Menettely : 2018/2200(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0154/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0154/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.42

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0283

MIETINTÖ     
PDF 183kWORD 63k
4.3.2019
PE 626.811v02-00 A8-0154/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2200(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2200(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä Europolin vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Europolille (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(5) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794(6) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0154/2019),

1.  myöntää Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) pääjohtajalle vastuuvapauden Europolin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2200(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä Europolin vastauksen(8),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Europolille (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(10) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(11) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(12) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794(13) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(14) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0154/2019),

1.  hyväksyy Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2200(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0154/2019),

A.  toteaa, että Euroopan lainvalvontayhteistyöviraston (jäljempänä ”Europol”) tulo- ja menotaulukon(15) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 119 234 720 euroa, mikä merkitsee 14,35 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys johtui sen toimivaltuuksia kasvattaneista lisätehtävistä; toteaa, että Europolin talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Europolin tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 99,72 prosenttia, eli hieman, 0,03 prosenttia, vähemmän kuin vuonna 2016; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,01 prosenttia, mikä merkitsee 1,97 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  toteaa, että Europolin kasvuennusteen vuoksi virasto tarvitsee uudet pysyvät toimitilat vuodesta 2023 alkaen; kehottaa Europolia seuraamaan lisäkustannuksia valppaasti;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 834 972 euroa eli 9,08 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee huomattavaa 6,35 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että Europol valvoi toimintaansa 33 keskeisellä tulosindikaattorilla ja 36 muulla tulosindikaattorilla sekä panemalla täytäntöön noin 140:tä työohjelmassaan suunniteltua erityistoimenpidettä ja että tuloksellisuusraportoinnin kehyksellä pyrittiin yleisesti arvioimaan Europolin toimien lisäarvoa ja parantamaan sen talousarviohallintoa;

5.  toteaa, että Europol saavutti 78 prosenttia tulosindikaattoreille asetetuista tavoitteista (86 prosenttia vuonna 2016) ja että se edistyi panemalla täytäntöön 80 prosenttia vuoden 2017 työohjelmaan sisältyneistä toimista (76 prosenttia vuonna 2016);

6.  panee tyytyväisenä merkille, että toukokuussa 2017 alettiin soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/794(16), jolla parannetaan Europolin toimivaltaa torjua tehokkaasti jatkuvasti kehittyviä uhkia, joita aiheutuu rajatylittävistä rikoksista ja terrorismista unionissa ja sen ulkopuolella;

7.  pyytää Europolia toimittamaan lisätietoja sen internetsisältöä koskevia ilmoituksia tekevän yksikön (EU IRU) tehtävistä ja talousarviovaikutuksista, sillä tätä yksikköä ei ole nimenomaisesti mainittu talousarviossa mutta se on osa sen Euroopan terrorismintorjuntakeskusta; palauttaa mieliin, että asetuksen (EU) 2016/794 4 artiklan 1 kohdassa mainitaan terrorismiin liittyvien internetsisältöjen ilmoittaminen verkkopalvelujen tarjoajille ja että Europol tosiasiassa tukee tiiviissä yhteistyössä alan kanssa tähän liittyviä toimivaltaisten viranomaisten tutkintoja; vaatii erityisesti tietoja jatkotoimista, joita on toteutettu havaitun ja ilmoitetun terroristisen internetsisällön johdosta, myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä;

8.  muistuttaa Europolin merkityksestä ja lisäarvosta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa koko Euroopassa ja etenkin sen roolista yhteisten tutkintaryhmien rahoituksessa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä äskettäin tehtyä uutta Europolin ja Eurojustin välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa(17), jossa vahvistetaan perusteet ja edellytykset taloudelliselle tuelle, jota nämä kaksi virastoa antavat yhteisten tutkintaryhmien toimintaa varten;

9.  panee arvostaen merkille, että Europol suorittaa turvallisuustehtäviään rinnan Euroopan raja- ja merivartioviraston, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston ja kansallisten viranomaisten kanssa; panee lisäksi merkille, että Europol käytti yhteistä oikeudellista neuvontaa muiden Alankomaissa sijaitsevien unionin virastojen kanssa ja liittyi moneen toimielinten ja virastojen väliseen hankintamenettelyyn; kannustaa Europolia kehittämään edelleen yhteistyötään muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa oikeus- ja sisäasioiden alalla;

10.  painottaa, että Europol on yksi yhdeksästä oikeus- ja sisäasioiden alan virastosta; ilmaisee tyytymättömyytensä hajautettuja erillisvirastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän tuloksiin, sillä se ei ole esittänyt mitään yksityiskohtaisia ehdotuksia toisiinsa liittyviä aloja käsittelevien virastojen yhdistämisestä tai niiden sijoittamisesta yhteisiin tiloihin; kehottaa Europolia tekemään yhteistyötä kahdeksan muun oikeus- ja sisäasioiden alan viraston kanssa mahdollisten yhdistämisten selvittämiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 97,27 prosenttia ja että 535 väliaikaista tointa unionin talousarviossa hyväksytyistä 550 väliaikaisesta toimesta oli täytettynä (vuonna 2016 hyväksyttyjä toimia oli 505); panee merkille, että vuonna 2017 Europolissa työskenteli lisäksi 159 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 71 kansallista asiantuntijaa; kehottaa Europolia pidättymään liian laajasta sopimussuhteisten toimihenkilöiden käytöstä ja olemaan korvaamatta vakinaista henkilöstöä kalliimmilla sopimussuhteisilla toimihenkilöillä;

12.  pitää valitettavana sukupuolten epätasapainoa Europolin ylemmässä johdossa, jonka 151 jäsenestä 133 on miehiä ja 18 naisia, ja hallintoneuvostossa, jonka 53 jäsenestä 11 on naisia; pyytää tässä mielessä komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimityksiä hallintoneuvoston jäseniksi; kehottaa Europolia myös parantamaan sukupuolten tasapuolista edustusta ylemmässä johdossaan;

13.  panee merkille, että Europol on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa, että Europol on järjestänyt koulutusta ja tarjonnut mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

14.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2017 käynnistettiin hallinnollisten tutkimusten muodossa neljä virallista menettelyä seksuaalisen häirinnän ja asiattoman käytöksen vuoksi; toteaa, että Europol saattoi tarvittaessa nopeasti päätökseen hallinnolliset tutkimukset ja kurinpitomenettelyt ja käynnisti vastaavat toimet asioihin puuttuakseen ja että mitään tapausta ei viety tuomioistuimeen; panee merkille, että hallinnollisia tutkimuksia seksuaalista häirintää koskevista väitteistä ei käynnistetty Europolissa vuonna 2018; kehottaa Europolia tekemään kaikkensa välttääkseen asiattoman käytöksen osalta rakenteelliset puutteet, jotta estetään tällaisten tapausten ilmeneminen lähtökohtaisesti;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää Europolin huolen käännöskustannuksista;

16.  kannustaa Europolia harkitsemaan, että se laatisi perusoikeusstrategian, johon sisältyisi viittaus perusoikeuksiin käytännesäännöissä, joissa määriteltäisiin henkilöstön virkatehtävät ja perehdytys, perustaisi mekanismeja, joilla varmistetaan, että mahdollinen perusoikeuksien rikkominen havaitaan ja siitä raportoidaan ja että tällaisten rikkomisten riskit saatetaan nopeasti Europolin tärkeimpien elinten tietoon, perustaisi tarvittaessa sellaisen perusoikeusvastaavan tehtävän, joka raportoisi suoraan hallintoneuvostolle/johtokunnalle, jotta varmistettaisiin tietynasteinen riippumattomuus muusta henkilöstöstä, puututtaisiin välittömästi perusoikeuksiin kohdistuviin uhkiin ja organisaation perusoikeuspolitiikkaa päivitettäisiin jatkuvasti, kehittäisi säännöllisen perusoikeuskysymyksiä koskevan vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kanssa, sekä ottaisi perusoikeuksien noudattamisen keskeiseksi osatekijäksi Europolin ulkoisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön ehdoissa, myös erityisesti sellaisten kansallisten hallintojen edustajien kanssa, joiden kanssa ne tekevät operatiivista yhteistyötä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  panee merkille Europolin nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee merkille ennakoivat toimet, joita toteutettiin vuonna 2017 todetuissa neljässä mahdollisessa eturistiriitatapauksessa; toteaa, että Europol on julkaissut eturistiriidattomuudesta annettavia ilmoituksia eikä sidonnaisuusilmoituksia; panee kuitenkin merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi lokakuussa 2018 uuden sidonnaisuusilmoitusten mallin Europolin ehdotuksen pohjalta; panee tyytyväisenä merkille, että uutta sidonnaisuusilmoitusten mallia sovelletaan kaikkiin hallintoneuvoston jäseniin sekä pääjohtajaan ja varapääjohtajiin; toteaa kuitenkin, että kaikkia ilmoituksia ei vielä ole päivitetty uuden mallin mukaisiksi; kehottaa Europolia etenemään tässä nopeasti ja julkaisemaan uudet ilmoitukset;

Sisäinen valvonta

18.  toteaa, että vuonna 2016 komission sisäinen tarkastus toimitti hankintaa koskevan tarkastuksen ja että vuonna 2017 sisäisen tarkastuksen hankintaa koskevassa lopullisessa tarkastuskertomuksessa annettiin kolme tärkeäksi luokiteltua suositusta; toteaa, että Europol laati vuonna 2017 toimintasuunnitelman ja raportoi sisäiselle tarkastukselle elokuussa 2018 näiden suositusten täytäntöönpanosta; toteaa lisäksi, että sisäinen tarkastus suoritti koko organisaation prosessien riskinarvioinnin luokittelematta mitään prosessien osa-aluetta riskinhallinnan parantamista vaativaksi;

o

o o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(18).

17.1.2019

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2200(DEC))

Valmistelija: Romeo Franz

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Europolin tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 ja viraston toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  korostaa, että Europolin talousarvio ja henkilöstö kasvoivat muuttoliikkeeseen liittyvien haasteiden vuoksi; toteaa, että vuonna 2017 Europolin talousarvio kasvoi 104 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon ja sen henkilöstön määrä 737:stä 834:ään kokoaikaiseksi muutettuna; pitää myönteisenä tässä tilanteessa, jossa toiminta lisääntyy jatkuvasti, ettei tilintarkastustuomioistuimella ollut huomautettavaa Europolin vuoden 2017 talousarvion toteutuksesta; panee myös tyytyväisenä merkille, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämät suositukset on toteutettu; korostaa erityisesti, ettei tilintarkastustuomioistuin havainnut varainhoitovuoden 2017 osalta enää liiallista maksusitoumusmäärärahojen siirtämistä edelliseltä varainhoitovuodelta (2016) asianomaiselle varainhoitovuodelle (2017) osastossa 2 (hallintomenot);

3.  pyytää Europolia toimittamaan lisätietoja sen internetsisältöä koskevia ilmoituksia tekevän yksikön (EU IRU) tehtävistä ja talousarviovaikutuksista, sillä tätä yksikköä ei ole nimenomaisesti mainittu talousarviossa mutta se on osa sen Euroopan terrorismintorjuntakeskusta; palauttaa mieliin, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794(19) 4 artiklan 1 kohdassa mainitaan terrorismiin liittyvien internetsisältöjen ilmoittaminen verkkopalvelujen tarjoajille ja että Europol tosiasiassa tukee tiiviissä yhteistyössä alan kanssa tähän liittyviä tutkintoja toimivaltaisten viranomaisten kanssa; vaatii erityisesti tietoja jatkotoimista, joita on toteutettu havaitun ja ilmoitetun terroristisen sisällön johdosta, myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä;

4.  muistuttaa Europolin merkityksestä ja lisäarvosta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa koko Euroopassa ja etenkin sen roolista yhteisten tutkintaryhmien rahoituksessa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä äskettäin tehtyä uutta Europolin ja Eurojustin välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa(20), jossa vahvistetaan perusteet ja edellytykset taloudelliselle tuelle, jota nämä kaksi virastoa antavat yhteisten tutkintaryhmien toimintaa varten;

5.  toteaa, että Europol on onnistunut täyttämään kaikki avoimet toimensa; pitää valitettavana, ettei Europol julkaise ilmoituksia avoimista toimista EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla vaan ainoastaan omalla verkkosivustollaan ja sosiaalisessa mediassa; toteaa, että Europolin päätyökieli on englanti; panee merkille Europolin huolen käännöskustannusten kasvusta; huomauttaa, että Europolin avoimia toimia koskevien ilmoitusten julkaiseminen EPSOn verkkosivustolla olisi hyödyllistä ja merkityksellistä, koska se lisäisi avoimuutta ja julkisuutta ja antaisi unionin kansalaisille mahdollisuuden tutustua kaikkiin unionin toimielimissä ja virastoissa avoimina oleviin toimiin; pyytää Europolin julkaisemaan avoimia toimia koskevat ilmoituksensa myös EPSOn verkkosivustolla; kehottaa komissiota harkitsemaan toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin avoimia toimia koskevien ilmoitusten kääntämisestä virastoille aiheutuvaa taloudellista rasitusta, kuten erityisen puitesopimuksen tekemistä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että Europol on sitoutunut ottamaan huomioon kolme suositusta, jotka komission sisäinen tarkastus antoi Europolin hankintatoimista vuonna 2017 julkaisemassaan tarkastuskertomuksessa.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 165.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 165.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(6)

EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.

(7)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 165.

(9)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 165.

(10)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(13)

EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.

(14)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

EUVL C 108, 22.3.2018, s. 245.

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

(17)

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2018 allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja, joka koskee yhdessä vahvistettavia sääntöjä ja edellytyksiä taloudelliselle tuelle, jota Europol ja Eurojust antavat yhteisten tutkintaryhmien toimintaa varten.

(18)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

(20)

Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust, tehty 1. kesäkuuta 2018.

Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö