Procedūra : 2018/2195(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0153/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0153/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.44

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0285

ZIŅOJUMS     
PDF 217kWORD 63k
4.3.2019
PE 626.813v02-00 A8-0153/2019

par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2195(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2195(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Aģentūra”) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) Nr. 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK,(5) un jo īpaši tās 76. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0153/2019),

1.  sniedz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2195(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Aģentūra”) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(10) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) Nr. 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK,(11) un jo īpaši tās 76. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(12) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0153/2019),

1.  apstiprina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2195(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0153/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 280 560 000 EUR, t. i., par 20,54 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā, reaģējot uz migrācijas krīzi, ar ko saskaras Savienība, 2017. gadā tika ievērojami paplašinātas Aģentūras pilnvaras; tā kā Aģentūras budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pieņem zināšanai, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,63 %, proti, nedaudz (par 0,27 %) zemāks nekā 2016. gadā; ar bažām norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija tikai 66,42 %, t. i., par 0,35 % zemāks nekā 2016. gadā;

2.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūras 2017. gada sākotnējais budžets ietvēra 8 800 000 EUR lielu obligātu finanšu operatīvo rezervi, kas paredzēta, lai finansētu ātrās reaģēšanas robežapsardzes intervences pasākumus un personu atgriešanas intervences pasākumus; atzīmē, ka citu darbību finansēšanai Aģentūra no minētās rezerves uz darbības budžetu kopumā ir pārvietojusi 3 800 000 EUR; ar bažām norāda, ka šie pārvietojumi neatbilst Aģentūras finanšu noteikumiem; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka tā uzskata, ka likumdevējam būtu jāpaskaidro, kā īstenojami pārvietojumi no minētās rezerves; aicina Aģentūru turpmāk izvairīties no šādām noteikumiem neatbilstošām darbībām un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to, kādu skaidrojumu Aģentūra uzskata par nepieciešamu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  pauž nožēlu par augsto no 2016. gada uz 2017. gadu pārnesto apropriāciju atcelšanas līmeni — atcelto apropriāciju summa sasniedza 11 125 174 EUR jeb 14,96 % no kopējā pārnesto apropriāciju apjoma —, kas bija līdzīgs kā 2016. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu pārnesto apropriāciju pilnīgu izmantošanu un līdz ar to izvairītos no ievērojamu līdzekļu summu atcelšanas, kā tas bija iepriekšējos gados;

Sniegums

4.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra savu darbību sniegtās pievienotās vērtības mērīšanai izmanto dažādus galvenos darbības rādītājus; pieņem zināšanai, ka Aģentūra 2019. gadā plāno pārskatīt savus rādītājus; aicina Aģentūru turpināt pilnveidot galvenos darbības rādītājus budžeta pārvaldības uzlabošanai, it īpaši ņemot vērā tās pilnvaru paplašināšanu un pastāvīgo budžeta palielināšanu, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā panākto progresu; pauž bažas par to budžeta daļu, kuru Aģentūra nespēja izmantot;

5.  atgādina, ka, reaģējot uz situāciju migrācijas un patvēruma jomā, ar kuru 2015. gadā saskārās Savienība, 2016. gadā tika ievērojami paplašinātas Aģentūras pilnvaras, lai varētu labāk apmierināt vajadzības un risināt problēmjautājumus, ar ko nācās saskarties pie Savienības ārējām robežām; uzsver, ka 2017. gadā joprojām tika pielāgotas sistēmas un procedūras, lai tās atbilstu Aģentūras jaunajām pilnvarām, kas tika atjauninātas 2016. gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624(14);

6.  pauž nožēlu, ka lielākajai daļai Aģentūras darbības programmu trūkst kvantitatīvu mērķu un konkrētu mērķvērtību attiecībā uz kopīgajām operācijām; ar bažām norāda, ka minētais kopā ar nepilnīgu dokumentāciju, kas tiek saņemta no sadarbības valstīm, var apgrūtināt kopīgo operāciju ilgtermiņa efektivitātes ex post izvērtēšanu; aicina Aģentūru savām darbībām noteikt attiecīgus stratēģiskos mērķus un izveidot efektīvu uz rezultātiem orientētu uzraudzības un ziņošanas sistēmu ar atbilstošiem un izmērāmiem galvenajiem snieguma rādītājiem;

7.  pieņem zināšanai valdes sniegto piekrišanu Aģentūras struktūrvienību reorganizēšanai 2017. gada jūnijā, kura skar līdzekļu piešķiršanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs jaunās organizatoriskās struktūras ieviešanu;

8.  ar gandarījumu atzīmē, ka visas dalībvalstis un Šengenas zonas asociētās valstis ir piedalījušās vismaz vienā kopīgā operācijā un ka 26 dalībvalstis, proti, par divām vairāk nekā 2016. gadā, ir piedalījušās kā organizatori vai dalībnieki Aģentūra koordinētajās un līdzfinansētajās atgriešanas operācijās;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra veicina aģentūru sadarbību, it īpaši krasta apsardzes jomā, kā arī muitas un tiesībaizsardzības sadarbības jomā, lai pilnībā izmantotu daudzfunkcionālu operāciju priekšrocības kā svarīgu integrētas robežu pārvaldības elementu;

10.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra sadarbojas ar citām aģentūrām, tostarp sniedzot tām atbalstu attiecībā uz pieņemšanu darbā, būvniecības projektiem un konsultācijām drošības jomā, un Eiropas reģionālās darba grupas ietvaros Itālijā un Grieķijā izmanto birojus kopīgi ar Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai, Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienību un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju;

11.  mudina Aģentūru izstrādāt visaptverošu darbības nepārtrauktības plānu;

Personāla politika

12.  pauž nožēlu, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 74,43 % no Aģentūras štatu saraksta, proti, bija aizpildītas 262 no saskaņā ar Savienības budžetu atļautajām 352 pagaidu darbinieka vietām (2016. gadā bija atļautas 275 vietas); pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 139 līgumdarbinieki un 113 norīkotie valstu eksperti;

13.  atkārtoti pauž bažas par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē; atgādina, ka par valdes locekļu iecelšanu atbild dalībvalstis; aicina dalībvalstis nodrošināt dzimumu līdzsvaru, kad tās izvirza savus kandidātus Aģentūras valdes locekļa amatam; aicina Aģentūru aktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu; norāda, ka būtu vēlami pasākumi, kuru mērķis ir panākt labāku ģeogrāfisko līdzsvaru Aģentūras personāla sastāvā;

14.  atzīmē, ka 2017. gads bija otrais piecu gadu izaugsmes plāna gads pēc Regulas (ES) 2016/1624 pieņemšanas, kas būtiski palielināja resursus Aģentūras budžeta un personāla jomā; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka pēc Aģentūras pilnvaru paplašināšanas tās darbinieku skaits palielināsies vairāk nekā divas reizes — no 365 darbiniekiem 2016. gada līdz 1000 darbinieku 2020. gadā; turklāt atzīmē, ka plānotajai darbinieku skaita palielināšanai būs nepieciešamas papildu biroju telpas; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai risinātu problēmjautājumus, kuri saistīti ar personāla palielināšanu, un pastāvīgi to informēt par turpmākajiem pasākumiem, tostarp par finanšu aprēķiniem, saistībā ar jaunās mītnes celtniecību;

15.  ar bažām atzīmē, ka Aģentūrai ir grūti atrast izvirzītajām prasībām atbilstošus darbiniekus un ka iemesls tam bieži vien ir zemais darba samaksas korekcijas koeficients (66,7 %); aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par iznākumu diskusijām ar Komisiju par iespējamiem ietekmes mazināšanas pasākumiem un par Aģentūras plāniem attiecībā uz citiem iespējamiem pasākumiem, kuru mērķis ir piesaistīt jaunus darbiniekus, it īpaši ņemot vērā Aģentūras pilnvaru paplašināšanu un arvien pieaugošo darbā pieņemšanu skaitu; aicina Aģentūru bez turpmākas kavēšanās iecelt jaunu pamattiesību amatpersonu, lai nodrošinātu, ka nekavējoties tiek risināti jautājumi, kas saistīti ar pamattiesību apdraudējumiem, un ka organizācijā pastāvīgi tiek atjaunināta pamattiesību politika;

16.  pauž nožēlu, ka, neraugoties uz atkārtotiem Parlamenta aicinājumiem un ievērojamu Aģentūras darbinieku skaita vispārējo pieaugumu, pamattiesību amatpersonai joprojām trūkst atbilstošu cilvēkresursu un ka tāpēc skaidri ir apgrūtināta to uzdevumu pienācīga veikšanai, kas tai uzticēti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1624; mudina Aģentūru nodrošināt savai pamattiesību amatpersonai atbilstošus līdzekļus un personālu, it īpaši sūdzību izskatīšanas mehānisma izveidei un tam, lai turpinātu attīstīt un īstenot Aģentūras stratēģiju pamattiesību uzraudzībai un to aizsardzības nodrošināšanai;

17.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; saprot Aģentūras bažas par šādas publicēšanas radītajām lielajām rakstiskās tulkošanas izmaksām;

18.  atzīmē, ka Aģentūra izmanto Rīcības kodeksu attiecībā uz visām personām, kas piedalās Frontex operatīvajās darbībās, un konfidenciālu ziņošanu kā pasākumus aizskarošas izturēšanās problēmas risināšanai;

19.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra arī 2017. gadā turpināja noteikumiem neatbilstošu darbā pieņemšanu, pieņemot darbā kandidātus AST pakāpē, kas augstāka nekā Civildienesta noteikumos paredzētā maksimālā pakāpe; norāda, ka šajā sakarā 2017. gadā par noteikumiem neatbilstošiem tika atzīti divi darbā pieņemšanas gadījumi (2016. gadā — 14 gadījumi); pieņem zināšanai Aģentūras pamatojumu minētajiem darbā pieņemšanas gadījumiem un to, ka kopš 2017. gada marta Aģentūra ārējos kandidātus nepieņem darbā amata pakāpē, kas augstāka par AST 4;

Iepirkums

20.  pieņem zināšanai Aģentūras sniegto informāciju, ka 2017. gadā tā vienkāršošanas nolūkā pārskatīja visu savu finanšu shēmu, no dotācijām pārejot uz pakalpojumu līgumiem un ieviešot vienotas likmes; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs jaunās shēmas īstenošanu;

21.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija sākusi izmantot pilnībā visus instrumentus, ko Komisija ieviesusi, lai rastu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā), un šādas informācijas glabāšanai; atzīmē, ka attiecībā uz atsevišķām procedūrām Aģentūra bija ieviesusi e-rēķinu sagatavošanu un piedāvājumu konkursa elektronisku izsludināšanu, taču vēl nebija ieviesusi e-iesniegšanu; aicina Aģentūru ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un par šo procesu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

22.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai arī to, ka tā ir izstrādājusi iekšējus noteikumus par trauksmes celšanu, taču pēc Komisijas ieteikuma ieviesīs Komisijas sagatavotu parauglēmumu, tiklīdz tas būs darīts zināms aģentūrām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī lēmuma ieviešanu un bez turpmākas kavēšanās pieņemt savu trauksmes celšanas politiku;

23.  atgādina, ka noteikumi par informēšanu un komunikāciju kā daļu no Aģentūras pārskatatbildības sabiedrībai tika ievērojami grozīti ar Regulu (ES) 2016/1624, kas paredz, ka Aģentūras darbībām ir jābūt pārredzamākām; pauž nožēlu, ka Aģentūra joprojām pilnībā neievēro šos jaunos noteikumus, un aicina Aģentūru tos nekavējoties īstenot;

Iekšējā kontrole

24.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka ir ievērojami palielinājušies Aģentūras dotāciju izdevumi — no 123 000 000 EUR 2016. gadā līdz 167 000 000 EUR 2017. gadā; ar bažām norāda, ka 2017. gadā Aģentūra nav veikusi nevienu dotāciju izdevumu atmaksājumu ex post pārbaudi; pieņem zināšanai to, ka saskaņā ar Aģentūras viedokli ir uzlabojušās pirms atmaksāšanas veiktās ex ante pārbaudes un ka tās var sniegt nepieciešamo pārliecību, ja ir sasniegts noteikts ex ante pārbaužu tvēruma līmenis; tomēr norāda — Revīzijas palāta kopš 2014. gada pastāvīgi ziņo par to, ka pierādījumi par sadarbības valstu deklarētajiem izdevumiem bieži vien ir nepietiekami, kā tas apstiprinājās arī 2017. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti šo risku mazināšanai;

25.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir pārskatījusi savu iekšējās kontroles satvaru (IKS) un līdzšinējo uz atbilstības nodrošināšanu balstīto pieeju nomainījusi ar pieeju, kas balstās uz risku; pieņem zināšanai, ka pārskatītais IKS tika pieņemts 2017. gada novembrī un ka šī procesa gaitā tika izveidots konsolidēts Frontex uzlabojumu reģistrs (Frontex Improvement Log);

26.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūra ir finansējusi atbalstu Islandes Krasta apsardzei lidmašīnas izvietošanai Grieķijā un ka pirms Islandes deklarēto izdevumu atlīdzināšanas Aģentūra kā pierādījumu pieprasīja rēķinus attiecībā uz vienu deklarēto izdevumu kategoriju; pauž nožēlu, ka, lai gan prasītie rēķini tā arī netika iesniegti, Aģentūra atmaksāja aptuveni 440 000 EUR, kas liecina, ka ex ante pārbaude ir bijusi neefektīva; pieņem zināšanai Aģentūras viedokli, ka aplēse par uzturēšanas izmaksām stundā ir pietiekams pamats attiecīgo izdevumu apstiprināšanai;

27.  ar bažām atzīmē, ka Aģentūrai joprojām nav valdes apstiprināta visaptveroša darbības nepārtrauktības plāna; aicina Aģentūru veikt visus šāda plāna pieņemšanai nepieciešamos pasākumus un par tā pieņemšanu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

28.  prasa Aģentūras valdei pieņemt skaidru pakalpojumu līmeņa vienošanos tās darbību nepārtrauktības nodrošināšanai būtisku vietnes darbības traucējumu gadījumā, kā arī atbilstošus IT atgūšanas mērķus un maksimāli pieļaujamo datu zudumu attiecībā uz tās svarīgākajām sistēmām un lietotnēm; prasa, lai Aģentūra izstrādātu un atbilstoši īstenotu atbalsta plānus un lai tai būtu valdes atbildīgā veidā apstiprināti testēšanas rezultāti;

Citi komentāri

29.  konstatē, ka mītnes nolīgums starp Aģentūru un Polijas valdību stājās spēkā 2017. gada 1. novembrī; atzīmē, ka tas ietekmē vairākus Aģentūras procesus, kam savukārt ir būtiska ietekme uz darba apstākļiem un pārvaldības iekārtām; prasa Aģentūrai ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par izrietošajiem projektiem, jo īpaši par jaunās mītnes celtniecību un Eiropas skolas izveidi Varšavā;

o

o o

30.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

23.1.2019

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas Atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2195(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Romeo Franz

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka, reaģējot uz situāciju migrācijas un patvēruma jomā, ar ko 2015. gadā saskārās Savienība, 2016. gadā tika ievērojami paplašinātas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) (“Aģentūra”) pilnvaras, lai Aģentūra varētu labāk pievērsties vajadzībām un problēmjautājumiem, ar ko saskaras pie ES ārējām robežām; norāda, ka Aģentūras budžets 2017. gadā tika palielināts par 21 %, darbinieku skaitam 2017. gadā šajā saistībā palielinoties par 43 %; uzsver, ka 2017. gadā joprojām tika pielāgotas sistēmas un procedūras, lai izpildītu Aģentūras jaunās pilnvaras, kas ar Regulu (ES) 2016/1624(16) tika atjauninātas 2016. gadā; atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Aģentūras gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi; atgādina, ka Aģentūras pilnvaras pašlaik tiek pārskatītas;

2.  norāda, ka otro gadu pēc kārtas nozīmīgā apmērā (17 %) no iepriekšējā gada ir pārnestas anulētas budžeta apropriācijas; uzsver, ka tas norāda uz stipri par augstu novērtētām Aģentūras budžeta vajadzībām, jo īpaši no dalībvalstu un citu sadarbībā iesaistīto valstu valsts pārvaldes iestāžu puses; tāpēc pieprasa Aģentūrai strādāt kopā ar partneriem, lai uzlabotu tās budžeta prognozes; mudina Aģentūru papildus dotācijām attiecīgā gadījumā izmantot vienkāršotus izmaksu modeļus un citus finansēšanas mehānismus, lai uzlabotu izmaksu lietderību;

3.  norāda, ka Revīzijas palāta kopš 2014. gada ir ziņojusi, ka pierādījumi par izdevumiem, kuru atmaksu pieprasa sadarbības valstis, bieži ir nepietiekami; pauž nožēlu par to, ka tā noticis arī 2017. gadā attiecībā uz Grieķijas lidmašīnas izmantošanu Islandes krasta apsardzes atbalstam un citas lidmašīnas (ko izmantoja Spānijas civilā gvarde) līdzfinansēšanu; atzinīgi vērtē Aģentūras lēmumu pētīt iespēju izmantot vienkāršotu izmaksu atlīdzināšanas modeli, lai risinātu šos atkārtoti aktuālos jautājumus;

4.  pauž nožēlu par pārkāpumiem attiecībā uz AST kategorijas pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā augstākā pakāpē, nekā to ļauj Civildienesta noteikumi (AST 4); izprot grūtības, ar kurām Aģentūra saskaras, lai pieņemtu darbā kvalificētus darbiniekus, un kuru rezultātā Aģentūrai nācās atmaksāt 4 miljonus EUR; atgādina Aģentūrai, ka ir svarīgi vienmēr stingri ievērot Civildienesta noteikumus;

5.  pauž nožēlu par to, ka paziņojumi par vakancēm tiek publicēti tikai Aģentūras tīmekļa vietnē un ierobežotā skaitā valodu; aicina Aģentūru būt aktīvākai attiecībā uz tās vakanču pamanāmību un vispārēju informētību par tām; atzīst bažas par papildu izmaksām saistībā ar paziņojumu par vakancēm tulkošanu visās Savienības valodās, taču prasa Aģentūrai visus paziņojumus par vakancēm sistemātiski publicēt Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē visās Savienības valodās, lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz Savienības iedzīvotājiem; aicina Komisiju apsvērt pasākumus ar mērķi samazināt aģentūru finansiālo slogu saistībā ar paziņojumu par vakancēm tulkošanu, cita starpā noslēdzot ad hoc pamatnolīgumu ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru;

6.  norāda, ka Aģentūrai kopš tās pārcelšanās 2014. gadā joprojām nav valdes apstiprināta visaptveroša darbības nepārtrauktības plāna; prasa Aģentūras valdei pieņemt skaidru pakalpojumu līmeņa vienošanos tās darbību nepārtrauktības nodrošināšanai, ja notiktu ar vietni saistīts negadījums, kā arī atbilstīgus IT atguves mērķus un maksimāli pieļaujamo datu zudumu tās svarīgākajām sistēmām un lietojumprogrammām; prasa Aģentūrai izstrādāt atbalsta plānus, tos pienācīgi īstenot un no valdes saņemt testēšanas rezultātu atbildīgu apstiprinājumu;

7.  atgādina, ka saistībā ar Aģentūras pārskatatbildību sabiedrībai pārskatītajā regulā tika ievērojami grozīti informācijas un komunikācijas noteikumi, paredzot, ka Aģentūrai ir jāpalielina savu darbību pārredzamība; pauž nožēlu par to, ka Aģentūra joprojām pilnībā neievēro šos jaunos noteikumus, un aicina Aģentūru tos nekavējoties īstenot;

8.  pauž nožēlu par to, ka lielākajai daļai Aģentūras darbības programmu nav kvantitatīvu mērķu un konkrētu mērķvērtību attiecībā uz kopīgajām operācijām; ar bažām norāda, ka tas līdz ar nepilnīgu dokumentāciju no sadarbības valstīm var apgrūtināt kopīgo operāciju ilgtermiņa efektivitātes ex post novērtēšanu; aicina Aģentūru noteikt attiecīgus stratēģiskos mērķus tās darbībām un izveidot efektīvu un uz rezultātiem vērstu uzraudzības un ziņošanas sistēmu ar būtiskiem un izmērāmiem galvenajiem snieguma rādītājiem;

9.  ar bažām vēlreiz norāda uz dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē; atgādina, ka par valdes locekļu izvirzīšanu atbild dalībvalstis; aicina dalībvalstis, izvirzot savus kandidātus Aģentūras valdes locekļu amatam, nodrošināt dzimumu līdzsvaru; aicina Aģentūru aktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmību; norāda, ka būtu vēlami pasākumi ar mērķi panākt labāku ģeogrāfisko līdzsvaru Aģentūras darbinieku vidū;

10.  pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz Parlamenta atkārtoti paustajiem aicinājumiem un būtisku vispārējo darbinieku skaita palielinājumu Aģentūrai, pamattiesību amatpersonai joprojām nav pietiekamu cilvēkresursu un tādēļ tā tiek acīmredzami traucēta pienācīgi veikt uzdevumus, kas tai uzticēti saskaņā ar pārskatīto regulu; mudina Aģentūru nodrošināt savai pamattiesību amatpersonai pienācīgus resursus un personālu, jo īpaši lai izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī lai turpinātu izstrādāt un īstenot Aģentūras stratēģiju pamattiesību uzraudzībai un to aizsardzības nodrošināšanai.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 173. lpp.

(2)

OV C 434., 30.11.2018, 173. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 173 lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 173 lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 108, 22.3.2018., 112. lpp.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

(15)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika