Procedūra : 2018/2186(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0155/2019

Pateikti tekstai :

A8-0155/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.41

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0282

PRANEŠIMAS     
PDF 200kWORD 60k
4.3.2019
PE 626.810v02-00 A8-0155/2019

dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2186(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0155/2019),

1.  patvirtina Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(11), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0155/2019),

1.  pritaria Eurojusto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0155/2019),

A.  kadangi, remiantis Eurojusto pajamų ir išlaidų ataskaita(13), galutinis jo 2017 finansinių metų biudžetas sudarė 48 689 237 EUR, t. y. buvo 11,83 proc. didesnis negu 2016 m.; kadangi biudžeto padidėjimas daugiausia susijęs su Eurojusto persikėlimu į naujas patalpas; kadangi visą Eurojusto biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Eurojusto 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Eurojusto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos veiklos biudžeto įgyvendinimo lygis siekia 99,97 proc., taigi yra šiek tiek – 0,08 proc. – didesnis negu 2016 m. ir apima naujam pastatui skirtą 11 130 000 EUR sumą; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 83,95 proc. ir yra 3,53 proc. didesnis negu 2016 m.;

2.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl Eurojusto 2017 m. biudžeto vykdymo; ypač palankiai vertina tai, kad dauguma rekomendacijų, kurias Audito Rūmai pateikė ankstesniais metais, buvo įgyvendintos;

Panaikinti perkėlimai

3.  pažymi, kad panaikintų perkėlimų iš 2016 m. į 2017 m. suma sudarė 234 228 EUR, t. y. 2,96 proc. visos perkeltos sumos, ir buvo 2,64 proc. mažesnė nei 2016 m.;

4.  ypač akcentuoja tai, kad nuo 2017 m. Audito Rūmai nebepraneša apie pernelyg didelį įsipareigojimų asignavimų perkėlimą iš praėjusiųjų (2016 m.) į einamuosius metus (2017 m.) pagal II antraštinę dalį (paramos veiklos išlaidos);

Veiklos rezultatai

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Eurojustas, siekdamas geriau valdyti savo biudžetą, naudoja tam tikrus kiekybinius ir kokybinius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad įvertintų, ar pasiekti jo metinės veiklos tikslai, įskaitant poveikio, rezultatų bei techninius ir veiklos rodiklius; pripažįsta Eurojusto pastangas stiprinti savo veiklos rezultatų vertinimo sistemą siekiant teikti prasmingesnę informaciją, kuri aiškiau parodytų, ar pasiekti jo strateginiai tikslai, ir leistų įvertinti jo veiklos teikiamą pridėtinę vertę;

6.  pažymi, kad Eurojustas įgyvendino nuodugnią savo administracijos reorganizaciją ir daugiau išteklių skyrė operatyvinio darbo rėmimui stiprinti, o tai leido užtikrinti sąveiką ir didesnį veiksmingumą; pažymi, kad šių laimėjimų pavyzdys yra aukštas biudžeto ir mokėjimų įvykdymo rodiklis;

7.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Eurojustas prisidėjo prie Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) bei kitų teisingumo ir vidaus reikalų srities partnerių vykdytų kovos su terorizmu projektų ir taip pat dalyvavo dviejose bendrose su Europolu viešųjų pirkimų procedūrose; su pasitenkinimu pažymi, kad Eurojustas ketina parengti viešųjų pirkimų strategiją, kad galėtų toliau naudotis bendromis agentūrų tarpusavio ir institucijų tarpusavio viešųjų pirkimų procedūromis; ryžtingai ragina Eurojustą toliau plėtoti bendradarbiavimo su kitomis Sąjungos institucijomis, agentūromis, biurais ir įstaigomis projektus teisingumo ir vidaus reikalų srityje;

8.  primena apie Eurojusto darbo svarbą ir pridėtinę vertę kovojant su organizuotu nusikalstamumu visoje Europoje ir ypač apie jo vaidmenį finansuojant jungtines tyrimų grupes; šiuo požiūriu teigiamai vertina tai, kad neseniai sudarytas naujas Eurojusto ir Europolo susitarimo memorandumas(14), kuriame nustatyti finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai, kurią teikia abi šios agentūros, kriterijai ir sąlygos;

Personalo politika

9.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,2 proc., paskyrus 202 iš 208 laikinųjų darbuotojų, kuriuos paskirti leista pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 203 etatais, patvirtintais 2016 m.); taip pat pažymi, kad 2017 m. Eurojustui dirbo 21 sutartininkas ir 17 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

10.  su pasitenkinimu pažymi, kad Eurojustas patvirtino priekabiavimo prevencijos politiką ir surengė mokymus bei sudarė sąlygas konfidencialiai konsultuotis;

11.  teigiamai vertina Audito Rūmų pasiūlymą, kad Eurojustas, siekdamas didesnio viešumo, informaciją apie laisvas darbo vietas galėtų skelbti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje; supranta Eurojusto susirūpinimą dėl vertimo raštu išlaidų;

12.  ragina Eurojustą svarstyti galimybę priimti pagrindinių teisių strategiją, įskaitant nuorodą į pagrindines teises elgesio kodekse, kuriame galėtų būti apibrėžtos jo darbuotojų pareigos ir numatomi darbuotojams skirti mokymai; parengti mechanizmus, kuriais būtų užtikrinama, kad būtų nustatyti visi pagrindinių teisių pažeidimai ir apie juos būtų pranešama, taip pat kad apie tokių pažeidimų grėsmę būtų nedelsiant informuojami pagrindiniai Eurojusto organai; prireikus sukurti pagrindinių teisių pareigūno, kuris tiesiogiai atsiskaitytų valdybai, pareigas, siekiant užtikrinti tam tikro lygio nepriklausomumą kitų darbuotojų atžvilgiu ir pasirūpinti, kad grėsmių pagrindinėms teisėms klausimai būtų sprendžiami nedelsiant ir kad organizacijoje būtų nuolat atnaujinama pagrindinių teisių politika; plėtoti reguliarų dialogą pagrindinių teisių klausimais su pilietinės visuomenės organizacijomis ir atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis; užtikrinti, kad pagrindinių teisių užtikrinimas būtų esminis Eurojusto bendradarbiavimo su išorės subjektais – pirmiausia įskaitant nacionalinių administracijų narius, su kuriais jis palaiko ryšį operatyviniu lygmeniu – sąlygų komponentas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

13.  pripažįsta esamas Eurojusto priemones ir nuolatines pastangas skaidrumui bei interesų konfliktų prevencijai ir valdymui užtikrinti; apgailestauja, kad agentūra vadovaujasi politika skelbti interesų konflikto nebuvimo deklaracijas, o ne administracijos direktoriaus ir valdybos narių interesų deklaracijas; ragina skelbti interesų deklaracijas;

14.  pažymi, kad 2018 m. birželio mėn. Eurojustas, remdamasis pavyzdinėmis Komisijos taisyklėmis, patvirtino savo vidaus taisykles, susijusias su informavimu apie pažeidimus; prašo agentūros pateikti išsamią informaciją apie 2017 m. informavimo apie pažeidimus atvejus, jei tokių buvo, ir apie tai, kaip jie buvo nagrinėjami; pabrėžia, kad, siekiant puoselėti pozityvią ir pasitikėjimu grindžiamą aplinką, kurioje pranešimas apie pažeidimus būtų pripažinta tarnybos kultūros dalis, svarbus darbuotojų informuotumo didinimas ir mokymai;

15.  apgailestauja dėl to, kad 2017 m. pabaigoje dar nebuvo įgyvendinta Audito Rūmų 2010 m. pateikta rekomendacija persvarstyti atitinkamų administracijos direktoriaus ir Eurojusto kolegijos vaidmenų bei atsakomybės apibrėžtį, siekiant išvengti atsakomybės dubliavimosi dėl steigiamojo sprendimo(15); pripažįsta, kad šio klausimo sprendimą kontroliuoja ne Eurojustas – jį turi svarstyti teisėkūros institucijos, atlikdamos Eurojusto įgaliojimų peržiūrą; teigiamai vertina Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1727(16) priėmimą ir tikisi, kad šie klausimai bus išspręsti naudojantis naująja sistema ir remiantis joje pateiktu vaidmenų ir atsakomybės, įskaitant vykdomąją valdybą, išaiškinimu;

Vidaus kontrolė

16.  pažymi, kad 2017 m. Eurojustas, vadovaudamasis Vidaus audito tarnybos rekomendacija, iškėlė savo apskaitos darbuotojus iš Biudžeto, finansų ir viešųjų pirkimų skyriaus, siekdamas didesnio jų nepriklausomumo; be to, pažymi, kad apskaitos pareigūną – Apskaitos tarnybos vadovą – skiria Eurojusto kolegija;

Kitos pastabos

17.  pripažįsta, kad 2017 m. birželio mėn. Eurojustas sėkmingai persikėlė į savo naujas patalpas visiškai nenukentėjus jo veiklos pajėgumams ir kad visi būtini finansiniai, apsaugos, teisiniai ir kiti praktiniai klausimai buvo išspręsti laiku; pažymi, kad, kalbant apie 2017 m. planuotas investicijas į naujas patalpas, įsipareigota panaudoti 11 130 000 EUR, o iki 2017 m. gruodžio 31 d. išmokėta 8 790 000 EUR (79 proc.); ragina Eurojustą pranešti biudžeto įvykdymo institucijai apie tolesnius veiksmus šioje srityje;

o

o o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(17) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

17.1.2019

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2186(DEC))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito rūmų išvadas, kad Eurojusto metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2017 m. Eurojusto biudžeto vykdymo; ypatingai palankiai vertina tai, kad dauguma Audito Rūmų ankstesniais metais pateiktų rekomendacijų buvo įgyvendintos; ypač pabrėžia, kad nuo 2017 m. Audito Rūmai daugiau nepraneša apie pernelyg didelį įsipareigojimų asignavimų perkėlimą pagal II antraštinę dalį (paramos veiklos išlaidos) iš praėjusių metų (2016 m.) į einamuosius metus (2017 m.);

3.  apgailestauja, kad Eurojustas neskelbia visų pranešimų apie laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, o tai daro tik savo interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose; pripažįsta Eurojusto susirūpinimą dėl papildomų vertimo raštu išlaidų, susijusių su EPSO reikalavimu skelbti pranešimus apie laisvas darbo vietas visomis oficialiosiomis kalbomis, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad su konkrečiu Eurojusto atveju yra susijęs tik ribotas skaičius atitinkamų laisvų darbo vietų; pritaria Audito rūmams, kad pranešimų skelbimas EPSO interneto svetainėje būtų tinkamas ir naudingas, nes jis didina skaidrumą bei viešumą ir suteikia Sąjungos piliečiams galimybę sužinoti apie skirtingų Sąjungos institucijų ir agentūrų bendrai paskelbtas laisvas darbo vietas; todėl prašo, kad Eurojustas skelbtų pranešimus apie laisvas darbo vietas ir EPSO interneto svetainėje; ragina Europos Komisiją apsvarstyti priemones, kuriomis būtų siekiama sumažinti pranešimų apie laisvas darbo vietas vertimo raštu finansinę naštą, tenkančią agentūroms, be kita ko, sudarant ad hoc bendrąją sutartį su Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru (CdT);

4.  primena apie Eurojusto svarbą ir pridėtinę vertę kovojant su organizuotu nusikalstamumu visoje Europoje ir ypač apie jo vaidmenį finansuojant jungtines tyrimų grupes; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad neseniai sudarytas naujas Eurojusto ir Europolo susitarimo memorandumas(18), kuriame nustatyti jų teikiamos finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai kriterijai ir sąlygos;

5.  apgailestauja dėl to, kad 2010 m. Audito rūmų pateikta rekomendacija iš naujo apibrėžti atitinkamas direktoriaus ir Eurojusto kolegijos funkcijas ir atsakomybę, siekiant išvengti atsakomybės dubliavimosi dėl taikomo steigimo sprendimo nuostatų(19), 2017 m. pabaigoje vis dar buvo neįgyvendinta; pripažįsta, kad šio klausimo sprendimą kontroliuoja ne Eurojustas – jį turi svarstyti teisėkūros institucijos, atlikdamos Eurojusto įgaliojimų peržiūrą; teigiamai vertina Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1727(20) priėmimą ir tikisi, kad šie klausimai bus išspręsti naudojantis naująja sistema ir remiantis joje pateiktu vaidmenų ir atsakomybės, įskaitant vykdomąją valdybą, išaiškinimu.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 161.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 161.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 161.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 161.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL L 279, 2018 8 8, p. 9.

(14)

Europolo ir Eurojusto susitarimo memorandumas dėl bendro finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai taisyklių ir sąlygų nustatymo, pasirašytas 2018 m. birželio 1 d.

(15)

2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/187/TVR, įkuriantis Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (OL L 63, 2002 3 6, p. 1).

(16)

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR (OL L 295, 2018 11 21, p. 138).

(17)

Priimti tekstai, P8_TA_PROV(2019)0000.

(18)

Europolo ir Eurojusto susitarimo memorandumas dėl bendro finansinės paramos jungtinių tyrimų grupių veiklai taisyklių ir sąlygų nustatymo, pasirašytas 2018 m. birželio 1 d.

(19)

2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/187/TVR, įkuriantis Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (OL L 63, 2002 3 6, p. 1).

(20)

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR (OL L 295, 2018 11 21, p. 138).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika