Процедура : 2018/2186(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0155/2019

Внесени текстове :

A8-0155/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.41

Приети текстове :

P8_TA(2019)0282

ДОКЛАД     
PDF 219kWORD 71k
4.3.2019
PE 626.810v02-00 A8-0155/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година

(2018/2186(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година

(2018/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Евроюст(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0076/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(5), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0155/2019),

1.  освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2017 година

(2018/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Евроюст(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0076/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(11), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0155/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година

(2018/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0155/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Евроюст неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 48 689 237 EUR, което представлява увеличение от 11,83% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличението на бюджета е свързано главно с преместването на Евроюст в нова сграда; като има предвид, че целият бюджет на Евроюст се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Евроюст са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,97%, което представлява леко увеличение от 0,08% в сравнение с 2016 г., включително 11 130 000 EUR, които са предназначени за новата сграда; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 83,95%, което представлява увеличение с 3,53% в сравнение с 2016 г.;

2.  приветства липсата на забележки от страна на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2017 г.; приветства по-специално факта, че повечето от препоръките на Сметната палата за предходни години са приключени;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 234 228 EUR, което представлява 2,96% от общия размер на пренесената сума, като това показва намаление с 2,64% в сравнение с 2016 г .;

4.  подчертава по-специално, че считано от 2017 г. Сметната палата вече няма да докладва за прекомерни преноси на бюджетни кредити за поети задължения от предходната година (2016 г.) към текущата година (2017 г.) по дял II (Разходи за спомагателни дейности);

Изпълнение

5.  отбелязва със задоволство, че Евроюст използва определени количествени и качествени ключови показатели за ефективност за измерване на постигнатите цели във връзка с годишните дейности на Евроюст, включително въздействието, резултатите и техническите и оперативни показатели за подобряване на управлението на бюджета; признава усилията на Евроюст за подобряване на неговата рамка за оценка на изпълнението с цел предоставяне на по-съдържателна информация, която да покаже по-добре постигането на неговите стратегически цели и да спомогне за оценката на добавената стойност от дейностите на Евроюст;

6.  отбелязва, че Евроюст е извършил задълбочена реорганизация на своята администрация, като е насочил повече ресурси към увеличаване на подкрепата за оперативната дейност, което е довело до полезни взаимодействия и повишаване на ефективността; отбелязва, че тези ползи са пример за високата степен на изпълнение на бюджета и на плащанията;

7.  отбелязва със задоволство, че през 2017 г. Евроюст е допринесъл за реализирането на проекти за борба с тероризма на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и на други партньори, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, и освен това е участвал в две съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, заедно с Европол; отбелязва със задоволство, че Евроюст възнамерява да разработи стратегия за възлагането на обществени поръчки, насочена към по-нататъшно извличане на ползи от съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки между агенциите и между институциите; силно насърчава Евроюст да продължи да развива проекти за сътрудничество с другите институции, агенции, служби и органи на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи;

8.  припомня значението и добавената стойност на Евроюст в борбата срещу организираната престъпност в рамките на Европа, и по-специално неговата роля за финансирането на съвместните екипи за разследване; приветства в това отношение неотдавна сключения нов меморандум за разбирателство между Евроюст и Европол(14), в който се определят критериите и условията за финансова подкрепа за дейностите на съвместните екипи за разследване, предоставяна от двете агенции;

Политика относно персонала

9.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 97,2%, като са били назначени 202 срочно наети служители от общо 208-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 203 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Евроюст са работили 21 договорно наети служители и 17 командировани национални експерти;

10.  отбелязва със задоволство, че Евроюст е приел политика за борба с тормоза, като е организирал обучения и е осигурил възможности за провеждане на поверителни консултации;

11.  приветства предложението на Сметната палата Евроюст да публикува обявленията за свободни длъжности на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Евроюст по отношение на разходите за писмени преводи;

12.  насърчава Евроюст да обмисли приемането на стратегия за основните права, включително чрез посочване на основните права в кодекс за поведение, който да определи задълженията на служителите и обучението на персонала; създаване на механизми, които да гарантират, че всяко нарушение на основните права ще бъде открито и докладвано и че основните органи на Евроюст ще бъдат своевременно уведомявани за рисковете от такива нарушения; създаване, по целесъобразност, на длъжността „служител по въпросите на основните права“, който да се отчита пряко пред управителния съвет, за да се осигури известна степен на независимост спрямо другите служители, с оглед гарантиране на незабавно отстраняване на заплахите за основните права и непрекъснато подобряване на политиката в областта на основните права в рамките на организацията; развитие на редовен диалог с организациите на гражданското общество и съответните международни организации по въпросите на основните права; превръщане на зачитането на основните права в централен елемент от мандата за сътрудничество на Евроюст с външни организации, включително по-специално представители на националните администрации, с които той си взаимодейства на оперативно равнище;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  отбелязва съществуващите мерки на Евроюст и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, както и предотвратяване и управление на конфликтите на интереси; изразява съжаление за това, че политиката на Агенцията е да публикува декларации за липса на конфликт на интереси, а не декларации за интереси на административния директор и на членовете на управителния съвет; призовава за публикуване на декларациите за интереси;

14.  отбелязва, че през юни 2018 г. Евроюст прие свои вътрешни правила относно сигнализирането за нередности въз основа на образеца за правила на Комисията; призовава Агенцията да даде подробна информация относно случаите на подаване на сигнали за нередности през 2017 г. (ако има такива) и относно тяхното разглеждане; подчертава значението на повишаването на осведомеността и на обучението на персонала като средства за насърчаване на позитивна среда, изпълнена с доверие, в която сигнализирането за нередности да се възприема като част от корпоративната култура;

15.  изразява съжаление, че препоръката на Сметната палата от 2010 г. за предефиниране на съответните роли и отговорности на административния директор и колегиалния орган на Евроюст с цел решаване на проблема с дублирането на отговорности, произтичащ от решението за създаването на Евроюст(15), все още не беше приключена в края на 2017 г.; потвърждава, че намирането на решение на този проблем не е под контрола на Евроюст, но че той се разглежда от съзаконодателите в контекста на прегледа на мандата на Агенцията; приветства приемането на Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета(16) и очаква тези въпроси да бъдат решени с новата структура и с изясняването на ролите и отговорностите в рамките на Евроюст, включително на новия изпълнителен съвет;

Вътрешен контрол

16.  отбелязва, че през 2017 г., вследствие на препоръката на Службата за вътрешен одит, Евроюст извади своя счетоводен персонал от отдел „Бюджет, финанси и обществени поръчки“ с цел повишаване на неговата независимост; отбелязва освен това, че счетоводителят, в качеството си на ръководител на счетоводната служба, се назначава от колегиалния орган на Евроюст;

Други коментари

17.  отбелязва, че през юни 2017 г. Евроюст приключи успешно своето преместване в новата си сграда, без това да засегне неговия оперативен капацитет, и че всички необходими финансови, правни, свързани със сигурността и други практически мерки бяха своевременно предприети; отбелязва, че във връзка с планираните за 2017 г. инвестиции за новата сграда са поети задължения в размер на 11 130 000 EUR, а към 31 декември 2017 г. са били изплатени 8 790 000 EUR (79%); призовава Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност за по-нататъшното развитие по този въпрос;

o

o o

18.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(17) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година

(2018/2186(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Евроюст дават вярна представа за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г. и че операциите му са законосъобразни и редовни;

2.  приветства липсата на забележки от страна на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2017 г.; приветства по-специално факта, че повечето от препоръките на Сметната палата за предходни години са приключени; подчертава по-специално, че считано от 2017 г. Сметната палата вече няма да докладва за прекомерни преноси на бюджетни кредити за поети задължения от предходната година (2016 г.) към текущата година (2017 г.) по дял II (Разходи за спомагателни дейности);

3.  изразява съжаление, че Евроюст не публикува всички свои обявления за свободни длъжности на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), а само на своя собствен уебсайт и в социалните медии; отбелязва загрижеността на Евроюст във връзка с допълнителните разходи за писмен превод вследствие на факта, че EPSO изисква публикуването на обявленията за свободни работни места да се извършва на всички официални езици, но посочва, че в случая на Евроюст става въпрос за ограничен брой свободни работни места; изразява съгласие със Сметната палата, че това би било уместно и полезно, тъй като публикациите на EPSO повишават прозрачността и публичността и осигуряват на гражданите на Съюза възможност да научат за свободните работни места, колективно публикувани от различните институции и агенции на Съюза; изисква поради това Евроюст да публикува своите обявления за свободни работни места и на уебсайта на EPSO; приканва Комисията да обмисли мерки за намаляване на финансовата тежест за превода на обявленията за свободни работни места за агенциите, включително чрез създаване на ad hoc рамково споразумение с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

4.  припомня значението и добавената стойност на Евроюст в борбата срещу организираната престъпност в рамките на Европа, и по-специално неговата роля за финансирането на съвместните екипи за разследване; приветства в това отношение неотдавна сключения нов меморандум за разбирателство между Евроюст и Европол(18), в който се определят критериите и условията за финансова подкрепа за дейностите на съвместните екипи за разследване, предоставяна от двете агенции;

5.  изразява съжаление, че препоръката на Сметната палата от 2010 г. за предефиниране на съответните роли и отговорности на административния директор и колегиалния орган на Евроюст с цел решаване на проблема с дублирането на отговорности, произтичащ от решението за създаването на Евроюст(19), все още не беше приключена в края на 2017 г.; потвърждава, че намирането на решение на този проблем не е под контрола на Евроюст, но че той е разгледан от съзаконодателя в контекста на прегледа на мандата на Агенцията; приветства приемането на новия регламент за Евроюст(20) и очаква тези въпроси да бъдат решени с новата структура и с изясняването на ролите и отговорностите в него, включително новия изпълнителен съвет.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 161.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 161.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 161.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 161.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ С 279, 8.8.2018 г., стр. 9.

(14)

Меморандум за разбирателство относно съвместното създаване на правила и условия за финансова подкрепа на дейностите на съвместните екипи за разследване на Европол и Евроюст, подписан на 1 юни 2018 г.

(15)

Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1).

(16)

Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 4.12.2015 г., стр. 138).

(17)

Приети текстове, P8_TA_PROV(2019)0000.

(18)

Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust (Меморандум за разбирателство относно съвместното създаване на правила и условия за финансова подкрепа на дейностите на съвместните екипи за разследване на Европол и Евроюст), подписан на 1 юни 2018 г.

(19)

Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1).

(20)

Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 4.12.2015 г., стр. 138).

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност