Menettely : 2018/2195(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0153/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0153/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.44

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0285

MIETINTÖ     
PDF 191kWORD 64k
4.3.2019
PE 626.813v02-00 A8-0153/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2195(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2195(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan raja- ja merivartioviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan raja- ja merivartioviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0085/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta 14. syyskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1624(5) ja erityisesti sen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0153/2019),

1.  myöntää Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan raja- ja merivartioviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2195(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan raja- ja merivartioviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan raja- ja merivartioviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0085/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta 14. syyskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1624(11) ja erityisesti sen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0153/2019),

1.  hyväksyy Euroopan raja- ja merivartioviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2195(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0153/2019),

A.  toteaa, että Euroopan raja- ja merivartioviraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 280 560 000 euroa, mikä merkitsee 20,54 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; ottaa huomioon, että lisäys johtui viraston toimeksiannon huomattavasta laajentamisesta vuonna 2017 unionia koettelevan muuttoliikekriisin seurauksena; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan raja- ja merivartioviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,63 prosenttia eli hienoiset 0,27 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2016; pitää valitettavana, että maksumäärärahojen käyttöaste oli vain 66,42 prosenttia, mikä merkitsee vähäistä 0,35 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viraston alkuperäiseen talousarvioon sisältyi 8 800 000 euron lakisääteinen operatiivinen varaus nopeiden rajainterventioiden ja palauttamisoperaatioiden rahoittamista varten; toteaa, että virasto siirsi yhteensä 3 800 000 euroa varauksesta toimintamäärärahoihin rahoittaakseen muuta toimintaa; panee huolestuneena merkille, että siirrot olivat viraston varainhoitoasetuksen vastaisia; panee viraston vastauksesta merkille, että sen mukaan lainsäätäjän olisi selvennettävä varauksesta tehtävien siirtojen täytäntöönpanoa; kehottaa virastoa välttämään vastaisuudessa tällaisia vaatimusten vastaisia toimia ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, mitkä selvennykset virasto katsoisi tarpeellisiksi;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  pitää valitettavana, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui suuri määrä, 11 125 174 euroa, eli 14,96 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä oli saman verran kuin vuonna 2016; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä, joilla on varmistettu siirrettyjen määrärahojen täysimääräinen käyttö ja näin vältetty, ettei varoja vapauteta viime vuosien tapaan huomattavia määriä;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää useita keskeisiä tulosindikaattoreita mitatakseen toiminnastaan saatavaa lisäarvoa; panee merkille, että virasto aikoo tarkistaa indikaattoreitaan vuonna 2019; kehottaa virastoa kehittämään edelleen talousarviohallintoa tehostavia keskeisiä tulosindikaattoreita ottaen erityisesti huomioon, että sen toimeksiantoa laajennetaan ja että sen talousarvio kasvaa jatkuvasti, ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta kehityksestä; ilmaisee huolensa siitä talousarvion osasta, jota virasto ei saanut käytettyä;

5.  muistuttaa, että unionin vuoden 2015 muuttoliike- ja turvapaikkatilanteen vuoksi viraston toimeksiantoa laajennettiin huomattavasti vuonna 2016, jotta virasto pystyy hoitamaan unionin ulkorajoilla eteen tulevat tarpeet ja haasteet paremmin; korostaa, että vuonna 2017 järjestelmien ja menettelyjen mukauttaminen viraston uuteen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/1624(14) vuonna 2016 päivitettyyn toimeksiantoon oli yhä kesken;

6.  pitää valitettavana, että suurimmassa osassa viraston toimenpideohjelmista ei ole määrällisiä tavoitteita tai yhteisten operaatioiden erityisiä tavoitearvoja; panee huolestuneena merkille, että yhdessä yhteistyöhön osallistuvista maista saatavan dokumentaation riittämättömyyden kanssa tämä saattaa pitkällä aikavälillä haitata yhteisten operaatioiden vaikuttavuuden jälkiarviointia; kehottaa virastoa asettamaan toiminnalleen tarkoituksenmukaisia strategisia tavoitteita ja perustamaan vaikuttavan tulosperusteisen seuranta- ja raportointijärjestelmän, johon sisältyy asiaan kuuluvia ja mitattavissa olevia keskeisiä tulosindikaattoreita;

7.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2017 viraston rakenteellisen uudelleenorganisoinnin, mikä vaikuttaa resurssien jakoon; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän uuden organisaatiorakenteen täytäntöönpanosta;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että kaikki jäsenvaltiot ja Schengeniin assosioituneet maat osallistuivat ainakin yhteen yhteiseen operaatioon ja että 26 jäsenvaltiota osallistui viraston koordinoimiin ja yhteisrahoittamiin palauttamisoperaatioihin järjestäjinä tai osallistujina, ja toteaa, että osallistuvia jäsenvaltiota oli kaksi enemmän kuin vuonna 2016;

9.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto edistää erillisvirastojen välistä yhteistyötä, erityisesti rannikkovartioinnin alalla, mutta myös tulli- ja lainvalvontayhteistyön alalla, jotta monialaisten operaatioiden edut voidaan hyödyntää täysimääräisesti yhdennetyn rajaturvallisuuden tärkeänä osana;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee yhteistyötä muiden erillisvirastojen kanssa muun muassa tukemalla niitä palvelukseenotossa, rakennushankkeissa ja turvallisuusneuvonannon alalla sekä jakaa toimitiloja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston, Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston kanssa Italiassa ja Kreikassa perustetun Euroopan alueellisen toimintayksikön puitteissa;

11.  kehottaa virastoa laatimaan toiminnan jatkumista koskevan kattavan suunnitelman;

Henkilöstöpolitiikka

12.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä vain 74,43 prosenttia siten, että unionin talousarviossa hyväksyttyihin 352 väliaikaisen toimihenkilön toimeen oli nimitetty 262 väliaikaista toimihenkilöä (vuonna 2016 hyväksyttyjä toimia oli 275); panee merkille, että vuonna 2017 virastossa työskenteli lisäksi 139 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 113 kansallista asiantuntijaa;

13.  panee huolestuneena jälleen merkille, että eri sukupuolet ovat epätasaisesti edustettuina viraston hallintoneuvostossa; muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa jäsenten nimittämisestä viraston hallintoneuvostoon; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tasapainoisen sukupuolijakauman, kun ne nimeävät jäseniä viraston hallintoneuvostoon; kehottaa virastoa muistuttamaan jäsenvaltioita jo ennakolta tasapainoisen sukupuolijakauman merkityksestä; huomauttaa, että olisi toivottavaa toteuttaa toimia, joilla pyritään saavuttamaan henkilöstön tasapainoisempi maantieteellinen jakauma;

14.  toteaa, että vuosi 2017 oli asetuksen (EU) 2016/1624 hyväksymisen jälkeisen viisivuotisen kasvusuunnitelman toinen vuosi, mikä lisäsi talousarvio- ja henkilöresursseja merkittävästi; toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta käyvän ilmi, että viraston toimeksiannon laajentamisen myötä sen henkilöstön määrä yli kaksinkertaistuu 365:stä tuhanteen vuosina 2016–2020; toteaa lisäksi, että suunniteltu henkilöstön määrän lisäys edellyttää lisää toimistotiloja; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä, joita toteutetaan henkilöstölisäyksen aiheuttamien haasteiden vuoksi, ja pitämään sen ajan tasalla uuden päätoimipaikan rakentamisen seuraavista vaiheista sekä rahoituslaskelmista;

15.  panee huolestuneena merkille, että virastolla on vaikeuksia löytää profiililtaan sopivaa henkilöstöä usein siitä syystä, että palkan korjauskerroin on alhainen (66,7 prosenttia); kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisista lieventävistä toimenpiteistä komission kanssa käytyjen keskustelujen tuloksista ja viraston suunnitelmista, jotka koskevat muita mahdollisia toimia uuden henkilöstön houkuttelemiseksi erityisesti viraston toimeksiannon laajentamista ja palvelukseenoton lisääntymistä silmällä pitäen; kehottaa virastoa nimittämään viipymättä uuden perusoikeusvaltuutetun sen varmistamiseksi, että perusoikeusasioihin kohdistuviin uhkiin voitaisiin puuttua heti ja että perusoikeuksia koskevia organisaation sisäisiä käytäntöjä voitaisiin jatkuvasti parantaa;

16.  pitää hyvin valitettavana, että parlamentin toistuvista pyynnöistä ja viraston henkilöstön merkittävästä lisäämisestä huolimatta perusoikeusvaltuutetulla ei edelleenkään ole riittävästi henkilöstöä, mikä selvästi estää häntä hoitamasta asianmukaisesti tehtäviä, jotka hänelle on asetuksessa (EU) 2016/1624 annettu; kehottaa virastoa antamaan perusoikeusvaltuutetulleen riittävästi määrärahoja ja henkilöstöä erityisesti valitusmekanismin perustamista sekä viraston strategian edelleen kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten, jotta perusoikeuksien suojelun valvonta ja varmistaminen olisi mahdollista;

17.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdotti työpaikkailmoitusten julkistamista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viraston huolen, joka koskee tällaisesta julkaisemisesta aiheutuvia korkeita käännöskustannuksia;

18.  panee merkille, että virasto soveltaa kaikkia viraston operatiivisiin toimiin osallistuvia henkilöitä koskevia käytännesääntöjä ja luottamuksellista ilmoittamismenettelyä toimenpiteinä, joilla puututaan häirintään;

19.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto jatkoi vuonna 2017 ulkoisiin valintamenettelyihin perustuvaa sääntöjenvastaista palvelukseenottoa ja nimitti hakijoita henkilöstösääntöjen mukaista enimmäispalkkatasoa ylempiin AST-palkkaluokkiin; huomauttaa, että vuonna 2017 tältä osin sääntöjenvastaisiksi katsottiin kaksi palvelukseenottotapausta (14 vuonna 2016); panee merkille viraston palveluksenotolle esittämät perustelut ja toteaa, että maaliskuusta 2017 lähtien virasto ei ole nimittänyt yhtään ulkopuolista hakijaa korkeampaan palkkaluokkaan kuin AST 4;

Hankinnat

20.  toteaa, että virasto myös tarkisti vuonna 2017 koko rahoitusjärjestelmänsä yksinkertaistaakseen sitä siirtymällä avustuksista palvelusopimuksiin ja ottamalla käyttöön kiinteät määrät; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle uuden järjestelmän täytäntöönpanosta;

21.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa ja tiedon varastointia varten (sähköiset hankintamenettelyt); panee merkille, että virasto on ottanut tiettyjen menettelyjen osalta käyttöön sähköisen laskutuksen ja sähköisen tarjouskilpailun mutta tarjouksia ei voi vielä toimittaa sähköisesti; kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki hankintamenettelyjen hallinnoinnissa tarvittavat välineet ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden käyttämisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

22.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset turvata avoimuus, eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä väärinkäytösten paljastajien suojelu; panee viraston antamista tiedoista merkille, että se oli laatinut väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset säännöt, mutta se aikoo soveltaa komission mallipäätöstä sen jälkeen, kun se on annettu tiedoksi erillisvirastoille, koska komissio oli neuvonut sitä tekemään niin; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle päätöksen täytäntöönpanosta ja vahvistamaan viipymättä väärinkäytösten paljastajia koskevat toimintaperiaatteensa;

23.  muistuttaa, että asetuksessa (EU) 2016/1624 muutettiin huomattavasti säännöksiä, jotka liittyvät viraston vastuuvelvollisuuteen yleisöön nähden tiedottamisen ja viestinnän osalta, ja että tämän vuoksi viraston on oltava toiminnastaan avoimempi; pitää valitettavana, että virasto ei edelleenkään noudata näitä uusia sääntöjä kaikilta osin, ja kehottaa virastoa panemaan ne viipymättä täytäntöön;

Sisäinen valvonta

24.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viraston avustusmenot kasvoivat huomattavasti, 123 000 000 eurosta (vuonna 2016) 167 000 000 euroon (vuonna 2017); panee huolestuneena merkille, että virasto ei suorittanut vuonna 2017 lainkaan avustusmenoihin liittyvien korvausten jälkitarkastuksia; toteaa viraston katsovan, että ennen korvausten maksua suoritettavat ennakkotarkastukset ovat parantuneet ja että niiden avulla on kyetty saamaan tarvittava varmuus sen jälkeen kun ennakkotarkastusten kattavuudessa saavutettiin tietty taso; huomauttaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2014 alkaen raportoinut johdonmukaisesti, että yhteistyökumppanimaiden toimittamat menotositteet ovat usein riittämättömiä, ja toteaa, että tälle saatiin vahvistus myös vuonna 2017; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan riskejä lieventävistä toimenpiteistä;

25.  panee merkille, että virasto tarkisti sisäisen valvonnan kehystään ja muutti aiemman säännönmukaisuuteen perustuvan lähestymistavan riskiperusteiseksi; toteaa, että tarkistettu sisäisen valvonnan kehys hyväksyttiin marraskuussa 2017 ja samaan aikaan kehitettiin rekisteri, johon on koottu viraston kehitystoimet;

26.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että virasto antoi Islannin rannikkovartiostolle tukea lentokoneen käyttöönottoon Kreikassa ja että ennen Islannin ilmoittamien menojen korvaamista virasto pyysi laskuja todisteeksi yhdestä ilmoitettujen menojen ryhmästä; pitää valitettavana, että vaikka laskuja ei koskaan toimitettu, virasto maksoi noin 440 000 euron korvauksen, mikä osoittaa, että ennakkotarkastus oli tehoton; panee merkille, että viraston mielestä tuntikohtainen kustannusarvio huollosta antaa riittävät perusteet menojen hyväksymiselle;

27.  panee huolestuneena merkille, että virastolla ei vieläkään ole hallintoneuvoston hyväksymää kattavaa toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunnitelmaa; kehottaa virastoa toteuttamaan tällaisen suunnitelman hyväksymiseksi tarvittavat toimenpiteet ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sen hyväksymisestä;

28.  pyytää viraston hallintoneuvostoa hyväksymään selkeitä yksikön tason sopimuksia, jotka koskevat sen toiminnan jatkuvuutta tapauksessa, jossa sen toimipaikan alueella tapahtuu katastrofi, sekä määrittämään tietotekniikan palautumistavoitteet kyseisessä tilanteessa ja laajimman mahdollisen tietojen menetyksen, josta sen kriittisimmät järjestelmät ja sovellukset selviävät; pyytää virastoa kehittämään tukisuunnitelmia, käyttämään niitä asianmukaisesti ja huolehtimaan, että hallintoneuvosto hyväksyy testitulokset vastuullisesti;

Muita huomautuksia

29.  toteaa, että viraston ja Puolan hallituksen välinen toimipaikkaa koskeva sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 2017; panee merkille, että sillä on vaikutusta useisiin viraston prosesseihin, millä puolestaan on merkittäviä vaikutuksia työoloihin ja hallintorakenteisiin; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sen tuloksena toteutetuista hankkeista, erityisesti uuden päätoimipaikan rakentamisesta ja Varsovan Eurooppa-koulun perustamisesta;

o

o o

30.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(15).

23.1.2019

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2195(DEC))

Valmistelija: Romeo Franz

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  muistuttaa, että unionin vuoden 2015 muuttoliike- ja turvapaikkatilanteen vuoksi Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) (jäljempänä ”virasto”) toimeksiantoa laajennettiin huomattavasti vuonna 2016, jotta virasto pystyy hoitamaan EU:n ulkorajoilla kohdatut tarpeet ja haasteet paremmin; huomauttaa, että viraston talousarvio kasvoi 21 prosenttia vuonna 2017, ja toteaa, että vastaavasti henkilöstölisäys oli 43 prosenttia vuonna 2017; korostaa, että vuonna 2017 järjestelmien ja menettelyjen mukauttaminen viraston uuteen, asetuksella (EU) 2016/1624(16) päivitettyyn toimeksiantoon oli yhä kesken; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen päätelmien mukaan viraston tilinpäätös antaa oikeat tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 ja viraston toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset; muistuttaa, että viraston toimeksiantoa tarkistetaan parhaillaan;

2.  panee merkille, että toisena vuotena peräkkäin peruutettiin merkittävästi (17 prosenttia) aiemmilta vuosilta siirrettyjä talousarviomäärärahoja; korostaa, että tämä viittaa siihen, että etenkin jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppanimaiden julkishallinto yliarvioi merkittävästi viraston määrärahatarpeet; pyytää sen vuoksi virastoa tekemään kumppaneidensa kanssa yhteistyötä talousarvioennusteidensa parantamiseksi; kannustaa virastoa hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja muita rahoitusmekanismeja avustusten lisäksi kustannustehokkuuden lisäämiseksi;

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on raportoinut vuodesta 2014 lähtien, että yhteistyökumppanimaiden ilmoitettujen menojen tueksi esittämä dokumentaatio on usein puutteellista; pitää valitettavana, että näin oli myös vuonna 2017, kun virasto rahoitti Islannin rannikkovartioston tukemiseen tarkoitetun lentokoneen käyttöönottoa Kreikassa sekä tapauksessa, jossa virasto osallistui toisen, Espanjan Guardia Civil -kansalliskaartin käyttöön tulleen koneen rahoitukseen; suhtautuu myönteisesti viraston päätökseen tarkastella mahdollisuutta käyttää yksinkertaistettua kustannusten korvausmallia näiden toistuvien ongelmien ratkaisemiseksi;

4.  pitää valitettavana, että tilapäistä AST-henkilöstöä on palkattu sääntöjenvastaisesti korkeampiin palkkaluokkiin kuin mitä henkilöstösäännöissä määrätään (AST 4); ymmärtää viraston vaikeudet rekrytoida pätevää henkilöstöä, mikä johti siihen, että virasto palautti 4 miljoonaa euroa; muistuttaa virastoa, että on tärkeää, että henkilöstösääntöjä noudatetaan aina;

5.  pitää valitettavana, että avoimia toimia koskevat ilmoitukset julkaistaan ainoastaan viraston verkkosivustolla ja vain muutamilla kielillä; kehottaa virastoa toimimaan aktiivisemmin näkyvyytensä ja avoimia toimiaan koskevan yleisen tietoisuuden osalta; panee merkille huolet, jotka liittyvät avoimia toimia koskevien ilmoitusten kääntämiseen kaikkiin unionin virallisiin kieliin, mutta pyytää virastoa julkaisemaan järjestelmällisesti kaikki avoimet toimensa EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivuilla kaikilla unionin virallisilla kielillä, jotta viraston toiminta olisi aiempaa avoimempaa unionin kansalaisille; kehottaa komissiota harkitsemaan toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin avoimia toimia koskevien ilmoitusten kääntämisestä virastoille aiheutuvaa taloudellista rasitusta, kuten erityisen puitesopimuksen tekemistä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa;

6.  panee merkille, että virasto muutti nykyisiin tiloihin vuonna 2014 mutta sillä ei vieläkään ole hallintoneuvoston hyväksymää kattavaa toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunnitelmaa; pyytää viraston hallintoneuvostoa hyväksymään selkeitä yksikön tason sopimuksia, jotka koskevat sen toiminnan jatkuvuutta tapauksessa, jossa sen toimipaikan alueella tapahtuu katastrofi, sekä määrittämään tietotekniikan palautumistavoitteet kyseisessä tilanteessa ja laajimman mahdollisen tietojen menetyksen, josta sen kriittisimmät järjestelmät ja sovellukset selviävät; pyytää virastoa kehittämään tukisuunnitelmia, käyttämään niitä asianmukaisesti ja huolehtimaan, että hallintoneuvosto hyväksyy testitulokset vastuullisesti;

7.  muistuttaa, että tarkistetussa Frontex-asetuksessa muutettiin huomattavasti tiedottamista ja viestintää koskevia säännöksiä osana viraston julkista vastuuvelvollisuutta, mikä edellyttää virastolta avoimuuden lisäämistä toimintansa suhteen; pitää valitettavana, että virasto ei edelleenkään noudata näitä uusia sääntöjä kaikilta osin, ja kehottaa virastoa panemaan ne viipymättä täytäntöön;

8.  pitää valitettavana, että suurimmassa osassa viraston toimenpideohjelmista ei ole määrällisiä tavoitteita tai yhteisten operaatioiden erityisiä tavoitearvoja; panee huolestuneena merkille, että yhdessä yhteistyöhön osallistuvista maista saatavan dokumentaation riittämättömyyden kanssa tämä saattaa pitkällä aikavälillä haitata yhteisten operaatioiden vaikuttavuuden jälkiarviointia; kehottaa virastoa asettamaan asiaan liittyviä strategisia tavoitteita toiminnalleen ja perustamaan vaikuttavan tulosperusteisen seuranta- ja raportointijärjestelmän, johon sisältyy asiaan kuuluvia ja mitattavissa olevia keskeisiä tulosindikaattoreita;

9.  panee huolestuneena jälleen merkille, että sukupuolet ovat epätasaisesti edustettuina viraston hallintoneuvostossa; muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa jäsenten nimittämisestä viraston hallintoneuvostoon; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tasapainoisen sukupuolijakauman, kun ne nimeävät jäseniä viraston hallintoneuvostoon; kehottaa virastoa muistuttamaan jäsenvaltioita jo ennakolta tasapainoisen sukupuolijakauman merkityksestä; huomauttaa, että olisi toivottavaa toteuttaa toimia, joilla pyritään saavuttamaan henkilöstön tasapainoisempi maantieteellinen jakauma;

10.  pitää valitettavana, että parlamentin toistuvista pyynnöistä ja viraston henkilöstön merkittävästä lisäämisestä huolimatta perusoikeusvaltuutetulla ei edelleenkään ole riittävästi henkilöstöä, mikä selvästi estää häntä hoitamasta asianmukaisesti tehtäviä, jotka hänelle on annettu tarkistetussa Frontex-asetuksessa; kehottaa virastoa antamaan perusoikeusvaltuutetulleen riittävästi määrärahoja ja henkilöstöä erityisesti valitusmekanismin perustamista sekä viraston strategian edelleen kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten, jotta perusoikeuksien suojelun valvonta ja varmistaminen olisi mahdollista.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 173.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 173.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 173.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 173.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 108, 22.3.2018, s. 112.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14. syyskuuta 2016, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14. syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö