogen, in het bijzonder in dode hoeken, opdat ook kwetsbare weggebruikers die zich vóór het motorvoertuig bevinden, worden gedetecteerd, in de tweede fase.

 

Geavanceerde noodremsystemen voldoen in het bijzonder aan de volgende voorschriften:

 

a) de systemen kunnen niet worden uitgeschakeld;

 

b) de bestuurder kan automatische actieve interventies van de systemen opheffen door welbewust te handelen, bijvoorbeeld door te versnellen;

 

c) als de hoofdbesturingsschakelaar van het voertuig wordt geactiveerd, bevinden de systemen zich altijd in normale werkmodus;

 

d) geluidssignalen kunnen op eenvoudige wijze worden uitgeschakeld, maar deze actie leidt niet tegelijk tot het onderdrukken van andere systeemfuncties dan de geluidssignalen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  Alle bestuurders, met inbegrip van ouderen of mensen met een handicap, kunnen de veiligheidsvoorzieningen en ‑waarschuwingen die bij ondersteund rijden worden gebruikt, gemakkelijk opmerken.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater.  Gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen voldoen in het bijzonder aan de volgende voorschriften:

 

a) de gegevens die kunnen worden geregistreerd en opgeslagen met inachtneming van de noodzakelijke tijdsduur en niet langer dan vijf seconden bij een botsing, betreffen de snelheid van het voertuig, de toestand en de mate van activering van de veiligheidssystemen en alle andere relevante inputparameters van de systemen voor actieve veiligheid en ongevalpreventie aan boord van het voertuig;

 

b) het is niet mogelijk de voorzieningen uit te schakelen.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

 

Voorschriften inzake bescherming van de privacy en gegevensbescherming

 

1. Deze verordening doet geen afbreuk aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. Elke verwerking van persoonsgegevens door de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen als bedoeld in artikel 6, lid 4 bis, is in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens waarin die verordening voorziet.

 

2. Door de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog op onderzoek van ongevalsgegevens. Gegevens over incidenten en ongevallen worden via een gestandaardiseerde interface uitsluitend aan de nationale instanties ter beschikking gesteld, in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de nationale wetgeving overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679. De geanonimiseerde gegevens die in de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen kunnen worden geregistreerd en opgeslagen, omvatten het type, de uitvoering en de variant van het voertuig, en in het bijzonder de in het voertuig gemonteerde systemen voor actieve veiligheid en ongevalpreventie. Deze gegevens omvatten echter niet de laatste vier cijfers van het voertuigidentificatiedeel van het voertuigidentificatienummer, noch andere informatie waaruit het individuele voertuig zelf, de eigenaar of houder van het voertuig kan worden afgeleid.

 

3. De uit hoofde van deze verordening verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het onderzoek van ongevalsgegevens als bedoeld in lid 2. Die gegevens worden volledig gewist zodra zij voor die analyse niet langer nodig zijn.

 

4. De fabrikanten zorgen ervoor dat de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen niet traceerbaar is en niet permanent wordt gevolgd.

 

5. De fabrikanten zorgen ervoor dat de gegevens in het interne geheugen van de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen automatisch en voortdurend worden verwijderd.

 

6. Die gegevens zijn vóór een eventueel initiërend incident of ongeval voor geen enkele entiteit beschikbaar buiten de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen.

 

7. Om de bestuurders het passende niveau van bescherming van hun privacy en een hoog niveau van IT-veiligheid te bieden en de nodige garanties te verschaffen ter voorkoming van surveillance, manipulatie op afstand en misbruik, inclusief cyberaanvallen, worden privacybevorderende technologieën geïntegreerd in de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen.

 

8. De fabrikanten verstrekken duidelijke en uitgebreide informatie in de gebruikershandleiding over de verwerking van de gegevens die door de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen zijn verstuurd. Die informatie omvat:

 

a) de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens;

 

b) het feit dat standaard de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen wordt geactiveerd;

 

c) de voorzieningen van gegevensverwerking door de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen;

 

d) het specifieke doel van de verwerking door de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen, dat beperkt blijft tot het in lid 2 bedoelde onderzoek van ongevalsgegevens;

 

e) het type gegevens dat wordt verzameld en verwerkt en de ontvangers van die gegevens;

 

f) de termijn voor bewaring van de gegevens in de gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen;

 

g) het feit dat het voertuig niet permanent wordt gevolgd;

 

h) de voorzieningen waaronder degenen op wie de gegevens betrekking hebben hun rechten kunnen doen gelden, alsmede de verantwoordelijke dienst waarmee contact kan worden opgenomen inzake de behandeling van toegangsverzoeken.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voertuigen van de categorieën M1 en N1 worden uitgerust met geavanceerde noodremsystemen die tweefasig zijn ontworpen en gemonteerd en die zorgen voor:

Schrappen

a)  detectie van bewegende voertuigen en stilstaande obstakels vóór het motorvoertuig in de eerste fase;

 

b)  uitbreiding van het detectievermogen in de tweede fase tot kwetsbare weggebruikers die zich vóór het motorvoertuig bevinden.

 

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voertuigen van de categorieën M1 en N1 worden uitgerust met een rijstrookassistentiesysteem.

3.  Voertuigen van de categorieën M1 en N1 worden uitgerust met een rijstrookassistentiesysteem en een waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Geavanceerde noodremsystemen en rijstrookassistentiesystemen moeten in het bijzonder voldoen aan de volgende voorschriften:

4.  Rijstrookassistentiesysteem en waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook voldoen in het bijzonder aan de volgende voorschriften:

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  de bestuurder kan automatische actieve interventies van de systemen opheffen door welbewust te handelen, bijvoorbeeld door te sturen;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Voertuigen van de categorieën M1 en N1 worden uitgerust met een gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen. Gegevensrecorders voor incidenten en ongevallen moeten in het bijzonder voldoen aan de volgende voorschriften:

Schrappen

a)  de gegevens die vóór, tijdens en na een botsing kunnen worden geregistreerd en opgeslagen betreffen ten minste de snelheid van het voertuig, de toestand en de mate van activering van de veiligheidssystemen en alle andere relevante inputparameters van de systemen voor actieve veiligheid en ongevalpreventie aan boord van het voertuig;

 

b)  het mag niet mogelijk zijn de voorzieningen uit te schakelen;

 

c)  de gegevens moeten op zodanige wijze kunnen worden geregistreerd en opgeslagen dat de gegevens beschermd zijn tegen manipulatie en dat zij, op basis van de wetgeving van de Unie of de nationale wetgeving overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 met het oog op analyse van ongevalsgegevens via een gestandaardiseerde interface ter beschikking kunnen worden gesteld aan de nationale instanties en dat het type, de uitvoering en de variant van het voertuig, en in het bijzonder de in het voertuig gemonteerde systemen voor actieve veiligheid en ongevalpreventie, nauwkeurig kunnen worden vastgesteld.

 

De gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen mag echter niet de laatste vier cijfers van het voertuigidentificatiedeel van het voertuigidentificatienummer kunnen registreren en opslaan, noch andere informatie waaruit het individuele voertuig zelf kan worden afgeleid.

 

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden uitgerust met een waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en met een geavanceerd noodremsysteem; die systemen voldoen aan de voorschriften in de krachtens lid 7 vastgestelde gedelegeerde handelingen.

2.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden uitgerust met een rijstrookassistentiesysteem en waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en met een geavanceerd noodremsysteem; die systemen voldoen aan de voorschriften in de krachtens lid 7 vastgestelde gedelegeerde handelingen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden uitgerust met geavanceerde systemen die kwetsbare weggebruikers nabij de voor- of zijkant van het voertuig kunnen detecteren, die een waarschuwing geven of botsingen met die kwetsbare weggebruikers vermijden.

3.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden uitgerust met rijhulp bij het afslaan, die voldoet aan de voorschriften in de krachtens lid 7 vastgestelde gedelegeerde handelingen.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde systemen moeten in het bijzonder voldoen aan de volgende voorschriften:

4.  De in lid 2 van dit artikel bedoelde systemen voldoen in het bijzonder aan de volgende voorschriften:

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  de bestuurder kan automatische actieve interventies van de systemen opheffen door welbewust te handelen, bijvoorbeeld door te sturen;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Het in lid 3 bedoelde systeem kan niet worden uitgeschakeld.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden zo ontworpen en gebouwd dat zij een betere directe zichtbaarheid van kwetsbare weggebruikers bieden vanuit de bestuurdersstoel.

5.  Voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 worden zo ontworpen en gebouwd dat zij een betere directe zichtbaarheid van kwetsbare weggebruikers bieden vanuit de bestuurdersstoel. De Commissie komt met een gedelegeerde handeling over voorschriften inzake direct zicht waardoor de dode hoek aan de voorkant en aan de bestuurderskant van vrachtwagens verdwijnt en de dode hoek aan de andere zijkant van de vrachtwagen aanzienlijk wordt beperkt. Deze vereisten worden afgestemd op de vrachtwagentypen.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Voertuigen van de categorieën M2 en M3 met een capaciteit van meer dan 22 passagiers, de bestuurder niet meegerekend, die gebouwd zijn met ruimte voor staande passagiers, zodat passagiers vaak kunnen in- en uitstappen, moeten zo ontworpen en gebouwd zijn dat zij toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit, met inbegrip van rolstoelgebruikers.

6.  Voertuigen van de categorieën M2 en M3 met een capaciteit van meer dan 22 passagiers, de bestuurder niet meegerekend, die gebouwd zijn met ruimte voor staande passagiers, zodat passagiers vaak kunnen in- en uitstappen, zijn zo ontworpen en gebouwd dat zij toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit, met inbegrip van rolstoelgebruikers en mensen met een handicap.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  systemen die dienen om de besturing van het voertuig, met inbegrip van sturen, versnellen en remmen, door de bestuurder te vervangen, ;

a)  systemen die dienen om de besturing van het voertuig, met inbegrip van sturen, versnellen en remmen, door de bestuurder te vervangen, en om de vereiste om te reageren op signalisatie te vervangen;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

Herziening

 

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens om de drie jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in, zo nodig met voorstellen tot wijziging van deze verordening of andere relevante wetgeving met betrekking tot het nader opnemen van nieuwe veiligheidsmaatregelen.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van [PO: Please insert the date 36 months following the date of entry into force of this Regulation].

Zij is van toepassing met ingang van [PO: Please insert the date 24 months following the date of entry into force of this Regulation]. De in artikel 12 bedoelde gedelegeerde handelingen worden ten minste twaalf maanden voor de datum van toepassing ervan bekendgemaakt.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel – rij 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Beschermingsinrichting aan de achterzijde tegen klemrijden

VN-Reglement nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Amendement

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

1.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Beschermingsinrichting aan de achterzijde tegen klemrijden

VN-Reglement nr. 58

Voertuigen van de categorieën N2 en N3 moeten beschikken over een beschermingsinrichting tegen klemrijden door inrijdende voertuigen bij een snelheid tot 56 km/h.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel – rij 36

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Geavanceerde noodrem voor voetgangers en fietsers

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Geavanceerde noodrem voor voetgangers en fietsers

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel – rij 38

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Informatiesysteem dode hoek

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Amendement

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Rijhulp bij het afslaan

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel – rij 49

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Rijstrookassistentie in noodsituaties

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Rijstrookassistentie in noodsituaties en waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel – rij 61

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Bandenspanningscontrole voor zware voertuigen

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Amendement

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Bandenspanningscontrole voor zware voertuigen

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel – rij 72

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Intelligente snelheidsondersteuning

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Amendement

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Intelligente snelheidsondersteuning

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel – rij 90

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Amendement

Onderwerp

VN-reglementen

Aanvullende specifieke technische voorschriften

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Onderdeel

Gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Opmerkingen bij de tabel – punt D

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

D: Datum voor weigering van de verlening van EU-typegoedkeuring:

D: Datum voor weigering van de verlening van EU-typegoedkeuring:

[PO: Please insert the date 48 months after the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 36 months after the date of application of this Regulation]

Verbodsdatum voor de registratie van voertuigen en het in de handel en in het verkeer brengen van onderdelen en technische eenheden:

Verbodsdatum voor de registratie van voertuigen en het in de handel en in het verkeer brengen van onderdelen en technische eenheden:

[PO: Please insert the date 84 months after the date of application of this Regulation]

[PO: Please insert the date 72 months after the date of application of this Regulation]

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

Document- en procedurenummers

COM(2018) 286 final – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

TRAN

28.5.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Behandeling in de commissie

21.11.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

Document- en procedurenummers

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Datum indiening bij EP

17.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Datum goedkeuring

21.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Datum indiening

4.3.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 18 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid