Procedure : 2018/2195(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0153/2019

Indgivne tekster :

A8-0153/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.44

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0285

BETÆNKNING     
PDF 199kWORD 63k
4.3.2019
PE 626.813v02-00 A8-0153/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017

(2018/2195(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2017

(2018/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (agenturet) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF(5), særlig artikel 76,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0153/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2017

(2018/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (agenturet) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF(11), særlig artikel 76,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0153/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2017

(2018/2195(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0153/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 280 560 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 20,54 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at stigningen hang sammen med den betydelige udvidelse af agenturets mandat i 2017 som reaktion på den migrationskrise, som Unionen stod over for; der henviser til, at agenturets budget primært stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab, er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,63 %, hvilket er et mindre fald på 0,27 % i forhold til 2016; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 66,42 %, svarende til en lille stigning på 0,35 % i forhold til 2016;

2.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturets oprindelige budget omfattede en lovbestemt finansiel operationel reserve på 8 800 000 EUR til at finansiere indsættelsen af hurtige grænseinterventioner og tilbagesendelsesinterventioner; bemærker, at agenturet samlet set overførte 3 800 000 EUR fra reserven til dets aktionsbudget til finansiering af andre aktiviteter; bemærker med bekymring, at disse overførsler er i strid med agenturets finansforordning; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det mener, at lovgiver bør tilvejebringe en afklaring for så vidt angår gennemførelsen af overførsler fra reserven; opfordrer agenturet til fremover at undgå sådanne foranstaltninger, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, og til at melde tilbage til dechargemyndigheden, hvilken form for afklaring, agenturet anser for nødvendig;

Bortfald af fremførsler

3.  beklager det høje niveau af bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017, som beløb sig til 11 125 174 EUR og udgør 14,96 % af det samlede fremførte beløb, hvilket svarer til niveauet i 2016; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der iværksættes for at sikre, at de fremførte bevillinger udnyttes fuldt ud med henblik på at undgå, at betydelige midler frigøres, således som det var tilfældet i de foregående år;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender forskellige centrale resultatindikatorer (KPI'er) til at vurdere merværdien af dets aktiviteter; noterer sig, at agenturet planlægger at revidere sine indikatorer i 2019; anmoder agenturet om at videreudvikle de centrale resultatindikatorer med henblik på at styrke dets budgetforvaltning, navnlig i betragtning af udvidelsen af dets mandat og det stadig stigende budget, og aflægge rapport til dechargemyndigheden om den udvikling, der er sket i denne henseende; giver udtryk for bekymring med hensyn til den del af budgettet, der ikke kunne absorberes af agenturet;

5.  minder om, at agenturets mandat blev udvidet betydeligt i 2016 som reaktion på den migrations- og asylsituation, som Unionen stod over for i 2015, således at agenturet bedre kunne tage hånd om behovene og udfordringerne ved Unionens ydre grænser; understreger, at systemerne og procedurerne i 2017 stadig var ved at blive tilpasset med henblik på at kunne opfylde agenturets nye mandat, som blev opdateret i 2016 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624(14);

6.  beklager, at størstedelen af agenturets operative programmer mangler kvantitative målsætninger og specifikke mål for fælles operationer; bemærker med bekymring, at dette sammen med utilstrækkelig dokumentation fra samarbejdslande kan hæmme den efterfølgende evaluering af de fælles operationers effektivitet på lang sigt; opfordrer agenturet til at fastsætte relevante strategiske mål for dets aktiviteter og oprette et effektivt resultatorienteret overvågnings- og rapporteringssystem med relevante og målelige KPI'er;

7.  bemærker bestyrelsens godkendelse af omorganiseringen af agenturets strukturer i juni 2017, som påvirker tildelingen af ressourcer; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne nye organisationsstruktur;

8.  bemærker med tilfredshed, at alle medlemsstater og associerede Schengenlande deltog i mindst én fælles operation, og at 26 medlemsstater deltog som initiativtagere eller deltagere i tilbagesendelsesoperationer koordineret og medfinansieret af agenturet, hvilket var to medlemsstater mere end i 2016;

9.  glæder sig over, at agenturet fremmer samarbejdet mellem agenturer, navnlig hvad kystvagtfunktionen angår, men også på området for toldsamarbejde og retshåndhævelse, med henblik på fuldt ud at udnytte fordelene ved operationer med flere formål som et vigtigt element i den integrerede grænseforvaltning;

10.  bemærker med tilfredshed, at agenturet samarbejder med andre agenturer, bl.a. ved at støtte dem i forbindelse med ansættelser, byggeprojekter og sikkerhedsrådgivning, og deler kontorer med Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde og Det Europæiske Asylstøttekontor inden for rammerne af Den Europæiske Unions Taskforce for Regionale Strategier i Italien og Grækenland;

11.  opfordrer indtrængende agenturet til at udarbejde en omfattende driftskontinuitetsplan;

Personalepolitik

12.  beklager, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 kun var gennemført med 74,43 %, med 262 midlertidigt ansatte ud af de 352 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (275 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at der derudover arbejdede 139 kontraktansatte og 113 udstationerede nationale eksperter for agenturet i 2017;

13.  bemærker igen med bekymring kønsskævheden i agenturets bestyrelse; minder om, at medlemsstaterne er ansvarlige for at udpege bestyrelsesmedlemmer; opfordrer medlemsstaterne til at sikre kønsbalance, når de indstiller medlemmer til agenturets bestyrelse; opfordrer agenturet til proaktivt at minde medlemsstaterne om vigtigheden af kønsbalance; påpeger, at foranstaltninger med henblik på at opnå en bedre geografisk balance i agenturets personalesammensætning ville være ønskværdige;

14.  bemærker, at 2017 var det andet år i den femårige vækstplan efter vedtagelsen af forordning (EU) 2016/1624, som forhøjede ressourcerne på agenturets budgetmæssige og personalemæssige område betydeligt; bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturets personale efter udvidelsen af dets mandat vil blive mere end fordoblet fra 365 ansatte i 2016 til 1 000 ansatte i 2020; bemærker endvidere, at den planlagte personaleforøgelse vil kræve yderligere kontorplads; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå udfordringerne i forbindelse med personaleforøgelsen, og holde Parlamentet nøje underrettet om de videre skridt, herunder finansielle beregninger, vedrørende opførelsen af det nye hovedkvarter;

15.  bemærker med bekymring, at agenturet har vanskeligt ved at finde medarbejdere med de krævede profiler, ofte på grund af den lave lønjusteringskoefficient (66,7%); opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af drøftelserne med Kommissionen vedrørende mulige afhjælpende foranstaltninger og om agenturets planer for andre mulige foranstaltninger til at tiltrække nyt personale, navnlig i betragtning af agenturets udvidede mandat og stigende antal ansættelser; opfordrer agenturet til hurtigst muligt at udpege en ny ansvarlig for grundlæggende rettigheder for at sikre, at trusler mod grundlæggende rettigheder imødegås omgående, og at politikken for grundlæggende rettigheder inden for organisationen løbende forbedres;

16.  beklager dybt, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder til trods for Parlamentets gentagne opfordringer og en betydelig samlet personaleforøgelse til agenturet stadig ikke råder over tilstrækkelige menneskelige ressourcer og derfor tydeligvis hindres i at varetage de opgaver, hun er pålagt i henhold til forordning (EU) 2016/1624, på behørig vis; opfordrer indtrængende agenturet til at forsyne den ansvarlige for grundlæggende rettigheder med passende ressourcer og personale, navnlig til at oprette en klagemekanisme og til at videreudvikle og gennemføre agenturets strategi til overvågning og sikring af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder;

17.  bifalder Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted for at skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets betænkelighed med hensyn til de høje omkostninger til oversættelse som følge af en sådan offentliggørelse;

18.  bemærker, at agenturet anvender "Adfærdskodeks for alle personer, der deltager i operationelle aktiviteter" og fortrolig indberetning som foranstaltninger til håndtering af sager om chikane;

19.  bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet i 2017 fortsatte med at foretage uregelmæssige ansættelser i forbindelse med eksterne udvælgelsesprocedurer og med at ansætte personale i højere AST-lønklasser end den højeste lønklasse, der er fastsat i personalevedtægten; påpeger, at to ansættelser blev betragtet som uregelmæssige i denne henseende i 2017 (14 i 2016); noterer sig agenturets begrundelse for ansættelserne og anerkender, at agenturet siden marts 2017 ikke har udnævnt nogen eksterne kandidater til lønklasser højere end AST4;

Udbud

20.  anerkender, at agenturet i 2017 har revideret hele dets finansieringsordning med henblik på at skabe forenkling ved at skifte fra tilskud til servicekontrakter og indføre faste satser; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af den nye ordning;

21.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de redskaber, som Kommissionen havde introduceret med sigte på at indføre én fælles løsning til elektronisk udveksling og lagring af oplysninger med tredjemand, som deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-indkøb); bemærker, at agenturet ved udgangen af 2017 havde indført elektronisk fakturering (e-invoicing) og elektronisk offentliggørelse af dokumenter vedrørende udbudsbekendtgørelser (e-tendering) i forbindelse med nogle udbud, men ikke elektronisk afgivelse af bud (e-submission); opfordrer agenturet til at introducere alle de nødvendige redskaber til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

22.  anerkender instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; erfarer fra agenturet, at det udarbejdede et udkast til interne regler om whistleblowing, men at det på Kommissionens anbefaling vil anvende Kommissionens standardafgørelse, når den er blevet meddelt agenturerne; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne afgørelse og til at vedtage dets whistleblowingpolitik uden yderligere forsinkelse;

23.  minder om, at bestemmelserne om information og kommunikation inden for rammerne af agenturets ansvarlighed over for borgerne blev ændret betydeligt i forordning (EU) 2016/1624 og kræver, at agenturet skal udvise større åbenhed omkring sine aktiviteter; beklager, at agenturet stadig ikke fuldt ud lever op til disse nye regler, og opfordrer det til at gennemføre dem hurtigst muligt;

Intern kontrol

24.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturets udgifter til tilskud steg betydeligt fra 123 000 000 EUR i 2016 til 167 000 000 EUR i 2017; bemærker med bekymring, at agenturet i 2017 ikke foretog nogen efterfølgende kontrol vedrørende godtgørelser af udgifter til tilskud; noterer sig, at agenturet mener, at dets forudgående kontrol før godtgørelse var blevet forbedret og kunne give den fornødne sikkerhed, når den havde nået et vist dækningsniveau; påpeger imidlertid, som Revisionsretten kontinuerligt har anført siden 2014, at dokumentationen for de udgifter, samarbejdslandene anmelder, ofte er utilstrækkelig, hvilket også blev bekræftet i 2017; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske disse risici;

25.  noterer sig, at agenturet har revideret sine interne kontrolrammer og ændret den tidligere overholdelsesbaserede tilgang til en risikobaseret tilgang; anerkender, at de reviderede interne kontrolrammer blev vedtaget i november 2017, og at der i dette forløb blev oprettet en konsolideret "Frontex Improvement Log";

26.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet har finansieret støtte til den islandske kystvagts udsendelse af et fly til Grækenland, og at agenturet, inden det godtgjorde de udgifter, Island havde anmeldt, udbad sig fakturaer som dokumentation for én kategori af anmeldte udgifter; beklager, at agenturet, selv om fakturaerne aldrig blev fremsendt, godtgjorde ca. 440 000 EUR, hvilket viser, at den forudgående kontrol var virkningsløs; noterer sig agenturets argument om, at omkostningsoverslaget for vedligeholdelse pr. time udgør et tilstrækkeligt grundlag for at godkende udgifterne;

27.  bemærker med bekymring, at agenturet stadig ikke har en sammenhængende driftskontinuitetsplan, som er godkendt af bestyrelsen; opfordrer agenturet til at tage de nødvendige skridt til at vedtage en sådan plan samt til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om vedtagelsen;

28.  anmoder agenturets bestyrelse om at vedtage klare serviceniveauaftaler for at sikre kontinuiteten i agenturets aktiviteter i tilfælde af en katastrofe på stedet samt at opstille dertil hørende mål for IT-genopretning og maksimalt tilladt datatab for de vigtigste systemer og applikationer; anmoder agenturet om at udarbejde de tilhørende planer, at gennemføre dem på passende vis og få testresultater godkendt på behørig vis af dets bestyrelse;

Andre bemærkninger

29.  bemærker, at hjemstedsaftalen mellem agenturet og den polske regering trådte i kraft den 1. november 2017; bemærker, at dette har indvirkning på en række af agenturets processer med store konsekvenser for arbejdsforholdene og forvaltningsfaciliteterne; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de deraf følgende projekter, navnlig hvad angår opførelsen af den nye bygning og etableringen af en Europaskole i Warszawa;

o

o o

30.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2019(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

23.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017

(2018/2195(DEC))

Ordfører for udtalelse: Romeo Franz

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at mandatet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (i det følgende benævnt "agenturet") blev udvidet betydeligt i 2016 som følge af den migrations- og asylsituation, som Unionen stod over for i 2015, således at agenturet bedre kunne opfylde behovene og udfordringerne ved EU's ydre grænser; påpeger, at agenturets budget steg med 21 % i 2017 med tilhørende personaleforøgelser på 43 % i 2017; understreger, at systemerne og procedurerne i 2017 stadig var ved at blive tilpasset for at kunne opfylde agenturets nye mandat, som blev ajourført i 2016 med forordning (EU) 2016/1624(16); glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at agenturets årsregnskab giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2017, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige; minder om, at agenturets mandat i øjeblikket er under revision;

2.  noterer sig for andet år i træk, at en væsentlig del af de budgetbevillinger, der var overført fra det foregående år (17 %), bortfaldt; understreger, at dette indikerer, at agenturets budgetbehov er blevet betydeligt overvurderet, navnlig i de offentlige myndigheder i medlemsstaterne og andre samarbejdslande; anmoder derfor agenturet om at samarbejde med sine partnere for at forbedre sine budgetoverslag; opfordrer til, at agenturet gør brug af forenklede omkostningsmuligheder og andre finansieringsmekanismer ud over tilskud, når dette er hensigtsmæssigt, med henblik på at øge omkostningseffektiviteten;

3.  bemærker, at Revisionsretten siden 2014 har rapporteret, at dokumentationen for de udgifter, der anmeldes af samarbejdslandene, ofte er utilstrækkelig; beklager, at dette igen var tilfældet i 2017 med finansieringen af indsættelsen af et fly i Grækenland for at støtte den islandske kystvagt og med medfinansieringen af et andet fly, der blev brugt af den spanske Guardia Civil; glæder sig over agenturets beslutning om at undersøge muligheden for at anvende en forenklet model til godtgørelse af omkostninger i forbindelse med disse tilbagevendende spørgsmål;

4.  beklager den regelstridige ansættelse af midlertidigt ansatte i højere AST-lønklasser end dem, der er tilladt i henhold til personalevedtægten (AST 4); forstår de vanskeligheder, som agenturet står over for med hensyn til at rekruttere kvalificeret personale, og som førte til, at agenturet returnerede 4 mio. EUR; minder agenturet om vigtigheden af altid at holde sig til personalevedtægten;

5.  beklager, at stillingsopslag kun offentliggøres på agenturets websted og kun på et begrænset antal sprog; opfordrer agenturet til at være mere proaktivt med hensyn til synligheden af og det generelle kendskab til ledige stillinger i agenturet; anerkender bekymringerne med hensyn til de yderligere omkostninger i forbindelse med oversættelsen af stillingsopslag til alle officielle EU-sprog, men anmoder agenturet om systematisk at offentliggøre alle ledige stillinger på webstedet for Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor på alle EU-sprog for at øge gennemsigtigheden for Unionens borgere; opfordrer Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der har til formål at mindske agenturernes økonomiske byrde i forbindelse med oversættelsen af stillingsopslag, herunder ved at etablere en ad hoc-rammeaftale med Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer;

6.  bemærker, at agenturet ikke har haft en dækkende kontinuitetsplan, som er godkendt af bestyrelsen, siden det flyttede i 2014; anmoder agenturets bestyrelse om at vedtage klare serviceniveauaftaler for at sikre kontinuiteten i agenturets aktiviteter i tilfælde af en katastrofe på stedet samt at opstille dertilhørende mål for IT-genopretning og maksimalt tilladt datatab for de mest kritiske systemer og applikationer; anmoder agenturet om at udarbejde støtteplanerne, at gennemføre dem på passende vis og få testresultater godkendt på behørig vis af dets bestyrelse;

7.  minder om, at bestemmelserne om information og kommunikation som led i agenturets ansvarlighed over for borgerne blev ændret betydeligt i den reviderede forordning, i henhold til hvilken agenturet skal være mere åben omkring sine aktiviteter; beklager, at agenturet stadig ikke fuldt ud lever op til disse nye regler, og opfordrer det til at gennemføre dem hurtigst muligt;

8.  beklager, at størstedelen af agenturets operative programmer mangler kvantitative målsætninger og specifikke mål for fælles operationer; bemærker med bekymring, at dette sammen med utilstrækkelig dokumentation fra samarbejdslande kan hæmme den efterfølgende evaluering af de fælles operationers effektivitet på lang sigt; anmoder agenturet om at fastsætte relevante strategiske målsætninger for sine aktiviteter og oprette et effektivt resultatorienteret overvågnings- og rapporteringssystem med relevante og målelige centrale resultatindikatorer;

9.  bemærker igen med bekymring kønsubalancen i agenturets bestyrelse; minder om, at medlemsstaterne er ansvarlige for at udpege medlemmer til bestyrelsen; opfordrer medlemsstaterne til at sikre kønsbalance, når de udpeger medlemmer til agenturets bestyrelse; opfordrer agenturet til proaktivt at minde medlemsstaterne om vigtigheden af kønsbalance; påpeger, at det ville være ønskeligt at iværksætte foranstaltninger med henblik på at opnå en bedre geografisk balance i agenturets personalesammensætning;

10.  beklager dybt, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder trods gentagne opfordringer fra Parlamentet og en betydelig samlet personaleforhøjelse for agenturet stadig ikke råder over tilstrækkelige menneskelige ressourcer og derfor klart er hindret i på korrekt vis at varetage de opgaver, hun er pålagt i henhold til den reviderede forordning; opfordrer indtrængende agenturet til at forsyne den ansvarlige for grundlæggende rettigheder med passende ressourcer og personale, navnlig til at oprette en klagemekanisme og til at videreudvikle og gennemføre agenturets strategi til overvågning og sikring af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 173.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 173.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 173.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 173.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108 af 22.3.2018, s. 112.

(14)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

(15)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik