Procedure : 2018/2186(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0155/2019

Indgivne tekster :

A8-0155/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.41

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0282

BETÆNKNING     
PDF 189kWORD 67k
4.3.2019
PE 626.810v02-00 A8-0155/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017

(2018/2186(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017

(2018/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde for regnskabsåret 2017 med Eurojusts svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0155/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Eurojust decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2017

(2018/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde for regnskabsåret 2017 med Eurojusts svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(11), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0155/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017

(2018/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0155/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Eurojust for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 48 689 237 EUR, hvilket svarer til en stigning på 11,83 % i forhold til 2016; der henviser til, at forhøjelsen af budgettet hovedsagelig vedrører flytningen af Eurojust til dets nye lokalitet; der henviser til, at hele Eurojusts budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Eurojusts årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,97 %, hvilket udgør en ganske lille stigning på 0,08 % i forhold til 2016 og indbefatter 11 130 000 EUR, som var øremærket til den nye bygning; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 83,95 %, hvilket er en stigning på 3,53 % i forhold til 2016;

2.  glæder sig over, at Revisionsretten ikke har fremsat bemærkninger vedrørende gennemførelsen af Eurojusts budget for 2017; glæder sig navnlig over, at de fleste af de anbefalinger, som Revisionsretten har fremsat for tidligere år, er blevet afsluttet;

Bortfald af fremførsler

3.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 234 228 EUR, hvilket svarer til 2,96 % af det samlede overførte beløb og udgør et fald på 2,64 % i forhold til 2016;

4.  fremhæver navnlig, at Revisionsretten fra og med 2017 ikke længere fremsætter bemærkninger om for store fremførsler af forpligtelsesbevillinger fra det foregående år (2016) til det aktuelle år (2017) for afsnit II (udgifter til støtteaktiviteter);

Performance

5.  bemærker med tilfredshed, at Eurojust anvender visse kvantitative og kvalitative centrale resultatindikatorer til at måle sin opfyldelse af målene for de årlige aktiviteter, herunder indvirknings- og resultatindikatorer samt tekniske og operationelle indikatorer, med henblik på at forbedre sin budgetforvaltning; anerkender Eurojusts indsats for at forbedre sin ramme for performanceevaluering for at tilvejebringe mere meningsfyldte oplysninger, der bedre kan sige noget om, hvorvidt Eurojusts strategiske mål er nået, og vurdere den merværdi, som dets aktiviteter tilfører;

6.  bemærker, at Eurojust har gennemført en gennemgribende omorganisering af sin forvaltning, og at der afsættes flere ressourcer til at forstærke støtten til det operationelle arbejde, hvilket har skabt synergier og effektivitetsgevinster; bemærker, at disse gevinster eksemplificeredes ved den høje grad af budget- og betalingsgennemførelse;

7.  bemærker med tilfredshed, at Eurojust i 2017 bidrog til terrorbekæmpelsesprojekter, som blev gennemført af Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og andre partnere inden for retlige og indre anliggender, og desuden deltog i to fælles udbudsprocedurer med Europol; bemærker med tilfredshed, at Eurojust agter at udvikle en udbudsstrategi, der tager sigte på yderligere at høste fordelene ved fælles udbudsprocedurer mellem agenturerne og interinstitutionelle udbudsprocedurer; tilskynder kraftigt Eurojust til at udvikle flere samarbejdsprojekter med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer inden for retlige og indre anliggender;

8.  minder om Eurojusts betydning og merværdi i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i hele Europa, og navnlig dets rolle i finansieringen af fælles efterforskningshold ("JIT'er"); glæder sig i denne forbindelse over indgåelsen for nylig af et nyt aftalememorandum mellem Eurojust og Europol(14) om fastsættelse af kriterier og betingelser for den finansielle støtte til fælles efterforskningshold fra dem begge;

Personalepolitik

9.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 97,2 %, med 202 midlertidigt ansatte ud af de 208 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 203 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 21 kontraktansatte og 17 udstationerede nationale eksperter arbejdede for Eurojust i 2017;

10.  bemærker med tilfredshed, at Eurojust har vedtaget en politik til forebyggelse af chikane og organiseret uddannelse og skabt mulighed for fortrolig rådgivning;

11.  bifalder Revisionsrettens forslag om, at Eurojust offentliggør sine stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår Eurojusts betænkeligheder med hensyn oversættelsesomkostningerne;

12.  tilskynder Eurojust til at overveje at vedtage en strategi for grundlæggende rettigheder, herunder en henvisning til grundlæggende rettigheder i en adfærdskodeks, der kan fastsætte personalets pligter og uddannelse af personale; etablere mekanismer, der sikrer, at eventuelle krænkelser af de grundlæggende rettigheder afdækkes og indberettes, og at Eurojusts vigtigste organer hurtigt gøres opmærksom på risikoen for sådanne krænkelser; når det er relevant, oprette en stilling som ansvarlig for grundlæggende rettigheder, der rapporterer direkte til bestyrelsen for at sikre en vis grad af uafhængighed over for det øvrige personale, for at sikre, at trusler mod de grundlæggende rettigheder straks imødegås, og at politikken for grundlæggende rettigheder i organisationen opgraderes løbende; udvikle en regelmæssig dialog med civilsamfundsorganisationer og relevante internationale organisationer om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder og gøre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder til et centralt element inden for rammerne af Eurojusts samarbejde med eksterne aktører, herunder navnlig medlemmer af de nationale forvaltninger, som det interagerer med på operationelt plan;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  anerkender Eurojusts eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; beklager, at agenturets politik er at offentliggøre erklæringer om fravær af interessekonflikter i stedet for interesseerklæringer for den administrerende direktør og bestyrelsesmedlemmerne; opfordrer til, at der offentliggøres interesseerklæringer;

14.  bemærker, at Eurojust vedtog sine interne regler om whistleblowing på grundlag af Kommissionens standardregler i juni 2018; anmoder agenturet om at fremlægge nærmere oplysninger om eventuelle whistleblowersager i 2017, og om, hvordan de blev håndteret; fremhæver vigtigheden af bevidstgørelse og uddannelse af personalet som et middel til at fremme et positivt og tillidspræget miljø, hvor whistleblowing er en accepteret del af virksomhedskulturen;

15.  beklager, at Revisionsrettens anbefaling fra 2010 om at genoverveje definitionen af de respektive roller og ansvarsområder for den administrerende direktør og Eurojusts kollegium for at undgå den overlapning af ansvarsområder, der følger af afgørelsen om oprettelse(15), stadig ikke var afsluttet ved udgangen af 2017; anerkender, at behandlingen af dette spørgsmål ikke var under Eurojusts kontrol, men var under overvejelse af den lovgivende myndigheds to parter i forbindelse med revisionen af Eurojusts mandat; glæder sig over vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727(16) og forventer, at disse spørgsmål løses med den nye struktur og præciseringen af roller og ansvarsområder heri, herunder for den nye direktion.

Intern kontrol

16.  bemærker, at Eurojust i 2017 efter anbefaling fra Den Interne Revisionstjeneste flyttede sine regnskabsmedarbejdere væk fra Enheden for Budget, Finanser og Indkøb for at styrke deres uafhængighed; bemærker endvidere, at regnskabsføreren som leder af regnskabskontoret udpeges af Eurojusts kollegium;

Andre bemærkninger

17.  anerkender, at Eurojust med succes gennemførte flytningen til sin nye lokalitet i juni 2017 uden tab af operationel kapacitet, og at alle nødvendige finansielle, sikkerhedsmæssige, retlige og andre praktiske ordninger var blevet truffet rettidigt; bemærker for så vidt angår de investeringer i den nye lokalitet, som var planlagt i 2017, at der blev indgået forpligtelser for 11 130 000 EUR , og at der pr. 31. december 2017 var blevet udbetalt 8 790 000 EUR (79 %); opfordrer Eurojust til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den videre udvikling i denne henseende;

o

o o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … (17) 2019 om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

17.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) for 2017

(2018/2186(DEC))

Ordfører for udtalelse: Romeo Franz

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at Eurojusts årsregnskab giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2017, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  glæder sig over, at Revisionsretten ikke har fremsat bemærkninger vedrørende gennemførelsen af Eurojusts budget for 2017; glæder sig navnlig over, at de fleste af de anbefalinger, som Revisionsretten har fremsat for tidligere år, er blevet afsluttet; fremhæver især, at Revisionsretten fra og med 2017 ikke længere fremsætter bemærkninger om for store fremførsler af forpligtelsesbevillinger fra det foregående år (2016) til indeværende år (2017) for afsnit II (udgifter til støtteaktiviteter);

3.  beklager, at Eurojust ikke offentliggør alle sine stillingsopslag på EPSO's (Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors) websted, men kun på sit eget websted og på de sociale medier; anerkender Eurojusts bekymringer med hensyn til yderligere oversættelsesomkostninger, fordi EPSO kræver offentliggørelse af stillingsopslag på alle EU-institutionernes officielle sprog, men påpeger, at det for Eurojusts vedkommende kun berører et begrænset antal stillinger; er enig med Revisionsretten i, at dette ville være relevant og nyttigt, eftersom EPSO's opslag øger gennemsigtigheden og den offentlige opmærksomhed og giver EU-borgerne mulighed for på ét og samme sted at finde frem til ledige stillinger, som offentliggøres af de forskellige EU-institutioner og -agenturer; anmoder derfor om, at Eurojust også offentliggør sine stillingsopslag på EPSO's websted; opfordrer Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der har til formål at mindske agenturernes økonomiske byrde i forbindelse med oversættelsen af stillingsopslag, herunder ved at etablere en ad hoc-rammeaftale med Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT);

4.  minder om betydningen og merværdien af Eurojust i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i Europa, og navnlig dets rolle i finansieringen af fælles efterforskningshold (JIT); glæder sig i denne forbindelse over den nylige indgåelse af et nyt aftalememorandum mellem Eurojust og Europol(18) om fastsættelse af kriterier og betingelser for den finansielle støtte til fælles efterforskningshold fra dem begge;

5.  beklager, at anbefalingen fra Revisionsretten i 2010 om at genoverveje definitionen af den administrerende direktørs og Eurojustkollegiets respektive roller og ansvarsområder for at undgå den overlapning af ansvarsområderne, der som følge af oprettelsesakten(19) stadig var aktuel i slutningen af 2017; anerkender, at behandlingen af dette spørgsmål ikke lå under Eurojusts kontrol, men var under overvejelse af medlovgiverne i forbindelse med revisionen af agenturets mandat; glæder sig over vedtagelsen af den nye Eurojustforordning(20) og forventer, at disse spørgsmål løses med den nye struktur og præciseringen af roller og ansvarsområder heri, herunder det nye bestyrelsesorgan.OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 161.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 161.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 161.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 161.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 279 af 8.8.2018, s. 9.

(14)

"Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust", undertegnet den 1. juni 2018.

(15)

Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1).

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138)

(17)

Vedtagne tekster, P8_TA_PROV(2019)0000.

(18)

Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust, underskrevet den 1. juni 2018.

(19)

Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1).

(20)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138)

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik