Menettely : 2018/2186(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0155/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0155/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.41

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0282

MIETINTÖ     
PDF 182kWORD 66k
4.3.2019
PE 626.810v02-00 A8-0155/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2186(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä Eurojust-yksikön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust‑yksikölle (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0155/2019),

1.  myöntää Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle vastuuvapauden yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä Eurojust-yksikön vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust‑yksikölle (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(11) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0155/2019),

1.  hyväksyy Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 20177

(2018/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0155/2019),

A.  toteaa, että Eurojustin tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 48 689 237 euroa, mikä merkitsee 11,83 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että talousarvion kasvu johtui pääasiassa Eurojustin muutosta uusiin tiloihin; toteaa, että Eurojustin koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Eurojust‑yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Eurojust-yksikön tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,97 prosenttia, mikä merkitsee lievää 0,08 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna, ja toteaa, että toteutukseen sisältyy myös uuteen rakennukseen varatut 11 130 000 euroa; toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 83,95 prosenttia, mikä merkitsee 3,53 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimella ei ollut huomautettavaa Eurojustin vuoden 2017 talousarvion toteutuksesta; pitää erityisen myönteisenä, että suurin osa tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämistä suosituksista on toteutettu;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 234 228 euroa eli 2,96 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 2,64 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

4.  korostaa erityisesti, että varainhoitovuodesta 2017 alkaen tilintarkastustuomioistuin ei enää raportoi osastoon 2 (tukitoiminnoista aiheutuneet menot) liittyvien maksusitoumusmäärärahojen liian suurista siirroista edelliseltä varainhoitovuodelta (2016) asianomaiselle varainhoitovuodelle (2017);

Toiminnan tuloksellisuus

5.  panee tyytyväisenä merkille, että Eurojust käyttää tiettyjä määrällisiä ja laadullisia keskeisiä tulosindikaattoreita vuotuiselle toiminnalleen asettamiensa tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi, myös vaikutuksia ja tuloksia koskevia indikaattoreita sekä teknisiä ja toiminnallisia indikaattoreita talousarviohallintonsa tehostamiseksi; panee merkille Eurojustin toimet sen tuloksellisuuden arviointikehyksen parantamiseksi, jotta se voisi esittää aiempaa merkityksellisempää tietoa, joka osoittaisi tarkemmin yksikön strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja jonka avulla voitaisiin arvioida sen toiminnan tuottamaa lisäarvoa;

6.  panee merkille, että Eurojust on toteuttanut hallintonsa perusteellisen uudelleenjärjestelyn ja osoittanut sen seurauksena enemmän resursseja operatiivisen toimintansa tukemiseen, mikä on luonut synergioita ja lisännyt tehokkuutta; toteaa, että talousarvion korkea toteutusaste ja maksumäärärahojen korkea käyttöaste ovat esimerkkejä tästä tehokkuuden lisääntymisestä;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 Eurojust osallistui Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja muiden oikeus- ja sisäasioiden alan kumppaneiden terrorisminvastaisiin hankkeisiin sekä kahteen yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn Europolin kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että Eurojust aikoo laatia hankintastrategian hyödyntääkseen entistä enemmän virastojen ja toimielinten yhteisiä hankintamenettelyjä; kannustaa voimakkaasti Eurojust kehittämään edelleen yhteistyöhankkeita unionin muiden toimielinten, virastojen, toimistojen ja elinten kanssa oikeus- ja sisäasioiden alalla;

8.  muistuttaa Eurojustin merkityksestä ja lisäarvosta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Euroopassa ja etenkin sen roolista yhteisten tutkintaryhmien rahoituksessa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä äskettäin tehtyä uutta Eurojustin ja Europolin välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa(14), jossa vahvistetaan perusteet ja edellytykset taloudelliselle tuelle, jota nämä kaksi virastoa antavat yhteisten tutkintaryhmien toimintaa varten;

Henkilöstöpolitiikka

9.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 97,2 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 208 väliaikaisesta toimesta 202 oli täytettynä (vuonna 2016 hyväksyttyjä toimia oli 203); panee merkille, että vuonna 2017 Eurojustissa työskenteli lisäksi 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 17 kansallista asiantuntijaa;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että Eurojust on ottanut käyttöön toimintaperiaatteet häirinnän ehkäisemiseksi, järjestänyt koulutusta ja tarjonnut mahdollisuuden saada luottamuksellista neuvontaa;

11.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa Eurojustin työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää käännöskustannuksia koskevia Eurojustin huolia;

12.  kannustaa Eurojustia harkitsemaan, että se laatisisi perusoikeusstrategian, johon sisältyisi viittaus perusoikeuksiin käytännesäännöissä, joissa määriteltäisiin henkilöstön virkatehtävät ja perehdytys, perustaisi mekanismeja, joilla varmistetaan, että mahdollinen perusoikeuksien rikkominen havaitaan ja siitä raportoidaan ja että tällaisten rikkomisten riskit saatetaan nopeasti Eurojustin tärkeimpien elinten tietoon, perustaisi tarvittaessa sellaisen perusoikeusvastaavan tehtävän, joka raportoisi suoraan hallintoneuvostolle/johtokunnalle, jotta varmistettaisiin tietynasteinen riippumattomuus muusta henkilöstöstä, puututtaisiin välittömästi perusoikeuksiin kohdistuviin uhkiin ja organisaation perusoikeuspolitiikkaa päivitettäisiin jatkuvasti, kehittäisi säännöllisen perusoikeuskysymyksiä koskevan vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kanssa, sekä ottaisi perusoikeuksien noudattamisen keskeiseksi osatekijäksi Eurojustin ulkoisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön ehdoissa, myös erityisesti sellaisten kansallisten hallintojen edustajien kanssa, joiden kanssa se tekee operatiivista yhteistyötä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

13.  panee merkille Eurojustin nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden sekä eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan varmistamiseksi; pitää valitettavana Eurojustin käytäntöä julkaista ilmoituksia eturistiriidattomuudesta hallinnollisen johtajan ja hallintoneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten sijasta; kehottaa julkaisemaan sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset;

14.  panee merkille, että Eurojust hyväksyi kesäkuussa 2018 väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset sääntönsä komission antamien mallisääntöjen pohjalta; pyytää Eurojustia toimittamaan tiedot vuoden 2017 mahdollisista väärinkäytösten paljastamista koskevista tapauksista ja siitä, miten ne käsiteltiin; painottaa tietoisuuden lisäämisen ja henkilöstön koulutuksen merkitystä keinona edistää myönteistä ja luottamukseen perustuvaa toimintaympäristöä, jossa väärinkäytösten paljastaminen hyväksytään osaksi yrityskulttuuria;

15.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2010 antama suositus harkita Eurojustin hallinnollisen johtajan ja kollegion roolien ja vastuualueiden uudelleenmäärittämistä, jotta vältettäisiin perustamispäätöksestä(15) johtuva vastuualueiden päällekkäisyys, oli edelleen toteuttamatta vuoden 2017 lopussa; toteaa, että tämän ongelman ratkaiseminen ei ole Eurojustin vallassa mutta että lainsäädäntövallan käyttäjät käsittelivät sitä yksikön toimeksiannon uudelleentarkastelun yhteydessä; panee tyytyväisenä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/2127(16) hyväksymisen ja odottaa, että nämä asiat ratkeavat uuden rakenteen myötävaikutuksella ja rooleja ja vastuualueita, mukaan lukien uusi johtokunta, selventämällä;

Sisäinen valvonta

16.  panee merkille, että vuonna 2017 Eurojust siirsi sisäisen tarkastuksen suosituksen perusteella kirjanpitohenkilöstönsä pois talousarvio-, rahoitus- ja hankintayksiköstä henkilöstön riippumattomuuden vahvistamiseksi; toteaa lisäksi, että Eurojustin kollegio nimittää tiliyksikön johtajana toimivan tilinpitäjän;

Muita huomautuksia

17.  panee merkille, että Eurojust saattoi kesäkuussa 2017 menestyksekkäästi päätökseen muuttonsa uusiin tiloihin toiminnallisia valmiuksiaan menettämättä ja että kaikki tarpeelliset taloudelliset, turvallisuus-, oikeudelliset ja muut käytännön järjestelyt pantiin täytäntöön hyvissä ajoin; panee merkille, että vuodeksi 2017 suunniteltujen, uusiin tiloihin tehtäviin investointien osalta sidottiin 11 130 000 euroa ja että 8 790 000 euroa (79 prosenttia) oli maksettu 31. joulukuuta 2017 mennessä; kehottaa Eurojustia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

o

o o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(17).

17.1.2019

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2186(DEC))

Valmistelija: Romeo Franz

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Eurojustin tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 ja viraston toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimella ei ollut huomautettavaa Eurojustin vuoden 2017 talousarvion toteutuksesta; pitää erityisen myönteisenä, että suurin osa tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämistä suosituksista on toteutettu; korostaa erityisesti, että varainhoitovuodesta 2017 alkaen tilintarkastustuomioistuin ei enää raportoi osastoon 2 (tukitoiminnoista aiheutuneet menot) liittyvien maksusitoumusmäärärahojen liian suurista siirroista edelliseltä varainhoitovuodelta (2016) asianomaiselle varainhoitovuodelle (2017);

3.  pitää valitettavana, että Eurojust ei julkaise kaikkia ilmoituksia avoimista toimista EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla vaan ainoastaan omalla verkkosivustollaan ja sosiaalisessa mediassa; panee merkille Eurojustin huolen käännöskustannusten kasvusta sen vuoksi, että EPSO edellyttää avoimia toimia koskevien ilmoitusten julkaisemista kaikilla virallisilla kielillä, mutta huomauttaa, että Eurojustin tapauksessa asianomaisia avoimia toimia on vain vähäinen määrä; on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että julkaiseminen EPSOn verkkosivustolla olisi merkityksellistä ja hyödyllistä, koska se lisäisi avoimuutta ja julkisuutta ja antaisi unionin kansalaisille mahdollisuuden tutustua keskitetysti kaikkiin unionin toimielimissä ja virastoissa avoimina oleviin toimiin; pyytää siksi, että Eurojust julkaisee avoimia toimia koskevat ilmoituksensa myös EPSOn verkkosivustolla; kehottaa komissiota harkitsemaan toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin avoimia toimia koskevien ilmoitusten kääntämisestä virastoille aiheutuvaa taloudellista rasitusta, kuten erityisen puitesopimuksen tekemistä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa;

4.  muistuttaa Eurojustin merkityksestä ja lisäarvosta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Euroopassa ja etenkin sen roolista yhteisten tutkintaryhmien rahoituksessa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä äskettäin tehtyä uutta Eurojustin ja Europolin välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa(18), jossa vahvistetaan perusteet ja edellytykset taloudelliselle tuelle, jota nämä kaksi virastoa antavat yhteisten tutkintaryhmien toimintaa varten;

5.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2010 antama suositus harkita Eurojustin hallinnollisen johtajan ja kollegion roolien ja vastuualueiden uudelleenmäärittämistä, jotta vältettäisiin vastuualueiden päällekkäisyys, joka on seurausta perustamispäätöksestä(19), oli edelleen toteuttamatta vuoden 2017 lopussa; toteaa, että tämän ongelman ratkaiseminen ei ole Eurojustin vallassa mutta että lainsäädäntövallan käyttäjät käsittelivät sitä Eurojustin toimeksiannon uudelleentarkastelun yhteydessä; panee tyytyväisenä merkille uuden Eurojust-asetuksen(20) hyväksymisen ja odottaa, että nämä asiat on ratkaistu uudessa rakenteessa ja että rooleja ja vastuualueita, mukaan lukien uusi johtokunta, on selkeytetty siinä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 161.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 161.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 161.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 161.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 279, 8.8.2018, s. 9.

(14)

Yhteisymmärryspöytäkirja, allekirjoitettu 1. kesäkuuta 2018, joka koskee yhdessä vahvistettavia sääntöjä ja edellytyksiä taloudelliselle tuelle, jota Europol ja Eurojust antavat yhteisten tutkintaryhmien toimintaa varten.

(15)

Neuvoston päätös 2002/187/YOS, annettu 28. helmikuuta 2002, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi (EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1).

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1727, annettu 14. marraskuuta 2018, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 138).

(17)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA_PROV(2019)0000.

(18)

Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust, allekirjoitettu 1. kesäkuuta 2018.

(19)

Neuvoston päätös 2002/187/YOS, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi (EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1).

(20)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1727, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 138).

Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö