Menettely : 2018/2207(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0152/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0152/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.29

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0270

MIETINTÖ     
PDF 171kWORD 62k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2207(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2207(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä instituutin vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05825/2019 – C8‑0097/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008(5) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0152/2019),

1.  myöntää Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin väliaikaiselle johtajalle vastuuvapauden instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin väliaikaiselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2207(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä instituutin vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05825/2019 – C8‑0097/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008(11) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0152/2019),

1.  hyväksyy Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin väliaikaiselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2207(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0152/2019),

A.  toteaa, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 338 465 181 euroa, mikä merkitsee 15,20 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna, ja toteaa tämän lisäyksen johtuvan pääasiassa siitä, että instituutille on myönnetty lisää määrärahoja avustuksiin, joita se myöntää osaamis- ja innovaatioyhteisöille; toteaa, että unionin kokonaisrahoitusosuus instituutin talousarviosta varainhoitovuodeksi 2017 oli 315 147 801,58 euroa;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan instituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että instituutin tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 91,23 prosenttia, mikä merkitsee 3,8 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että tämä alhainen lukema liittyy avustuksiin osoitettujen maksusitoumusmäärärahojen alhaisesta toteutusasteesta; panee instituutin antamista tiedoista merkille, että se pyrkii parantamaan talousarviomenettelyjään toteutuksen tehostamiseksi; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 99,5 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,36 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että alhainen toteutusaste johtui henkilöstöhallinnon Sysper-järjestelmän käyttöönoton odottamattomasta viivästymisestä sekä muiden ylläpitokustannusten yliarvioinnista; kehottaa instituuttia parantamaan toteutusta erityisesti tällä alalla;

2.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella huolestuneena merkille, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät käyttäneet instituutin myöntämiä avustuksia kokonaisuudessaan, mikä johtui pääasiassa liiketoimintasuunnitelmien puutteellisesta täytäntöönpanosta; panee instituutin vastauksesta merkille, että se aikoo puuttua asiaan siirtymällä vuoden 2020 jälkeisellä kaudella osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa monivuotisiin avustussopimuksiin; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa toteutetuista toimenpiteistä;

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella huolestuneena merkille, että yhdenmukaistettuihin korvausosuuksiin (SRR) tehtiin lisäyksiä useissa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä, mikä on vastoin tavoitetta, jonka mukaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä olisi kannustettava löytämään omia rahoituslähteitä ja saavuttamaan vähitellen riippumattomuus instituutista; panee merkille instituutin vastauksen, että yhdenmukaistettujen korvausosuuksien mukauttaminen on sovellettavan oikeusperustan mukaista ja että jotkin osaamis- ja innovaatioyhteisöt pystyvät hankkimaan merkittävän osan resursseista itse;

4.  pitää valitettavana, että kahden osaamis- ja innovaatioyhteisön toimintasuunnitelmiin lisättiin joitakin uusia toimia ja näin muutettiin alkuperäisiä toimintasuunnitelmia sekä yhteisöille osoitettuja avustuksia, mikä on varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen vastaista, koska se heikentää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhdenvertaista kohtelua; panee merkille, että instituutin vastauksen mukaan tämä ei pidä paikkaansa, koska on olemassa mahdollisuus lisätä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tehtäviä ja koska avustuksiin tehdyt muutokset eivät ole suuria (3,9 prosenttia ja 0,6 prosenttia);

5.  panee tyytyväisenä merkille, että ulkopuolisen palveluntarjoajan suorittamassa vuoden 2016 avustuksia koskevassa jälkitarkastuksessa havaittu virhetaso oli 0,98 prosenttia ja jäännösvirhetaso 0,95 prosenttia, mikä jää selvästi alle kahden prosentin olennaisuusrajan;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

6.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin 95 721 euroa eli 16,26 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee huomattavaa 5,33 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee huolestuneena merkille, että tämä suuri määrä johtuu pääasiassa siitä, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät ole kyenneet käyttämään seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjä avustuksia;

Toiminnan tuloksellisuus

7.  toteaa, että instituutti käyttää tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita mitatakseen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman keskeisiä tulosindikaattoreita arvioidakseen sen omaa tuloksellisuutta osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnoinnissa sekä yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa vahvistettuja indikaattoreita mitatakseen muuta operatiivista toimintaa; toteaa lisäksi, että se käyttää vielä muita keskeisiä tulosindikaattoreita parantaakseen talousarviohallintoaan;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutti on toteuttanut yhteisiä julkisia hankintamenettelyjä ja perustanut yhteisiä henkilöstön valintalautakuntia Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston kanssa ja hyödyntänyt näin sitä seikkaa, että ne molemmat sijaitsevat Budapestissa;

9.  panee merkille, että vuonna 2017 toteutettiin ulkoinen arviointi, jossa tarkasteltiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ensimmäisen aallon vaikutuksia, hallintoa, prosesseja ja taloudellisen kestävyyden edistymistä vuosina 2010–2016, ja että instituutti saattaa arvioinnin päätökseen vuonna 2018; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän arvioinnin tuloksista;

Henkilöstöpolitiikka

10.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 92,68 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 41 väliaikaisesta toimesta 38 oli täytettynä (39 hyväksyttyä tointa vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 instituutille työskenteli lisäksi 20 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kaksi kansallista asiantuntijaa; kehottaa instituuttia välttämään liiallista turvautumista määräaikaisiin sopimuksiin;

11.  panee merkille, että instituutti on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; panee merkille, että se osallistui kiinnostuksenilmaisupyyntöön, jolla virastoihin haettiin luottamuksellista neuvontaa antavia henkilöitä;

12.  panee merkille, että instituutilla on rakenteellisesti liian vähän henkilöstöä, minkä myös tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut erityiskertomuksessa nro 4/2016; pitää valitettavana, että komissio ei ole hyväksynyt instituutin pyyntöjä lisätä merkittävästi sen henkilöstökapasiteettia; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian kehittymisestä;

13.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että instituutin perussäännön mukaan se voi tarjota väliaikaisille toimihenkilöilleen vain määräaikaisia sopimuksia, joiden enimmäiskesto on viisi vuotta ja joita voidaan jatkaa kerran viidellä lisävuodella, ja ottaen huomioon, että instituutilla on keskeistä henkilöstöä, joka saavuttaa työsuhteessaan kymmenen vuoden enimmäiskeston vuonna 2020, on huolissaan siitä, että toiminnan jatkuvuus saattaa vaarantua; panee instituutin vastauksesta merkille, että se on tietoinen ongelmasta ja on sen vuoksi pyytänyt kirjeitse komission oikeudellista lausuntoa; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian kehittymisestä;

14.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan instituutin nykyinen väliaikainen johtaja nimitettiin vuonna 2014 ja että hän on hoitanut tehtävää väliaikaisesti siitä lähtien; huomauttaa, että tällainen käytäntö on henkilöstösääntöjen vastaista, sillä niiden mukaan toimi voidaan täyttää väliaikaisesti enintään yhden vuoden ajan; pitää valitettavana, että vuonna 2016 käynnistetty valintamenettely uuden johtajan nimittämiseksi ei tuottanut tulosta; panee merkille, että kesäkuussa 2018 julkaistiin jälleen avointa tointa koskeva ilmoitus; kehottaa instituuttia viipymättä korvaamaan väliaikaisen johtajan uudella johtajalla; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle meneillään olevan valintamenettelyn tuloksista;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää instituutin vastauksen, joka koskee tällaisen julkaisemisen aiheuttamia korkeita käännöskustannuksia;

Hankinnat

16.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei instituutti ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena on tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); panee instituutin vastauksesta merkille, että se aikoo ottaa käyttöön sähköiseen tarjouskilpailuun ja tarjousten sähköiseen toimittamiseen liittyvät välineet, joiden valmistelu on käynnissä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikkien tarvittavien välineiden täytäntöönpanosta;

17.  pitää valitettavana edelleen jatkuvaa ongelmaa, johon tilintarkastustuomioistuin kiinnitti huomiota jo vuoden 2016 kertomuksessa, kun se oli havainnut merkittäviä puutteita tarkastaessaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien toteuttamia hankintamenettelyjä, joita se piti suuren riskin aloina ja joiden yhteydessä oli havaittu erilaisia sääntöjenvastaisuuksia, kuten sellaista, että sopimuksia oli tehty suoraan ja alkuperäisten sopimusten voimassaoloa oli jatkettu huomattavasti ilman aikaa, määrää, laatua tai hintaa koskevia rajoituksia, ja panee merkille, että sääntöjenvastaisiin hankintamenettelyihin liittyvien maksujen määrä oli vuonna 2016 jopa 2 200 000 euroa; panee tyytyväisenä merkille instituutin toteuttamat toimenpiteet ja antamat suositukset asian korjaamiseksi; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien toimintasuunnitelmien täytäntöönpanosta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

18.  panee merkille instituutin nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee merkille, että vuonna 2017 havaittiin ja arvioitiin useita eturistiriitatapauksia ja että asianmukaisia toimenpiteitä toteutettiin; panee merkille, että Euroopan petostentorjuntavirasto hylkäsi vuonna 2017 kaksi petosepäilytapausta, minkä jälkeen jäi vireille yksi tutkinta vuodelta 2016;

Sisäinen valvonta

19.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus sai valmiiksi avustussopimusten seurantaa koskevan tarkastuksen ja totesi, että kehys on asianmukainen mutta täytäntöönpanoa olisi parannettava; pitää valitettavana, että instituutin suorittamat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen arvioinnit eivät perustuneet niiden vuosikertomuksiin ja että instituutti ei kattanut joitakin riskejä järjestelmällisesti, ei käsitellyt kaikkia hallintotapaa koskevia vaatimuksia yksityiskohtaisesti eikä antanut palautetta hyvästä hallintotavasta toisen vaiheen osaamis- ja innovaatioyhteisöille; huomauttaa lisäksi, että instituutti ei antanut kertomusta osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hyvästä hallintotavasta, vaikka se on mainittu vuoden 2016 työohjelmassa;

20.  pitää erittäin valitettavana ratkaisematta olevien kysymysten ja käynnissä olevien korjaavien toimenpiteiden määrää tilintarkastustuomioistuimen esitettyä vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta huomautuksia, jotka koskevat erityisesti rahoitusehtoja sekä julkisista lähteistä, avustuksista ja yksityisistä lähteistä saatavaa rahoitusta; kehottaa instituuttia saattamaan korjaavat toimenpiteet päätökseen mahdollisimman pian ja tiedottamaan niiden toteuttamisesta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

21.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2017 kirjattiin kaksi poikkeamia koskevaa ilmoitusta (arvoksi arvioitu 5 318 720 euroa), jotka liittyivät valvonnan sivuuttamiseen tai poikkeamiseen vakiintuneista prosesseista ja menettelyistä, sekä viisi noudattamatta jättämistä koskevaa tapausta (arvoksi arvioitu 2 250 euroa); panee kuitenkin merkille, että instituutin mukaan kaikki tapaukset arvioitiin ja korjaavia toimenpiteitä toteutettiin;

Muita huomautuksia

22.  toteaa komission asettaneen alun perin tavoitteeksi, että instituutista tulisi taloudellisesti itsenäinen vuoteen 2010 mennessä; panee merkille, että komissio myönsi instituutille täyden taloudellisen itsenäisyyden lopulta joulukuussa 2017, koska se onnistui sisäisen valvonnan standardien noudattamisessa;

o

o o

23.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 64.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 64.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 64.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 64.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 166/14, 24.5.2017, s. 14.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö