Procedura : 2018/2200(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0154/2019

Teksty złożone :

A8-0154/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.42

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0283

SPRAWOZDANIE     
PDF 211kWORD 63k
4.3.2019
PE 626.811v02-00 A8-0154/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017

(2018/2200(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017

(2018/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Europolu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Europolowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(5), w szczególności jej art. 43,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW(6), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0154/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017

(2018/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Europolu(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Europolowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(12), w szczególności jej art. 43,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW(13), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0154/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017

(2018/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0154/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (zwanej dalej „Europolem”)(15) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 119 234 720 EUR, co stanowi wzrost o 14,35 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że wzrost ten był wynikiem powierzenia Agencji dodatkowych zadań stanowiących rozszerzenie jej mandatu, mając na uwadze, że budżet Europolu pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Europolu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,72 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,03 % w porównaniu z rokiem 2016; zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 89,01 %, co oznacza spadek o 1,97 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  zauważa, że w świetle prognozy wzrostu dla Europolu konieczne będzie zapewnienie dodatkowego stałego budynku począwszy od 2023 r.; zwraca się do Europolu o zachowanie czujności w odniesieniu do dodatkowych kosztów;

Anulowane środki przeniesione

3.  z niepokojem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 834 972 EUR, co stanowi 9,08 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza znaczny spadek o 6,35 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Europol monitorował swoje wyniki za pośrednictwem 33 kluczowych wskaźników skuteczności działania, 36 innych wskaźników skuteczności działania i dzięki realizacji około 140 konkretnych działań przewidzianych w jego programie prac, a ramy sprawozdawczości w zakresie wyników miały z reguły na celu ocenę wartości dodanej działań Europolu i poprawę zarządzania budżetem;

5.  odnotowuje, że Europol osiągnął 78 % celów ustalonych dla wskaźników skuteczności działania (86 % w 2016 r.) oraz że poczynił postępy we wdrażaniu 80 % działań zawartych w programie prac na 2017 r. (76 % w 2016 r.);

6.  odnotowuje z zadowoleniem, że w maju 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794(16), które wzmocniło mandat Europolu w celu skutecznego zwalczania stale zmieniających się zagrożeń wynikających z przestępstw transgranicznych i terroryzmu w całej Unii i poza nią;

7.  zwraca się do Europolu o przekazanie dodatkowych informacji na temat zadań i konsekwencji budżetowych unijnej jednostki ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie, która nie jest wyraźnie wymieniona w budżecie, ale stanowi część Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTC); przypomina, że art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/794 zawiera odniesienie do zgłaszania dostawcom usług internetowych treści internetowych związanych z terroryzmem, natomiast Europol w ścisłej współpracy z przemysłem faktycznie wspiera właściwe organy w powiązanych dochodzeniach; w szczególności zwraca się o informacje na temat dalszych działań następczych podjętych w związku ze stwierdzonymi i zgłoszonymi treściami terrorystycznymi w internecie, w tym na wniosek właściwych organów w państwach członkowskich;

8.  przypomina o znaczeniu i wartości dodanej Europolu w walce z przestępczością zorganizowaną w całej Europie, a w szczególności o jego roli w finansowaniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zawarcie w ostatnim czasie nowego protokołu ustaleń między Europolem a Eurojustem(17) ustanawiającego kryteria i warunki wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych, udzielanego przez obie agencje;

9.  z uznaniem zauważa, że Europol wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem obok Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i organów krajowych; zauważa ponadto, że Europol korzystał z porad prawnych wspólnie z innymi agencjami unijnymi mającymi siedzibę w Niderlandach i przyłączył się do licznych międzyinstytucjonalnych i międzyagencyjnych procedur udzielania zamówień; zachęca Europol do dalszego rozwijania współpracy z pozostałymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii działającymi w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

10.  podkreśla, że Europol jest jedną z dziewięciu agencji działających w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; wyraża rozczarowanie wynikami prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji zdecentralizowanych, ponieważ nie opracowano żadnych konkretnych propozycji połączenia lub ustanowienia wspólnej lokalizacji agencji działających w powiązanych obszarach politycznych; zwraca się do Europolu o współpracę z pozostałymi ośmioma agencjami działającymi w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w celu zbadania możliwości połączeń;

Polityka kadrowa

11.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 97,27 % i przyjęto 535 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 550 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 505 stanowiskami zatwierdzonymi w 2016 r.); zauważa że, w 2017 r. w Europolu pracowało również 159 pracowników kontraktowych i 71 oddelegowanych ekspertów krajowych; wzywa Europol, aby unikał nadmiernej zależności od pracowników kontraktowych i nie zastępował stałego personelu droższymi pracownikami kontraktowymi;

12.  ubolewa nad brakiem równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla Europolu – spośród 151 członków tej kadry 133 osoby to mężczyźni, a 18 to kobiety, a także w zarządzie, gdzie na 53 osoby jest tylko 11 kobiet; w tym kontekście apeluje do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie znaczenia zapewnienia równowagi płci podczas przedstawiania kandydatów na członków zarządu; ponadto wzywa Europol do podjęcia środków zapewniających lepszą równowagę płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla;

13.  zauważa, że Europol przyjął politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że Europol zorganizował sesje szkoleniowe i umożliwił korzystanie z poufnego doradztwa;

14.  z zaniepokojeniem zauważa, że w 2017 r. wszczęto cztery formalne postępowania w formie dochodzenia administracyjnego w sprawie molestowania seksualnego i niewłaściwego zachowania; zauważa, że Europol szybko zakończył dochodzenia administracyjne wraz z postępowaniami dyscyplinarnymi, w stosownych przypadkach, i rozpoczął odpowiednie działania w celu zajęcia się tą sprawą i że nie wniesiono żadnej sprawy do sądu; odnotowuje fakt, że w 2018 r. w Europolu nie wszczęto żadnego dochodzenia administracyjnego dotyczącego zarzutów molestowania seksualnego; wzywa Europol, aby dołożył wszelkich starań w celu uniknięcia niedociągnięć strukturalnych w odniesieniu do niewłaściwego zachowania, aby przede wszystkim zapobiegać powtarzaniu się takich przypadków;

15.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie obawy Europolu dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych;

16.  zachęca Europol, by rozważył: przyjęcie strategii w zakresie praw podstawowych; włączenie odniesienia do praw podstawowych do kodeksu postępowania, w którym można by zdefiniować obowiązki pracowników Europolu oraz szkolenia dla pracowników; ustanowienie mechanizmów, które zapewnią, by każde naruszenie praw podstawowych było wykrywane i zgłaszane oraz by główne organy Europolu były niezwłocznie powiadamiane o ryzyku takich naruszeń; utworzenie, w stosownych przypadkach, stanowiska urzędnika ds. praw podstawowych, podlegającego bezpośrednio zarządowi dla zapewnienia pewnego stopnia niezależności względem innych pracowników, aby zapewnić natychmiastowe eliminowanie zagrożeń dla praw podstawowych oraz stałe aktualizowanie polityki w zakresie praw podstawowych w ramach organizacji; wypracowanie regularnego dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i właściwymi organizacjami międzynarodowymi na tematy związane z prawami podstawowymi; uczynienie z przestrzegania praw podstawowych głównego elementu ram współpracy Europolu z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z członkami administracji krajowych, z którymi Europol współpracuje na szczeblu operacyjnym;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Europolu służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; zwraca uwagę na proaktywne środki podjęte w związku z 4 przypadkami potencjalnego konfliktu interesów, które zidentyfikowano w 2017 r.; zauważa, że Europol opublikował deklaracje o braku konfliktu interesów, a nie deklaracje interesów; odnotowuje jednak przyjęcie przez zarząd w październiku 2018 r. nowego wzoru deklaracji interesów w oparciu o wniosek Europolu; z zadowoleniem zauważa, że nowy wzór deklaracji jest stosowany do wszystkich członków zarządu oraz do dyrektora wykonawczego i jego zastępców; zauważa jednak, że do chwili obecnej nie wszystkie deklaracje zostały zaktualizowane według nowego wzoru; wzywa Europol do szybkiego podjęcia działań w tym zakresie i opublikowania nowych deklaracji;

Kontrole wewnętrzne

18.  zauważa, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt zamówień publicznych oraz że w 2017 r. opublikowano końcowe sprawozdanie z audytu IAS w sprawie zamówień zawierające trzy zalecenia sklasyfikowane jako „ważne”; zauważa, że w 2017 r. Europol opracował plan działania, a w sierpniu 2018 r. poinformował Służbę Audytu Wewnętrznego o wdrożeniu tych zaleceń; zauważa ponadto, że IAS przeprowadziła ocenę ryzyka w odniesieniu do całej struktury organizacji, ale nie wskazała żadnego obszaru, w którym należałoby wzmocnić ograniczanie ryzyka;

o

o o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(18) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

17.1.2019

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017

(2018/2200(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romeo Franz

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, że sprawozdanie finansowe Europolu rzetelnie przedstawia jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz że jego transakcje są legalne i prawidłowe;

2.  podkreśla, że w odpowiedzi na wyzwania związane z migracją zwiększono budżet i liczbę pracowników Europolu; zauważa, że w 2017 r. budżet Europolu wzrósł ze 104 do 118 mln EUR, a liczba jego pracowników wzrosła z 737 do 834 ekwiwalentów pełnego czasu pracy; z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście zintensyfikowania działalności brak uwag Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do wykonania budżetu Europolu za rok 2017; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że wszystkie zalecenia wydane przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do poprzednich lat zostały zamknięte; podkreśla w szczególności, że od 2017 r. Trybunał Obrachunkowy nie stwierdza już nadmiernych przeniesień środków na zobowiązania z poprzedniego roku (2016) na bieżący rok (2017) w tytule II (wydatki administracyjne);

3.  zwraca się do Europolu o przekazanie większej ilości informacji na temat zadań i konsekwencji budżetowych unijnej jednostki ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie, która nie jest wyraźnie wymieniona w budżecie, ale stanowi część Europejskiego Centrum Zwalczania Terroryzmu; przypomina, że art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794(19) zawiera odniesienie do zgłaszania dostawcom usług internetowych treści internetowych związanych z terroryzmem, natomiast Europol w ścisłej współpracy z przemysłem faktycznie wspiera właściwe organy w powiązanych dochodzeniach; w szczególności zwraca się o informacje na temat dalszych działań następczych podjętych w stwierdzonych przypadkach i dotyczących treści terrorystycznych w internecie, w tym na wniosek właściwych organów w państwach członkowskich;

4.  przypomina o znaczeniu i wartości dodanej Europolu w walce z przestępczością zorganizowaną w całej Europie, a w szczególności o jego roli w finansowaniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zawarcie w ostatnim czasie nowego protokołu ustaleń między Europolem a Eurojustem(20) ustanawiającego kryteria i warunki wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych udzielanego przez obie agencje;

5.  zauważa, że Europol zdołał obsadzić wszystkie swoje wolne stanowiska; ubolewa, że Europol nie publikuje ogłoszeń o naborze na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), a tylko na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych; przyjmuje do wiadomości, że językiem roboczym Europolu jest przede wszystkim angielski; uznaje obawy Europolu dotyczące dodatkowych kosztów tłumaczenia pisemnego; zwraca uwagę, że publikowanie ogłoszeń o naborze na stronie internetowej EPSO byłoby przydatne i istotne, gdyż zwiększyłoby przejrzystość i jawność oraz umożliwiłoby obywatelom Unii zapoznanie się z informacjami o wolnych stanowiskach publikowanych wspólnie przez różne instytucje i agencje Unii; zwraca się do Europolu, aby publikował również ogłoszenia o naborze na stronie internetowej EPSO; zwraca się do Komisji o rozważenie środków mających na celu zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z tłumaczeniem ogłoszeń o naborze do agencji, w tym poprzez zawarcie umowy ramowej ad hoc z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT);

6.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Europolu do realizacji trzech zaleceń określonych przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji w jej sprawozdaniu z audytu z 2017 r. dotyczącym udzielania zamówień w Europejskim Urzędzie Policji.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 165.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 165.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(6)

Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 165.

(9)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 165.

(10)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(11)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(12)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(13)

Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 245.

(16)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

(17)

Protokół ustaleń w sprawie wspólnego ustanowienia zasad i warunków wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych między Europolem a Eurojustem, podpisany dnia 1 czerwca 2018 r.

(18)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2019)0000.

(19)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

(20)

Protokół ustaleń w sprawie wspólnego ustanowienia zasad i warunków wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych między Europolem a Eurojustem, podpisany dnia 1 czerwca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności