Förfarande : 2018/2207(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0152/2019

Ingivna texter :

A8-0152/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.29

Antagna texter :

P8_TA(2019)0270

BETÄNKANDE     
PDF 175kWORD 61k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017

(2018/2207(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017

(2018/2207(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0152/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar den tillförordnade direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den tillförordnade direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017

(2018/2207(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017, med institutets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(8) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(11), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0152/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den tillförordnade direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017

(2018/2207(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0152/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat institutet) uppgick institutets slutliga budget för budgetåret 2017 till 338 465 181 EUR, vilket är en ökning med 15,20 % jämfört med 2016, främst på grund av ökningen i bidrag till institutet som tilldelas kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna). Unionens totala bidrag till institutets budget för 2017 uppgick till 315 147 801,58 EUR.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om institutets årsredovisning för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 91,23 %, vilket innebär en minskning med 3,8 % jämfört med 2016. Parlamentet konstaterar att denna låga siffra har en koppling till den låga genomförandegraden av åtagandebemyndiganden för bidrag. Parlamentet konstaterar att institutet kommer att försöka förbättra sina budgetprocesser för att öka genomförandet. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 99,5 %, vilket är en liten ökning med 0,36 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden var låg på grund av en oförutsedd försening i införandet av Sysper för förvaltning av personalresurserna och överskattning av andra underhållskostnader. Parlamentet uppmanar särskilt institutet att förbättra genomförandet på detta område.

2.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna) inte till fullo utnyttjat de bidrag som beviljats av institutet, främst på grund av ett ofullständigt genomförande av verksamhetsplanerna. Parlamentet konstaterar utifrån institutets svar att institutet har för avsikt att ta itu med denna fråga genom att gå i riktning mot fleråriga bidragsöverenskommelser med KI-grupperna efter 2020. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

3.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att de individuella ersättningsräntorna (SRR) har ökat i flera KI-grupper, vilket motverkar målet att uppmuntra KI-grupperna att hitta egna finansieringskällor och gradvis bli oberoende av institutet. Parlamentet noterar utifrån institutets svar att anpassningen av individuella ersättningsräntor (SRR) överensstämmer med gällande rättslig grund, och att det anser att vissa KI-grupper har möjlighet att anskaffa en avsevärd del av resurserna på egen hand.

4.  Europaparlamentet beklagar att vissa verksamheter har lagts till i två av KI-grupperna, vilket förändrade de ursprungliga verksamhetsplanerna och de bidrag som tilldelats dem. Detta strider mot tillämpningsföreskrifterna i budgetförordningen, eftersom det påverkar likabehandlingen av KI-grupperna. Parlamentet noterar att institutet inte anser att detta stämmer eftersom det finns möjlighet att lägga till uppgifter i KI-grupperna, samt att bidragsändringarna inte är betydande (3,9 % och 0,6 %).

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att den felprocent som upptäcktes vid efterhandskontrollen av 2016 års bidrag, som utfördes av en extern tjänsteleverantör, var 0,98 % och den kvarstående felprocenten är 0,95 %, vilket ligger en bra bit under väsentlighetsgränsen på 2 %.

Annullering av överföringar

6.  Europaparlamentet beklagar att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 95 721 EUR, vilket utgör 16,26 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en märkbar ökning med 5,33 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar med oro att detta höga belopp främst beror på att KI-grupperna inte har kunnat utnyttja de överförda bidragen.

Resultat

7.  Europaparlamentet är medvetet om att institutet använder vissa centrala resultatindikatorer för att mäta KI-gruppernas resultat, liksom resultatindikatorer för Horisont 2020 för att bedöma sin egen hantering av KI-grupperna, samt indikatorer som anges i det samlade programdokumentet för att mäta övrig operativ verksamhet. Parlamentet noterar vidare att man använder ytterligare centrala resultatindikatorer för att förbättra budgetförvaltningen.

8.  Europaparlamentet välkomnar att institutet har genomfört gemensamma offentliga upphandlingsförfaranden och inrättat gemensamma urvalskommittéer för personalen tillsammans med Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, där man utnyttjar att båda är belägna i Budapest.

9.  Europaparlamentet konstaterar att en extern utvärdering av den första omgången med KI-grupper utfördes under 2017 för att bedöma inverkan, styrning, processer och framsteg mot ekonomisk hållbarhet under perioden 2010 till 2016, och att institutet under 2018 kommer att slutföra denna granskning. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera slutsatserna av denna granskning till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

Personalpolitik

10.  Europaparlamentet noterar att 92,68 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017, och att 38 av de 41 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade tillsatts (antalet tillåtna tjänster 2016 var 39). Parlamentet noterar dessutom att 20 kontraktsanställda och två utstationerade nationella experter arbetade för institutet 2017. Parlamentet uppmanar institutet att avstå från att i alltför hög grad förlita sig på tillfälliga kontrakt.

11.  Europaparlamentet noterar att institutet har antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier. Parlamentet konstaterar att institutet deltog i uppmaningen att inkomma med intresseanmälan avseende konfidentiella rådgivare som utses gemensamt för de olika byråerna.

12.  Europaparlamentet noterar att institutet är strukturellt underbemannat, vilket också påpekas i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2016. Parlamentet beklagar att institutets begäran att avsevärt öka personalkapaciteten har avvisats av kommissionen. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera all utveckling i detta ärende till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

13.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att enligt institutets stadgar kan tillfälligt anställda enbart erbjudas ett anställningsavtal under maximalt fem år, vilket sedan kan förlängas med ytterligare fem år. Det faktum att det finns nyckelpersoner i personalen som kommer att uppnå sina maximala tio anställningsår under 2020 ger anledning till oro, då kontinuiteten i verksamheten avsevärt kan komma att påverkas. Parlamentet noterar att institutet är medvetet om problemet och att man av den anledningen har begärt ett skriftligt rättsligt yttrande från kommissionen. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera hur detta ärende utvecklas till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

14.  Europaparlamentet beklagar att man i revisionsrättens rapport kan notera att institutets nuvarande tillförordnade direktör utsågs 2014 och har innehaft denna tjänst tills vidare sedan dess. Parlamentet påpekar att detta strider mot tjänsteföreskrifterna, som begränsar tidsperioden till maximalt ett år. Parlamentet beklagar att det urvalsförfarande för utnämningen av en ny direktör som inleddes 2016 misslyckades. Parlamentet noterar att ett meddelande om en ledig tjänst offentliggjordes på nytt i juni 2018. Parlamentet uppmanar institutet att utan ytterligare dröjsmål ersätta den tillförordnade direktören med en ny direktör. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera resultaten av den pågående urvalsprocessen till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

15.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens förslag att även offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso) för att öka publiciteten. Parlamentet förstår institutets svar avseende höga översättningskostnader till följd av ett sådant offentliggörande.

Upphandling

16.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att institutet i slutet av 2017 fortfarande inte hade genomfört alla de verktyg som kommissionen lanserat i syfte att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar att institutet avser att anta verktygen för e-upphandling och e-inlämning, för vilka förberedande åtgärder pågår. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera om införandet av samtliga nödvändiga verktyg till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

17.  Europaparlamentet beklagar ett olöst problem i revisionsrättens rapport från 2016, där man upptäckte betydande brister vid revisionen av upphandlingsförfaranden i KI-gruppernas juridiska enheter, vilket man ansåg vara ett högriskområde. Detta inkluderade oriktigheter som exempelvis direkt tilldelning av kontrakt, betydande utökningar av ursprungliga kontrakt, samt kontrakt utan tidsbegränsning, volym, kvalitet eller pris, där de ogiltiga upphandlingsförfarandena under 2016 uppgick till 2 200 000 EUR. Parlamentet välkomnar de åtgärder som vidtas och institutets rekommendationer för att ta itu med denna fråga. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera om genomförandet av handlingsplanerna för KI-gruppernas juridiska enheter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

18.  Europaparlamentet är medvetet om institutets befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebygga och hantera intressekonflikter, samt skydda visselblåsare. Parlamentet noterar att flera intressekonflikter identifierades och bedömdes under 2017, samt att lämpliga åtgärder vidtogs. Parlamentet noterar att två fall av misstänkt bedrägeri avslogs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning under 2017, samt att ett ärende är öppet sedan 2016.

Internkontroller

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision avslutade revisionen av övervakningen av bidragsöverenskommelser, där man drog slutsatsen att ramverket är tillräckligt men att genomförandet bör förbättras. Parlamentet beklagar att institutets granskningar av KI-grupperna inte baserades på deras årsrapporter, att institutet inte systematiskt inkluderade vissa risker, att man inte i detalj hanterade alla styrningskrav, samt att man inte lämnade någon återkoppling om god styrning till den andra omgången av KI-grupper. Parlamentet påpekar dessutom att institutet inte lade fram någon rapport om god styrning av KI-grupperna, trots att det anges i arbetsprogrammet 2016.

20.  Europaparlamentet beklagar antalet frågor som kvarstår och pågående korrigerande åtgärder som reaktion på revisionsrättens kommentarer 2014, 2015 och 2016, i synnerhet avseende finansieringsvillkor, finansiering från offentliga källor, bidrag och privata källor. Parlamentet uppmanar institutet att slutföra de korrigerande åtgärderna snarast möjligt, och att rapportera om genomförandet till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

21.  Europaparlamentet noterar med oro att det under 2017 registrerades två undantagsrapporter (uppskattade till 5 318 720 EUR) avseende åsidosättande av kontroller eller avvikelser från fastställda processer och förfaranden, samt fem fall av bristande efterlevnad (uppskattade till 2 250 EUR). Parlamentet konstaterar dock att alla fallen bedömdes av institutet, samt att korrigerande åtgärder vidtogs.

Övriga kommentarer

22.  Europaparlamentet noterar att kommissionens ursprungliga mål för när institutet skulle bli ekonomiskt självbestämmande var 2010. Parlamentet konstaterar att kommissionen slutligen beviljade institutet fullständigt ekonomiskt självbestämmande i december 2017, då det uppnått efterlevnad med normerna för internkontroll.

o

o o

23.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 64.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 64.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 64.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 64.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 166/14, 24.5.2017, s. 14.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy