BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) - ***I

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Silvia Costa


Procedure : 2018/0190(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0156/2019
Indgivne tekster :
A8-0156/2019
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0366),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 167, stk. 5, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0237/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0156/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Kultur, kulturarv og kulturel mangfoldighed er af stor værdi for det europæiske samfund ud fra et kulturelt, miljømæssigt, socialt og økonomisk synspunkt og bør fremmes og støttes. Både i Romerklæringen af 25. marts 2017 og på Det Europæiske Råds møde i december 2017 erklæredes det, at uddannelse og kultur er nøglen til at opbygge rummelige og sammenhængende samfund for alle og til at bevare EU's konkurrenceevne.

(1)  Kultur, kunst, kulturarv og kulturel mangfoldighed er af stor værdi for det europæiske samfund ud fra et kulturelt, uddannelsesdemokratisk, miljømæssigt, socialt, menneskeretligt og økonomisk synspunkt og bør fremmes og støttes. Både i Romerklæringen af 25. marts 2017 og på Det Europæiske Råds møde i december 2017 erklæredes det, at uddannelse og kultur er nøglen til at opbygge rummelige og sammenhængende samfund for alle og til at bevare EU's konkurrenceevne.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) anføres det, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund, hvor pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd er gældende. Disse værdier er yderligere bekræftet og formuleret i de rettigheder, friheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der har samme juridiske værdi som traktaterne, jf. artikel 6 i TEU.

(2)  I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) anføres det, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund, hvor pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd er gældende. Disse værdier er yderligere bekræftet og formuleret i de rettigheder, friheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), der har samme juridiske værdi som traktaterne, jf. artikel 6 i TEU. Navnlig er ytrings- og informationsfriheden nedfældet i artikel 11 i chartret, og frihed for kunst og videnskab er nedfældet i dets artikel 13.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I Kommissionens meddelelse om en ny europæisk kulturdagsorden15 fastsættes yderligere EU's målsætninger for de kulturelle og kreative sektorer. Den sigter mod at udnytte fordelene ved kultur og kulturel mangfoldighed til at skabe social samhørighed og social velfærd, fremme den tværnationale dimension af de kulturelle og kreative sektorer, støtte deres evne til at vokse og opmuntre kulturbaseret kreativitet inden for uddannelse og innovation, til at skabe vækst og beskæftigelse samt til at styrke internationale kulturelle forbindelser. Sammen med andre EU-programmer bør Et Kreativt Europa støtte gennemførelsen af den nye europæiske kulturdagsorden. Dette er også i overensstemmelse med UNESCO's konvention fra 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, der trådte i kraft den 18. marts 2007, som Unionen er part i.

(4)  I Kommissionens meddelelse om en ny europæisk kulturdagsorden15 fastsættes yderligere EU's målsætninger for de kulturelle og kreative sektorer. Den sigter mod at udnytte fordelene ved kultur og kulturel mangfoldighed til at skabe social samhørighed og social velfærd, fremme den tværnationale dimension af de kulturelle og kreative sektorer, støtte deres evne til at vokse og opmuntre kulturbaseret kreativitet inden for uddannelse og innovation, til at skabe vækst og beskæftigelse samt til at styrke internationale kulturelle forbindelser. Sammen med andre EU-programmer bør Et Kreativt Europa støtte gennemførelsen af den nye europæiske kulturdagsorden, idet der tages hensyn til, at den iboende værdi ved kultur og kunstnerisk udtryk altid bør bevares og fremmes, og at kunstnerisk udfoldelse er af central betydning for samarbejdsprojekter. At støtte gennemførelsen af denne nye europæiske kulturdagsorden er også i overensstemmelse med UNESCO's konvention fra 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, der trådte i kraft den 18. marts 2007, og som Unionen er part i.

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  EU's politikker vil supplere og tilføre merværdi til medlemsstaternes indsats på det kulturelle og kreative område. Virkningen af EU's politikker bør vurderes regelmæssigt under hensyntagen til kvalitative og kvantitative indikatorer som f.eks. fordelene for borgerne, borgernes aktive deltagelse, fordelene for EU's økonomi med hensyn til vækst og job og afsmittende virkninger i andre sektorer af økonomien samt færdigheder og kompetencer hos personer, der arbejder i de kulturelle og kreative sektorer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Beskyttelsen og styrkelsen af den europæiske kulturarv er blandt målene for dette program. Disse mål er også blevet anerkendt som en integreret del af retten til viden om kulturarven og til at deltage i det kulturelle liv, der er nedfældet i Europarådets rammekonvention om kulturarvens værdi for samfundet (Farokonventionen), som trådte i kraft den 1. juni 2011. I denne konvention understreges kulturarvens rolle i opbygningen af et fredeligt og demokratisk samfund og i processerne for bæredygtig udvikling og fremme af den kulturelle mangfoldighed.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Fremme af den europæiske kulturelle mangfoldighed afhænger af, at der eksisterer blomstrende og modstandsdygtige kulturelle og kreative sektorer, som er i stand til at skabe, producere og distribuere deres værker til et stort og varieret europæisk publikum. Dette udvider deres forretningspotentiale og bidrager til bæredygtig vækst og jobskabelse. Desuden bidrager fremme af kreativitet til at styrke konkurrenceevnen og til at sætte gang i innovationen i de industrielle værdikæder. På trods af de seneste fremskridt bliver det europæiske kulturelle og kreative marked ved at være splittet op efter nationale og sproglige grænser, hvilket ikke gør det muligt for de kulturelle og kreative sektorer fuldt ud at udnytte det indre marked og navnlig det digitale indre marked.

(5)  Fremme af den europæiske kulturelle mangfoldighed og bevidsthed om fælles rødder er baseret på friheden til kunstnerisk udfoldelse, kunstneres og kulturaktørers kapacitet og kompetencer, eksistensen af blomstrende og modstandsdygtige kulturelle og kreative sektorer på det offentlige og private område og deres evne til at skabe, forny og producere deres værker og distribuere dem til et stort og varieret europæisk publikum. Dette udvider deres forretningspotentiale, øger adgang til og fremme af kreativt indhold, kunstrelateret forskning og kreativitet og bidrager til bæredygtig vækst og jobskabelse. Desuden bidrager fremme af kreativitet og ny viden til at styrke konkurrenceevnen og til at sætte gang i innovationen i de industrielle værdikæder. Der bør anlægges en bredere tilgang til kunst- og kulturuddannelse og kunstrelateret forskning, der går fra en STEM- (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik) til en STEAM-baseret tilgang (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed, kunst, matematik). På trods af de seneste fremskridt med hensyn til bistand til oversættelse og tekstning, bliver det europæiske kulturelle og kreative marked ved at være splittet op efter nationale og sproglige grænser. Samtidig med at det enkelte markeds særlige kendetegn respekteres, kan der gøres mere for at gøre det muligt for de kulturelle og kreative sektorer fuldt ud at udnytte det indre marked og navnlig det digitale indre marked, herunder ved at tage højde for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Den digitale omstilling udgør et paradigmeskift og er en af de største udfordringer for de kulturelle og kreative sektorer. Den digitale innovation har ændret vaner, relationer og produktions- og forbrugsmodeller både på det personlige og på samfundsmæssigt plan og bør sætte skub i kulturel og kreativ udfoldelse og den kulturelle og kreative narrativ, samtidig med at den specifikke værdi af de kulturelle og kreative sektorer i det digitale miljø respekteres.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Programmet bør tage hensyn til de kulturelle og kreative sektorers dobbelte karakter og både anerkende kulturens iboende og kunstneriske værdi samt disse sektorers økonomiske værdi, herunder deres brede samfundsmæssige bidrag til vækst og konkurrenceevne, kreativitet og innovation. Dette kræver stærke europæiske kulturelle og kreative sektorer, navnlig en dynamisk europæisk audiovisuel industri med tanke på dens evne til at nå ud til store publikummer og dens økonomiske betydning, herunder for andre kreative sektorer såvel som for kulturturisme. Imidlertid er konkurrencen på de globale audiovisuelle markeder blevet yderligere intensiveret som følge af digitaliseringens stadigt større konsekvenser, f.eks. ændringer i medieproduktion og -forbrug samt globale platformes styrkede position, hvad angår distribution af indhold. Der er derfor behov for at øge støtten til den europæiske industri.

(6)  Programmet bør tage hensyn til de kulturelle og kreative sektorers dobbelte karakter og både anerkende kulturens iboende og kunstneriske værdi samt disse sektorers økonomiske værdi, herunder deres brede samfundsmæssige bidrag til vækst og konkurrenceevne, kreativitet og innovation, interkulturel dialog, social samhørighed og vidensdannelse. Dette kræver stærke europæiske kulturelle og kreative sektorer, både på det profitsøgende og det almennyttige område, navnlig en dynamisk europæisk audiovisuel industri med tanke på dens evne til at nå ud til store publikummer lokalt, nationalt og på EU-plan og dens økonomiske betydning, herunder for andre kreative sektorer såvel som for kulturturisme og regional, lokal og urban udvikling. Imidlertid er konkurrencen på de globale audiovisuelle markeder blevet yderligere intensiveret som følge af digitaliseringens stadigt større konsekvenser, f.eks. ændringer i medieproduktion og -forbrug samt globale platformes styrkede position, hvad angår distribution af indhold. Der er derfor behov for at øge støtten til den europæiske industri.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Aktivt europæisk medborgerskab, fælles værdier, kreativitet og innovation behøver et solidt grundlag, hvorpå de kan udvikle sig. Programmet bør støtte filmuddannelse og audiovisuel uddannelse, navnlig blandt børn og unge.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at programmet skal kunne virke, bør det tage hensyn til den specifikke karakter af de forskellige sektorer, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange inden for et programområde, der er dedikeret til den audiovisuelle sektor, et programområde, der er dedikeret til de andre kulturelle og kreative sektorer og et tværsektorielt programområde.

(7)  For at programmet skal kunne virke, bør det tage hensyn til den specifikke karakter af og udfordringerne i de forskellige sektorer, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange inden for et programområde, der er dedikeret til den audiovisuelle sektor, et programområde, der er dedikeret til de andre kulturelle og kreative sektorer og et tværsektorielt programområde. Programmet bør yde ligelig støtte til alle kulturelle og kreative sektorer gennem horisontale ordninger, der er målrettet mod fælles behov. På basis af pilotprojekter, forberedende aktioner og undersøgelser bør programmet også gennemføre de sektorspecifikke aktioner, der fremgår af bilaget til denne forordning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Musik i alle dens former og udtryk, og især moderne musik og livemusik, er en væsentlig komponent i EU's kulturelle, kunstneriske og økonomiske arv. Den indgår som et element i social samhørighed, multikulturel integration og socialisering af unge og udgør et centralt middel til at styrke kulturen, herunder kulturturisme. Musiksektoren bør derfor med hensyn til finansiel fordeling og målrettede aktioner være et særligt fokusområde for de specifikke aktioner, der gennemføres som del af programområdet Kultur i henhold til denne forordning. Skræddersyede indkaldelser og instrumenter skal være med til at fremme musiksektorens konkurrenceevne og løse nogle af de specifikke udfordringer, den står over for.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  EU-støtten skal styrkes på området for internationale kulturelle forbindelser. Programmet bør tilstræbe at støtte det tredje strategiske mål i den nye europæiske kulturdagsorden ved at gøre kultur og interkulturel dialog til motorer for en bæredygtig social og økonomisk udvikling. I EU og i hele verden drives nye kulturpolitikker af byerne. Et stort antal kreative miljøer har samlet sig i knudepunkter, rugekasser og på steder, som er særligt indrettet hertil, verden over. EU bør spille en afgørende rolle med hensyn til at binde disse miljøer fra EU og tredjelande sammen i netværker og med hensyn til at fremme tværfagligt samarbejde på tværs af kunstneriske, kreative og digitale færdigheder.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Det tværsektorielle programområde sigter mod at udnytte muligheden for samarbejde mellem de forskellige kulturelle og kreative sektorer. Der kan opnås fordele i form af videnoverførsel og administrativ effektivitet ved en fælles tværgående tilgang.

(8)  Det tværsektorielle programområde sigter mod at løse de fælles udfordringer, som de forskellige kulturelle og kreative sektorer står over for, og udnytte muligheden for samarbejde mellem dem. Der kan opnås fordele i form af videnoverførsel og administrativ effektivitet ved en fælles tværgående tilgang.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det er nødvendigt med en EU-indsats i den audiovisuelle sektor for at supplere EU's politikker vedrørende det digitale indre marked. Dette vedrører især moderniseringen af den ophavsretlige ramme og den foreslåede forordning om radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner16 samt forslaget om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU17. Dette vil styrke kapaciteten hos europæiske audiovisuelle aktører til at finansiere, producere og formidle værker, der kan være tilstrækkeligt synlige på forskellige kommunikationsmedier (f.eks. fjernsynet, biografen eller gennem streamingtjenester), og som er attraktive for publikum i et mere åbent og konkurrencepræget marked inden for og uden for Europa. Støtten bør øges for at tage højde for den seneste markedsudvikling, navnlig globale distributionsplatformes styrkede position sammenlignet med de nationale tv-selskaber, der traditionelt investerer i produktionen af europæiske værker.

(9)  Det er nødvendigt med en EU-indsats i den audiovisuelle sektor for at supplere EU's politikker vedrørende det digitale indre marked. Dette vedrører især moderniseringen af den ophavsretlige ramme og den foreslåede forordning om radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner16 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/180817. Dette vil styrke kapaciteten hos europæiske audiovisuelle aktører til at skabe, finansiere, producere og formidle værker i forskellige formater på forskellige kommunikationsmedier (f.eks. fjernsynet, biografen eller gennem streamingtjenester), og som er attraktive for publikum i et mere åbent og konkurrencepræget marked inden for og uden for Europa. Støtten bør øges for at tage højde for den seneste markedsudvikling, navnlig globale distributionsplatformes styrkede position sammenlignet med de nationale TV-selskaber, der traditionelt investerer i produktionen af europæiske værker.

__________________

__________________

16 COM(2016)0594.

16 COM(2016)0594.

17 COM/2016/0287.

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 af 14. november 2018 om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) i betragtning af de ændrede markedsforhold (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 69).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  De særlige aktioner under Et kreativt Europa såsom det europæiske kulturarvsmærke, de europæiske kulturarvsdage, de europæiske priser for moderne musik, rock og popmusik, litteratur, kulturarv og arkitektur og de europæiske kulturhovedstæder er nået direkte ud til millioner af europæiske borgere, har demonstreret de sociale og økonomiske gevinster ved europæiske kulturpolitikker og bør derfor fortsættes og udvides, når det er muligt.

(10)  De særlige aktioner under Et kreativt Europa såsom det europæiske kulturarvsmærke, de europæiske kulturarvsdage, de europæiske priser for moderne musik, rock og popmusik, litteratur, kulturarv og arkitektur og de europæiske kulturhovedstæder er nået direkte ud til millioner af europæiske borgere, har demonstreret de sociale og økonomiske gevinster ved europæiske kulturpolitikker og bør derfor fortsættes og udvides, når det er muligt. Programmet bør støtte netværksaktiviteter mellem lokaliteter, der bærer det europæiske kulturarvsmærke.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Programmet Et Kreativt Europa, som indgår i forordning (EU) nr. 1295/2013, har sat gang i oprettelsen af innovative og succesfulde projekter, der har skabt gode praksisser med hensyn til tværnationalt europæisk samarbejde i de kreative og kulturelle sektorer. Dette har atter øget den europæiske kulturelle mangfoldighed for publikum og virket som en løftestang for de samfundsmæssige og økonomiske gevinster ved de europæiske kulturpolitikker. For at være mere effektive bør sådanne succeshistorier fremhæves og så vidt muligt udbygges.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Aktører på alle niveauer i de kulturelle og kreative sektorer bør inddrages aktivt i indfrielsen af programmets mål og i den videre udvikling af det. Da formel inddragelse af interessenter i den deltagelsesbaserede styringsmodel for det europæiske år for kulturarv, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/8641a, viste sig effektiv med hensyn til at integrere kultur, anbefales det, at denne model også anvendes til programmet. Denne deltagelsesbaserede styringsmodel bør indeholde en tværgående tilgang med henblik på at skabe synergier mellem de forskellige EU-programmer og -initiativer på området kultur og kreativitet.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/864 af 17. maj 2017 om et europæisk år for kulturarv (2018) (EUT L 131 af 20.5.2017, s. 1).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10c)  En tværsektoriel flagskibsaktion, der sigter mod at fremvise europæisk kreativitet og kulturel mangfoldighed for medlemsstaterne og tredjelande, bør indgå som en del af de særlige aktioner under programmet. Denne aktion bør ved at tildele en særlig pris fremhæve den europæiske kulturbaserede kreativitets meget høje stade med hensyn til at tilvejebringe tværgående innovation i økonomien som helhed.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Kultur er nøglen til at styrke inkluderende og sammenhængende samfund. I forbindelse med migrationspres spiller kultur en vigtig rolle, når det drejer sig om at integrere migranter og hjælpe dem med at føle sig som en del af værtssamfundet og udvikle gode relationer mellem migranter og nye fællesskaber.

(11)  Kultur er nøglen til at styrke inkluderende, sammenhængende og reflekterende samfund, til at revitalisere områder og til at fremme social inklusion af personer fra dårligt stillede grupper. I forbindelse med migrationsmæssige spørgsmål og udfordringer i forbindelse med integration spiller kultur en grundlæggende rolle, når det drejer sig om at skabe inkluderende rum for interkulturel dialog og at integrere migranter og hjælpe dem med at føle sig som en del af værtssamfundet samt ved udviklingen af gode relationer mellem migranter og nye fællesskaber.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Kultur muliggør og fremmer økonomisk, social og økologisk bæredygtighed. Den bør derfor stå i centrum for politiske udviklingsstrategier. Kulturens bidrag til velfærden i samfundet som helhed bør fremhæves. I overensstemmelse med Davoserklæringen af 22. januar 2018 med titlen "Towards a high-quality Baukultur for Europe" (en europæisk bygningskultur af høj kvalitet) bør der derfor tages skridt til at fremme en ny, integreret tilgang til udformning af det byggede miljø af høj kvalitet, som er forankret i kulturen, styrker social samhørighed, sikrer et bæredygtigt miljø og bidrager til sundhed og trivsel i befolkningen som helhed. Ved denne tilgang bør der ikke udelukkende lægges vægt på byområder, men der bør primært fokuseres på sammenkoblingen mellem områder i periferien, fjerntliggende områder og landdistrikter. Baukultur-begrebet omfatter alle faktorer, der har en direkte indflydelse på livskvaliteten for borgere og lokalsamfund, og fremmer derved inklusion, sammenhængskraft og bæredygtighed på meget konkret vis.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Det er afgørende vigtigt at sikre handicappede bedre adgang til kultur, herunder kulturelle og audiovisuelle produkter og tjenester, som værktøjer til fremme af deres fulde personlige realisering og aktive deltagelse og derved bidrage til at skabe et i sandhed inklusivt samfund, som er baseret på solidaritet. Programmet bør derfor fremme og øge den kulturelle deltagelse over hele EU, navnlig for så vidt angår personer med handicap og personer fra dårligt stillede grupper samt personer, der bor i landdistrikter og i fjerntliggende områder.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Kunstnerisk frihed er kernen i dynamiske kulturelle og kreative industrier, herunder nyhedsmediesektoren. Programmet bør fremme krydsninger og samarbejde mellem den audiovisuelle sektor og forlagssektoren for at fremme et pluralistisk medielandskab.

(12)  Frihed til kunstnerisk og kulturel udfoldelse, ytringsfrihed og mediepluralisme er kernen i dynamiske kulturelle og kreative sektorer, herunder nyhedsmediesektoren. Programmet bør i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU1a fremme krydsninger og samarbejde mellem den audiovisuelle sektor og forlagssektoren med henblik på at fremme et pluralistisk og uafhængigt medielandskab. Programmet bør yde støtte til nye mediefolk og styrke udviklingen af kritisk tænkning blandt borgerne ved at fremme mediekendskab, navnlig til unge.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Kunstneres og kulturarbejderes mobilitet med hensyn til udvikling af færdigheder, læring, interkulturel bevidsthed, fælles skabelse, samproduktion, cirkulering og udbredelse af kunstværker samt deltagelse i internationale arrangementer såsom messer og festivaler, er centrale forudsætninger for kulturelle og kreative sektorer i EU, som er bedre forbundne, stærkere og mere bæredygtige. Denne mobilitet hæmmes ofte af manglen på en juridisk status, vanskeligheder med at få visum og varigheden af tilladelser, risikoen for dobbeltbeskatning samt usikre og ustabile vilkår med hensyn til social sikring.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I tråd med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter, og bør fastsætte passende kriterier for kønsbalance, når det er relevant.

(13)  I tråd med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter, og bør fastsætte passende kriterier for kønsbalance og mangfoldighed, når det er relevant. Programmet bør tilstræbe at sikre, at deltagelse i programmet og i projekter, der gennemføres inden for dets rammer, dækker og afspejler mangfoldigheden i det europæiske samfund. De aktiviteter, der gennemføres inden for programmets rammer, bør overvåges og gøres til genstand for rapporter med henblik på at vurdere programmets resultater i så henseende og give de politiske beslutningstagere et bedre grundlag for at træffe beslutninger om fremtidige programmer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Kvinder er meget synlige på det kunstneriske og kulturelle område i Unionen som forfattere, fagfolk og lærere og som et publikum med en voksende adgang til den kulturelle offentlighed. Som det fremgår af forskning og undersøgelser som f.eks. European Women's Audiovisual Network for filminstruktører og We Must-projektet på musikområdet, er der kønsbetingede lønforskelle, og der er en mindre sandsynlighed for, at kvinder kan realisere deres værker og beklæde stillinger med beslutningsansvar i kulturelle, kunstneriske og kreative institutioner. For at støtte kvinders kunstneriske karrierer er det derfor nødvendigt at fremme kvindelige talenter og udbrede deres værker.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  I tråd med de konklusioner, der blev draget efter det europæiske år for kulturarv i 2018, bør programmet styrke sektorens kapacitet til samarbejde og til at "sælge sig selv" gennem støtte til aktiviteter, der bygger på arven fra det europæiske år for kulturarv 2018 og samler op på det. I den forbindelse bør der henvises til Rådets (kultur) erklæring fra november 2018 og de erklæringer, der blev fremsat ved Rådets afslutningsceremoni, som fandt sted den 7. december 2018. Programmet bør bidrage til den langsigtede og bæredygtige bevarelse af den europæiske kulturarv gennem aktioner, der støtter håndværkere og fagfolk med færdigheder inden for traditionelle håndværk med tilknytning til restaurering af kulturarven.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I tråd med Kommissionens meddelelse "På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa" af 22. juli 201419 bør de relevante politikker og instrumenter frembringe den langsigtede og bæredygtige værdi af Europas kulturarv og udvikle en mere integreret tilgang til dens bevarelse, værdsættelse og støtte.

(15)  I tråd med Kommissionens meddelelse "På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa" af 22. juli 2014 bør de relevante politikker og instrumenter frembringe den langsigtede og bæredygtige værdi af Europas historiske, nuværende, materielle, immaterielle og digitale kulturarv og udvikle en mere integreret tilgang til dens bevarelse, opretholdelse, tilpasning til nye anvendelser, værdsættelse og støtte, ved at støtte koordineret deling af høj kvalitet af faglig viden, udvikling af fælles høje kvalitetsstandarder i sektoren og mobilitet for sektorens fagfolk. Kulturarven er en integreret del af den europæiske samhørighed og understøtter forbindelsen mellem tradition og fornyelse. Bevarelse af kulturarven og støtte til kunstnere, skabende og håndværksmæssig kunnen bør være en prioritet for programmet.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477

19 COM(2014)0477.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Programmet bør bidrage til inddragelse og involvering af borgere og civilsamfundsorganisationer i kultur og samfund, til fremme af kulturel dannelse og til at gøre kulturel viden og kulturarv offentligt tilgængelige. Programmet bør også styrke kvalitet og innovation inden for skabelse og bevarelse, herunder gennem synergier mellem kultur, kunst, videnskab, forskning og teknologi.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  I henhold til Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2016 om en sammenhængende europæisk politik for kulturelle og kreative industrier bør støtte til de kulturelle og kreative sektorer være et tværgående emne. Projekter bør integreres i hele programmet med det formål at støtte nye forretningsmodeller og færdigheder og traditionel kunnen samt omsætte kreative og tværfaglige løsninger til økonomisk og samfundsmæssig værdi. De potentielle synergier mellem EU-politikkerne bør desuden udnyttes fuldt ud med henblik på effektiv udnyttelse af de midler, der er til rådighed under EU-programmer såsom Horisont Europa, Connecting Europe-faciliteten, Erasmus+, EaSI og InvestEU.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Tredjelande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret i henhold til EØS-aftalen, hvori der fastsættes bestemmelser om gennemførelsen af programmer ved en beslutning i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage på grundlag af andre retlige instrumenter. Der bør indføres en særlig bestemmelse i denne forordning om at give de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og til Den Europæiske Revisionsret med henblik på fuld udøvelse af deres respektive beføjelser.

(18)  Tredjelande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret i henhold til EØS-aftalen, hvori der fastsættes bestemmelser om gennemførelsen af programmer ved en beslutning i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage på grundlag af andre retlige instrumenter. Der bør indføres en særlig bestemmelse i denne forordning om at give de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og til Den Europæiske Revisionsret med henblik på fuld udøvelse af deres respektive beføjelser. Tredjelandes bidrag til programmet bør hvert år indberettes til budgetmyndigheden.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Siden det blev oprettet, har Det Europæiske Filmakademi udviklet en enestående ekspertise og er i en enestående position til at kunne skabe et paneuropæisk fællesskab af filmskabere og fagfolk til at markedsføre og formidle europæiske film uden for disses nationale grænser og udvikle ægte europæiske publikummer. Det bør derfor være berettiget til direkte EU-støtte.

(22)  Siden det blev oprettet, har Det Europæiske Filmakademi ved hjælp af dets særlige ekspertise og enestående position bidraget til udviklingen af et paneuropæisk fællesskab af filmskabere og fagfolk til at markedsføre og formidle europæiske film uden for disses nationale grænser og fremme fremvæksten af et internationalt publikum, som omfatter alle aldre. Det bør derfor som en undtagelse være berettiget til direkte EU-støtte inden for rammerne af dets samarbejde med Europa-Parlamentet om uddelingen af LUX-filmprisen. Den direkte støtte skal dog være knyttet til forhandlingen af en samarbejdsaftale mellem parterne, hvori de præcise opgaver og mål fastsættes, og den direkte støtte bør først kunne ydes, når denne aftale er indgået. Dette forhindrer ikke Det Europæiske Filmakademi i at ansøge om finansiering til andre initiativer og projekter under programmets forskellige indsatsområder.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Siden det blev oprettet, har Det Europæiske Ungdomsorkester udviklet en enestående ekspertise med hensyn til at markedsføre interkulturel dialog, gensidig respekt og forståelse gennem kultur. Det særlige ved Det Europæiske Ungdomsorkester er det faktum, at det er et europæisk orkester, der overskrider kulturelle grænser og består af unge musikere, der er blevet udvalgt på grundlag af seriøse kunstneriske kriterier gennem en grundig udvælgelsesprøve, der hvert år afholdes i alle medlemsstater. Det bør derfor være berettiget til direkte EU-støtte.

(23)  Siden det blev oprettet, har Det Europæiske Ungdomsorkester udviklet en enestående ekspertise med hensyn til at markedsføre den rige europæiske musikarv, adgang til musik og interkulturel dialog, gensidig respekt og forståelse gennem kultur samt med hensyn til at styrke unge musikeres professionalisme ved at give dem de færdigheder, der er nødvendige for en karriere i den kulturelle og kreative sektor. Medlemsstaterne og EU-institutionerne, herunder flere på hinanden følgende formænd for Kommissionen og for Europa-Parlamentet, har anerkendt Det Europæiske Ungdomsorkesters bidrag. Det særlige ved Det Europæiske Ungdomsorkester ligger i, at det er et europæisk orkester, der overskrider kulturelle grænser, og som består af unge musikere, der er blevet udvalgt på grundlag af seriøse kunstneriske kriterier gennem en grundig og gennemsigtig udvælgelsesprøve, der hvert år afholdes i alle medlemsstater. Det bør derfor som en undtagelse være berettiget til direkte EU-støtte på grundlag af specifikke opgaver og mål, som regelmæssigt fastlægges og vurderes af Kommissionen. For at sikre denne støtte bør Det Europæiske Ungdomsorkester øge sin synlighed, stræbe efter at opnå en mere ligelig repræsentation af musikere fra alle medlemsstater i orkestret og diversificere sine indtægter ved aktivt at søge finansiel støtte fra andre kilder end EU-midler.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Finansiel støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og aktioner bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Aktioner bør have en tydelig europæisk merværdi.

(26)  Finansiel støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og aktioner bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Aktioner bør have en tydelig europæisk merværdi og være egnede i forhold til de specifikke projekter, som de støtter. Programmet bør ikke udelukkende tage hensyn til projekternes økonomiske værdi, men også til deres kulturelle og kreative dimension og de pågældende sektorers særlige karakteristika.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Støtte fra de programmer, som er oprettet ved forordning .../... [instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde]1a og forordning .../... [IPA III]1b bør også anvendes til finansiering af aktioner under programmets internationale dimension. Disse aktioner gennemføres i overensstemmelse med denne forordning.

 

__________________

 

1a 2018/0243(COD).

 

1b 2018/0247 (COD).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  En af de største udfordringer for de kulturelle og kreative sektorer er deres adgang til finansiering, der giver dem mulighed for at vokse, opretholde eller øge deres konkurrenceevne eller internationalisere deres aktiviteter. De politiske mål for dette program bør også blive søgt opnået gennem finansielle instrumenter og budgetgarantier i henhold til det eller de politiske vinduer i Invest EU-fonden.

(27)  De kulturelle og kreative sektorer er innovative, stærke og voksende sektorer i den europæiske økonomi, som skaber økonomisk og kulturel værdi ved hjælp af intellektuel ejendomsret og individuel kreativitet. Dog begrænses adgangen til privat finansiering af deres fragmentering og deres aktivers immaterielle karakter. En af de største udfordringer for de kulturelle og kreative sektorer er at øge deres adgang til finansiering, hvilket er altafgørende for at øge, opretholde eller opskalere deres konkurrenceevne på internationalt niveau. De politiske mål for dette program bør også blive søgt opnået gennem finansielle instrumenter og budgetgarantier, især for SMV'er, i henhold til det eller de politiske vinduer i Invest EU-fonden i overensstemmelse med de praksisser, der er udviklet inden for rammerne af garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer, som blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1295/2013.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Under hensyntagen til den tekniske ekspertise, der er nødvendig for at vurdere forslagene under visse af programmets aktioner, bør det fastsættes, at evalueringsudvalget kan bestå af eksterne eksperter, når det er nødvendigt.

(28)  Indvirkning, kvalitet og effektivitet ved gennemførelsen af projektet bør være centrale evalueringskriterier ved udvælgelsen af det pågældende projekt. Under hensyntagen til den tekniske ekspertise, der er nødvendig for at vurdere forslagene under visse af programmets aktioner, bør det fastsættes, at evalueringsudvalget kan bestå af eksterne eksperter, som bør have en faglig og ledelsesmæssig baggrund inden for det felt, som den ansøgning, der vurderes, beskæftiger sig med. Hvis det er relevant, bør der tages hensyn til behovet for at sikre overordnet sammenhæng med målsætningerne om publikumsinklusion og mangfoldighed.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Programmet bør indeholde et realistisk og overkommeligt system af performanceindikatorer, der kan ledsage aktionerne og løbende overvåge deres resultater. Denne overvågning samt informations- og kommunikationstiltag i forbindelse med programmet og dets aktioner bør ske på grundlag af programmets tre områder.

(29)  Programmet bør indeholde et realistisk og overkommeligt system af kvantitative og kvalitative performanceindikatorer, der kan ledsage aktionerne og løbende overvåge deres resultater, idet der tages hensyn til kunstsektorens og de kulturelle og kreative sektorers iboende værdi. Sådanne performanceindikatorer bør udvikles i fællesskab med interessenterne. Denne overvågning samt informations- og kommunikationstiltag i forbindelse med programmet og dets aktioner bør ske på grundlag af programmets tre områder. Programområderne bør tage hensyn til én eller flere kvantitative og kvalitative indikatorer. Disse indikatorer bør vurderes i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  I betragtning af kompleksiteten og vanskeligheden ved at finde, analysere og tilpasse data, måle kulturpolitikkers virkning og definere indikatorer bør Kommissionen styrke samarbejdet inden for sine tjenester, eksempelvis Det Fælles Forskningscenter og Eurostat, med henblik på indsamling af passende statistiske data. Kommissionen bør samarbejde med ekspertisecentre i Unionen, nationale statistiske institutter og organisationer af relevans for de kulturelle og kreative sektorer i Europa samt med Europarådet, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og UNESCO.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  De forskellige finansieringsformer og gennemførelsesmetoder, der er omfattet af denne forordning, bør vælges ud fra deres evne til at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko ved manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelse af anvendelsen af engangsbeløb, faste takster og enhedsomkostninger, samt finansiering, der ikke er direkte forbundet til omkostningerne, som anført i finansforordningens artikel 125, stk. 1.

(32)  De forskellige finansieringsformer og gennemførelsesmetoder, der er omfattet af denne forordning, bør vælges ud fra den projektansvarliges evne til at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til den projektansvarliges og projektets størrelse, kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko ved manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelse af anvendelsen af engangsbeløb, faste takster og enhedsomkostninger, samt finansiering, der ikke er direkte forbundet til omkostningerne, som anført i finansforordningens artikel 125, stk. 1.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  For at optimere synergierne mellem EU's fonde og de instrumenter, der forvaltes direkte, bør det gøres lettere at yde støtte til operationer, der allerede har modtaget et kvalitetsmærke (Seal of Excellence).

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  I henhold til artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU28 kan personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier, modtage finansiering under overholdelse af de regler og mål, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under.

(34)  I henhold til artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU28 kan personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier, modtage finansiering under overholdelse af de regler og mål, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under. Begrænsningerne som følge af disse landes eller territoriers afsides beliggenhed bør tages i betragtning ved gennemførelsen af programmet, og deres effektive deltagelse i programmet bør regelmæssigt overvåges og evalueres.

__________________

__________________

28Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") ( EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

28 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a)  I overensstemmelse med artikel 349 i TEUF bør der træffes foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi. Mobilitetsudvekslinger for deres kunstnere og værker og samarbejde mellem personer og organisationer fra disse regioner og deres naboer og tredjelande bør nyde fremme. På den måde vil deres indbyggere i lige så høj grad kunne nyde godt af de konkurrencefordele, som de kulturelle og kreative industrier kan tilbyde, navnlig med hensyn til økonomisk vækst og beskæftigelse. Disse foranstaltninger bør løbende overvåges og evalueres.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  For at sikre en gnidningsløs gennemførelse af programmet kan de udgifter, der er afholdt af støttemodtageren, inden ansøgningen om støtte blev indgivet, navnlig omkostninger i tilknytning til intellektuel ejendomsret, betragtes som støtteberettigede, hvis de er direkte forbundet med gennemførelsen af de støttede aktioner.

(36)  For at sikre kontinuiteten i den finansielle støtte, der ydes under programmet, og dække de voksende huller i finansieringen, som støttemodtagerne oplever, bør de udgifter, der er afholdt af støttemodtageren, inden ansøgningen om støtte blev indgivet, navnlig omkostninger i tilknytning til intellektuel ejendomsret, betragtes som støtteberettigede, hvis de er direkte forbundet med gennemførelsen af de støttede aktioner.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)   For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på vedtagelse af arbejdsprogrammerne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011. Det er nødvendigt at sikre en korrekt afslutning af det foregående program, navnlig med hensyn til videreførelsen af flerårige forvaltningsforanstaltninger, f.eks. finansiering af teknisk og administrativ bistand. Fra den [1. januar 2021] bør den tekniske og administrative bistand om nødvendigt sikre, at aktioner, som endnu ikke er afsluttet senest den [31. december 2020] under det foregående program, fortsat kan forvaltes.

(38)   Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF bør tillægges Kommissionen for så vidt angår vedtagelsen af arbejdsprogrammer. Det er nødvendigt at sikre en korrekt afslutning af det foregående program, navnlig med hensyn til videreførelsen af flerårige forvaltningsforanstaltninger, f.eks. finansiering af teknisk og administrativ bistand. Fra den [1. januar 2021] bør den tekniske og administrative bistand om nødvendigt sikre, at aktioner, som endnu ikke er afsluttet senest den [31. december 2020] under det foregående program, fortsat kan forvaltes.

___________________________

 

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Med henblik på en virkningsfuld og effektiv gennemførelse af programmet bør Kommissionen sikre, at der ikke er nogen unødvendige administrative byrder for ansøgerne i ansøgningsfasen eller mens behandlingen af ansøgninger pågår.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 38 b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38b) I betragtning af de særlige forhold, der kendetegner de europæiske kulturelle og kreative sektorer, bør der lægges særlig vægt på mindre projekter og deres merværdi.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "kulturelle og kreative sektorer": alle sektorer, hvis aktiviteter er baseret på kulturelle værdier eller kunstneriske og andre individuelle eller kollektive kreative udtryksformer. Disse aktiviteter omfatter udvikling, skabelse, fremstilling, formidling og bevarelse af varer og tjenesteydelser, som giver kulturelle, kunstneriske eller andre kreative udfoldelser konkret form, samt funktioner i tilknytning hertil som undervisning eller forvaltning. De vil have potentiale til at skabe innovation og arbejdspladser, navnlig på grundlag af intellektuel ejendomsret. Disse sektorer omfatter arkitektur, arkiver, biblioteker og museer, kunsthåndværk, audiovisuelle produktioner (såsom film, tv, videospil og multimedier), materiel og immateriel kulturarv, design (herunder modedesign), festivaler, musik, litteratur, udøvende kunstarter, bøger og forlagsvirksomhed, radio og visuelle kunstarter

2)  "kulturelle og kreative sektorer": alle sektorer, hvis aktiviteter er baseret på kulturelle værdier eller kunstneriske og andre individuelle eller kollektive kreative udtryksformer og praksisser, uanset om de pågældende aktiviteter er markedsorienterede eller ej. Disse aktiviteter omfatter udvikling, skabelse, fremstilling, formidling og bevarelse af praksisser, varer og tjenesteydelser, som giver kulturelle, kunstneriske eller andre kreative udfoldelser konkret form, samt funktioner i tilknytning hertil som undervisning eller forvaltning. Mange af disse har potentiale til at skabe innovation og arbejdspladser, navnlig på grundlag af intellektuel ejendomsret. Disse sektorer omfatter arkitektur, arkiver, biblioteker og museer, kunsthåndværk, audiovisuelle produktioner (såsom film, TV, videospil og multimedier), materiel og immateriel kulturarv, musik, litteratur, udøvende kunstarter, bøger og forlagsvirksomhed, radio og visuelle kunstarter, festivaler og design, herunder modedesign.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  bidrage til anerkendelse og fremme af kulturens iboende værdi, beskytte og fremme kvaliteten af europæisk kultur og kreativitet som en særlig dimension i personlig udvikling, uddannelse, social samhørighed, ytrings- og meningsfrihed og kunst, styrke og forbedre demokrati, kritisk tænkning, følelsen af at høre til og medborgerskab og som kilder til et pluralistisk medie- og kulturlandskab

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme europæisk samarbejde om kulturel og sproglig mangfoldighed og kulturarv

a)  at fremme europæisk samarbejde om kulturel, kunstnerisk og sproglig mangfoldighed, bl.a. ved at styrke kunstneres og kulturelle aktørers rolle, kvaliteten af den europæiske kulturelle og kunstneriske produktion og af den fælles materielle og immaterielle europæiske kulturarv

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at øge konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer, navnlig i den audiovisuelle sektor.

b)  at fremme konkurrenceevnen i alle kulturelle og kreative sektorer, navnlig i den audiovisuelle sektor, og øge deres økonomiske vægt gennem jobskabelse og øget innovation og kreativitet i disse sektorer.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at forbedre de økonomiske, sociale og eksterne dimensioner af samarbejde på europæisk niveau for at udvikle og markedsføre den europæiske kulturelle mangfoldighed og Europas kulturarv og styrke konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer i Europa samt forstærke de internationale kulturelle relationer

a)  at forbedre de økonomiske, kunstneriske, kulturelle, sociale og eksterne dimensioner af samarbejde på europæisk niveau for at udvikle og markedsføre den europæiske kulturelle mangfoldighed og Europas materielle og immaterielle kulturarv og styrke konkurrenceevnen og innovationen i de kulturelle og kreative sektorer i Europa samt forstærke de internationale kulturelle relationer

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra aa (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  fremme de kulturelle og kreative sektorer, herunder den audiovisuelle sektor, støtte kunstnere, aktører, håndværkere og publikumsinddragelse, idet der særligt fokuseres på kønsligestilling og underrepræsenterede grupper

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fremme konkurrenceevnen og skalerbarheden for den europæiske audiovisuelle industri

b)  fremme konkurrenceevne, innovation og skalerbarhed for den europæiske audiovisuelle sektor, navnlig for SMV'er, uafhængige produktionsselskaber og organisationer i de kulturelle og kreative sektorer, og fremme af kvaliteten af aktiviteterne i den europæiske audiovisuelle sektor på en bæredygtig måde med sigte på en afbalanceret sektoriel og geografisk tilgang

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fremme politiksamarbejde og innovative aktioner til støtte for alle programområderne, herunder fremme af mangfoldige og pluralistiske medielandskaber, mediekendskabet og den sociale inklusion.

c)  fremme politiksamarbejde og innovative aktioner, herunder nye forretnings- og ledelsesmodeller og kreative løsninger, til støtte for alle programområderne og alle kulturelle og kreative sektorer, herunder beskyttelse af den kunstneriske ytringsfrihed og fremme af mangfoldige, uafhængige og pluralistiske kultur- og medielandskaber, mediekendskab, digitale færdigheder, kulturel og kunstnerisk uddannelse, kønsligestilling, aktivt medborgerskab, interkulturel dialog, modstandsdygtighed og social inklusion, navnlig for personer med handicap, herunder gennem øget adgang til kulturelle varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  fremme mobiliteten for kunstnere og aktører i de kulturelle og kreative sektorer samt udbredelsen af deres værker

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  tilvejebringe data, analyser og et passende sæt kvalitative og kvantitative indikatorer for de kulturelle og kreative sektorer og udvikle et sammenhængende system for evalueringer og konsekvensanalyser, herunder også sådanne, som har en tværsektoriel dimension

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "Det tværsektorielle programområde" omfatter aktiviteter på tværs af alle kulturelle og kreative sektorer.

c)  "Det tværsektorielle programområde" omfatter aktiviteter på tværs af alle kulturelle og kreative sektorer, herunder nyhedsmediesektoren.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Europæisk merværdi

 

Anerkendelse af den iboende og økonomiske værdi af kultur og kreativitet og respekt for kvaliteten og mangfoldigheden af Unionens værdier og politikker.

 

Under programmet ydes der alene støtte til aktioner og aktiviteter, som har potentiale til at give europæisk merværdi, og som bidrager til at nå de i artikel 3 omhandlede målsætninger.

 

Den europæiske merværdi af programmets aktioner og aktiviteter sikres navnlig gennem:

 

a) den tværnationale karakter af aktioner og aktiviteter, som supplerer regionale, nationale og internationale programmer og andre EU-programmer og -politikker, og virkningen af sådanne aktioner og aktiviteter for så vidt angår borgernes adgang til kultur og aktiv inddragelse, uddannelse, social inklusion og interkulturel dialog

 

b) udvikling og fremme af tværnationalt og internationalt samarbejde mellem kulturelle og kreative aktører, herunder kunstnere, audiovisuelle fagpersoner, kulturelle og kreative organisationer og SMV'er og audiovisuelle aktører, med fokus på at stimulere mere omfattende, hurtige, effektive og langsigtede svar på globale udfordringer, navnlig den digitale omstilling

 

c) de stordriftsfordele og den kritiske masse, som EU-støtten fremmer, og som skaber en løftestangseffekt for supplerende midler

 

d) sikring af mere lige vilkår i de kulturelle og kreative sektorer ved at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i forskellige lande, herunder lande eller regioner med en særlig geografisk eller sproglig situation, såsom regionerne i den yderste periferi, der er anerkendt i artikel 349 i TEUF, og de oversøiske lande eller territorier, som hører under en medlemsstats myndighed, der er opført på listen i bilag II til TEUF

 

e) fremme af en fortælling om fælles europæiske rødder og mangfoldighed.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  at fremme kunstnerisk udfoldelse og skabelse

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa)  at fremme talenter, kompetencer og færdigheder og stimulere samarbejde og innovation gennem hele kæden af kulturelle og kreative sektorer, herunder kulturarven

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at styrke den tværnationale dimension og udbredelsen af europæiske kulturelle og kreative aktører og værker

a)  at styrke den tværnationale dimension, udbredelsen og synligheden af europæiske kulturelle og kreative aktører og deres værker, herunder gennem gæsteopholdsprogrammer, turnéer, arrangementer, workshopper, udstillinger og festivaler, samt lette udvekslingen af bedste praksis og styrke den faglige kapacitet

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at øge den kulturelle deltagelse over hele Europa

b)  at øge den kulturelle adgang, deltagelse og bevidsthed samt inddragelsen af publikum over hele Europa, navnlig hvad angår personer med handicap eller personer fra dårligt stillede grupper

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme den samfundsmæssige modstandsdygtighed og sociale inklusion gennem kultur og kulturarv

c)  at fremme den samfundsmæssige modstandsdygtighed og styrke social inklusion, interkulturel og demokratisk dialog og kulturel udveksling gennem kunst, kultur og kulturarv

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at øge de europæiske kulturelle og kreative sektorers kapacitet til at vokse og skabe beskæftigelse og vækst

d)  at øge de europæiske kulturelle og kreative sektorers kapacitet til at vokse og forny sig, skabe kunstneriske værker, generere og udvikle nøglekompetencer, viden, færdigheder, nye kunstneriske praksisser, bæredygtig beskæftigelse og bæredygtig vækst og til at bidrage til lokal og regional udvikling

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at fremme den faglige kapacitet hos personer i de kulturelle og kreative sektorer og styrke deres stilling ved hjælp af passende foranstaltninger

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at styrke europæisk identitet og europæiske værdier gennem kulturel bevidsthed, kunstuddannelse og kulturbaseret kreativitet inden for uddannelse

e)  at styrke europæisk identitet, aktivt medborgerskab, følelsen af samhørighed og demokratiske værdier gennem kulturel bevidsthed, kulturarv, kulturelle udtryksformer, kritisk tænkning, kunstnerisk udfoldelse, synlighed og anerkendelse af skabende kunstnere, kunst, uddannelse og kulturbaseret kreativitet inden for formel, ikkeformel og uformel livslang læring

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at fremme international kapacitetsopbygning inden for de europæiske kulturelle og kreative sektorer, så de kan blive aktive på internationalt plan

f)  at fremme international kapacitetsopbygning inden for de europæiske kulturelle og kreative sektorer, herunder græsrodsorganisationer og mikroorganisationer, så de kan blive aktive på internationalt plan

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at bidrage til EU's globale strategi for internationale forbindelser gennem kulturelt diplomati.

g)  at bidrage til EU's globale strategi for internationale kulturelle forbindelser ved at tilstræbe at sikre strategiens langsigtede virkning gennem en mellemfolkelig tilgang, der omfatter kulturelle netværk, civilsamfunds- og græsrodsorganisationer.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som led i de specifikke aktioner, der gennemføres under programområdet Kultur, skal der med hensyn til finansiel fordeling og målrettede foranstaltninger navnlig fokuseres på musiksektoren. Skræddersyede indkaldelser og instrumenter skal være med til at fremme musiksektorens konkurrenceevne og løse nogle af de specifikke udfordringer, den står over for.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at pleje talenter og færdigheder og at stimulere samarbejdet og innovationen inden for skabelse og produktion af europæiske audiovisuelle værker

a)  at pleje talenter, kompetencer, færdigheder og anvendelsen af digitale teknologier og stimulere samarbejde, mobilitet og innovation inden for skabelse og produktion af europæiske audiovisuelle værker, herunder på tværs af grænser

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at øge biograf- og onlinedistribution og give bredere adgang på tværs af grænserne til europæiske audiovisuelle værker, herunder gennem innovative forretningsmodeller og anvendelse af nye teknologier

b)  at øge den tværnationale og internationale udbredelse, online- og offlinedistributionen, navnlig biografdistributionen, af europæiske audiovisuelle værker i det nye digitale miljø

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at give det internationale publikum bredere adgang til audiovisuelle værker, som er produceret i EU, navnlig gennem PR, events, filmkundskabsaktiviteter og festivaler

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  at styrke den audiovisuelle arv, lette adgangen til og støtte og fremme audiovisuelle arkiver og biblioteker som kilder til erindring, uddannelse, genanvendelse og nye forretningsmuligheder, herunder gennem anvendelse af de nyeste digitale teknologier

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme europæiske audiovisuelle værker og støtte publikumsudvikling i og uden for Europa.

c)  at fremme europæiske audiovisuelle værker og støtte inddragelsen af publikumsgrupper i alle aldre, navnlig unge og personer med handicap, med henblik på proaktiv og lovlig brug af audiovisuelle værker i og uden for Europa og på deling af brugergenereret indhold, herunder ved at fremme uddannelse inden for film og audiovisuelle medier.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse prioriteter behandles gennem støtte til skabelse og markedsføring af, adgang til og formidling af europæiske værker med potentiale til at nå ud til et stort publikum i og uden for Europa og dermed tilpasse sig nye markedsudviklinger og ledsage direktivet om audiovisuelle medietjenester.

Disse prioriteter behandles gennem støtte til skabelse og markedsføring af, adgang til og formidling af europæiske værker, som udbreder europæiske værdier og fælles identitet med potentiale til at nå ud til et stort publikum i alle aldre i og uden for Europa. Herved er det muligt at tilpasse sig nye markedsudviklinger og følge direktivet om audiovisuelle medietjenester.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at støtte tværsektorielt, tværnationalt politisk samarbejde, herunder angående kulturens rolle i social inklusion samt at fremme kendskabet til programmet og støtte muligheden for at overføre resultater

a)  at støtte tværsektorielt, tværnationalt politisk samarbejde, herunder angående fremme af kulturens rolle i social inklusion, navnlig for så vidt angår personer med handicap og styrkelse af demokratiet, samt at fremme kendskabet til programmet og støtte muligheden for at overføre resultater for at øge programmets synlighed

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at fremme innovative tilgange til skabelse af indhold, adgang, distribution og markedsføring på tværs af kulturelle og kreative sektorer

b)  at fremme innovative tilgange til skabelse af kunstnerisk indhold og kunstnerisk forskning, adgang, distribution og markedsføring under hensyntagen til ophavsretsbeskyttelse, på tværs af de kulturelle og kreative sektorer, og omfattende såvel markedsmæssige som ikkemarkedsmæssige dimensioner

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme tværgående aktiviteter, der omfatter flere sektorer med henblik på tilpasning til de strukturelle ændringer, som mediebranchen oplever, herunder at fremme et frit, mangfoldigt og pluralistisk medielandskab, kvalitetsjournalistik og mediekendskab

c)  at fremme tværgående aktiviteter, der omfatter flere sektorer, med henblik på tilpasning til de strukturelle og teknologiske ændringer, som mediebranchen oplever, herunder at fremme et frit, mangfoldigt og pluralistisk medielandskab, kunstmiljø og kulturelt miljø, fagetik inden for journalistik, kritisk tænkning og mediekendskab, navnlig blandt unge, ved at hjælpe med tilpasningen til nye medieværktøjer og -formater og bekæmpe udbredelsen af desinformation

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at oprette og støtte programkontorer, således at de kan levere information om og fremme programmet i deres lande og opmuntre til tværnationalt samarbejde i de kulturelle og kreative sektorer.

d)  at oprette og støtte den aktive inddragelse af programkontorer i de deltagende lande, at fremme programmet i deres lande på en retfærdig og afbalanceret måde, herunder gennem lokale netværksaktiviteter, og at støtte ansøgerne i forbindelse med programmet og levere grundlæggende oplysninger om andre relevante muligheder for støtte fra programmer, der finansieres af EU, og opmuntre til tværnationalt samarbejde og udveksling af bedste praksis i de kulturelle og kreative sektorer.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 1 850 000 000 EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 2 806 000 000 EUR i faste priser.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  højst 609 000 000 EUR for det mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a) (Kultur-programområdet)

–  ikke under 33 % for det mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a) (Kultur-programområdet)

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 –led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  højst 1 081 000 000 EUR for det mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b) (Media-programområdet)

–  ikke under 58 % for det mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b) (Media-programområdet)

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 –led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  højst 160 000 000 EUR for de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), (Det tværsektorielle programområde).

–  højst 9 % for de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), (det tværsektorielle programområde), således at der sikres hvert nationalt Kreativt Europa-kontor en finansiel tildeling på mindst samme niveau som den finansielle tildeling, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1295/2013.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over den finansieringsramme, der er anført i stk. 1, og for at fremme programmets internationale dimension, kan yderligere finansielle bidrag stilles til rådighed fra de eksterne finansieringsinstrumenter [instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde samt instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA III)] for at støtte aktiviteter, der gennemføres og forvaltes i overensstemmelse med denne forordning. Dette bidrag finansieres i overensstemmelse med forordningerne om oprettelse af disse instrumenter.

3.  Ud over den finansieringsramme, der er anført i stk. 1, og for at fremme programmets internationale dimension, kan yderligere finansielle bidrag stilles til rådighed fra de eksterne finansieringsinstrumenter [instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde samt instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA III)] for at støtte aktiviteter, der gennemføres og forvaltes i overensstemmelse med denne forordning. Dette bidrag finansieres i overensstemmelse med forordningerne om oprettelse af disse instrumenter og indberettes hvert år til budgetmyndigheden sammen med tredjelandes bidrag til programmet.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Tredjelande kan deltage i programmets styringsstrukturer og interessentfora med henblik på at lette informationsudvekslingen.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Aftaler med tredjelande, der er associeret til programmet i henhold til denne forordning, skal fremmes ved hjælp af procedurer, der er hurtigere end procedurerne i forordning (EU) nr. 1295/2013. Aftaler med nye lande skal fremmes proaktivt.

Begrundelse

For at sikre programmets internationale dimension er det afgørende, at disse lande deltager lige fra programmets start.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der gives adgang til programmet for internationale organisationer, der er aktive på områder, der er omfattet af programmet, i overensstemmelse med finansforordningen.

1.  Der gives adgang til programmet for internationale organisationer, der er aktive på områder, der er omfattet af programmet, såsom UNESCO og Europarådet, gennem et mere struktureret samarbejde med kulturarvsruterne og Euroimages, EUIPO's observationscenter, Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret og OECD på grundlag af fælles bidrag til indfrielse af programmets mål og i overensstemmelse med finansforordningen.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Indsamling af data om de kulturelle og kreative sektorer

 

Kommissionen styrker samarbejdet mellem sine tjenester, eksempelvis Det Fælles Forskningscenter og Eurostat, med det formål at indsamle passende statistiske data til måling og analyse af kulturpolitikkernes indvirkning. Kommissionen handler med henblik herpå i samarbejde med europæiske ekspertisecentre og nationale statistiske institutter samt med Europarådet, OECD og UNESCO. Kommissionen bidrager herved til indfrielsen af målene i programområdet Kultur og følger nøje de videre kulturpolitiske udviklinger, herunder ved på et tidligt tidspunkt at inddrage interessenter i overvejelserne om og vedtagelsen af de indikatorer, der er fælles for forskellige sektorer eller specifikke for et enkelt aktivitetsområde. Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet om disse aktiviteter.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Blandingsoperationer under dette program gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X.

3.  Blandingsoperationer under dette program gennemføres i overensstemmelse med finansforordningens afsnit X og de procedurer, som er fastlagt i [InvestEU-forordningen]. Den særlige garantifacilitet under Et Kreativt Europa videreføres under [InvestEU-forordningen] og tager hensyn til de gennemførelsesmetoder, som er udviklet inden for rammerne af garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1295/2013.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bidrag til en gensidig forsikringsmekanisme kan dække den risiko, der er forbundet med inddrivelse af midler fra støttemodtagere, og betragtes som en tilstrækkelig garanti, jf. finansforordningen. Bestemmelserne i artikel [X] i forordning XXX [efterfølger til forordningen om garantifonden] finder anvendelse.

4.  Bidrag til en gensidig forsikringsmekanisme kan dække den risiko, der er forbundet med inddrivelse af midler fra støttemodtagere, og betragtes som en tilstrækkelig garanti, jf. finansforordningen. Bestemmelserne i artikel [X] i forordning XXX [efterfølger til forordningen om garantifonden], der bygger på og tager hensyn til de allerede udviklede gennemførelsesmetoder, finder anvendelse.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Med henblik på at fremme programmets internationale dimension ydes der økonomisk støtte fra de programmer, som er oprettet ved forordning …/… [Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde] og forordning …/… [IPA III] til aktioner, der oprettes i henhold til denne forordning. Denne forordning gælder for anvendelsen af disse programmer, idet der samtidig sikres overensstemmelse med de respektive forordninger, der regulerer dem.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet gennemføres ved hjælp af de arbejdsprogrammer, der henvises til i finansforordningens artikel 110. Hvis det er relevant, angives det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i arbejdsprogrammerne.

1.  Programmet gennemføres ved hjælp af de årlige arbejdsprogrammer, der henvises til i finansforordningens artikel 110. Forud for vedtagelsen af arbejdsprogrammerne høres de forskellige interessenter med henblik på at sikre, at de planlagte aktioner støtter de forskellige involverede sektorer på bedst mulig vis. Hvis det er relevant, angives det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, som ikke må erstatte direkte finansiering i form af tilskud, i arbejdsprogrammerne.

 

De generelle og specifikke mål og de tilhørende politiske prioriteter og aktioner under programmet samt det tildelte budget for hver foranstaltning udspecificeres i det årlige arbejdsprogram. Det årlige arbejdsprogram skal også indeholde en vejledende tidsplan for gennemførelsen.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt.

2.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 med henblik på at supplere denne forordning gennem fastlæggelse af årlige arbejdsprogrammer.

Begrundelse

Det skal præciseres, at det årlige arbejdsprogram er vigtigt for fastlæggelsen af de faktiske budgetprioriteter.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I indkaldelserne af forslag kan der gennem foranstaltninger, som kan omfatte højere medfinansieringssatser, tages hensyn til nødvendigheden af at sikre passende støtte til mindre projekter under programområdet Kultur.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Tilskuddene ydes under hensyntagen til følgende aspekter af de pågældende projekter:

 

a)  projektets kvalitet

 

b)  virkningen

 

c)  gennemførelsens kvalitet og effektivitet.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Evalueringsudvalget kan sammensættes af eksterne eksperter.

2.  Evalueringsudvalget kan sammensættes af eksterne eksperter. Ved dets møder er medlemmerne fysisk til stede eller deltager på afstand.

 

Eksperterne skal have en faglig baggrund inden for det område, der vurderes. Bedømmelsesudvalget kan anmode eksperter fra det land, hvorfra ansøgningen stammer, om en udtalelse.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset finansforordningens [artikel 130, stk. 2,] kan de udgifter, der er afholdt af støttemodtageren, inden ansøgningen om støtte blev indgivet, i behørigt begrundede tilfælde betragtes som støtteberettigede, hvis de er direkte forbundet med gennemførelsen af de støttede aktioner og aktiviteter.

3.  Uanset finansforordningens [artikel 130, stk. 2,] betragtes de udgifter, der er afholdt af støttemodtageren, inden ansøgningen om støtte blev indgivet, i behørigt begrundede tilfælde som støtteberettigede, hvis de er direkte forbundet med gennemførelsen af de støttede aktioner og aktiviteter.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Følgende enheder kan tildeles tilskud uden indkaldelse af forslag:

5.  Følgende enheder kan undtagelsesvis tildeles tilskud uden indkaldelse af forslag på grundlag af specifikke opgaver og mål, som fastlægges af Kommissionen og vurderes regelmæssigt i overensstemmelse med programmets mål:

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Det Europæiske Filmakademi

a)  Det Europæiske Filmakademi inden for rammerne af samarbejdet med Europa-Parlamentet om LUX-filmprisen, i henhold til en samarbejdsaftale, som undertegnes af parterne og i samarbejde med Europa Cinemas; indtil en sådan samarbejdsaftale er indgået, overføres de afsatte midler til reserven

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Det Europæiske Ungdomsorkester.

b)  Det Europæiske Ungdomsorkester til sine aktiviteter, herunder regelmæssig udvælgelse af og uddannelse til unge musikere fra alle medlemsstater gennem gæsteopholdsprogrammer, der tilbyder mobilitet og muligheden for at optræde på festivaler og turnéer inden for Unionen og internationalt, og som bidrager til udbredelsen af europæisk kultur på tværs af grænser og til internationaliseringen af unge musikeres karrierer, idet der tilstræbes geografisk balance mellem deltagerne. Det Europæiske Ungdomsorkester diversificerer til stadighed sine indtægter ved aktivt at søge at opnå finansiel støtte fra nye kilder, således at dets afhængighed af EU-finansiering reduceres. Det Europæiske Ungdomsorkesters aktiviteter skal være i overensstemmelse med målsætningerne og prioriteterne for programmet og for programområdet Kultur, navnlig publikumsinddragelse.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I samarbejde med medlemsstaterne sikrer Kommissionen programmets overordnede sammenhæng og komplementaritet med de relevante politikker og programmer, navnlig vedrørende ligestilling mellem kønnene, uddannelse, ungdom og solidaritet, beskæftigelse og social inklusion, forskning og innovation, industri og erhvervsliv, landbrug og udvikling af landdistrikter, miljø- og klimaindsatsen, samhørighed, regionalpolitik og bypolitik, statsstøtte og internationalt samarbejde og udvikling.

I samarbejde med medlemsstaterne sikrer Kommissionen programmets overordnede sammenhæng og komplementaritet med de relevante politikker og programmer, navnlig vedrørende ligestilling mellem kønnene, uddannelse, navnlig digital uddannelse og mediekendskab, ungdom og solidaritet, beskæftigelse og social inklusion, navnlig for marginaliserede grupper og mindretal, forskning og innovation, herunder social innovation, industri og erhvervsliv, landbrug og udvikling af landdistrikter, miljø- og klimaindsatsen, samhørighed, regionalpolitik og bypolitik, bæredygtig turisme, statsstøtte, mobilitet og internationalt samarbejde og udvikling, også med henblik på at fremme effektiv anvendelse af offentlige midler.

 

Kommissionen sikrer, at når de procedurer, der er fastsat i [InvestEU-programmet], anvendes i forbindelse med programmet, tager de hensyn til de praksisser, der er udviklet inden for rammerne af garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer, som blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1295/2013.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det opfylder minimumskvalitetskravene i indkaldelsen af forslag

b)  det opfylder de høje kvalitetskrav i indkaldelsen af forslag

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Forslag, der har fået tildelt kvalitetsmærket Seal of Excellence, kan modtage støtte direkte fra andre programmer og fra finansiering i henhold til forordning [COM(2018)0375 (forordningen om fælles bestemmelser)] i overensstemmelse med artikel 67, stk. 5, heri, forudsat at sådanne forslag er i overensstemmelse med programmets mål. Kommissionen sikrer, at udvælgelses- og tildelingskriterierne for projekter, som skal tildeles kvalitetsmærket Seal of Excellence, er sammenhængende, tydelige og gennemsigtige for de potentielle støttemodtagere.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Garantifaciliteten for kulturelle og kreative sektorer under InvestEU

 

1.  Finansiel støtte gennem det nye InvestEU-program skal bygge på målene og kriterierne for garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer under hensyntagen til de særlige forhold i sektoren.

 

2.  InvestEU-programmet leverer:

 

a)  adgang til finansiering for SMV'er og mikroorganisationer samt små og mellemstore organisationer i de kulturelle og kreative sektorer

 

b)  garantier til deltagende finansielle formidlere fra alle lande, der deltager i garantifaciliteten

 

c)  supplerende ekspertise til finansielle formidlere til at vurdere risici i forbindelse med SMV'er og mikroorganisationer samt små og mellemstore organisationer og kulturelle og kreative projekter

 

d)  den lånefinansieringsvolumen, der stilles til rådighed for SMV'er og mikroorganisationer samt små og mellemstore organisationer

 

e)  evnen til at opbygge en diversificeret låneportefølje og foreslå en markedsførings- og promoveringsplan til SMV'er og mikrovirksomheder samt små og mellemstore organisationer på tværs af regioner og sektorer

 

f)  følgende former for lån: investering i materielle og immaterielle aktiver med undtagelse af personlig sikkerhed, virksomhedsoverdragelser, driftskapital, f.eks. overgangsfinansiering, dækningsfinansiering, cash flow og kreditlinjer.

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en henvisning til garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer for at sikre dens principper og resultater.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Programområderne skal have et fælles sæt kvalitative indikatorer. Hvert enkelt programområde skal have et særskilt sæt indikatorer.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at sikre en grundig vurdering af programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af dets målsætninger tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at udarbejde bestemmelser for en overvågnings- og evalueringsramme, herunder ændringer af bilag II for at gennemgå eller supplere indikatorerne, når det er nødvendigt for overvågningen og evalueringen.

2.  For at sikre en grundig vurdering af programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af dets målsætninger tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at udarbejde bestemmelser for en overvågnings- og evalueringsramme, herunder ændringer af bilag II for at gennemgå eller supplere indikatorerne. Kommissionen vedtager senest den 31. december 2022 en delegeret retsakt om indikatorerne.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De foreliggende tal om beløbene i forpligtelses- og betalingsbevillingerne, som ville have været nødvendige for at finansiere de projekter, der er tildelt Seal of Excellence-kvalitetsmærket, meddeles hvert år budgetmyndighedens to grene mindst tre måneder inden datoen for offentliggørelsen af deres respektive holdninger til Unionens budget for det følgende år i overensstemmelse med den i fællesskab aftalte tidsplan for den årlige budgetprocedure.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

2.  Midtvejsrevisionen af programmet foretages senest den 30. juni 2024.

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsevalueringsrapport senest den 31. december 2024.

 

Kommissionen forelægger om nødvendigt og på grundlag af midtvejsrevisionen et lovgivningsforslag om ændring af denne forordning.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre en korrekt og rettidig midtvejsrevision.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest to år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest to år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, indgiver Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden, især programmets navn og – for aktioner, der finansieres under programområdet Media – Media-logoet. Kommissionen udvikler et Kultur-logo, som anvendes i forbindelse med aktioner, der finansieres under programområdet Kultur.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Samarbejdsprojekter

a)  Tværnationale samarbejdsprojekter med en klar sondring mellem projekter i lille, mellemstor og stor skala, og hvor der tages særligt hensyn til mikroorganisationer og små organisationer

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Mobilitet for kunstnere og kulturelle og kreative aktører e)

d)  Mobilitet for kunstnere, håndværkere og kulturelle og kreative aktører i deres tværnationale aktiviteter, herunder dækning af omkostninger i forbindelse med kunstnerisk aktivitet og udbredelse af kunstneriske og kulturelle værker

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Støtte til kulturelle og kreative organisationer, således at de kan være aktive på internationalt plan

e)  Støtte til kulturelle og kreative organisationer, således at de kan være aktive på internationalt plan, og til udvikling af deres kapacitetsopbygning

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Støtte til musikbranchen: fremme mangfoldighed, kreativitet og innovation inden for musikbranchen, navnlig hvad angår distributionen af musikrepertoire i og uden for Europa, uddannelsestiltag og publikumsudvikling for europæisk repertoire samt støtte til dataindsamling og -analyse

a)  Støtte til musikbranchen: Fremme mangfoldighed, kreativitet og innovation inden for musikbranchen, navnlig i sektoren for levende musik, herunder også gennem netværksaktivitet, distribution og fremme af et mangfoldigt europæisk musikværk og repertoire i og uden for Europa, uddannelse og deltagelse i samt adgang til musik, publikumsudvikling, synlighed og anerkendelse af skabende kunstnere, iværksættere og kunstnere, navnlig de unge og fremadstræbende, samt støtte til dataindsamling og -analyse

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Støtte til bog- og forlagsbranchen: målrettede aktioner til fremme af mangfoldighed, kreativitet og innovation, navnlig hvad angår oversættelse og markedsføring af europæisk litteratur på tværs af grænserne i og uden for Europa, uddannelse og udveksling for fagfolk inden for sektoren, forfattere og oversættere samt tværnationale projekter med henblik på samarbejde, innovation og udvikling i sektoren

b)  Støtte til bog- og forlagsbranchen: målrettede aktioner til fremme af mangfoldighed, kreativitet og innovation, navnlig hvad angår oversættelse, tilvejebringelse af formater, som er tilgængelige for personer med handicap, markedsføring af europæisk litteratur på tværs af grænserne i og uden for Europa, herunder gennem biblioteker, uddannelse og udveksling for fagfolk inden for sektoren, forfattere og oversættere samt tværnationale projekter med henblik på samarbejde, innovation og udvikling i sektoren

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Støtte til sektoren for kulturarv og arkitektur: målrettede aktioner for mobilitet blandt aktører, kapacitetsopbygning, publikumsudvikling og internationalisering af sektorerne for kulturarv og arkitektur, fremme af "Baukultur", støtte til beskyttelse, bevarelse og forbedring af kulturarven og dens værdier gennem bevidstgørelse, netværkssamarbejde og peer-to-peer-læringsaktiviteter

c)  Støtte til sektorerne for kulturarv og arkitektur: målrettede aktioner for mobilitet blandt aktører, forskning, etablering af høje kvalitetsstandarder, kapacitetsopbygning, deling af faglig viden og kunnen for håndværkere, publikumsinddragelse, støtte til beskyttelse, bevarelse og genopbygning af levesteder, tilpasning til nye anvendelser, fremme af "Baukultur", bæredygtighed, udbredelse, forbedring og internationalisering af kulturarven og dens værdier gennem bevidstgørelse, netværkssamarbejde og peer-to-peer-læringsaktiviteter

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Støtte til andre sektorer: målrettede aktioner til fordel for udviklingen af de kreative aspekter af design- og modebranchen og kulturel turisme samt markedsføring og repræsentation af disse uden for Den Europæiske Union.

d)  Støtte til andre sektorer: målrettede aktioner til fordel for udviklingen af de kreative aspekter af andre brancher, heriblandt design- og modebranchen, og en bæredygtig kulturel turisme samt markedsføring og repræsentation af disse uden for Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Støtte til alle kulturelle og kreative sektorer inden for områder, hvor der består et fælles behov, mens der kan udvikles sektorspecifikke aktioner i tilfælde, hvor de særlige forhold i en delsektor retfærdiggør en målrettet tilgang. Der anvendes en horisontal metode til transnationale projekter om samarbejde, mobilitet og internationalisering, herunder gennem gæsteopholdsprogrammer, turnéer, arrangementer, liveoptrædener, udstillinger og festivaler, samt til fremme af mangfoldighed, kreativitet og innovation, uddannelse og udveksling for sektorens fagfolk, kapacitetsopbygning, netværksaktiviteter, færdigheder, publikumsudvikling samt dataindsamling og -analyse. Sektorspecifikke aktioner tildeles budgetter, som står i forhold til de sektorer, der er blevet udpeget som prioriterede. Sektorspecifikke aktioner bør ved hjælp af eksisterende pilotprojekter og forberedende aktioner bidrage til at løse de specifikke udfordringer, som de forskellige prioriterede sektorer, der er opført bilag I, står over for.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige aktioner, der har til formål at gøre den europæiske kulturelle mangfoldighed og kulturarv mere synlig og håndgribelig samt understøtte interkulturel dialog:

Særlige aktioner, der har til formål at gøre den europæiske identitet og kulturelle mangfoldighed og kulturarv mere synlig og håndgribelig samt understøtte interkulturel dialog:

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Det europæiske kulturarvsmærke – sikring af finansiel støtte i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1194/2011/EU2

b)  Det europæiske kulturarvsmærke – sikring af finansiel støtte i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1194/2011/EU2 og netværket af lokaliteter, der bærer det europæiske kulturarvsmærke

__________________

__________________

2Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1194/2011/EU af 16. november 2011 om oprettelse af et EU-tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke (EUT L 303 af 22.11.2011, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1194/2011/EU af 16. november 2011 om oprettelse af et EU-tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke (EUT L 303 af 22.11.2011, s. 1).

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  EU's kulturpriser

c)  EU's kulturpriser, herunder den europæiske teaterpris

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Aktioner, der sigter mod tværfaglige produktioner vedrørende Europa og dets værdier

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prioriteterne i programområdet Media, jf. artikel 5, tager hensyn til forskelle imellem landene for så vidt angår audiovisuel indholdsproduktion, distribution og adgang, samt størrelse og karakteristika for de forskellige markeder, og gennemføres ved hjælp af bl.a.:

Prioriteterne i programområdet Media, jf. artikel 5, tager hensyn til kravene i direktiv 2010/13/EF og forskelle imellem landene for så vidt angår audiovisuel indholdsproduktion, distribution og adgang, samt størrelse og karakteristika for de forskellige markeder, og gennemføres ved hjælp af bl.a.:

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Udvikling af audiovisuelle værker

a)  Udvikling af europæiske audiovisuelle værker, navnlig film- og fjernsynsproduktioner såsom fiktion, kortfilm, dokumentarfilm, børne- og animationsfilm samt interaktive produktioner såsom beskrivende elektroniske spil og multimedier af høj kvalitet med øget potentiale til grænseoverskridende udbredelse af uafhængige europæiske produktionsselskaber

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Produktion af innovativt TV-indhold og historiefortælling

b)  Produktion af innovativt TV-indhold og historiefortælling af høj kvalitet for alle aldre gennem støtte til uafhængige europæiske produktionsselskaber

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Støtte til initiativer, hvis sigte er at skabe og fremme værker vedrørende den europæiske integrations historie og europæiske historier

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Reklame- og markedsføringsredskaber, bl.a. på nettet og ved at anvende dataanalyse, for at højne positionen og synligheden af, samt adgangen til europæiske værker tværs af grænser, og for at sikre, at disse når ud til et større publikum

c)  PR-, reklame- og markedsføringsredskaber, bl.a. på nettet og ved at anvende dataanalyse, for at højne positionen og synligheden af, samt adgangen til europæiske værker tværs af grænser, og for at sikre, at disse når ud til et større publikum

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Støtte til internationalt salg og udbredelse af europæiske ikkenationale værker på alle platforme, herunder gennem koordinerede distributionsstrategier, der dækker flere lande

d)  Støtte til internationalt salg og udbredelse af europæiske ikkenationale værker på alle platforme, rettet mod såvel små som store produktioner, herunder gennem koordinerede distributionsstrategier, der dækker flere lande, samt tekstning, eftersynkronisering og synstolkning

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Aktioner, der har til formål at støtte lande med lav kapacitet med at forbedre deres respektive konstaterede mangler

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Støtte til udvekslinger mellem virksomheder og netværksaktiviteter for at fremme europæiske og internationale samproduktioner

e)  Støtte til udvekslinger mellem virksomheder og netværksaktiviteter for at fremme europæiske og internationale samproduktioner og udbredelsen af europæiske værker

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Støtte til europæiske netværk af skabere af audiovisuelle værker fra forskellige lande med henblik på at pleje kreative talenter i den audiovisuelle sektor

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  Specifikke foranstaltninger, der kan bidrage til fair behandling af kreative talenter i den audiovisuelle sektor

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Initiativer til fremme af publikumsudvikling og filmuddannelse, navnlig rettet mod et yngre publikum

g)  Initiativer til fremme af publikumsudvikling og -inddragelse, navnlig i biografer, filmuddannelse og audiovisuel uddannelse, navnlig rettet mod et yngre publikum

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Uddannelses- og mentoraktiviteter for at fremme audiovisuelle aktørers evne til at tilpasse sig nye markedsudviklinger og digitale teknologier

h)  Uddannelses- og mentoraktiviteter for at fremme audiovisuelle aktørers, herunder kunsthåndværkeres, evne til at tilpasse sig nye markedsudviklinger og digitale teknologier

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Et netværk for europæiske videostreaming-aktører med forevisning af en væsentlig andel ikkenationale europæiske værker

i)  Et eller flere netværk af europæiske videostreaming-aktører med forevisning af en væsentlig andel ikkenationale europæiske værker

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  Et eller flere netværk for europæiske festivaler med forevisning af en væsentlig andel ikkenationale europæiske værker

j)  Europæiske festivaller og festivalnetværk, som foreviser og fremmer en vifte af audiovisuelle værker med en væsentlig andel ikkenationale europæiske værker

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  Et netværk for europæiske biografaktører med forevisning af en væsentlig andel ikkenationale europæiske værker

k)  Et netværk for europæiske biografaktører med forevisning af en væsentlig andel ikkenationale europæiske værker, der medvirker til at styrke biografteatres rolle i værdikæden og fremhæver offentlige fremvisninger som en social oplevelse

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  Specifikke foranstaltninger, der kan bidrage til en mere afbalanceret kønsdeltagelse i den audiovisuelle sektor

l)  Specifikke foranstaltninger, herunder mentor- og netværksaktiviteter, der kan bidrage til en mere afbalanceret kønsdeltagelse i den audiovisuelle sektor

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  Støtte til udbredelse af og flersproget adgang til kulturelt TV-indhold online og offline, herunder gennem tekstning, med henblik på at fremme den europæiske kulturarvs rigdom og mangfoldighed, samtidsværker og sprog.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Politikudvikling, tværnational udveksling af erfaringer og knowhow, peerlæringsaktiviteter og netværkssamarbejde mellem kulturelle og kreative organisationer og beslutningstagere, af en tværsektoriel karakter

a)  Politikudvikling, tværnational udveksling af erfaringer og knowhow, peerlæringsaktiviteter, herunder mentorvejledning for nye deltagere i programmet, bevidsthedsøgende foranstaltninger og netværkssamarbejde mellem kulturelle og kreative organisationer og beslutningstagere af tværsektoriel karakter, herunder også gennem en permanent struktureret dialog med interessenter, og med et forum for kulturelle og kreative sektorer med henblik på at styrke dialogen og orienteringen af sektorpolitikkerne

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Fremme nye former for at kreere i krydsningsfeltet mellem de forskellige kulturelle og kreative sektorer, f.eks. gennem anvendelsen af innovative teknologier

a)  Fremme nye former for at kreere i krydsningsfeltet mellem de forskellige kulturelle og kreative sektorer og med aktører fra andre sektorer, f.eks. gennem anvendelsen af og mentorvejledning i anvendelsen af innovative teknologier i kulturelle organisationer og samarbejde gennem digitale knudepunkter

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Aktioner, der sigter mod tværfaglige produktioner vedrørende Europa og dets værdier

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Fremme programmet på nationalt plan og tilvejebringe information om de forskellige typer finansiering, der er til rådighed i henhold til EU-politik

a)  Fremme programmet på nationalt plan og tilvejebringe relevant tinformation om de forskellige typer finansiering, der er til rådighed i henhold til EU-politik, og om evalueringskriterierne, -proceduren og -resultaterne

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Tilskynde til samarbejde på tværs af grænserne mellem branchefolk, institutioner, platforme og netværk inden for og på tværs af de politikområder og sektorer, der er omfattet af programmet

b)  Støtte potentielle støttemodtagere i ansøgningsprocessen, tilskynde til samarbejde på tværs af grænserne og udveksling af bedste praksis mellem branchefolk, institutioner, platforme og netværk inden for og på tværs af de politikområder og sektorer, der er omfattet af programmet

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Støtte Kommissionen i at sikre god kommunikation og formidling af programmets resultater til borgerne.

c)  Støtte Kommissionen i at sikre god bottom-up- og top-down-kommunikation og formidling af programmets resultater til borgerne og aktørerne.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Tackle de strukturelle ændringer, mediebranchen står over for, ved at fremme og overvåge et mangfoldigt og pluralistisk medielandskab

a)  Tackle de strukturelle og teknologiske ændringer, nyhedsmediebranchen står over for, ved at fremme et uafhængigt og pluralistisk medielandskab og støtte uafhængig overvågning med henblik på at vurdere risiciene og udfordringerne for mediepluralismen og -friheden

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Støtte høje standarder inden for medieproduktion ved at fremme journalistisk samarbejde inden for og på tværs af grænserne samt kvalitetsindhold

b)  Støtte høje standarder inden for medieproduktion ved at fremme digitale færdigheder, journalistisk samarbejde på tværs af grænserne samt kvalitetsindhold og økonomisk bæredygtige mediemodeller med henblik på at sikre faglig etik inden for journalistik

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Fremme mediekendskab for at give borgerne mulighed for at udvikle en kritisk forståelse af medierne.

c)  Fremme mediekendskab for at gøre det muligt for borgere , navnlig unge, at udvikle en kritisk forståelse af medierne og støtte oprettelsen af en EU-platform for udveksling af praksisser og politikker vedrørende mediekendskab blandt alle medlemsstaterne, herunder gennem universitetsnetværk af radio og medier, som beskæftiger sig med Europa, samt tilbyde fagfolk i nyhedsmediebranchen uddannelsesprogrammer med hensyn til genkendelse og håndtering af desinformation.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  fremme og beskytte den politiske dialog og civilsamfundsdialogen om trusler mod mediefriheden og mediepluralismen i Europa

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  PROGRAMMETS FÆLLES KVANTITATIVE OG KVALITATIVE VIRKNINGSINDIKATORER

 

1)  Fordele for borgere og lokalsamfund

 

2)  Fordele for styrkelsen af Europas kulturelle mangfoldighed og kulturarv

 

3)  Fordele for Unionens økonomi og beskæftigelse, navnlig de kulturelle og kreative sektorer og SMV'er

 

4)  Integrering af Unionens politikker, herunder internationale kulturelle forbindelser

 

5)  Projekternes europæiske merværdi

 

6)  Kvaliteten af partnerskaber og kulturelle projekter

 

7)  Antal personer, der har adgang til europæiske kulturelle og kreative værker, som støttes af programmet

 

8)  Antal job i forbindelse med de finansierede projekter

 

9)  Kønsmæssig balance, mobilitet og styrkelse af aktørerne i de kulturelle og kreative sektorer, såfremt det er relevant.

BEGRUNDELSE

Indledning — Ordførerens vurdering af Kommissionens forslag

Et Kreativt Europa er EU's eneste direkte program for de kulturelle, kreative og audiovisuelle sektorer, og det har styrket sin rolle i denne henseende – i forlængelse af tidligere programmer og navnlig praksissen med udveksling og dialog blandt kunstnere og fagfolk i medlemsstaternes kulturinstitutioner. Et Kreativt Europa 2021-2027 beholdt programmets navn og autonomi, dets vigtigste struktur, mål og filosofi. Ordføreren anerkender dets modenhed og kontinuitet med det foregående program, men glæder sig også over nogle nyheder, som f.eks. målrettede foranstaltninger for mobilitet for kunstnere, kulturarv og arkitektur, musikbranchen og pluralistiske medier. Hun understreger imidlertid, at integration af nye prioriteter indebærer en forhøjelse af finansieringsrammen.

Ordføreren glæder sig over integrationen af adskillige forslag fra Parlamentets gennemførelsesrapport om programmet Et Kreativt Europa, der blev vedtaget i 2017, men beklager, at forslaget ikke definerer foranstaltningerne mere præcist. Generelt mener ordføreren, at forslaget ikke er tilstrækkeligt detaljeret eller præcist. Dette giver Kommissionen så meget plads til fortolkning og anvendelse, at ordføreren mener, at det ikke er acceptabelt for Parlamentet som medlovgiver, men skaber også usikkerhed for støttemodtagerne. Der er derfor indgivet adskillige ændringsforslag med henblik på bedre at definere prioriteter og aktioner på programområderne. Denne begrundelse sammenfatter de vigtigste spørgsmål, der behandles i ændringsforslagene.

Budget

Programmet Et Kreativt Europa er alvorligt underfinansieret og med ekstremt lave succesrater, der fungerer som en afskrækkende faktor, skaber frustration over for programmet og forhindrer mange aktører i at ansøge. Ordføreren opfordrer derfor indtrængende til en betydelig forhøjelse af budgettet fra de foreslåede 1,85 mia. EUR til 2,806 mia. EUR, hvilket vil fordoble det nuværende budget på 1,46 mia. EUR, som der blev anmodet om under lanceringen af det europæiske år for kulturarv i Milano i december 2017. Desuden bør budgetfordelingen mellem programområderne foretages i procent snarere end i tal med særlig tildeling garanteret for samarbejdsprojekter inden for kultur, hvor succesraten var den laveste.

Definitioner og målsætninger

Kommissionen indførte en ny mulighed for kreative og kulturelle projekter, der opnåede en høj evalueringsscore, for at nyde godt af Seal of Excellence-certificeringen. Uden krydshenvisning i andre programmer mener ordføreren imidlertid, at denne bestemmelse er skrøbelig. Desuden bør adgangen til denne form for finansiering gøres meget lettere. Ordføreren ønsker også at sikre, at programmet henvender sig til både profitsøgende og almennyttige kulturelle aktører.

Der er blevet indført en ny generel målsætning om at anerkende kulturens indre værdi og fremme kunstnere og kulturformidlere samt kulturens bidrag til borgernes personlige og sociale udvikling.

Genindførelse af EU-merværdi

Ordføreren genindfører artiklen om EU-merværdi, der ikke er til stede i det nye forslag fra Kommissionen, da den er en forudsætning for at modtage støtte fra programmet, idet det navnlig understreges, at kultur giver borgerne et tilhørsforhold og fremmer dialogen om fælles rødder og at være forenet i mangfoldighed.

Prioriteter og aktioner for programområdet Kultur

Ordføreren glæder sig over den nye struktur bag programområdet Kultur, der indfører horisontale, sektorspecifikke og specifikke aktioner og navnlig de nye horisontale aktioner inden for musik og mobilitet for kunstnere og fagfolk inden for den kulturelle sektor. Det skal understreges, at der er behov for en større indsats på medlemsstatsniveau for at overvinde hindringer for kunstneres mobilitet, som f.eks. manglende juridisk status, visumudstedelse, varigheden af tilladelser og risikoen for dobbeltbeskatning, således at ordningen får en reel virkning i de kommende år. Ordføreren ønsker at præcisere, at samarbejde om musik med det nye Music Moves Europe ikke vil blive udelukket fra de tværnationale samarbejdsprojekter.

Med hensyn til tilskuddene indfører ordføreren tre kriterier, hvorefter de vil blive tildelt: høj kulturel kvalitet, virkning og kvalitet og effektivitet i gennemførelsen.

Hvad angår samarbejdsprojekterne, som er en central del af programmet, og som har været en succes i årenes løb, må de styrkes. Budgettet skal øges, og der bør lægges særlig vægt på små projekter ved at tilpasse medfinansieringssatsen og indføre en kategori af mikroprojekter.

Platforme og netværk fungerer godt og bør fortsætte og omfatte så mange sektorer som muligt. Ordføreren gentager sit ønske, som allerede er kommet til udtryk i gennemførelsesbetænkningen, om at genindføre en europæisk teaterpris blandt de europæiske priser, som gør status over erfaringerne med Europa Theatre-prisen, som blev oprettet i 1986 af Europa-Kommissionen og finansieret af tidligere programmer frem til 2014.

Ved særlige aktioner indfører ordføreren en ny kategori: aktioner, der sigter mod tværfaglig produktion i relation til Europa og dets værdier.

Prioriteter og aktioner for programområdet Media

Generelt glæder ordføreren sig over Kommissionens forslag vedrørende programområdet Media og dets aktiviteter, men påpeger, at visse aspekter bør præciseres. I forbindelse med aktionen for at udvikle audiovisuelle værker understreger ordføreren, at genrer skal støttes med udtrykkelig omtale af fiktion, dokumentarfilm, børne- og animationsfilm samt interaktive værker som elektroniske spil og multimedier med øget potentiale for grænseoverskridende udbredelse. Media-programmet har altid støttet uafhængige europæiske produktionsselskaber, og denne betingelse bør fortsætte, navnlig i lyset af den udfordrende konkurrence med kæmpeproduktionsvirksomheder og radio-/tv-selskaber. Ordføreren er ikke overbevist om forslaget om kun at støtte filmfestivalerne gennem et eller flere netværk, men værdsætter i høj grad inddragelsen af kønsaspektet.

Prioriteter og aktioner for det tværsektorielle programområde

Det tværsektorielle programområde ser endelig ud til at blive styrket med sit oprindelige mål om en vugge til interaktion mellem sektorerne med kreative laboratorier, politikudformning og dataindsamling.

Ordføreren glæder sig over initiativet om at fremme et mangfoldigt og pluralistisk medielandskab og anmoder om en stærk vision og en fælles styring fra Kommissionens side. Hovedformålet med denne aktion er at sikre faglig etik i journalistik ved at støtte digitale færdigheder, men også styrke udviklingen af kritisk tænkning og mediekendskab blandt borgerne.

En af de største udfordringer i forbindelse med dette forslag er at bevare garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1295/2013. Garantien viste sig at være et af de bedst fungerende finansielle instrumenter.

Inden for rammerne af de nuværende FFR-forslag er garantien blevet flyttet til InvestEU-forordningen. Det er af afgørende betydning at sikre, at specificiteten og ekspertisen (kapacitetsopbygning) ikke går tabt, og at de kreative og kulturelle sektorer ikke er forpligtet til at konkurrere om finansiering med andre sektorer. Der tilføjes derfor krydshenvisninger til InvestEU-forordningen.

Det europæiske observatorium for kultur og kreative sektorer

I betragtning af kompleksiteten i forbindelse med måling af virkningerne af kulturpolitikker og fastlæggelse af relevante kvalitative og kvantitative indikatorer overdrager Kommissionen denne opgave til et uafhængigt observationscenter, der oprettes med sine egne eksisterende strukturer, såsom Det Fælles Forskningscenter, i samarbejde med europæiske ekspertisecentre og i samarbejde med Europarådet, OECD og UNESCO for at drage fordel af den eksisterende ekspertise.

Ordføreren ønsker at styrke dialogen mellem de kulturelle og kreative organisationer og de politiske beslutningstagere gennem en permanent struktureret dialog med interessenter og det årlige forum for kultur og kreative sektorer med henblik på dialog og orientering af sektorernes politikker, hvilket muliggør ægte tværsektorielle udvekslinger mellem alle sektorer, herunder audiovisuelle sektorer. Dette bør baseres på de positive erfaringer med at inddrage interessenter og civilsamfundet i det europæiske år for kulturarv.

Den internationale dimension og de tilknyttede tredjelande

Ordføreren er af den opfattelse, at aftalerne med de tredjelande, der allerede er tilknyttet Et Kreativt Europa, i henhold til forordning (EF) nr. 1295/2013, bør lettes og fremskyndes for at inddrage disse lande lige fra begyndelsen af gennemførelsen af det nye program. Der bør gøres mere for at tilskynde nye lande til at deltage i programmet. Kommissionen skal vedtage en proaktiv tilgang til optagelse af nye lande gennem bilaterale aftaler.

Ordføreren er af den opfattelse, at aktiviteter med en international dimension bør udføres under navnet Et Kreativt Europa Mundus.

Parlamentets kontrol og arbejdsprogrammer

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at gennemførelsen af programmet kræver fleksibilitet i gennemførelsesperioden på 7 år. Den foreslåede forordning har en koncis struktur, og forenklingsindsatsen værdsættes. Ikke desto mindre handler programfleksibilitet ikke om grundlæggende politiske valg. I henhold til forslaget til forordning overlades nye politiske prioriteter, herunder ændringen af garantifaciliteten til det nye instrument InvestEU, og de tilsvarende budgetbevillinger til arbejdsprogrammerne. Af disse grunde er det nødvendig at vedtage disse arbejdsprogrammer ved hjælp af delegerede retsakter frem for gennemførelsesretsakter. Formålet med en sådan tilgang er at bevare programfleksibiliteten og sikre, at Parlamentet kan udøve sin kontrolret og stille den udøvende magt til ansvar. Det eneste alternativ til denne tilgang ville være at regulere i detaljer, hvilket ville være i modstrid med den fleksibilitet, der ligger til grund for teksten.

Overvågning, evaluering og indikatorer

Kommissionen bør foretage en midtvejsrevision så hurtigt som muligt med henblik på at forelægge midtvejsevalueringsrapporten for Parlamentet og Rådet i god tid (31. december 2024) for at give mulighed for en meningsfuld forberedelse af det efterfølgende program.

Kommissionen evaluerer også regelmæssigt effektiviteten af virkningsindikatorer, der er fastlagt i bilag II, og tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at revidere eller supplere dem. Ordføreren insisterer på, at programmet bør omfatte både kvantitative og kvalitative virkningsindikatorer, og at programområderne bør have et fælles sæt kvalitative indikatorer og specifikke sæt af kvantitative indikatorer. Ordføreren foreslår retningslinjerne for etablering af disse kvalitative indikatorer. Alle indikatorer vil blive vurderet og om nødvendigt ændret ved en delegeret retsakt senest den 31. december 2022.

Ordføreren er enig i medtagelsen af Det Europæiske Ungdomsorkester og Det Europæiske Filmakademi som modtagere, der kan få tildelt et tilskud uden indkaldelse af forslag, men foretrækker at indføre yderligere oplysninger om deres mission og evaluering fra Kommissionens side. Det Europæiske Ungdomsorkester ville modtage et tilskud til aktiviteter, der bidrager til unge musikeres mobilitet og internationalisering af deres karriere og udbredelsen af europæiske produktioner på tværs af grænserne. Det Europæiske Filmakademi ville modtage et tilskud for aktiviteter, der bidrager til fremme af europæisk filmproduktion, navnlig Lux-filmprisen. Det bør regelmæssigt vurderes af Kommissionen, om begge organisationer gennemfører deres missioner og realiserer deres målsætninger.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (21.11.2018)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Ordfører for udtalelse: John Howarth

KORT BEGRUNDELSE

De kreative industrier i EU er en vækstsektor, men står også over for store udfordringer. Programmet Et Kreativt Europa har til formål at sætte de kreative og kulturelle sektorer og mediesektoren bedre i stand til at håndtere disse udfordringer og sigter mod at støtte og bidrage til udviklingen af en europæisk kultur, der afspejler Unionens værdier.

Kommissionen har foreslået, at Et Kreativt Europa finansieres med 1 642 mio. EUR i faste 2018-priser (1 850 mio. EUR i løbende priser) inden for den flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-27, fordelt på programmer som følger: 541 mio. EUR (609 mio. EUR) til kultur, 959 mio. EUR (1 081 mio. EUR) til medier og 142 mio. EUR (142 mio. EUR) til tværsektorielle projekter. Alle tal skal betragtes som vejledende indtil afslutningen af FFR-processen og udtrykkes her i faste priser for at muliggøre en direkte sammenligning med den foregående FFR-periode.

I løbet af den nuværende FFR er programmerne under Et Kreativt Europa blevet betydeligt overtegnet, og der er blevet indgivet mange flere projektansøgninger, end det var muligt at finansiere inden for rammerne af de tildelte budgetter. Det er højst sandsynligt, at dette, uanset den endelige fastlæggelse af FFR, fortsat vil være tilfældet, og at de projekter, der opfylder alle finansieringskriterierne, ikke vil blive finansieret af rent budgetmæssige årsager. For at hjælpe disse projekter med at søge alternative finansieringsmuligheder har Kommissionen indført begrebet "topkvalitetsmærke" ("Seal of Excellence"), som hilses velkommen. En undersøgelse af de projekter, der har fået tildelt EU's "topkvalitetsmærke", vil gøre det muligt at foretage fremtidige evalueringer af Et Kreativt Europa for bedre at vurdere det kvalitative niveau af overtegning af programmerne og bør derfor indgå i programmets fremtidige budgetmæssige rapportering.

Et Kreativt Europa modtager desuden støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter (instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde, internationalt samarbejde og førtiltrædelsesbistand). Det nuværende program omfatter ligeledes kontorerne for Et Kreativt Europa i 12 tredjelande og modtager bidrag. Rapporteringen af bidrag til Et Kreativt Europa fra andre EU-finansieringsinstrumenter og fra tredjelande bør indberettes til budgetmyndigheden.

Både Det Europæiske Filmakademi og Det Europæiske Ungdomsorkester har skaffet sig unikke roller i europæisk kultur, og forslaget om direkte finansiering af disse institutioner hilses derfor velkommen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Den nye europæiske kulturdagsorden bør tage sigte på at bevare, udvide og udbrede et dynamisk og mangfoldigt kulturmiljø, der fremmer deltagelse af alle.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Kunstnerisk frihed er kernen i dynamiske kulturelle og kreative industrier, herunder nyhedsmediesektoren. Programmet bør fremme krydsninger og samarbejde mellem den audiovisuelle sektor og forlagssektoren for at fremme et pluralistisk medielandskab.

(12)  Kunstnerisk frihed er kernen i dynamiske kulturelle og kreative industrier, herunder nyhedsmediesektoren. Programmet bør fremme krydsninger og samarbejde mellem den audiovisuelle sektor og forlagssektoren for at fremme, støtte og bidrage til at opretholde et mere pluralistisk medielandskab.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I tråd med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter, og bør fastsætte passende kriterier for kønsbalance, når det er relevant.

(13)  I tråd med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter, og bør fastsætte passende kriterier for kønsbalance, når det er relevant. Deltagelse i programmet og dets projekter bør sigte mod at nå ud til og afspejle mangfoldigheden i det europæiske samfund, og programmets aktiviteter bør overvåges og rapporteres om med henblik på at vurdere programmets resultater i denne henseende og give de politiske beslutningstagere mulighed for at træffe bedre informerede beslutninger om fremtidige programmer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Tredjelande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret i henhold til EØS-aftalen, hvori der fastsættes bestemmelser om gennemførelsen af programmer ved en beslutning i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage på grundlag af andre retlige instrumenter. Der bør indføres en særlig bestemmelse i denne forordning om at give de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og til Den Europæiske Revisionsret med henblik på fuld udøvelse af deres respektive beføjelser.

(18)  Tredjelande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret i henhold til EØS-aftalen, hvori der fastsættes bestemmelser om gennemførelsen af programmer ved en beslutning i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage på grundlag af andre retlige instrumenter. Der bør indføres en særlig bestemmelse i denne forordning om at give de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og til Den Europæiske Revisionsret med henblik på fuld udøvelse af deres respektive beføjelser. Tredjelandes bidrag til programmet Et Kreativt Europa bør hvert år indberettes til budgetmyndigheden.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene. Relevante aktioner identificeres under programmets udarbejdelse og gennemførelse og revurderes i forbindelse med de relevante evalueringer og gennemgange.

(20)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gå forrest med hensyn til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene i perioden for den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027 samt til at integrere målene for bæredygtig udvikling i alle Unionens politikker. Relevante aktioner identificeres under programmets udarbejdelse og gennemførelse og revurderes i forbindelse med de relevante evalueringer og gennemgange.

 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 1 850 000 000 EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 2 806 000 000 EUR i 2018-priser (3 566 000 000 EUR i løbende priser).

Begrundelse

Ændringer af rammen afspejler den flerårige finansielle ramme

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  højst 609 000 000 EUR for det mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a) (Kultur-programområdet)

–  højst 32,92 % af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, for det mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a) (Kultur-programområdet)

Begrundelse

Ændringer af rammen afspejler den flerårige finansielle ramme

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  højst 1 081 000 000 EUR for det mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b) (Media-programområdet)

–  højst 58,43 % af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, for det mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b) (Media-programområdet)

Begrundelse

Ændringer af rammen afspejler den flerårige finansielle ramme

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  højst 160 000 000 EUR for de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), (Det tværsektorielle programområde).

–  højst 8,65 % af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, for de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), (Det tværsektorielle programområde).

Begrundelse

Ændringer af rammen afspejler den flerårige finansielle ramme

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over den finansieringsramme, der er anført i stk. 1, og for at fremme programmets internationale dimension, kan yderligere finansielle bidrag stilles til rådighed fra de eksterne finansieringsinstrumenter [instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde samt instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA III)] for at støtte aktiviteter, der gennemføres og forvaltes i overensstemmelse med denne forordning. Dette bidrag finansieres i overensstemmelse med forordningerne om oprettelse af disse instrumenter.

3.  Ud over den finansieringsramme, der er anført i stk. 1, og for at fremme programmets internationale dimension, kan yderligere finansielle bidrag stilles til rådighed fra de eksterne finansieringsinstrumenter [instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde samt instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA III)] for at støtte aktiviteter, der gennemføres og forvaltes i overensstemmelse med denne forordning. Dette bidrag finansieres i overensstemmelse med forordningerne om oprettelse af disse instrumenter og indberettes hvert år til budgetmyndigheden sammen med tredjelandes bidrag til programmet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De foreliggende tal om beløbene i forpligtelses- og betalingsbevillingerne, som ville have været nødvendige for at finansiere de projekter, der er tildelt "topkvalitetsmærket", meddeles hvert år budgetmyndighedens to grene mindst tre måneder inden datoen for offentliggørelsen af deres respektive holdninger til Unionens budget for det følgende år i overensstemmelse med den i fællesskab aftalte tidsplan for den årlige budgetprocedure.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)

Referencer

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

John Howarth

28.6.2018

Behandling i udvalg

26.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)

Referencer

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Dato for høring af EP

30.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

14.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

4.3.2019

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. marts 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik