Postopek : 2018/0145(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0151/2019

Predložena besedila :

A8-0151/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0391

POROČILO     ***I
PDF 452kWORD 180k
4.3.2019
PE 629.496v02-00 A8-0151/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0286),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0194/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za promet in turizem (A8-0151/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009

o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009

 

(To velja za celotno besedilo, ko se omenja Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, ter spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 in razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1). Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V Uredbi (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta24 25 so določene upravne določbe in tehnične zahteve za homologacijo novih vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga ter omogoči visoka raven varnosti in okoljske uspešnosti.

(1)  V Uredbi (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta24 so določene upravne določbe in tehnične zahteve za homologacijo novih vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga ter omogoči visoka raven varnosti in okoljske uspešnosti.

__________________

__________________

24 Uredba (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, ter spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 in razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L , .., str. ).

24 Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, ter spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 in razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).

25 + UP: vstavite v besedilo številko uredbe iz dokumenta PE-CONS št. 73/17 (2016/0014 (COD)), v opombi pa številko, datum in sklic na UL navedene uredbe.

 

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Za varnost v cestnem prometu v Uniji sta potrebna usklajena politika na mednarodni ravni v okviru sporazumov UNECE, zlasti delovne skupine 29, ter celovit pristop na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato je treba usklajevati ukrepe, ki jih sprejemajo različni organi na ključnih področjih varnosti v cestnem prometu, ki zajemajo vozila, način vožnje ter prometne znake in infrastrukturo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V zadnjih desetletjih je razvoj na področju varnosti vozil znatno prispeval k splošnemu zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu in hudih poškodb. Vendar je to zmanjševanje v Uniji v zadnjih letih zaradi različnih dejavnikov, na primer strukturnih in vedenjskih dejavnikov, zastalo in vplivi trenutnega pristopa na varnost brez novih pobud o splošni varnosti v cestnem prometu ne bodo več mogli izravnati vplivov čedalje večjega obsega prometa. Zato je treba dodatno izboljšati varnost delovanja vozil na podlagi celovitega pristopa k varnosti v cestnem prometu, da bi se bolje zaščitili izpostavljeni udeleženci v cestnem prometu.

(3)  V zadnjih desetletjih je razvoj na področju varnosti vozil znatno prispeval k splošnemu zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu in hudih poškodb. Vendar je leta 2017 na cestah v Uniji umrlo 25 300 ljudi, število pa v zadnjih štirih letih stagnira. Poleg tega je vsako leto v trkih resno poškodovanih 135 000 ljudi. Unija bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi te številke močno zmanjšala, pri čemer je cilj prihodnost brez žrtev. Poleg varnostnih ukrepov za zaščito potnikov v vozilu je treba za zaščito udeležencev zunaj vozila izvesti posebne ukrepe za preprečevanje smrtnih žrtev in poškodb izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, kot so kolesarji in pešci. Vplivi trenutnega pristopa na varnost brez novih pobud o splošni varnosti v cestnem prometu ne bodo več mogli izravnati vplivov čedalje večjega obsega prometa Zato je treba dodatno izboljšati varnost delovanja vozil na podlagi celovitega pristopa k varnosti v cestnem prometu, da bi se bolje zaščitili izpostavljeni udeleženci v cestnem prometu.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Opredelitev izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu bi morala vključevati motorizirane udeležence v cestnem prometu, kot so segwayi, skuterji, električni invalidski vozički in električna kolesa.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Tehnični napredek na področju naprednih varnostnih sistemov vozil nudi nove možnosti za zmanjšanje števila smrtnih žrtev. Za čim večje zmanjšanje števila smrtnih žrtev je treba uvesti nekatere od teh novih tehnologij.

(4)  Tehnični napredek na področju naprednih varnostnih sistemov vozil nudi nove možnosti za zmanjšanje števila smrtnih žrtev. Za čim večje zmanjšanje števila hudo poškodovanih oseb in smrtnih žrtev je treba uvesti sveženj novih tehnologij.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Za zagotovitev tehnološke nevtralnosti v zvezi s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah, bi morala zahteva glede učinkovitosti omogočati neposreden in posreden sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Predlagani regulativni ukrepi so lahko učinkoviti pri zmanjševanju števila smrtnih žrtev, zmanjšanju števila prometnih nesreč, poškodb in škode samo, če jih uporabniki sprejmejo. Zato bi morali proizvajalci vozil storiti vse, kar je v njihovi moči, da se sistemi in elementi iz te uredbe razvijejo tako, da so vozniku v podporo, da se zagotovi izboljšanje sprejemanja med uporabniki in poveča verjetnost, da bodo uporabljeni. V ta namen bi bilo treba delovanje teh sistemov in elementov ter njihove omejitve v navodilih za uporabo motornega vozila razložiti na jasen in potrošniku prijazen način.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, sistem za ohranjanje voznega pasu, sistem za spremljanje zaspanosti in pozornosti voznika in sistem za zaznavanje nepozornosti ter sistem za zaznavanje vzvratne vožnje je zelo verjetno, da bodo znatno prispevali k zmanjšanju števila smrtnih žrtev. Poleg tega ti sistemi temeljijo na tehnologijah, ki se bodo uporabile tudi za povezana in avtomatizirana vozila. Zato bi bilo treba na ravni Unije uvesti usklajena pravila in preizkusne postopke za homologacijo vozil v zvezi z navedenimi sistemi in za homologacijo navedenih sistemov kot ločenih tehničnih enot.

(6)  Napredni sistem za zaviranje v sili, inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, sistem za ohranjanje voznega pasu v sili, opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost, napredno opozarjanje na zmanjšano pozornost in sistem za zaznavanje vzvratne vožnje so sistemi, pri katerih je zelo verjetno, da bodo znatno prispevali k zmanjšanju števila smrtnih žrtev. Poleg tega so nekateri od teh varnostnih sistemov podlaga za tehnologije, ki se bodo uporabile tudi za povezana in avtomatizirana vozila. Vsak tak varnostni sistem bi moral delovati brez uporabe biometričnih podatkov voznikov ali potnikov, vključno s prepoznavanjem obraza. Zato bi bilo treba na ravni Unije uvesti usklajena pravila in preizkusne postopke za homologacijo vozil v zvezi z navedenimi sistemi in za homologacijo navedenih sistemov kot ločenih tehničnih enot. Tehnološki napredek pri teh sistemih bi bilo treba upoštevati pri vsaki oceni obstoječe zakonodaje, da bi bila ta pripravljena na prihodnost, da bi strogo spoštovala načelo zasebnosti in varstva podatkov in bi podpirala razvoj v smeri vožnje brez smrtnih žrtev. Poleg tega je treba zagotoviti, da bo te sisteme mogoče varno uporabljati v celotnem življenjskem ciklu vozila.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Treba je zagotoviti možnost izklopa inteligentnega sistema za uravnavanje hitrosti, na primer ko voznik prejema lažna opozorila ali neprimerne povratne informacije zaradi slabih vremenskih razmer, začasno nasprotujočih si cestnih oznak na gradbenih območjih ter zavajajočih, okvarjenih ali manjkajočih prometnih znakov. Funkcija izklopa bi morala biti pod nadzorom voznika, trajati, kolikor je potrebno, in voznik bi jo moral zlahka ponovno vključiti. Sistem bi moral biti aktiven vedno, ko je motor vžgan, voznik pa bi mora biti vedno obveščen, ali je sistem vklopljen ali izklopljen.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Splošno priznano je, da je varnostni pas eden najpomembnejših in najučinkovitejših varnostnih elementov vozila. Za sistem opozorilnika pripetosti varnostnih pasov je verjetno, da bo dodatno prispeval k preprečevanju smrtnih žrtev ali blažitvi poškodb, saj bi se z njim povečal delež ljudi, pripetih z varnostnim pasom, v Uniji. Zato je v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 sistem opozarjanja o pripetosti varnostnih pasov na voznikovem sedežu obvezen že od leta 2014. To je bilo doseženo z izvajanjem Uredbe ZN št. 16, ki vsebuje ustrezne tehnične določbe. Zaradi prilagoditve tehničnemu napredku te uredbe ZN bodo morali biti vsi prednji in zadnji sedeži vozil M1 in N1 ter vsi prednji sedeži vozil N2, N3, M2 in M3 opremljeni z varnostnimi pasovi, in sicer od 1. septembra 2019 za nove tipe vozil in od 1. septembra 2021 za vsa motorna vozila.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Uvedba zapisovalnikov podatkov o dogodku (nesreči), v katerem so shranjeni številni ključni podatki o vozilu za kratek čas pred in med sprožilnim dogodkom ter po njem (na primer sprožitev zračne blazine), je pomemben korak za pridobitev točnejših, bolj poglobljenih podatkov o nesrečah. Zato bi bilo treba uvesti zahtevo, da so motorna vozila opremljena s takimi zapisovalniki. Določiti bi bilo treba tudi zahtevo, da so ti zapisovalniki zmožni beleženja in shranjevanja podatkov na način, ki omogoča državam članicam uporabo teh podatkov pri analizi varnosti v cestnem prometu in pri oceni učinkovitosti določenega sprejetega ukrepa.

(7)  Uvedba zapisovalnikov podatkov o nesreči, v katerih so shranjeni številni ključni anonimizirani podatki o vozilu za kratek čas pred in med sprožilnim dogodkom ter tik po prometni nesreči (na primer zaradi sprožitve zračne blazine), je pomemben korak za pridobitev točnejših, bolj poglobljenih podatkov o nesrečah. Zato bi bilo treba uvesti zahtevo, da so vsa motorna vozila opremljena s takimi zapisovalniki. Ti zapisovalniki bi morali biti zmožni beleženja in shranjevanja podatkov na način, ki omogoča državam članicam uporabo teh podatkov zgolj pri analizi varnosti v cestnem prometu in pri oceni učinkovitosti določenih sprejetih ukrepov brez možnosti identifikacije lastnika ali imetnika določenega vozila na podlagi shranjenih podatkov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Vsako obdelavo osebnih podatkov, na primer podatkov o vozniku, obdelanih v zapisovalnikih podatkov o dogodku (nesreči), ali podatkov o vozniku v zvezi s spremljanjem zaspanosti in pozornosti voznika ali naprednim zaznavanjem nepozornosti, je treba izvesti v skladu z zakonodajo EU na področju varstva podatkov, zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov28. Poleg tega za obdelavo osebnih podatkov, zbranih s sistemom eCall, ki je vgrajen v vozilo kot storitev številke 112, veljajo posebni zaščitni ukrepi29.

(8)  Vsako obdelavo osebnih podatkov, na primer podatkov o vozniku, obdelanih v zapisovalnikih podatkov o nesreči, ali podatkov o voznikovi zaspanosti in pozornosti voznika ali naprednim zaznavanjem nepozornosti voznika, je treba izvesti v skladu z zakonodajo Unije na področju varstva podatkov, zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov28. Zapisovalniki podatkov o nesrečah bi morali delovati na sistemu zaprtega kroga, kjer se shranjeni podatki prepišejo z novimi in ki ne omogoča prepoznavanja vozila ali voznika. Poleg tega sistemi za opozarjanje na zaspanost in pomanjkanje pozornosti voznika ter napredni sistemi za opozarjanje na zmanjšano pozornost ne bi smeli stalno beležiti ali hraniti podatkov, ki niso potrebni za namene, za katere se zbirajo ali drugače obdelujejo v sistemu zaprtega kroga. Poleg tega za obdelavo osebnih podatkov, zbranih s sistemom eCall, ki je vgrajen v vozilo29 kot storitev številke112, veljajo posebni zaščitni ukrepi.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

28 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

29 Uredba (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 77).

29 Uredba (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 77).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Ker uporaba mobilnega telefona ali drugih naprav med vožnjo bistveno zmanjša sposobnost za vožnjo, bi morali proizvajalci vozil objaviti svoje preizkuse skladnosti s svetovalno izjavo o načelih glede vmesnikov človek-stroj (HMI) za informacijske in informacijsko-razvedrilne sisteme v vozilih.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Napredni sistem za zaviranje v sili ali sistem za ohranjanje voznega pasu v sili lahko v nekaterih primerih niso v celoti operativni, predvsem zaradi pomanjkljivosti cestne infrastrukture. V teh primerih bi se morali sistemi deaktivirati in voznika obvestiti o deaktivaciji. Če se ne deaktivirajo samodejno, bi jih moralo biti mogoče izključiti ročno. Takšna deaktivacija bi morala biti začasna in trajati le, dokler sistem ponovno ne deluje v celoti. Vozniki bodo morda morali izklopiti napredni sistem za zaviranje v sili ali sistem za ohranjanje voznega pasu v sili, kadar delovanje sistema lahko povzroči večje tveganje ali škodo. To zagotovi, da so vozila ves čas pod nadzorom voznika. Vseeno pa lahko sistemi prepoznajo primere, ko je voznik nezmožen za vožnjo in je zato posredovanje sistema potrebno, da se prepreči še hujša nesreča.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Po sprejetju Uredbe (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta33 so bile na ravni Združenih narodov nadalje razvite tehnične zahteve in preizkusni postopki za homologacijo vozil s pogonom na vodik ter vodikovih sistemov in sestavnih delov vodikovih sistemov, da bi se upošteval tehnični napredek. Trenutno se v Uniji v zvezi s homologacijo vodikovih sistemov v motornih vozil uporablja tudi pravilnik ZN št. 13434. Poleg navedenih zahtev se uporabljajo tudi merila za kakovost materialov, uporabljenih v sistemih vozil s stisnjenim vodikom, vendar so trenutno določena le na ravni Unije.

(13)  Po sprejetju Uredbe (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta33 so bile na ravni Združenih narodov nadalje razvite tehnične zahteve in preizkusni postopki za homologacijo vozil s pogonom na vodik ter vodikovih sistemov in sestavnih delov vodikovih sistemov, da bi se upošteval tehnični napredek. Trenutno se v Uniji v zvezi s homologacijo vodikovih sistemov v motornih vozil uporablja tudi pravilnik ZN št. 13434. Poleg navedenih zahtev bi bilo treba na ravni Unije določiti tudi merila za kakovost materialov in priključkov za polnjenje z gorivom, uporabljenih v sistemih vozil s stisnjenim vodikom.

__________________

__________________

33 Uredba (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 35, 4.2.2009, str. 32).

33 Uredba (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 35, 4.2.2009, str. 32).

34 Pravilnik ZN št. 134 o enotnih določbah za homologacijo motornih vozil in njihovih sestavnih delov glede varnosti delovanja vozil s pogonom na vodik.

34 Pravilnik ZN št. 134 o enotnih določbah za homologacijo motornih vozil in njihovih sestavnih delov glede varnosti delovanja vozil s pogonom na vodik.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V preteklosti so pravila Unije omejevala skupno dolžino kombinacij tovornjakov, na podlagi tega pa so bile razvite značilne zasnove trambus, ki omogočajo čim več prostora za tovor. Vendar se je zaradi visokega položaja voznika povečalo območje slepega kota in poslabšala neposredna vidljivost okoli kabine tovornjaka. To je pomemben dejavnik pri prometnih nesrečah tovornjakov, ki vključujejo izpostavljene udeležence v cestnem prometu. Število smrtnih žrtev bi se lahko precej zmanjšalo z izboljšanjem neposredne vidljivosti, zato bi bilo treba uvesti zahteve za izboljšanje te vidljivosti.

(15)  V preteklosti so pravila Unije omejevala skupno dolžino kombinacij tovornjakov, na podlagi tega pa so bile razvite značilne zasnove trambus, ki omogočajo čim več prostora za tovor. Vendar se je zaradi visokega položaja voznika povečalo območje slepega kota in poslabšala neposredna vidljivost okoli kabine tovornjaka. To je pomemben dejavnik pri prometnih nesrečah tovornjakov, ki vključujejo izpostavljene udeležence v cestnem prometu. Število smrtnih žrtev bi se lahko precej zmanjšalo z izboljšanjem neposredne vidljivosti, zato bi bilo treba uvesti zahteve za izboljšanje te vidljivosti, da se izboljša neposredna vidljivost pešcev, kolesarjev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z voznikove pozicije. Pri določanju posebnih zahtev za neposredno vidljivost bi bilo treba upoštevati posebnosti različnih tipov vozil.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Glede na to, kako predpisi EU o varnosti vozil poudarjajo zaščito izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, med drugim z zagotavljanjem zadostne vidljivosti voznikom, javni in zasebni subjekti ne bi smeli zahtevati, da se na kateri koli del prozorne zastekljene površine vozila namesti kakršna koli oznaka, vinjeta ali nalepka, ne glede na njen namen. Poleg tega bi morali nacionalni organi uvesti zahtevo, da se na vetrobransko steklo in stranska okna dejansko ne smejo namestiti oznake, vinjete, nalepke in kakršni koli drugi elementi, ki ovirajo vidno polje, da se ne bi izničila učinkovitost zakonodaje Unije o vidljivosti za voznike.

(16)  Glede na to, kako predpisi Unije o varnosti vozil poudarjajo zaščito izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, med drugim z zagotavljanjem zadostne vidljivosti voznikom, bi bilo treba spodbujati, da se na vetrobransko steklo ne lepijo oznake, vinjete, nalepke, cestninske naprave in kakršni koli drugi predmeti. Proizvajalci vozil bi morali v ta namen v sodelovanju z nacionalnimi organi in skupinami za podporo varnosti razmisliti o tem, na katerih delih prozorne zastekljene površine vozila se lahko varno pritrdijo kakršne koli oznake, vinjete, cestninske naprave ali nalepke, ne da bi se zmanjšala varnost izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Avtomatizirana in povezana vozila bi lahko pomembno prispevala k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu, saj se ocenjuje, da je približno 90 % prometnih nesreč posledica človeške napake. Ker bodo avtomatizirana vozila postopno prevzela naloge voznika, bi bilo treba na ravni Unije sprejeti usklajena pravila in tehnične zahteve za sisteme avtomatiziranih vozil.

(17)  Avtomatizirana vozila bi lahko pomembno prispevala k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu, saj se ocenjuje, da je več kot 90 % prometnih nesreč do neke mere posledica človeške napake. Ker bodo avtomatizirana vozila postopno prevzela naloge voznika, bi bilo treba na ravni Unije sprejeti usklajena pravila in tehnične zahteve za sisteme avtomatiziranih vozil, tudi v zvezi s preverljivim zagotavljanjem varnosti za odločanje o avtomatiziranih vozilih, in njihovo uporabo spodbujati na mednarodni ravni v okviru delovne skupine 29 pri komisiji UNECE.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Ker povprečna starost vozil v Uniji presega deset let, bi naknadna vgradnja naprednih sistemov za pomoč voznikom v obstoječa vozila lahko znatno prispevala k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu v Uniji. V zvezi s tem bi morala Unija še naprej ocenjevati, ali je naknadna vgradnja naprednih sistemov za pomoč voznikom v obstoječi vozni park, zlasti avtobuse in tovornjake, izvedljiva in stroškovno učinkovita.

Obrazložitev

Z naknadno vgradnjo varnostnih elementov se izboljša raven varnosti obstoječih vozil in zaščitijo izpostavljeni udeleženci v cestnem prometu. Ta predlog spremembe je v skladu s sporočilom Komisije in prejšnjimi poročili Evropskega parlamenta o tem področju.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b)  Varnost vozil ni več omejena na zaščito vozila pred krajo, temveč mora biti usmerjena v zaščito celotne arhitekture vozila, da bi se preprečili izguba celovitosti sistema in sestavnih delov ter njena ogroženost. Da bi se zagotovilo, da so vozilo, sistem, samostojna tehnična enota, sestavni deli ter nadomestni deli in oprema še naprej skladni z varnostnimi in okoljskimi zahtevami ter se zmanjša tveganje za ogroženost te skladnosti v celotni življenjski dobi vozila, je treba sprejeti razumne in sodobne varnostne ukrepe. Povezljivost in avtomatizacija vozil povečujeta možnost nedovoljenega oddaljenega dostopa do podatkov v vozilu in nezakonitega brezkontaktnega spreminjanja programske opreme. Da bi upoštevali s tem povezana tveganja, ki se bodo pojavila v prihodnje, bi bilo treba pravilnike OZN na področju varnosti, kibernetske varnosti in posodobitev programske opreme po zraku obvezno uporabljati čim prej po začetku njihove veljavnosti. Treba bi bilo zagotoviti, da so vozila, njihovi sistemi, samostojne tehnične enote, sestavni deli, nadomestni deli in oprema ob dajanju na trg opremljeni s sodobno varnostno tehnologijo ter da se visoka stopnja varnosti vzdržuje z rednim posodabljanjem strojne in programske opreme do konca življenjske dobe vozila. Ti varnostni ukrepi pa ne bi smeli biti v nasprotju z obveznostmi proizvajalcev vozil, da omogočijo dostop do celovitih diagnostičnih informacij in podatkov v vozilu, ki so relevantni za popravilo in vzdrževanje vozila.

Obrazložitev

V skladu s končnim poročilom skupine UNECE za inteligentne prometne sisteme in avtomatizirano vožnjo je delovna skupina 29 priporočila, naj se vzpostavi pravilnik OZN o kibernetski varnosti. Kibernetska varnost je le eden od stebrov splošne varnosti vozil. Varnost je treba zagotoviti od nastanka vozila do konca njegove uporabe in vgrajena v povezano vozilo, da bi bili nedovoljeni posegi, bodisi fizični bodisi brezkontakni na daljavo, tehnično zelo zahtevni in ekonomsko neugodni.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Unija bi morala še naprej spodbujati razvoj tehničnih zahtev glede hrupa pnevmatik, kotalnega upora pnevmatik in oprijema pnevmatik na mokri podlagi na ravni Združenih narodov. Pravilnik ZN št. 117 zdaj namreč vsebuje natančne določbe v zvezi s tem. Prav tako bi se moral na ravni Združenih narodov nadaljevati proces prilagajanja zahtev glede pnevmatik, da bi se upošteval tehnični napredek, zlasti za zagotovitev, da se učinkovitost pnevmatike oceni tudi na koncu njene življenjske dobe, ko je izrabljena, ter za spodbujanje zamisli, da bi morale pnevmatike izpolnjevati zahteve v celotni življenjski dobi in se ne bi smele zamenjati prezgodaj. Obstoječe zahteve iz Uredbe (ES) št. 661/2009 v zvezi z učinkovitostjo pnevmatik bi bilo treba nadomestiti z enakovrednimi pravilniki ZN.

(19)  Unija bi morala še naprej spodbujati razvoj tehničnih zahtev glede hrupa pnevmatik, kotalnega upora pnevmatik in oprijema pnevmatik na mokri podlagi na ravni Združenih narodov. Pravilnik ZN št. 117 zdaj namreč vsebuje natančne določbe v zvezi s tem. Prav tako bi se moral na ravni Združenih narodov hitro in ambiciozno nadaljevati proces prilagajanja zahtev glede pnevmatik, da bi se upošteval tehnični napredek, zlasti za zagotovitev, da se učinkovitost pnevmatike oceni tudi na koncu njene življenjske dobe, ko je izrabljena, ter za spodbujanje zamisli, da bi morale pnevmatike izpolnjevati zahteve v celotni življenjski dobi in se ne bi smele zamenjati prezgodaj. Da bi zagotovili upoštevanje strogih standardov bi bilo treba obstoječe zahteve iz Uredbe (ES) št. 661/2009 v zvezi z učinkovitostjo pnevmatik spremljati in oceniti ter nadomestiti, če je v Uniji mogoče izboljšati učinkovitost pnevmatik.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Pred začetkom uporabe te uredbe bi bilo treba v delegiranih aktih določiti podrobne tehnične zahteve in posebne preizkusne postopke za homologacijo motornih in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot. Poleg tega je treba dati proizvajalcem na voljo dovolj časa za prilagoditev zahtevam iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo. Zato bi bilo treba uporabo te uredbe odložiti –

(25)  Pred začetkom uporabe te uredbe bi bilo treba v delegiranih aktih določiti podrobne tehnične zahteve in posebne preizkusne postopke za homologacijo motornih in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot. Poleg tega je treba dati proizvajalcem na voljo dovolj časa za prilagoditev zahtevam iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo. Zato bi bilo treba po potrebi uporabo te uredbe odložiti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Da bi zagotovile skladnost s to uredbo, bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovile izvajanje določb o popravnih ukrepih in kaznih iz Uredbe (EU) 2018/858.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa zahteve za:

1. Ta uredba določa zahteve za:

1.  homologacijo vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, zasnovanih in izdelanih za taka vozila, glede njihovih splošnih značilnosti in varnosti ter zaščite potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu;

(a)  homologacijo vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, zasnovanih in izdelanih za taka vozila, glede njihovih splošnih značilnosti in varnosti ter zaščite in varnosti potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu;

2.  homologacijo vozil glede sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah, kar zadeva varnost, učinkovitost pri porabi goriva in zmanjšanje emisij CO2, ter

(b)  homologacijo vozil glede sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah, kar zadeva varnost, učinkovitost pri porabi goriva in zmanjšanje emisij CO2, ter

3.  homologacijo na novo proizvedenih pnevmatik glede njihove varnosti in okoljske uspešnosti.

(c)  homologacijo na novo proizvedenih pnevmatik glede njihove varnosti in okoljske uspešnosti.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Ta uredba podrobneje določa in dopolnjuje Uredbo (EU) 2018/858, kar zadeva splošno varnost motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, ter kar zadeva zaščito in varnost potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „izpostavljeni udeleženec v cestnem prometu“ pomeni udeleženca v cestnem prometu, ki uporablja vozilo na dvokolesni pogon, ali udeleženca v cestnem prometu brez motornega pogona, kot je kolesar ali pešec;

(1)  „izpostavljeni udeleženec v cestnem prometu“ pomeni udeleženca v cestnem prometu, ki uporablja vozilo na eno- ali večkolesni pogon brez zaščitne karoserije, ali udeleženca v cestnem prometu brez motornega pogona, kot je kolesar ali pešec;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti“ pomeni, sistem v vozilu, ki pomaga vozniku pri ugotavljanju primerne hitrosti glede na cestno okolje, tako da zagotavlja haptične povratne informacije prek pedala za plin, pri čemer informacije o omejitvah hitrosti pridobi z upoštevanjem prometne signalizacije, bodisi na podlagi infrastrukturne signalizacije bodisi na podlagi podatkov iz elektronske karte ali na podlagi obojega;

(3)  „inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti“ pomeni sistem v vozilu, ki pomaga vozniku pri ugotavljanju primerne hitrosti glede na cestno okolje, tako da zagotavlja namenske in ustrezne povratne informacije prek pedala za plin ali na druge načine, ki so dovolj učinkoviti za opozarjanje voznika, na podlagi informacij o omejitvah hitrosti, ki jih pridobi z upoštevanjem prometne signalizacije, bodisi na podlagi infrastrukturne signalizacije bodisi na podlagi podatkov iz elektronske karte ali na podlagi obojega;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „sistem za spremljanje zaspanosti in pozornosti voznika“ pomeni sistem, ki ocenjuje čuječnost voznika na podlagi analize sistemov vozila in po potrebi opozori voznika;

(5)  „sistem za opozarjanje na zaspanost in pomanjkanje pozornosti voznika“ pomeni sistem, ki ocenjuje čuječnost voznika na podlagi analize sistemov vozila in po potrebi opozori voznika;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „napredno zaznavanje nepozornosti“ pomeni sistem, ki je zmožen zaznavanja ravni vizualne pozornosti, ki jo voznik namenja prometnim razmeram, in ki po potrebi opozori voznika;

(6)  „opozarjanje na zmanjšano pozornost voznika“ pomeni sistem, ki opozori voznika, kadar ta ni dovolj pozoren, ali si prizadeva za preprečevanje nepozornosti;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „signal za zaustavitev v sili“ pomeni hitro utripajoče zavorne luči za nakazovanje drugim udeležencem v prometu za vozilom, da se je uporabila velika sila za zaustavitev vozila glede na prevladujoče razmere na cesti;

(7)  „signal za zaustavitev v sili“ pomeni svetlobno-signalno funkcijo za nakazovanje drugim udeležencem v prometu za vozilom, da se je uporabila velika sila za zaustavitev vozila glede na prevladujoče razmere na cesti;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „zaznavanje vzvratne vožnje“ pomeni kamero ali ekran, optični sistem ali sistem za zaznavanje, ki voznika opozori na osebe in predmete za vozilom, pri čemer je glavni cilj preprečiti trk pri vzvratni vožnji;

(8)  „zaznavanje vzvratne vožnje“ pomeni kamero in ekran, optični sistem ali sistem za zaznavanje, ki voznika opozori na osebe in predmete za vozilom, pri čemer je glavni cilj preprečiti trk pri vzvratni vožnji;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „napredni sistem za zaviranje v sili“ pomeni sistem, ki lahko samodejno zazna možnost trka in aktivira zavorni sistem vozila za zmanjšanje hitrosti vozila z namenom preprečitve ali ublažitve trka;

(10)  „napredni sistem za zaviranje v sili“ pomeni sistem, ki lahko samodejno zazna možnost trka in v zadnjem možnem trenutku samodejno aktivira zavorni sistem vozila za zmanjšanje hitrosti vozila z namenom preprečitve ali ublažitve trka;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  „sistem za ohranjanje voznega pasu“ pomeni sistem za spremljanje položaja vozila glede na meje voznega pasu, ki uporablja navor na volan ali pritisk na zavore, vsaj kadar vozilo zapusti vozni pas ali je tik pred tem in je trk morda neizogiben;

(11)  „sistem za ohranjanje voznega pasu v sili“ pomeni sistem za pomoč vozniku pri ohranjanju varnega položaja vozila glede na meje voznega pasu ali ceste, vsaj kadar vozilo zapusti vozni pas ali je tik pred tem, da ga zapusti, in je trk morda neizogiben;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči)“ pomeni sistem, ki beleži in shranjuje ključne s trkom povezane parametre in informacije pred in med trkom ter po njem;

(13)  „zapisovalnik podatkov o nesreči“ pomeni sistem, ki je zasnovan izključno za beleženje in shranjevanje ključnih s trkom povezanih parametrov in informacij v kratkem obdobju pred trkom, med in takoj po njem;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  „vodikov pogonski sistem“ pomeni motor z notranjim zgorevanjem ali sistem gorivnih celic, ki se uporablja za pogon vozila;

(18)  „vodikov pogonski sistem“ pomeni pretvornik energije, ki se uporablja za pogon vozila;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  „avtomatizirano vozilo“ pomeni motorno vozilo, katerega zasnova in izdelava omogočata avtonomno vožnjo za daljša obdobja brez stalnega človeškega nadzora;

(21)  „avtomatizirano vozilo“ pomeni motorno vozilo, katerega zasnova in izdelava omogočata avtonomno vožnjo za določena obdobja brez stalnega človeškega nadzora, pri čemer pa se še vedno pričakuje ali zahteva posredovanje voznika;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 21a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  „popolnoma avtomatizirano vozilo“ pomeni motorno vozilo, katerega zasnova in izdelava omogočata avtonomno vožnjo brez človeškega nadzora;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  „vogal čelnega zaščitnega sistema“ je stična točka čelnega zaščitnega sistema z navpično ravnino, ki z navpično vzdolžno ravnino vozila tvori kot 60° in se dotika zunanje površine čelnega zaščitnega sistema;

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  „spodnja višina prednjega zaščitnega sistema“ je, v vsakem prečnem položaju, navpična razdalja med tlemi in spodnjo referenčno črto prednjega zaščitnega sistema, pri čemer je vozilo v normalnem voznem položaju.

črtano

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 27a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  „kibernetska varnost“ pomeni zaščito pred oddaljenimi nedovoljenimi posegi in manipulacijami, ki bi ogrožale celovitost vozila.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Proizvajalci zagotovijo, da so vozila zasnovana, izdelana in sestavljena tako, da je tveganje poškodb potnikov in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu čim manjše.

4.  Proizvajalci zagotovijo, da so vozila zasnovana, izdelana in sestavljena tako, da je tveganje poškodb potnikov in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu odpravljeno ali čim manjše.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pešcev, kolesarjev, vidnega polja in vidljivosti;

(b)  izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, vidnega polja in vidljivosti;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Proizvajalci prav tako zagotovijo, da so sistemi in elementi iz členov 5 do 11 zasnovani tako, da se zagotovi, da jih uporabniki sprejmejo, ter da navodila za uporabo motornega vozila vsebujejo jasne in razumljive informacije v zvezi z delovanjem teh sistemov in elementov.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Da bi se zagotovila visoka raven splošne varnosti vozil ter zaščite potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da bi določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za homologacijo vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot glede zahtev iz Priloge II.

7.  Da bi se zagotovila visoka raven splošne varnosti vozil ter zaščite potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 12, da bi dopolnila to uredbo z določitvijo podrobnih pravil o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za homologacijo vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot glede zahtev iz Priloge II.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta podrobna pravila sprejme in objavi najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vozila morajo biti opremljena z natančnim sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki voznika s signalom v notranjosti vozila opozori, kadar se tlak v pnevmatiki zmanjša, kar je koristno za učinkovito porabo goriva in varnost na cesti, v širokem razponu cestnih in okoljskih razmer.

1.  Vozila morajo biti opremljena z natančnim sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki voznika s signalom v notranjosti vozila opozori, kadar se tlak v pnevmatiki zmanjša, v širokem razponu cestnih in okoljskih razmer.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da bi predpisala podrobna pravila glede posebnih preizkusnih postopkov in tehničnih zahtev za:

4.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 12, ki bodo dopolnili to uredbo z določitvijo podrobnih pravil glede posebnih preizkusnih postopkov in tehničnih zahtev za:

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  homologacijo pnevmatik, vključno s tehničnimi zahtevami glede njihove namestitve.

(b)  homologacijo pnevmatik, tudi rabljenih, vključno s tehničnimi zahtevami glede njihove namestitve.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta podrobna pravila sprejme in objavi najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  sistemom za spremljanje zaspanosti in pozornosti voznika;

(c)  sistemom za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  sistemom za napredno zaznavanje nepozornosti;

(d)  naprednim sistemom za opozarjanje na nepozornost voznika;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  zapisovalnikom podatkov o nesreči.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  voznik lahko prek pedala začuti, da je bila veljavna omejitev hitrosti dosežena ali presežena;

(a)  vozniku se lahko zagotovijo namenske in ustrezne povratne informacije o prekoračitvi veljavne omejitve hitrosti prek pedala za plin ali na druge načine, ki so dovolj učinkoviti;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sistema ni mogoče izključiti ali preprečiti njegovega delovanja;

(b)  sistem je mogoče izključiti;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vozniku ni treba upoštevati hitrosti vozila, ki jo predlaga sistem, tako da upravlja pedal za plin kot običajno, ne da bi prestavil v nižjo prestavo;

(c)  vozniku ni treba upoštevati hitrosti vozila, ki jo predlaga sistem, tako da upravlja pedal za plin kot običajno;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  v primeru uporabe tempomata se mora inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti samodejno prilagoditi kakršni koli nižji omejitvi hitrosti.

črtano

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  določijo se cilji uspešnosti, da se preprečijo ali minimizirajo napake v dejanskih voznih razmerah;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  ob vsakem vklopu glavnega nadzornega stikala je vozilo v normalnem načinu delovanja.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za motorno vozilo, opremljeno s sistemom za napredno zaznavanje nepozornosti v skladu s točko (d) odstavka 1, se lahko šteje, da izpolnjuje tudi zahtevo iz točke (c) istega odstavka.

črtano

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Sistemi za opozarjanje na zaspanost in pomanjkanje pozornosti voznika ter napredni sistemi za opozarjanje na zmanjšano pozornost so zasnovani tako, da ne beležijo neprestano in hranijo podatkov, ki niso potrebni za namene, za katere se zbirajo ali drugače obdelujejo v sistemu zaprtega kroga. Poleg tega ti podatki niso nikoli dostopni ali na voljo tretjim stranem in so po obdelavi nemudoma izbrisani. Ti sistemi so zasnovani tudi tako, da se prepreči prekrivanje in da voznika ne obvestijo ločeno in hkrati ali na nejasen način, v primeru, da en dogodek sproži oba sistema.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Vendar zapisovalnik podatkov o nesreči ne more beležiti in shraniti zadnjih štirih številk označbe vozila v identifikacijski številki vozila ali katerih koli drugih informacij, na podlagi katerih bi se lahko identificiralo samo vozilo, njegove lastnika ali imetnika.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Ti zapisovalniki izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

 

(a) podatki v zvezi z obdobjem malo obdobju pred trkom, med in takoj po njem, ki jih lahko beležijo in shranijo, vključujejo hitrost vozila, zaviranje, položaj in nagib vozila na cesti, stanje in stopnjo aktivacije vseh varnostnih sistemov vozila, sistem eCall, ki je vgrajen v vozilo kot storitev številke 112, aktiviranje zavor ter druge pomembne vhodne parametre vgrajenega aktivnega varnostnega sistema in sistema za preprečevanje nesreč, in sicer z visoko stopnjo natančnosti in zagotovljeno trajnostjo podatkov;

 

(b) naprav ni mogoče deaktivirati;

 

(c) njihova funkcija beleženja in shranjevanja podatkov pa omogoča, da:

 

(i) delujejo na sistemu zaprtega kroga,

 

(ii) so zbrani podatki anonimizirani in zaščiteni pred manipulacijo in zlorabo;

 

(iii) da je mogoče opredeliti tip, izvedenko in varianto vozila ter zlasti aktiven varnostni sistem in sistem za preprečevanje nesreč, ki sta nameščena v vozilu.

 

(d) podatki se lahko dajo na voljo nacionalnim organom prek standardiziranega vmesnika na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje in le za namene raziskav in analiz nesreč, tudi za namene homologacije sistemov in sestavnih delov ter neskladnosti z Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3d.  Varnostni sistemi in opozorila, ki se uporabljajo za pomoč vozniku, so enostavni, da jih lahko razumejo vsi vozniki, vključno s starejšimi in invalidi.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da bi določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za:

4.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 12, ki bodo dopolnili to uredbo z določitvijo podrobnih pravil glede posebnih preizkusnih postopkov in tehničnih zahtev za:

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  homologacijo naprednih sistemov vozil iz točk (a) in (f) istega odstavka kot samostojnih tehničnih enot.

(b)  homologacijo naprednih sistemov vozil iz točk (a) in (fa) odstavka 1 kot samostojnih tehničnih enot.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta podrobna pravila sprejme in objavi najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zaznavanje premikajočih se vozil in stacionarnih ovir pred motornim vozilom v prvi fazi;

(a)  zaznavanje in upočasnitev premikajočih se vozil in stacionarnih ovir pred motornim vozilom v prvi fazi;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razširitev zmožnosti zaznavanja tudi na izpostavljene udeležence v cestnem prometu pred motornim vozilom v drugi fazi.

(b)  razširitev zmožnosti zaznavanja in upočasnitve tudi na izpostavljene udeležence v cestnem prometu pred motornim vozilom v drugi fazi.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena s sistemom za ohranjanje voznega pasu.

3.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena s sistemom za ohranjanje voznega pasu v sili.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Napredni sistemi za zaviranje v sili in sistemi za ohranjanje voznega pasu izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

4.  Napredni sistemi za zaviranje v sili in sistemi za ohranjanje voznega pasu v sili izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izključiti je mogoče le vsak sistem posebej ter le ko vozilo stoji in je aktivirana parkirna zavora, pri čemer voznik opravi zapleteno zaporedje dejanj;

(a)  izključiti je mogoče le vsak sistem posebej ter le ko vozilo stoji in je aktivirana parkirna zavora;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  vozniku sistema ni treba upoštevati.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena z zapisovalnikom podatkov o dogodku (nesreči). Ti zapisovalniki izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

črtano

(a)  podatki v zvezi z obdobjem pred in med trkom ter po njem, ki jih lahko beležijo in shranijo, vključujejo vsaj hitrost vozila, stanje in stopnjo aktivacije varnostnih sistemov vozila ter katere koli druge pomembne vhodne parametre vgrajenega aktivnega varnostnega sistema in sistema za preprečevanje nesreč;

 

(b)  naprav ni mogoče deaktivirati;

 

(c)  njihova funkcija beleženja in shranjevanja podatkov pa omogoča, da se podatki na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 zaščitijo pred manipulacijo in dajo na voljo nacionalnim organom prek standardiziranega vmesnika v namene analize podatkov o nesreči ter da se lahko natančno opredelijo tip, izvedenka in varianta vozila ter zlasti aktiven varnostni sistem in sistem za preprečevanje nesreč, ki sta nameščena v vozilu.

 

Vendar podatki, ki jih zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči) lahko beleži in shranjuje, ne vključujejo zadnjih štirih številk označbe vozila v identifikacijski številki vozila niti katerih koli drugih informacij, na podlagi katerih bi se lahko identificiralo samo vozilo.

 

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da bi določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za:

7.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 12, ki bodo dopolnili to uredbo z določitvijo podrobnih pravil glede posebnih preizkusnih postopkov in tehničnih zahtev za:

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  homologacijo zapisovalnikov podatkov o dogodku (nesreči) kot samostojnih tehničnih enot.

(b)  homologacijo zapisovalnikov podatkov o nesreči kot samostojnih tehničnih enot.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta podrobna pravila sprejme in objavi najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prednji zaščitni sistemi, bodisi nameščeni kot originalna oprema v vozilih kategorij M1 in N1 bodisi dani na trg kot samostojne tehnične enote za taka vozila, izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2, Priloge IV in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 3 tega člena.

1.  Prednji zaščitni sistemi, bodisi nameščeni kot originalna oprema v vozilih kategorij M1 in N1 bodisi dani na trg kot samostojne tehnične enote za taka vozila, izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2 in delegiranih aktov iz odstavka 3.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da bi določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za homologacijo prednjih zaščitnih sistemov iz odstavka 1 tega člena, vključno s tehničnimi zahtevami glede njihove izdelave in vgradnje.

3.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 12, ki bodo dopolnili to uredbo z določitvijo podrobnih pravil, da bi določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za homologacijo prednjih zaščitnih sistemov iz odstavka 1 tega člena, vključno s tehničnimi zahtevami glede njihove izdelave in vgradnje.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta podrobna pravila sprejme in objavi najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena z naprednimi sistemi za zaznavanje izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, ki so v neposredni bližini prednjega ali stranskega dela vozila, in za opozarjanje nanje ali preprečitev trka z njimi.

3.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena z naprednimi sistemi za zaznavanje izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, ki so v neposredni bližini prednjega in stranskega dela vozila, in za opozarjanje nanje ali preprečitev trka z njimi.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izključiti je mogoče le vsak sistem posebej ter le ko vozilo stoji in je aktivirana parkirna zavora, pri čemer voznik opravi zapleteno zaporedje dejanj;

(a)  izključiti je mogoče le vsak sistem posebej ter le ko vozilo stoji in je aktivirana parkirna zavora;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vozniku sistema ni treba upoštevati;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 so zasnovana in izdelana tako, da izboljšujejo neposredno vidljivost izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z voznikovega sedeža.

5.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 so zasnovana in izdelana tako, da izboljšujejo neposredno vidljivost izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z voznikovega sedeža, da se odpravijo mrtvi koti z voznikovega sedeža in se bistveno zmanjšajo mrtvi koti na stranskih oknih. Upoštevajo se posebnosti različnih tipov vozil.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da bi določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za:

7.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 12, ki bodo dopolnili to uredbo z določitvijo podrobnih pravil glede posebnih preizkusnih postopkov in tehničnih zahtev za:

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Podrobna pravila glede zahtev iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena se določijo in objavijo najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

 

Podrobna pravila glede zahtev iz odstavka 5 tega člena se določijo in objavijo najmanj 36 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vozila s pogonom na vodik kategorij M in N, njihovi vodikovi sistemi in sestavni deli teh sistemov morajo poleg drugih zahtev iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njo, ki prav tako veljajo za vozila navedenih kategorij, izpolnjevati zahteve iz Priloge V in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 3 tega člena.

1.  Vozila s pogonom na vodik kategorij M in N, njihovi vodikovi sistemi in sestavni deli teh sistemov morajo poleg drugih zahtev iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njo, ki prav tako veljajo za vozila navedenih kategorij, izpolnjevati zahteve iz delegiranih aktov iz odstavka 3.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da bi:

3.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, ki bodo dopolnili to uredbo z določitvijo podrobnih pravil o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za homologacijo vozil s pogonom na vodik glede njihovih vodikovih sistemov, vključno z združljivostjo materialov in priključki za polnjenje z gorivom, ter za homologacijo sestavnih delov vodikovega sistema, vključno z zahtevami za njihovo vgradnjo;

(a) določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za homologacijo vozil s pogonom na vodik glede njihovih vodikovih sistemov, vključno z združljivostjo materialov in priključki za polnjenje z gorivom, ter za homologacijo sestavnih delov vodikovega sistema, vključno z zahtevami za njihovo vgradnjo;

 

(b)  spremenila Prilogo V zaradi prilagajanja tehničnemu napredku.

 

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta podrobna pravila sprejme in objavi najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebne zahteve v zvezi z avtomatiziranimi vozili

Posebne zahteve v zvezi z avtomatiziranimi in popolnoma avtomatiziranimi vozili

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Avtomatizirana vozila morajo poleg drugih zahtev iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njo, ki veljajo za vozila zadevnih kategorij, izpolnjevati zahteve iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 2, v zvezi s:

1.  Avtomatizirana in popolnoma avtomatizirana vozila morajo poleg drugih zahtev iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njo, ki veljajo za vozila zadevnih kategorij, izpolnjevati zahteve iz delegiranih aktov iz odstavka 2 v zvezi s:

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila, vključno s krmiljenjem, pospeševanjem in zaviranjem;

(a)  sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila, vključno s signaliziranjem, krmiljenjem, pospeševanjem in zaviranjem;

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  sistemi za spremljanje pripravljenosti voznika;

(c)  sistemi za spremljanje razpoložljivosti voznika;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zapisovalnikom podatkov o dogodku (nesreči) za avtomatizirana vozila;

črtano

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Sistem za spremljanje razpoložljivosti voznika iz točke (c) odstavka 1 se ne uporablja za popolnoma avtomatizirana vozila.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da bi se zagotovilo varno delovanje avtomatiziranih vozil na javnih cestah, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da bi določila zahteve glede sistemov in drugih naprav iz točk od (a) do (e) odstavka 1 tega člena ter da bi določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za homologacijo avtomatiziranih vozil glede navedenih zahtev.

2.  Da bi se zagotovilo varno delovanje avtomatiziranih in popolnoma avtomatiziranih vozil na javnih cestah, Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 12, ki bodo dopolnili to uredbo z določitvijo zahtev glede sistemov in drugih naprav iz točk od (a) do (e) odstavka 1 tega člena ter da bi določila podrobna pravila o posebnih preizkusnih postopkih in tehničnih zahtevah za homologacijo avtomatiziranih popolnoma avtomatiziranih vozil glede navedenih zahtev.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Kazni

 

Člen 84 Uredbe (EU) 2018/858 se smiselno uporablja za kršitve te uredbe.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

Pregled in poročanje

 

1. Komisija do ... [štiri leta po datumu začetka uporabe te uredbe] in potem vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni o delovanju vseh varnostnih ukrepov in sistemov, vključno s tistimi, naknadno vgrajenimi v obstoječa vozila. Komisija oceni, ali ti ukrepi in sistemi delujejo v skladu s to uredbo, pa tudi njihovo stopnjo prodora na trg in sprejetost pri uporabnikih. Po potrebi se poročilu priložijo priporočila, vključno z zakonodajnimi predlogi za spremembo zahtev v zvezi s splošno varnostjo ter zaščito in varnostjo potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, da se podpre razvoj v smeri vožnje brez smrtnih žrtev.

 

2. Pred vsakim zasedanjem Svetovnega foruma za harmonizacijo pravilnikov o vozilih v okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) (delovna skupina 29) Komisija Evropskemu parlamentu posreduje informacije o napredku pri izvajanju standardov za varnost vozil glede na zahteve iz členov 5 do 11 in o stališču Unije na zasedanju.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od [UP: prosimo, navedite datum 36 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Uporablja se od ... [1. septembra po preteku 18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vendar se člen 4(7), člen 5(4), člen 6(4), člen 7(7), člen 8(3), člen 9(7), člen 10(3), člen 11(2) in člen 12 uporabljajo od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Priloga II – preglednica

 

Zahteve glede

A

SISTEMOV ZA ZADRŽEVANJE POTNIKOV, PREIZKUSA TRKA, CELOVITOSTI SISTEMA ZA DOVAJANJE GORIVA IN ELEKTRIČNE VARNOSTI PRI VISOKI NAPETOSTI

A1

Notranja oprema

Pravilnik ZN št. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sedeži in nasloni za glavo

Pravilnik ZN št. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3

Sedeži avtobusov

Pravilnik ZN št. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4

Pritrdišča varnostnih pasov

Pravilnik ZN št. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5

Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje

Pravilnik ZN št. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A6

Opozorilniki pripetosti varnostnih pasov

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7

Pregradni sistemi

Pravilnik ZN št. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8

Pritrdišča sistema za zadrževanje otrok

Pravilnik ZN št. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9

Sistemi za zadrževanje otrok

Pravilnik ZN št. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10

Izboljšani sistemi za zadrževanje otrok

Pravilnik ZN št. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11

Zaščita pred podletom od spredaj

Pravilnik ZN št. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12

Zaščita pred podletom od zadaj

Pravilnik ZN št. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13

Bočna zaščita

Pravilnik ZN št. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14

Varnost posode za gorivo

Pravilnik ZN št. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15

Varnost utekočinjenega naftnega plina

Pravilnik ZN št. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16

Varnost stisnjenega in utekočinjenega zemeljskega plina

Pravilnik ZN št. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17

Varnost vozil s pogonom na vodik

Pravilnik ZN št. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18

Ustreznost materialov vodikovega sistema

 

Priloga V

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19

Električna varnost med uporabo

Pravilnik ZN št. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20

Delni čelni trk

Pravilnik ZN št. 94

Velja za vozila kategorij M1 in N1 z največjo maso ≤ 2 500 kg

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Polni čelni trk

Pravilnik ZN št. 137

Uporaba človeku podobne preizkusne naprave, tj. lutke „Hybrid III“, je dovoljena, dokler ni v skladu s pravilnikom ZN na voljo preizkusna naprava za zadrževalni sistem človeka „THOR“

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Zaščita voznika pred volanom pri trku

Pravilnik ZN št. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23

Nadomestna zračna blazina

Pravilnik ZN št. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24

Trk v kabino

Pravilnik ZN št. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25

Bočni trk

Pravilnik ZN št. 95

Velja za vsa vozila kategorij M1 in N1, vključno z vozili, pri katerih je točka R najnižjega sedeža od tal oddaljena > 700 mm.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Bočni trk v drog

Pravilnik ZN št. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Trk od zadaj

Pravilnik ZN št. 34

Velja za vozila kategorij M1 in N1 z največjo maso ≤ 3 500 kg Zagotovijo se zahteve glede električne varnosti po nesreči

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahteve glede

B

izpostavljeni udeleženci v cestnem prometu, vidnega polja in vidljivosti;

B1

Zaščita nog in glave pešcev

Pravilnik ZN št. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Večja cona za zaščito pred udarci z glavo za pešce in kolesarje

Pravilnik ZN št. 127

Preizkusno območje modela glave otroka in odrasle osebe je omejeno z „oklepajočo razdaljo odrasle osebe“ 2 500 mm ali „zadnjo referenčno črto vetrobranskega stekla “, katera koli je bolj naprej. Stik modela glave z A-stebrički, zgornjim delom vetrobrana in okrovom ni vključen, vendar se spremlja.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Čelni zaščitni sistem

 

Priloga IV

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4

Napredni sistem za zaviranje v sili za pešce in kolesarje

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Opozorilo pred trkom s pešcem in kolesarjem

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6

Informacijski sistem za slepi kot

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7

Varnost pri vzvratni vožnji

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8

Naprej usmerjeno vidno polje

Pravilnik ZN št. 125

Velja za vozila kategorij M1 in N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Neposredno vidno polje pri težkih gospodarskih vozilih

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10

Varnostna stekla

Pravilnik ZN št. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11

Odleditev in sušenje

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12

Pranje/brisanje

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13

Naprave za posredno gledanje

Pravilnik ZN št. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahteve glede

C

ŠASIJE VOZILA, ZAVIRANJA, PNEVMATIK IN KRMILJENJA

C1

Krmilje

Pravilnik ZN št. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Pravilnik ZN št. 130

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu v sili

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Zavorni sistem

Pravilnik ZN št. 13 Pravilnik ZN št. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5

Nadomestni deli zavornega sistema

Pravilnik ZN št. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6

Pomoč pri zaviranju

Pravilnik ZN št. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Nadzor stabilnosti

Pravilnik ZN št. 13 Pravilnik ZN št. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8

Napredni sistem za zaviranje v sili pri težkih gospodarskih vozilih

Pravilnik ZN št. 131

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9

Napredni sistem za zaviranje v sili pri lahkih gospodarskih vozilih

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Varnost pnevmatik in okoljska uspešnost

Pravilnik ZN št. 30 Pravilnik ZN št. 54 Pravilnik ZN št. 117

Zagotovi se tudi preizkusni postopek za izrabljene pnevmatike; uporabljajo se datumi iz točke C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11

Rezervna kolesa in sistem pnevmatik s podaljšano mobilnostjo

Pravilnik ZN št. 64

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Obnovljene pnevmatike

Pravilnik ZN št. 108 Pravilnik ZN št. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13

Spremljanje tlaka v pnevmatikah pri lahkih gospodarskih vozilih

Pravilnik ZN št. 141

Velja za vozila kategorij M1 in N1

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Spremljanje tlaka v pnevmatikah pri težkih gospodarskih vozilih

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15

Nameščanje pnevmatik

Pravilnik ZN št. 142

Velja za vse kategorije vozil

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16

Nadomestna kolesa

Pravilnik ZN št. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahteve glede

D

VGRAJENIH INSTRUMENTOV, ELEKTRIČNEGA SISTEMA, SVETLOBNIH NAPRAV VOZILA IN ZAŠČITE PRED NEDOVOLJENO UPORABO, VKLJUČNO S KIBERNETSKIMI NAPADI

D1

Zvočna opozorilna naprava

Pravilnik ZN št. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2

Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)

Pravilnik ZN št. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3

Zaščita pred nedovoljeno uporabo in kibernetskimi napadi ter imobilizacija in alarmni sistem

Pravilnik ZN št. 18 Pravilnik ZN št. 97 Pravilnik ZN št. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4

Zaščita vozila pred kibernetskimi napadi

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5

Merilnik hitrosti

Pravilnik ZN št. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6

Števec prevoženih kilometrov

Pravilnik ZN št. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7

Naprave za omejevanje hitrosti

Pravilnik ZN št. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8

Inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9

Označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov

Pravilnik ZN št. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10

Ogrevalni sistemi

Pravilnik ZN št. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11

Svetlobno-signalne naprave

Pravilnik ZN št. 4 Pravilnik ZN št. 6 Pravilnik ZN št. 7 Pravilnik ZN št. 19 Pravilnik ZN št. 23 Pravilnik ZN št. 38 Pravilnik ZN št. 77 Pravilnik ZN št. 87 Pravilnik ZN št. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12

Naprave za osvetlitev cestišča

Pravilnik ZN št. 31 Pravilnik ZN št. 98 Pravilnik ZN št. 112 Pravilnik ZN št. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13

Odsevniki

Pravilnik ZN št. 3

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14

Svetlobni viri

Pravilnik ZN št. 37 Pravilnik ZN št. 99 Pravilnik ZN št. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15

Vgradnja svetlobno-signalnih naprav, naprav za osvetlitev cestišča in odsevnikov

Pravilnik ZN št. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16

Signal za zaustavitev s sili

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

D17

Čistilniki za žaromete

Pravilnik ZN št. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18

Kazalnik menjanja prestav

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahteve glede

E

VEDENJA VOZNIKA IN SISTEMA

E1

Pripomoček za namestitev blokirne naprave v primeru uživanja alkohola

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2

Opozarjanje na zaspanost in pomanjkanje pozornosti voznika

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3

Napredni sistem za opozarjanje na nepozornost voznika;

 

Upošteva se lahko tudi preprečevanje nepozornosti s tehničnimi sredstvi.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4

Spremljanje razpoložljivosti voznika

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E5

Zapisovalnik podatkov o nesreči

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

E6

Sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E7

Sistemi, ki vozilu zagotavljajo informacije o stanju vozila in okolice

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

E8

Samodejna vožnja v koloni

 

 

E

E

E

E

E

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahteve glede

F

SPLOŠNE KONSTRUKCIJE IN ZNAČILNOSTI VOZILA

F1

Prostor za pritrditev registrske tablice

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2

Vzvratna vožnja

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3

Ključavnice in tečaji vrat

Pravilnik ZN št. 11

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F4

Stopnice do vrat, držala in nastopne plošče

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5

Zunanji štrleči deli

Pravilnik ZN št. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Zunanji štrleči deli kabin gospodarskega vozila

Pravilnik ZN št. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7

Predpisana tablica in identifikacijska številka vozila

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8

Vlečne naprave

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9

Okrovi koles

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod koles

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11

Mase in mere

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12

Mehanske naprave za spenjanje

Pravilnik ZN št. 55 Pravilnik ZN št. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

 

A

F13

Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga

Pravilnik ZN št. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14

Splošna konstrukcija avtobusov

Pravilnik ZN št. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Trdnost nadgradnje avtobusov

Pravilnik ZN št. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Vnetljivost znotraj avtobusa

Pravilnik ZN št. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Priloga II – Opombe k tabeli – točka D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

D:  Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

D:  Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

[UP: prosimo, navedite datum 48 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe].

[36 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

[UP: prosimo, navedite datum 84 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe].

[78 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Priloga II – Opombe k tabeli – točka E (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

E:  Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije in datum prepovedi registracije se določita v delegiranem aktu; ta datum ne sme biti pred datumom začetka uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Priloga II – Opombe k tabeli – opomba 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5 V primeru avtomatiziranih vozil je potrebna skladnost.

črtano

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+ Pravilnik ZN št. 127

 

A“;

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Priloga III – točka 5 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+ Pravilnik ZN št. 127

 

A“;

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Priloga VI

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Pravilnik ZN

Posebne zahteve

Končni datum za registracijo neskladnih vozil in prodajo ali začetek uporabe neskladnih sestavnih delov (1)

29

Trdnost kabine gospodarskega vozila

29. januar 2021

 

Vozila kategorije N so v skladu z uredbo

 

142

Nameščanje pnevmatik

31. oktober2018

 

Na vozila kategorij O1, O2, O3 in O4 se namestijo pnevmatike razreda C1 ali C2, ki izpolnjujejo zahteve glede kotalnega upora stopnje 2

 

 

Nameščanje pnevmatik

31. oktober 2020

 

Na vozila kategorij O3 in O4 se namestijo pnevmatike razreda C3, ki izpolnjujejo zahteve glede kotalnega upora stopnje 2

 

117

Pnevmatike – emisije hrupa pri kotaljenju, oprijem na mokrih površinah in kotalni upor

30. april 2019

 

Pnevmatike razredov C1, C2, in C3 izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa pri kotaljenju stopnje 2

 

 

Pnevmatike – emisije hrupa pri kotaljenju, oprijem na mokrih površinah in kotalni upor

30. april 2019

 

Pnevmatike razreda C3 izpolnjujejo zahteve glede kotalnega upora stopnje 1

 

 

Pnevmatike – emisije hrupa pri kotaljenju, oprijem na mokrih površinah in kotalni upor

30. april 2021

 

Pnevmatike razredov C1 in C2 izpolnjujejo zahteve glede kotalnega upora stopnje 2

 

 

Pnevmatike – emisije hrupa pri kotaljenju, oprijem na mokrih površinah in kotalni upor

30. april 2023

 

Pnevmatike razreda C3 izpolnjujejo zahteve glede kotalnega upora stopnje 2

 

127

Raven varnosti pešcev

23. avgust 2019

 

Vozila kategorij M1 z največjo maso > 2 500 kg in N1

 

 

Predlog spremembe

Pravilnik ZN

Posebne zahteve

Končni datum za registracijo neskladnih vozil in prodajo ali začetek uporabe neskladnih sestavnih delov (1)

29

Trdnost kabine gospodarskega vozila

29. januar 2021

 

Vozila kategorije N so v skladu z uredbo

 

 

Pnevmatike – emisije hrupa pri kotaljenju, oprijem na mokrih površinah in kotalni upor

30. april 2021

 

Pnevmatike razredov C1 in C2 izpolnjujejo zahteve glede kotalnega upora stopnje 2

 

 

Pnevmatike – emisije hrupa pri kotaljenju, oprijem na mokrih površinah in kotalni upor

30. april 2023

 

Pnevmatike razreda C3 izpolnjujejo zahteve glede kotalnega upora stopnje 2

 

(1)

UL C 440, 6.12.2018, p. 90.


OBRAZLOŽITEV

Ta zakonodajna pobuda je del tretjega svežnja o mobilnosti „Evropa v gibanju“ in predlaga revizijo sedanjega okvira (Uredba (ES) št. 661/2009 o splošni varnosti in Uredba (ES) št. 78/2009 o zaščiti pešcev), da bi ga prilagodili spremembam na področju mobilnosti, ki so posledica družbenih trendov (npr. več kolesarjev in pešcev, starajoča se družba) ter tehnološkemu razvoju. Njen namen je določiti splošne tehnične zahteve za homologacijo vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot na seznamu varnostnih področij. Predlog naj bi se uporabljal vzporedno z nedavno Uredbo (EU) 2018/0858 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, ki jo dopolnjuje. Kar zadeva področje uporabe, se v tem predlogu ohranja predmet urejanja uredbe o splošni varnosti, dodane pa so zahteve za zaščito potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu; tako se področje uporabe razširja na vse kategorije vozil (vključno s trenutno izvzetimi športnimi terenskimi vozili in dostavnimi vozili). V temelju predloga je vključitev tehničnega napredka, zlasti na področju sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah, pametne pomoči pri hitrosti; sistemov za spremljanje zaspanosti in pozornosti voznika/sistemov za zaznavanje nepozornosti; sistemom za zaznavanje vzvratne vožnje. pripomočkom za namestitev blokirne naprave v primeru uživanja alkohola; zapisovalnika podatkov o dogodku (nesreči); večje cone za zaščito pred udarci z glavo za izpostavljene udeležence v cestnem prometu in prednjih zaščitnih sistemov; sistemov za zaznavanje izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, ki so v neposredni bližini tovornjakov in avtobusov, ter opozarjanje nanje in sistemov za izboljšanje vidljivosti izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z voznikovega sedeža.

Leta 2017 je bilo v cestnem prometu v EU skupaj 25 300 smrtnih žrtev. Poleg tega je bilo 135 000 oseb hudo poškodovanih. V vseh teh primerih, pa tudi pri vsakem posebej, so bili hudo prizadeti sorodniki, prijatelji, družba in gospodarstvo. Po mnenju poročevalke je treba te grozljive številke bistveno zmanjšati. Število smrtnih žrtev v cestnem prometu EU se je med letoma 2001 in 2010 zmanjšalo za 40 %. Na žalost se od leta 2013 stopnja zmanjšanja ne spreminja, zmanjšanje pa je bilo samo 3 %. Posledično bo doseganje cilja EU za leto 2020 – to je razpolovitev števila smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU do leta 2020 glede na podatke iz leta 2010 – izredno težko brez nadaljnjih odločnih ukrepov. Poročevalka meni, da je nujno treba zmanjšati število mrtvih in poškodovanih v cestnem prometu EU. Po njenem mnenju se je treba posebej osredotočiti na zaščito pešcev, kolesarjev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, ki so v letu 2017 predstavljali kar polovico vseh žrtev.

Spremembe poročevalke gredo v to smer, njihov namen pa je povečati učinkovitost zakonodajnega okvira pri zmanjšanju števila nesreč, zmanjšanju smrtnih žrtev, poškodb in škode z vključevanjem pasivnih in aktivnih varnostnih elementov v sestavne dele vozil. Poročevalka podpira ukrepe, ki jih je v členih 5 do 11 predlagala Komisija. Pri nekaterih od njih pa bosta potrebna nadaljnje delo in pojasnilo, da se bo zagotovila njihova učinkovitost in jih bodo uporabniki sprejeli. Poleg tega bi po poročevalkinem mnenju ta dolgo pričakovani akt moral začeti veljati prej, kot je predlagala Komisija.

Med številnimi ukrepi, ki jih predlaga poročevalka, je treba omeniti naslednje:

1.  pojasnilo opredelitve izpostavljenih udeležencev v prometu, da bo zajemala vse motorizirane udeležence brez zaščitne karoserije;

2.  uvedba obveznosti, da se vsi elementi in sistemi projektirajo z namero, da se okrepi izkušnja uporabnika, da bi jih ta lažje sprejel;

3.  uvedba zaščitnih ukrepov za varstvo zasebnosti, varstvo podatkov uporabnikov in učinkovitost v zvezi z zapisovalniki podatkov o nesrečah in sistemi za zaznavanje nepozornosti;

4.  uvedba posebnih zahtev v zvezi z inteligentnim uravnavanjem hitrosti, katerih namen bo povečati sprejetje za uporabnike in učinkovitost tega sistema;

5.  uvedba zahteve v zvezi z več delegiranimi akti, da se objavijo najmanj 12 mesecev pred uporabo vsake zahteve;

6.  skrajšanje roka za izvajanje vseh zahtev za 12 mesecev;

7.  uvedba obveznosti v zvezi s pregledom in poročanjem o zahtevah, kar zadeva splošno varnost;

8.  uporaba kazni iz okvirne uredbe o homologaciji 2018/858 v tej uredbi;

9.  črtanje dveh prilog v zvezi s prednjimi zaščitnimi sistemi in vozili s pogonom na vodik ter uvedba delegiranih aktov v zvezi s tem, da bi se učinkoviteje upošteval tehnični napredek;

10.  uvedba več predlogov sprememb, ki bodo zagotovile tehnološko nevtralnost.

Poleg tega je poročevalka vključila več predlogov sprememb Priloge II, ki zadevajo varnost pri vzvratni vožnji, prednje vidno polje, varnost pnevmatik in okoljsko uspešnost ter neposredno vidno polje pri težkih gospodarskih vozilih. Namen vseh teh predlogov sprememb je bolje odraziti dejanski tehnični napredek in možnosti obvezne uvedbe različnih elementov in sistemov v prihodnosti.

Po mnenju poročevalke je ta uredba ambiciozen predlog, ki bi moral imeti za posledico bistveno kratko- in srednjeročno zmanjšanje števila smrtnih žrtev in poškodovanih v cestnem prometu v Evropski uniji. Poleg tega bi morala utreti pot razvoju vozil s popolnoma avtomatizirano vožnjo v bližnji prihodnosti. Vozila brez voznika se bodo zanašala na mnoge sisteme in 8elemente, predlagane v tej uredbi, natančneje rečeno pa se bodo zanašala tudi na to, da bodo uporabniki te elemente in sisteme sprejeli.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (25.10.2018)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila, vključno s krmiljenjem, pospeševanjem in zaviranjem;

(a)  sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila, vključno s krmiljenjem, pospeševanjem in zaviranjem, ter morajo biti vsi neodvisno testirani in odobreni;

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zahteve za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu

Referenčni dokumenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

28.5.2018

Pripravljavka mnenja

Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum sprejetja

25.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za promet in turizem (15.1.2019)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009

(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Pripravljavec mnenja: Matthijs van Miltenburg

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

V skladu s členom 17 uredbe o splošni varnosti (Uredba (ES) št. 661/2009) in členom 12 uredbe o zaščiti pešcev (Uredba (ES) št. 78/2009) mora Komisija spremljati tehnični razvoj varnostnih tehnologij in sčasoma v okviru posodobitve zakonodaje EU vključiti nove varnostne elemente. Skladno s temi določbami predlog Komisije vsebuje prilagoditve tehničnemu napredku, kar zadeva varnostne elemente vozil, ki jih je treba vključiti v okvirno uredbo o homologaciji (Uredba (EU) št. 2018/858). Zaradi poenostavitve se s predlogom razveljavlja sekundarna zakonodaja s področja varnosti v cestnem prometu in zaščite pešcev (uredbi (ES) št. 78/2009 in (ES) št. 79/2009).

Stališče pripravljavca mnenja

Čeprav se je v zadnjih desetletjih varnost v cestnem prometu znatno izboljšala, se število smrtnih žrtev v cestnem prometu v zadnjih petih letih ni zmanjšalo. Po statističnih podatkih EU o nesrečah je leta 2017 v prometnih nesrečah umrlo 25.300 oseb. Za smrtne žrtve v cestnem prometu so večinoma krive človeške napake, kar pomeni, da bi jih bilo mogoče preprečiti. Pripravljavec mnenja je trdno prepričan, da bi morala EU sprejeti konkretne ukrepe, da bi se dodatno zmanjšalo število smrtnih žrtev v cestnem prometu. Z novimi varnostnimi elementi vozil, ki jih uvaja ta predlog, bi se ta trend po vsej verjetnosti lahko obrnil, saj je namen teh elementov bolje preprečevati človeške napake. Z boljšo konstrukcijo vozila in na primer manjšimi hitrostmi se lahko zmanjša vpliv nesreč.

Na splošno je tehnični napredek na področju avtomatizirane vožnje stalen. Po navedbah Komisije bo rast na tem trgu eksponentna, pri čemer se do leta 2025 v evropski avtomobilski industriji pričakujejo ekonomske koristi v višini več kot 620 milijard EUR, v evropskem sektorju elektronike pa v višini 180 milijard EUR. Zato pripravljavec mnenja meni, da mora biti evropska avtomobilska industrija kos izzivom prihodnosti in mora kar najbolj izkoristiti poslovne priložnosti za zagonska podjetja, MSP in industrijo, ki na trgu že obstajajo ali pa se bodo pojavile. Napredni varnostni elementi, zajeti v predlogu, bi lahko pomagali evropsko avtomobilsko industrijo pripraviti na povezano in avtomatizirano vožnjo. Potrošnikom bi lahko pomagali, da se na nove elemente navadijo postopoma, kar bo odločilno vplivalo na to, da bodo novo tehnologijo sprejeli in ji zaupali.

Pripravljavec mnenja verjame, da predlog določa v prihodnost usmerjen in ambiciozen okvir za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu na splošno, zlasti tistih izpostavljenih. Upošteva odprt dialog in izmenjavo mnenj, ki ju je Komisija izvedla z različnimi zainteresiranimi stranmi, da bi bili sprejeti ustrezni in realistični ukrepi, pri katerih se bodo upoštevali tako potrošniki kot industrija.

Glede na navedeno želi pripravljavec mnenja v tem mnenju zagotoviti naslednje:

A.  zagotovi se varnost (avtomobilov) ob upoštevanju najnižjih standardov zmogljivosti, ki bi se morali uporabljati za vsa motorna vozila, ne glede na njihov segment;

B.  vsaka obdelava (osebnih) podatkov se izvede v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Poleg tega želi pripravljavec mnenja zagotoviti bolj specifične in konkretnejše zaščitne ukrepe;

C.  dokaže se, da so predlagani ukrepi uspešni in stroškovno učinkoviti ter ne vodijo v znatno višje cene za potrošnike;

D.  zagotovita se zrelost predlaganih varnostnih elementov in njihova odgovorna uporaba, zlasti kar zadeva elemente, ki jih ni mogoče izklopiti, kot sta med drugim inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti in napredni sistem za zaviranje v sili;

E.  v predlog se vključijo določbe o razvoju tehničnih zahtev za pnevmatike za dopolnitev teh ukrepov, da se izboljša varnost vozil, kar zadeva boljši oprijem pnevmatik, ter se prispeva k manjšemu hrupu pnevmatik in manjšim emisijam CO2;

F.  proizvajalci zagotovijo jasne in potrošniku prijazne informacije v priročniku za uporabo, ki voznikom pomagajo razumeti sisteme za pomoč voznikom in njihove funkcije;

G.  predlagani varnostni sistemi in opozorila v pomoč vozniku so enostavni, da jih lahko razumejo vsi vozniki, vključno z invalidi. Da se to zagotovi, se varnostni sistemi po potrebi prilagodijo;

H.  države članice sprejmejo popravne ukrepe za namene izvrševanja, da se zagotovi, da so vsa motorna vozila izdelana v skladu s to uredbo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V zadnjih desetletjih je razvoj na področju varnosti vozil znatno prispeval k splošnemu zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu in hudih poškodb. Vendar je to zmanjševanje v Uniji v zadnjih letih zaradi različnih dejavnikov, na primer strukturnih in vedenjskih dejavnikov, zastalo in vplivi trenutnega pristopa na varnost brez novih pobud o splošni varnosti v cestnem prometu ne bodo več mogli izravnati vplivov čedalje večjega obsega prometa. Zato je treba dodatno izboljšati varnost delovanja vozil na podlagi celovitega pristopa k varnosti v cestnem prometu, da bi se bolje zaščitili izpostavljeni udeleženci v cestnem prometu.

(3)  V zadnjih desetletjih je razvoj na področju varnosti vozil znatno prispeval k splošnemu zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu in hudih poškodb. Vendar je leta 2017 na cestah v EU umrlo 25.300 ljudi, kar pomeni, da se številka v zadnjih štirih letih skoraj ni spremenila. Poleg tega je na cestah v EU vsako leto v trčenjih vsaj 135.000 resno poškodovanih. Vplivi trenutnega pristopa na varnost brez novih pobud o splošni varnosti v cestnem prometu ne bodo več mogli izravnati vplivov čedalje večjega obsega prometa Zato je treba dodatno izboljšati varnost delovanja vozil na podlagi celovitega pristopa k varnosti v cestnem prometu, da bi se bolje zaščitili izpostavljeni in vsi drugi udeleženci v cestnem prometu.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Tehnični napredek na področju naprednih varnostnih sistemov vozil nudi nove možnosti za zmanjšanje števila smrtnih žrtev. Za čim večje zmanjšanje števila smrtnih žrtev je treba uvesti nekatere od teh novih tehnologij.

(4)  Tehnični napredek na področju naprednih varnostnih sistemov vozil nudi nove možnosti za zmanjšanje števila smrtnih žrtev in prometnih nesreč. Za čim večje zmanjšanje števila smrtnih žrtev je treba uvesti nekatere od teh novih tehnologij.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Za varnostne sisteme iz te uredbe bi bilo treba dokazati, da so uspešni in stroškovno učinkoviti, ti sistemi pa tudi ne bi smeli voditi v znatno višje cene za potrošnike.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, sistem za ohranjanje voznega pasu, sistem za spremljanje zaspanosti in pozornosti voznika in sistem za zaznavanje nepozornosti ter sistem za zaznavanje vzvratne vožnje je zelo verjetno, da bodo znatno prispevali k zmanjšanju števila smrtnih žrtev. Poleg tega ti sistemi temeljijo na tehnologijah, ki se bodo uporabile tudi za povezana in avtomatizirana vozila. Zato bi bilo treba na ravni Unije uvesti usklajena pravila in preizkusne postopke za homologacijo vozil v zvezi z navedenimi sistemi in za homologacijo navedenih sistemov kot ločenih tehničnih enot.

(6)  Za napredni sistem za zaviranje v sili, inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, sistem za ohranjanje voznega pasu, sistem za pomoč pri zavijanju, sistem za spremljanje zaspanosti in pozornosti voznika in sistem za zaznavanje nepozornosti ter sistem za zaznavanje vzvratne vožnje je zelo verjetno, da bodo znatno prispevali k zmanjšanju števila smrtnih žrtev. Sistemi za spremljanje zaspanosti in pozornosti voznika bi morali delovati brez prepoznavanja obrazov. Poleg tega ti sistemi temeljijo na tehnologijah, ki se bodo uporabile tudi za povezana in avtomatizirana vozila. Zato bi bilo treba na ravni Unije uvesti usklajena pravila in preizkusne postopke za homologacijo vozil v zvezi z navedenimi sistemi in za homologacijo navedenih sistemov kot ločenih tehničnih enot. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti, da bodo ti sistemi v celotnem življenjskem ciklu vozila preverljivi in jih bo tako mogoče varno upravljati.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Uvedba zapisovalnikov podatkov o dogodku (nesreči), v katerem so shranjeni številni ključni podatki o vozilu za kratek čas pred in med sprožilnim dogodkom ter po njem (na primer sprožitev zračne blazine), je pomemben korak za pridobitev točnejših, bolj poglobljenih podatkov o nesrečah. Zato bi bilo treba uvesti zahtevo, da so motorna vozila opremljena s takimi zapisovalniki. Določiti bi bilo treba tudi zahtevo, da so ti zapisovalniki zmožni beleženja in shranjevanja podatkov na način, ki omogoča državam članicam uporabo teh podatkov pri analizi varnosti v cestnem prometu in pri oceni učinkovitosti določenega sprejetega ukrepa.

(7)  Uvedba zapisovalnikov podatkov o dogodku (nesreči), v katerem so shranjeni številni ključni podatki o vozilu za kratek čas pred in med sprožilnim dogodkom ter po njem (na primer sprožitev zračne blazine), je pomemben korak za pridobitev točnejših, bolj poglobljenih podatkov o nesrečah. Zato bi bilo treba uvesti zahtevo, da so motorna vozila opremljena s takimi zapisovalniki. Zbirati in shranjevati bi bilo treba samo tiste anonimizirane podatke, ki jih je mogoče uporabiti za preiskovanje nesreč. Poleg tega bi morali biti ti zapisovalniki zmožni beleženja in shranjevanja podatkov na način, ki omogoča državam članicam uporabo teh podatkov zgolj pri analizi varnosti v cestnem prometu in pri oceni učinkovitosti določenih sprejetih ukrepov brez možnosti identifikacije lastnika ali imetnika vozila.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Zahteve glede homologacije v zvezi z varnostjo se preskusijo in zagotovijo ob upoštevanju posebnih standardov zmogljivosti, ki jih morajo izpolnjevati vsa vozila, ne glede na njihov segment.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Vsako obdelavo osebnih podatkov, na primer podatkov o vozniku, obdelanih v zapisovalnikih podatkov o dogodku (nesreči), ali podatkov o vozniku v zvezi s spremljanjem zaspanosti in pozornosti voznika ali naprednim zaznavanjem nepozornosti, je treba izvesti v skladu z zakonodajo EU na področju varstva podatkov, zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov28. Poleg tega za obdelavo osebnih podatkov, zbranih s sistemom eCall, ki je vgrajen v vozilo kot storitev številke 112, veljajo posebni zaščitni ukrepi29.

(8)  Vsako obdelavo osebnih podatkov, na primer podatkov o vozniku, obdelanih v zapisovalnikih podatkov o dogodku (nesreči), ali podatkov o vozniku v zvezi s spremljanjem zaspanosti in pozornosti voznika ali naprednim zaznavanjem nepozornosti, je treba izvesti v skladu z zakonodajo EU na področju varstva podatkov, zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov28. Poleg tega za obdelavo osebnih podatkov, zbranih z zapisovalnikom podatkov o dogodku (nesreči) in s sistemom eCall, ki je vgrajen v vozilo kot storitev številke 112, veljajo posebni zaščitni ukrepi29.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

28 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

29 Uredba (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 77).

29 Uredba (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 77).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Uvedba sistema eCall pri motornih kolesih, gospodarskih vozilih in avtobusih je bistvenega pomena, da bi ponesrečencem karseda hitro zagotovili zdravniško pomoč.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V preteklosti so pravila Unije omejevala skupno dolžino kombinacij tovornjakov, na podlagi tega pa so bile razvite značilne zasnove trambus, ki omogočajo čim več prostora za tovor. Vendar se je zaradi visokega položaja voznika povečalo območje slepega kota in poslabšala neposredna vidljivost okoli kabine tovornjaka. To je pomemben dejavnik pri prometnih nesrečah tovornjakov, ki vključujejo izpostavljene udeležence v cestnem prometu. Število smrtnih žrtev bi se lahko precej zmanjšalo z izboljšanjem neposredne vidljivosti, zato bi bilo treba uvesti zahteve za izboljšanje te vidljivosti.

(15)  V preteklosti so pravila Unije omejevala skupno dolžino kombinacij tovornjakov, na podlagi tega pa so bile razvite značilne zasnove trambus, ki omogočajo čim več prostora za tovor. Vendar se je zaradi visokega položaja voznika povečalo območje slepega kota in poslabšala neposredna vidljivost okoli kabine tovornjaka. To je pomemben dejavnik pri prometnih nesrečah tovornjakov, ki vključujejo izpostavljene udeležence v cestnem prometu. Število smrtnih žrtev bi se lahko precej zmanjšalo z izboljšanjem neposredne vidljivosti, zato bi bilo treba uvesti zahteve za izboljšanje te vidljivosti, da se izboljša neposredna vidljivost izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z vozniškega sedeža.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Komisija bi morala predlagati, da morajo biti do konca leta 2019 v tovornjake in avtobuse naknadno vgrajeni najnaprednejši sistemi za pomoč pri zavijanju.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Avtomatizirana in povezana vozila bi lahko pomembno prispevala k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu, saj se ocenjuje, da je približno 90 % prometnih nesreč posledica človeške napake. Ker bodo avtomatizirana vozila postopno prevzela naloge voznika, bi bilo treba na ravni Unije sprejeti usklajena pravila in tehnične zahteve za sisteme avtomatiziranih vozil.

(17)  Avtomatizirana in povezana vozila bi lahko pomembno prispevala k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu, saj se ocenjuje, da je več kot 90 % prometnih nesreč posledica človeške napake ali interakcije človeške napake z vozilom in/ali infrastrukturo. Ker bodo avtomatizirana vozila postopno prevzela naloge voznika, bi bilo treba na ravni Unije sprejeti harmonizirane predpise in tehnične zahteve, ki so učinkoviti in primerni za sisteme avtomatiziranih vozil.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Unija bi morala še naprej spodbujati razvoj tehničnih zahtev glede hrupa pnevmatik, kotalnega upora pnevmatik in oprijema pnevmatik na mokri podlagi na ravni Združenih narodov. Pravilnik ZN št. 117 zdaj namreč vsebuje natančne določbe v zvezi s tem. Prav tako bi se moral na ravni Združenih narodov nadaljevati proces prilagajanja zahtev glede pnevmatik, da bi se upošteval tehnični napredek, zlasti za zagotovitev, da se učinkovitost pnevmatike oceni tudi na koncu njene življenjske dobe, ko je izrabljena, ter za spodbujanje zamisli, da bi morale pnevmatike izpolnjevati zahteve v celotni življenjski dobi in se ne bi smele zamenjati prezgodaj. Obstoječe zahteve iz Uredbe (ES) št. 661/2009 v zvezi z učinkovitostjo pnevmatik bi bilo treba nadomestiti z enakovrednimi pravilniki ZN.

(19)  Unija bi morala še naprej spodbujati razvoj tehničnih zahtev glede hrupa pnevmatik, kotalnega upora pnevmatik in oprijema pnevmatik na mokri podlagi na ravni Združenih narodov. Pravilnik ZN št. 117 zdaj namreč vsebuje natančne določbe v zvezi s tem. Prav tako bi se moral na ravni Združenih narodov hitro in ambiciozno nadaljevati proces prilagajanja zahtev glede pnevmatik, da bi se upošteval tehnični napredek, zlasti za zagotovitev, da se učinkovitost pnevmatike oceni tudi na koncu njene življenjske dobe, ko je izrabljena, ter za spodbujanje zamisli, da bi morale pnevmatike izpolnjevati zahteve v celotni življenjski dobi in se ne bi smele zamenjati prezgodaj. Da bi zagotovili upoštevanje strogih standardov bi bilo treba obstoječe zahteve iz Uredbe (ES) št. 661/2009 v zvezi z učinkovitostjo pnevmatik spremljati in oceniti ter nadomestiti, če je v Evropski uniji mogoče izboljšati učinkovitost pnevmatik.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Da se zagotovi skladnost s to uredbo veljajo za to uredbo določbe o popravnih ukrepih in kaznih iz Uredbe (EU) 2018/858.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  homologacijo na novo proizvedenih pnevmatik glede njihove varnosti in okoljske uspešnosti.

3.  homologacijo na novo proizvedenih pnevmatik glede njihove varnosti in okoljske uspešnosti v smislu zmanjšanja hrupa in onesnaženosti zraka.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „izpostavljeni udeleženec v cestnem prometu“ pomeni udeleženca v cestnem prometu, ki uporablja vozilo na dvokolesni pogon, ali udeleženca v cestnem prometu brez motornega pogona, kot je kolesar ali pešec;

(1)  „izpostavljeni udeleženec v cestnem prometu“ pomeni udeleženca v cestnem prometu, ki uporablja vozilo na dvo- ali trikolesni pogon ali osebno električno prevozno napravo, ali udeleženca v cestnem prometu brez motornega pogona, kot je kolesar ali pešec;

Obrazložitev

Številna vozila na dvokolesni pogon so zdaj zasnovana kot trikolesniki, vendar so tudi ti izpostavljeni nevarnosti avtomobilov in tovornjakov. Hkrati pa v mestih vse več ljudi za prevoz uporablja osebne električne prevozne naprave (skiroji, enokolesniki itd.). Teh ne smemo izključiti iz opredelitve izpostavljenega udeleženca v cestnem prometu.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „signal za zaustavitev v sili“ pomeni hitro utripajoče zavorne luči za nakazovanje drugim udeležencem v prometu za vozilom, da se je uporabila velika sila za zaustavitev vozila glede na prevladujoče razmere na cesti;

(7)  „signal za zaustavitev v sili“ pomeni hitro utripajoče zavorne luči ali smerne svetilke za nakazovanje drugim udeležencem v prometu za vozilom, da se je uporabila velika sila za zaustavitev vozila glede na prevladujoče razmere na cesti;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „zaznavanje vzvratne vožnje“ pomeni kamero ali ekran, optični sistem ali sistem za zaznavanje, ki voznika opozori na osebe in predmete za vozilom, pri čemer je glavni cilj preprečiti trk pri vzvratni vožnji;

(8)  „zaznavanje vzvratne vožnje“ pomeni sistem, ki voznika opozori na osebe in predmete za vozilom, pri čemer je glavni cilj preprečiti trk pri vzvratni vožnji;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „napredni sistem za zaviranje v sili“ pomeni sistem, ki lahko samodejno zazna možnost trka in aktivira zavorni sistem vozila za zmanjšanje hitrosti vozila z namenom preprečitve ali ublažitve trka;

(10)  „napredni sistem za zaviranje v sili“ pomeni sistem, ki lahko samodejno zazna možnost trka in v zadnjem trenutku sproži samodejni zavorni sistem vozila za zmanjšanje hitrosti vozila z namenom preprečitve ali ublažitve trka;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  „sistem za ohranjanje voznega pasu“ pomeni sistem za spremljanje položaja vozila glede na meje voznega pasu, ki uporablja navor na volan ali pritisk na zavore, vsaj kadar vozilo zapusti vozni pas ali je tik pred tem in je trk morda neizogiben;

(11)  „sistem za ohranjanje voznega pasu“ pomeni sistem za spremljanje položaja vozila glede na meje voznega pasu, ki uporablja navor na volan ali pritisk na zavore in odda opozorilo, vsaj kadar vozilo zapusti vozni pas ali je tik pred tem in je trk morda neizogiben;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  „sistem za pomoč pri zavijanju“ pomeni tehnološko najnaprednejši sistem, ki prepozna izpostavljene udeležence v cestnem prometu, ki so v neposredni bližini stranskega dela vozila, zlasti v slepem kotu, in nanje opozori, da se prepreči trk z njimi;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči)“ pomeni sistem, ki beleži in shranjuje ključne s trkom povezane parametre in informacije pred in med trkom ter po njem;

(13)  „zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči)“ pomeni sistem, ki beleži in shranjuje ključne s trkom povezane parametre in informacije ob upoštevanju potrebnega časovnega obdobja in največ pet sekund, ko se trk zgodi;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  „prednji zaščitni sistem“ pomeni samostojno konstrukcijo ali konstrukcije, kot je na primer cevna zaščita (bull bar) ali dodatni odbijač, ki poleg odbijača iz prvotne opreme ščiti zunanjo površino vozila pred poškodbo v primeru trka, razen konstrukcij z največjo maso manj kot 0,5 kg, namenjenih le zaščiti svetil vozila;

(14)  „prednji zaščitni sistem“ pomeni samostojno konstrukcijo ali konstrukcije, kot je na primer cevna zaščita (bull bar) ali dodatni odbijač, ki poleg odbijača iz prvotne opreme ščiti zunanjo površino vozila pred škodo ali poškodbo v primeru trka s predmetom ali živaljo, razen konstrukcij z največjo maso manj kot 0,5 kg, namenjenih le zaščiti svetil vozila;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  „avtomatizirano vozilo“ pomeni motorno vozilo, katerega zasnova in izdelava omogočata avtonomno vožnjo za daljša obdobja brez stalnega človeškega nadzora;

(21)  „avtomatizirano vozilo“ pomeni motorno vozilo, katerega zasnova in izdelava omogočata avtonomno vožnjo v skladu s prometnimi predpisi za daljša obdobja brez stalnega človeškega nadzora;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Proizvajalci zagotovijo, da so vozila zasnovana, izdelana in sestavljena tako, da je tveganje poškodb potnikov in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu čim manjše.

4.  Proizvajalci zagotovijo, da so vozila zasnovana, izdelana in sestavljena tako, da je ob predvideni uporabi tveganje smrtnih žrtev ali poškodb potnikov in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu odpravljeno ali, v primeru nesreče, čim manjše.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pešcev, kolesarjev, vidnega polja in vidljivosti;

(b)  pešcev, kolesarjev, uporabnikov skirojev, rolkarjev, vidnega polja in vidljivosti;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Zahteve glede homologacije v zvezi z varnostjo iz te uredbe so tehnološko nevtralne ter se preskusijo in zagotovijo ob upoštevanju posebnih standardov zmogljivosti, ki jih morajo izpolnjevati vsa vozila, ne glede na njihov segment.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Proizvajalci zagotovijo jasne in potrošniku prijazne informacije v priročniku za uporabo, ki voznikom pomagajo razumeti sisteme za pomoč voznikom in njihove funkcije.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  homologacijo pnevmatik, vključno s tehničnimi zahtevami glede njihove namestitve.

(b)  homologacijo pnevmatik, vključno z njihovim testiranjem v obrabljenem stanju in pri različnih vremenskih pogojih na cestišču, tudi oprijema na mokri podlagi, ter s tehničnimi zahtevami glede njihove namestitve;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vzpostavitev preskusa na ravni EU za homologacijo pnevmatik, nameščenih na vozila kategorij M1 in N1, glede njihovega oprijema na mokri podlagi;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  sistemom eCall;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  zapisovalnikom podatkov o dogodku (nesreči).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Motorna vozila so opremljena z naprednimi sistemi za zaviranje v sili, ki so zasnovani in nameščeni v dveh fazah, in zagotavljajo:

 

(a) zaznavanje premikajočih se vozil in stacionarnih ovir pred motornim vozilom v prvi fazi;

 

(b) razširitev zmožnosti zaznavanja, zlasti na območjih v slepem kotu, tudi na izpostavljene udeležence v cestnem prometu pred motornim vozilom v drugi fazi.

 

Napredni sistemi za zaviranje v sili izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

 

(a) sistemov ni mogoče izključiti;

 

(b) z zavestnim ravnanjem voznika, npr. s pospeševanjem, mora biti mogoče razveljaviti samodejne posege sistemov;

 

(c) ob vsakem vklopu glavnega nadzornega stikala vozila so sistemi v normalnem načinu delovanja;

 

(d) enostavno je mogoče izključiti zvočna opozorila, vendar se hkrati s tem ne izključijo druge funkcije sistema.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Varnostni sistemi in opozorila, ki se uporabljajo za pomoč vozniku, so enostavni, da jih lahko razumejo vsi vozniki, vključno s starejšimi in invalidi.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Ti zapisovalniki izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

 

(a) podatki, ki jih lahko beležijo in shranijo, ob upoštevanju potrebnega obdobja in največ pet sekund, ko se trk zgodi, vključujejo vsaj hitrost vozila, stanje in stopnjo aktivacije varnostnih sistemov vozila ter vse druge pomembne vhodne parametre vgrajenega aktivnega varnostnega sistema in sistema za preprečevanje nesreč.

 

(b) naprav ni mogoče deaktivirati;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Pravila o zasebnosti in varstvu podatkov

 

1. Ta uredba ne posega v Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. Vsaka obdelava osebnih podatkov z zapisovalnikom podatkov o dogodku (nesreči) iz člena 6(4a) je v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov iz navedene uredbe.

 

2. Osebni podatki, ki se obdelujejo z zapisovalnikom podatkov o dogodku (nesreči), se uporabljajo le v namene preiskave podatkov o nesreči. Podatki o dogodku (nesreči) se dajo na voljo zgolj nacionalnim organom prek standardiziranega vmesnika, in sicer v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo in ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679. Anonimizirani podatki, ki jih zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči) beleži in hrani, zajemajo tip, izvedenko in varianto vozila ter zlasti aktiven varnostni sistem in sistem za preprečevanje nesreč, ki sta nameščena v vozilu. Vendar ne vključujejo zadnjih štirih številk označbe vozila v identifikacijski številki vozila niti katerih koli drugih informacij, na podlagi katerih bi se lahko identificiralo samo vozilo, njegov lastnik ali imetnik.

 

3. Osebni podatki, ki se obdelujejo v skladu s to uredbo, se ne hranijo dlje, kot je potrebno za namene preiskave podatkov o nesreči iz drugega pododstavka tega člena. Takoj ko niso več potrebni za ta namen, se vsi ti podatki v celoti izbrišejo.

 

4. Proizvajalci zagotovijo, da zapisovalniku podatkov o dogodku (nesreči) ni mogoče slediti in da ni predmet stalnega sledenja.

 

5. Proizvajalci zagotovijo samodejno in stalno odstranjevanje podatkov iz notranjega spomina zapisovalnika podatkov o dogodku (nesreči).

 

6. Preden je sprožen dogodek (nesreča), ti podatki zunaj zapisovalnika podatkov o dogodku (nesreči) niso nikomur na voljo.

 

7. V zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči) so vgrajene tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, da se voznikom zagotovijo ustrezna raven varstva zasebnosti in visoka raven informacijske varnosti ter potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje nadzora, oddaljene manipulacije in zlorabe, vključno s kibernetskimi napadi.

 

8. Proizvajalci v priročniku za lastnika jasno in v celoti navedejo informacije o obdelavi podatkov, ki jo izvaja zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči). Te informacije vključujejo:

 

(a) sklic na pravno podlago za obdelavo podatkov;

 

(b) dejstvo, da se zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči) privzeto aktivira;

 

(c) ureditev obdelave podatkov, ki jo izvaja zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči);

 

(d) poseben namen obdelave, ki jo izvaja zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči), ki bo omejen na preiskavo podatkov o nesreči iz člena 6a(2);

 

(e) vrste podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo, ter prejemnike teh podatkov;

 

(f) obdobje, za katero se lahko hranijo podatki v zapisovalniku podatkov o dogodku (nesreči);

 

(g) dejstvo, da vozilo ni predmet stalnega sledenja;

 

(h) postopke izvajanja pravic oseb, na katere se nanašajo podatki, in kontaktne službe, pristojne za obravnavo zahtev za dostop.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena z naprednimi sistemi za zaviranje v sili, ki so zasnovani in nameščeni v dveh fazah, in zagotavljajo:

črtano

(a)  zaznavanje premikajočih se vozil in stacionarnih ovir pred motornim vozilom v prvi fazi;

 

(b)  razširitev zmožnosti zaznavanja tudi na izpostavljene udeležence v cestnem prometu pred motornim vozilom v drugi fazi.

 

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena s sistemom za ohranjanje voznega pasu.

3.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena s sistemom za ohranjanje voznega pasu ali s sistemom opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Napredni sistemi za zaviranje v sili in sistemi za ohranjanje voznega pasu izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

4.  Sistemi za ohranjanje voznega pasu ali sistemi opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  možnost, da se z zavestnim ravnanjem voznika, npr. s krmiljenjem, razveljavijo samodejni posegi sistemov;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena z zapisovalnikom podatkov o dogodku (nesreči). Ti zapisovalniki izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve: Ti zapisovalniki izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

črtano

(a)  podatki v zvezi z obdobjem pred in med trkom ter po njem, ki jih lahko beležijo in shranijo, vključujejo vsaj hitrost vozila, stanje in stopnjo aktivacije varnostnih sistemov vozila ter katere koli druge pomembne vhodne parametre vgrajenega aktivnega varnostnega sistema in sistema za preprečevanje nesreč;

 

(b)  naprav ni mogoče deaktivirati;

 

(c)  njihova funkcija beleženja in shranjevanja podatkov pa omogoča, da se podatki na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 zaščitijo pred manipulacijo in dajo na voljo nacionalnim organom prek standardiziranega vmesnika v namene analize podatkov o nesreči ter da se lahko natančno opredelijo tip, izvedenka in varianta vozila ter zlasti aktiven varnostni sistem in sistem za preprečevanje nesreč, ki sta nameščena v vozilu.

 

Vendar podatki, ki jih zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči) lahko beleži in shranjuje, ne vključujejo zadnjih štirih številk označbe vozila v identifikacijski številki vozila niti katerih koli drugih informacij, na podlagi katerih bi se lahko identificiralo samo vozilo.

 

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena s sistemom opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu in naprednim sistemom za zaviranje v sili, ki izpolnjujeta zahteve iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 7.

2.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena s sistemom za ohranjanje voznega pasu, sistemom opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu in naprednim sistemom za zaviranje v sili, ki izpolnjujejo zahteve iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 7.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena z naprednimi sistemi za zaznavanje izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, ki so v neposredni bližini prednjega ali stranskega dela vozila, in za opozarjanje nanje ali preprečitev trka z njimi.

3.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena s sistemom za pomoč pri zavijanju, ki izpolnjuje zahteve iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 7.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Sistemi iz odstavkov 2 in 3 tega člena izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

4.  Sistemi iz odstavka 2 tega člena izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  z zavestnim ravnanjem voznika, npr. s krmiljenjem, mora biti mogoče razveljaviti samodejne posege sistemov;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Sistema iz odstavka 3 ni mogoče izklopiti.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 so zasnovana in izdelana tako, da izboljšujejo neposredno vidljivost izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z voznikovega sedeža.

5.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 so zasnovana in izdelana tako, da izboljšujejo neposredno vidljivost izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z vozniškega sedeža. Komisija predstavi delegiran akt o zahtevah glede vidljivosti, s katerim bi se odpravil mrtvi kot na sprednji in voznikovi strani pri tovornjakih ter znatno zmanjšal mrtvi kot na strani bliže robu cestišča. Zahteva se bo razlikovala glede na tip tovornjaka.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Vozila kategorij M2 in M3 za prevoz več kot 22 potnikov poleg voznika in s prostorom za stoječe potnike, ki omogoča hitro menjavo potnikov, so zasnovana in izdelana tako, da so dostopna osebam z omejeno mobilnostjo, vključno z uporabniki invalidskih vozičkov.

6.  Vozila kategorij M2 in M3 za prevoz več kot 22 potnikov poleg voznika in s prostorom za stoječe potnike, ki omogoča hitro menjavo potnikov, so zasnovana in izdelana tako, da so dostopna osebam z omejeno mobilnostjo, vključno z uporabniki invalidskih vozičkov in invalidi.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila, vključno s krmiljenjem, pospeševanjem in zaviranjem;

(a)  sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila, vključno s krmiljenjem, pospeševanjem in zaviranjem, ter sistemi, ki prevzemajo dolžnost do ravnanja glede znakov;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

Pregled

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 3 let po začetku veljavnosti te uredbe in nadalje vsaka tri leta predstavi poročilo, ki vsebuje, kjer je to primerno, predloge za spremembo te uredbe ali druge zadevne zakonodaje, ki se nanašajo na vključevanje dodatnih novih varnostnih ukrepov.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od [UP: prosimo, navedite datum 36 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Uporablja se od [UP: prosimo, navedite datum 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe]. Delegirane akte iz člena 12 je treba objaviti vsaj 12 mesecev pred uporabo.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Priloga 2 – preglednica – vrstica 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Zaščita pred podletom od zadaj

Pravilnik ZN št. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Predlog spremembe

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Zaščita pred podletom od zadaj

Pravilnik ZN št. 58

Pri vozilih kategorij N2 in N3 je treba preprečiti podlet prihajajočih vozil od zadaj do hitrosti 56 km/h.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Priloga 2 – preglednica – vrstica 36

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Napredni sistem za zaviranje v sili za pešce in kolesarje

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Napredni sistem za zaviranje v sili za pešce in kolesarje

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Priloga 2 – preglednica – vrstica 38

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Informacijski sistem za slepi kot

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Predlog spremembe

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Pomoč pri zavijanju

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Priloga 2 – preglednica – vrstica 49

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Sistem za ohranjanje voznega pasu v sili

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Sistem za ohranjanje voznega pasu v sili in sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Priloga 2 – preglednica – vrstica 61

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Spremljanje tlaka v pnevmatikah pri težkih gospodarskih vozilih

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

Predlog spremembe

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Spremljanje tlaka v pnevmatikah pri težkih gospodarskih vozilih

 

 

 

B

B

 

B

B

 

B

B

B

 

 

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Priloga 2 – preglednica – vrstica 72

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

Predlog spremembe

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti

 

 

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

C

 

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Priloga 2 – preglednica – vrstica 90

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči)

 

 

B

B5

B5

B

B5

B5

 

 

 

 

B

 

Predlog spremembe

Tema

Pravilniki ZN

Dodatne specifične tehnične zahteve

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Samostojna tehnična enota

Sestavni del

Zapisovalnik podatkov o dogodku (nesreči)

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Priloga 2 – Opombe k preglednici – točka D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

D: Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

D: Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

[UP: prosimo, navedite datum 48 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe].

[UP: prosimo, navedite datum 36 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe].

Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

[UP: prosimo, navedite datum 84 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe].

[UP: prosimo, navedite datum 72 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe].

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zahteve za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu

Referenčni dokumenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

28.5.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Matthijs van Miltenburg

9.7.2018

Obravnava v odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Csaba Sógor, Mylène Troszczynski

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Markus Pieper, Csaba Sógor, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

2

-

 

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zahteve za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu

Referenčni dokumenti

COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)

Datum predložitve EP

17.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

TRAN

28.5.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

19.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2018

6.12.2018

21.1.2019

 

Datum sprejetja

21.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Georg Mayer

Datum predložitve

4.3.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov