Процедура : 2018/0190(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0156/2019

Внесени текстове :

A8-0156/2019

Разисквания :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0323

ДОКЛАД     ***I
PDF 473kWORD 174k
4.3.2019
PE 625.219v02-00 A8-0156/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Силвия Коста

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0366),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 167, параграф 5 и член 173, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0237/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по бюджети (A8-0156/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Културата, културното наследство и културното многообразие са изключително ценни за европейското общество от културна, екологична, социална и икономическа гледна точка и следва да бъдат насърчавани и подкрепяни. В Римската декларация от 25 март 2017 г., както и на Европейския съвет през декември 2017 г. бе посочено, че образованието и културата имат решаващо значение за изграждането на приобщаващи и сплотени общества и за поддържането на европейската конкурентоспособност.

(1)  Културата, изкуствата, културното наследство и културното многообразие са изключително ценни за европейското общество от културна, образователна, демократична, екологична, социална и икономическа гледна точка и от гледна точка на правата на човека и следва да бъдат насърчавани и подкрепяни. В Римската декларация от 25 март 2017 г., както и на Европейския съвет през декември 2017 г. бе посочено, че образованието и културата имат решаващо значение за изграждането на приобщаващи и сплотени общества и за поддържането на европейската конкурентоспособност.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Тези ценности се потвърждават допълнително и намират своето отражение в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата правна стойност като Договорите, както е посочено в член 6 от ДЕС.

(2)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Тези ценности се потвърждават допълнително и намират своето отражение в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), която има същата правна стойност като Договорите, както е посочено в член 6 от ДЕС. По-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация са заложени в член 11 от Хартата, а свободата на изкуствата и науките е заложена в член 13 от Хартата.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В Съобщението на Комисията относно новата европейска програма за култура15 допълнително се посочват целите на Съюза в секторите на културата и творчеството. Целта му е да се оползотвори потенциалът на културата и културното многообразие за постигане на социално сближаване и благосъстояние, като се стимулира трансграничното измерение на секторите на културата и творчеството, подкрепя се способността им да се развиват и се насърчава основаното на култура творчество в образованието и иновациите, както и техният потенциал за създаване на работни места и растеж и за укрепване на международните отношения в сферата на културата. Програма „Творческа Европа“, заедно с други програми на Съюза, следва да способства за осъществяването на новата европейска програма за култура. Това е също така в съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, която влезе в сила на 18 март 2007 г. и по която Съюзът е страна.

(4)  В Съобщението на Комисията относно новата европейска програма за култура15 допълнително се посочват целите на Съюза в секторите на културата и творчеството. Целта му е да се оползотвори потенциалът на културата и културното многообразие за постигане на социално сближаване и благосъстояние, като се стимулира трансграничното измерение на секторите на културата и творчеството, подкрепя се способността им да се развиват и се насърчава основаното на култура творчество в образованието и иновациите, както и техният потенциал за създаване на работни места и растеж и за укрепване на международните отношения в сферата на културата. Програма „Творческа Европа“, заедно с други програми на Съюза, следва да способства за осъществяването на новата европейска програма за култура, като взема предвид факта, че присъщата на културата и на художественото изразяване стойност следва винаги да се опазва и насърчава и че художественото творчество е в основата на проектите за сътрудничество. Подкрепата за изпълнението на тази нова европейска програма за култура е също така в съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, която влезе в сила на 18 март 2007 г. и по която Съюзът е страна.

__________________

__________________

15 СОМ(2018) 267 final.

15 СОМ(2018) 267 final.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Политиките на ЕС ще допълнят и ще добавят стойност на интервенцията на държавите членки в тази област в областта на културата и творчеството. Въздействието на политиките на Съюза следва да се оценява редовно, като се отчитат качествени и количествени показатели, като например ползите за гражданите, активното участие на гражданите, ползите за икономиката на Съюза от гледна точка на растежа и работните места и добавените ползи в други сектори на икономиката, както и за уменията и компетенциите на хората, които работят в секторите на културата и творчеството.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Цели на настоящата програма са защитата и развитието на културното наследство на Европа. Тези цели са признати и за присъща характеристика на правото на знания за културното наследство и на участие в културния живот, залегнало в Рамковата конвенция на Съвета на Европа за стойностите на културното наследство за обществото (Конвенцията от Фаро), която влезе в сила на 1 юни 2011 г. В тази конвенция се подчертава ролята на културното наследство за изграждането на едно мирно и демократично общество и за процесите на устойчиво развитие и насърчаване на културното многообразие.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Популяризирането на европейското културно многообразие зависи от съществуването на процъфтяващи и устойчиви сектори на културата и творчеството, които са в състояние да създават, реализират и разпространяват своите произведения сред широка и разнообразна европейска публика. По този начин се разширява техният стопански потенциал и се допринася за устойчивия растеж и за създаването на работни места. Освен това насърчаването на творчеството допринася за засилване на конкурентоспособността и за стимулиране на иновациите в промишлените вериги за създаване на стойност. Въпреки отбелязания напоследък напредък, европейският пазар на културни и творчески произведения продължава да е фрагментиран по национален и езиков признак, което не позволява на секторите на културата и творчеството да се възползват в пълна степен от европейския единен пазар, и по-специално от цифровия единен пазар.

(5)  Популяризирането на европейското културно многообразие и на познанията за общите корени се основава на свободата на художествено изразяване, способностите и уменията на хората на изкуството и културните деятели, на съществуването на процъфтяващи и устойчиви сектори на културата и творчеството в частната и в публичната сфера и на способността им да създават произведения, да бъдат иновативни и да реализират и разпространяват своите произведения сред широка и разнообразна европейска публика. По този начин се разширява техният стопански потенциал, увеличава се достъпът до творческото съдържание, художествените изследвания и творчеството и те се популяризират и се допринася за устойчивия растеж и за създаването на работни места. Освен това насърчаването на творчеството и новите познания допринасят за засилване на конкурентоспособността и за стимулиране на иновациите в промишлените вериги за създаване на стойност. Следва да се приеме един по-широк подход към образованието в сферата на изкуствата и културата и към художествените изследвания, като се премине от подхода НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика) към подход НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). Въпреки отбелязания напоследък напредък по отношение на подпомагането на превода и субтитрирането европейският пазар на културни и творчески произведения продължава да е фрагментиран по национален и езиков признак. Като се зачитат специфичните особености на всеки пазар, може да се направи повече, за да се позволи на секторите на културата и творчеството да се възползват в пълна степен от европейския единен пазар, и по-специално от цифровия единен пазар, включително като се вземе предвид защитата на правата върху интелектуална собственост.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Цифровата трансформация представлява промяна на парадигмата и е едно от най-големите предизвикателства за секторите на културата и творчеството. Цифровите иновации промениха навиците, отношенията и моделите на производство и потребление както на личностно, така и на социално равнище, и те следва да дадат тласък на културното и творческото изразяване и на културните и творческите послания, като се зачита специфичната стойност на секторите на културата и творчеството в цифровата среда.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Програмата следва да взема предвид двойствения характер на секторите на културата и творчеството, като отчита присъщата и художествената стойност на културата, от една страна, и икономическата стойност на тези сектори, от друга, включително техния цялостен принос за растежа и конкурентоспособността, творчеството и иновациите. Това изисква силни европейски сектори на културата и творчеството, по-специално жизнена европейска аудио-визуална индустрия с оглед на нейния капацитет да достига до широка публика и нейното икономическо значение, в това число за другите творчески сектори, както и за културния туризъм. Конкуренцията на световните аудио-визуални пазари обаче се засили допълнително с все по-голямото навлизане на цифровите технологии в сектора, като например промените в медийното производство, потреблението и нарастващата роля на глобалните платформи за разпространението на съдържание. Ето защо е необходимо да се увеличи подкрепата за европейската индустрия.

(6)  Програмата следва да взема предвид двойствения характер на секторите на културата и творчеството, като отчита присъщата и художествената стойност на културата, от една страна, и икономическата стойност на тези сектори, от друга, включително техния цялостен принос за растежа и конкурентоспособността, творчеството, иновациите, междукултурния диалог, социалното сближаване и създаването на знания. Това изисква силни европейски сектори на културата и творчеството както в стопанската, така и в нестопанската сфера на дейност, по-специално жизнена европейска аудио-визуална индустрия с оглед на нейния капацитет да достига до широка публика на местно и национално равнище и на равнището на Съюза и нейното икономическо значение, в това число за другите творчески сектори, както и за културния туризъм и регионалното, местното и градското развитие. Конкуренцията на световните аудио-визуални пазари обаче се засили допълнително с все по-голямото навлизане на цифровите технологии в сектора, като например промените в медийното производство, потреблението и нарастващата роля на глобалните платформи за разпространението на съдържание. Ето защо е необходимо да се увеличи подкрепата за европейската индустрия.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Активното европейско гражданско участие, споделените ценности, творчеството и иновациите се нуждаят от солидна основа, върху която да могат да се развиват. Програмата следва да подкрепя кинематографичното и аудио-визуалното образование, по-специално сред непълнолетните и младите хора.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните сектори, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специфични подходи в рамките на направление, посветено на аудио-визуалния сектор, направление, посветено на другите сектори на културата и творчеството, и междусекторно направление.

(7)  За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните сектори и предизвикателствата пред тях, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специфични подходи в рамките на направление, посветено на аудио-визуалния сектор, направление, посветено на другите сектори на културата и творчеството, и междусекторно направление. Програмата следва да осигурява еднаква подкрепа за всички сектори на културата и творчеството чрез хоризонтални схеми, насочени към общи потребности. Въз основа на пилотни проекти, подготвителни действия и проучвания в рамките на програмата следва да се изпълняват и секторните действия, изброени в приложението към настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Музиката във всичките ѝ форми и проявления, и по-специално съвременната музика, е важен компонент на културното, художественото и икономическото наследство на Съюза. Тя е елемент на социалното сближаване, мултикултурната интеграция и социализацията на младежта и служи като ключов инструмент за разширяване на културата, включително културния туризъм. Поради това музикалният сектор следва да представлява специален фокус на специфичните действия, провеждани като част от направление „КУЛТУРА“ в рамките на настоящия регламент, по отношение на разпределението на финансовите средства и целенасочените действия. Поканите за представяне на предложения и инструментите, съобразени с конкретните потребности на музикалния сектор, следва да спомогнат за повишаване на конкурентоспособността му и за справяне с някои от специфичните предизвикателства, пред които той е изправен.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Необходимо е да се засили подкрепата на Съюза в областта на международните културни отношения. Програмата следва да допринесе за постигането на третата стратегическа цел на новата европейска програма за култура чрез използването на културата и междукултурния диалог като двигатели за устойчиво социално и икономическо развитие. В Съюза и по целия свят градовете са движещата сила на новите политики в областта на културата. Голям брой творчески общности са обединени в центрове, инкубатори и специално обособени места по целия свят. Съюзът следва да играе дейна роля в обединяването в мрежи на тези общности от Съюза и трети държави и в насърчаването на мултидисциплинарното сътрудничество в областта на художествените, творческите и цифровите умения.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Междусекторното направление има за цел да развива потенциала на сътрудничеството между различните сектори на културата и творчеството. От съвместен хоризонтален подход могат да бъдат извлечени ползи от гледна точка на трансфера на знания и административната ефективност.

(8)  Междусекторното направление има за цел да потърси отговор на общите предизвикателства и да развива потенциала на сътрудничеството между различните сектори на културата и творчеството. От съвместен хоризонтален подход могат да бъдат извлечени ползи от гледна точка на трансфера на знания и административната ефективност.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В аудио-визуалния сектор е необходима намеса на Съюза, която да съпътства политиките на Съюза за цифровия единен пазар. Това се отнася най-вече за модернизирането на уредбата на авторските права и за предложения регламент относно онлайн предаванията на излъчващите организации16, както и за предложението за изменение на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета17. С тях се цели да се увеличи капацитетът на европейските участници в аудио-визуалния сектор да финансират, реализират и разпространяват произведения, които да бъдат достатъчно видими в различните налични медии (като например телевизията, киното или видеото по заявка) и са привлекателни за публиката на все по-отворения и конкурентен пазар в Европа и извън нея. Подкрепата следва да се увеличи, за се отразят последните развития на пазара, най-вече по-силната позиция на глобалните платформи за разпространение в сравнение с националните радио- и телевизионни оператори, традиционно инвестиращи в производството на европейски произведения.

(9)  В аудио-визуалния сектор е необходима намеса на Съюза, която да съпътства политиките на Съюза за цифровия единен пазар. Това се отнася най-вече за модернизирането на уредбата на авторските права, за предложения регламент относно онлайн предаванията на излъчващите организации16 и за Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета17. С тях се цели да се увеличи капацитетът на европейските участници в аудио-визуалния сектор да създават, финансират, реализират и разпространяват произведения в различни формати в различните налични медии (като например телевизията, киното или видеото по заявка) и да бъдат привлекателни за публиката на все по-отворения и конкурентен пазар в Европа и извън нея. Подкрепата следва да се увеличи, за се отразят последните развития на пазара, най-вече по-силната позиция на глобалните платформи за разпространение в сравнение с националните радио- и телевизионни оператори, традиционно инвестиращи в производството на европейски произведения.

__________________

__________________

16 СОМ(2016) 594 final

16 СОМ(2016) 594 final

17 COM/2016/0287 final

17 Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия (ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 69).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Специалните действия по програма „Творческа Европа“, като например Знака за европейско наследство, Европейските дни на наследството, европейските награди в областта на съвременната музика, рок и поп музиката, литературата, културното наследство и архитектурата, както и инициативата „Европейски столици на културата“ достигат пряко до милиони европейски граждани, доказвайки социалните и икономическите ползи от европейските политики в областта на културата, поради което следва да бъдат запазени и по възможност разширени.

(10)  Специалните действия по програма „Творческа Европа“, като например Знака за европейско наследство, Европейските дни на наследството, европейските награди в областта на съвременната музика, рок и поп музиката, литературата, културното наследство и архитектурата, както и инициативата „Европейски столици на културата“ достигат пряко до милиони европейски граждани, доказвайки социалните и икономическите ползи от европейските политики в областта на културата, поради което следва да бъдат запазени и по възможност разширени. По програмата следва да се подкрепят дейности за изграждане на мрежа на обектите със Знак за европейско наследство.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Програма „Творческа Европа“ съгласно Регламент № 1295/2013 стимулира създаването на иновативни и успешни проекти, генериращи добри практики по отношение на транснационалното европейско сътрудничество в секторите на творчеството и културата. Това от своя страна доведе до повишаване на европейското културно многообразие за публиката и до реализиране на социалните и икономическите ползи от европейските политики в областта на културата. За да са още по-ефективни, тези примери за успех следва да се изтъкват и когато е възможно, да се разширяват.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Участниците от всички равнища в секторите на културата и творчеството следва да участват активно в постигането на целите на програмата и в по-нататъшното ѝ развитие. Тъй като опитът с официалното ангажиране на заинтересованите страни в модела на основано на участието управление на Европейската година на културното наследство, учредена с Решение (ЕС) 2017/864 на Европейския парламент и на Съвета, се оказа ефикасен за интегрирането на културата, препоръчително е този модел да се приложи и към програмата. Този модел на основано на участието управление следва да включва хоризонтален подход с оглед на създаването на полезни взаимодействия между различните програми и инициативи на Съюза в областта на културата и творчеството.

 

___________________

 

Решение (ЕС) 2017/864 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно Европейска година на културното наследство (2018 г.), (OВ L 131, 20.5.2017 г., стр. 1).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  Като част от специалните действия по програмата следва да се включи водещо междусекторно действие, чиято цел е да се представи на държавите членки и на трети държави европейското творчество и културно многообразие. С това действие, чрез присъждането на специална награда, следва да се подчертаят високите постижения на творчеството, основано на европейската култура, при насърчаването на междусекторните иновации в икономиката като цяло.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Културата е жизненоважна, за да бъдат общностите по-сплотени и приобщаващи. В контекста на миграционния натиск културата играе важна роля за интеграцията на мигрантите, като спомага те да се почувстват част от приемащото ги общество и да се установят добри отношения между мигрантите и новите общности.

(11)  Културата е от ключово значение за укрепването на приобщаващите, сплотени и разумни общности, за съживяването на териториите и за насърчаването на социалното приобщаване на хората с неравностоен социален произход. В контекста на проблемите, свързани с миграцията, и предизвикателствата пред интеграцията културата играе основополагаща роля за създаването на приобщаващи пространства за междукултурен диалог и за интеграцията на мигрантите и бежанците, като спомага те да се почувстват част от приемащото ги общество и да се установят добри отношения между мигрантите и новите общности.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Културата предвижда и насърчава икономическата, социалната и екологичната устойчивост. Поради това тя следва да бъде в основата на стратегиите за политическо развитие. Следва да бъде подчертан приносът на културата за благосъстоянието на обществото като цяло. Поради това в съответствие с Декларацията от Давос от 22 януари 2018 г., озаглавена „Към висококачествено застроена среда (Baukultur) в Европа“, следва да се предприемат стъпки за насърчаване на нов интегриран подход към оформянето на висококачествено застроена среда, който да се корени в културата, да укрепва социалното сближаване, да гарантира устойчива околна среда и да допринася за здравето и благосъстоянието на населението като цяло. Този подход не следва да поставя акцент само върху градските райони, а да се съсредоточи преди всичко върху взаимосвързаността на периферните, отдалечените и селските райони. В концепцията за Baukultur се включват всички фактори, които оказват пряко въздействие върху качеството на живот на гражданите и общностите, като така се насърчават по много конкретен начин приобщаването, сближаването и устойчивостта.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  От първостепенно значение е да се осигури по-добър достъп на хората с увреждания до културата, включително до културни и аудио-визуални стоки и услуги, като инструменти за насърчаване на пълната им личностна реализация и активно участие, и по този начин да се допринесе за изграждане на истинско приобщаващо общество, основано на солидарността. Поради това с програмата следва да поощрява и засилва културното участие в цяла Европа, по-специално на хората с увреждания и хората в неравностойно положение, както и на жителите на селските и отдалечените региони.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Творческата свобода е в основата на жизнените културни и творчески индустрии, включително в сектора на новинарските медии. Програмата следва да насърчава междусекторните дейности и сътрудничеството между аудио-визуалния сектор и издателския сектор, за да се поощри плурализмът на медийната среда.

(12)  Свободата на художествено и културно изразяване, свободата на изразяване и плурализмът на медиите са в основата на жизнените културни и творчески сектори и сектора на новинарските медии. Програмата следва да насърчава междусекторните дейности и сътрудничеството между аудио-визуалния сектор и издателския сектор с цел да се поощри плурализмът и независимостта на медийната среда в съответствие с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Програмата следва да предоставя подкрепа за новите медийни специалисти и да насърчава развитието на критично мислене сред гражданите чрез насърчаване на медийната грамотност, по-специално сред младите хора.

 

__________________

 

Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Що се отнася до развитието на умения, ученето, междукултурната осведоменост, съвместното създаване, съвместните продукции, движението и разпространението на произведения на изкуството, участието в международни събития като панаири и фестивали, мобилността на хората на изкуството и на работещите в сферата на културата е основна предпоставка, за да бъдат секторите на културата и творчеството в Европа по-добре свързани, по-силни и по-устойчиви. Тази мобилност често се възпрепятства от липсата на правен статут, трудностите при получаването на визи и продължителността на разрешенията, риска от двойно данъчно облагане и несигурните и нестабилни условия на социално осигуряване.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  В съответствие с членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) програмата следва да включва във всичките си дейности цели, свързани с интегрирането на принципа на равенство между половете и недопускането на дискриминация, и по целесъобразност тя следва да определя подходящи критерии за баланс между половете.

(13)  В съответствие с членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) програмата следва да включва във всичките си дейности цели, свързани с интегрирането на принципа на равенство между половете и недопускането на дискриминация, и по целесъобразност тя следва да определя подходящи критерии за баланс между половете и за многообразие. Програмата следва да се стреми да гарантира, че участието в програмата и проектите, осъществявани в рамките на програмата, обхваща и отразява многообразието на европейското общество. Дейностите, осъществявани по програмата, следва да се наблюдават и докладват, за да се осигури изпълнението на програмата в това отношение и да се предостави възможност на създателите на политики да вземат по-добре информирани решения по отношение на бъдещите програми.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Жените имат осезаемо присъствие в сферата на изкуствата и културата в Европа като автори, специалисти, преподаватели и като публика с нарастващ достъп в областта на културата. Както се вижда обаче от научните изследвания и проучванията, като например Европейската аудио-визуална мрежа за жените филмови продуценти, и от проекта „We Must“ в областта на музиката, съществуват различия в заплащането на жените и мъжете и за жените е по-малко вероятно да реализират своите произведения и да участват в процеса на вземане на решения в културните, художествените и творческите институции. Поради това е необходимо да се насърчава талантът на жените и да се разпространяват техните произведения.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  В съответствие със заключенията, направени след Европейската година на културното наследство (2018 г.), програмата следва да засили капацитета на сектора за сътрудничество и застъпничество чрез подкрепа за дейностите, произтичащи от Европейската година на културното наследство (2018 г.), и чрез извършване на преглед на тази година. Във връзка с това следва да се обърне внимание на изявлението на Съвета на министрите на културата от ноември 2018 г. и на изявленията, направени по време на церемонията за закриване на тази европейска година, проведена от Съвета на 7 декември 2018 г. Програмата следва да допринесе за дългосрочното устойчиво съхраняване на европейското културно наследство чрез действия за подкрепа на занаятчиите, владеещи традиционните занаяти, свързани с възстановяването на културното наследство.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В съответствие със Съобщението на Комисията за интегриран подход към културното наследство на Европа от 22 юли 2014 г.19 значимите политики и инструменти следва да бъдат мобилизирани за извличане на дългосрочна и устойчива стойност на европейското културно наследство, както и за развиването на по-интегриран подход към неговото опазване, валоризация и подкрепа.

(15)  В съответствие със Съобщението на Комисията за интегриран подход към културното наследство на Европа от 22 юли 2014 г.19 значимите политики и инструменти следва да бъдат мобилизирани за извличане на дългосрочна и устойчива стойност на европейското минало, настоящо, материално, нематериално и цифрово културно наследство, както и за развиването на по-интегриран подход към неговото опазване, съхраняване, адаптивна повторна употреба, разпространение, валоризация и подкрепа чрез подкрепа за висококачествено и координирано споделяне на професионални знания и разработване на общи висококачествени стандарти за сектора и мобилност за специалистите в сектора. Културното наследство е неразделна част от европейското сближаване и подпомага връзката между традициите и иновациите. Опазването на културното наследство и подпомагането на хората на изкуството, на творците и на занаятите следва да бъде приоритет на програмата.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477 final

19 COM/2014/0477 final

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Програмата следва да допринася за ангажираността и участието на гражданите и организациите на гражданското общество в културата и обществото, за популяризирането на образованието в областта на културата и за осигуряването на публичен достъп до културното знание и културното наследство. Програмата следва също така да насърчава качеството и иновациите в създаването и съхраняването, включително чрез полезни взаимодействия между културата, изкуствата, науката, научните изследвания и технологиите.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  В съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии подкрепата за секторите на културата и творчеството следва да бъде хоризонтален въпрос. Проектите следва да бъдат интегрирани в цялата програма, така че да бъдат подкрепени нови бизнес модели и умения, традиционно ноу-хау, както и превръщането на творчески и интердисциплинарни решения в икономическа и социална стойност. Освен това следва да бъдат изцяло използвани потенциални полезни взаимодействия между политиките на ЕС с цел да се използва ефективно наличното финансиране по програмите на Съюза, като например програма „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа, програма „Еразъм+“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI), Програма InvestEU.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Третите държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат да участват също и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, с която на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата да се предоставят необходимите права и достъп, за да упражняват изцяло съответните си правомощия.

(18)  Третите държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат да участват също и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, с която на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата да се предоставят необходимите права и достъп, за да упражняват изцяло съответните си правомощия. Вноските на трети държави в програмата следва да се отчитат на годишна основа пред бюджетния орган.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  От самото си създаване Европейската филмова академия е натрупала уникален опит и разполага с единствена по рода си позиция за създаване на паневропейска общност на филмовите творци и професионалисти, за насърчаване и разпространение на европейските филми отвъд националните граници и за разгръщане на една наистина европейска публика. Поради това тя следва да бъде допустима за пряко подпомагане от Съюза.

(22)  От самото си създаване Европейската филмова академия допринася посредством своя специален опит и единствена по рода си позиция за развитието на паневропейска общност на филмовите творци и професионалисти, за популяризиране и разпространение на европейските филми отвъд националните граници и за насърчаване на привличането на международна публика от всички възрасти. Поради това тя следва по изключение да бъде допустима за пряко подпомагане от Съюза в контекста на сътрудничеството си с Европейския парламент във връзка с връчването на филмовата награда „ЛУКС“. Прякото подпомагане обаче трябва да бъде обвързано с преговори по споразумение за сътрудничество между двете страни, с конкретни задачи и цели, и предоставянето на това подпомагане трябва да е възможно едва след сключването на такова споразумение. Това не възпрепятства Европейската филмова академия да кандидатства за финансиране за други инициативи и проекти в рамките на различните направления на програмата.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  От самото си създаване Младежкият оркестър на Европейския съюз е натрупал уникален опит в поощряването на междукултурния диалог, взаимното уважение и разбирателството чрез културата. Младежкият оркестър на Европейския съюз се отличава с това, че той е европейски оркестър, който надхвърля културните граници и се състои от млади музиканти, подбрани в съответствие с взискателни художествени критерии чрез стриктен процес на годишно прослушване във всички държави членки. Поради това той следва да бъде допустим за пряко подпомагане от Съюза.

(23)  От самото си създаване Младежкият оркестър на Европейския съюз е натрупал уникален опит в поощряването на богатото европейско музикално наследство, достъпа до музика и междукултурния диалог и взаимното уважение и разбирателството чрез културата, както и в повишаването на професионализма на младите музиканти, предоставяйки им възможност да придобият необходимите умения за професионално развитие в сектора на културата и творчеството. Държавите членки и институциите на Съюза, включително поредните председатели на Комисията и на Европейския парламент, признаха приноса на Младежкия оркестър на Европейския съюз. Младежкият оркестър на Европейския съюз е уникален с това, че той е европейски оркестър, който надхвърля културните граници и се състои от млади музиканти, подбрани в съответствие с взискателни художествени критерии чрез стриктен и прозрачен процес на годишно прослушване във всички държави членки. Поради това той следва по изключение да бъде допустим за пряко подпомагане от Съюза въз основа на специфични задачи и цели, които следва да бъдат определени от Комисията и да бъдат подлагани на редовна оценка от нея. За да си осигури това подпомагане, Младежкият оркестър на Европейския съюз следва да повиши своята видимост, да се стреми да постигне по-балансирано представителство на музиканти от всички държави членки в оркестъра и да диверсифицира приходите си, като активно търси финансово подпомагане от източници, различни от финансирането от ЕС.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията не следва да се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.

(26)  Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията не следва да се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност и да са подходящи за конкретните проекти, които подкрепят. Програмата следва не само да взема предвид икономическата стойност на проектите, но също така и тяхното културно и творческо измерение, както и спецификата на съответните сектори.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  Финансирането по програми, създадени с Регламент.../... [Регламент за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество и Регламент.../... [ИПП ІІІ]], следва да се използва и за финансиране на дейности, попадащи в международното измерение на програмата. Тези действия следва да се прилагат в съответствие с настоящия регламент.

 

__________________

 

2018/0243 (COD).

 

2018/0247 (COD)

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Едно от най-големите предизвикателства за секторите на културата и творчеството е достъпът им до финансиране, позволяващо дейностите им да се разгръщат, както и запазването или повишаването на тяхната конкурентоспособност или развитието им в международен план. Политическите цели на настоящата програма следва да се изпълняват също така посредством финансови инструменти и бюджетна гаранция в рамките на компонента(ите) на политиката на фонд InvestEU.

(27)  Секторите на културата и творчеството са иновативни, устойчиви и отбелязващи растеж сектори на икономиката на Съюза, които генерират икономическа и културна стойност от интелектуална собственост и индивидуално творчество. Тяхната фрагментираност и нематериалният характер на техните активи обаче ограничават достъпа им до частно финансиране. Едно от най-големите предизвикателства за секторите на културата и творчеството е да се разшири достъпът им до финансиране, който е от съществено значение за растежа, запазването или повишаването на тяхната конкурентоспособност на международно равнище. Политическите цели на настоящата програма следва да се изпълняват също така посредством финансови инструменти и бюджетна гаранция, по-специално за МСП, в рамките на компонента(ите) на политиката на фонд InvestEU в съответствие с практиките, разработени в рамките на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, създаден с Регламент (ЕС) № 1295/2013.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Като се има предвид техническият експертен опит, необходим за оценяване на предложенията в рамките на конкретни действия по програмата, следва да се предвиди, когато е уместно, комисиите за оценка да бъдат съставени от външни експерти.

(28)  Въздействието, качеството и ефективността при изпълнението на проекта следва да представляват ключови критерии за оценка за подбора на въпросния проект. Като се има предвид техническият експертен опит, необходим за оценяване на предложенията в рамките на конкретни действия по програмата, следва да се предвиди, когато е уместно, комисиите за оценка да бъдат съставени от външни експерти, които следва да притежават професионален или управленски опит, свързан с областта на оценяваното заявление. Когато това е приложимо, следва да се взема предвид цялостната съгласуваност с целите за привличане на публиката и за многообразие.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Програмата следва да включва реалистична и управляема система от показатели за изпълнението, които да съпътстват нейните действия и чрез които да се осъществява постоянен мониторинг на изпълнението. Този мониторинг, както и информационните и комуникационните дейности във връзка с програмата и нейните действия следва да се основават на трите направления на програмата.

(29)  Програмата следва да включва реалистична и управляема система от количествени и качествени показатели за изпълнението, които да съпътстват нейните действия и чрез които да се осъществява постоянен мониторинг на изпълнението, като се взема под внимание присъщата стойност на изкуствата и на културата. Тези показатели за изпълнението следва да бъдат разработени със заинтересованите страни. Този мониторинг, както и информационните и комуникационните дейности във връзка с програмата и нейните действия следва да се основават на трите направления на програмата. Направленията следва да вземат предвид един или повече количествени и качествени показатели. Тези показатели следва да се оценяват в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Като се има предвид сложността и трудността на намирането, анализа и приспособяването на данни и на измерването на въздействието на политиките в областта на културата, както и на определянето на показателите, Комисията следва да засили сътрудничеството в рамките на своите служби, като например Съвместния изследователски център и Евростат, с цел събиране на подходящи статистически данни. Комисията следва да действа в сътрудничество с центровете за високи постижения в Съюза, националните статистически институти и организациите, които са от значение за културния и творческия сектор в Европа, и в сътрудничество със Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЮНЕСКО.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(32)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите на оператора на проекта за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално размерът на оператора и на проекта, разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  С цел да се оптимизират полезните взаимодействия между фондовете на Съюза и пряко управляваните инструменти, следва да се улесни осигуряването на подпомагане за операции, които вече са получили сертификата „Печат за високи постижения“.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  В съответствие с член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета28 физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(34)  В съответствие с член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета28 физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Ограниченията, произтичащи от отдалечеността на тези страни или територии, следва да бъдат взети предвид при изпълнението на програмата и тяхното ефективно участие следва да бъде подложено на мониторинг и редовна оценка.

__________________

__________________

28 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

28 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a)  В съответствие с член 349 от ДФЕС следва да бъдат предприети мерки за разширяване на участието на най-отдалечените региони във всички действия. Следва да се насърчават обменът по отношение на мобилността на хората на изкуството и техните произведения, както и сътрудничеството между хората и организациите от тези региони и съседни на тях държави. По този начин за тези хора ще бъде възможно да се възползват в еднаква степен от конкурентните предимства, които секторите на културата и творчеството могат да предложат, по-специално икономически растеж и заетост. Тези мерки следва да бъдат подложени на мониторинг и редовна оценка.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  За да се гарантира безпроблемното изпълнение на програмата, разходите, направени от бенефициера преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства, по-специално разходите, свързани с правата върху интелектуалната собственост, могат да се считат за допустими, при условие че са пряко свързани с изпълнението на ползващите се от подкрепа действия.

(36)  За да се гарантира непрекъснатост на предоставяната по програмата финансова подкрепа и за да се покрие нарастващият недостиг на финансиране, с който се сблъскват бенефициерите, разходите, направени от бенефициера преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства, по-специално разходите, свързани с правата върху интелектуалната собственост, следва да се считат за допустими, при условие че са пряко свързани с изпълнението на ползващите се от подкрепа действия.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)   За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за приемане на работните програми. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета. Целесъобразно е да се осигури правилното приключване на предходната програма, по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки за управлението ѝ, като например финансирането на техническата и административната помощ. Считано от [1 януари 2021 г.], посредством техническата и административната помощ следва да се гарантира, ако е необходимо, управлението на действия, които още не са завършени в рамките на предходната програма към [31 декември 2020 г.].

(38)   На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на приемането на работни програми. Целесъобразно е да се осигури правилното приключване на предходната програма, по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки за управлението ѝ, като например финансирането на техническата и административната помощ. Считано от [1 януари 2021 г.], посредством техническата и административната помощ следва да се гарантира, ако е необходимо, управлението на действия, които още не са завършени в рамките на предходната програма към [31 декември 2020 г.].

___________________________

 

  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  За да се гарантира ефективно и ефикасно изпълнение на програмата, Комисията следва да гарантира, че не се създава излишна бюрократична тежест за кандидатите нито на етапа на подаване на заявленията, нито на етапа на обработване на заявленията.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 38 б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38б) Следва да се обърне специално внимание на малките проекти и тяхната добавена стойност предвид спецификата на европейските сектори на културата и творчеството.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „сектори на културата и творчеството“ означава всички сектори, чиито дейности се основават на културни ценности или художествени и други индивидуални или колективни творчески форми на изразяване. Тези дейности може да включват разработването, създаването, производството, разпространението и съхраняването на стоки и услуги, които представляват културни, художествени или други творчески форми на изразяване, както и свързани с тях функции, като образование или управление. Те ще разполагат с потенциал за създаване на иновации и работни места, по-специално от интелектуална собственост. Секторите на културата и творчеството включват архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, аудио-визуална дейност (включително филми, телевизия, видеоигри и мултимедия), материално и нематериално културно наследство, дизайн (включително моден дизайн), фестивали, музика, литература, сценични изкуства, книги и издателска дейност, радио и изобразително изкуство;

(2)  „сектори на културата и творчеството“ означава всички сектори, чиито дейности се основават на културни ценности или художествени и други индивидуални или колективни творчески форми на изразяване и практики, независимо дали тези дейности са ориентирани към пазара или не. Тези дейности може да включват разработването, създаването, производството, разпространението и съхраняването на практики, стоки и услуги, които представляват културни, художествени или други творчески форми на изразяване, както и свързани с тях функции, като образование или управление. Много от тях разполагат с потенциал за създаване на иновации и работни места, по-специално от интелектуална собственост. Секторите на културата и творчеството включват архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, аудио-визуална дейност (включително филми, телевизия, видеоигри и мултимедия), материално и нематериално културно наследство, музика, литература, сценични изкуства, книги и издателска дейност, радио, изобразително изкуство, фестивали и дизайн, включително моден дизайн;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  да допринася за признаването и популяризирането на присъщата на културата стойност и да опазва и поощрява качеството на европейската култура и европейското творчество като отличително измерение на личностното развитие, образованието, социалното сближаване, свободата на изразяване и мнение и изкуствата, укрепвайки и разширявайки демокрацията, критичното мислене, чувството за принадлежност и гражданството, както и като източници за плуралистичните медии и културния ландшафт;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да насърчава европейското сътрудничество по въпросите на културното и езиковото многообразие и наследство;

a)  да насърчава европейското сътрудничество по въпросите на културното, художественото и езиковото многообразие, включително чрез засилване на ролята на хората на изкуството и културните деятели, качеството на европейското културно и художествено творчество и на общото материално и нематериално европейско културно наследство;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да повишава конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството, и по-специално аудио-визуалния сектор.

б)  да насърчава конкурентоспособността на всички сектори на културата и творчеството и да увеличава тяхната икономическа тежест, по-специално на аудио-визуалния сектор, чрез създаване на работни места и увеличаване на иновациите и творчеството в тези сектори.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да подобри икономическото, социалното и външното измерение на сътрудничеството на европейско равнище с цел да се развиват и популяризират културното многообразие и културното наследство на Европа и да засили конкурентоспособността на европейските сектори на културата и творчеството, както и да укрепи международните отношения в сферата на културата;

a)  да подобри икономическото, художественото, културното, социалното и външното измерение на сътрудничеството на европейско равнище с цел да се развиват и популяризират културното многообразие и материалното и нематериалното културно наследство на Европа, да засили конкурентоспособността и иновативността на европейските сектори на културата и творчеството и да укрепи международните отношения в сферата на културата;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  да насърчи секторите на културата и творчеството, включително аудио-визуалния сектор, да подкрепя творците, културните дейци, занаятчиите и участието на публиката, като се наблегне по-специално на равенството между половете и по-слабо представените групи;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да насърчи конкурентоспособността и възможностите за разрастване на европейската аудио-визуална индустрия;

б)  да насърчи конкурентоспособността, иновациите и възможностите за разрастване на европейския аудио-визуален сектор, по-специално на МСП, независимите продуцентски компании и организации в секторите на културата и творчеството, и да насърчи качеството на дейностите на европейския аудио-визуален сектор по устойчив начин, насочен към разработването на балансиран секторен и географски подход;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да насърчи сътрудничеството в областта на политиката и новаторските действия в подкрепа на всички направления на програмата, включително поощряването на разнообразието и плурализма на медийната среда, медийната грамотност и социалното приобщаване.

в)  да насърчи сътрудничеството в областта на политиката и иновативните действия, включително нови стопански и управленски модели и творчески решения, в подкрепа на всички направления на програмата и на всички сектори на културата и творчеството, включително защитата на свободата на художествено изразяване и поощряването на разнообразието, независимостта и плурализма на културната и медийната среди, медийната грамотност, цифровите умения, културното и художественото образование, равенството между половете, активното гражданство, междукултурния диалог, устойчивостта и социалното приобщаване, по-специално на хората с увреждания, включително чрез по-голяма достъпност на културните продукти и услуги;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  да насърчи мобилността на хората на изкуството и на работещите в секторите на културата и творчеството и разпространението на техните произведения;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  да предостави на секторите на културата и творчеството данни, анализи и подходящ набор от качествени и количествени показатели и да разработи последователна система от оценки и оценки на въздействието, включително оценки с междусекторно измерение.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „МЕЖДУСЕКТОРНО направление“, което обхваща дейности във всички сектори на културата и творчеството.

в)  „МЕЖДУСЕКТОРНО направление“, което обхваща дейности във всички сектори на културата и творчеството, включително в сектора на новинарските медии.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Европейска добавена стойност

 

Следва да се признае присъщата и икономическата стойност на културата и творчеството и да се зачитат качеството и плурализмът на ценностите и политиките на Съюза.

 

С програмата се подкрепят само действията и дейностите, които предлагат потенциална европейска добавена стойност и които допринасят за постигането на целите, посочени в член 3.

 

Европейската добавена стойност на действията и дейностите по програмата се осигурява например чрез:

 

a) транснационалния характер на действията и дейностите, които допълват регионалните, националните, международните програми и политики или други програми и политики на Съюза, и въздействието на тези действия и дейности върху достъпа на гражданите до културата и тяхното активно участие, както и върху образованието, социалното приобщаване и междукултурния диалог;

 

б) развитието и насърчаването на транснационалното и международното сътрудничество между участниците в сферата на културата и творчеството, включително хора на изкуството, специалисти в аудио-визуалната сфера, организации и МСП в секторите на културата и творчеството и аудио-визуални оператори, чиито усилия са насочени към стимулиране на намирането на по-всеобхватни, бързи, ефективни и дългосрочни отговори на глобалните предизвикателства, по-конкретно във връзка с цифровата трансформация;

 

в) икономиите от мащаба, растежа и заетостта, насърчавани чрез подкрепата от ЕС, които създават ефект на ливъридж за привличането на допълнителни средства;

 

г) осигуряването на еднакви условия на конкуренция в секторите на културата и творчеството, като се вземат предвид особеностите на различните държави, включително държави или региони с особено географско или езиково положение, например най-отдалечените региони, признати в член 349 от ДФЕС, и отвъдморските страни или територии под юрисдикцията на държава членка, включени в приложение II към ДФЕС;

 

д) разпространението на посланието за общите европейски корени и европейското многообразие.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  насърчаване на художественото изразяване и творчеството;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква -а а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aa)  развиване на талантите, способностите и уменията и стимулиране на сътрудничеството и иновациите по цялата верига на секторите на културата и творчеството, включително културното наследство;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  укрепване на трансграничното измерение и движение на европейските културни деятели, творци и творби;

a)  укрепване на трансграничното измерение, движението и осезаемата роля на европейските културни деятели и творци и техните творби, включително чрез програми за гостуване, турнета, мероприятия, ателиета, изложби и фестивали, както и улесняване на обмена на най-добри практики и подобряване на професионалните умения;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  увеличаване на участието в културни дейности в цяла Европа;

б)  увеличаване на достъпа, участието и осведомеността в областта на културата и привличане на по-голяма публика в цяла Европа, особено що се отнася до хората с увреждания или хората в неравностойно положение;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  насърчаване на устойчивостта на обществото и социалното приобщаване чрез културата и културното наследство;

в)  насърчаване на устойчивостта на обществото и подобряване на социалното приобщаване, междукултурния и демократичния диалог и културния обмен чрез изкуството, културата и културното наследство;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  увеличаване на капацитета на европейските сектори на културата и творчеството за просперитет и създаване на работни места и растеж;

г)  увеличаване на капацитета на европейските сектори на културата и творчеството за просперитет и иновации, за създаване на художествени произведения, за придобиване и развитие на ключови способности, знания, умения, за генериране на нови художествени практики и устойчиви работни места и растеж и за оказване на принос за местното и регионалното развитие;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  насърчаване на професионалния капацитет на хората в секторите на културата и творчеството, като чрез подходящи мерки се благоприятства за тяхното овластяване;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  укрепване на европейската идентичност и ценности чрез културна осведоменост, художествено образование и основано на култура творчество в образованието;

д)  укрепване на европейската идентичност, активното гражданство и усещането за принадлежност към общност и за споделяне на демократичните ценности чрез културна осведоменост, културно наследство, изява, критично мислене, художествено изразяване, видимост и признание на творците, изкуствата, образованието и основаното на култура творчество в рамките на формалното, неформалното и информалното учене през целия живот;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  насърчаване на изграждането на международен капацитет на европейските сектори на културата и творчеството, който да им позволява да бъдат активни на международно равнище;

е)  насърчаване на изграждането на международен капацитет на европейските сектори на културата и творчеството, включително на местните организации и микроорганизациите, който да им позволява да бъдат активни на международно равнище;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  допринасяне за глобалната стратегия на Съюза за международни отношения чрез дипломация в областта на културата.

ж)  допринасяне за глобалната стратегия на Съюза за международни отношения в сферата на културата чрез усилия да се осигури дългосрочното въздействие на стратегията посредством междуличностни контакти чрез културни мрежи, в рамките на гражданското обществото и чрез местни организации.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Като част от специфичните действия по направление „КУЛТУРА“ се поставя специален акцент върху музикалния сектор от гледна точка на финансовото разпределение и целенасочените действия. Съобразени с конкретните потребности на музикалния сектор инструменти и покани за представяне на предложения спомагат за повишаване на конкурентоспособността му и за справяне с някои от специфичните предизвикателства, пред които той е изправен.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  създаване на благоприятна среда за развиване на талантите и уменията и стимулиране на сътрудничеството и иновациите при създаването и производството на европейски аудио-визуални произведения;

a)  създаване на благоприятна среда за развиване на талантите, способностите и уменията и за използване на цифровите технологии, както и стимулиране на сътрудничеството, мобилността и иновациите при създаването и производството на европейски аудио-визуални произведения, включително на трансгранично равнище;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  увеличаване на кино- и онлайн разпространението и осигуряване на по-широк трансграничен достъп до европейските аудио-визуални произведения, включително чрез новаторски бизнес модели и използване на нови технологии;

б)  увеличаване на транснационалното и международното разпространение и онлайн и офлайн разпространението, и по-специално киноразпространението, на европейските аудио-визуални произведения в новата цифрова среда;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  предоставяне на по-широк достъп до аудио-визуалните произведения на Съюза за международната публика, по-специално чрез популяризиране, организиране на мероприятия, дейности за повишаване на филмовата грамотност и фестивали;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  подобряване на аудио-визуалното наследство и подпомагане и популяризиране на аудио-визуалните архиви и библиотеки и улесняване на достъпа до тях в качеството им на източници на памет, образование, повторно използване и нови бизнес модели, включително чрез най-новите цифрови технологии;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  популяризиране на европейските аудио-визуални произведения и оказване на съдействие за привличането на публика в цяла Европа и извън нея.

в)  популяризиране на европейските аудио-визуални произведения и подпомагане на привличането на публика на всякаква възраст, и по-специално на младата публика и хората с увреждания, с оглед на активното и законно ползване на аудио-визуални произведения в цяла Европа и извън нея и на споделянето на съдържание, създадено от потребителите, включително чрез насърчаване на филмовото и аудио-визуалното образование.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези приоритети ще намерят своето изражение в подкрепата за създаването, популяризирането, достъпа и разпространението на европейски произведения с потенциал да достигнат до широка публика в рамките на Европа и извън нея, като по този начин ще бъде възможно да се осъществи приспособяване към новостите на пазара и ще се спомогне за изпълнението на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги.

Тези приоритети ще намерят своето изражение в подкрепата за създаването, популяризирането, достъпа и разпространението на европейски произведения, които популяризират европейските ценности и допринасят за създаването на усещане за обща идентичност, с потенциал да достигнат до публика на всякаква възраст в рамките на Европа и извън нея, като по този начин ще бъде възможно да се осъществи приспособяване към новостите на пазара и ще се спомогне за изпълнението на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  осигуряване на подкрепа за междусекторното транснационално сътрудничество в областта на политиката, включително относно ролята на културата за социалното приобщаване, както и насърчаване на запознатостта с програмата и осигуряване на подкрепа за прехвърлимостта на резултатите;

a)  осигуряване на подкрепа за междусекторното транснационално сътрудничество в областта на политиката, включително относно насърчаване на ролята на културата за социалното приобщаване, по-специално по отношение на хората с увреждания и усъвършенстване на демокрацията, както и насърчаване на запознатостта с програмата и осигуряване на подкрепа за прехвърлимостта на резултатите, с цел да се популяризира програмата;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насърчаване на прилагането на новаторски подходи в секторите на културата и творчеството по отношение на създаването на съдържание, достъпа, разпространението и популяризирането;

б)  насърчаване на прилагането на новаторски подходи в секторите на културата и творчеството чрез обхващане както на пазарното, така и на непазарното измерение, по отношение на създаването на художествено съдържание и художествените изследвания, достъпа, разпространението и популяризирането, като се взема предвид защитата на авторското право;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  насърчаване на хоризонталните дейности, обхващащи няколко сектора и имащи за цел коригирането на структурните промени, пред които е изправен медийният сектор, включително постигане на по-голяма свобода, разнообразие и плурализъм на медийната среда, повишаване на качеството на журналистиката и медийната грамотност;

в)  насърчаване на хоризонталните дейности, обхващащи няколко сектора и имащи за цел приспособяването към структурните и технологичните промени, пред които е изправен медийният сектор, включително постигане на по-голяма степен на свобода, разнообразие и плурализъм на медиите, стимулиране на художествената и културната среда и подобряване на професионалната етика в журналистиката, критичното мислене и медийната грамотност, по-специално сред младите хора, чрез подпомагане на адаптирането към новите медийни инструменти и формати и борба срещу разпространението на дезинформация;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  създаване и предоставяне на подкрепа за бюрата на програмата, за да може тя да се популяризира в съответната държава и за да се стимулира трансграничното сътрудничество в секторите на културата и творчеството.

г)  създаване на бюра на програмата в участващите държави и предоставяне на подкрепа за активната им роля за популяризирането на програмата в съответните държави по справедлив и балансиран начин, включително чрез дейности чрез мрежи на местно равнище, както и оказване на подкрепа на кандидатите във връзка с програмата, предоставяне на основна информация относно други налични възможности за получаване на подкрепа в рамките на финансирани от Съюза програми и стимулиране на трансграничното сътрудничество и обмена на най-добри практики в секторите на културата и творчеството.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021–2027 г. възлиза на 1 850 000 000 EUR по текущи цени.

Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 – 2027 г. възлиза на 2 806 000 000 EUR по съпоставими цени.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  до 609 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а) (направление „КУЛТУРА“);

–  не по-малко от 33% за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а) (направление „КУЛТУРА“);

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  до 1 081 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б) (направление „МЕДИА“);

–  не по-малко от 58% за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б) (направление „МЕДИА“);

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  до 160 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква в) („МЕЖДУСЕКТОРНО направление“);

–  до 9% за дейностите, посочени в член 3, параграф 2, буква в) („МЕЖДУСЕКТОРНО направление“), което гарантира разпределение на финансови средства за всяко национално информационно бюро „Творческа Европа“ най-малко на същото равнище като разпределението на финансови средства, предвидено в Регламент (ЕО) № 1295/2013.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В допълнение към финансовия пакет, както е определен в параграф 1, и за да се насърчи международното измерение на програмата, е възможно да се осигури допълнителен финансов принос по линия на инструментите за външно финансиране [съседство, развитие и международно сътрудничество, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III)] в подкрепа на действия, които се изпълняват и управляват в съответствие с настоящия регламент. Този принос се финансира в съответствие с регламентите за създаване на тези инструменти.

3.  В допълнение към финансовия пакет, както е определен в параграф 1, и за да се насърчи международното измерение на програмата, е възможно да се осигури допълнителен финансов принос по линия на инструментите за външно финансиране [съседство, развитие и международно сътрудничество, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III)] в подкрепа на действия, които се изпълняват и управляват в съответствие с настоящия регламент. Този принос се финансира в съответствие с регламентите за създаване на тези инструменти и за него, както и за вноските на трети държави за програмата, се докладва ежегодно пред бюджетния орган.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В структурите на управление на програмите и във форумите на заинтересованите страни може да участват трети държави с цел да се улеснява обменът на информация.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Споразуменията с трети държави, асоциирани към програмата съгласно настоящия регламент, се улесняват чрез процедури, които са по-бързи от предвидените в Регламент (ЕС) № 1295/2013. Активно се насърчава сключването на споразумения с нови държави.

Обосновка

От решаващо значение е да се осигури участието на тези държави от самото начало на програмата, за да се гарантира нейното международно измерение.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Достъпът до програмата е отворен за международни организации, които осъществяват действия в областите, обхванати от програмата, в съответствие с Финансовия регламент.

1.  Достъпът до програмата е отворен за международни организации, които осъществяват действия в областите, обхванати от програмата, като например ЮНЕСКО, Съвета на Европа, чрез по-структурирано сътрудничество с културните маршрути и Евроимаж, обсерваторията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Световната организация за интелектуална собственост и ОИСР, въз основа на съвместния принос за постигането на целите на програмата в съответствие с Финансовия регламент.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Събиране на данни относно секторите на културата и творчеството

 

Комисията укрепва сътрудничеството в рамките на своите служби, като например Съвместния изследователски център и Евростат, с цел събиране на подходящи статистически данни за измерване и анализиране на въздействието на политиките в сферата на културата. За изпълнението на тази задача Комисията действа в сътрудничество с центрове за високи постижения в Европа и национални статистически институти и си сътрудничи със Съвета на Европа, ОИСР и Юнеско. По този начин тя ще допринесе за постигането на целите на направление „КУЛТУРА“ и ще следи отблизо развитието на политиката в областта на културата, като включва на ранен етап и заинтересованите страни в отразяването и адаптирането на общите за различните сектори показатели или на специфичните за отделните сфери на дейности показатели. Комисията докладва редовно на Европейския парламент за тези дейности.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.

3.  Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с дял Х от Финансовия регламент и процедурите, предвидени в [Регламента за InvestEU]. Специалният механизъм за гарантиране, създаден в рамките на „Творческа Европа“, продължава да функционира и съгласно [Регламента за InvestEU]; той взема предвид практиките за изпълнение, разработени в рамките на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, създаден чрез Регламент (ЕС) № 1295/2013.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Вноски във взаимен застрахователен механизъм може да покрият риска, свързан с възстановяването на средства, дължими от получателите, и те се смятат за достатъчна гаранция по Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите, посочени в [член X от] Регламент (ЕС) № ХХХ [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд].

4.  Вноските във взаимен застрахователен механизъм може да покрият риска, свързан с възстановяването на средства, дължими от получателите, и те се смятат за достатъчна гаранция по Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите, посочени в [член X от] Регламент (ЕС) № ХХХ [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд], които се основават на вече разработените практики за изпълнение и вземат предвид тези практики.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  С цел насърчаване на международното измерение на програмата програмите, създадени по силата на Регламент …/… [Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество] и Регламент …/… [ИПП III], допринасят финансово за действията, предвидени в настоящия регламент. Настоящият регламент се прилага за използването на тези програми, като се гарантира съответствието със съответните регламенти, които ги уреждат.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определя, ако е приложимо, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

1.  Програмата се изпълнява чрез годишните работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. Приемането на работните програми се предшества от консултации с различните заинтересовани страни, за да се гарантира, че планираните действия ще подпомогнат по възможно най-добрия начин отделните участващи сектори. В работните програми се определя, ако е приложимо, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране, които не изместват прякото финансиране под формата на безвъзмездни средства.

 

Общите и конкретните цели и съответстващите им приоритети на политиката и действията по програмата, както и отпуснатият бюджет за всяко действие, се посочват подробно в годишната работна програма. Годишната работна програма съдържа и примерен график за изпълнението.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение.

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, като допълва настоящия регламент чрез определянето на годишните работни програми.

Обосновка

Целта е да се поясни, че годишната работна програма е важна за определянето на действителните бюджетни приоритети.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  При формулирането на поканите за представяне на предложения може да се взема предвид необходимостта от осигуряване на подходяща подкрепа за малките проекти по направление „КУЛТУРА“ чрез мерки, които могат да включват по-високи проценти на съфинансиране.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  При отпускането на безвъзмездни средства се вземат предвид следните характеристики на съответния проект:

 

a)  качеството на проекта;

 

б)  въздействието;

 

в)  качеството и ефективността на изпълнението му.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията за оценка може да бъде съставена от външни експерти.

2.  Комисията за оценка може да бъде съставена от външни експерти. Нейните членове участват в заседанията чрез физическото си присъствие на място или дистанционно.

 

Експертите имат професионален опит, свързан с оценяваната сфера. Комисията за оценка може да поиска становището на експерти от държавата на подаване на заявлението.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Чрез дерогация от член [130, параграф 2] от Финансовия регламент и в надлежно обосновани случаи разходите, направени от бенефициера преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства, могат да се считат за допустими, при условие че те са пряко свързани с изпълнението на ползващите се от подкрепа действия и дейности.

3.  Чрез дерогация от член [130, параграф 2] от Финансовия регламент и в надлежно обосновани случаи разходите, направени от бенефициера преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства, се считат за допустими, при условие че те са пряко свързани с изпълнението на ползващите се от подкрепа действия и дейности.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Безвъзмездни средства може да се отпускат на следните субекти без покана за представяне на предложения:

5.  Безвъзмездни средства може по изключение да се отпускат на следните субекти без покана за представяне на предложения въз основа на конкретни мисии или цели, които трябва да се определят от Комисията и да бъдат подлагани на редовна оценка в съответствие с целите на програмата:

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Европейската филмова академия;

a)  Европейската филмова академия в контекста на сътрудничеството с Европейския парламент относно филмовата награда „ЛУКС“ въз основа на споразумение за сътрудничество, договорено между страните и подписано от тях, и в сътрудничество с „Europa Cinemas“; докато не бъде сключено споразумение за сътрудничество, съответните бюджетни кредити са включени в резерва;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Младежкия оркестър на Европейския съюз.

б)  Младежкия оркестър на Европейския съюз за неговите дейности, включително редовния подбор и обучението на млади музиканти от всички държави членки чрез програми, включващи престой, които предлагат мобилност и възможност за участие във фестивали и турнета в рамките на Съюза и на международно равнище и които допринасят за популяризирането на европейската култура отвъд националните граници и за професионалното развитие на младите музиканти в международен план, като стремежът е да има географско равновесие между участниците; Младежкият оркестър на Европейския съюз непрекъснато диверсифицира приходите си, като търси активно финансова подкрепа от нови източници и намалява зависимостта си от финансирането от Съюза; дейностите на Младежкия оркестър на Европейския съюз са в съответствие с целите и приоритетите на програмата и направление „КУЛТУРА“, по-специално що се отнася до привличането на публика.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В сътрудничество с държавите членки Комисията осигурява общата съгласуваност и взаимното допълване между програмата и съответните политики и програми, по-специално тези, които са свързани с баланса между половете, образованието, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, научните изследвания и иновациите, промишлеността и предприятията, селското стопанство и развитието на селските райони, околната среда и действията в областта на климата, сближаването, регионалната и селищната политика, държавната помощ и международното сътрудничество и развитие.

В сътрудничество с държавите членки Комисията осигурява общата съгласуваност и взаимното допълване между програмата и съответните политики и програми, по-специално политиките и програмите, които са свързани с баланса между половете, образованието, по-специално цифровото образование и медийната грамотност, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, особено що се отнася до маргинализираните групи и малцинствата, научните изследвания и иновациите, включително социалните иновации, промишлеността и предприятията, селското стопанство и развитието на селските райони, околната среда и действията в областта на климата, сближаването, регионалната и селищната политика, устойчивия туризъм, държавната помощ, мобилността и международното сътрудничество и развитие, включително с цел да се насърчи ефективното използване на публичните финансови средства.

 

Комисията гарантира, че когато процедурите, предвидени в [програмата InvestEU], се прилагат за целите на програмата, се вземат предвид практиките, разработени в рамките на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, създаден чрез Регламент (ЕС) № 1295/2013.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отговаря на минималните изисквания за качество на тази покана за представяне на предложения;

б)  отговаря на изискванията за високо качество на тази покана за представяне на предложения;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Предложенията, на които е присъден печат за високи постижения, могат да получат финансиране директно от други програми и от фондове съгласно Регламент [Регламент за общоприложимите разпоредби, COM(2018)0375] в съответствие с член 67, параграф 5 от него, при условие че тези предложения са в съответствие с целите на програмата. Комисията гарантира, че критериите за подбор и възлагане на проектите, които получават печата за високи постижения, са съгласувани, ясни и прозрачни за потенциалните бенефициери.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16а

 

Механизъм за гарантиране на секторите на културата и творчеството в рамките на InvestEU

 

1.  Финансовата подкрепа, предоставяна чрез новата програма InvestEU, се основава на целите и критериите на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, като се отчита спецификата на сектора.

 

2.  Програмата InvestEU предоставя:

 

a)  достъп до финансиране за МСП и микроорганизациите, малките и средните организации в секторите на културата и творчеството;

 

б)  гаранции за участващите финансови посредници от всяка държава, участваща в механизма за гарантиране;

 

в)  на участващите финансови посредници допълнителен експертен опит за извършването на оценка на рисковете, свързани с МСП и микроорганизациите, малките и средните организации и с проектите в секторите на културата и творчеството;

 

г)  обема на дълговото финансиране, предоставено на МСП и на микроорганизациите, малките и средните организации;

 

д)  на МСП и на микроорганизациите, малките и средните организации във всички региони и сектори възможността за изграждане на диверсифициран портфейл от заеми и за предлагане на план за маркетинг и рекламиране;

 

е)  следните видове заеми: инвестиции в материални и нематериални активи с изключение на лични обезпечения; прехвърляне на предприятия; оборотен капитал, например междинно финансиране, финансиране на дефицити, паричен поток и кредитни линии.

Обосновка

Необходимо е да се въведе позоваване на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, за да се защитят неговите принципи и постижения.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Направленията имат общ набор от качествени показатели. Всяко едно направление има специфичен набор от показатели.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата по отношение на изпълнението на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за разработване на разпоредби за рамка за мониторинг и оценка, включително изменения на приложение II с цел показателите да бъдат преразгледани или допълнени, когато това е необходимо за целите на мониторинга и оценката.

2.  За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата по отношение на изпълнението на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за разработване на разпоредби за рамка за мониторинг и оценка, включително изменения на приложение II с цел показателите да бъдат преразгледани или допълнени. Комисията приема делегиран акт относно показателите в срок до 31 декември 2022 г.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Наличните цифри за размера на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, които биха били необходими за финансиране на проектите, получили знака „Печат за високи постижения“, се съобщават всяка година на двете направления на бюджетния орган най-малко 3 месеца преди датата на публикуване на съответните им позиции по бюджета на Съюза за следващата година, в съответствие с общоприетия график за годишната бюджетна процедура.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.

2.  Междинният преглед на програмата се извършва в срок до 30 юни 2024 г.

 

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклада за междинната оценка в срок до 31 декември 2024 г.

 

При необходимост и въз основа на междинния преглед Комисията представя законодателно предложение за преразглеждане на настоящия регламент.

Обосновка

Целта е да се предвиди надежден и навременен междинен преглед.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от две години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от две години след края на периода, посочен в член 1, Комисията представя окончателна оценка на програмата.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността, и по-специално наименованието на програмата, а за действията, финансирани по линия на направление „МЕДИА“ – и логото на „МЕДИА“. Комисията разработва лого на „КУЛТУРА“, което да се използва за действия, финансирани по линия на направление „КУЛТУРА“.

Изменение    111

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  проекти за сътрудничество;

a)  транснационални проекти за сътрудничество, като се прави ясно разграничение между малките, средните по мащаб и големите проекти и се отделя специално внимание на микроорганизациите и малките организации в сферата на културата;

Изменение    112

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  мобилност на хората на изкуството и културните деятели и творците;

г)  мобилност на хората на изкуството и културните деятели и творците в рамките на тяхната транснационална дейност, включително покриване на разходи, свързани с художествена дейност, разпространение на художествени и културни произведения;

Изменение    113

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подкрепа за културните и творческите организации да извършват дейност в международен план;

д)  подкрепа за културните и творческите организации да извършват дейност в международен план и да развиват своя капацитет;

Изменение    114

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подкрепа за музикалния сектор: насърчаване на многообразието, творчеството и иновациите в музикалната сфера, по-специално разпространението на музикални репертоари в Европа и извън нея, дейностите за обучение и привличане на публика за европейския репертоар, както и подкрепа за събирането на данни и анализ;

a)  подкрепа за музикалния сектор: насърчаване на многообразието, творчеството и иновациите в музикалната сфера, по-специално в сектора на музиката на живо, включително чрез контакти в рамките на мрежи, разпространение и рекламиране на разнообразни европейски музикални произведения и репертоари в Европа и извън нея, обучение, участие в музикални дейности и достъп до тях, привличане на публика, видимост и признаване на творците, организаторите и хората на изкуството, по-специално на младите сред тях и на хората, които са в началото на своята кариера, както и подкрепа за събирането на данни и анализ;

Изменение    115

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подкрепа за книжния и издателския сектор: целенасочени действия за насърчаване на многообразието, творчеството и иновациите, по-специално на превода и популяризирането на европейските литературни произведения в Европа и извън нея, обучението и обмена на специалисти в сектора, автори и преводачи, както и транснационални проекти за сътрудничество, иновации и развойна дейност в сектора;

б)  подкрепа за книжния и издателския сектор: целенасочени действия за насърчаване на многообразието, творчеството, иновациите, по-специално превода, адаптирането в достъпни формати за хората с увреждания, популяризирането на европейските литературни произведения в Европа и извън нея, включително чрез библиотеките, обучението и обмена на специалисти в сектора, автори и преводачи, както и транснационални проекти за сътрудничество, иновации и развойна дейност в сектора;

Изменение    116

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подкрепа за секторите на архитектурата и културното наследство: целенасочени действия за мобилност на работещите в сферата, изграждане на капацитет, привличане на публика и интернационализация на секторите на културното наследство и архитектурата, насърчаване на културата на висококачествено застроената среда (т.нар. „Baukultur“), подкрепа за опазването, консервацията и развитието на културното наследство и неговите ценности чрез повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи и дейности по взаимно обучение;

в)  подкрепа за секторите на културното наследство и архитектурата: целенасочени действия за мобилност на работещите в сферата, изследвания, въвеждане на стандарти за високо качество, изграждане на капацитет, споделяне на професионалните знания и умения между занаятчиите, привличане на публика, оказване на подкрепа за опазването, за консервацията, за възстановяването на жизненото пространство и за приспособяването на повторното използване, насърчаване на културата на висококачествено застроената среда (т.нар. „Baukultur“), устойчивост, разпространение, развитие и придаване на международно измерение на културното наследство и неговите ценности чрез повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи и дейности по взаимно обучение;

Изменение    117

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подкрепа за други сектори: целенасочени действия в полза на развитието на творческите аспекти на сектора на дизайна и модния дизайн и културния туризъм, както и за тяхното популяризиране и представяне извън територията на Европейския съюз.

г)  подкрепа за други сектори: целенасочени популяризиращи действия в полза на развитието на творческите аспекти на други сектори, включително сектора на дизайна и модния дизайн и устойчивия културен туризъм, както и за тяхното популяризиране и представяне извън територията на Европейския съюз.

Изменение    118

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Оказване на подкрепа за всички сектори на културата и творчеството в областите, в които потребностите им се припокриват, като се има предвид, че по целесъобразност може да се разработят секторни действия в случаите, в които спецификата на даден подсектор оправдава прилагането на целенасочен подход. Прилага се хоризонтален подход към транснационалните проекти за сътрудничество, мобилност и интернационализация, включително чрез програми за гостуване, турнета, мероприятия, изпълнения на живо, изложби и фестивали, както и към популяризирането на многообразието, творчеството и иновациите, обучението и обмена на специалисти от сектора, изграждането на капацитет, изграждането на мрежи, уменията, привличането на публика и събирането и анализа на данни. За секторните действия се предвиждат бюджети, които са пропорционални на секторите, определени като приоритетни. Секторните действия следва да спомогнат за преодоляването на специфичните предизвикателства, пред които са изправени различните приоритетни сектори, определени в приложение I, въз основа на съществуващите пилотни проекти и на подготвителните действия.

Изменение    119

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специални действия, целящи да направят европейското културно многообразие и наследство видими и осезаеми и да създадат благоприятна среда за междукултурен диалог:

Специални действия, целящи да направят европейската идентичност и европейското културно многообразие и наследство видими и осезаеми и да създадат благоприятна среда за междукултурен диалог:

Изменение    120

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  действие „Знак за европейско наследство“, чрез което се осигурява финансова подкрепа за Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета34;

б)  действие „Знак за европейско наследство“, чрез което се осигурява финансова подкрепа за Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета34, и мрежа от обекти, носещи „Знака за европейско наследство“;

__________________

__________________

34 Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство (ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 1).

34 Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство (ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 1).

Изменение    121

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  награди на ЕС за постижения в сферата на културата;

в)  награди на ЕС за постижения в сферата на културата, включително Европейската награда за театър;

Изменение    122

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  действия, насочени към междужанрови продукции, свързани с Европа и европейските ценности;

Изменение    123

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С приоритетите на направление „МЕДИА“ на програмата, посочени в член 5, се отчитат различията между отделните държави по отношение на реализацията и разпространението на аудио-визуално съдържание и достъпа до него, както и размерите и особеностите на съответните пазари, и се изпълняват, наред с другото, посредством:

С приоритетите на направление „МЕДИА“ на програмата, посочени в член 5, се отчитат изискванията на Директива 2010/13/ЕС и различията между отделните държави по отношение на реализацията и разпространението на аудио-визуално съдържание и достъпа до него, както и размерите и особеностите на съответните пазари, и се изпълняват, наред с другото, посредством:

Изменение    124

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  създаване на аудио-визуални произведения;

a)  създаване на европейски аудио-визуални произведения, и по-специално филми и телевизионни произведения, например художествени, късометражни, документални, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, например качествени видеоигри и мултимедийни продукти със сюжет, които имат по-голям потенциал за трансгранично разпространение от страна на европейските независими продуцентски компании;

Изменение    125

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  продукция на новаторско телевизионно съдържание и телевизионни сериали;

б)  продукция на новаторско и качествено телевизионно съдържание и телевизионни сериали за всички възрасти чрез оказване на подкрепа на европейските независими продуцентски компании;

Изменение    126

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  оказване на подкрепа за инициативи, насочени към създаването и популяризирането на произведения, свързани с историята на европейската интеграция и със събитията в Европа.

Изменение    127

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  рекламни и маркетингови инструменти, включително онлайн и чрез анализ на данни, с цел повишаване на известността, видимостта, трансграничния достъп за европейските произведения и достигането им до публика;

в)  използване на инструменти за популяризиране, реклама и маркетинг, включително онлайн и чрез анализ на данни, с цел повишаване на известността, видимостта, трансграничния достъп за европейските произведения и достигането им до публика;

Изменение    128

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подкрепа за международните продажби и разпространение на ненационални европейски произведения на всички платформи за разпространение, включително чрез координирани стратегии за разпространение, обхващащи няколко държави;

г)  подкрепа за международните продажби и разпространение на ненационални европейски произведения в рамките на всички платформи за разпространение, като усилията са насочени както към малките, така и към големите продукции на всички платформи за разпространение, включително чрез координирани стратегии за разпространение, обхващащи няколко държави, и субтитриране, дублиране и аудиоописание;

Изменение    129

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  действия, предназначени да оказват подкрепа на държавите със слаб капацитет за отстраняване на съответните им установени недостатъци;

Изменение    130

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подкрепа на обмена между предприятията и на дейностите за изграждане на мрежи с цел способстване за европейските и международните съвместни продукции;

д)  подкрепа на обмена между предприятията и на дейностите за изграждане на мрежи с цел способстване за европейските и международните съвместни продукции и за разпространението на европейски произведения;

Изменение    131

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  оказване на подкрепа на европейските мрежи на авторите на аудио-визуални произведения от различни държави с цел да се насърчават творческите таланти в аудио-визуалния сектор;

Изменение    132

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  специфични мерки, целящи да допринасят за справедливото третиране на творческия талант в аудио-визуалния сектор;

Изменение    133

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  инициативи, поощряващи привличането на публика и филмовото образование, насочени по-специално към младите хора;

ж)  инициативи, поощряващи привличането и участието на публиката, особено в кината, и филмовото и аудио-визуалното образование, насочени по-специално към младите хора;

Изменение    134

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  дейности по обучение и наставничество с цел увеличаване на капацитета на аудио-визуалните оператори да се адаптират към новите пазарни развития и цифровите технологии;

з)  дейности по обучение и наставничество с цел увеличаване на капацитета на аудио-визуалните оператори, включително занаятчиите и техническите лица, да се адаптират към новите пазарни развития и цифровите технологии;

Изменение    135

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  европейска мрежа от оператори на канали за видео по заявка, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми;

и)  една или повече европейски мрежи от оператори на канали за видео по заявка, чиято програма включва значителен дял ненационални европейски филми;

Изменение    136

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  европейска(и) мрежа(и) на фестивали, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми;

й)  европейски фестивали и мрежи от фестивали, на които се прожектират и популяризират разнообразни европейски аудио-визуални произведения и чиято програма включва значителен дял ненационални европейски филми;

Изменение    137

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  европейска мрежа от оператори на киносалони, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми;

к)  европейска мрежа от оператори на киносалони, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми и които допринасят за укрепване на ролята на киносалоните във веригата за създаване на стойност и изтъкват социалния аспект на публичните прожекции;

Изменение    138

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  специфични мерки, целящи по-балансираното участие на половете в аудио-визуалния сектор;

л)  специфични мерки, включително дейности по наставничество и изграждане на мрежи, целящи по-балансираното участие на половете в аудио-визуалния сектор;

Изменение    139

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

на)  подкрепа за разпространението на телевизионно културно съдържание онлайн и офлайн и многоезичния достъп до него, включително чрез субтитриране, с цел популяризиране на богатството и многообразието на европейското културно наследство, съвременните творби и езиците.

Изменение    140

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  разработване на политики, транснационален обмен на опит и ноу-хау, дейности за взаимно обучение и създаване на мрежи между културните и творческите организации и създателите на политики с междусекторен характер;

a)  разработване на политики, транснационален обмен на опит и ноу-хау, дейности за взаимно обучение, включително наставничество от партньори спрямо нови участници в програмата, повишаване на осведомеността и създаване на мрежи между културните и творческите организации и създателите на политики с междусекторен характер, включително чрез постоянен структурен диалог със заинтересованите страни, както и чрез форум на секторите на културата и творчеството за укрепване на диалога и определяне на насочеността на секторните политики;

Изменение    141

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  насърчаване на нови форми на създаване на кръстопътя между различните сектори на културата и творчеството, например чрез използването на иновативни технологии;

a)  насърчаване на нови форми на творчество на кръстопътя между различните сектори на културата и творчеството и съвместно с оператори от други сектори, например чрез използването на иновативни технологии и чрез оказването на съдействие по отношение на използването на тези технологии, в рамките на културни организации и посредством сътрудничество чрез цифрови центрове;

Изменение    142

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  действия, насочени към междужанровите продукции, свързани с Европа и европейските ценности;

Изменение    143

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  популяризиране на програмата на национално равнище и предоставяне на информация за различните видове финансова подкрепа по линия на политиката на Съюза;

a)  популяризиране на програмата на национално равнище и предоставяне на актуална информация за различните видове финансова подкрепа по линия на политиката на Съюза и за критериите и процедурите за оценка и резултатите от нея;

Изменение    144

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  стимулиране на трансграничното сътрудничество между професионалистите, институциите, платформите и мрежите в рамките на и между областите на политиката и секторите, обхванати от програмата;

б)  предоставяне на подкрепа на потенциалните бенефициери в процеса на подаване на заявления, стимулиране на трансграничното сътрудничество и на обмена на най-добри практики между професионалистите, институциите, платформите и мрежите в рамките на и между областите на политиката и секторите, обхванати от програмата;

Изменение    145

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подпомагане на Комисията при осигуряването на адекватна комуникационна дейност и разпространение на информация сред гражданите относно резултатите от програмата;

в)  подпомагане на Комисията при осигуряването на адекватна комуникационна дейност „от долу нагоре“ и „отгоре надолу“ и разпространение на информация сред гражданите и операторите относно резултатите от програмата;

Изменение    146

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  справяне със структурните промени, пред които е изправен медийният сектор, чрез поощряване и мониторинг на разнообразието и плурализма на медийната среда;

a)  справяне със структурните и технологичните промени, пред които е изправен секторът на новинарските медии, чрез поощряване на независимостта и плурализма на медийната среда и оказване на подкрепа за независимия мониторинг с оглед на оценката на рисковете и предизвикателствата за плурализма и свободата на медиите;

Изменение    147

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подкрепа за високите стандарти в медийното производство чрез насърчаване на сътрудничеството, трансграничната колаборативна журналистика и качественото съдържание;

б)  подкрепа за високите стандарти в медийното производство чрез насърчаване на сътрудничеството, цифровите умения, трансграничната колаборативна журналистика, качественото съдържание и устойчивите медийни икономически модели с цел гарантиране на професионалната етика в журналистиката;

Изменение    148

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  насърчаване на медийната грамотност, за да могат гражданите да развият критично разбиране на медиите.

в)  насърчаване на медийната грамотност, за да могат гражданите, и по-специално младите хора, да развият критично разбиране на медиите, оказване на подкрепа за създаването на платформа на Съюза за споделяне на практики и политики в областта на медийната грамотност сред всички държави членки, включително чрез университетски мрежи за радио и медии, които разглеждат въпроси, свързани с Европа, и предлагане на програми за обучение на специалистите от новинарските медии, за да разпознават дезинформацията и да се борят с нея.

Изменение    149

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  насърчаване и гарантиране на политическия диалог и диалога с гражданското общество относно заплахите за свободата и плурализма на медиите в Европа;

Изменение    150

Предложение за регламент

Приложение ІI – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  ОБЩИ КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМАТА

 

(1)  Ползи за гражданите и общностите;

 

(2)  ползи за укрепването на европейското културно многообразие и европейското културно наследство;

 

(3)  ползи за икономиката и работните места в Съюза, по-специално в секторите на културата и творчеството и МСП;

 

(4)  интегриране на политиките на Съюза, включително на международните културни отношения;

 

(5)  европейска добавена стойност;

 

(6)  качество на партньорствата и културните проекти;

 

(7)  брой на лицата, имащи достъп до европейски културни и творчески произведения, подкрепяни от програмата;

 

(8)  брой на работните места, свързани с финансираните проекти;

 

(9)  по целесъобразност – равновесие между половете, мобилност и овластяване на деятелите в секторите на културата и творчеството.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение – оценка на докладчика за предложението на Комисията

„Творческа Европа“ е единствената пряка програма на ЕС за секторите на културата и творчеството и аудио-визуалния сектор и е затвърдила ролята си в това отношение – тя представлява продължение на предходни програми и се вписва по-специално в традицията на обмен и диалог между творците и културните институции на държавите членки. „Творческа Европа“ 2021 – 2027 г. запазва наименованието и автономността на програмата, нейната основна структура, цели и философия. Докладчикът признава отчита нейната зрялост и приемствеността между нея и предходната програма, но същевременно посреща със задоволство някои нови елементи, като например целенасочените действия за мобилност на хората на изкуството, наследството и архитектурата, музикалния сектор, плуралистичните медии. Тя обаче подчертава, че интегрирането на нови приоритети води до увеличаване на финансовия пакет.

Докладчикът приветства включването на няколко предложения от доклада на Парламента за изпълнението на програмата „Творческа Европа“, приет през 2017 г., но изразява съжаление, че предложението не определя по-конкретно действията. Като цяло докладчикът счита, че предложението не е достатъчно подробно, нито достатъчно точно. То оставя твърде голяма свобода за тълкуване и прилагане на Комисията, което според докладчика е неприемливо за Парламента в ролята му на съзаконодател. То също така създава несигурност за бенефициерите. Поради това бяха предложени няколко изменения с цел по-добро определяне на приоритетите и действията в направленията. Настоящото изложение на мотивите прави преглед на основните въпроси, разгледани в измененията.

Бюджет

Програмата „Творческа Европа“ страда от сериозен недостиг на финансиране и изключително нисък процент на успеваемост, като това действа като възпиращ фактор, пораждайки разочарование по отношение на програмата, и възпрепятства много участници да кандидатстват. Поради това докладчикът настоятелно призовава за значително увеличаване на бюджета от предложените 1,85 милиарда на 2,806 милиарда, което ще удвои настоящия бюджет от 1,46 милиарда, както беше поискано по време на стартирането на Европейската година на културното наследство в Милано през декември 2017 г. Освен това разделянето на бюджета между направленията следва да се извършва в проценти, а не в цифри, като се гарантира специално да бъдат отпуснати средства за проекти за сътрудничество в областта на културата, където процентът на успеваемост продължава да бъде най-нисък.

Определения и цели

Комисията въведе нова възможност за творчески и културни проекти, които са получили висока оценка, да се възползват от сертификата „печат за високи постижения“. При все това докладчикът счита, че тази разпоредба е неустойчива, при положение че липсва препратка към други програми. Освен това достъпът до този вид финансиране следва безспорно да бъде улеснен. Докладчикът би желала също така да се гарантира, че програмата е насочена както към културните дейци със стопанска цел, така и към културните дейци с нестопанска цел.

Беше въведена нова обща цел за признаване на присъщата стойност на културата и насърчаване на творците и културните дейци, както и приноса на културата за личното и социалното развитие на гражданите.

Повторно въвеждане на разпоредба относно добавената стойност на ЕС

Докладчикът въвежда отново члена относно добавената стойност за ЕС, който не е включен в новото предложение на Комисията, като предварително условие за получаване на подкрепа от програмата, като подчертава по-специално чувството за принадлежност, която тази култура носи на гражданите, и като насърчава посланието за общите корени и единство в многообразието.

Приоритети и действия на направление „Култура“

Докладчикът приветства новата структура на направление „Култура“, с която се въвеждат хоризонтални, секторни и конкретни действия, и по-специално новите хоризонтални действия по отношение на музиката и мобилността на хората на изкуството и специалистите от сферата на културата. Трябва да се подчертае, че са необходими повече усилия на равнището на държавите членки, за да се преодолеят пречките пред мобилността на хората на изкуството, като например липсата на правен статут, издаването на визи, продължителността на разрешенията и рискът от двойно данъчно облагане, за да се даде възможност на схемата да окаже реално въздействие през следващите години. Докладчикът желае да поясни, че с новия проект „Music Moves Europe“ проектите за сътрудничество в областта на музиката няма да бъдат изключени от проектите за транснационално сътрудничество.

По отношение на безвъзмездните средства, докладчикът въвежда три критерия, според които те ще бъдат отпускани: високо културно качество, въздействие и качество и ефективност при изпълнението.

Що се отнася до проектите за сътрудничество, които са основни действия на програмата и са постигнали успех през годините, те трябва да бъдат подсилени. Бюджетът трябва да бъде увеличен и следва да се обърне специално внимание на малки по размер проекти чрез адаптиране на процента на съфинансиране и въвеждане на категория микропроекти.

Платформите и мрежите функционират добре и следва да продължат да обхващат възможно най-голям брой сектори. Докладчикът повтаря желанието си, вече изразено в доклада за изпълнение, за повторно въвеждане сред европейските награди на Европейска награда за театър, като се вземе предвид опитът на Европейската театрална награда, създадена през 1986 г. от Европейската комисия и финансирана от предишни програми до 2014 г.

Докладчикът въвежда нова категория специални действия: действия, насочени към междужанрови продукции, свързани с Европа и европейските ценности.

Приоритети и действия на направление „МЕДИА“

Като цяло, докладчикът приветства предложението на Комисията относно направлението „МЕДИА“ и неговите дейности, но посочва, че някои аспекти следва да бъдат изяснени. По отношение на действието за създаване на аудио-визуални произведения, докладчикът изтъква жанровете, които трябва да бъдат подкрепени, като изрично посочва художествените, документалните, детските и анимационните филми, интерактивните произведения като видеоигри и мултимедийни продукти със засилен потенциал за трансгранично разпространение. Програма „МЕДИА“ винаги е подкрепяла независими европейски продуценти и това следва да продължи, особено в контекста на сериозната конкуренция с големите продуценти и радио- и телевизионни оператори. Докладчикът не е убеден относно предложението за подкрепа на филмовите фестивали само чрез една или повече мрежи, като същевременно силно оценява поставянето на акцент върху равенството между половете.

Приоритети и действия на междусекторното направление

В крайна сметка, междусекторното направление, изглежда, е усъвършенствано по отношение на първоначалната цел, а именно да насърчава взаимодействието между секторите с творчески лаборатории, изготвяне на политики и събиране на данни.

Докладчикът приветства инициативата за насърчаване на разнообразна и плуралистична медийна среда и призовава за силна визия и споделено управление от страна на службите на Комисията. Основните цели на това действие ще бъдат да се гарантира професионалната етика в журналистиката чрез подкрепа за цифровите умения, а също така да се засилят развитието на критичното мислене и медийната грамотност на гражданите.

Едно от най-големите предизвикателства на настоящото предложение е да се запази механизмът за гарантиране за секторите на културата и творчеството, създаден с Регламент 1295/2013. Това се оказа един от най-добрите финансови инструменти.

В рамките на настоящите предложения за МФР, той беше преместен в Регламента относно InvestEU. Наложително е да се гарантира, че не се губят специфичността и експертният опит (изграждане на капацитет) и че секторите на творчеството и културата не са задължени да се конкурират за финансиране с други сектори. Поради това се добавят препратки към Регламента относно InvestEU.

Европейска обсерватория за секторите на културата и творчеството

Предвид сложността на измерването на въздействието на политиките в областта на културата и определянето на относими качествени и количествени показатели, Комисията трябва да възложи тази задача на независима обсерватория, създадена в рамките на нейните съществуващи структури, като например Съвместния изследователски център, като действа в мрежа с европейските центрове за високи постижения и в сътрудничество със Съвета на Европа, ОИСР и ЮНЕСКО, с цел използване на съществуващия опит.

Докладчикът желае да засили диалога между културните и творческите организации и създателите на политики чрез постоянен структурен диалог със заинтересованите страни и годишния форум на секторите на културата и творчеството за диалог и ориентиране на секторните политики, като се дава възможност за истински междусекторен обмен между всички сектори, включително аудио-визуалния сектор. Това следва да се основава на положителния опит, свързан с включването на заинтересованите страни и гражданското общество в инициативата за Европейската година на културното наследство.

Международно измерение и асоциирани трети държави

Докладчикът счита, че изпълнението на споразуменията с трети държави, които вече са асоциирани към програмата „Творческа Европа“ съгласно Регламент (ЕО) № 1295/2013, следва да бъде улеснено и ускорено, за да се включат тези държави от самото начало на изпълнението на новата програма. Необходимо е да се предприемат повече мерки за насърчаване на присъединяването на нови държави към програмата. Комисията трябва да възприеме активен подход за приемане на нови държави чрез двустранни споразумения.

Докладчикът счита, че дейностите с международно измерение следва да се извършват под наименованието „Творческа Европа Мундус“.

Парламентарен контрол и работни програми

Докладчикът е съгласен с Комисията относно факта, че програмата изисква гъвкавост в рамките на 7-годишния период на изпълнение. Предложението за регламент представя стегната структура, която е добре приета в усилията за опростяване. Въпреки това гъвкавостта на програмата не е свързана с основни политически решения. Съгласно предложението за регламент новите политически приоритети включваха преминаването на механизма за гарантиране към новия инструмент InvestEU, а съответните бюджетни кредити се оставят в работните програми. Поради тези причини е необходимо работните програми да се приемат чрез делегирани актове, а не чрез актове за изпълнение. Този подход е предвиден, за да се позволи гъвкавост на програмата и да се гарантира, че Парламентът упражнява изцяло правото си на контрол и следи за отчетност изпълнителния орган. Единствената алтернатива на този подход би била подробно регламентиране, което би било в противоречие с духа на гъвкавост, залегнал в основата на текста.

Наблюдение, оценка и показатели

Комисията следва да извърши възможно най-скоро междинен преглед, за да представи на Парламента и на Съвета своевременно междинния доклад за оценка (31 декември 2024 г.), така че да се даде възможност за ефективна подготовка на следващата програма.

Комисията също така редовно извършва оценка на ефикасността на показателите за въздействието, определени в приложение II, и е оправомощена да приеме делегиран акт, с цел тяхното преразглеждане или допълнение. Докладчикът настоява, че програмата следва да включва както количествени, така и качествени показатели за въздействието и че направленията следва да имат общ набор от качествени показатели и специални набори от количествени показатели. Докладчикът предлага насоките за установяване на тези качествени показатели. Всички показатели ще бъдат оценени и ако е необходимо – изменени с делегиран акт в срок до 31 декември 2022 г.

Докладчикът е съгласен с включването на Младежкия оркестър на Европейския съюз и на Европейската филмова академия като бенефициери, на които може да бъде отпусната безвъзмездна помощ без покана за представяне на предложения, но предпочита да въведе допълнителна информация относно тяхната мисия и оценка от страна на Комисията. Младежкият оркестър на Европейския съюз ще получи безвъзмездни средства за дейностите, които допринасят за мобилността на младите музиканти и професионалното им развитие в международен план, както и трансграничното разпространение на европейски произведения. Европейската филмова академия ще получи безвъзмездни средства за дейностите, които допринасят за популяризирането на европейското кинематографично производство, по-специално филмовата награда „ЛУКС“; Комисията следва да извършва редовно оценка на изпълнението на специфични задачи и на целите от двете организации.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (21.11.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8‑0237/2018 – 2018/0190(COD))

Докладчик по становище: Джон Хауърт

КРАТКА ОБОСНОВКА

Творческите индустрии в Европейския съюз са сектор на растеж, но също така са изправени пред значителни предизвикателства. Целта на програмата „Творческа Европа“ е да даде възможност на творческия, културния и медийния сектор по-добре да посрещнат тези предизвикателства и да подпомогнат и допринесат за развитието на европейската култура, отразяваща ценностите на Съюза.

Комисията предложи „Творческа Европа“ да се финансира с 1,642 млн. евро по (постоянни) цени за 2018 г. (1,850 млн. евро по текущи цени) в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., с разбивка по програми, както следва: 541 млн. евро (609 млн. евро) „Култура“, 959 млн. евро (1,081 млн. евро) „Медиа“ и 142 млн. евро (142 млн. евро) за междусекторни проекти. Всички суми трябва да се разглеждат като ориентировъчни до приключването на процеса на приемане на МФР и в настоящия документ са изразени в постоянни цени, за да се даде възможност за пряко сравнение с предходния период на МФР.

По време на настоящата МФР програмите по „Творческа Европа“ бяха значително популярни, като в рамките на отпуснатите бюджети са подадени много повече заявления за проекти, отколкото биха могли да бъдат финансирани. Много вероятно е, независимо от окончателното уреждане на МФР, това да продължи да бъде така и проектите, които отговарят на всички критерии за финансиране, да не бъдат финансирани от чисто бюджетни съображения. За да помогне на тези проекти да търсят алтернативно финансиране, Комисията въведе концепцията за „печат за високи постижения“, която трябва да бъде приветствана. Анализът на проектите, отличени с „печат за високи постижения“ на ЕС, ще даде възможност при бъдещите оценки на „Творческа Европа“ да се оцени по-добре качественото равнище на свръхзаписването на програмите и поради това следва да бъде включен в бъдещото бюджетно докладване на програмата.

„Творческа Европа“ също получава финансиране от други инструменти на ЕС за финансиране (политика за съседство, развитие и международно сътрудничество, предприсъединителна помощ). Настоящата програма има също така бюра „Творческа Европа“ в 12 трети държави и получава вноски. Отчитането на вноските към „Творческа Европа“ от други финансови инструменти на ЕС и от трети държави следва да се докладва на бюджетния орган.

Както Европейската филмова академия, така и Младежкият оркестър на Европейския съюз, са развили уникални роли в европейската култура, поради което предложението за пряко финансиране на тези институции се приветства.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Новата европейска програма за култура следва да се стреми към запазване, разширяване и разпространение на динамичен и разнообразен културен контекст, който насърчава участието на всички.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Творческата свобода е в основата на жизнените културни и творчески индустрии, включително в сектора на новинарските медии. Програмата следва да насърчава междусекторните дейности и сътрудничеството между аудио-визуалния сектор и издателския сектор, за да се поощри плурализмът на медийната среда.

(12)  Творческата свобода е в основата на жизнените културни и творчески индустрии, включително в сектора на новинарските медии. Програмата следва да насърчава междусекторните дейности и сътрудничеството между аудио-визуалния сектор и издателския сектор, за да се поощри, подкрепи и да се спомогне за поддържането на по-плуралистична медийна среда.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  В съответствие с членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) програмата следва да включва във всичките си дейности цели, свързани с интегрирането на принципа на равенство между половете и недопускането на дискриминация, и по целесъобразност тя следва да определя подходящи критерии за баланс между половете.

(13)  В съответствие с членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) програмата следва да включва във всичките си дейности цели, свързани с интегрирането на принципа на равенство между половете и недопускането на дискриминация, и по целесъобразност тя следва да определя подходящи критерии за баланс между половете. Участието във и проектите по линия на програмата следва да се стремят да достигнат и да отразят многообразието на европейското общество, и дейностите по програмата следва да се наблюдават и докладват, за да се гарантира изпълнението на програмата в това отношение и да се даде възможност на лицата, отговорни за изработването на политиките, да вземат по-добре информирани решения относно бъдещи програми.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Третите държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат да участват също и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, с която на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата да се предоставят необходимите права и достъп, за да упражняват изцяло съответните си правомощия.

(18)  Третите държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат да участват също и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, с която на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата да се предоставят необходимите права и достъп, за да упражняват изцяло съответните си правомощия. Вноските на трети държави в програмата „Творческа Европа“ следва да се отчитат на годишна основа пред бюджетния орган.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринася за интегрирането на действията в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на Съюза да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процеси на преразглеждане.

(20)  Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие като водещ фактор, настоящата програма ще допринася за интегрирането на действията в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на Съюза да са в подкрепа на целите в областта на климата за периода на МФР 2021 – 2027 г. и годишна цел от 30 % възможно най-скоро и най-късно до 2027 г., както и за интегрирането на целите за устойчиво развитие във всички политики на Съюза. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процеси на преразглеждане.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021–2027 г. възлиза на 1 850 000 000 EUR по текущи цени.

Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 2027 г. е 2 806 000 000 EUR по цени за 2018 г. (3 566 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

Измененията на финансовия пакет отразяват многогодишната финансова рамка (МФР).

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  до 609 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а) (направление „КУЛТУРА“);

–  до 32,92 % от сумата, посочена в параграф 1, първа алинея, за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а) (направление „КУЛТУРА“);

Обосновка

Измененията на финансовия пакет отразяват многогодишната финансова рамка (МФР).

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  до 1 081 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б) (направление „МЕДИА“);

–  до 58,43 % от сумата, посочена в параграф 1, първа алинея, за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б) (направление „МЕДИА“);

Обосновка

Измененията на финансовия пакет отразяват многогодишната финансова рамка (МФР).

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  до 160 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква в) („МЕЖДУСЕКТОРНО направление“);

–  до 8,65 % от сумата, посочена в параграф 1, първа алинея, за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква в) („МЕЖДУСЕКТОРНО направление“);

Обосновка

Измененията на финансовия пакет отразяват многогодишната финансова рамка (МФР).

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В допълнение към финансовия пакет, както е определен в параграф 1, и за да се насърчи международното измерение на програмата, е възможно да се осигури допълнителен финансов принос по линия на инструментите за външно финансиране [съседство, развитие и международно сътрудничество, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III)] в подкрепа на действия, които се изпълняват и управляват в съответствие с настоящия регламент. Този принос се финансира в съответствие с регламентите за създаване на тези инструменти.

3.  В допълнение към финансовия пакет, както е определен в параграф 1, и за да се насърчи международното измерение на програмата, е възможно да се осигури допълнителен финансов принос по линия на инструментите за външно финансиране [съседство, развитие и международно сътрудничество, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III)] в подкрепа на действия, които се изпълняват и управляват в съответствие с настоящия регламент. Този принос се финансира в съответствие с регламентите за създаване на тези инструменти и ежегодно се отчита пред бюджетния орган, заедно с приноса на трети държави към програмата.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Наличните цифри за размера на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, които биха били необходими за финансиране на проектите, получили знака „Печат за високи постижения“, се съобщават всяка година на двете направления на бюджетния орган най-малко 3 месеца преди датата на публикуване на съответните им позиции по бюджета на Съюза за следващата година, в съответствие с общоприетия график за годишната бюджетна процедура.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.)

Позовавания

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

CULT

14.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

John Howarth

28.6.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.)

Позовавания

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

14.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Недадени становища

       Дата на решението

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

4.3.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност