Postup : 2018/0190(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0156/2019

Předložené texty :

A8-0156/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0323

ZPRÁVA     ***I
PDF 404kWORD 133k
4.3.2019
PE 625.219v02-00 A8-0156/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Zpravodajka: Silvia Costa

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0366),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 167 odst. 5 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0237/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A8-0156/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Kultura, kulturní dědictví a kulturní rozmanitost jsou pro evropskou společnost velmi přínosné z kulturního, environmentálního, sociálního a ekonomického hlediska a měly by být propagovány a podporovány. Římské prohlášení ze dne 25. března 2017 a Evropská rada v prosinci 2017 uvedly, že vzdělávání a kultura jsou klíčem k budování inkluzivních a soudržných společností pro všechny a k udržení evropské konkurenceschopnosti.

(1)  Kultura, umění, kulturní dědictví a kulturní rozmanitost jsou pro evropskou společnost velmi přínosné z kulturního, výchovně demokratického, environmentálního, sociálního a ekonomického hlediska a z hlediska lidských práv a měly by být propagovány a podporovány. Římské prohlášení ze dne 25. března 2017 a Evropská rada v prosinci 2017 uvedly, že vzdělávání a kultura jsou klíčem k budování inkluzivních a soudržných společností pro všechny a k udržení evropské konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie, která má podle článku 6 Smlouvy o Evropské unii stejnou právní sílu jako Smlouvy.

(2)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie (dále jen Listina), která má podle článku 6 Smlouvy o Evropské unii stejnou právní sílu jako Smlouvy. V článku 11 této Listiny je pak konkrétně zakotvena svoboda projevu a informací a v článku 13 svoboda umění a věd.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cíle Unie pro kulturní a kreativní odvětví dále stanoví sdělení Komise o Nové evropské agendě pro kulturu15. Jejím cílem je maximalizovat sílu kultury a kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální soudržnosti a společenského blahobytu posilováním přeshraničního rozměru kulturních a kreativních odvětví, podporováním jejich schopnosti růst, podpořit kreativitu založené na kultuře v oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch tvorby pracovních míst a růstu a posilovat mezinárodní kulturní vztahy. Program Kreativní Evropa by měl spolu s dalšími programy Unie podporovat provádění této nové evropské agendy pro kulturu. To je rovněž v souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005, která vstoupila v platnost dne 18. března 2007 a jejíž stranou je Unie.

(4)  Cíle Unie pro kulturní a kreativní odvětví dále stanoví sdělení Komise o Nové evropské agendě pro kulturu15. Jejím cílem je maximalizovat sílu kultury a kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální soudržnosti a společenského blahobytu posilováním přeshraničního rozměru kulturních a kreativních odvětví, podporováním jejich schopnosti růst, podpořit kreativitu založené na kultuře v oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch tvorby pracovních míst a růstu a posilovat mezinárodní kulturní vztahy. Program Kreativní Evropa by měl spolu s dalšími programy Unie podporovat provádění této nové evropské agendy pro kulturu, neboť niterná hodnota kultury a uměleckého projevu by měla být vždy uchovávaná a podporovaná a umělecké vyjádření je ústředním prvkem projektů spolupráce. Podpora provádění této nové evropské agendy pro kulturu je rovněž v souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005, která vstoupila v platnost dne 18. března 2007 a jejíž stranou je Unie.

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Politiky Unie budou doplňkem a přidanou hodnotou k opatřením, která v oblasti kultury a kreativity přijímají členské státy. Dopad politik Unie by měl být pravidelně hodnocen na základě kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, jako jsou přínosy pro občany, aktivní účast občanů, přínosy pro hospodářství Unie, pokud jde o růst a zaměstnanost, vedlejší účinky na jiná ekonomická odvětví a dovednosti a schopnosti lidí pracujících v kulturních a kreativních odvětvích.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  K cílům tohoto programu patří ochrana a rozvoj evropského kulturního dědictví. Uznává se, že tyto cíle jsou současně nedílnou součástí práva na znalost kulturního dědictví a na účast na kulturním životě zakotveného v Rámcové úmluvě Rady Evropy o hodnotě kulturního dědictví pro společnost (úmluva z Fara), která vstoupila v platnost dne 1. června 2011. Tato úmluva zdůrazňuje úlohu kulturního dědictví při utváření mírové a demokratické společnosti a v procesech udržitelného rozvoje a podpory kulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Podpora kulturní rozmanitosti v Evropě závisí na existenci prosperujících a odolných kulturních a kreativních odvětví, která jsou schopna tvořit, produkovat a distribuovat svoje díla širokémurozmanitému evropskému publiku. To rozšiřuje jejich obchodní potenciál a přispívá k udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst. Podpora kreativity navíc přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovací v průmyslových hodnotových řetězcích. Navzdory nedávnému pokroku je evropský kulturní a kreativní trh i nadále roztříštěn podél národních a jazykových hranic, což kulturním a kreativním odvětvím neumožňuje plně využívat výhod jednotného evropského trhu a zejména jednotného digitálního trhu.

(5)  Podpora kulturní rozmanitosti v Evropě a povědomí o společných kořenech se zakládá na svobodě uměleckého projevu, na schopnostech a dovednostech umělců a kulturních subjektů a na existenci prosperujících a odolných kulturních a kreativních odvětví ve veřejné i soukromé sféře a na jejich schopnosti tvořit, inovovat, produkovat a distribuovat svoje díla pro širokérozmanité evropské publikum. To rozšiřuje jejich obchodní potenciál, rozšiřuje přístup ke kreativnímu obsahu, uměleckému výzkumu a kreativitě a podporuje takový obsah, výzkum a kreativitu a přispívá k udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst. Podpora kreativity a nových znalostí navíc přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a ke stimulaci inovací v průmyslových hodnotových řetězcích. Ke vzdělávání na poli umění a kultury a k uměleckému výzkumu by měl být uplatňován širší přístup, který by měl postoupit od přístupu založeného na vědě, technice, inženýrství a matematice (STEM) k přístupu založenému na vědě, technice, inženýrství, umění a matematice (STEAM). Navzdory nedávnému pokroku, pokud jde o podporu překladů a titulkování, je evropský kulturní a kreativní trh i nadále roztříštěn podél národních a jazykových hranic. Je možné učinit více pro to, aby kulturní a kreativní odvětví mohla plně využívat výhod jednotného evropského trhu a zejména jednotného digitálního trhu, a mimo jiné i zohlednit ochranu práv duševního vlastnictví, a současně respektovat specifika jednotlivých trhů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Přechod k digitalizaci je změnou paradigmatu a pro kulturní a kreativní odvětví představuje jednu z největších výzev. Digitální inovace změnily zvyky, vztahy a modely produkce i spotřeby na úrovni jednotlivců i společnosti a měly by posilovat kulturní a kreativní projevy a kulturní a kreativní diskurz a současně respektovat specifickou hodnotu kulturních a kreativních odvětví v digitálním prostředí.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Program by měl zohledňovat dvojí povahu kulturních a kreativních odvětví a uznávat jak vlastní a uměleckou hodnotu kultury, tak ekonomickou hodnotu těchto odvětví, včetně jejich širšího přínosu pro růst a konkurenceschopnost, kreativitu a inovace. To vyžaduje silná evropská kulturní a kreativní odvětví, a zejména dynamické evropské audiovizuální odvětví, s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit široké publikum a jeho hospodářskému významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, jakož i pro kulturní cestovní ruch. Na světových audiovizuálních trzích však dále zesílila konkurence, a to vlivem tzv. digitálního přelomu, např. změn v mediální produkci, spotřebě a posilujícím postavení globálních platforem šíření obsahu. Proto je třeba podporu evropských odvětví dále zvýšit.

(6)  Program by měl zohledňovat dvojí povahu kulturních a kreativních odvětví a uznávat jak vlastní a uměleckou hodnotu kultury, tak ekonomickou hodnotu těchto odvětví, včetně jejich širšího přínosu pro růst a konkurenceschopnost, kreativitu, inovace, mezikulturní dialog, sociální soudržnost a vytváření nových znalostí. To vyžaduje silná evropská kulturní a kreativní odvětví, jak v ziskových, tak v neziskových sférách, a zejména dynamické evropské audiovizuální odvětví, s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit široké publikum na místní, vnitrostátní i unijní úrovni a jeho hospodářskému významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, jakož i pro kulturní cestovní ruch a regionální, místní a městský rozvoj. Na světových audiovizuálních trzích však dále zesílila konkurence, a to vlivem tzv. digitálního přelomu, např. změn v mediální produkci, spotřebě a posilujícím postavení globálních platforem šíření obsahu. Proto je třeba podporu evropských odvětví dále zvýšit.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Aktivní evropské občanství, společné hodnoty, kreativita a inovace vyžadují pevný základ, na kterém se mohou rozvíjet. Program by měl podporovat vzdělávání ve filmové a audiovizuální oblasti, zejména mezi nezletilými a mladými lidmi obecně.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu různých odvětví, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby, a to individualizovanými přístupy v rámci složky věnované audiovizuálnímu odvětví, složky věnované ostatním kulturním a kreativním odvětvím a meziodvětvové složky.

(7)  Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu a problematiku různých odvětví, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby, a to individualizovanými přístupy v rámci složky věnované audiovizuálnímu odvětví, složky věnované ostatním kulturním a kreativním odvětvím a meziodvětvové složky. Program by měl rovnoměrně podporovat všechna kulturní a kreativní odvětví horizontálními systémy zaměřenými na společné potřeby. V návaznosti na pilotní projekty, přípravné akce a studie by měl rovněž provádět odvětvové akce uvedené v příloze tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Hudba ve všech formách a projevech, zejména pak soudobá a živá hudba, je důležitým prvkem kulturního, uměleckého a ekonomického dědictví Unie. Hudba představuje prvek sociální soudržnosti, multikulturní integrace a socializace mladých lidí a slouží jako klíčový nástroj k obohacení kultury, včetně cestovního ruchu spjatého s kulturou. V oblasti hudby by proto měl být kladen zvláštní důraz na specifická opatření prováděná na základě tohoto nařízení v rámci složky KULTURA, pokud jde o rozdělení finančních prostředků a cílená opatření. Individualizované výzvy (k předkládání návrhů) a nástroje by měly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti hudebního odvětví a k řešení některých specifických problémů, kterým čelí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Je třeba posílit podporu Unie na poli mezinárodních kulturních vztahů. Program by měl usilovat o to, aby přispíval k plnění třetího strategického cíle nové evropské agendy pro kulturu tím, že kulturní a mezikulturní dialog využije jako hybnou sílu udržitelného sociálního a hospodářského rozvoje. V Unii, jakož i ve zbytku světa, podněcují města nové kulturní politiky. Celá řada kreativních komunit na celém světě společně tvoří v centrech a inkubátorech tvorby a ve specializovaných prostorech. Unie by měla napomáhat při vytváření sítí mezi takovými komunitami z Unie a třetích zemí a měla by podněcovat multidisciplinární spolupráci využívající umělecké, tvůrčí a digitální schopnosti zúčastněných.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Meziodvětvová složka má za cíl využít potenciál spolupráce mezi jednotlivými kulturními a kreativními odvětvími. K přínosům společného průřezového přístupu patří předávání znalostí a správní efektivnost.

(8)  Meziodvětvová složka má za cíl řešit společné výzvy, kterým čelí jednotlivá kulturní a kreativní odvětví a využít potenciál spolupráce mezi takovými odvětvími. K přínosům společného průřezového přístupu patří předávání znalostí a správní efektivnost.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Intervence Unie v audiovizuálním odvětví je nezbytná jako součást politik Unie v oblasti jednotného digitálního trhu. To se týká zejména modernizace rámce autorského práva a navrhovaného nařízení o online vysílání vysílacích organizací16, jakož i návrhu na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU17. Ty se snaží posílit schopnost evropských audiovizuálních subjektů financovat, produkovat a šířit díla, která se dokáží dostatečně zviditelnit v různých dostupných komunikačních médiích (např. v televizi, v kině nebo na platformách videa na vyžádání) a být atraktivní pro diváky na stále otevřenějším a konkurenčnějším trhu v Evropě i mimo ni. Podpora by měla být navýšena, aby bylo možné reagovat na nejnovější vývoj na trhu, zejména na silnější postavení globálních platforem distribuce oproti národním televizním a rozhlasovým vysílatelům, kteří tradičně investují do výroby evropských děl.

(9)  Intervence Unie v audiovizuálním odvětví je nezbytná jako součást politik Unie v oblasti jednotného digitálního trhu. To se týká zejména modernizace rámce autorského práva a navrhovaného nařízení o online vysílání vysílacích organizací16 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/180817. Ty se snaží posílit schopnost evropských audiovizuálních subjektů vytvářet, financovat, produkovat a šířit díla rozličných formátů v různých dostupných komunikačních médiích (např. v televizi, v kině nebo na platformách videa na vyžádání) a být atraktivní pro diváky na stále otevřenějším a konkurenčnějším trhu v Evropě i mimo ni. Podpora by měla být navýšena, aby bylo možné reagovat na nejnovější vývoj na trhu, zejména na silnější postavení globálních platforem distribuce oproti národním televizním a rozhlasovým vysílatelům, kteří tradičně investují do výroby evropských děl.

__________________

__________________

16 COM(2016)0594

16 COM(2016)0594

17 COM/2016/0287

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Zvláštní opatření v rámci programu Kreativní Evropa, jako je označení „Evropské dědictví“, Dny evropského dědictví, evropské ceny v oblasti současné, rockové a populární hudby, literatury, kulturního dědictví a architektury a Evropská hlavní města kultury, oslovily přímo miliony evropských občanů, ukázaly sociální a hospodářské přínosy evropských kulturních politik, a proto by se v nich mělo pokračovat, a bude-li to možné, měly by se rozšířit.

(10)  Zvláštní opatření v rámci programu Kreativní Evropa, jako je označení „Evropské dědictví“, Dny evropského dědictví, evropské ceny v oblasti současné, rockové a populární hudby, literatury, kulturního dědictví a architektury a Evropská hlavní města kultury, oslovily přímo miliony evropských občanů, ukázaly sociální a hospodářské přínosy evropských kulturních politik, a proto by se v nich mělo pokračovat, a bude-li to možné, měly by se rozšířit. Program by měl podporovat vytváření sítí mezi lokalitami, které nesou označení „Evropské dědictví“.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Program Kreativní Evropa zřízený nařízením (EU) č. 1295/2013 podnítil vznik inovativních a úspěšných projektů, které přinesly osvědčené postupy v oblasti nadnárodní evropské spolupráce v kreativních a kulturních odvětvích. Obohatila se tak evropská kulturní rozmanitost, z čehož může profitovat publikum, a zvýšil se sociální a hospodářský přínos evropských kulturních politik. Mají-li mít takové úspěchy větší účinek, je třeba je zviditelňovat a všude, kde je to možné, znásobovat.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Do plnění cílů programu a jeho dalšího rozvoje by měly být aktivně zapojeny všechny úrovně subjektů v kulturním a kreativním odvětví. Jelikož zkušenosti z formálního zapojení zúčastněných stran v rámci modelu participativní správy Evropského roku kulturního dědictví, zavedeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/8641a, ukázaly, že se jedná o efektivní způsob začleňování kultury do ostatních odvětvových politik, je vhodné uplatnit uvedený model i v tomto programu. Tento model participativní správy by se měl na základě průřezového přístupu snažit vytvářet synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie v oblasti kultury a kreativity.

 

___________________

 

1a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/864 ze dne 17. května 2017 o Evropském roku kulturního dědictví (2018) (Úř. věst. L 131, 20.5.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10c)  Ke zvláštním opatřením programu by mělo patřit stěžejní meziodvětvové opatření, jehož účelem by mělo být zviditelnění evropské kreativity a kulturní rozmanitosti v členských státech EU a v třetích zemích. Prostřednictvím tohoto opatření by měla být zdůrazněna a zvláštním způsobem oceněna špičková úroveň evropské kulturní kreativity, která podněcuje šíření křížových inovací do širší ekonomiky.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Kultura má zásadní význam pro posilování inkluzivní a soudržné společnosti. V souvislosti s migračním tlakem hraje kultura důležitou úlohu při integraci migrantů, kdy jim pomáhá cítit se součástí hostitelské společnosti a budovat dobré vztahy mezi migranty a jejich novým společenstvím.

(11)  Kultura má zásadní význam pro posilování inkluzivní, soudržné a přemýšlivé společnosti, pro oživení různých území a podporu sociálního začlenění osob ze znevýhodněných skupin obyvatelstva. V souvislosti s problémy spojenými s migrací a integrací hraje kultura důležitou úlohu při vytváření inkluzivního prostředí umožňujícího mezikulturní dialog a při integraci migrantů a uprchlíků, neboť jim pomáhá cítit se součástí hostitelské společnosti a budovat dobré vztahy mezi migranty a jejich novým společenstvím.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Kultura je prospěšná pro hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost a takovou udržitelnost podporuje. Měla by proto být klíčovým prvkem strategií politického rozvoje. Je třeba podtrhnout přínos kultury pro blaho společnosti obecně. V souladu s deklarací z Davosu ze dne 22. ledna 2018 nazvanou „Na cestě ke kvalitní stavební kultuře pro Evropu“ by proto měla být přijata opatření na podporu nového integrovaného přístupu k utváření vysoce kvalitní výstavby (Baukultur), která bude vycházet z kultury, bude posilovat sociální soudržnost, zaručí udržitelné životní prostředí a bude celkově přispívat ke zdraví a životní pohodě obyvatel. Takový přístup by neměl klást důraz pouze na městské oblasti, ale měl by mít zejména na zřeteli propojení okrajových, odlehlých a venkovských oblastí. Koncept Baukultury zahrnuje všechny faktory, které mají přímý dopad na kvalitu života občanů a komunit, a tím velmi konkrétně podporuje začleňování, soudržnost a udržitelný rozvoj.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Prioritou je, aby kultura, a to i kulturní a audiovizuální produkty a služby, byla lépe zpřístupněna osobám se zdravotním postižením a sloužila jim jako nástroj podporující jejich úplné osobní naplnění a aktivní účast, a přispívala tak ke skutečně inkluzivní společnosti založené na solidaritě. Program by měl proto v celé Unii prosazovat a zvyšovat účast na kulturním životě, zejména pokud jde o osoby se zdravotním postižením, osoby pocházející ze znevýhodněného prostředí a obyvatele venkovských a odlehlých oblastí.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Základem dynamických kulturních a kreativních odvětví – včetně odvětví zpravodajských médií – je umělecká svoboda. Program by měl ve snaze o podporu pluralitního mediálního prostředí prosazovat přesahy a spolupráci mezi audiovizuálním a vydavatelským odvětvím.

(12)  Základem dynamických kulturních a kreativních odvětví a odvětví zpravodajských médií je svoboda uměleckého a kulturního vyjádření, svoboda projevu a pluralita médií. Program by měl ve snaze o podporu pluralitního a nezávislého mediálního prostředí prosazovat přesahy a spolupráci mezi audiovizuálním a vydavatelským odvětvím v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU1a. Prosazováním mediální gramotnosti, zejména mezi mladými lidmi, by měl program podporovat pracovníky médií a zlepšovat rozvoj kritického myšlení mezi občany.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1)

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Klíčovým předpokladem pro lépe propojené, silnější a udržitelnější kulturní a kreativní odvětví v Unii je mobilita umělců a subjektů působících v oblasti kultury, pokud jde o rozvoj dovedností, učení, mezikulturní povědomí, spoluvytváření, koprodukce, oběh a šíření uměleckých děl, účast na mezinárodních akcích, jako jsou veletrhy a festivaly. Takové mobilitě stojí často v cestě chybějící právní status, obtíže spojené se získáním víz, doba platnosti povolení, nebezpečí dvojího zdanění a nejisté a nestabilní podmínky sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V souladu s články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by program měl ve všech svých činnostech podporovat genderový mainstreaming a cíle rovného zacházení a v příslušných případech by měl definovat vhodná kritéria genderové vyváženosti.

(13)  V souladu s články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by program měl ve všech svých činnostech podporovat genderový mainstreaming a cíle rovného zacházení a v příslušných případech by měl definovat vhodná kritéria genderové vyváženosti a rozmanitosti. Program by měl usilovat o to, aby zapojení do něj a projekty vytvářené na jeho základě zachycovaly a prezentovaly rozmanitost evropské společnosti. Činnosti prováděné v rámci programu by měly být monitorovány a měly by se o nich podávat zprávy, aby se zajistily výsledky programu v tomto ohledu a aby tvůrci politik mohli přijímat lépe informovaná rozhodnutí ohledně budoucích programů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  V Unii jsou ženy v umění a kultuře silně zastoupeny jako autorky, odbornice, učitelky i jako publikum, které má stále větší přístup ke kultuře. Výzkum a studie, jako jsou např. Evropské ženské audiovizuální sítě pro filmové režiséry a projekt s názvem We Must v oblasti hudby, nicméně poukázaly na rozdíly v odměňování žen a mužů a dokreslují, že ženy mají k realizaci svých děl a k pozicím s rozhodovacími pravomocemi v kulturních, uměleckých a tvůrčích institucích méně příležitostí. Proto je nutné podporovat talentované ženy, šířit jejich díla, a podporovat tak jejich uměleckou kariéru.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Program by měl v souladu se závěry, které byly vyvozeny z Evropského roku kulturního dědictví 2018, posilovat kapacity tohoto odvětví pro spolupráci a podporu, a to prosazováním činností spojených s odkazem Evropského roku kulturního dědictví 2018 a měl by tento rok zhodnotit. V této souvislosti je třeba upozornit na prohlášení Rady ministrů kultury z listopadu 2018 a prohlášení vydaná během slavnostního zakončení zasedání Rady dne 7. prosince 2018. Program by měl přispět k dlouhodobému udržitelnému zachování evropského kulturního dědictví prostřednictvím podpůrných opatření pro řemeslníky, kteří ovládají tradiční řemesla spojená s obnovou kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V souladu se sdělením Komise „Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“ ze dne 22. července 201419 by příslušné politiky a nástroje měly vypracovat hodnotu dlouhodobosti a udržitelnosti evropského kulturního dědictví a vytvořit integrovanější přístup k jeho zachování, zhodnocení a podpoře.

(15)  V souladu se sdělením Komise „Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“ ze dne 22. července 201419 by příslušné politiky a nástroje měly vypracovat hodnotu dlouhodobosti a udržitelnosti evropského minulého i současného, hmotného i nehmotného a digitálního kulturního dědictví a vytvořit integrovanější přístup k jeho zachování, adaptivnímu opětovnému využití, šíření, zhodnocení a podpoře, mj. podporou kvalitního a koordinovaného sdílení odborných znalostí a rozvoje společných kvalitních norem pro toto odvětví a mobility pro profesionály v něm působící. Kulturní dědictví je nedílnou součástí evropské soudržnosti a podporuje propojení mezi tradicí a inovací. Prioritou programu by měla být ochrana kulturního dědictví a podpora umělců, tvůrců a řemeslných dovedností.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477

19 COM/2014/0477

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Program by měl přispívat k angažovanosti a zapojení občanů a organizací občanské společnosti do kultury a života společnosti, k podpoře kulturního vzdělávání a ke zpřístupnění kulturních znalostí a kulturního dědictví veřejnosti. Dále by měl, mj. prostřednictvím synergií mezi kulturou, uměními, vědou, výzkumem a technologiemi, pěstovat v procesu tvorby a uchovávání kvalitu a inovace.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví by podpora kulturních a kreativních odvětví měla být průřezovým prvkem. Projekty by měly být začleněny do programu s cílem podporovat nové obchodní modely a dovednosti a tradiční know-how a přetvářet tvůrčí a mezioborová řešení v ekonomickou a sociální hodnotu. Kromě toho by měly být plně využívány potenciální synergie mezi politikami Unie, aby bylo možné účinně využívat finanční prostředky, které jsou k dispozici v rámci programů Unie, jako je např. Horizont Evropa, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus +, Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a InvestEU.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou rovněž účastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své příslušné pravomoci.

(18)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou rovněž účastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své příslušné pravomoci. O finančních částkách, kterými na program přispějí třetí země, by měla být rozpočtovému orgánu každoročně podána zpráva.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Evropská filmová akademie si od svého vzniku vybudovala jedinečné know-how a má jedinečné postavení k tomu, aby vytvořila celoevropskou komunitu filmových tvůrců a odborníků, která by propagovala a šířila evropské filmy za hranice zemí vzniku a rozvíjela skutečně evropské publikum. Proto by měl být způsobilý pro přímou podporu Unie.

(22)  Evropská filmová akademie od svého vzniku přispívala svým specifickým know-how a jedinečným postavením k rozvoji celoevropské komunity filmových tvůrců a odborníků, která by propagovala a šířila evropské filmy za hranicemi zemí vzniku a stimulovala formování mezinárodního publika všech věkových kategorií. Proto by měla být výjimečně způsobilá pro přímou podporu Unie v souvislosti s její spoluprací s Evropským parlamentem na pořádání Filmové ceny LUX. Přímá podpora však musí být spojena s jednáním o dohodě o spolupráci mezi oběma stranami, jež by obsahovala konkrétní úkoly a cíle, a přímou podporu by mělo být možné poskytnout až po uzavření takové dohody. Tím se nevylučuje možnost Evropské filmové akademie žádat o financování na další iniciativy a projekty v rámci různých složek programu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Orchestr mladých Evropské unie si od svého založení vybudoval jedinečné know-how v oblasti podpory mezikulturního dialogu, vzájemného respektu a porozumění prostřednictvím kultury. Zvláštnost Orchestru mladých Evropské unie spočívá v tom, že jde o evropský orchestr, který přesahuje kulturní hranice a skládá se z mladých hudebníků, kteří jsou vybíráni podle náročných uměleckých kritérií prostřednictvím každoročního přísného konkurzu ve všech členských státech. Proto by měl být způsobilý pro přímou podporu Unie.

(23)  Orchestr mladých Evropské unie si od svého založení vybudoval jedinečné know-how v oblasti podpory bohatého evropského hudebního dědictví, přístupu k hudebnímu a mezikulturnímu dialogu a vzájemného respektu a porozumění prostřednictvím kultury, jakož i v oblasti posilování profesionality svých mladých hudebníků tím, že jim zprostředkovává dovednosti nezbytné pro kariéru v kulturním a kreativním odvětví. Přínos Orchestru mladých Evropské unie uznaly členské státy i orgány a instituce Unie, včetně jednotlivých předsedů Komise a Evropského parlamentu. Zvláštnost Orchestru mladých Evropské unie spočívá v tom, že jde o evropský orchestr, který přesahuje kulturní hranice a skládá se z mladých hudebníků, kteří jsou vybíráni podle náročných uměleckých kritérií prostřednictvím každoročního přísného a transparentního konkurzu ve všech členských státech. Proto by měl být výjimečně způsobilý pro přímou podporu Unie, a to na základě specifických úkolů a cílů, které vymezí a poté bude pravidelně posuzovat Komise. Aby byla tato podpora zajištěna, měl by Orchestr mladých Evropské unie usilovat o zvýšení své viditelnosti a o dosažení vyváženějšího zastoupení hudebníků ze všech členských států. Orchestr by měl také diverzifikovat své příjmy tím, že bude aktivně usilovat o finanční podporu z jiných zdrojů než z prostředků Unie.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a opatření by neměla zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Akce by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

(26)  Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a opatření by neměla zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Akce by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu a měly by být přizpůsobeny konkrétním projektům, které podporují. Program by neměl zohledňovat jen ekonomickou hodnotu projektů, ale i jejich kulturní a tvůrčí rozměr a specifičnost dotčených odvětví.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Finanční prostředky určené na programy podle nařízení …/…[nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci]1a a nařízení …/… [IPA III]1b by měly být použity také k financování akcí v rámci mezinárodního rozměru programu. Tyto akce by se měly provádět v souladu s tímto nařízením.

 

__________________

 

1a 2018/0243 (COD).

 

1b 2018/0247 (COD).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Jedním z největších problémů kulturních a kreativních odvětví je jejich přístup k finančním prostředkům, které by jim umožnily, aby si vybudovala, udržela nebo zvýšila konkurenceschopnost nebo aby svoji činnost rozšířila na mezinárodní úroveň. Politické cíle tohoto programu by měly být rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci okna (oken) politiky fondu Invest EU.

(27)  Kulturní a kreativní odvětví představují inovativní, odolná a rostoucí odvětví hospodářství Unie, která na základě duševního vlastnictví a kreativity jednotlivců vytvářejí hospodářskou a kulturní hodnotu. Jejich roztříštěnost a nehmotná povaha jejich aktiv jim nicméně omezuje přístup k soukromému financování. Jednou z největších výzev pro kulturní a kreativní odvětví je tudíž zlepšení jejich přístupu k finančním prostředkům, což je zásadní, mají-li růst a udržet si, či ještě posílit svou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. Politické cíle tohoto programu by měly být rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky, zejména pro MSP, v rámci okna (oken) politiky fondu Invest EU, v souladu s postupy vytvořenými v rámci Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví, vytvořeného nařízením (EU) č. 1295/2013.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  přihlédnutím k technickým znalostem potřebným k posouzení návrhů v rámci specifických opatření programu by mělo být stanoveno, že hodnotící výbory mohou být případně složeny z externích odborníků.

(28)  Klíčovými kritérii pro výběr dotčeného projektu by měly být účinky, kvalita a efektivnost provádění projektu. S přihlédnutím k technickým znalostem potřebným k posouzení návrhů v rámci specifických opatření programu by mělo být stanoveno, že hodnotící výbory mohou být případně složeny z externích odborníků, kteří by měli mít profesní a manažerské zkušenosti spojené s oblastí realizace, jež se posuzuje. V případě potřeby by se mělo zohlednit, že je třeba zajistit celkový soulad s cíli spočívajícími v zapojování a rozmanitosti publika.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Program by měl zahrnovat realistický a zvládnutelný systém ukazatelů výkonnosti, který bude doprovázet jeho opatření a průběžně monitorovat jeho výkonnost. Toto monitorování, jakož i informační a komunikační kampaně týkající se programu a jeho opatření by mělo stavět na třech složkách programu.

(29)  Program by měl zahrnovat realistický a zvládnutelný systém kvantitativních i kvalitativních ukazatelů výkonnosti, který bude doprovázet jeho opatření a průběžně monitorovat jeho výkonnost, a zohledňovat niterní hodnotu umění a kulturních a kreativních odvětví. Tyto ukazatele výkonnosti by měly být vyvinuty ve spolupráci se zúčastněnými stranami. Toto monitorování, jakož i informační a komunikační kampaně týkající se programu a jeho opatření, by mělo stavět na třech složkách programu. Tyto složky by měly zohledňovat jeden nebo více kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Tyto ukazatele by se měly posuzovat v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Vzhledem ke složitosti a obtížnosti vyhledávání, analýzy a přizpůsobování údajů a měření dopadu kulturních politik a definování ukazatelů by Komise měla prohloubit spolupráci v rámci svých útvarů, zejména Společného výzkumného střediska a Eurostatu za účelem sběru vhodných statistických údajů. Komise by měla působit ve spolupráci s centry excelence v Unii, národními statistickými úřady a organizacemi s významem pro kulturní a kreativní odvětví v Evropě a ve spolupráci s Radou Evropy, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a organizací UNESCO.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů opatření a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(32)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě schopnosti provozovatele projektu dosáhnout specifických cílů opatření a přinášet výsledky, při zohlednění zejména velikosti provozovatele a projektu, nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  S cílem optimalizovat součinnost mezi fondy Unie a přímo řízenými nástroji by se mělo zjednodušit poskytování podpory operacím, které již obdržely certifikaci „pečeť excelence“.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Podle článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU28 jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno.

(34)  Podle článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU28 jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno. Problémy, které vyplývají z velké odlehlosti těchto zemí nebo území, by měly být při provádění programu zohledněny a jejich účinné zapojení by mělo být monitorováno a pravidelně hodnoceno.

__________________

__________________

28 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

28 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  V souladu s článkem 349 SFEU by měla být přijata opatření pro zvýšení účasti nejvzdálenějších regionů ve všech akcích. Měla by být podporována mobilita jejich umělců a jejich děl a spolupráce mezi lidmi a organizacemi z těchto regionů a ze sousedních a třetích zemí. To těmto lidem umožní rovnoměrně těžit z konkurenčních výhod, které nabízejí kulturní a kreativní odvětví, zejména pokud jde o hospodářský růst a zaměstnanost. Tato opatření by měla být pravidelně monitorována a hodnocena.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  V zájmu zajištění hladkého provádění programu mohou být za způsobilé považovány náklady vzniklé příjemci před podáním žádosti o grant, zejména náklady spojené s právy duševního vlastnictví, pokud se přímo vztahují k provádění podporovaných opatření.

(36)  V zájmu zajištění kontinuity finanční podpory poskytované v rámci tohoto programu a pokrytí rostoucí mezery ve financování, kterou zaznamenávají příjemci, by za způsobilé měly být považovány náklady vzniklé příjemci před podáním žádosti o grant, zejména náklady spojené s právy duševního vlastnictví, pokud se přímo vztahují k provádění podporovaných opatření.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)   Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí pracovních programů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. Je nezbytné zajistit řádné ukončení předchozího programu, zejména pokud jde o pokračování víceletých ujednání o jeho řízení, jako je financování technické a správní pomoci. Od [1. ledna 2021] by měla technická a správní pomoc v případě potřeby zajistit řízení opatření, která nebyla v rámci předchozích programů dokončena do [31. prosince 2020].

(38)   Komise by měla být v souladu s článkem 290 SFEU zmocněna přijímat akty s ohledem na přijetí pracovních programů. Je nezbytné zajistit řádné ukončení předchozího programu, zejména pokud jde o pokračování víceletých ujednání o jeho řízení, jako je financování technické a správní pomoci. Od [1. ledna 2021] by měla technická a správní pomoc v případě potřeby zajistit řízení opatření, která nebyla v rámci předchozích programů dokončena do [31. prosince 2020].

___________________________

 

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  V zájmu zajištění účinného a efektivního provádění programu by Komise měla zajistit, aby žadatelům nevznikala zbytečná byrokratická zátěž ve fázi podávání žádostí ani ve fázi zpracovávání žádostí.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38b)  Vzhledem ke specifickým rysům kulturních a kreativních odvětví by měla být věnována zvláštní pozornost projektům malého rozsahu a jejich přidané hodnotě.

 

 

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „kulturními a kreativními odvětvími“ se rozumí všechna odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktů a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Budou mít potenciál vytvářet inovace a pracovní místa, zejména z duševního vlastnictví. K těmto odvětvím patří architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (například kinematografie, televize, videohry a multimédia), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, design (včetně módního návrhářství), festivaly, hudba, literatura, scénická umění, knihy a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění;

(2)  „kulturními a kreativními odvětvími“ se rozumí všechna odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech a postupech, bez ohledu na to, zda tyto činnosti jsou, nebo nejsou tržně orientovány. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu postupů, produktů a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Mnohé z nich mají potenciál vytvářet inovace a pracovní místa, zejména z duševního vlastnictví. K těmto odvětvím patří architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (například kinematografie, televize, videohry a multimédia), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, hudba, literatura, scénická umění, knihy a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění, festivaly a design, včetně módního návrhářství;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  přispívat k uznání a podpoře niterné hodnoty kultury a chránit a podporovat kvalitu evropské kultury a kreativity jakožto charakteristického rozměru osobního rozvoje, vzdělání, sociální soudržnosti, svobody projevu a přesvědčení a umění, jenž posiluje demokracii, kritické myšlení, pocit sounáležitosti a občanství, a jakožto zdrojů pro pluralistické sdělovací prostředky a kulturní prostředí;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  prosazovat evropskou spolupráci v oblasti kulturní a jazykové rozmanitosti a dědictví;

a)  prosazovat evropskou spolupráci v oblasti kulturní, umělecké a jazykové rozmanitosti, mimo jiné posílením úlohy umělců a kulturních činitelů, kvality evropské kulturní a umělecké produkce a společného hmotného a nehmotného evropského kulturního dědictví;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zvyšovat konkurenceschopnost kulturních a kreativních odvětví, zejména audiovizuálního odvětví.

b)  podporovat konkurenceschopnost veškerých kulturních a kreativních odvětví a zvyšovat jejich ekonomickou váhu, zejména pak audiovizuálního odvětví, a to vytvářením pracovních míst a zvyšováním inovací a kreativity těchto odvětví.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posilovat hospodářský, sociální a vnější rozměr evropské úrovně spolupráce za účelem rozvoje a podpory evropské kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví Evropy a posilovat konkurenceschopnost evropských kulturních a kreativních odvětví a upevňovat mezinárodní kulturní vztahy;

a)  posilovat hospodářský, umělecký, kulturní, sociální a vnější rozměr evropské úrovně spolupráce za účelem rozvoje a podpory evropské kulturní rozmanitosti a hmotného a nehmotného kulturního dědictví Evropy a posilovat konkurenceschopnost a inovace evropských kulturních a kreativních odvětví a upevňovat mezinárodní kulturní vztahy;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  podporovat kulturní a kreativní odvětví, včetně audiovizuálního odvětví, a umělce, subjekty a řemeslníky, jakož i zapojení publika, se zvláštním zřetelem k rovnosti žen a mužů a nedostatečně zastoupeným skupinám;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prosazovat konkurenceschopnost a rozšiřitelnost evropského audiovizuálního odvětví;

b)  prosazovat konkurenceschopnost, inovace a rozšiřitelnost evropského audiovizuálního odvětví, zejména malých a středních podniků, nezávislých produkčních společností a organizací v kulturních a kreativních odvětvích a udržitelných způsobem prosazovat kvalitu činností evropského audiovizuálního odvětví s cílem dosáhnout vyváženého odvětvového a geografického přístupu;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  prosazovat politickou spolupráci a inovativní činnosti podporující všechny složky programu včetně prosazování rozmanitého a pluralistického mediálního prostředí, mediální gramotnosti a sociálního začleňování.

c)  prosazovat politickou spolupráci a inovativní činnosti, včetně nových obchodních modelů a modelů řízení a tvůrčích řešení, podporující všechny složky programu a veškerá kulturní a kreativní odvětví, včetně ochrany svobody uměleckého projevu a prosazování rozmanitého, nezávislého a pluralistického kulturního a mediálního prostředí, mediální gramotnosti, digitálních dovedností, kulturního a uměleckého vzdělávání, rovnosti žen a mužů, aktivního občanství, mezikulturního dialogu, odolnosti a sociálního začleňování, zejména pak osob se zdravotním postižením, mimo jiné zlepšením přístupnosti kulturních statků a služeb;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  prosazovat mobilitu umělců a provozovatelů v kulturních a kreativních odvětvích a oběh jejich děl;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  poskytnout kulturním a kreativním odvětvím údaje, analýzy a odpovídající soubor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů a vytvořit soudržný systém hodnocení a posuzování dopadu, včetně těch, která mají přeshraniční rozměr;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „MEZIODVĚTVOVÁ složka“ se vztahuje na činnosti napříč všemi kulturními a kreativními odvětvími.

c)  „MEZIODVĚTVOVÁ složka“ se vztahuje na činnosti napříč všemi kulturními a kreativními odvětvími, včetně odvětví zpravodajských médií.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Evropská přidaná hodnota

 

Uznání niterné a hospodářské hodnoty kultury a kreativity a úcta ke kvalitě a pluralitě hodnot a politik Unie.

 

Program podpoří pouze ty akce a činnosti, které přinášejí potenciální evropskou přidanou hodnotu a které přispívají k dosažení cílů uvedených v článku 3.

 

Evropská přidaná hodnota akcí a činností programu bude zajištěna například prostřednictvím:

 

a) nadnárodního charakteru akcí a činností, které doplňují regionální, národní, mezinárodní a jiné programy a politiky Unie, a jejich dopadu na přístup občanů ke kultuře, aktivní zapojení občanů, vzdělávání, sociální začlenění a mezikulturní dialog;

 

b) rozvoje a podpory nadnárodní a mezinárodní spolupráce mezi kulturními a kreativními aktéry, včetně umělců, profesionálů v audiovizuální oblasti, kulturních a kreativních organizací a malých a středních podniků a audiovizuálních subjektů, se zaměřením na podnícení komplexnějších, rychlejších, účinnějších a dlouhodobějších reakcí na globální výzvy, zejména na přechod k digitalizaci;

 

c) úspor z rozsahu a růstu a pracovních míst, které podpora Unie dokáže zajistit a které násobí možnosti získávání dalších finančních prostředků;

 

d) zajištění rovnějších podmínek v kulturních a tvůrčích odvětvích zohledněním zvláštních rysů jednotlivých zemí, včetně zemí nebo regionů se specifickou zeměpisnou nebo jazykovou situací, jako jsou například nejvzdálenější regiony uznané v článku 349 SFEU a zámořské země a území spravované některým členským státem a uvedené v příloze II SFEU;

 

e) podpory diskurzu o evropských společných kořenech a rozmanitosti.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  podporovat umělecký projev a tvorbu;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa)  pěstovat talent, schopnosti a dovednosti a podněcovat spolupráci a inovace v celém řetězci kulturních a kreativních odvětví, včetně kulturního dědictví;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posilovat přeshraniční rozměr a oběh evropských kulturních a kreativních subjektů a děl;

a)  posilovat přeshraniční rozměr, oběh a viditelnost evropských kulturních a kreativních subjektů a jejich děl, mj. prostřednictvím pobytových programů, turné, akcí, workshopů, výstav a festivalů, jakož i usnadňování výměny osvědčených postupů a posilování odborné způsobilosti;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zvyšovat účast na kulturním životě v celé Evropě;

b)  zvyšovat přístup ke kulturnímu životu, účast na něm a povědomí o kultuře a zapojení publika v celé Evropě, zejména pokud jde o osoby se zdravotním postižením a osoby pocházející ze znevýhodněného prostředí;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  prosazovat odolnost společnosti a sociální začleňování prostřednictvím kultury a kulturního dědictví;

c)  prosazovat odolnost společnosti a posilovat sociální začleňování, mezikulturní a demokratický dialog a kulturní výměny prostřednictvím umění, kultury a kulturního dědictví;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zvyšovat schopnost evropských kulturních a kreativních odvětví prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst;

d)  zvyšovat schopnost evropských kulturních a kreativních odvětví prosperovat a inovovat, vytvářet umělecká díla, vytvářet a rozvíjet klíčové schopnosti, znalosti, dovednosti, nové umělecké postupy a udržitelná pracovní místa a růst a přispívat k místnímu a regionálnímu rozvoji;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  posilovat odbornou způsobilost osob činných v kulturních a kreativních odvětvích tím, že prostřednictvím vhodných opatření bude posilováno jejich postavení;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  posilovat evropskou identitu a hodnoty prostřednictvím kulturního povědomí, uměleckého vzdělávání a na kultuře založené kreativity ve vzdělávání;

e)  posilovat evropskou identitu, aktivní občanství, sounáležitost a smysl pro demokratické hodnoty prostřednictvím kulturního povědomí, kulturního dědictví, projevu, kritického myšlení, uměleckého projevu, viditelnosti a uznání tvůrců děl, umění, vzdělávání a na kultuře založené kreativity ve formálním, neformálním a informálním celoživotním učení;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podporovat mezinárodní budování kapacit evropských kulturních a kreativních odvětví, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni;

f)  podporovat mezinárodní budování kapacit evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně místních organizací na nejnižší úrovni a mikroorganizací, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přispívat ke globální strategii Unie pro mezinárodní vztahy prostřednictvím kulturní diplomacie.

g)  přispívat ke globální strategii Unie pro mezinárodní kulturní vztahy tím, že bude zajištěn dlouhodobý dopad strategie prostřednictvím přístupu na osobní úrovni, do nějž budou zapojeny kulturní sítě, občanská společnost a místní organizace na nejnižší úrovni.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ve specifických opatřeních prováděných v rámci složky KULTURA je zvláštní důraz kladen na odvětví hudby, pokud jde o rozdělení finančních prostředků a cílené akce. Individualizované výzvy k předkládání návrhů a nástroje přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti hudebního odvětví a k řešení některých specifických problémů, kterým čelí.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pěstovat talent a dovednosti a stimulovat spolupráci a inovaci při tvorbě a produkci evropských audiovizuálních děl;

a)  pěstovat talent, schopnosti, dovednosti a využívání digitálních technologií a stimulovat spolupráci, mobilitu a inovaci při tvorbě a produkci evropských audiovizuálních děl, a to i napříč hranicemi;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zlepšovat distribuci v kinech i online a poskytovat širší přeshraniční přístup k evropským audiovizuálním dílům, a to i prostřednictvím inovativních podnikatelských modelů a využíváním nových technologií;

b)  zlepšovat v novém digitálním prostředí nadnárodní a mezinárodní oběh evropských audiovizuálních děl a jejich distribuci online i offline, především jejich distribuci v kinech;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  rozšiřovat přístup mezinárodního publika k audiovizuálním dílům Unie, zejména pomocí propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  posilovat význam audiovizuálního kulturního dědictví a podporovat a propagovat audiovizuální archivy a knihovny coby zdroje paměti, vzdělávání, opětovného využití a nového podnikání, a usnadnit k nim přístup, a to i prostřednictvím nejnovějších digitálních technologií;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  prosazovat evropská audiovizuální díla a podporovat rozvoj publika v celé Evropě i za jejími hranicemi.

c)  prosazovat evropská audiovizuální díla a podporovat zapojení publika všech věkových kategorií, zejména mladých lidí a lidí se zdravotním postižením, pokud jde o aktivní a legální využití audiovizuálních děl v celé Evropě i za jejími hranicemi a sdílení obsahu vytvořeného uživateli, mimo jiné propagací filmového a audiovizuálního vzdělávání.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto priority jsou plněny podporou tvorby, propagace, dostupnosti a šíření evropských děl s potenciálem oslovit široké publikum v Evropě i za jejími hranicemi, a tedy přizpůsobováním se novému vývoji na trhu a doplňováním směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Tyto priority jsou plněny podporou tvorby, propagace, dostupnosti a šíření evropských děl šířících evropské hodnoty a společnou identitu s potenciálem oslovit publikum každého věku v Evropě i za jejími hranicemi, a tedy přizpůsobováním se novému vývoji na trhu a doplňováním směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat meziodvětvovou nadnárodní spolupráci v oblasti politik, včetně role, jakou kultura hraje v sociálním začleňování, a podporovat povědomí o programu a přenositelnost výsledků;

a)  podporovat meziodvětvovou nadnárodní spolupráci v oblasti politik, včetně podpory role, jakou kultura hraje v sociálním začleňování, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením, a při posilování demokracie, a podporovat povědomí o programu a přenositelnost výsledků s cílem zvýšit jeho viditelnost;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prosazovat inovativní přístupy k tvorbě, dostupnosti, distribuce a propagace obsahu napříč kulturními a kreativními odvětvími;

b)  prosazovat inovativní přístupy k tvorbě uměleckého obsahu a uměleckému výzkumu, zpřístupňování, distribuci a propagaci – při zohlednění ochrany autorských práv – napříč kulturními a kreativními odvětvími, a to v tržním i netržním rozměru;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  prosazovat průřezové činnosti zahrnující několik odvětví s cílem přizpůsobovat se strukturálním změnám, s nimiž se mediální odvětví potýká, včetně podpory svobodného, rozmanitého a pluralistického mediálního prostředí, kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti;

c)  prosazovat průřezové činnosti zahrnující několik odvětví s cílem přizpůsobovat se strukturálním a technologickým změnám, s nimiž se mediální odvětví potýká, včetně podpory svobodných, rozmanitých a pluralistických sdělovacích prostředků, uměleckého a kulturního prostředí, profesní etiky v žurnalistice, kritického myšlení a mediální gramotnosti zejména mezi mladými lidmi, tím, že jim bude poskytnuta pomoc při adaptaci na nové mediální nástroje a formáty, a prevencí šíření dezinformací;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zřizovat a podporovat informační kanceláře programu, které budou propagovat program ve své zemi a stimulovat přeshraniční spolupráci v rámci kulturních a kreativních odvětví.

d)  zřizovat a podporovat aktivní zapojení informačních kanceláří v zúčastněných zemích s cílem podpořit program v těchto zemích, a to spravedlivým a vyváženým způsobem, mimo jiné prostřednictvím vytváření sítí na místě, a podporovat žadatele ve vztahu k programu a poskytnout základní informace o dalších relevantních možnostech podpory v rámci programů financovaných z prostředků Unie a stimulovat přeshraniční spolupráci a výměnu osvědčených postupů v rámci kulturních a kreativních odvětví.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 1 850 000 000 EUR v běžných cenách.

Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 2 806 000 000 EUR ve stálých cenách.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  až do výše 609 000 000 EUR u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) (složka KULTURA),

–  ne méně než 33 % u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) (složka KULTURA),

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  až do výše 1 081 000 000 EUR u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) (složka MEDIA),

–  ne méně než 58 % u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) (složka MEDIA),

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  až do výše 160 000 000 EUR u činností uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. c) (MEZIODVĚTVOVÁ složka).

–  až do výše 9 % u činností uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. c) (MEZIODVĚTVOVÁ složka), přičemž každá kancelář programu Kreativní Evropa získá finanční příděl, který bude odpovídat alespoň finančnímu přídělu stanovenému v nařízení (ES) č. 1295/2013.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a za účelem prosazování mezinárodního rozměru programu mohou být uvolněny další finanční příspěvky z nástrojů financování vnější činnosti [nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci, nástroj předvstupní pomoci (IPA III)] na podporu činností prováděných a řízených v souladu s tímto nařízením. Tento příspěvek je financován v souladu s nařízeními, jimiž se zřizují uvedené nástroje.

3.  Kromě finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a za účelem prosazování mezinárodního rozměru programu mohou být uvolněny další finanční příspěvky z nástrojů financování vnější činnosti [nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci, nástroj předvstupní pomoci (IPA III)] na podporu činností prováděných a řízených v souladu s tímto nařízením. Tento příspěvek je financován v souladu s nařízeními, jimiž se zřizují uvedené nástroje, a každý rok je o něm a o příspěvcích, které na program věnují třetí země, podána zpráva rozpočtovému orgánu.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Třetí země se mohou zapojit do řídících struktur a fór účastníků programů za účelem usnadnění výměny informací.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Uzavření dohod se třetími zeměmi zapojenými do programu podle tohoto nařízení se umožní na základě rychlejších postupů, než jsou postupy v rámci nařízení (EU) č. 1295/2013. Je nutné aktivně prosazovat dohody s novými zeměmi.

Odůvodnění

Aby byl zajištěn mezinárodní rozměr programu, je naprosto nezbytné zajistit účast těchto zemí od samého začátku programu.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přístup k programu je otevřen mezinárodním organizacím, které působí v oblastech zahrnutých v programu v souladu s finančním nařízením.

1.  Přístup k programu je otevřen mezinárodním organizacím, které působí v oblastech zahrnutých v programu, jako je UNESCO, Rada Evropy, prostřednictvím strukturovanější spolupráce s Kulturními stezkami a Euroimages, Střediskem úřadu EUIPO, Světovou organizací duševního vlastnictví a OECD, na základě společného přispění k dosažení cílů programu a v souladu s finančním nařízením.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Sběr údajů o kulturních a tvůrčích odvětvích

 

Komise prohloubí spolupráci v rámci svých útvarů, jako jsou Společné výzkumné středisko a Eurostat, za účelem sběru příslušných statistických údajů pro měření a analýzu dopadu kulturní politiky. Tento úkol Komise plní ve spolupráci s evropskými centry excelence a vnitrostátními statistickými úřady a s Radou Evropy, OECD a UNESCO. Tím bude přispívat k naplňování cílů složky KULTURA a pečlivě sledovat další vývoj v kulturní politice, mimo jiné zapojením zainteresovaných stran v raných fázích do tvorby a adaptace ukazatelů společných pro různá odvětví, nebo specifických pro konkrétní odvětví činnosti. Komise pravidelně podává Evropskému parlamentu o těchto činnostech zprávu.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.

3.  Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s hlavou X finančního nařízení a postupy stanovenými v [nařízení InvestEU]. Zvláštní nástroj záruk vytvořený v rámci programu Kreativní Evropa bude pokračovat podle [nařízení o InvestEU] a zohlední prováděcí postupy vytvořené v rámci Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví vytvořeného nařízením (EU) č. 1295/2013.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Příspěvky do vzájemného pojišťovacího mechanismu mohou pokrývat rizika spojená se zpětným získáváním prostředků dlužných příjemci a lze je považovat za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Použijí se ustanovení stanovená v [článku X] nařízení XXX [nástupce nařízení o záručním fondu].

4.  Příspěvky do vzájemného pojišťovacího mechanismu mohou pokrývat rizika spojená se zpětným získáváním prostředků dlužných příjemci a lze je považovat za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Použijí se ustanovení stanovená v [článku X] nařízení XXX [nástupce nařízení o záručním fondu], přičemž se bude vycházet z již vytvořených prováděcích postupů a tyto postupy budou zohledněny.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Aby byl podpořen mezinárodní rozměr programu, k akcím vytvořeným na základě tohoto nařízení finančně přispívají programy zřízené nařízením …/…[nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci] a nařízení …/… [IPA III]. Toto nařízení se použije na využívání těchto programů při zaručení souladu s nařízeními, kterými se dotyčné programy řídí.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program se provádí prostřednictvím pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.

1.  Program se provádí prostřednictvím ročních pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení. Před přijetím pracovních programů jsou vedeny konzultace s různými zúčastněnými stranami, aby bylo zajištěno, že plánovaná opatření nejlepším možným způsobem podpoří jednotlivá zapojená odvětví. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů, která nenahrazuje přímé financování ve formě grantů.

 

V ročních pracovních programech jsou podrobně stanoveny obecné a specifické cíle a odpovídající priority politiky a opatření v rámci programu a také rozpočet vyčleněný na každé z těchto opatření. Roční pracovní program obsahuje rovněž orientační tabulku provádění.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní program přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu.

2.  Komise přijme v souladu s článkem 19 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplní stanovením ročních pracovních programů.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je jasně ukázat, že roční pracovní program je důležitý z hlediska stanovení momentálních rozpočtových priorit.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Výzvy k předkládání návrhů mohou zohledňovat nutnost zajistit odpovídající podporu malým projektům v rámci složky KULTURA prostřednictvím opatření, jež mohou zahrnovat vyšší míru spolufinancování.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Granty se udělují s přihlédnutím k těmto charakteristikám příslušných projektů:

 

a)  kvalita projektu,

 

b)  jeho dopad a

 

c)  kvalita a efektivita jeho provádění.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnotící výbor může být složen z externích odborníků.

2.  Hodnotící výbor může být složen z externích odborníků. Výbor se schází za fyzické přítomnosti svých členů nebo na dálku.

 

Odborníci musí mít profesní zkušenost v posuzovaném oboru. Hodnotící výbor může požádat o stanovisko odborníků ze země, v níž byla žádost podána.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od [čl. 130 odst. 2] finančního nařízení a v řádně odůvodněných případech mohou být za způsobilé považovány náklady, které vznikly příjemci před podáním žádosti o grant, pokud se přímo vztahují k provádění podporovaných opatření a činností.

3.  Odchylně od [čl. 130 odst. 2] finančního nařízení a v řádně odůvodněných případech jsou za způsobilé považovány náklady, které vznikly příjemci před podáním žádosti o grant, pokud se přímo vztahují k provádění podporovaných opatření a činností.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Těmto subjektům mohou být uděleny granty bez výzvy k podávání návrhů:

5.  Na základě specifických úkolů a cílů, které vymezí a poté pravidelně posuzuje Komise podle cílů programu, mohou být granty uděleny výjimečně bez výzvy k podávání návrhů těmto subjektům:

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Evropská filmová akademie;

a)  Evropské filmové akademii v kontextu spolupráce s Evropským parlamentem na Filmové ceně LUX v návaznosti na dohodu o spolupráci, kterou sjednají a podepíšou zúčastněné strany, a ve spolupráci se sítí Europa Cinemas; až do uzavření dohody o spolupráci jsou příslušné prostředky umístěny do rezervy;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Orchestr mladých Evropské unie.

b)  Orchestru mladých Evropské unie na jeho činnost, včetně pravidelného výběru a přípravy mladých hudebníků ze všech členských států prostřednictvím pobytových programů, které nabízejí mobilitu a příležitost vystupovat na festivalech a turné v rámci Unie i na mezinárodní úrovni a přispívají k přeshraničnímu oběhu evropské kultury a k internacionalizaci kariér mladých hudebníků, přičemž usilují o zeměpisnou vyváženost účastníků; Orchestr mladých Evropské unie neustále diverzifikuje své příjmy tím, že aktivně usiluje o získání finanční podpory z nových zdrojů, a snižuje tak svou závislost na financování z Unie; činnost Orchestru mladých Evropské unie je v souladu s cíli a prioritami programu a složky KULTURA, zejména pokud jde o zapojení publika.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkový soulad a doplňkovost programu s příslušnými politikami a programy, zejména těmi, jež souvisejí s genderovou vyvážeností, vzděláváním, mládeží a solidaritou, zaměstnaností a sociálním začleňováním, výzkumem a inovacemi, průmyslem a podnikáním, zemědělstvím a rozvojem venkova, životním prostředím a opatřeními v oblasti klimatu, soudržností, regionální a městskou politikou, státní podporou a mezinárodní spoluprací a rozvojem.

Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkový soulad a doplňkovost programu s příslušnými politikami a programy, zejména těmi, jež souvisejí s genderovou vyvážeností, vzděláváním, zejména v digitální oblasti a v oblasti mediální gramotnosti, mládeží a solidaritou, zaměstnaností a sociálním začleňováním, zejména v případě marginalizovaných skupin a menšin, výzkumem a inovacemi, včetně sociálních inovací, průmyslem a podnikáním, zemědělstvím a rozvojem venkova, životním prostředím a opatřeními v oblasti klimatu, soudržností, regionální a městskou politikou, udržitelným cestovním ruchem, státní podporou, mobilitou a mezinárodní spoluprací a rozvojem, a to i za účelem podpory účinnějšího vynakládání veřejných prostředků;

 

Komise zajistí, aby se v případě uplatňování postupů stanovených v [programu InvestEU] pro účely programu přihlíželo také k postupům vytvořeným v rámci Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví zřízeného nařízením (EU) č. 1295/2013.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  splňuje minimální požadavky na kvalitu dané touto výzvou k podávání návrhů;

b)  splňuje vysoké požadavky na kvalitu dané touto výzvou k podávání návrhů;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Návrhy, které obdržely pečeť excelence, mohou získat přímé financování z jiných programů a z fondů, na něž se vztahuje nařízení [o společných ustanoveních, COM(2018)0375], v souladu s čl. 67 odst. 5 tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou v souladu s cíli programu. Komise zajistí, aby kritéria pro výběr projektů a udělování pečetě excelence byla soudržná a jasná a transparentní pro potenciální příjemce.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Záruční nástroj pro kulturní a kreativní odvětví v rámci programu InvestEU

 

1.  Finanční podpora poskytovaná prostřednictvím nového programu InvestEU se zakládá na cílech a kritériích Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví s přihlédnutím ke specifickému charakteru daného odvětví.

 

2.  Pomocí programu InvestEU se zajistí:

 

a)  přístup malých a středních podniků, mikroorganizací a malých a středních organizací v kulturním a kreativním odvětví k financování,

 

b)  záruky zúčastněným finančním zprostředkovatelům z kterékoli země účastnící se záručního nástroje,

 

c)  dodatečné odborné znalosti zúčastněných finančních zprostředkovatelů v oblasti hodnocení rizik spojených s malými a středními podniky, mikroorganizacemi a malými a středními organizacemi a s jejich kulturními a kreativními projekty,

 

d)  objem dluhového financování dostupného pro malé a střední podniky, mikroorganizace a malé a střední organizace,

 

e)  schopnost malých a středních podniků, mikroorganizací a malých a středních organizací ve všech regionech a odvětvích vybudovat si diverzifikované portfolio půjček a navrhnout marketingový a propagační plán,

 

f)  tyto formy půjček: investice do hmotných a nehmotných aktiv s výjimkou osobního zajištění, převody podniků, pracovní kapitál, jako je průběžné financování, finanční prostředky na pokrytí nedostatečného vlastního kapitálu, hotovostní toky a úvěrové linky.

Odůvodnění

Je nutné, aby byl do nařízení začleněn odkaz na Záruční nástroj pro kulturní a kreativní odvětví s cílem ochránit jeho zásady a výsledky.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Složky mají společný soubor kvalitativních ukazatelů. Každá složka má vlastní soubor ukazatelů.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění programu při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 za účelem vypracování ustanovení pro monitorovací a hodnotící rámec, včetně změn přílohy II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů, je-li to pro monitorování a hodnocení nezbytné.

2.  K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění programu při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 za účelem vypracování ustanovení pro monitorovací a hodnotící rámec, včetně změn přílohy II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů. Komise přijme akty v přenesené pravomoci týkající se ukazatelů do 31. prosince 2022.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Dostupné údaje o částce prostředků na závazky a platby, jichž by bylo zapotřebí k financování projektů, jimž byla udělena pečeť excelence, se každý rok předají oběma složkám rozpočtového orgánu, a to nejpozději tři měsíce před datem zveřejnění postoje těchto složek k rozpočtu Unie na následující rok, které bylo stanoveno podle společně dohodnutého harmonogramu pro roční rozpočtový proces.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Přezkum programu v polovině období se provede do 30. června 2024.

 

Zprávu o hodnocení v polovině období předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2024.

 

Komise v případě nutnosti předloží na základě přezkumu v polovině období legislativní návrh na revizi tohoto nařízení.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit řádný a včasný přezkum v polovině období.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu.

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do dvou let po skončení období uvedeného v článku 1 předloží Komise závěrečné hodnocení programu.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti, zvláště s využitím názvu programu a, v případě opatření financovaných ze složky MEDIA, loga MEDIA. Komise vytvoří logo KULTURA, které bude využíváno pro opatření financované v rámci složky KULTURA.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  projekty spolupráce;

a)  mezinárodní projekty spolupráce, kdy se jasně rozlišuje mezi malými, středními a rozsáhlými projekty, přičemž je zvláštní pozornost věnována mikroorganizacím a malým kulturním organizacím;

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  mobilita umělců a kulturních a kreativních subjektů;

d)  mobilita umělců, řemeslníků a kulturních a kreativních subjektů v rámci jejich nadnárodní činnosti včetně pokrytí nákladů souvisejících s uměleckou činností a oběhem uměleckých a kulturních děl;

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpora kulturních a kreativních organizací, aby mohly působit na mezinárodní úrovni;

e)  podpora kulturních a kreativních organizací, aby mohly působit na mezinárodní úrovni a rozvíjet budování svých kapacit;

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora hudebního odvětví: podpora rozmanitosti, kreativity a inovací v oblasti hudby, zejména distribuce hudebního repertoáru v Evropě i mimo ni, vzdělávací opatření a rozvoj publika pro evropský repertoár, jakož i podpora sběru a analýzy dat;

a)  podpora hudebního odvětví: podpora rozmanitosti, kreativity a inovací v oblasti hudby, zejména v odvětví živé hudby, rovněž prostřednictvím vytváření sítí, distribuce a propagace různorodých evropských hudebních děl a repertoáru v Evropě i mimo ni, vzdělávání v hudbě, zapojování se do hudby a přístup k hudbě, rozvoj publika, viditelnost a uznávání tvůrců, promotérů a umělců, zejména těch mladých a začínajících, jakož i podpora sběru a analýzy dat;

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora knižního a vydavatelského odvětví: cílená opatření podporující rozmanitost, kreativitu a inovace, zejména překlad a propagace evropské literatury přes hranice v Evropě i mimo ni, odborná příprava a výměny odborníků v odvětví, autorů a překladatelů, jakož i nadnárodní projekty spolupráce, inovací a rozvoje v tomto odvětví;

b)  podpora knižního a vydavatelského odvětví: cílená opatření podporující rozmanitost, kreativitu, inovace, zejména překlad, adaptaci do formátů přístupných osobám se zdravotním postižením, propagaci evropské literatury přes hranice v Evropě i mimo ni, rovněž prostřednictvím knihoven, odbornou přípravu a výměny odborníků v odvětví, autorů a překladatelů, jakož i nadnárodní projekty spolupráce, inovací a rozvoje v tomto odvětví;

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora odvětví architektury a kulturního dědictví: cílená opatření pro mobilitu subjektů, budování kapacit, rozvoj publika a internacionalizace odvětví kulturního dědictví a architektury, podpora Baukultury, podpora ochrany, zachování a rozšiřování kulturního dědictví a jeho hodnot formou zvyšování povědomí, vytváření sítí a činností vzájemného učení;

c)  podpora odvětví kulturního dědictví a architektury: cílená opatření pro mobilitu subjektů, výzkum, zavádění norem vysoké kvality, budování kapacit, sdílení odborných poznatků a dovedností mezi řemeslníky, zapojení publika, podpora ochrany, zachování a revitalizace životního prostoru, adaptivní opětovné využití, podpora Baukultury a udržitelnosti, šíření, rozšiřování a internacionalizace kulturního dědictví a jeho hodnot formou zvyšování povědomí, vytváření sítí a činností vzájemného učení;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podpora ostatních odvětví: cílená opatření ve prospěch rozvoje tvůrčích aspektů odvětví designu a módního návrhářství a kulturního cestovního ruchu, jakož i jejich propagace a zastoupení mimo Evropskou unii.

d)  podpora ostatních odvětví: cílená podpora opatření ve prospěch rozvoje tvůrčích aspektů dalších odvětví, včetně odvětví designu a módního návrhářství a udržitelného kulturního cestovního ruchu, jakož i jejich propagace a zastoupení mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podpora všech kulturních a kreativních odvětví v oblastech, ve kterých mají společné potřeby, přičemž mohou být případně vytvářena odvětvová opatření v případech, kdy specifika určitého pododvětví vyžadují cílený přístup. Je třeba zaujmout horizontální přístup v případě nadnárodních projektů usilujících o spolupráci, mobilitu a internacionalizaci, mj. prostřednictvím pobytových programů, turné, akcí, živých vystoupení, výstav a festivalů, jakož i o podporu různorodosti, kreativity a inovací, školení a výměn odborníků v daném odvětví, budování kapacit, vytváření sítí, dovedností, rozvoje publika a shromažďování a analýzy dat. Odvětvová opatření využívají rozpočty, jež jsou přiměřené odvětvím, která byla označena za prioritní. Odvětvová opatření by měla pomáhat při řešení specifických problémů, kterým čelí jednotlivá prioritní odvětví uvedená v této příloze, a stavět na stávajících pilotních projektech a přípravných akcích.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní opatření zaměřená na zajištění viditelnosti a hmatatelnosti evropské kulturní rozmanitosti a dědictví a podporu mezikulturního dialogu:

Zvláštní opatření zaměřená na zajištění viditelnosti a hmatatelnosti evropské identity a její kulturní rozmanitosti a dědictví a podporu mezikulturního dialogu:

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  označení „Evropské dědictví“ zajišťující finanční podporu pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU34;

b)  označení „Evropské dědictví“ zajišťující finanční podporu pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU34 a síť lokalit s označením „Evropské dědictví“;

__________________

__________________

34 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení Evropské dědictví (Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 1).

34 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení Evropské dědictví (Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  kulturní ceny EU;

c)  kulturní ceny EU, včetně Evropské divadelní ceny;

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  opatření zaměřená na interdisciplinární produkci související s Evropou a jejími hodnotami;

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Priority složky MEDIA programu uvedené v článku 5 zohledňují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o produkci, distribuci a přístup k audiovizuálnímu obsahu, jakož i velikost a specifika příslušných trhů, a k jejích provedení se používá mimo jiné:

Priority složky MEDIA programu uvedené v článku 5 zohledňují požadavky směrnice 2010/13/EU a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o produkci, distribuci a přístup k audiovizuálnímu obsahu, jakož i velikost a specifika příslušných trhů, a k jejich provedení se používá mimo jiné:

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  rozvoj audiovizuálních děl;

a)  rozvoj evropských audiovizuálních děl, zejména filmů a televizních děl, jako jsou např. filmové fikce, krátké filmy, dokumentární tvorba, dětské filmy a animované filmy, a interaktivních děl, např. kvalitních videoher s vlastním příběhem a multimediálních děl s velkým potenciálem pro přeshraniční oběh, jež jsou výsledkem práce nezávislých evropských produkčních společností;

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  produkce inovativního televizního obsahu a seriálového vyprávění;

b)  produkce inovativního a kvalitního televizního obsahu a seriálového vyprávění pro všechny věkové skupiny prostřednictvím podpory nezávislých evropských produkčních společností;

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podpora iniciativ zaměřených na tvorbu a propagaci děl souvisejících s historií evropské integrace a s evropskými příběhy;

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  reklamní a marketingové nástroje, včetně online a využitím analýzy dat, s cílem zvýšit prominentní postavení, viditelnost, přeshraniční přístup a dosah evropských děl;

c)  propagační, reklamní a marketingové nástroje, včetně online a využitím analýzy dat, s cílem zvýšit prominentní postavení, viditelnost, přeshraniční přístup a dosah evropských děl;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podpora mezinárodního prodeje a oběhu zahraničních evropských děl na všech platformách, včetně koordinovaných distribučních strategií zahrnujících několik zemí;

d)  podpora mezinárodního prodeje a oběhu zahraničních evropských děl na všech platformách zaměřená na malé i velké produkce, včetně koordinovaných distribučních strategií zahrnujících několik zemí a titulkování, dabování a zvukového popisu;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  opatření zaměřená na podporu zemí s nízkou kapacitou, aby dosáhly zlepšení v oblasti zjištěných nedostatků;

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpora výměn a budování sítí mezi podniky s cílem usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukce;

e)  podpora výměn a budování sítí mezi podniky s cílem usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukci a oběh evropských děl;

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  podpora evropských sítí audiovizuálních tvůrců z různých zemí s cílem rozvíjet tvůrčí talenty v audiovizuálním odvětví;

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  specifická opatření, která přispějí ke spravedlivému zacházení s tvůrčími talenty v audiovizuálním odvětví;

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  iniciativy podporující rozvoj publika a filmové vzdělávání zaměřené zejména na mladé publikum;

g)  iniciativy podporující rozvoj publika a jeho zapojení, zvláště v kinech, a vzdělávání ve filmové a audiovizuální oblasti zaměřené zejména na mladé publikum;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  vzdělávací a mentorské činnosti zaměřené na posílení schopnosti audiovizuálních subjektů přizpůsobit se novému vývoji trhu a digitálním technologiím;

h)  vzdělávací a mentorské činnosti zaměřené na posílení schopnosti audiovizuálních subjektů, včetně řemeslníků a tradičních producentů, přizpůsobit se novému vývoji trhu a digitálním technologiím;

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  síť provozovatelů služeb video na přání (VOD) uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;

i)  jednu nebo více sítí provozovatelů služeb video na přání (VOD) uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  síť (sítě) evropských festivalů uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;

j)  sítě evropských festivalů a festivalů obecně uvádějících a propagujících různorodá evropská audiovizuální díla s významným podílem zahraničních evropských filmů;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  síť provozovatelů evropských kin uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;

k)  síť provozovatelů evropských kin uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů, která přispívá k posílení úlohy kinosálů v hodnotovém řetězci a zdůrazňuje veřejné promítání filmů jako společenský zážitek;

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  konkrétní opatření, která přispějí k vyváženější genderové účasti v audiovizuálním odvětví;

l)  konkrétní opatření, včetně mentorské činnosti a vytváření sítí, která přispějí k vyváženější genderové účasti v audiovizuálním odvětví;

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na)  podpora oběhu kulturního televizního obsahu online a offline a mnohojazyčný přístup k tomuto obsahu, mj. na základě titulkování, za účelem podpory bohatství a různorodosti evropského kulturního dědictví, současné tvorby a jazyků.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  rozvoj politik, nadnárodní výměna zkušeností a know-how, činnosti vzájemného učení a budování sítí mezi organizacemi činnými v kulturní a kreativní oblasti a tvůrci politik, pokud jsou meziodvětvové povahy;

a)  rozvoj politik, nadnárodní výměna zkušeností a know-how, činnosti vzájemného učení, včetně předávání zkušeností novým účastníkům programu, zvyšování informovanosti a budování sítí mezi organizacemi činnými v kulturní a kreativní oblasti a tvůrci politik, pokud jsou meziodvětvové povahy, mj. prostřednictvím trvalého strukturovaného dialogu se zúčastněnými stranami a s využitím fóra kulturního a kreativního odvětví za účelem posílení dialogu a orientace odvětvových politik;

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podněcování nových forem tvorby na křižovatkách mezi různými kulturními a tvůrčími odvětvími, například prostřednictvím využití inovačních technologií;

a)  podněcování nových forem tvorby na křižovatkách mezi různými kulturními a tvůrčími odvětvími a se subjekty z jiných odvětví, například prostřednictvím využívání inovačních technologií v kulturních organizacích a poskytování poradenství při jejich využívání, jakož i spolupráce prostřednictvím digitálních uzlů;

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  opatření zaměřená na interdisciplinární produkci související s Evropou a jejími hodnotami;

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora programu na národní úrovni a poskytování informací o různých typech finanční podpory dostupné v rámci unijní politiky;

a)  podpora programu na národní úrovni a poskytování relevantních informací o různých typech finanční podpory dostupné v rámci unijní politiky a o hodnotících kritériích, postupu a výsledcích;

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podněcování přeshraniční spolupráce mezi odborníky, institucemi, platformami a sítěmi v různých oblastech politik a odvětvích zahrnutých v programu a mezi nimi;

b)  podpora potenciálních příjemců při postupu podávání žádostí a podněcování přeshraniční spolupráce a výměny osvědčených postupů mezi odborníky, institucemi, platformami a sítěmi v různých oblastech politik a odvětvích zahrnutých v programu a mezi nimi;

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora Komise při zajišťování náležité komunikace a šíření výsledků programu občanům.

c)  podpora Komise při zajišťování náležité komunikace zdola nahoru a shora dolů a šíření výsledků programu mezi občany a subjekty.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  řešení strukturálních změn, jimž čelí odvětví médií, formou podpory a monitorování rozmanitého a pluralistického mediálního prostředí;

a)  řešení strukturálních a technologických změn, jimž čelí odvětví zpravodajských médií, formou podpory nezávislého a pluralistického mediálního prostředí a nezávislého monitorování za účelem posuzování rizik a výzev, pokud jde o pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků;

 

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora vysokých standardů mediální produkce prosazováním spolupráce, přeshraniční kolaborativní žurnalistiky a kvalitního obsahu;

b)  podpora vysokých standardů mediální produkce prosazováním spolupráce, digitálních dovedností, přeshraniční kolaborativní žurnalistiky a kvalitního obsahu, jakož i udržitelných hospodářských modelů pro činnost sdělovacích prostředků s cílem zajistit profesionální etiku v žurnalistice;

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora mediální gramotnosti občanů na podporu kritického porozumění médiím.

c)  podpora mediální gramotnosti občanů, zejména mladých lidí, na podporu kritického porozumění médiím a podpora vytvoření unijní platformy pro sdílení postupů a politik v oblasti mediální gramotnosti mezi všemi členskými státy, a to prostřednictvím univerzitních rozhlasových a mediálních sítí, jež se zabývají Evropou, a poskytování školicích programů pracovníkům ve zpravodajství, aby byli schopni rozpoznat dezinformace a bojovat proti nim.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  podpora a ochrana politického dialogu a dialogu s občanskou společností o hrozbách pro svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků v Evropě;

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Příloha II – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  SPOLEČNÉ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ UKAZATELE DOPADU PROGRAMU

 

(1)  přínos pro občany a komunity;

 

(2)  přínos pro posílení evropské kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví;

 

(3)  přínos pro ekonomiku a pracovní místa v Unii, zejména pro kulturní a kreativní odvětví a malé a střední podniky;

 

(4)  zohledňování politik Unie, včetně mezinárodních kulturních vztahů;

 

(5)  evropská přidaná hodnota projektů;

 

(6)  kvalita partnerství a kulturních projektů;

 

(7)  počet lidí přistupujících k evropským kulturním a kreativním dílům podporovaným z programu;

 

(8)  počet pracovních míst spojených s financovanými projekty;

 

(9)  případně genderová vyváženost a mobilita a posílení postavení subjektů v kulturním a kreativním odvětví.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod – jak se zpravodajka staví k návrhu Komise

Program Kreativní Evropa je jediným přímým programem EU pro kreativní, kulturní a audiovizuální odvětví a v tomto ohledu program svou úlohu upevňuje – v návaznosti na předchozí programy, zvláště pak na praxi výměn a dialogu pracovníků uměleckých a kulturních institucí členských států. Program Kreativní Evropa 2021–2027 si ponechal jméno i autonomii, hlavní strukturu, cíle a filosofii. Zpravodajka vyzdvihuje vyspělost programu a kontinuitu s předchozím programem, ale vítá i některé novinky, jako jsou zvláštní opatření zaměřená na mobilitu umělců, kulturní dědictví a architekturu, hudební odvětví a pluralitní sdělovací prostředky. Současně ale zdůrazňuje, že začlenění nových priorit si žádá zvýšení finančního krytí.

Zpravodajka vítá začlenění některých návrhů obsažených v prováděcí zprávě Parlamentu k programu Kreativní Evropa přijaté v roce 2017, ale lituje, že návrh Komise příslušná opatření přesněji nevymezuje. Obecně není podle zpravodajky návrh dostatečně podrobný a přesný. Tím se ponechává při interpretaci a provádění volné pole Komisi, což zpravodajka považuje za nepřijatelné pro Parlament, neboť ten je spolunormotvůrcem, ale současně to i vytváří nejistotu na straně příjemců. Proto je předloženo několik pozměňovacích návrhů s cílem priority a opatření v jednotlivých složkách lépe vymezit. Následuje přehled hlavních bodů, jichž se tyto pozměňovací návrhy týkají.

Rozpočet

Program Kreativní Evropa je závažně podfinancován a má mimořádně nízkou míru úspěšnosti, což působí jako odrazující faktor, vede k frustracím a mnoha aktérům brání, aby se programu zúčastnili. Zpravodajka proto naléhavě vyzývá k podstatnému zvýšení rozpočtu z navržené 1,85 miliard EUR na 2,806 miliardy EUR. Tím by se současný rozpočet ve výši 1,46 miliardy EUR zdvojnásobil, což je v souladu s požadavkem vyjádřeným v Miláně v prosinci 2017 při zahájení Evropského roku kulturního dědictví. Rozdělení rozpočtu do jednotlivých složek by navíc mělo být provedeno prostřednictvím procentních podílů, a nikoli konkrétních částek, které mj. zaručují zvláštní příspěvek pro projekty spolupráce v oblasti kultury, kde byla míra úspěšnosti nejnižší.

Definice a cíle

Komise dává kreativním a kulturním projektům, které obdržely vysoké bodové hodnocení, novou možnost, jak získat certifikaci pečeť excelence. Jelikož však chybí křížové odkazy v dalších programech, zpravodajka považuje toto opatření za velice křehké. Přístup k tomuto druhu financování by navíc mělo být jednoznačně usnadněno. Zpravodajka by také ráda zajistila, aby se program zaměřoval na ziskové i neziskové kulturní aktéry.

Byl tedy formulován nový obecný cíl, jímž je uznat niternou hodnotu kultury a podporovat umělce a kulturní aktéry, jakož i přínos kultury k osobnímu a společenskému rozvoji občanů.

Opětovné zavedení přidané hodnoty EU

Zpravodajka znovu vkládá článek o přidané hodnotě EU, jenž není součástí návrhu Komise. Přidaná hodnota EU se tak stává podmínkou získání podpory z tohoto programu. Zdůrazňuje se přitom zejména pocit sounáležitosti, který kultura občanům přináší, a vyzdvihují společné kořeny a jednota v rozmanitosti.

Priority a opatření složky Kultura

Zpravodajka vítá novou strukturu složky Kultura, jež zavádí horizontální, sektorová a specifická opatření, a zejména nová horizontální opatření v oblasti hudby a mobility umělců a profesionálů v oblasti kultury. Je třeba zdůraznit, že je zapotřebí, aby se členské státy více snažily překonat překážky, které brání mobilitě umělců, jako je chybějící právní status, vydávání víz, doba platnosti povolení a nebezpečí dvojího zdanění. Je třeba, aby měl tento systém v nadcházejících letech reálný dopad. Zpravodajka by ráda jasně uvedla, že díky nové akci Hudba hýbe Evropou nebudou projekty v oblasti hudby vyloučeny z projektů nadnárodní spolupráce.

Co se týče grantů, zpravodajka zavádí tři kritéria jejich udělování: vysoká kulturní kvalita, dopad a kvalita a efektivnost provádění.

Pokud jde o projekty spolupráce, které jsou jádrem programu a v průběhu let dosáhly výrazné úspěšnosti, tak musí být posíleny. Rozpočet je nutné zvýšit a zvláštní pozornost je třeba věnovat malým projektům a přizpůsobit u nich míru spolufinancování a zavést kategorii mikroprojektů.

Platformy a sítě fungují dobře, což by mělo pokračovat i nadále, a měly by pokrývat co nejvíce odvětví. Zpravodajka opakuje přání již vyjádřené v prováděcí zprávě, aby byla vedle jiných evropských cen znovu zavedenaevropská divadelní cena, jež by čerpala ze zkušeností Evropské divadelní ceny vytvořené v roce 1986 Evropskou komisí, která byla až do roku 2014 financována předchozími programy.

Zpravodajka zavádí novou kategorii zvláštních opatření: opatření zacílená na interdisciplinární produkci související s Evropou a jejími hodnotami.

Priority a opatření složky Media

Zpravodajka návrh Komise, pokud jde o složku Media a její činnosti, obecně vítá. Upozorňuje však, že některé její aspekty je třeba vyjasnit. U opatření pro rozvoj audiovizuálních děl zpravodajka zdůrazňuje žánry, které mají být podporovány, a výslovně uvádí krásnou literaturu, dokumentární tvorbu, dětské a animované filmy, interaktivní díla, např. videohry, a multimediální díla s velkým potenciálem pro přeshraniční oběh. Program Media vždy podporoval nezávislé evropské produkční společnosti a to by mělo pokračovat, zejména s ohledem na obtížnou konkurenci tváří v tvář obřím produkčním a vysílacím společnostem. Zpravodajka není přesvědčena o vhodnosti návrhu podporovat filmové festivaly pouze jedním nebo dvěma sítěmi, avšak velmi oceňuje začlenění genderového zaměření.

Priority a opatření meziodvětvové složky

Zdá se, že konečně došlo k rozšíření meziodvětvové složky, a to na základě původního cíle, kterým je zajistit interakci mezi odvětvími a činnost tvůrčích dílen, tvorbu politiky a sběr údajů.

Zpravodajka vítá iniciativu zaměřenou na podporu rozmanitého pluralistického prostředí sdělovacích prostředků a požaduje, aby útvary Komise vytvořily jasnou vizi a zajistily společné řízení. Hlavními cíli této činnosti by bylo zajistit dodržování profesionální etiky v žurnalistice podporou digitálních dovedností, ale také širším rozvojem kritického myšlení a mediální gramotnosti mezi občany.

Jedním z hlavních výzev stávajícího návrhu je zachovat Záruční nástroj pro kulturní a kreativní odvětví vytvořený nařízením (EU) č. 1295/2013. Tento záruční nástroj se ukázal jako jeden z finančních nástrojů s nejlepšími výsledky.

V rámci stávajících návrhů týkajících se VFR byl záruční nástroj přesunut do nařízení o programu InvestEU. Je naprosto nezbytné, aby bylo zajištěno, že nedojde k vymizení jeho specifického charakteru a ke ztrátě odborných zkušeností (budování kapacit) a že tvůrčí a kulturní odvětví nebude muset soutěžit o finanční prostředky s jinými odvětvími. Proto se do návrhu přidávají křížové odkazy na nařízení o programu InvestEU.

Evropská observatoř pro kulturní a tvůrčí odvětví

Vzhledem ke složitosti měření dopadu kulturní politiky a vymezení příslušných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů svěří Komise tento úkol nezávislé observatoři vytvořené v rámci stávajících struktur Komise, jako je Společné výzkumné středisko, která bude jednat v součinnosti s evropskými špičkovými pracovišti v dané oblasti a ve spolupráci s Radou Evropy, OECD a organizací UNESCO, tak aby mohla využít jejich stávajících odborných zkušeností.

Zpravodajka by chtěla rozšířit dialog mezi kulturními a tvůrčími organizacemi a politiky na základě trvalého strukturovaného dialogu se zúčastněnými stranami a v rámci každoročního fóra kulturního a tvůrčího odvětví pro dialog a orientaci politických opatření v rámci tohoto odvětví, který by umožnil skutečnou výměnu názorů mezi všemi odvětvími, včetně audiovizuálního odvětví. Tato výměna by se měla zakládat na pozitivních zkušenostech se zapojením zúčastněných stran a občanské společnosti do Evropského roku kulturního dědictví.

Mezinárodní rozměr a třetí strany zapojené do programu Tvůrčí Evropa

Zpravodajka zastává názor, že je nutné usnadnit a urychlit uzavírání dohod se třetími zeměmi, které už jsou v rámci nařízení 1295/2013 účastníky programu Tvůrčí Evropa, tak aby mohly být zapojeny do realizace nového programu od samého počátku. Je třeba se více snažit o zapojení nových zemí do programu. Pokud jde o zapojení nových zemí do programu na základě dvoustranných dohod, musí Komise přijmout aktivní přístup.

Zpravodajka se domnívá, že činnost, která by měla mezinárodní rozměr, by měla probíhat pod názvem Tvůrčí Evropa Mundus.

Parlamentní kontrola a pracovní programy

Zpravodajka souhlasí s Komisí, že na sedmiletou dobu realizace programu je nutné zajistit určitou flexibilitu. Návrh nařízení je stručný, což se vzhledem ke snaze o zjednodušení právních předpisů setkalo s vřelým přijetím. Zajistit flexibilitu programu však neznamená poskytnout zásadní možnost volby politiky. V rámci návrhu nařízení se mají novými politickými prioritami, včetně přesunu záručního nástroje do nového nástroje InvestEU, a odpovídajícími příděly finančních prostředků v rámci rozpočtu zabývat pracovní programy. Z těchto důvodů je nutné tyto pracovní programy přijímat spíše než prostřednictvím prováděcích aktů na základě aktů v přenesené pravomoci. Tento přístup má zajistit flexibilitu programu, neomezené využívání práva Parlamentu na kontrolu a také plnou odpovědnost výkonné moci. Jedinou alternativou tohoto přístupu by byla podrobná regulace, která by byla v rozporu s duchem flexibility, jež je základem znění návrhu nařízení.

Sledování, hodnocení a ukazatele

Komise by měla provést hodnocení v polovině období co nejdříve, aby mohla Parlamentu a Radě předložit zprávu o tomto hodnocení včas (do 31. prosince 2024), tak aby bylo možné zajistit přiměřenou dobu na vypracování následného programu.

Komise kromě toho musí pravidelně posuzovat účinnost programu na základě ukazatelů jeho dopadu stanovených v příloze II a je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, tak aby mohla tyto ukazatele přepracovat nebo doplnit. Zpravodajka trvá na tom, že program musí zahrnovat jak kvantitativní, tak kvalitativní ukazatele dopadu a že jeho jednotlivé složky by měly mít kromě společného souboru kvalitativních ukazatelů i vlastní soubor kvantitativních ukazatelů. Zpravodajka předkládá návrh pokynů k vytvoření těchto kvalitativních ukazatelů. Všechny ukazatele budou posouzeny a v případě nutnosti novelizovány na základě aktu v přenesené působnosti do 31. prosince 2022.

Zpravodajka souhlasí se začleněním Orchestru mladých Evropské unieEvropské filmové akademie mezi příjemce, kteří mohou získat grant bez výzvy k předkládání návrhů, byla by však ráda, kdyby Komise poskytla o jejich působení a hodnocení další informace. Orchestr mladých Evropské unie by získal grant na činnost, která přispívá k mobilitě mladých hudebníků a rozvoji jejich mezinárodní kariéry a také k šíření evropských děl za hranicemi. Evropská filmová akademie zase na činnost, kterou podporuje evropskou filmovou produkci, zejména na cenu Lux Film Prize. Komise by měla pravidelně posuzovat, zda tyto organizace plní své poslání a dosahují daných cílů.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (21.11.2018)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Zpravodaj: John Howarth

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tvůrčí odvětví v Evropské unii zaznamenávají růst, avšak stojí před nimi také řada zásadních výzev. Program Kreativní Evropa by měl kreativnímu, kulturnímu a mediálnímu odvětví pomoci tyto výzvy lépe zvládat a podpořit rozvoj evropské kultury při zohlednění hodnot Unie.

Komise navrhla, aby byl program Kreativní Evropa financován v rámci VFF 2021–27 ve výši 1,642 milionu EUR ve stálých cenách roku 2018 (1,850 milionu EUR v běžných cenách), přičemž rozdělení na jednotlivé programy by mělo být následující: 541 milionů EUR (609 milionů EUR) na složku Kultura, 959 milionů EUR (1,081milionu EUR) na složku Media a 142 milionů EUR (142 milionů EUR) na meziodvětvové projekty. Všechny uvedené částky jsou až do uzavření procesu stanovení víceletého finančního rámce pouze orientační a jsou zde uváděny ve stálých cenách, aby se umožnilo jejich přímé srovnání s předchozím VFR.

Ve stávajícím VFR poptávka u programů spadajících pod program Kreativní Evropa značně převyšuje nabídku. Žádostí o financování projektů je mnohem více, než by bylo možné financovat z přiděleného rozpočtu. Je velice pravděpodobné, že bez ohledu na konečnou podobu VFR bude tato situace pokračovat a projekty, které splňují veškerá kritéria pro financování, financovány nebudou jednoduše proto, že v rozpočtu na ně nebudou peníze. Komise ve snaze pomoci těmto projektům najít alternativní zdroje financování zavedla „pečeť excelence“, což je třeba uvítat. Analýza projektů, které získají pečeť excelence EU, umožní při budoucím hodnocení Kreativní Evropy lépe posoudit kvalitativní ukazatele situace, kdy poptávka u programů převyšuje nabídku, a měla by proto být v budoucnu zahrnuta do rozpočtového výkaznictví programu.

Kreativní Evropa je financována také z dalších finančních nástrojů EU (nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci, nástroj předvstupní pomoci). K dispozici jsou v současné době také kanceláře programu Kreativní Evropa ve 12 třetích zemích, které rovněž přispívají k financování programu. O příspěvcích, které program obdrží z dalších finančních nástrojů EU a ze třetích zemí, by měla být podávána zpráva rozpočtovému orgánu.

Návrh na přímé financování Evropské filmová akademie a Orchestru mladých Evropské unie je vítaný, neboť obě instituce si v rámci evropské kultury získaly jedinečné postavení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Cílem Nové evropské agendy pro kulturu by měla být ochrana, rozvoj a šíření živé a rozmanité kulturní scény, jež podporuje účast všech.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Základem dynamických kulturních a kreativních odvětví – včetně odvětví zpravodajských médií – je umělecká svoboda. Program by měl ve snaze o podporu pluralitního mediálního prostředí prosazovat přesahy a spolupráci mezi audiovizuálním a vydavatelským odvětvím.

(12)  Základem dynamických kulturních a kreativních odvětví – včetně odvětví zpravodajských médií – je umělecká svoboda. Program by měl prosazovat přesahy a spolupráci mezi audiovizuálním a vydavatelským odvětvím, a podporovat tak pluralitnější mediální prostředí a přispívat k jeho zachovávání.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V souladu s články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by program měl ve všech svých činnostech podporovat genderový mainstreaming a cíle rovného zacházení a v příslušných případech by měl definovat vhodná kritéria genderové vyváženosti.

(13)  V souladu s články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by program měl ve všech svých činnostech podporovat genderový mainstreaming a cíle rovného zacházení a v příslušných případech by měl definovat vhodná kritéria genderové vyváženosti. Cílem projektů v rámci programu a účasti na něm by mělo být zachytit a prezentovat rozmanitost evropské společnosti a činnosti programu by měly být monitorovány a měla by se o nich podávat zpráva, aby se zajistily výsledky programu v tomto ohledu a tvůrcům politik bylo umožněno činit lépe informovaná rozhodnutí ohledně budoucích programů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou rovněž účastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své příslušné pravomoci.

(18)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou rovněž účastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své příslušné pravomoci. O finančních částkách, kterými na program Kreativní Evropa přispějí třetí země, by měla být rozpočtovému orgánu každoročně podána zpráva.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a cíli udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začleňování opatření v oblasti klimatu a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná opatření budou identifikována během přípravy a provádění programu a znovu posouzena v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

(20)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie, které spočívají v provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN v roli průkopníka, přispěje tento program k začleňování opatření v oblasti klimatu a k dosažení celkového cíle vyčlenit v rámci VFR na období 2021–2027 na podporu cílů v oblasti klimatu 25 % výdajů Unie i ročního cíle na úrovni 30 % co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, i k začlenění cílů udržitelného rozvoje do všech politik Unie. Příslušná opatření budou identifikována během přípravy a provádění programu a znovu posouzena v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

 

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 1 850 000 000 EUR v běžných cenách.

Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 2 806 000 000 EUR v cenách roku 2018 (3 566 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k finančnímu krytí odráží VFR.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  až do výše 609 000 000 EUR u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) (složka KULTURA),

–  až do výše 32,92 % částky uvedené v odstavci 1 prvním pododstavci u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) (složka KULTURA),

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k finančnímu krytí odráží VFR.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  až do výše 1 081 000 000 EUR u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) (složka MEDIA),

–  až do výše 58,43 % částky uvedené v odstavci 1 prvním pododstavci u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) (složka MEDIA),

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k finančnímu krytí odráží VFR.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  až do výše 160 000 000 EUR u činností uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. c) (MEZIODVĚTVOVÁ složka).

–  až do výše 8,65 % částky uvedené v odstavci 1 prvním pododstavci u činností uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. c) (MEZIODVĚTVOVÁ SLOŽKA).

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k finančnímu krytí odráží VFR.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a za účelem prosazování mezinárodního rozměru programu mohou být uvolněny další finanční příspěvky z nástrojů financování vnější činnosti [nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci, nástroj předvstupní pomoci (IPA III)] na podporu činností prováděných a řízených v souladu s tímto nařízením. Tento příspěvek je financován v souladu s nařízeními, jimiž se zřizují uvedené nástroje.

3.  Kromě finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a za účelem prosazování mezinárodního rozměru programu mohou být uvolněny další finanční příspěvky z nástrojů financování vnější činnosti [nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci, nástroj předvstupní pomoci (IPA III)] na podporu činností prováděných a řízených v souladu s tímto nařízením. Tento příspěvek je financován v souladu s nařízeními, jimiž se zřizují uvedené nástroje, a každý rok je o něm a o příspěvcích, které na program věnují třetí země, podána zpráva rozpočtovému orgánu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Dostupné údaje o částce prostředků na závazky a platby, které by bylo zapotřebí k financování projektů, jimž byla udělena „pečeť excelence“, se každý rok předají oběma složkám rozpočtového orgánu, a to nejpozději tři měsíce před dnem zveřejnění jejich postoje k rozpočtu Unie na následující rok vycházejícím ze společně dohodnutého harmonogramu pro roční rozpočtový proces.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)

Referenční údaje

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

John Howarth

28.6.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)

Referenční údaje

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Datum předložení EP

30.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Datum předložení

4.3.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí