Procedure : 2018/2200(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0154/2019

Indgivne tekster :

A8-0154/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.42

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0283

BETÆNKNING     
PDF 193kWORD 63k
4.3.2019
PE 626.811v02-00 A8-0154/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017

(2018/2200(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017

(2018/2200(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017 med Europols svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til Europol for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(5), særlig artikel 43,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA(6), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0154/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) decharge for gennemførelsen af Europols budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017

(2018/2200(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017 med Europols svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til Europol for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(11), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(12), særlig artikel 43,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA(13), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(14), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0154/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017

(2018/2200(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0154/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(15) var på 119 234 720 EUR, hvilket udgør en stigning på 14,35 % i forhold til 2016; der henviser til, at stigningen skyldtes yderligere opgaver, som udvidede agenturets mandat; der henviser til, at Europols budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Europols årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,72 %, hvilket svarer til en ganske lille stigning på 0,03 % i forhold til 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89,01 %, hvilket markerer et fald på 1,97 % i forhold til 2016;

2.  bemærker, at der som følge af vækstprognosen for Europol vil blive behov for endnu en permanent bygning fra 2023; anmoder Europol om at tænke over at være på vagt i forhold til de ekstra omkostninger;

Bortfald af fremførsler

3.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 834 972 EUR, hvilket svarer til 9,08 % af det samlede overførte beløb, men dog er en betydelig reduktion på 6,35 % i forhold til 2016;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at Europol overvågede sin performance ved hjælp af 33 centrale resultatindikatorer, 36 andre resultatindikatorer og gennemførelsen af omkring 140 specifikke foranstaltninger, som var planlagt i dets arbejdsprogram, og at performancerapporteringsrammen generelt havde til formål at vurdere merværdien af agenturets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

5.  bemærker, at Europol nåede 78 % af de delmål, der var fastsat for resultatindikatorerne (86 % i 2016), og at det gjorde fremskridt med gennemførelsen af 80 % af foranstaltningerne i arbejdsprogrammet for 2017 (76 % i 2016);

6.  bemærker med tilfredshed, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794(16) trådte i kraft i maj 2017, hvilket har styrket Europols mandat til effektivt at imødegå trusler, der hele tiden opstår, fra grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme i og uden for Unionen;

7.  anmoder Europol om at fremlægge yderligere oplysninger om opgaverne i og de budgetmæssige konsekvenser af dets internetindberetningsenhed (EU IRU), som ikke specifikt er opført på budgettet, men udgør en del af det Europæiske Center for Terrorbekæmpelse (ECTC); minder om, at artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 2016/794 henviser til indberetninger af terrorrelateret internetindhold til udbydere af onlinetjenester, og at Europol i tæt samarbejde med branchen faktisk støtter de kompetente myndigheders undersøgelser af sådanne indberetninger; anmoder specifikt om oplysninger om den efterfølgende opfølgning af konstaterede tilfælde af indberettet terrorrelateret internetindhold, herunder efter anmodning fra kompetente myndigheder i medlemsstaterne;

8.  minder om Europols betydning og merværdi i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i Europa, og navnlig dets rolle i finansieringen af fælles efterforskningshold ("JIT'er"); glæder sig i denne forbindelse over indgåelsen for nylig af et nyt aftalememorandum mellem Europol og Eurojust(17) om fastsættelse af kriterier og betingelser for den finansielle støtte til fælles efterforskningshold fra dem begge;

9.  bemærker med påskønnelse, at Europol udfører sikkerhedsopgaver side om side med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Det Europæiske Asylstøttekontor og nationale myndigheder; bemærker endvidere, at Europol delte juridisk rådgivning med andre EU-agenturer med hjemsted i Nederlandene og gik med i flere interinstitutionelle udbudsprocedurer og fælles udbudsprocedurer med andre agenturer; tilskynder Europol til at videreudvikle sit samarbejde med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer inden for retlige og indre anliggender;

10.  understreger, at Europol er et af de ni agenturer på området retlige og indre anliggender; giver udtryk for sin skuffelse over de resultater, som den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturer har opnået i denne henseende, idet der ikke er udarbejdet noget specifikt forslag om at sammenlægge agenturer, der fokuserer på samme politikområde, eller om at placere dem på samme sted; anmoder Europol om at samarbejde med de otte andre agenturer på området retlige og indre anliggender for at undersøge mulige sammenlægninger;

Personalepolitik

11.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 97,27 %, med 535 midlertidigt ansatte ud af de 550 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 505 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 159 kontraktansatte og 71 udstationerede nationale eksperter arbejdede for Europol i 2017; opfordrer indtrængende Europol til at afholde sig fra i for høj grad at forlade sig på kontraktansatte og til ikke at erstatte fastansatte medarbejdere med dyrere kontraktansatte;

12.  beklager den skæve kønsfordeling blandt medlemmerne af Europols øverste ledelse, idet 133 ud af 151 medlemmer er mænd og 18 kvinder, samt i bestyrelsen, hvor 11 ud af 53 bestyrelsesmedlemmer er kvinder; anmoder i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne om at tage hensyn til betydningen af at sikre kønsbalance, når de indgiver deres indstillinger om medlemmer af bestyrelsen; anmoder ligeledes Europol om at træffe foranstaltninger, der sikrer en bedre kønsbalance i den øverste ledelse;

13.  bemærker, at Europol har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at Europol har arrangeret uddannelseskurser og skabt mulighed for fortrolig rådgivning;

14.  bemærker med bekymring, at der blev indledt fire formelle procedurer i form af administrative undersøgelser vedrørende seksuel chikane og upassende adfærd i løbet af 2017; bemærker, at Europol hurtigt gennemførte de administrative undersøgelser med tilhørende disciplinære sanktioner, hvor det var relevant, og iværksatte foranstaltninger i forbindelse hermed for at tage hånd om problemet, og at der ikke blev indbragt nogen sager for domstolene; noterer sig, at der ikke blev fremlagt nogen administrativ undersøgelse af påstande om seksuel chikane i Europol i 2018; opfordrer Europol til at gøre sit yderste for at forhindre strukturelle mangler i forbindelse med upassende adfærd for at forebygge, at sådanne sager overhovedet opstår;

15.  bifalder Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted for at skabe større opmærksomhed herom; forstår Europols betænkelighed med hensyn til oversættelsesomkostningerne;

16.  tilskynder Europol til at overveje at vedtage en strategi for grundlæggende rettigheder, medtage en henvisning til grundlæggende rettigheder i en adfærdskodeks, som kunne definere personalets pligter og uddannelse af personalet; etablere mekanismer, der sikrer, at eventuelle krænkelser af de grundlæggende rettigheder afdækkes og indberettes, og at Europols vigtigste organer hurtigt gøres opmærksom på risikoen for sådanne krænkelser; når det er relevant, oprette en stilling som ansvarlig for grundlæggende rettigheder, der rapporterer direkte til bestyrelsen for at sikre en vis grad af uafhængighed over for det øvrige personale, for at sikre, at trusler mod de grundlæggende rettigheder straks imødegås, og at politikken for grundlæggende rettigheder i organisationen opgraderes løbende; udvikle en regelmæssig dialog med civilsamfundsorganisationer og relevante internationale organisationer om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder og gøre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder til et centralt element inden for rammerne af Europols samarbejde med eksterne aktører, herunder navnlig medlemmer af de nationale forvaltninger, som det interagerer med på operationelt plan;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17.  bemærker Europols eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; noterer sig de proaktive foranstaltninger, der blev truffet i forbindelse med de fire potentielle tilfælde af interessekonflikter, der blev konstateret i 2017; bemærker, at Europol i stedet for interesseerklæringer har offentliggjort erklæringer om fravær af interessekonflikter; anerkender imidlertid, at bestyrelsen på grundlag af et forslag fra Europol i oktober 2018 vedtog en ny modelerklæring om interesseerklæringer; bemærker med tilfredshed, at denne nye modelerklæring anvendes for alle medlemmer af bestyrelsen samt for den administrerende direktør og de viceadministrerende direktører; bemærker imidlertid, at ikke alle erklæringer til dato er blevet ajourført i forhold til den nye model; opfordrer Europol til hurtigt at gå videre med dette og offentliggøre de nye erklæringer;

Interne kontroller

18.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2016 gennemførte en revision af offentlige udbud, og at den endelige IAS-revisionsberetning om offentlige udbud blev offentliggjort i 2017 med tre anbefalinger, der var klassificeret som "vigtige"; bemærker, at Europol udarbejdede en handlingsplan i 2017 og aflagde rapport til IAS i august 2018 om gennemførelsen af disse anbefalinger; bemærker endvidere, at IAS gennemførte en risikovurdering i hele organisationens processtruktur uden at give anbefalingen "forøg risikoreduktionen" for nogen af procesområderne;

o

o o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2019(18) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

17.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017

(2018/2200(DEC))

Ordfører for udtalelse: Romeo Franz

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at Europols årsregnskab giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2017, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  understreger, at Europols budget er øget og dets personale blevet styrket som reaktion på udfordringerne i forbindelse med migration; bemærker, at Europols budget i 2017 steg fra 104 til 118 millioner EUR, og at dens personale er steget fra 737 til 834 fuldtidsækvivalenter; glæder sig over, at agenturets voksende aktiviteter ikke har givet anledning til bemærkninger fra Revisionsrettens side vedrørende gennemførelsen af Europols budget for 2017; glæder sig ligeledes over, at alle de anbefalinger, som Revisionsretten har fremsat for tidligere år, er blevet afsluttet; fremhæver navnlig, at Revisionsretten fra 2017 ikke længere fremsætter bemærkninger om for store fremførsler af forpligtelsesbevillinger fra det foregående år (2016) til indeværende år (2017) for afsnit II (administrationsudgifter);

3.  anmoder Europol om yderligere oplysninger om de budgetmæssige konsekvenser af sin internetindberetningsenhed (EU IRU) og den opgaver, som ikke specifikt er opført på budgettet, men er en del af det Europæiske Center for Terrorbekæmpelse (ECTC); minder om, at artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/794(19) nævner indberetning til udbydere af onlinetjenester af internetindhold i forbindelse med terrorisme, og at Europol i tæt samarbejde med industrien faktisk støtter de kompetente myndigheders undersøgelser heraf; anmoder specifikt om oplysninger om den efterfølgende opfølgning af konstaterede tilfælde af indberettet terrorrelateret onlineindhold, herunder efter anmodning fra kompetente myndigheder i medlemsstaterne;

4.  minder om betydningen og merværdien af Europol i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i Europa, og navnlig dets rolle i finansieringen af fælles efterforskningshold (JIT); glæder sig i denne forbindelse over den nylige indgåelse af et nyt aftalememorandum mellem Europol og Eurojust(20) om fastsættelse af kriterier og betingelser for den finansielle støtte til fælles efterforskningshold fra dem begge;

5.  bemærker, at Europol har formået at besætte alle ledige stillinger; beklager, at Europol ikke offentliggør stillingsopslag på EPSO's (Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors) websted, men kun på sit eget websted og på de sociale medier; anerkender, at Europols arbejdssprog hovedsageligt er engelsk; anerkender Europols bekymring med hensyn til yderligere udgifter til oversættelse; påpeger, at offentliggørelsen af oplysninger om ledige stillinger hos Europol på EPSO's websted ville være nyttigt og relevant, da det ville øge gennemsigtigheden og den offentlige opmærksomhed og give EU-borgerne mulighed for på ét og samme sted at finde frem til ledige stillinger, som offentliggøres af EU's forskellige institutioner og -agenturer; anmoder Europol om også at offentliggøre sine stillingsopslag på EPSO's websted; opfordrer Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der har til formål at mindske agenturernes økonomiske byrde i forbindelse med oversættelsen af stillingsopslag, herunder ved at etablere en ad hoc-rammeaftale med Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT);

6.  glæder sig over tilsagnet fra Europol om at adressere de tre anbefalinger, der blev fremsat af Kommissionens Interne Revisionstjeneste i dens revisionsrapport for 2017 om "Procurement in the European Police Office".

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 165.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 165.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(6)

EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.

(7)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 165.

(9)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 165.

(10)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(11)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(12)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(13)

EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(15)

EUT C 108 af 22.3.2018, s. 245.

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

(17)

"Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust", undertegnet den 1. juni 2018.

(18)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2019)0000.

(19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

(20)

Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust, underskrevet den 1. juni 2018.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik