Postopek : 2018/2186(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0155/2019

Predložena besedila :

A8-0155/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.41

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0282

POROČILO     
PDF 191kWORD 63k
4.3.2019
PE 626.810v02-00 A8-0155/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017

(2018/2186(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017

(2018/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2017 z odgovorom Eurojusta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(5) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0155/2019),

1.  podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2017

(2018/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2017 z odgovorom Eurojusta(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(11) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0155/2019),

1.  odobri zaključni račun Eurojusta za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017

(2018/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0155/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(13) Eurojusta razvidno, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 48.689.237 EUR, kar je 11,83 % več kot leta 2016; ker je povečanje proračuna povezano predvsem s selitvijo Eurojusta v nove prostore; ker celotni proračun Eurojusta izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumna zagotovila o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov Eurojusta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2017 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,97 %, kar je za 0,08 % več kot v letu 2016, in vključuje tudi 11.130.000 EUR, ki so namenjeni za novo stavbo; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobrenih plačil znašala 83,95 %, kar je 3,53 % več kot leta 2016;

2.  pozdravlja, da Računsko sodišče ni imelo pripomb v zvezi z izvrševanjem proračuna Eurojusta za leto 2017; zlasti pozdravlja, da je bila zaključena večina priporočil, ki jih je za prejšnja leta podalo Računsko sodišče;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 234.228 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 2,96 % vseh prenesenih sredstev, tj. 2,64 % manj kot leta 2016;

4.  poudarja predvsem, da Računsko sodišče od leta 2017 ne poroča več o čezmernem prenosu sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjega (2016) v tekoče leto (2017) za naslov II (odhodki za podporne dejavnosti);

Uspešnost

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da Eurojust uporablja določene kvantitativne in kvalitativne ključne kazalnike uspešnosti za merjenje doseganja svojih ciljev glede letnih dejavnosti, vključno z učinkom, rezultati ter tehničnimi in operativnimi kazalniki za izboljšanje upravljanja proračuna; je seznanjen s prizadevanji Eurojusta za izboljšanje okvira za ocenjevanje uspešnosti, da bi zagotovil ustreznejše informacije, ki bi bolje prikazale doseganje njegovih strateških ciljev in ocenile dodano vrednost, ki jo ustvarjajo njegove dejavnosti;

6.  ugotavlja, da je Eurojust opravil temeljito reorganizacijo svoje uprave ter da je več sredstev namenil podpori operativnemu delu, kar je ustvarilo sinergije in večjo učinkovitost; ugotavlja, da se večja učinkovitost kaže pri visoki stopnji izvrševanja proračuna in plačil;

7.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Eurojust leta 2017 prispeval k projektom za boj proti terorizmu, ki so jih izvajali Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter drugi partnerji na področju pravosodja in notranjih zadev, in sodeloval pri dveh skupnih razpisnih postopkih z Europolom; z zadovoljstvom ugotavlja, da namerava Eurojust oblikovati strategijo javnega naročanja, da bi še bolj izkoristil prednosti medagencijskih in medinstitucionalnih skupnih postopkov javnega naročanja; mu toplo priporoča, naj še naprej razvija projekte sodelovanje z drugimi institucijami, agencijami, uradi in organi Unije na področju pravosodja in notranjih zadev;

8.  želi spomniti na pomen in dodano vrednost Eurojusta v boju proti organiziranemu kriminalu po vsej Evropi, zlasti pa na njegovo vlogo pri financiranju skupnih preiskovalnih skupin; v zvezi s tem pozdravlja, da sta Eurojust in Europol(14) pred kratkim sklenila nov memorandum o soglasju, v katerem so določeni merila in pogoji za finančno podporo dejavnostim skupnih preiskovalnih skupin, ki jo zagotavljata agenciji;

Kadrovska politika

9.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,27-odstotno, saj je agencija zaposlovala 202 od 208 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 so bila odobrena 203 delovna mesta); poleg tega ugotavlja, da je za Eurojust v letu 2017 delalo 21 pogodbenih uslužbencev in 17 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

10.  ugotavlja, da je Eurojust sprejel politiko za preprečevanje nadlegovanja ter organiziral usposabljanje in zagotovil zaupno svetovanje;

11.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj Eurojust razpise za prosta delovna mesta objavlja tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da bi izboljšal publiciteto; razume pomisleke Eurojusta v zvezi z visokimi stroški prevajanja;

12.  spodbuja Eurojust, naj razmisli o sprejetju strategije o temeljnih pravicah, vključno s sklicevanjem na temeljne pravice v kodeksu ravnanja, ki bi lahko opredeljeval dolžnosti uslužbencev in njihovo izobraževanje; spodbuja ga, naj vzpostavi mehanizme za odkrivanje kršitev temeljnih pravic in poročanje o njih ter hitro obveščanje glavnih organov Eurojusta o tveganjih takih kršitev; spodbuja ga tudi, naj po potrebi uvede položaj uradnika za temeljne pravice, ki bo neposredno poročal upravnemu odboru, da se zagotovi določena stopnja neodvisnosti od drugega osebja, takojšnja obravnava groženj za temeljne pravice in stalno dopolnjevanje politike temeljnih pravic v organizaciji; prav tako ga spodbuja, naj razvije reden dialog z organizacijami civilne družbe in ustreznimi mednarodnimi organizacijami o vprašanjih v zvezi s temeljnimi pravicami; spodbuja ga še, naj spoštovanje temeljnih pravic opredeli kot osrednji pogoj za svoje sodelovanje z zunanjimi akterji, predvsem uslužbenci državnih uprav, s katerimi sodeluje na operativni ravni;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

13.  je seznanjen z obstoječimi ukrepi in stalnimi prizadevanji Eurojusta za preglednost ter preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov; obžaluje, da je njegova politika takšna, da objavlja izjave o neobstoju nasprotja interesov upravnega direktorja in članov upravnega odbora, ne pa izjav o interesih; poziva k objavi izjav o interesih;

14.  ugotavlja, da je Eurojust junija 2018 sprejel interna pravila za prijavljanje nepravilnosti na podlagi vzorčnih pravil Komisije; poziva ga, naj posreduje podrobnosti o primerih prijave nepravilnosti v letu 2017, če obstajajo, ter o njihovi obravnavi; poudarja, kako pomembno je ozaveščanje in usposabljanje uslužbencev, saj se s tem spodbuja pozitivno in zaupanja polno okolje, v katerem se žvižgaštvo sprejema kot del podjetniške kulture;

15.  obžaluje, da je bilo priporočilo, ki ga je leta 2010 podalo Računsko sodišče, da je treba razmisliti o ponovni opredelitvi vlog in pristojnosti upravnega direktorja in kolegija Eurojusta, da bi preprečili prekrivanje pristojnosti na podlagi sklepa o ustanovitvi(15), leta 2017 še zmeraj odprto; se zaveda, da Eurojust ni pristojen za to vprašanje, vendar sta ga sozakonodajalca obravnavala v okviru pregleda njegovega mandata; pozdravlja sprejetje Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta(16) in pričakuje, da se bodo ta vprašanja rešila z novo strukturo in razjasnitvijo vlog in pristojnosti, vključno z novim izvršnim odborom;

Notranja kontrola

16.  ugotavlja, da je Eurojust leta 2017 na predlog službe za notranjo revizijo svoje računovodsko osebje izločil iz enote za proračun, finance in javna naročila, da bi povečal njihovo neodvisnost; poleg tega ugotavlja, da računovodjo, ki je vodja računovodske pisarne, imenuje kolegij Eurojusta;

Druge pripombe

17.  ugotavlja, da se je Eurojust junija 2017 uspešno preselil v nove prostore, pri čemer se ni zmanjšala njegova operativna zmogljivost, ter da so bili pravočasno izvedeni vsi potrebni finančni, varnostni, pravni in drugi praktični ukrepi; ugotavlja, da je bilo za naložbe v nove prostore za leto 2017 namenjenih 11.130.000 EUR, od tega pa je bilo do 31. decembra 2017 plačanih 8.790.000 EUR (79 %); poziva Eurojust, naj v zvezi s tem poroča organu za podelitev razrešnice;

o

o o

18.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(17) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

17.1.2019

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017

(2018/2186(DEC))

Pripravljavec mnenja: Romeo Franz

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Eurojusta pošteno prikazujejo finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter da so njegove transakcije zakonite in pravilne;

2.  pozdravlja, da Računsko sodišče ni imelo pripomb v zvezi z izvrševanjem proračuna Eurojusta za leto 2017; zlasti pozdravlja, da je bila zaključena večina priporočil, ki jih je za prejšnja leta podalo Računsko sodišče; poudarja predvsem, da Računsko sodišče od leta 2017 ne poroča več o čezmernem prenosu sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjega (2016) v sedanje leto (2017) za naslov II (odhodki za podporne dejavnosti);

3.  obžaluje, da Eurojust ne objavlja vseh svojih razpisov prostih delovnih mest na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), temveč le na lastnem spletnem mestu in v družbenih medijih; je seznanjen s pomisleki Eurojusta glede dodatnih stroškov za prevajanje, saj urad EPSO zahteva, da se razpisi prostih delovnih mest objavijo v vseh uradnih jezikih, a poudarja, da Eurojust razpiše le omejeno število prostih delovnih mest; se strinja z Računskim sodiščem, da bi bilo to koristno in primerno, saj bi z objavo na spletnem mestu urada EPSO povečali preglednost in prepoznavnost, državljanom Unije pa omogočili, da bi si lahko na enem mestu ogledali prosta delovna mesta različnih institucij in agencij Unije; zato zahteva, naj Eurojust svoje razpise prostih delovnih mest objavlja tudi na spletnem mestu urada EPSO; poziva Komisijo, naj razmisli, s katerimi ukrepi bi lahko zmanjšali stroške prevajanja razpisov za agencije, med drugim s sklenitvijo namenskega okvirnega dogovora s Prevajalskim centrom za organe Evropske unije (CdT);

4.  želi spomniti na pomen in dodano vrednost Eurojusta v boju proti organiziranemu kriminalu po vsej Evropi, zlasti pa na njegovo vlogo pri financiranju skupnih preiskovalnih skupin; v zvezi s tem pozdravlja, da sta Eurojust in Europol(18) pred kratkim sklenila nov memorandum o soglasju, v katerem so določeni merila in pogoji za finančno podporo dejavnostim skupnih preiskovalnih skupin, ki jo zagotavljata agenciji;

5.  obžaluje, da je bilo priporočilo, ki ga je leta 2010 podalo Računsko sodišče, naj se razmisli o ponovni opredelitvi vlog in pristojnosti upravnega direktorja in kolegija Eurojusta, da bi preprečili prekrivanje pristojnosti na podlagi sklepa o ustanovitvi(19), leta 2017 še zmeraj odprto; se zaveda, da Eurojust ni pristojen za to vprašanje, vendar sta ga sozakonodajalca obravnavala v okviru pregleda njegovega mandata; pozdravlja, da je bila sprejeta nova uredba o Eurojustu(20), in pričakuje, da se bodo ta vprašanja rešila z novo strukturo in razjasnitvijo vlog in pristojnosti, vključno z novim izvršnim odborom.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 161

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 161

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 161.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 161.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 279, 8.8.2018, str. 9.

(14)

Memorandum o soglasju o skupni določitvi pravil in pogojev za finančno podporo dejavnostim skupnih preiskovalnih skupin, ki sta ga Europol in Eurojust podpisala 1. junija 2018.

(15)

Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L 63, 6.3.2002, str. 1).

(16)

Uredba (EU) št. 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (UL L 295, 21.11.2018, str. 138).

(17)

Sprejeta besedila, P8_TA_PROV(2019)0000.

(18)

Memorandum o soglasju o skupni določitvi pravil in pogojev za finančno podporo dejavnostim skupnih preiskovalnih skupin, ki sta ga Europol in Eurojust podpisala 1. junija 2018.

(19)

Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L 63, 6.3.2002, str. 1).

(20)

Uredba (EU) št. 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (UL L 295, 21.11.2018, str. 138).

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov