Διαδικασία : 2018/2200(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0154/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0154/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.42

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0283

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 219kWORD 66k
4.3.2019
PE 626.811v02-00 A8-0154/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2200(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Ευρωπόλ(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπόλ όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0090/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(5), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ(6), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0154/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ),όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Ευρωπόλ(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπόλ όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0090/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(12), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ(13), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0154/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0154/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(15), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («η Ευρωπόλ») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 119 234 720 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 14,35 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφειλόταν σε πρόσθετα καθήκοντα τα οποία επέκτειναν την εντολή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,72 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,03 % σε σύγκριση με το 2016· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89,01 %, δηλαδή μείωση κατά 1,97 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  σημειώνει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις ανάπτυξης της Ευρωπόλ, από το 2023 θα χρειαστεί πρόσθετο μόνιμο κτίριο· ζητεί από την Ευρωπόλ να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε σχέση με το πρόσθετο κόστος·

Ακύρωση μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι ακυρώσεις των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 834 972 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 9,08 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 6,35 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Ευρωπόλ παρακολούθησε τις επιδόσεις της μέσω 33 βασικών δεικτών επιδόσεων, 36 άλλων δεικτών επιδόσεων και της υλοποίησης περίπου 140 ειδικών δράσεων που προβλέπονταν στο πρόγραμμα εργασίας της, το δε γενικό πλαίσιο υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις είχε στόχο την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ και την ενίσχυση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της·

5.  σημειώνει ότι η Ευρωπόλ πέτυχε το 78 % των στόχων που είχαν τεθεί για τους δείκτες επιδόσεων (86 % το 2016) και ότι σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του 80 % των δράσεων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017 (76 % το 2016)·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι τον Μάιο 2017 άρχισε να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), πράγμα που ενίσχυσε την εντολή της Ευρωπόλ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών από διασυνοριακά εγκλήματα και τρομοκρατικές πράξεις σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν αυτής·

7.  ζητεί από την Ευρωπόλ να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μονάδας της για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (EU IRU), η οποία δεν αναφέρεται ρητά στον προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού αντιτρομοκρατικού κέντρου της (ECTC)· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 παραπέμπει σε αναφορές διαδικτυακού περιεχομένου σε σχέση με την τρομοκρατία στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, ενώ η Ευρωπόλ, σε στενή συνεργασία με τον κλάδο, υποστηρίζει πραγματικά τις σχετικές έρευνες των αρμόδιων αρχών· ζητεί συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με την επακόλουθη παρακολούθηση υποθέσεων τρομοκρατικού διαδικτυακού περιεχομένου που εντοπίστηκαν και παραπέμφθηκαν, μεταξύ άλλων κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών·

8.  υπενθυμίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ειδικότερα, τον ρόλο της στη χρηματοδότηση κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη σύναψη νέου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust(17) σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας που παρέχουν οι δύο οργανισμοί·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Ευρωπόλ εκτελεί καθήκοντα ασφάλειας μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και τις εθνικές αρχές· σημειώνει ακόμη ότι η Ευρωπόλ μοιράζεται νομικές συμβουλές με άλλους οργανισμούς της Ένωσης που βρίσκονται στις Κάτω Χώρες και συμμετείχε σε πολλαπλές διοργανικές διυπηρεσιακές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· ενθαρρύνει την Ευρωπόλ να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία της με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

10.  τονίζει ότι η Ευρωπόλ είναι ένας από τους εννέα οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· εκφράζει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν ειδικές προτάσεις για τη συγχώνευση ή τη συστέγαση οργανισμών που επικεντρώνονται σε συναφείς τομείς πολιτικής· ζητεί από την Ευρωπόλ να συνεργαστεί με τους άλλους οκτώ οργανισμούς του τομέα της δικαιοσύνη και των εσωτερικών υποθέσεων για τη διερεύνηση πιθανών συγχωνεύσεων·

Πολιτική προσωπικού

11.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό κάλυψης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 97,27 %, με τον διορισμό 535 έκτακτων υπαλλήλων από τις 550 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 505 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 159 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 71 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Ευρωπόλ το 2017· παροτρύνει την Ευρωπόλ να μην βασίζεται υπερβολικά σε συμβασιούχους υπαλλήλους και να μην αντικαθιστά το μόνιμο προσωπικό με ακριβότερους συμβασιούχους υπαλλήλους·

12.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Ευρωπόλ, δεδομένου ότι 133 διοικητικά στελέχη από τα 151 είναι άνδρες και 18 είναι γυναίκες, καθώς και μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπου 11 από τα 53 μέλη είναι γυναίκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου· ζητεί επίσης από την Ευρωπόλ να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις ανώτερες διοικητικές θέσεις της·

13.  σημειώνει ότι η Ευρωπόλ έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ότι η Ευρωπόλ διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης και έθεσε σε λειτουργία εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

14.  σημειώνει με ανησυχία ότι κινήθηκαν τέσσερις επίσημες διαδικασίες υπό τη μορφή διοικητικών ερευνών όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και την ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του 2017· σημειώνει ότι η Ευρωπόλ ολοκλήρωσε ταχέως τις διοικητικές έρευνες με πειθαρχικά μέτρα, όπου ήταν σκόπιμο, και δρομολόγησε αντίστοιχες δράσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος και ότι δεν έχει παραπεμφθεί καμία υπόθεση στο δικαστήριο· λαμβάνει υπόψη ότι το 2018 καμία διοικητική έρευνα σε σχέση με ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση δεν υποβλήθηκε στην Ευρωπόλ· καλεί την Ευρωπόλ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή διαρθρωτικών ελλείψεων όσον αφορά την ανάρμοστη συμπεριφορά, προκειμένου να αποτραπούν εξαρχής τέτοιες περιπτώσεις·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται και οι προκηρύξεις των κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την ανησυχία της Ευρωπόλ όσον αφορά τα μεταφραστικά έξοδα·

16.  ενθαρρύνει την Ευρωπόλ να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης μιας στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα· μεταξύ άλλων αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα σε κώδικα δεοντολογίας που θα μπορούσε να καθορίσει τα καθήκοντα του προσωπικού του και την κατάρτιση του προσωπικού· να δημιουργήσει μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν τον εντοπισμό και την καταγγελία οποιασδήποτε παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και την ταχεία ενημέρωση των κυρίων οργάνων της Ευρωπόλ σχετικά με οποιονδήποτε κίνδυνο παρόμοιας παραβίασης· να θεσπίσει, κατά περίπτωση, τη θέση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας έναντι του λοιπού προσωπικού, με στόχο να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση των απειλών κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διαρκής αναβάθμιση της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του οργανισμού· να αναπτύξει τακτικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να καταστήσει τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική συνιστώσα των όρων αναφοράς στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ευρωπόλ με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών εθνικών διοικήσεων με τα οποία αλληλεπιδρά σε επιχειρησιακό επίπεδο·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα της Ευρωπόλ και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· λαμβάνει υπό σημείωση τα προορατικά μέτρα που ελήφθησαν κατά των τεσσάρων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν το 2017· σημειώνει ότι η Ευρωπόλ έχει δημοσιεύσει δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και όχι δηλώσεις συμφερόντων· γνωρίζει, ωστόσο, ότι τον Οκτώβριο 2018 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε νέο υπόδειγμα δήλωσης συμφερόντων, βάσει πρότασης της Ευρωπόλ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το εν λόγω νέο υπόδειγμα δήλωσης εφαρμόζεται για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για τον εκτελεστικό διευθυντή και τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές· σημειώνει, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν επικαιροποιηθεί όλες οι δηλώσεις στο νέο υπόδειγμα· καλεί την Ευρωπόλ να προχωρήσει ταχέως προς αυτή την κατεύθυνση και να δημοσιεύσει τις νέες δηλώσεις·

Εσωτερικοί έλεγχοι

18.  σημειώνει ότι το 2016 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο στις δημόσιες συμβάσεις και ότι το 2017 η τελική έκθεση ελέγχου της IAS για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσιεύθηκε και περιείχε τρεις συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές»· σημειώνει ότι η Ευρωπόλ κατάρτισε σχέδιο δράσης το 2017 και υπέβαλε έκθεση στην IAS τον Αύγουστο 2018 σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· σημειώνει ακόμη ότι η IAS διενήργησε εκτίμηση κινδύνου σε ολόκληρο το φάσμα της διεργασιών του Οργανισμού χωρίς να σχολιάσει για κανένα τομέα διεργασίας ότι πρέπει να ενισχυθεί ο μετριασμός των κινδύνων·

o

o o

19.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(18) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

17.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2200(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Romeo Franz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασής της στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και οι πράξεις της είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  τονίζει ότι, ως ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση, ο προϋπολογισμός της Ευρωπόλ αυξήθηκε και το προσωπικό της ενισχύθηκε· σημειώνει ότι, το 2017, ο προϋπολογισμός της Ευρωπόλ αυξήθηκε από 104 σε 118 εκατομμύρια EUR και το προσωπικό της αυξήθηκε από 737 σε 834 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης· χαιρετίζει, στο εν λόγω πλαίσιο αυξανόμενων δραστηριοτήτων, την απουσία παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ για το 2017· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι όλες οι συστάσεις που εκδόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα προηγούμενα έτη έχουν κλείσει· επισημαίνει ειδικότερα ότι, από το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει πλέον υπερβολικές μεταφορές πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το προηγούμενο έτος (2016) στο τρέχον έτος (2017) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες)·

3.  ζητεί από την Ευρωπόλ να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μονάδας της για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (EU IRU), η οποία δεν αναφέρεται ρητά στον προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού αντιτρομοκρατικού κέντρου της (ECTC)· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) παραπέμπει σε αναφορές διαδικτυακού περιεχομένου σε σχέση με την τρομοκρατία στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, ενώ η Ευρωπόλ, σε στενή συνεργασία με τον κλάδο, υποστηρίζει πραγματικά τις σχετικές έρευνες των αρμόδιων αρχών· ζητεί συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με την επακόλουθη παρακολούθηση υποθέσεων τρομοκρατικού διαδικτυακού περιεχομένου που εντοπίστηκαν και παραπέμφθηκαν, μεταξύ άλλων κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών·

4.  υπενθυμίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ειδικότερα, τον ρόλο της στη χρηματοδότηση κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη σύναψη νέου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust(20) σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας που παρέχουν οι δύο οργανισμοί·

5.  σημειώνει ότι η Ευρωπόλ κατάφερε να καλύψει όλες τις κενές θέσεις εργασίας της· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ευρωπόλ δεν δημοσιεύει προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αλλά μόνο στον δικό της ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· αναγνωρίζει ότι η γλώσσα εργασίας της Ευρωπόλ είναι κυρίως η αγγλική· αναγνωρίζει τις ανησυχίες της Ευρωπόλ όσον αφορά τις πρόσθετες δαπάνες μετάφρασης· επισημαίνει ότι η δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων της Ευρωπόλ στον ιστότοπο της EPSO θα ήταν χρήσιμη και συναφής καθώς θα αύξανε τη διαφάνεια και την προβολή και θα επέτρεπε στους πολίτες της Ένωσης να εντοπίζουν συλλογικά τις κενές θέσεις που δημοσιεύονται από διάφορα όργανα και οργανισμούς της Ένωσης· ζητεί από την Ευρωπόλ να δημοσιεύει επίσης τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της EPSO· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τη μετάφραση των προκηρύξεων των κενών θέσεων στους οργανισμούς, μεταξύ άλλων με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας-πλαισίου με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Ευρωπόλ να ανταποκριθεί στις τρεις συστάσεις στις οποίες κατέληξε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής στην έκθεση ελέγχου του 2017 με τίτλο «Procurement in the European Police Office» (Σύναψη δημόσιων συμβάσεων στην Ευρωπόλ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 165.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 165.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(6)

ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.

(7)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 165.

(9)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 165.

(10)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(13)

ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.

(14)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(15)

ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ.245.

(16)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

(17)

Μνημόνιο συμφωνίας για την από κοινού θέσπιση κανόνων και όρων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust, που υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 2018·

(18)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2019)0000.

(19)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

(20)

Μνημόνιο συμφωνίας για την από κοινού θέσπιση κανόνων και όρων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust, που υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 2018·

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου