Procedure : 2018/2207(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0152/2019

Indgivne tekster :

A8-0152/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.29

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0270

BETÆNKNING     
PDF 180kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2017

(2018/2207(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017

(2018/2207(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi(5), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0152/2019),

1.  meddeler den midlertidige direktør for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den midlertidige direktør for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017

(2018/2207(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi(11), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0152/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den midlertidige direktør for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017

(2018/2207(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0152/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ("instituttet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(13) var på 338 465 181 EUR, hvilket er en stigning på 15,20 % i forhold til 2016, hovedsagelig på grund af stigningen i bevillingerne til instituttet til at fordele videns- og innovationsfællesskaberne (VIF'erne); der henviser til, at Unionens samlede bidrag til instituttets budget for 2017 beløb sig til 315 147 801,58 EUR;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 91,23 %, hvilket er et fald på 3,8 % i forhold til 2016; bemærker, at dette lave antal er forbundet med den lave gennemførelsesgrad for forpligtelsesbevillingerne i forbindelse med tilskud; erfarer fra instituttet, at det vil forsøge at forbedre sine budgetprocesser for at forbedre gennemførelsen; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 99,5 %, hvilket er en lille stigning på 0,36 % i forhold til 2016; bemærker, at der var en lav gennemførelsesgrad på grund af uforudsete forsinkelser i indførelsen af Sysper til forvaltning af menneskelige ressourcer samt en overvurdering af de øvrige vedligeholdelsesudgifter; opfordrer navnlig instituttet til at forbedre gennemførelsen på dette område;

2.  noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at videns- og innovationsfællesskaberne (VIF'erne) ikke fuldt ud har udnyttet de tilskud, som instituttet har tildelt, hovedsagelig på grund af, at forretningsplanerne ikke blev gennemført fuldt ud; erfarer fra instituttets svar, at det har til hensigt at behandle dette spørgsmål ved at gå over til flerårige tilskudsaftaler med VIF'er i perioden efter 2020; anmoder instituttet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de skridt, der er taget i denne forbindelse;

3.  noterer sig med bekymring fra Revisionsrettens beretning, at flere VIF'er har oplevet en stigning i enhedssatsen for godtgørelsen (SSR), hvilket er i modstrid med målet med at tilskynde VIF'erne til at finde egne finansieringskilder og få dem til at blive gradvist uafhængige af instituttet; noterer sig instituttets svar om, at justeringen af SRR'en er i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag, og at det mener, at nogle VIF'er er i stand til selv at opnå en betydelig andel af midler;

4.  beklager, at der er tilføjet nogle aktiviteter til to VIF'er, der ændrer de oprindelige forretningsplaner og deres tildelte bevillinger, hvilket er i strid med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, da det svækker ligebehandlingen af VIF'erne; noterer sig på baggrund af instituttets svar, at de ikke mener, at dette er tilfældet, da der er mulighed for at tilføje opgaver til VIF'erne, og at ændringerne i tilskud ikke er betydelige (3,9 % og 0,6 %);

5.  bemærker med tilfredshed, at den konstaterede fejlprocent under efterfølgende kontrol af tilskud fra 2016, der blev udført af en ekstern tjenesteyder, var på 0,98 %, og restfejlprocenten er 0,95 %, der er langt under væsentlighedstærsklen på 2 %;

Bortfald af fremførsler

6.  beklager, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 95 721 EUR, hvilket svarer til 16,26 % af det samlede overførte beløb og udgør en bemærkelsesværdig stigning på 5,33 % i forhold til 2016; bemærker med bekymring, at dette høje beløb hovedsagelig skyldes, at VIF'erne ikke kan absorbere de overførte bevillinger;

Performance

7.  anerkender, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer til at måle resultaterne af VIF'erne og performancen af resultatindikatorerne i Horisont 2020 for at vurdere dets egen performance med hensyn til at forvalte de VIF'er og de indikatorer, der er fastsat i det samlede programmeringsdokument, for at måle andre operationelle aktiviteter; bemærker endvidere, at det anvender yderligere centrale resultatindikatorer til at forbedre sin budgetforvaltning;

8.  glæder sig over, at instituttet har gennemført fælles procedurer for offentlige udbud og etableret fælles udvælgelsesudvalg for personalet ved Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, som drager fordel af, at de begge er beliggende i Budapest;

9.  bemærker, at der i 2017 blev foretaget en ekstern evaluering med henblik på at vurdere virkningen, styringen, processerne og fremskridtene i retning af finansiel bæredygtighed i forbindelse med den første bølge af VIF'er i perioden 2010-2016, og at instituttet i 2018 vil afslutte gennemgangen; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om denne gennemgangs konklusioner;

Personalepolitik

10.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 92,68 % pr. 31. december 2017, med 38 midlertidigt ansatte ud af de 41 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (39 godkendte stillinger i 2016); bemærker desuden, at 20 kontraktansatte og to udstationerede nationale eksperter arbejdede for instituttet i 2017; opfordrer indtrængende instituttet til at afholde sig fra at forlade sig for meget på tidsbegrænsede kontrakter;

11.  bemærker, at instituttet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at det har deltaget i indkaldelsen af interessetilkendegivelser for agenturernes fælles fortrolige rådgivere;

12.  noterer sig, at det strukturelt er underbemandet, hvilket også bekræftes i Revisionsrettens særberetning nr. 4/2016; beklager, at instituttets anmodninger om en betydelig forøgelse af dets personalekapacitet er blevet afvist af Kommissionen; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i dette spørgsmål;

13.  bemærker fra Revisionsrettens beretning, at instituttet i henhold til dets vedtægter kun kan tilbyde kontrakter som midlertidigt ansat i en periode på højst fem år, der kan forlænges med yderligere fem år, og er – da der er vigtige medarbejdere, som vil nå op på de maksimale ti år i 2020, – bekymret over, at kontinuiteten i operationerne kan blive hæmmet; noterer sig på baggrund af instituttets svar, at det er klar over problemet og derfor har anmodet Kommissionen om en juridisk udtalelse pr. brev; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i dette spørgsmål;

14.  beklager, at instituttets nuværende midlertidige direktør ifølge Revisionsrettens beretning blev udnævnt i 2014 og har været ansat i stillingen ad interim lige siden; påpeger, at denne praksis er i strid med personalevedtægten, som begrænser varigheden til højst ét år; bemærker, at en udvælgelsesprocedure med henblik på udnævnelse af en ny direktør, der var blev iværksat i 2016, ikke gav noget resultat. noterer sig, at der igen blev offentliggjort et stillingsopslag i juni 2018; opfordrer indtrængende instituttet til at udskifte den midlertidige direktør med en ny direktør uden yderligere forsinkelse; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af den igangværende udvælgelsesproces;

15.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår instituttets svar vedrørende de høje omkostninger til oversættelse som følge af en sådan offentliggørelse;

Udbud

16.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde indført alle de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); noterer sig på baggrund af instituttets svar , at det har til hensigt at vedtage værktøjer til e-udbud og e-indsendelse, for hvilke forberedende foranstaltninger er i gang; opfordrer organet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af alle de nødvendige værktøjer;

17.  noterer sig med beklagelse et vedvarende problem fra Revisionsrettens beretning fra 2016, hvor den fandt væsentlige svagheder ved revisionen af procedurerne for indgåelse af aftaler i VIF'ernes retlige enheder, som blev anset for at være et højrisikoområde, herunder uregelmæssigheder som f.eks. direkte tildeling af kontrakter, og væsentlige udvidelser af oprindelige kontrakter eller kontrakter uden begrænsninger med hensyn til tid, omfang, kvalitet eller pris, idet de uregelmæssige udbudsprocedurer i 2016 udgjorde op til 2 200 000 EUR; glæder sig over de foranstaltninger, der er truffet, og de henstillinger, som instituttet har forelagt for at løse dette problem; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af handlingsplanerne for VIF'ernes retlige enheder;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

18.  anerkender instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker, at der i 2017 blev identificeret og vurderet adskillige tilfælde af interessekonflikter, og at der blev truffet passende foranstaltninger; bemærker, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i 2017 afviste to tilfælde af mistanke om svig, således at en undersøgelse forblev åben fra 2016;

Interne kontroller

19.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste afsluttede revisionen vedrørende overvågning af tilskudsaftaler og konkluderede, at rammen er tilstrækkelig, men at gennemførelsen bør forbedres; beklager, at instituttets gennemgange af VIF'erne ikke var baseret på deres årsberetninger, og at instituttet ikke systematisk dækkede visse risici, at instituttet ikke behandlede alle krav til styringen i detaljer, og at det ikke gav feedback om god forvaltning til den anden bølge af VIF'er; påpeger endvidere, at instituttet, selv om det er anført i arbejdsprogrammet for 2016, ikke udarbejdede en rapport om god forvaltning af VIF'er;

20.  beklager antallet af udestående spørgsmål og de igangværende korrigerende foranstaltninger som svar på Revisionsrettens bemærkninger i 2014, 2015 og 2016, der navnlig vedrører finansieringsbetingelsen, finansiering fra offentlige kilder, tilskud og private kilder; opfordrer instituttet til at gennemføre de korrigerende foranstaltninger så hurtigt som muligt og til at aflægge rapport om deres gennemførelse til dechargemyndigheden;

21.  bemærker med bekymring, at der i 2017 blev registreret to undtagelsesrapporter (anslået til 5 318 720 EUR) vedrørende tilsidesættelse af kontroller eller afvigelser fra fastlagte processer og procedurer og fem tilfælde af manglende overholdelse (anslået til 2 250 EUR); erfarer imidlertid fra instituttet, at alle hændelser blev evalueret, og at der blev truffet korrigerende foranstaltninger;

Andre bemærkninger

22.  bemærker, at Kommissionen oprindeligt fastsatte det mål, at instituttet skulle have finansiel autonomi i 2010; anerkender, at Kommissionen endelig tildelte instituttet fuld finansiel autonomi i december 2017, da det opfyldte de interne kontrolstandarder;

o

o o

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 64.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 64.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 64.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 64.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 166 af 24.5.2017, s. 14.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik