ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Silvia Costa


Διαδικασία : 2018/0190(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0156/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0156/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0366),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 167 παράγραφος 5 και 173 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0237/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0156/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και η πολιτισμική πολυμορφία έχουν μεγάλη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνία από πολιτιστική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη και θα πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχθούν. Η διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017 καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2017 δήλωσαν ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση συνεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για όλους, καθώς και για και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

(1)  Ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά των τεχνών και η πολιτισμική πολυμορφία έχουν μεγάλη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνία από πολιτιστική, εκπαιδευτική, δημοκρατική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη, καθώς και από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχθούν. Η διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017 καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2017 δήλωσαν ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση συνεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για όλους, καθώς και για και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». Οι αξίες αυτές επιβεβαιώνονται και ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». Οι αξίες αυτές επιβεβαιώνονται και ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη και η ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 του Χάρτη.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό15 καθορίζει περαιτέρω τους στόχους της Ένωσης στους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς. Στόχος της είναι να αξιοποιήσει τη δύναμη του πολιτισμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας για τους σκοπούς της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας, προωθώντας τη διασυνοριακή διάσταση των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, στηρίζοντας την ικανότητά τους να αναπτυχθούν, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική δημιουργικότητα στην εκπαίδευση και την καινοτομία και για την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και ενισχύοντας τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» μαζί με άλλα ενωσιακά προγράμματα, θα πρέπει να στηρίζει την υλοποίηση της εν λόγω ευρωπαϊκής πολιτιστικής στρατηγικής. Η κίνηση αυτή συνάδει και με τη σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2007 και στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(4)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό15 καθορίζει περαιτέρω τους στόχους της Ένωσης στους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς. Στόχος της είναι να αξιοποιήσει τη δύναμη του πολιτισμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας για τους σκοπούς της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας της κοινωνίας, προωθώντας τη διασυνοριακή διάσταση των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, στηρίζοντας την ικανότητά τους να αναπτυχθούν, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική δημιουργικότητα στην εκπαίδευση και την καινοτομία και για την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και ενισχύοντας τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» μαζί με άλλα ενωσιακά προγράμματα, θα πρέπει να στηρίζει την υλοποίηση αυτού του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό, λαμβανόμενου υπόψη του γεγονότος ότι η εγγενής αξία του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής έκφρασης θα πρέπει πάντα να διαφυλάσσονται και να προάγονται και ότι η καλλιτεχνική δημιουργία βρίσκεται στην καρδιά των έργων συνεργασίας. Η στήριξη της υλοποίησης αυτού του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό συνάδει και με τη σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2007 και στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος.

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Οι πολιτικές της ΕΕ θα συμπληρώσουν και θα προσθέσουν αξία στην παρέμβαση των κρατών μελών στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. Ο αντίκτυπος αυτών των πολιτικών θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά με τη συνεκτίμηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, όπως τα οφέλη για τους πολίτες, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, τα οφέλη για την οικονομία της ΕΕ από την άποψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και των δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας και οι δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων που εργάζονται στον τομέα τους πολιτισμού και της δημιουργίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτοί οι στόχοι έχουν άλλωστε αναγνωριστεί ως εγγενείς στο δικαίωμα στη γνώση της πολιτισμικής κληρονομιάς και στη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2011. Η εν λόγω σύμβαση υπογραμμίζει τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικοδόμηση μιας ειρηνικής και δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς και στις διαδικασίες βιώσιμης ανάπτυξης και στην προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας εξαρτάται από την ύπαρξη ακμαζόντων και ανθεκτικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων που είναι σε θέση να δημιουργούν, να παράγουν και να διανέμουν τα έργα τους σε ένα ευρύ και πολύμορφο ευρωπαϊκό κοινό. Ως εκ τούτου, αυτό διευρύνει το επιχειρηματικό δυναμικό τους και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η προώθηση της δημιουργικότητας συμβάλλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην ώθηση της καινοτομίας στις βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες. Παρά την πρόσφατη πρόοδο, η ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική αγορά εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη σε εθνικό και γλωσσικό επίπεδο, γεγονός που δεν επιτρέπει στους πολιτιστικούς και στους δημιουργικούς τομείς να επωφεληθούν πλήρως από την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και ειδικότερα από την ψηφιακή ενιαία αγορά.

(5)  Η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας και της επίγνωσης των κοινών ριζών βασίζεται στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, την ικανότητα και τις δεξιότητες των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων, καθώς και από την ύπαρξη ακμαζόντων και ανθεκτικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα και από την ικανότητα τους να δημιουργούν, να καινοτομούν και να παράγουν τα έργα τους και να τα διανέμουν σε ένα ευρύ και πολύμορφο ευρωπαϊκό κοινό. Ως εκ τούτου, αυτό διευρύνει το επιχειρηματικό δυναμικό τους, προωθεί και καθιστά προσβάσιμα το δημιουργικό περιεχόμενο, την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργικότητα και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η προώθηση της δημιουργικότητας και της νέας γνώσης συμβάλλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην ώθηση της καινοτομίας στις βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες. Πρέπει να υιοθετηθεί μία ευρύτερη προσέγγιση στην εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, η οποία θα ξεκινά από μία προσέγγιση STEM (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και θα προχωρεί στην προσέγγιση STEAM (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά). Παρά την πρόσφατη πρόοδο στο σύστημα υποστήριξης μέσω μετάφρασης και υποτιτλισμού, η ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική αγορά εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη σε εθνικό και γλωσσικό επίπεδο. Με σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε αγοράς, μπορούν να γίνουν περισσότερα που θα επιτρέψουν στους πολιτιστικούς και στους δημιουργικούς τομείς να επωφεληθούν πλήρως από την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και ειδικότερα από την ψηφιακή ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων με τη συνεκτίμηση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί αλλαγή παραδείγματος και είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Η ψηφιακή καινοτομία έχει αλλάξει τις συνήθειες, τις σχέσεις και τα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και θα πρέπει να δώσει ώθηση στην πολιτιστική και δημιουργική έκφραση και στην πολιτιστική και δημιουργική αφήγηση, σε πλαίσιο σεβασμού της ιδιαίτερης αξίας των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει υπόψη το διττό χαρακτήρα των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, αναγνωρίζοντας αφενός την εγγενή και καλλιτεχνική αξία του πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική αξία αυτών των τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης συμβολής τους στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Αυτό απαιτεί ισχυρούς ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, ιδίως μια δραστήρια ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά της να προσεγγίζει το ευρύ κοινό και την οικονομική της σημασία, μεταξύ άλλων για τους υπόλοιπους δημιουργικούς τομείς, καθώς και τον πολιτιστικό τουρισμό. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός στις παγκόσμιες αγορές οπτικοακουστικών μέσων έχει εντατικοποιηθεί περαιτέρω λόγω της όξυνσης της ψηφιακής διαταραχής, όπως είναι η μεταβολή της παραγωγής και της κατανάλωσης στα μέσα ενημέρωσης και η ενίσχυση της θέσης των παγκόσμιων πλατφορμών στη διανομή περιεχομένου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

(6)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει υπόψη το διττό χαρακτήρα των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, αναγνωρίζοντας αφενός την εγγενή και καλλιτεχνική αξία του πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική αξία αυτών των τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης συμβολής τους στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική συνοχή καθώς και την παραγωγή γνώσης. Αυτό απαιτεί ισχυρούς ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, τόσο στον κερδοσκοπικό όσο και στον μη κερδοσκοπικό τομέα, ιδίως μια δραστήρια ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά της να προσεγγίζει το ευρύ κοινό σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και την οικονομική της σημασία, μεταξύ άλλων για τους υπόλοιπους δημιουργικούς τομείς, καθώς και τον πολιτιστικό τουρισμό αλλά και την περιφερειακή, τοπική και αστική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός στις παγκόσμιες αγορές οπτικοακουστικών μέσων έχει εντατικοποιηθεί περαιτέρω λόγω της όξυνσης της ψηφιακής διαταραχής, όπως είναι η μεταβολή της παραγωγής και της κατανάλωσης στα μέσα ενημέρωσης και η ενίσχυση της θέσης των παγκόσμιων πλατφορμών στη διανομή περιεχομένου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η ενεργός συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, οι κοινές αξίες, η δημιουργικότητα και το πνεύμα καινοτομίας χρειάζονται στέρεη βάση για να αναπτυχθούν. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την κινηματογραφική και οπτικοακουστική εκπαίδευση, ιδίως μεταξύ των ανηλίκων και των νέων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το πρόγραμμα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη φύση των διάφορων τομέων, τις διαφορετικές ομάδες-στόχους τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους μέσω εξατομικευμένης προσέγγισης, στο πλαίσιο της οποίας ένα σκέλος θα είναι αφιερωμένο ειδικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ένα σκέλος θα είναι αφιερωμένο στους υπόλοιπους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, και ένα σκέλος θα είναι διατομεακό.

(7)  Το πρόγραμμα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη φύση και τις προκλήσεις των διάφορων τομέων, τις διαφορετικές ομάδες-στόχους τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους μέσω εξατομικευμένης προσέγγισης, στο πλαίσιο της οποίας ένα σκέλος θα είναι αφιερωμένο ειδικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ένα σκέλος θα είναι αφιερωμένο στους υπόλοιπους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, και ένα σκέλος θα είναι διατομεακό. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει ίση υποστήριξη σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς μέσω οριζόντιων συστημάτων που στοχεύουν στην κάλυψη κοινών αναγκών. Βάσει πιλοτικών έργων, προκαταρκτικών δράσεων και μελετών, το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιήσει επίσης τις δράσεις ανά τομέα που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η μουσική, σε όλες τις μορφές και τις εκφράσεις της, και ιδίως η σύγχρονη και η ζωντανή μουσική, συνιστά σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί στοιχείο κοινωνικής συνοχής, πολυπολιτισμικής ολοκλήρωσης και κοινωνικοποίησης των νέων, διαδραματίζει δε καίριο ρόλο στην ενίσχυση του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμικού τουρισμού. Ως εκ τούτου, ο τομέας της μουσικής θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο των ειδικών δράσεων που επιδιώκονται ως μέρος του σκέλους ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη χρηματοδοτική κατανομή και τις στοχοθετημένες δράσεις. Με τη βοήθεια εξατομικευμένων προσκλήσεων και χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα της μουσικής και να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη που παρέχεται από την Ένωση στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να επιχειρήσει να συμβάλει στον τρίτο στρατηγικό στόχο της νέας ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό αξιοποιώντας τον πολιτισμικό και διαπολιτισμικό διάλογο ως κινητήριες δυνάμεις για τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Στην Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πόλεις αποτελούν φορείς χάραξης νέων πολιτιστικών πολιτικών. Μεγάλος αριθμός δημιουργικών κοινωνιών είναι συγκεντρωμένες σε κόμβους, εκκολαπτήρια και ειδικούς χώρους παγκοσμίως. Η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο ως μέσο δικτύωσης αυτών των κοινωνιών από την Ένωση και τρίτες χώρες και να προαγάγει την πολυτομεακή συνεργασία μεταξύ των καλλιτεχνικών, δημιουργικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στόχος του διατομεακού σκέλους είναι η εκμετάλλευση του δυναμικού συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων. Μια κοινή διατομεακή προσέγγιση μπορεί να επιφέρει οφέλη από την άποψη της μεταφοράς γνώσεων και της διοικητικής αποτελεσματικότητας.

(8)  Στόχος του διατομεακού σκέλους είναι η αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς και η εκμετάλλευση του δυναμικού συνεργασίας μεταξύ τους. Μια κοινή διατομεακή προσέγγιση μπορεί να επιφέρει οφέλη από την άποψη της μεταφοράς γνώσεων και της διοικητικής αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η παρέμβαση της Ένωσης είναι αναγκαία στον οπτικοακουστικό τομέα ώστε να συνοδεύσει τις πολιτικές της Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτό αφορά κυρίως τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τον προτεινόμενο κανονισμό για τις επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών16, καθώς και η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17. Σκοπός τους είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών φορέων να χρηματοδοτούν, να παράγουν και να διαδίδουν έργα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να είναι επαρκώς ορατά στα διάφορα διαθέσιμα μέσα (π.χ. τηλεόραση, κινηματογράφος ή βίντεο κατά παραγγελία), καθώς και ελκυστικά για το κοινό σε μια όλο και περισσότερο ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά εντός και εκτός Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί για την αντιμετώπιση των πρόσφατων εξελίξεων της αγοράς, ιδίως της ισχυρότερης θέσης των διεθνών πλατφορμών διανομής σε σύγκριση με τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που παραδοσιακά επενδύουν στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων.

(9)  Η παρέμβαση της Ένωσης είναι αναγκαία στον οπτικοακουστικό τομέα ώστε να συνοδεύσει τις πολιτικές της Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτό αφορά κυρίως τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τον προτεινόμενο κανονισμό για τις επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών16 και την οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17. Σκοπός τους είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών φορέων να χρηματοδοτούν, να παράγουν και να διαδίδουν έργα διαφόρων μορφών στα διάφορα διαθέσιμα μέσα (π.χ. τηλεόραση, κινηματογράφος ή βίντεο κατά παραγγελία), καθώς και ελκυστικά για το κοινό σε μια όλο και περισσότερο ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά εντός και εκτός Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί για την αντιμετώπιση των πρόσφατων εξελίξεων της αγοράς, ιδίως της ισχυρότερης θέσης των διεθνών πλατφορμών διανομής σε σύγκριση με τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που παραδοσιακά επενδύουν στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων.

__________________

__________________

16 COM(2016)0594

16 COM(2016)0594

17 COM/2016/0287

17 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», όπως το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, τα ευρωπαϊκά βραβεία σύγχρονης, ροκ και ποπ μουσικής, λογοτεχνίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχιτεκτονικής και οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν προσεγγίσει άμεσα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν και, αν είναι δυνατόν, να επεκταθούν.

(10)  Οι ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», όπως το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, τα ευρωπαϊκά βραβεία σύγχρονης, ροκ και ποπ μουσικής, λογοτεχνίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχιτεκτονικής και οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν προσεγγίσει άμεσα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν και, αν είναι δυνατόν, να επεκταθούν. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης των τόπων που φέρουν σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 1295/2013 έχει δώσει ώθηση στη δημιουργία καινοτόμων και επιτυχημένων έργων που δημιούργησαν ορθές πρακτικές στον τομέα της διεθνικής ευρωπαϊκής συνεργασίας στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς. Αυτό με τη σειρά του αύξησε την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία για το κοινό και ενίσχυσε τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πολιτικών. Προκειμένου να είναι αποδοτικότερα, αυτά τα επιτυχημένα παραδείγματα θα πρέπει να επισημανθούν και, ει δυνατόν, να επεκταθούν.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Όλα τα επίπεδα φορέων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Δεδομένου ότι η εμπειρία της επίσημης δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών στο μοντέλο συμμετοχικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2017/864 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αποδείχθηκε αποτελεσματική στην ενσωμάτωση της διάστασης του πολιτισμού, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό και στο παρόν πρόγραμμα. Το μοντέλο αυτό συμμετοχικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εγκάρσια προσέγγιση με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας.

 

___________________

 

Απόφαση (EΕ) 2017/864 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς (2018) (ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 1).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10γ)  Μια εμβληματική διατομεακή δράση που θα έχει ως στόχο να καταδείξει την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα και την πολιτιστική πολυμορφία προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και προς τρίτες χώρες πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η εν λόγω δράση πρέπει να επισημαίνει την αριστεία της ευρωπαϊκής δημιουργικότητας που βασίζεται στον πολιτισμό η οποία προωθεί τη διατομεακή καινοτομία στην ευρύτερη οικονομία, μέσω της θέσπισης ενός ειδικού βραβείου.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο πολιτισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς και συνεκτικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πίεσης, ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των μεταναστών, ώστε να βοηθηθούν να αισθανθούν ότι αποτελούν μέρος των κοινωνιών υποδοχής και να αναπτυχθούν καλές σχέσεις μεταξύ των μεταναστών και των νέων κοινοτήτων.

(11)  Ο πολιτισμός είναι το κλειδί για την ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς, συνεκτικών και στοχαστικών κοινοτήτων, για την αναζωογόνηση εδαφών και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης για τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση . Στο πλαίσιο των ζητημάτων μετανάστευσης και των προκλήσεων ενσωμάτωσης, ο πολιτισμός διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία χώρων χωρίς αποκλεισμούς για διαπολιτισμικό διάλογο και στην ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων, ώστε να αισθανθούν ευκολότερα ότι αποτελούν μέρος των κοινωνιών υποδοχής και να αναπτυχθούν καλές σχέσεις μεταξύ των μεταναστών και των νέων κοινοτήτων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Ο πολιτισμός ευνοεί και προάγει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών πολιτικής ανάπτυξης. Πρέπει να τονιστεί η συμβολή του πολιτισμού στην ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Νταβός, της 22ας Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα δομημένο περιβάλλον υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη» θα πρέπει συνεπώς να προαχθεί μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, η οποία θα βασίζεται στον πολιτισμό, θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή, θα εξασφαλίζει ένα βιώσιμο περιβάλλον και θα συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία του συνόλου του πληθυσμού. Η προσέγγιση αυτή δεν πρέπει να δίνει έμφαση μόνο στις αστικές περιοχές, αλλά να επικεντρώνεται κυρίως στη διασυνδεσιμότητα των περιφερειακών, απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών. Η έννοια της Baukultur περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής πολιτών και κοινοτήτων, προάγοντας επομένως την έλλειψη αποκλεισμών, τη συνοχή και τη βιωσιμότητα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Είναι ζήτημα προτεραιότητας να δοθεί στα άτομα με αναπηρία ευρύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό, μεταξύ άλλων σε πολιτιστικά και οπτικοακουστικά αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία αποτελούν μέσο για την ενίσχυση της πλήρους προσωπικής ολοκλήρωσής τους και της ενεργού συμμετοχής τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη μιας πραγματικά αλληλέγγυας και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Δεδομένου αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να αυξήσει την συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά άτομα με αναπηρία και από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, καθώς και άτομα που κατοικούν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η καλλιτεχνική ελευθερία αποτελεί τον πυρήνα των δυναμικών πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ του οπτικοακουστικού τομέα και του εκδοτικού τομέα για την προώθηση ενός περιβάλλοντος πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης.

(12)  Η ελευθερία καλλιτεχνικής και πολιτισμικής έκφρασης, η ελευθερία έκφρασης και η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα των δυναμικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, και του τομέα των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ του οπτικοακουστικού τομέα και του εκδοτικού τομέα με σκοπό την προώθηση ενός περιβάλλοντος πολυφωνίας και ανεξαρτησίας στα μέσα ενημέρωσης, σε εναρμόνιση με την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους νέους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και να ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μεταξύ των πολιτών μέσω της προώθησης του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ιδίως για τους νέους.

 

__________________

 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η κινητικότητα των καλλιτεχνών, καθώς και των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εκμάθηση, τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, τη συν-δημιουργία, τη συμπαραγωγή, την κυκλοφορία και διάδοση των έργων τέχνης και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, φεστιβάλ κ.λπ. αποτελούν βασική προϋπόθεση για καλύτερα συνδεδεμένους, ισχυρότερους και πιο βιώσιμους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Ευρώπη. Η κινητικότητα συχνά προσκρούει στην έλλειψη νομικού καθεστώτος, σε δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων και τη διάρκεια των αδειών, στον κίνδυνο διπλής φορολόγησης και στις επισφαλείς και ασταθείς συνθήκες κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα σε όλες τις δραστηριότητές του πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και τη θέση στόχων που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων, κατά περίπτωση, θα πρέπει να καθορίζει κατάλληλα κριτήρια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

(13)  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα σε όλες τις δραστηριότητές του πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και τη θέση στόχων που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων, κατά περίπτωση, θα πρέπει να καθορίζει κατάλληλα κριτήρια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει να διασφαλίζει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος απηχούν και αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθούνται και να γίνονται αντικείμενο εκθέσεων, προκειμένου να εξακριβώνονται οι επιδόσεις του προγράμματος ως προς το θέμα αυτό και να δίνεται η δυνατότητα στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά τα μελλοντικά προγράμματα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Οι γυναίκες έχουν έντονη παρουσία στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα στην Ευρώπη ως συγγραφείς, επαγγελματίες, διδάσκουσες και ως αυξανόμενη και κυρίαρχη συχνά μερίδα του πολιτισμικού κοινού. Ωστόσο, όπως καταδεικνύεται από έρευνες και μελέτες όπως το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Δίκτυο Γυναικών με θέμα τους σκηνοθέτες ταινιών και από το έργο We Must στο μουσικό πεδίο, υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές, οι γυναίκες δε έχουν λιγότερες πιθανότητες να υλοποιούν τα έργα τους και να αποκτούν ρόλους λήψης αποφάσεων σε πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και δημιουργικούς φορείς. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να προωθηθεί το γυναικείο ταλέντο να κυκλοφορήσουν τα έργα τους, ώστε να υποστηριχθούν οι καλλιτεχνικές σταδιοδρομίες των γυναικών.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που συνάχθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα συνεργασίας και προώθησης του τομέα μέσω της στήριξης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και την καταγραφή του. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί παραπομπή στη δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Πολιτισμού που συνεδρίασε τον Νοέμβριο του 2018 και στις δηλώσεις από την τελετή λήξης του Συμβουλίου στις 7 Δεκεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω δράσεων στήριξης για τους βιοτέχνες και χειροτέχνες που είναι ειδικευμένοι στα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» της 22ας Ιουλίου 201419, οι σχετικές πολιτικές και τα μέσα θα πρέπει να αντλήσουν τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, και να αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση, την αξιοποίηση και τη στήριξή της.

(15)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» της 22ας Ιουλίου 201419, οι σχετικές πολιτικές και τα μέσα θα πρέπει να αντλήσουν τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία της προηγούμενης, παρούσας, υλικής, άυλης και ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και να αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση, τη συντήρηση, την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση, τη διάδοση, την αξιοποίηση και τη στήριξή της, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της υψηλής ποιότητας και της συντονισμένης ανταλλαγής επαγγελματικών γνώσεων και της ανάπτυξης κοινών προτύπων υψηλής ποιότητας για τον τομέα, καθώς και της κινητικότητας για τους επαγγελματίες του τομέα. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής συνοχής και υποστηρίζει τη σχέση μεταξύ της παράδοσης και της καινοτομίας. Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η υποστήριξη των καλλιτεχνών, των δημιουργών και των τεχνών πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα του προγράμματος.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477

19 COM/2014/0477

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη δέσμευση και τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτισμό και την κοινωνία, στην προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης και στην προσβασιμότητα της πολιτιστικής γνώσης και κληρονομιάς. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να καλλιεργεί την ποιότητα και την καινοτομία στη δημιουργία και τη διατήρηση, μεταξύ άλλων μέσω συνεργειών μεταξύ του πολιτισμού, των τεχνών, της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, η στήριξη των δημιουργικών και πολιτιστικών τομέων θα αποτελέσει διατομεακό ζήτημα. Τα έργα πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε ολόκληρο το πρόγραμμα προκειμένου να στηρίζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και δεξιότητες, την παραδοσιακή τεχνογνωσία, καθώς και τη μετουσίωση των δημιουργικών και διεπιστημονικών λύσεων σε οικονομική και κοινωνική αξία. Επίσης, δυνητικές συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά η διαθέσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενωσιακών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα Erasmus +, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το πρόγραμμα InvestEU.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό ειδική διάταξη, ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(18)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό ειδική διάταξη, ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Οι συνεισφορές τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώνονται σε ετήσια βάση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Από την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου έχει αναπτύξει μοναδική εμπειρογνωσία και βρίσκεται σε μοναδική θέση για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας δημιουργών και επαγγελματιών κινηματογραφικών ταινιών, η οποία θα προωθεί και θα διαδίδει τις ευρωπαϊκές ταινίες πέραν των εθνικών τους συνόρων και θα αναπτύξει ένα ανάπτυξη πραγματικά ευρωπαϊκό κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για τη λήψη απευθείας στήριξης από την Ένωση.

(22)  Από την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου έχει συμβάλει μέσω της ιδιαίτερης εμπειρογνωσίας της και της μοναδικής της θέσης στην ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας δημιουργών και επαγγελματιών κινηματογραφικών ταινιών, η οποία θα προωθεί και θα διαδίδει τις ευρωπαϊκές ταινίες πέραν των εθνικών τους συνόρων και θα προάγει την εμφάνιση ενός διασυνοριακού κοινού όλων των ηλικιών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμη για τη λήψη απευθείας στήριξης από την Ένωση στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη θέσπιση του κινηματογραφικού βραβείου LUX. Ωστόσο, η απευθείας στήριξη πρέπει να συνδέεται με τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας συνεργασίας, με ειδικά καθήκοντα και στόχους, που θα συναφθεί μεταξύ των δυο μερών και δεν θα μπορεί να καταβάλλεται παρά μόνο μετά τη σύναψη αυτής. Αυτό δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για άλλες πρωτοβουλίες και σχέδια στο πλαίσιο των διαφόρων σκελών του προγράμματος.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Από την ίδρυσή της, η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει μοναδική εμπειρογνωσία στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης μέσω του πολιτισμού. Η ιδιαιτερότητα της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή ορχήστρα που υπερβαίνει τα πολιτισμικά σύνορα και αποτελείται από νεαρούς και νεαρές μουσικούς που επιλέγονται σύμφωνα με απαιτητικά καλλιτεχνικά κριτήρια μέσω αυστηρής ετήσιας διαδικασίας ακρόασης σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για τη λήψη απευθείας στήριξης από την Ένωση.

(23)  Από την ίδρυσή της, η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει μοναδική εμπειρογνωσία στην προώθηση της πλούσιας ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς, της πρόσβασης στη μουσική, του διαπολιτισμικού διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης μέσω του πολιτισμού, καθώς και στην ενίσχυση του επαγγελματισμού των νεαρών μουσικών, παρέχοντάς τους τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για μια σταδιοδρομία στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδοχικών Προέδρων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή της Ορχήστρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η ιδιαιτερότητα της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή ορχήστρα που υπερβαίνει τα πολιτισμικά σύνορα και αποτελείται από νεαρούς και νεαρές μουσικούς που επιλέγονται σύμφωνα με απαιτητικά καλλιτεχνικά κριτήρια μέσω αυστηρής και διαφανούς ετήσιας διαδικασίας ακρόασης σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμη για τη λήψη απευθείας στήριξης από την Ένωση, με βάση ειδικές αποστολές και στόχους που θα καθοριστούν από την Επιτροπή και θα αξιολογούνται σε τακτική βάση. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η στήριξη, θα πρέπει να αυξηθεί η προβολή της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταβληθούν προσπάθειες για να επιτευχθεί μια περισσότερο ισόρροπη εκπροσώπηση των μουσικών από όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ορχήστρας και θα πρέπει να διαφοροποιηθούν τα έσοδά της μέσω της ενεργού αναζήτησης χρηματοδοτικής στήριξης από πηγές εκτός της ενωσιακής χρηματοδότησης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(26)  Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι κατάλληλες για τα συγκεκριμένα έργα τα οποία υποστηρίζουν. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την οικονομική αξία των έργων αλλά και την πολιτιστική και δημιουργική τους διάσταση, καθώς και την ιδιαιτερότητα των σχετικών τομέων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Η χρηματοδότηση από τα προγράμματα που θεσπίζει ο κανονισμός …/…[Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας και τον κανονισμό …/… [IPA III] θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης του προγράμματος. Οι δράσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

__________________

 

2018/0243 (COD).

 

2018/0247 (COD).

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς είναι η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση που να επιτρέπει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τη διατήρηση ή την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους ή τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο του παραθύρου/-ων πολιτικής του ταμείου «InvestEU».

(27)  Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας είναι καινοτόμοι, ανθεκτικοί και ταχέως αναπτυσσόμενοι τομείς της ενωσιακής οικονομίας, που δημιουργούν οικονομική και πολιτιστική αξία από τη διανοητική ιδιοκτησία και την ατομική δημιουργικότητα. Ωστόσο, ο κατακερματισμός τους και ο άυλος χαρακτήρας των στοιχείων ενεργητικού τους περιορίζει την πρόσβασή τους στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς είναι η αύξηση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, πράγμα που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, τη διατήρηση ή τη μεγέθυνση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο. Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, στο πλαίσιο του παραθύρου/ των παραθύρων πολιτικής του ταμείου «InvestEU», σύμφωνα με τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, κατά περίπτωση, οι επιτροπές αξιολόγησης είναι δυνατόν να αποτελούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

(28)  Ο αντίκτυπος, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του έργου θα πρέπει να αποτελούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή του εν λόγω έργου. Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, κατά περίπτωση, οι επιτροπές αξιολόγησης είναι δυνατόν να αποτελούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι πρέπει να έχουν επαγγελματικό υπόβαθρο και διοικητική εμπειρία στον συγκεκριμένο υπό αξιολόγηση τομέα δράσης. Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη διασφάλισης της συνολικής συνεκτικότητας με τους στόχους της απόκτησης διαφοροποιημένου κοινού.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό και διαχειρίσιμο σύστημα δεικτών επιδόσεων για την παρακολούθηση των δράσεων και των επιδόσεών του σε συνεχή βάση. Η εν λόγω παρακολούθηση, καθώς και οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του, θα πρέπει να βασίζονται στα τρία σκέλη του προγράμματος.

(29)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό και διαχειρίσιμο σύστημα ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών επιδόσεων για την παρακολούθηση των δράσεων και των επιδόσεών του σε συνεχή βάση, λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή αξία των καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων. Αυτοί οι δείκτες επιδόσεων θα πρέπει να αναπτυχθούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη . Η εν λόγω παρακολούθηση, καθώς και οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του, θα πρέπει να βασίζονται στα τρία σκέλη του προγράμματος. Τα σκέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη έναν ή περισσότερους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Οι εν λόγω δείκτες πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και δυσκολία στον εντοπισμό, την ανάλυση και την προσαρμογή δεδομένων καθώς και στον υπολογισμό του αντίκτυπου των πολιτιστικών πολιτικών και στον προσδιορισμό δεικτών, η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της, όπως του Κοινού Κέντρου Ερευνών και της EUROSTAT, με σκοπό τη συγκέντρωση κατάλληλων στατιστικών στοιχείων. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί σε συνεργασία με τα κέντρα αριστείας στην Ένωση, τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς που σχετίζονται με τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Ευρώπη και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Unesco.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(32)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητα των φορέων υλοποίησης των έργων να συμβάλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του μεγέθους του φορέα υλοποίησης και του έργου, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων της Ένωσης και των μέσων που τελούν υπό άμεση διαχείριση, θα πρέπει να διευκολυνθεί η παροχή υποστήριξης σε έργα που έχουν ήδη λάβει την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας».

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Σύμφωνα με το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου28, τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(34)  Σύμφωνα με το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου28, τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι περιορισμοί που οφείλονται στη μεγάλη απόσταση των εν λόγω χωρών ή εδαφών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ η αποτελεσματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα.

__________________

__________________

28 Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

28 Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε όλες τις δράσεις. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τα έργα τους, και η συνεργασία μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές, τις γειτονικές περιοχές και τρίτες χώρες. Έτσι, θα καταστεί εφικτό να επωφελούνται οι άνθρωποι εξίσου από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να παράσχουν οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί κλάδοι, ιδίως οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του προγράμματος, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο πριν υποβληθεί η αίτηση επιδότησης, ιδίως δαπάνες που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των υποστηριζόμενων δράσεων.

(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από το πρόγραμμα, να καλυφθούν τα αυξανόμενα κενά χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο πριν υποβληθεί η αίτηση επιδότησης, ιδίως δαπάνες που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των υποστηριζόμενων δράσεων.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)   Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ορθή ολοκλήρωση του προκάτοχου προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών ρυθμίσεων για τη διαχείρισή του, όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και διοικητικής συνδρομής. Από την [1η Ιανουαρίου 2021], η τεχνική και διοικητική συνδρομή θα πρέπει να διασφαλίζει, εάν κρίνεται αναγκαίο, τη διαχείριση δράσεων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο του προκάτοχου προγράμματος έως την [31 Δεκεμβρίου 2020].

(38)   Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ορθή ολοκλήρωση του προκάτοχου προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών ρυθμίσεων για τη διαχείρισή του, όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και διοικητικής συνδρομής. Από την [1η Ιανουαρίου 2021], η τεχνική και διοικητική συνδρομή θα πρέπει να διασφαλίζει, εάν κρίνεται αναγκαίο, τη διαχείριση δράσεων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο του προκάτοχου προγράμματος έως την [31 Δεκεμβρίου 2020].

___________________________

 

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει άσκοπη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους αιτούντες κατά τη φάση υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τη φάση επεξεργασίας των αιτήσεων.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38β)Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε έργα μικρής κλίμακας και στην προστιθέμενη αξία αυτών, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς»: όλοι οι τομείς των οποίων οι δραστηριότητες βασίζονται σε πολιτιστικές αξίες ή στην καλλιτεχνική ή άλλη ατομική ή συλλογική δημιουργική έκφραση. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και τη διατήρηση των αγαθών και των υπηρεσιών που ενσαρκώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η σχετική εκπαίδευση ή διαχείριση. Θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν καινοτομία και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα από τη διανοητική ιδιοκτησία. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αρχιτεκτονική, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία, τα καλλιτεχνήματα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα (όπως ταινίες, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα), την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου μόδας), τα φεστιβάλ, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις τελεστικές τέχνες, τα βιβλία και τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο και τις εικαστικές τέχνες·

(2)  «πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς»: όλοι οι τομείς των οποίων οι δραστηριότητες βασίζονται σε πολιτιστικές αξίες ή στην καλλιτεχνική ή άλλη ατομική ή συλλογική δημιουργική έκφραση και πρακτική, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ή όχι ως γνώμονα την αγορά. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και τη διατήρηση των πρακτικών, των αγαθών και των υπηρεσιών που ενσαρκώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η σχετική εκπαίδευση ή διαχείριση. Πολλοί εξ αυτών έχουν τη δυνατότητα να παράγουν καινοτομία και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα από τη διανοητική ιδιοκτησία. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αρχιτεκτονική, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία, τα καλλιτεχνήματα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα (όπως ταινίες, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα), την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις τελεστικές τέχνες, τα βιβλία και τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο, τις εικαστικές τέχνες, τα φεστιβάλ και το σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου μόδας·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  η συμβολή στην αναγνώριση της εγγενούς αξίας του πολιτισμού και η διασφάλιση και η προαγωγή της ποιότητας του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημιουργίας ως διακριτής διάστασης της προσωπικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής συνοχής, της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης, των τεχνών, της ενίσχυσης της δημοκρατίας, της κριτικής σκέψης, του αισθήματος του ανήκειν και της ιδιότητας του πολίτη και ως πηγών για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και το πολιτισμικό τοπίο·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σχετικά με την πολιτιστική και τη γλωσσική πολυμορφία και κληρονομιά·

α)  η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σχετικά με την πολιτιστική, καλλιτεχνική και γλωσσική πολυμορφία, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων, της ποιότητας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παραγωγής και της κοινής υλικής και άυλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, ιδίως του οπτικοακουστικού.

β)  η προώθηση της ανταγωνιστικότητας όλων των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας στους εν λόγω τομείς και της αύξησης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των εν λόγω τομέων.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εξωτερικής διάστασης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη διαφύλαξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων της Ευρώπης και ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων·

α)  βελτίωση της οικονομικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και εξωτερικής διάστασης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη διαφύλαξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής υλικής και άυλης κληρονομιάς της Ευρώπης, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων της Ευρώπης και ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  προώθηση των πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα, υποστήριξη καλλιτεχνών, φορέων, βιοτεχνών και συμμετοχή του κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και στις υποεκπροσωπούμενες ομάδες·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της κλιμακοθετησιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων·

β)  προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της κλιμακοθέτησης του οπτικοακουστικού τομέα, ιδίως των ΜΜΕ, των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και των οργανώσεων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, και προώθηση της ποιότητας των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα με βιώσιμο τρόπο, με στόχο μια ισορροπημένη τομεακή και γεωγραφική προσέγγιση·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προώθηση της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής και καινοτόμων δράσεων που υποστηρίζουν όλα τα σκέλη του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ενός ελεύθερου και πλουραλιστικού περιβάλλοντος για τα μέσα ενημέρωσης, του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της κοινωνικής ένταξης.

γ)  προώθηση της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής και καινοτόμων δράσεων, συμπεριλαμβανομένων νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μοντέλων και δημιουργικών λύσεων, που υποστηρίζουν όλα τα σκέλη του προγράμματος και όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διαφύλαξης της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης και της προώθησης ποικιλόμορφων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μιντιακών περιβαλλόντων, του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανθεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης , ιδίως των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων με την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των φορέων των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, καθώς και στην κυκλοφορία των έργων τους·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  εξασφάλιση δεδομένων, αναλύσεων και ενός επαρκούς συνόλου ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και ανάπτυξη συνεκτικού συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν διατομεακή διάσταση.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το «ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος» καλύπτει δραστηριότητες σε όλους τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς.

γ)  το «ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος» καλύπτει δραστηριότητες σε όλους τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

 

Αναγνώριση της εγγενούς και οικονομικής αξίας του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και σεβασμός στην ποιότητα και στην πολυμορφία των αξιών και των πολιτικών της Ένωσης.

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες τις δράσεις και δραστηριότητες που προσφέρουν δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

 

Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δράσεων και δραστηριοτήτων του προγράμματος εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, μέσω:

 

α) του διακρατικού χαρακτήρα των δράσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες συμπληρώνουν περιφερειακά, εθνικά, διεθνή και άλλα προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης, και του αντικτύπου των δράσεων και δραστηριοτήτων αυτού του είδους στην πρόσβαση των πολιτών στον πολιτισμό και της ενεργού ενασχόλησης των πολιτών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου·

 

β) της ανάπτυξης και προώθησης της διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών, των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα, των πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και των ΜΜΕ και των φορέων εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού τομέα, που εστιάζονται στην ενθάρρυνση πιο ολοκληρωμένων, ταχύτερων, πιο αποτελεσματικών και μακρόπνοων απαντήσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις, ιδίως στην ψηφιακή μετάβαση·

 

γ) των οικονομιών κλίμακας, της μεγέθυνσης και της απασχόλησης που προάγει η στήριξη από την Ένωση, προκαλώντας μόχλευση για επιπλέον κονδύλια·

 

δ) της διασφάλισης πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού στους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένων χωρών ή περιφερειών με ιδιαίτερη γεωγραφική ή γλωσσική κατάσταση, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και οι υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που υπάγονται στην αρμοδιότητα κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της ΣΛΕΕ·

 

ε) την προώθηση αφηγήματος για τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες και την πολυμορφία.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α α)  καλλιέργεια ταλέντων, δυναμικού και δεξιοτήτων και τόνωση της συνεργασίας και της καινοτομίας μέσω ολόκληρης της αλυσίδας των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένης της κληρονομιάς·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ενίσχυση της διασυνοριακής διάστασης και κυκλοφορίας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και έργων της Ευρώπης·

α)  ενίσχυση της διασυνοριακής διάστασης, κυκλοφορίας και ανάδειξης των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων της Ευρώπης και των έργων τους, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων φιλοξενίας, περιοδειών, εκδηλώσεων, εργαστηρίων, εκθέσεων και φεστιβάλ, καθώς και μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της ενίσχυσης των επαγγελματικών ικανοτήτων·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αύξηση της πολιτιστικής συμμετοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη·

β)  αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης, της συμμετοχής και της ευαισθητοποίησης, καθώς και της συμμετοχής του κοινού σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προώθηση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και της κοινωνικής ένταξης μέσω του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς·

γ)  προώθηση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, του διαπολιτισμικού και δημοκρατικού διαλόγου και των πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη·

δ)  ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να ευημερούν και να καινοτομούν, να δημιουργούν έργα τέχνης, να δημιουργούν και να αναπτύσσουν βασικές ικανότητες, γνώση, δεξιότητες, νέες καλλιτεχνικές πρακτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, καθώς και να συμβάλλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  προαγωγή της επαγγελματικής ικανότητας όσων ασχολούνται με τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς, με την ενίσχυσή τους μέσω των κατάλληλων μέτρων·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αξιών μέσω της πολιτιστικής επίγνωσης, της εκπαίδευσης στον τομέα των τεχνών και της πολιτιστικής δημιουργικότητας στην εκπαίδευση·

ε)  ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της αίσθησης της κοινότητας και των δημοκρατικών αξιών μέσω της πολιτιστικής επίγνωσης, της πολιτισμικής κληρονομιάς, της έκφρασης, της κριτικής σκέψης, της καλλιτεχνικής έκφρασης, της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δημιουργών, των τεχνών, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής δημιουργικότητας στην τυπική, άτυπη και ανεπίσημη διά βίου εκπαίδευση·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης ικανοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, ώστε να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο·

στ)  προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης ικανοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικρο-οργανώσεων, ώστε να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  συμβολή στην παγκόσμια στρατηγική της Ένωσης για τις διεθνείς σχέσεις μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας.

ζ)  συμβολή στην παγκόσμια στρατηγική της Ένωσης για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, με στόχο να διασφαλιστεί μακρόπνοος αντίκτυπος της στρατηγικής μέσω μιας διαπροσωπικής προσέγγισης με τη συμμετοχή πολιτιστικών δικτύων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων βάσης.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που διεξάγονται στο σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ο τομέας της μουσικής αποτελεί ιδιαίτερο επίκεντρο όσον αφορά τη διανομή των πόρων και τις στοχοθετημένες δράσεις. Με τη βοήθεια εξατομικευμένων προσκλήσεων και χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα της μουσικής και να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  καλλιέργεια ταλέντων και δεξιοτήτων και ενθάρρυνση της συνεργασίας και της καινοτομίας στη δημιουργία και την παραγωγή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων·

α)  καλλιέργεια ταλέντων, ικανότητας, δεξιοτήτων και της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και ενθάρρυνση της συνεργασίας, της κινητικότητας και της καινοτομίας στη δημιουργία και την παραγωγή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, μεταξύ άλλων και διασυνοριακά·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ενίσχυση της διανομής στις κινηματογραφικές αίθουσες και στο διαδίκτυο και παροχή ευρύτερης διασυνοριακής πρόσβασης στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και της χρήσης νέων τεχνολογιών·

β)  ενίσχυση της διακρατικής και διεθνούς κυκλοφορίας, της διαδικτυακής και μη διαδικτυακής διανομής, και ιδιαίτερα της διανομής στις κινηματογραφικές αίθουσες, των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  παροχή ευρύτερης πρόσβασης στα οπτικοακουστικά έργα της Ένωσης για το διεθνές κοινό, ιδίως μέσω ενεργειών προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικής μόρφωσης, δραστηριοτήτων και φεστιβάλ·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  ενίσχυση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς, διευκόλυνση της πρόσβασης και υποστήριξη της ψηφιοποίησης και της προώθησης των οπτικοακουστικών αρχείων και βιβλιοθηκών ως πηγών μνήμης, εκπαίδευσης, επαναχρησιμοποίησης και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω των τελευταίων ψηφιακών τεχνολογιών·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και στήριξη της διεύρυνσης του κοινού σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

γ)  προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και στήριξη της ενεργού συμμετοχής του κοινού όλων των ηλικιών, ιδίως των νέων και των ατόμων με αναπηρία, για την προορατική και νόμιμη χρήση των οπτικοακουστικών έργων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και για την ανταλλαγή περιεχομένου που δημιουργούν οι χρήστες, μεταξύ άλλων με την προώθηση της κινηματογραφικής και της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προτεραιότητες αυτές θα αντιμετωπιστούν μέσω της στήριξης για τη δημιουργία, την προώθηση, την πρόσβαση και τη διάδοση των ευρωπαϊκών έργων με τη δυνατότητα προσέγγισης ευρέως κοινού εντός και εκτός Ευρώπης, υποστηρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Οι προτεραιότητες αυτές θα αντιμετωπιστούν μέσω της στήριξης για τη δημιουργία, την προώθηση, την πρόσβαση και τη διάδοση των ευρωπαϊκών έργων που διαδίδουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την κοινή ταυτότητα με τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού κάθε ηλικίας εντός και εκτός Ευρώπης, υποστηρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στήριξη της διατομεακής διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, μεταξύ άλλων και σχετικά με τον ρόλο του πολιτισμού στην κοινωνική ένταξη, και προώθηση της γνώσης για το πρόγραμμα και στήριξη της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του·

α)  στήριξη της διατομεακής διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, μεταξύ άλλων και σχετικά με την προώθηση του ρόλου του πολιτισμού στην κοινωνική ένταξη, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, και στην ενίσχυση της δημιουργίας, καθώς και προώθηση της γνώσης για το πρόγραμμα και στήριξη της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του, για να προβάλλεται περισσότερο το πρόγραμμα·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προώθηση των καινοτόμων προσεγγίσεων στη δημιουργία περιεχομένου, στην πρόσβαση, στη διανομή και στην προώθηση μεταξύ των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων·

β)  προώθηση των καινοτόμων προσεγγίσεων στην καλλιτεχνική δημιουργία και στην καλλιτεχνική έρευνα, στην πρόσβαση, στη διανομή και στην προώθηση μεταξύ των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, με κάλυψη της διάστασης της αγοράς όσο και άλλων διαστάσεων και συνεκτίμηση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προώθηση εγκάρσιων δραστηριοτήτων που καλύπτουν διάφορους τομείς με στόχο την προσαρμογή στις διαρθρωτικές αλλαγές που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων της στήριξης ενός περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής δημοσιογραφίας και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

γ)  προώθηση εγκάρσιων δραστηριοτήτων που καλύπτουν διάφορους τομείς με στόχο την προσαρμογή στις διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων της στήριξης ενός καλλιτεχνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης, της επαγγελματικής δεοντολογίας στη δημοσιογραφία, της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ιδίως μεταξύ των νέων, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή στα νέα εργαλεία και τους μορφότυπους των μέσων επικοινωνίας και να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της παραπληροφόρησης·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  δημιουργία και στήριξη γραφείων του προγράμματος για την προώθηση του προγράμματος στη χώρα τους και την τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας στους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς.

δ)  δημιουργία και στήριξη της ενεργού συμμετοχής των συμμετεχουσών χωρών και της σύστασης γραφείων του προγράμματος στις συμμετέχουσες χώρες για την προώθηση του προγράμματος στις χώρες αυτές, κατά τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο, μεταξύ άλλων μέσω επιτόπιων δικτυακών δραστηριοτήτων, στήριξη των αιτούντων σε σχέση με το πρόγραμμα και παροχή βασικών πληροφοριών για άλλες σχετικές ευκαιρίες στήριξης που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, καθώς και τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε [1 850 000 000] EUR σε τρέχουσες τιμές.

Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 2 806 000 000 EUR σε σταθερές τιμές.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έως 609 000 000 EUR για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) (σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)·

–  τουλάχιστον 33 % για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) (σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έως 1 081 000 000 EUR για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) (σκέλος MEDIA)·

–  τουλάχιστον 58 % για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) (σκέλος MEDIA)·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έως 160 000 000 EUR για τις δραστηριότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος).

–  έως 9 % για τις δραστηριότητες που αναφέρονται του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος), κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η χρηματοδοτική κατανομή σε κάθε εθνικό γραφείο Δημιουργικής Ευρώπης, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1295/2013.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εκτός από το δημοσιονομικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με σκοπό την προώθηση της διεθνούς διάστασης του προγράμματος, μπορούν διατίθενται συμπληρωματικές χρηματικές συνεισφορές από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)] για τη στήριξη των δράσεων που υλοποιήθηκαν και που υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω συνεισφορές χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίζουν τα εν λόγω μέσα.

3.  Εκτός από το δημοσιονομικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με σκοπό την προώθηση της διεθνούς διάστασης του προγράμματος, μπορούν διατίθενται συμπληρωματικές χρηματικές συνεισφορές από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)] για τη στήριξη των δράσεων που υλοποιήθηκαν και που υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω συνεισφορές χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίζουν τα εν λόγω μέσα και δηλώνονται ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, μαζί με τις συνεισφορές τρίτων χωρών στο πρόγραμμα.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μπορούν να συμμετέχουν τρίτες χώρες στις δομές διακυβέρνησης των προγραμμάτων και στα φόρουμ των ενδιαφερομένων με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα δυνάμει του παρόντος κανονισμού διευκολύνονται με διαδικασίες ταχύτερες από τις προβλεπόμενες στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013. Οι συμφωνίες με νέες χώρες προωθούνται προορατικά.

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εν λόγω χωρών ήδη από την έναρξη του προγράμματος, προκειμένου να κατοχυρωθεί η διεθνής διάστασή του.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι ανοικτή σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

1.  Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι ανοικτή σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με μια πιο συγκροτημένη συνεργασία με τις Πολιτιστικές Διαδρομές και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενίσχυσης των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Συμπαραγωγών (Eurimages), το παρατηρητήριο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τον ΟΟΣΑ με βάση κοινές συνεισφορές για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Συλλογή δεδομένων για τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς

 

Η Επιτροπή ενισχύει τη συνεργασία στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, όπως το Κοινό Κέντρο Ερευνών και η EUROSTAT, με στόχο τη συλλογή κατάλληλων στατιστικών στοιχείων για τη μέτρηση και την ανάλυση του αντίκτυπου των πολιτιστικών πολιτικών. Για το έργο αυτό, η Επιτροπή ενεργεί σε συνεργασία με τα κέντρα αριστείας στην Ευρώπη και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες καθώς και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ και την UNESCO. Συμβάλλει έτσι στην επίτευξη των στόχων του σκέλους «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» και παρακολουθεί στενά περαιτέρω εξελίξεις στην πολιτιστική πολιτική, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών σε πιο πρώιμο στάδιο για την ανάπτυξη και προσαρμογή κοινών δεικτών για διάφορους τομείς ή ειδικών δεικτών ανά τομέα δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σε τακτά διαστήματα έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υλοποιούνται σύμφωνα με [τον κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού και τις διαδικασίες που ορίζονται στον [κανονισμό InvestEU]. Ο ειδικός μηχανισμός εγγυήσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» εξακολουθεί στο πλαίσιο του [κανονισμού InvestEU] και συνεκτιμά τις πρακτικές εφαρμογής που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου [Χ] του κανονισμού XXX [διαδόχου του κανονισμού για το Ταμείο Εγγυήσεων].

4.  Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου [Χ] του κανονισμού XXX [διαδόχου του κανονισμού για το Ταμείο Εγγυήσεων], βάσει και λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών υλοποίησης που έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Για να προαχθεί η διεθνής διάσταση του προγράμματος, τα προγράμματα που θέσπισε ο κανονισμός …/… [Μηχανισμός γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας] και ο κανονισμός …/… [ΜΠΒ III] συνεισφέρουν οικονομικά στις δράσεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη χρήση αυτών των προγραμμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που τους διέπουν αντίστοιχα.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Πριν από την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σχεδιαζόμενες δράσεις θα στηρίξουν τους διάφορους τομείς που συμμετέχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν προτεραιότητα έναντι των άμεσων χρηματοδοτήσεων υπό μορφήν επιδοτήσεων.

 

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι και οι αντίστοιχες προτεραιότητες πολιτικής και δράσεις του προγράμματος, καθώς και ο προϋπολογισμός που διατίθεται ανά δράση, ορίζονται λεπτομερώς στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, θεσπίζοντας ετήσια προγράμματα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Για να καθίσταται σαφές ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας έχει σημασία για τον καθορισμό των πραγματικών δημοσιονομικών προτεραιοτήτων.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μπορεί να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης στήριξης σε έργα μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του σκέλους ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ μέσω μέτρων που μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1b.  Οι επιδοτήσεις παρέχονται αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των εκάστοτε έργων:

 

α)  η ποιότητα του έργου·

 

β)  η επίδραση·

 

γ)  η ποιότητα και αποδοτικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

2.  Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Συνεδριάζει με τη φυσική παρουσία των μελών της ή εξ αποστάσεως.

 

Οι καλούμενοι εμπειρογνώμονες έχουν επαγγελματικό υπόβαθρο σχετικά με τον τομέα που αξιολογείται. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εμπειρογνωμόνων από τη χώρα εφαρμογής.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [130 παράγραφος 2] του δημοσιονομικού κανονισμού και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο πριν από την υποβολή της αίτησης επιδότησης μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με τις στηριζόμενες δράσεις και δραστηριότητες.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [130 παράγραφος 2] του δημοσιονομικού κανονισμού και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο πριν από την υποβολή της αίτησης επιδότησης θεωρούνται επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με τις στηριζόμενες δράσεις και δραστηριότητες.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι ακόλουθες οντότητες μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

5.  Οι ακόλουθες οντότητες μπορούν κατ’ εξαίρεση να λαμβάνουν επιδοτήσεις χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με βάση ειδικές αποστολές και στόχους που θα καθοριστούν από την Επιτροπή και θα κρίνονται σε τακτική βάση σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος:

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου·

α)  η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Βραβείο Κινηματογράφου LUX, μετά από συμφωνία συνεργασίας που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και υπογράφηκε από τα μέρη και σε συνεργασία με το Europa Cinemas· μέχρι να συναφθεί συμφωνία συνεργασίας, οι προβλεπόμενες πιστώσεις τίθενται στο αποθεματικό·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β)  η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής επιλογής και κατάρτισης νεαρών μουσικών από όλα τα κράτη μέλη μέσω προγραμμάτων διαμονής που προσφέρουν κινητικότητα και τη δυνατότητα να εμφανίζονται σε φεστιβάλ και περιοδείες εντός της Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο και που συμβάλλουν στην κυκλοφορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε διασυνοριακό επίπεδο και στη διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας των νεαρών μουσικών, με στόχο τη γεωγραφική ισορροπία των συμμετεχόντων· η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφοροποιεί διαρκώς τα έσοδά της με την ενεργό αναζήτηση χρηματοδοτικής στήριξης από νέες πηγές, μειώνοντας την εξάρτησή της από τη χρηματοδότηση της Ένωσης· οι δραστηριότητες της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάδουν με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος και του σκέλους «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη συνολική συνοχή και τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με τις συναφείς πολιτικές και τα προγράμματα, ιδίως εκείνα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, την εκπαίδευση, τη νεολαία και την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, την έρευνα και την καινοτομία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή πολιτική και την αστική ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη συνολική συνοχή και τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με τις συναφείς πολιτικές και τα προγράμματα, ιδίως εκείνα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, την εκπαίδευση, ιδίως την ψηφιακή εκπαίδευση και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, τη νεολαία και την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, ιδίως για τις περιθωριοποιημένες ομάδες και τις μειονότητες, την έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή πολιτική και την αστική ανάπτυξη, τον βιώσιμο τουρισμό, τις κρατικές ενισχύσεις, την κινητικότητα και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη, μεταξύ άλλων για να προωθείται η αποτελεσματική χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης.

 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που ορίζονται στο [πρόγραμμα InvestEU] για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη οι πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

β)  πληροί τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι προτάσεις που έχουν λάβει σφραγίδα αριστείας μπορούν να χρηματοδοτούνται απευθείας από άλλα προγράμματα και από ταμεία δυνάμει του κανονισμού [κανονισμός ΚΚΔ COM (2018) 0375] σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις αυτές συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα κριτήρια επιλογής και απονομής για τα έργα στα οποία απονέμεται η σφραγίδα αριστείας να είναι συνεκτικά, σαφή και διαφανή για τους δυνητικούς δικαιούχους.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα στο πλαίσιο του InvestEU

 

1.  Η χρηματοδοτική στήριξη μέσω του νέου προγράμματος InvestEU βασίζεται στους στόχους και στα κριτήρια του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του τομέα.

 

2.  Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει:

 

α)  σε ΜΜΕ και πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

 

β)  εγγυήσεις στους συμμετέχοντες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές από κάθε χώρα που συμμετέχει στον μηχανισμό εγγυοδοσίας·

 

γ)  στους συμμετέχοντες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές επιπλέον εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με ΜΜΕ και πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους οργανισμούς και με πολιτιστικά και δημιουργικά σχέδια.

 

δ)  τον όγκο της χρηματοδότησης του χρέους που διατίθεται στις ΜΜΕ και τους πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους οργανισμούς·

 

ε)  σε ΜΜΕ και πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους οργανισμούς σε όλες τις περιφέρειες και τους τομείς, ικανότητα να δημιουργήσουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων και να προτείνουν σχέδιο εμπορίας και προώθησης·

 

στ)  τα ακόλουθα είδη δανείων: επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία του ενεργητικού, εξαιρουμένων των προσωπικών εγγυήσεων· μεταβίβαση επιχειρήσεων· κεφάλαια κίνησης, όπως προσωρινή χρηματοδότηση, χρηματοδότηση για κάλυψη ελλείμματος ιδίων κεφαλαίων, ταμειακή ροή και πιστωτικές διευκολύνσεις.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εισαχθεί αναφορά στον μηχανισμό εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αρχές και τα επιτεύγματά του.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα σκέλη έχουν κοινό σύνολο ποιοτικών δεικτών. Κάθε σκέλος έχει ειδικό σύνολο δεικτών.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 19, για τη θέσπιση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου μέσω τροποποιήσεων του παραρτήματος II για την επανεξέταση και τη συμπλήρωση των δεικτών, όπου απαιτείται, για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.

2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 19, για τη θέσπιση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου μέσω τροποποιήσεων του παραρτήματος II για την επανεξέταση και τη συμπλήρωση των δεικτών. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τους δείκτες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που θα απαιτούνταν για τη χρηματοδότηση των έργων στα οποία απονέμεται η σφραγίδα αριστείας κοινοποιούνται ετησίως στα δύο παραρτήματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των αντίστοιχων θέσεών τους επί του προϋπολογισμού της Ένωσης για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το από κοινού συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος.

2.  η ενδιάμεση επανεξέταση του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει, όπου απαιτείται και βάσει της ενδιάμεσης επανεξέτασης, νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση θα είναι ορθή και έγκαιρη.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο δύο έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο δύο έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή υποβάλλει την τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, ιδίως δε την ονομασία του προγράμματος και, για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σκέλους MEDIA, τον λογότυπο του MEDIA. Η Επιτροπή αναπτύσσει έναν λογότυπο για το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» το οποίο θα χρησιμοποιείται για δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σκέλους «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σχέδια συνεργασίας·

α)  σχέδια διακρατικής συνεργασίας με σαφή διάκριση μεταξύ έργων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας και με ιδιαίτερη προσοχή στους πολύ μικρούς και μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς·

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κινητικότητα των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων·

δ)  κινητικότητα των καλλιτεχνών, των βιοτεχνών και των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων στις διακρατικές τους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους που συνδέεται με την καλλιτεχνική δραστηριότητα και την κυκλοφορία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων·

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  στήριξη προς τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς προκειμένου να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο·

ε)  στήριξη προς τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς προκειμένου να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο και να αναπτύσσουν το δυναμικό τους·

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στήριξη προς τον τομέα της μουσικής: προώθηση της πολυμορφίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της μουσικής, ιδίως της διανομής του μουσικού ρεπερτορίου εντός και εκτός Ευρώπης, δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης κοινού για το ευρωπαϊκό ρεπερτόριο, καθώς και υποστήριξη για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων·

α)  στήριξη προς τον τομέα της μουσικής: Προώθηση της πολυμορφίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της μουσικής, ιδίως στον τομέα της ζωντανής μουσικής, μεταξύ άλλων μέσω της δικτύωσης, της διανομής και προώθησης ποικίλων ευρωπαϊκών μουσικών έργων και ρεπερτορίου στην Ευρώπη και πέραν αυτής, της κατάρτισης, της συμμετοχής και πρόσβασης στη μουσική, της ανάπτυξης κοινού, της προβολής και της αναγνώρισης των δημιουργών, των φορέων προώθησης και των καλλιτεχνών, ιδίως των νέων και των νεοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών, καθώς και υποστήριξη για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων·

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στήριξη προς τον τομέα του βιβλίου και των εκδόσεων: στοχοθετημένες δράσεις που προωθούν τη διαφορετικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, ιδίως τη μετάφραση και την προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας σε διασυνοριακό επίπεδο εντός και εκτός Ευρώπης, κατάρτιση και ανταλλαγές επαγγελματιών του τομέα, συγγραφέων και μεταφραστών καθώς και διακρατικά σχέδια συνεργασίας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον τομέα·

β)  στήριξη προς τον τομέα του βιβλίου και των εκδόσεων: στοχοθετημένες δράσεις που προωθούν τη διαφορετικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, ιδίως τη μετάφραση, την προσαρμογή σε μορφές προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρίες και την προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας σε διασυνοριακό επίπεδο εντός και εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων με τη βοήθεια βιβλιοθηκών, κατάρτιση και ανταλλαγές επαγγελματιών του τομέα, συγγραφέων και μεταφραστών καθώς και διακρατικά σχέδια συνεργασίας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον τομέα·

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στήριξη προς τους τομείς της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς: στοχοθετημένες δράσεις για την κινητικότητα των φορέων, ανάπτυξη ικανοτήτων, ανάπτυξη κοινού και διεθνοποίηση των τομέων της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής, προώθηση της φιλοσοφίας του δομημένου περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας (Baukultur), στήριξη της διαφύλαξης, της διατήρησης και της ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών της μέσω της ευαισθητοποίησης, της δικτύωσης και των δραστηριοτήτων διομότιμης μάθησης·

γ)  στήριξη προς τους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αρχιτεκτονική: στοχοθετημένες δράσεις για την κινητικότητα των φορέων, την έρευνα, την καθιέρωση προτύπων υψηλής ποιότητας, τη δημιουργία ικανοτήτων, την ανταλλαγή των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για βιοτέχνες, την ενεργό συμμετοχή του κοινού, στήριξη της διαφύλαξης, της διατήρησης, την αναζωογόνηση του χώρου ζωής, την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση, την προώθηση της φιλοσοφίας του δομημένου περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας (Baukultur), τη βιωσιμότητα, τη διάδοση, την ενίσχυση και διεθνοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών της μέσω της ευαισθητοποίησης, της δικτύωσης και των δραστηριοτήτων διομότιμης μάθησης·

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  στήριξη προς άλλους τομείς: στοχοθετημένες δράσεις υπέρ της ανάπτυξης των δημιουργικών πτυχών του τομέα του σχεδιασμού, της μόδας και του πολιτιστικού τουρισμού καθώς και της προώθησης και της εκπροσώπησής τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)  στήριξη προς άλλους τομείς: στοχοθετημένες δράσεις προώθησης υπέρ της ανάπτυξης των δημιουργικών πτυχών άλλων τομέων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του σχεδιασμού και της μόδας και του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και της προώθησης και της εκπροσώπησής τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 1 –παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στήριξη προς όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς σε τομείς κοινής ανάγκης, ενώ μπορεί να αναπτυχθεί ενδεχομένως τομεακή δράση στις περιπτώσεις όπου οι ιδιαιτερότητες ενός υποτομέα δικαιολογούν μια στοχοθετημένη προσέγγιση. Υιοθετείται μια οριζόντια προσέγγιση στα διακρατικά σχέδια συνεργασίας, κινητικότητας και διεθνοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων φιλοξενίας, περιοδειών, εκδηλώσεων, ζωντανών παραστάσεων, εκθέσεων και φεστιβάλ, καθώς και για την προώθηση της πολυμορφίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, την εκπαίδευση και τις ανταλλαγές επαγγελματιών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη δικτύωση, τις δεξιότητες, την ανάπτυξη κοινού, καθώς και τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων. Οι τομεακές δράσεις λαμβάνουν προϋπολογισμούς που είναι ανάλογοι με τους τομείς που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες. Οι τομεακές δράσεις θα πρέπει να συμβάλουν στην ανταπόκριση στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα Ι, με βάση τα υπάρχοντα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές δράσεις με στόχο να καταστεί ορατή και απτή η ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και κληρονομιά και να ενισχυθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος:

Ειδικές δράσεις με στόχο να καταστεί ορατή και απτή η ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα και η πολυμορφία και κληρονομιά της και να ενισχυθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος:

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διασφαλίζοντας τη χρηματοδοτική στήριξη της απόφασης 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34·

β)  Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διασφαλίζοντας τη χρηματοδοτική στήριξη της απόφασης 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 και δίκτυο των περιοχών με Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς·

__________________

__________________

34 Απόφαση αριθ. 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕ L 303 της 22.11.2011, σ. 1.)

34 Απόφαση αριθ. 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕ L 303 της 22.11.2011, σ. 1.)

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  πολιτιστικά βραβεία της ΕΕ·

γ)  πολιτιστικά βραβεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού βραβείου θεάτρου·

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  δράσεις που στοχεύουν σε διεπιστημονικές παραγωγές οι οποίες έχουν σχέση με την Ευρώπη και τις αξίες της·

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προτεραιότητες του σκέλους MEDIA του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ χωρών ως προς την παραγωγή και τη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και ως προς την πρόσβαση σʼ αυτό, και το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων αγορών, και επιδιώκονται, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους τρόπους:

Οι προτεραιότητες του σκέλους MEDIA του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας 2010/13/ΕΕ και τις διαφορές μεταξύ χωρών ως προς την παραγωγή και τη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και ως προς την πρόσβαση σʼ αυτό, και το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων αγορών, και επιδιώκονται, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους τρόπους:

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ανάπτυξη οπτικοακουστικών έργων·

α)  ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ιδίως κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων όπως ταινίες μυθοπλασίας, ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, ταινίες για παιδιά και κινούμενα σχέδια, καθώς και διαδραστικά έργα όπως ποιοτικά και αφηγηματικά βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας από ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής·

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παραγωγή καινοτόμου τηλεοπτικού περιεχομένου και αφήγησης σε επεισόδια·

β)  παραγωγή καινοτόμου και ποιοτικού τηλεοπτικού περιεχομένου και αφήγησης σε επεισόδια για όλες τις ηλικίες, με υποστήριξη ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής·

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  στήριξη σε πρωτοβουλίες που είναι αφιερωμένες στη δημιουργία και προώθηση έργων που σχετίζονται με την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και με τις ευρωπαϊκές ιστορίες.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εργαλεία διαφήμισης και προώθησης, συμπεριλαμβανομένου μέσω του διαδικτύου και της ανάλυσης δεδομένων, για την αύξηση της προβολής και της ορατότητας των ευρωπαϊκών έργων, της διασυνοριακής πρόσβασης σ’ αυτά και της διεύρυνσης του κοινού τους·

γ)  εργαλεία προώθησης, διαφήμισης και εμπορικής διακίνησης, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου και της ανάλυσης δεδομένων, για την αύξηση της προβολής και της ορατότητας των ευρωπαϊκών έργων, της διασυνοριακής πρόσβασης σ’ αυτά και της διεύρυνσης του κοινού τους·

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  στήριξη των διεθνών πωλήσεων και της κυκλοφορίας μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις πλατφόρμες διανομής, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμένων στρατηγικών διανομής που καλύπτουν πολλές χώρες·

δ)  στήριξη των διεθνών πωλήσεων και της κυκλοφορίας μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις πλατφόρμες με στόχο τόσο τις μικρές όσο και τις μεγάλες παραγωγές, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμένων στρατηγικών διανομής που καλύπτουν διάφορες χώρες, καθώς και του υποτιτλισμού, της μεταγλώττισης και της ηχητικής περιγραφής·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη των χωρών με χαμηλή παραγωγική ικανότητα να βελτιώσουν τις διαπιστωθείσες ελλείψεις τους·

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  στήριξη των ανταλλαγών και των δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και των διεθνών συμπαραγωγών·

ε)  στήριξη των ανταλλαγών και των δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και των διεθνών συμπαραγωγών και της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων·

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων δημιουργών οπτικοακουστικών μέσων από διάφορες χώρες με σκοπό την καλλιέργεια δημιουργικών ταλέντων στον οπτικοακουστικό τομέα·

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  ειδικά μέτρα για τη συμβολή στη δίκαιη μεταχείριση των δημιουργικών ταλέντων στον οπτικοακουστικό τομέα·

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  πρωτοβουλίες που προωθούν την ανάπτυξη του κοινού και την κινηματογραφική εκπαίδευση, οι οποίες απευθύνονται ιδίως σε νεαρό κοινό·

ζ)  πρωτοβουλίες που προωθούν την ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή του κοινού, ιδίως στους κινηματογράφους και στην κινηματογραφική και οπτικοακουστική εκπαίδευση, οι οποίες απευθύνονται ιδίως σε νεαρό κοινό·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  δραστηριότητες κατάρτισης και καθοδήγησης για την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων οπτικοακουστικών μέσων να προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις της αγοράς και στις ψηφιακές τεχνολογίες·

η)  δραστηριότητες κατάρτισης και καθοδήγησης για την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνών και των χειροτεχνών, να προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις της αγοράς και στις ψηφιακές τεχνολογίες·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  ευρωπαϊκό δίκτυο βίντεο κατά παραγγελία, που θα προβάλλει σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων·

θ)  ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά δίκτυα φορέων παροχής βίντεο κατά παραγγελία, που θα προβάλλουν σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων·

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  δίκτυο/-α ευρωπαϊκών φεστιβάλ, που θα προβάλλει/-ουν σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων·

ι)  ευρωπαϊκά φεστιβάλ και δίκτυα φεστιβάλ, που θα προβάλλουν και θα προωθούν ποικιλία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων με σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων·

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών, που θα προβάλλει σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων·

ια)  ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών, που θα προβάλλει σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ρόλου των κινηματογραφικών αιθουσών στην αλυσίδα αξίας και με έμφαση στις δημόσιες προβολές ως κοινωνική εμπειρία·

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  ειδικά μέτρα για τη συμβολή σε μια πιο ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα·

ιβ)  ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων καθοδήγησης και δικτύωσης, για τη συμβολή σε μια πιο ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα·

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  Στήριξη στην κυκλοφορία και την πολυγλωσσική πρόσβαση σε πολιτιστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο εντός και εκτός διαδικτύου, μεταξύ άλλων μέσω του υποτιτλισμού, για την προώθηση του πλούτου και της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, σύγχρονων έργων και γλωσσών.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  χάραξη πολιτικής, διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, δραστηριότητες διομότιμης μάθησης και δικτύωση μεταξύ πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και φορέων χάραξης πολιτικής, σε διατομεακό επίπεδο·

α)  χάραξη πολιτικής, διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, δραστηριότητες διομότιμης μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης ομοτίμων για τους νεοεισελθόντες στο πρόγραμμα, ευαισθητοποίηση και δικτύωση μεταξύ πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και φορέων χάραξης πολιτικής, σε διατομεακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω μόνιμου διαρθρωτικού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και με ετήσιο φόρουμ πολιτισμού και δημιουργικών τομέων για την ενίσχυση του διαλόγου και του προσανατολισμού των τομεακών πολιτικών·

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ενθάρρυνση νέων μορφών δημιουργίας στο σταυροδρόμι μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, για παράδειγμα μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών·

α)  ενθάρρυνση νέων μορφών δημιουργίας στο σταυροδρόμι μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και με φορείς άλλων τομέων, για παράδειγμα μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών και της καθοδήγησης για τη χρήση αυτή στο πλαίσιο πολιτιστικών οργανώσεων και της συνεργασίας μέσω ψηφιακών κόμβων·

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  δράσεις που στοχεύουν σε διεπιστημονικές παραγωγές οι οποίες έχουν σχέση με την Ευρώπη και τις αξίες της·

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προώθηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και παροχή πληροφοριών σχετικά με τους διάφορους τύπους χρηματοδοτικής στήριξης που διατίθενται στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής·

α)  προώθηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με τους διάφορους τύπους χρηματοδοτικής στήριξης που διατίθενται στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής και με τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης·

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, ιδρυμάτων, πλατφορμών και δικτύων εντός και μεταξύ των τομέων πολιτικής και των τομέων που καλύπτονται από το πρόγραμμα·

β)  υποστήριξη δυνητικών δικαιούχων στις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών, ιδρυμάτων, πλατφορμών και δικτύων εντός και μεταξύ των τομέων πολιτικής και των τομέων που καλύπτονται από το πρόγραμμα·

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στήριξη της Επιτροπής για τη διασφάλιση της σωστής επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους πολίτες.

γ)  στήριξη της Επιτροπής για τη διασφάλιση της σωστής επικοινωνίας από τη βάση προς την κορυφή και αντιστρόφως και διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους πολίτες και στους φορείς.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αλλαγών που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης με την προώθηση και την παρακολούθηση ενός περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης·

α)  αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και τεχνολογικών αλλαγών που αντιμετωπίζει ο τομέας των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης με την προώθηση ενός περιβάλλοντος ανεξαρτησίας και πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης και τη στήριξη της ανεξάρτητης παρακολούθησης προκειμένου να εκτιμώνται οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στήριξη των υψηλών προτύπων παραγωγής για τα μέσα ενημέρωσης, με την προώθηση της συνεργασίας, της διασυνοριακής συνεργατικής δημοσιογραφίας και του ποιοτικού περιεχομένου·

β)  στήριξη των υψηλών προτύπων παραγωγής για τα μέσα ενημέρωσης, με την προώθηση της συνεργασίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της διασυνοριακής συνεργατικής δημοσιογραφίας και του ποιοτικού περιεχομένου και βιώσιμων οικονομικών μοντέλων για τη διασφάλιση της επαγγελματικής δεοντολογίας στη δημοσιογραφία·

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ώστε οι πολίτες να αναπτύξουν κριτική κατανόηση σχετικά μ᾽ αυτά.

γ)  προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας ώστε να δοθεί στους πολίτες, ιδίως στους νέους, η δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική κατανόηση σχετικά με αυτά και υποστήριξη της δημιουργίας μιας ενωσιακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πρακτικών και πολιτικών για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας μεταξύ όλων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω πανεπιστημιακών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας που ασχολούνται με την Ευρώπη και μέσω της παροχής κατάρτισης σε επαγγελματίες των μέσων επικοινωνίας με προγράμματα κατάρτισης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προαγωγή και διαφύλαξη του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις απειλές για την ελευθερία των μέσων επικοινωνίας και την πολυφωνία των μέσων στην Ευρώπη·

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  ΚΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

(1)  Όφελος για τους πολίτες και τις κοινότητες·

 

(2)  όφελος για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς·

 

(3)  όφελος για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας στην Ένωση, ιδίως στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και στις ΜΜΕ·

 

(4)  συσσωμάτωση των πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων·

 

(5)  ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των έργων·

 

(6)  ποιότητα των εταιρικών σχέσων και των πολιτιστικών έργων·

 

(7)  αριθμός των ανθρώπων που αποκτούν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα·

 

(8)  αριθμός θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με τα χρηματοδοτούμενα σχέδια·

 

(9)  ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, όπου απαιτείται, κινητικότητα και ενδυνάμωση των φορέων των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή – Αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής από τον εισηγητή

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το μοναδικό άμεσο πρόγραμμα της ΕΕ για τον πολιτιστικό, τον δημιουργικό και τον οπτικοακουστικό τομέα και έχει ενισχύσει πλέον τον ρόλο του σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια με προηγούμενα προγράμματα και ιδίως με την πρακτική της ανταλλαγής απόψεων και του διαλόγου μεταξύ των καλλιτεχνικών και των πολιτιστικών οργανισμών των κρατών μελών. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027» διατήρησε την ονομασία και την αυτονομία, την κύρια δομή, τους στόχους και τη φιλοσοφία του προγράμματος. Ο εισηγητής αναγνωρίζει την ωριμότητά του και τη συνέχειά του σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, ενώ εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για ορισμένες καινοτομίες, όπως ειδικές δράσεις για την κινητικότητα των καλλιτεχνών, την πολιτιστική κληρονομιά και την αρχιτεκτονική, τον τομέα της μουσικής και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση νέων προτεραιοτήτων συνεπάγεται αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση πολλών προτάσεων από την έκθεση εφαρμογής του Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», που εγκρίθηκαν το 2017, αλλά θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η πρόταση δεν προσδιορίζει ακριβέστερα τις δράσεις. Γενικά, ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση δεν είναι επαρκώς λεπτομερής ή ακριβής. Έτσι αφήνεται πολύ μεγάλο περιθώριο για ερμηνεία και εφαρμογή στα χέρια της Επιτροπής, υπό όρους τους οποίους ο εισηγητής θεωρεί μη αποδεκτούς για το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη, ενώ δημιουργείται επίσης αβεβαιότητα στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, προτείνονται διάφορες τροπολογίες για τον καλύτερο καθορισμό των προτεραιοτήτων και των δράσεων στα σκέλη. Η παρούσα αιτιολογική έκθεση παρουσιάζει τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζονται στις τροπολογίες.

Προϋπολογισμός

Χαρακτηριστικό του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι η έντονη υποχρηματοδότηση και τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, στοιχεία τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά, προκαλώντας απογοήτευση απέναντι στο πρόγραμμα και αποτρέποντας πολλούς φορείς από την υποβολή αίτησης. Ο εισηγητής ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός από τα προτεινόμενα 1,85 δισεκατομμύρια σε 2,806 δισεκατομμύρια, γεγονός που θα διπλασιάσει τον τρέχοντα προϋπολογισμό των 1,46 δισεκατομμυρίων, όπως ζητήθηκε κατά την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Μιλάνο τον Δεκέμβριο του 2017. Επιπλέον, ο επιμερισμός του προϋπολογισμού μεταξύ των σκελών θα πρέπει να εκτελεστεί ως ποσοστό και όχι ως αριθμός, με εγγυημένη ειδική πίστωση για τα σχέδια συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα, όπου το ποσοστό επιτυχίας παρέμεινε στο χαμηλότερο επίπεδο.

Ορισμοί και στόχοι

Η Επιτροπή εισήγαγε μια νέα δυνατότητα για δημιουργικά και πολιτιστικά σχέδια, τα οποία έλαβαν υψηλή βαθμολογία αξιολόγησης, προκειμένου να επωφελούνται από την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας». Ωστόσο, χωρίς παραπομπές σε άλλα προγράμματα, ο εισηγητής θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη είναι αδύναμη. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολυνθεί σαφώς η πρόσβαση σε αυτό το είδος χρηματοδότησης. Ο εισηγητής θα ήθελε επίσης να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε πολιτιστικούς όσο και σε μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Θεσπίζεται ένας νέος γενικός στόχος για την αναγνώριση της εγγενούς αξίας του πολιτισμού και την προώθηση των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων, καθώς και της συμβολής του πολιτισμού στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των πολιτών.

Επαναφορά της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ

Ο εισηγητής επαναφέρει το άρθρο σχετικά με την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, το οποίο δεν παρουσιάζεται στη νέα πρόταση της Επιτροπής, ως προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης από το πρόγραμμα, τονίζοντας ειδικότερα την αίσθηση του ανήκειν που γεννά ο πολιτισμός στους πολίτες και ενθαρρύνοντας το αφήγημα των κοινών ριζών και της ενότητας στην πολυμορφία.

Προτεραιότητες και δράσεις του σκέλους Πολιτισμός

Ο εισηγητής χαιρετίζει τη νέα δομή της συνιστώσας «Πολιτισμός», που εισάγει οριζόντιες, τομεακές και ειδικές δράσεις και, ιδίως, τις νέες οριζόντιες δράσεις για τη μουσική και την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες σε επίπεδο κρατών μελών προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην κινητικότητα των καλλιτεχνών, όπως η έλλειψη νομικού καθεστώτος, η έκδοση θεωρήσεων, η διάρκεια των αδειών και ο κίνδυνος διπλής φορολόγησης, ώστε να μπορεί το πρόγραμμα να έχει πραγματικό αντίκτυπο τα προσεχή έτη. Ο εισηγητής επιθυμεί να διευκρινίσει ότι με τη νέα δράση Music Moves Europe, τα σχέδια συνεργασίας για τη μουσική δεν θα αποκλείονται από τα σχέδια διακρατικής συνεργασίας.

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, ο εισηγητής προτείνει τρία κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα χορηγούνται: υψηλή πολιτιστική ποιότητα, αντίκτυπος και ποιότητα και αποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή.

Τα σχέδια συνεργασίας, τα οποία αποτελούν βασική δράση του προγράμματος και έχουν στεφθεί με επιτυχία με την πάροδο των ετών, θα πρέπει να ενισχυθούν. Ο προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια μικρού μεγέθους με την προσαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης και την εισαγωγή κατηγορίας έργων μικρής κλίμακας.

Οι πλατφόρμες και τα δίκτυα έχουν καλές επιδόσεις και θα πρέπει να συνεχιστούν, με κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων τομέων. Ο εισηγητής επαναλαμβάνει την επιθυμία, που είχε ήδη διατυπωθεί στην έκθεση εφαρμογής, για την επαναφορά, μεταξύ των ευρωπαϊκών βραβείων, ενός Ευρωπαϊκού Βραβείου Θεάτρου, με βάση την εμπειρία του Βραβείου του Ευρωπαϊκού Θεάτρου, το οποίο καθιερώθηκε το 1986 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτείτο από προηγούμενα προγράμματα έως το 2014.

Στις ειδικές δράσεις, ο εισηγητής εισάγει μια νέα κατηγορία: δράσεις που στοχεύουν σε διεπιστημονικές παραγωγές που έχουν σχέση με την Ευρώπη και τις αξίες της.

Προτεραιότητες και δράσεις στο σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής θεωρεί θετική την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το σκέλος MEDIA και τις δραστηριότητές του, αλλά επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένες πτυχές. Στη δράση για την ανάπτυξη οπτικοακουστικών έργων, ο εισηγητής τονίζει τα είδη που πρέπει να υποστηριχθούν με ρητή αναφορά στις ταινίες μυθοπλασίας, τα ντοκιμαντέρ, τις ταινίες για παιδιά και τα κινούμενα σχέδια, τα διαδραστικά έργα όπως βιντεοπαιχνίδια και τα πολυμέσα με βελτιωμένες δυνατότητες διασυνοριακής κυκλοφορίας. Το πρόγραμμα MEDIA υποστήριζε ανέκαθεν ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής και η συνθήκη αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί, ιδίως υπό το πρίσμα του δύσκολου ανταγωνισμού με μεγάλες εταιρείες παραγωγής και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Ο εισηγητής δεν είναι πεπεισμένος για την πρόταση να υποστηριχθούν τα φεστιβάλ μόνο μέσω ενός ή περισσότερων δικτύων, ενώ εκτιμά ιδιαίτερα την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Προτεραιότητες και δράσεις στο ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος

Το διατομεακό σκέλος φαίνεται εντέλει να ενισχύεται με τον αρχικό στόχο του για αλληλεπίδραση μεταξύ των τομέων, με τα δημιουργικά εργαστήρια, τη χάραξη πολιτικής και τη συλλογή δεδομένων.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρωτοβουλία για την προώθηση ενός πολύμορφου και πολυφωνικού περιβάλλοντος μέσων ενημέρωσης και ζητεί ισχυρό όραμα και κοινή διακυβέρνηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Κύριοι στόχοι της εν λόγω δράσης θα είναι η διασφάλιση της επαγγελματικής δεοντολογίας στη δημοσιογραφία, με την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και η ενίσχυση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της παρούσας πρότασης είναι η διατήρηση του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 1295/2013. Η εγγύηση αποδείχθηκε ότι είναι ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα με τις καλύτερες επιδόσεις.

Στο πλαίσιο των υφιστάμενων προτάσεων για το ΠΔΠ, η εγγύηση μεταφέρθηκε στον κανονισμό InvestEU. Είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν η ιδιαιτερότητα και η εμπειρογνωσία (δημιουργία ικανοτήτων) και ότι οι τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού δεν θα υποχρεωθούν να ανταγωνίζονται άλλους τομείς για να λάβουν χρηματοδότηση. Συνεπώς, προστίθενται παραπομπές στον κανονισμό InvestEU.

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα

Δεδομένης της πολυπλοκότητας όσον αφορά τη μέτρηση του αντικτύπου των πολιτιστικών πολιτικών και τον καθορισμό των σχετικών ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, η Επιτροπή αναθέτει την αποστολή αυτή σε ανεξάρτητο παρατηρητήριο, το οποίο θα δημιουργηθεί με τις δικές της δομές, όπως το ΚΚΕρ, ενεργώντας σε δίκτυο με τα ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ και την UNESCO, προκειμένου να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρογνωσία.

Ο εισηγητής επιθυμεί να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών και των φορέων χάραξης πολιτικής μέσω του μόνιμου διαρθρωτικού διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς και ετήσιου Φόρουμ για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, ούτως ώστε να υπάρχει διάλογος και προσανατολισμός των τομεακών πολιτικών, στοιχείο που θα εξασφαλίσει πραγματικές διατομεακές ανταλλαγές μεταξύ όλων των τομέων, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού. Ως βάση θα χρησιμεύσει η θετική εμπειρία της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Διεθνής διάσταση και συνδεδεμένες τρίτες χώρες

Ο εισηγητής εκτιμά ότι οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες που έχουν ήδη συνδεθεί με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», βάσει του κανονισμού 1295/2013, θα πρέπει να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν προκειμένου οι χώρες αυτές να συμπεριληφθούν ήδη από την αρχή της εφαρμογής του νέου προγράμματος. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενθαρρυνθούν νέες χώρες να προσχωρήσουν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει μια προορατική προσέγγιση για την εισδοχή νέων χωρών μέσω διμερών συμφωνιών.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι οι δραστηριότητες με διεθνή διάσταση θα πρέπει να εκτελούνται με την ονομασία «Δημιουργική Ευρώπη Mundus».

Έλεγχος του Κοινοβουλίου και προγράμματα εργασίας

Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς το ότι το πρόγραμμα απαιτεί ευελιξία κατά την επταετή περίοδο εφαρμογής του. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί μια συνοπτική δομή που έτυχε ευνοϊκής υποδοχής στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για απλούστευση. Ωστόσο, η ευελιξία του προγράμματος δεν αφορά θεμελιώδεις επιλογές πολιτικής. Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, στις νέες πολιτικές προτεραιότητες περιλαμβάνεται η μετατόπιση του μηχανισμού εγγυοδοσίας στο νέο μέσο InvestEU, και τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού μένουν στα προγράμματα εργασίας. Για τους λόγους αυτούς, έχει σημασία τα προγράμματα αυτά εργασίας να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και όχι με εκτελεστικές πράξεις. Με την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται η διατήρηση της μέγιστης ευελιξίας του προγράμματος και η εξασφάλιση ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να ασκεί το δικαίωμα ελέγχου που διαθέτει και να καλεί δεόντως το εκτελεστικό όργανο σε λογοδοσία. Η μόνη εναλλακτική λύση σε αυτή την προσέγγιση θα ήταν η λεπτομερής ρύθμιση, η οποία θα ερχόταν σε αντίθεση με το πνεύμα ευελιξίας που διαπνέει το κείμενο.

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και δείκτες

Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να υποβάλει την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε εύθετο χρόνο (31 Δεκεμβρίου 2024), ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική προπαρασκευή του επόμενου προγράμματος.

Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τακτικά την αποτελεσματικότητα των δεικτών αντικτύπου που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την επανεξέταση ή τη συμπλήρωσή τους. Ο εισηγητής τονίζει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες αντικτύπου και ότι τα σκέλη πρέπει να έχουν ένα κοινό σύνολο ποιοτικών δεικτών και ειδικά σύνολα ποσοτικών δεικτών. Ο εισηγητής προτείνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση αυτών των ποιοτικών δεικτών. Όλοι οι δείκτες θα αξιολογηθούν και, εάν κριθεί απαραίτητο, θα τροποποιηθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ο εισηγητής συμφωνεί με τη συμπερίληψη της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να λάβουν επιχορήγηση χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, αλλά προτιμά να εισαγάγει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή. Η ΟΝΕΕ θα λαμβάνει επιδότηση για τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κινητικότητα νέων μουσικών και τη διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας τους και στη διασυνοριακή κυκλοφορία ευρωπαϊκών έργων. Η ΕΑΚ θα λαμβάνει επιχορήγηση για τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής παραγωγής και ιδίως του Βραβείου Lux Film Prize. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την εκπλήρωση των αποστολών και την υλοποίηση των στόχων αμφότερων των οργανισμών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (21.11.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: John Howarth

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι δημιουργικοί κλάδοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν τομέα ανάπτυξης, αλλά αντιμετωπίζουν και σημαντικές προκλήσεις. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς, καθώς και τον τομέα των μέσων ενημέρωσης, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις αυτές, να στηρίξει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και να συμβάλει σε αυτήν με τρόπο που αντανακλά τις αξίες της Ένωσης.

Η Επιτροπή πρότεινε να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» με 1.642 εκατομμύρια ευρώ σε (σταθερές) τιμές 2018 (1.850 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές) από το ΠΔΠ 2021-27, ποσό το οποίο κατανέμεται σε προγράμματα ως ακολούθως: 541 εκατομμύρια ευρώ (609 εκατομμύρια ευρώ) για τα σχέδια πολιτισμού, 959 εκατομμύρια ευρώ (1.081 εκατομμύρια ευρώ) για τα σχέδια μέσων ενημέρωσης και 142 εκατομμύρια ευρώ (160 εκατομμύρια ευρώ) για τα διατομεακά σχέδια. Όλα τα στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΠΔΠ και εκφράζονται εδώ σε σταθερές τιμές, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο του ΠΔΠ.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, τα σχέδια του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» υπερκαλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή υποβλήθηκαν πολύ περισσότερες αιτήσεις από ό,τι μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τα διαθέσιμα δημοσιονομικά κονδύλια. Είναι πολύ πιθανό ότι, ανεξάρτητα από τον τελικό διακανονισμό του ΠΔΠ, η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να υφίσταται, με αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτούνται, για καθαρά δημοσιονομικούς λόγους, σχέδια τα οποία πληρούν όλα τα χρηματοδοτικά κριτήρια. Προκειμένου να μπορέσουν να σχέδια αυτά να βρουν εναλλακτική χρηματοδότηση, η Επιτροπή εισήγαγε την έννοια της «σφραγίδας αριστείας», την οποία ο συντάκτης επικροτεί. Χάρη στην ανάλυση των σχεδίων στα οποία απονέμεται ενωσιακή «σφραγίδα αριστείας», οι μελλοντικές αξιολογήσεις του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» θα μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα το ποιοτικό επίπεδο της υπερκάλυψης των σχεδίων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις μελλοντικές δημοσιονομικές εκθέσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα λαμβάνει επίσης χρηματοδότηση από άλλα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα (Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας). Επιπλέον, το τρέχον πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» διαθέτει γραφεία σε 12 τρίτες χώρες και λαμβάνει συνεισφορές. Οι συνεισφορές στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» από άλλα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και από τρίτες χώρες θα πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου αλλά και η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει μοναδικούς ρόλους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο συντάκτης επικροτεί την πρόταση για άμεση χρηματοδότηση των εν λόγω φορέων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση, την επέκταση και τη διάδοση μιας δυναμικής και ποικιλόμορφης πολιτιστικής σκηνής που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η καλλιτεχνική ελευθερία αποτελεί τον πυρήνα των δυναμικών πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ του οπτικοακουστικού τομέα και του εκδοτικού τομέα για την προώθηση ενός περιβάλλοντος πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης.

(12)  Η καλλιτεχνική ελευθερία αποτελεί τον πυρήνα των δυναμικών πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ του οπτικοακουστικού τομέα και του εκδοτικού τομέα για την προώθηση, τη στήριξη και τη συμβολή στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος μεγαλύτερης πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα σε όλες τις δραστηριότητές του πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και τη θέση στόχων που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων, κατά περίπτωση, θα πρέπει να καθορίζει κατάλληλα κριτήρια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

(13)  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα σε όλες τις δραστηριότητές του πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και τη θέση στόχων που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων, κατά περίπτωση, θα πρέπει να καθορίζει κατάλληλα κριτήρια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και τα έργα του προγράμματος έχει σαν στόχο την επίτευξη και την αποτύπωση της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αποτελούν αντικείμενο ενημερώσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος στο πλαίσιο αυτό και να δοθεί η δυνατότητα στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για τα μελλοντικά προγράμματα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό ειδική διάταξη, ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(18)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό ειδική διάταξη, ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Οι συνεισφορές τρίτων χωρών στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα πρέπει να δηλώνονται σε ετήσια βάση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(20)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο, ως προπορευόμενο, θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και έναν ετήσιο στόχο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027, καθώς και στην ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

 

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 1 850 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 2 806 000 000 EUR σε τιμές 2018 (3 566 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του χρηματοδοτικού κονδυλίου αντικατοπτρίζουν το ΠΔΠ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έως 609 000 000 EUR για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) (σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)·

–  έως 32,92% του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) (σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)·

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του χρηματοδοτικού κονδυλίου αντικατοπτρίζουν το ΠΔΠ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έως 1 081 000 000 EUR για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) (σκέλος MEDIA)·

–  έως 58,43% του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) (σκέλος MEDIA)·

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του χρηματοδοτικού κονδυλίου αντικατοπτρίζουν το ΠΔΠ.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έως 160 000 000 EUR για τις δραστηριότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος).

–  έως 8,65% του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο 1 για τις δραστηριότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος)·

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του χρηματοδοτικού κονδυλίου αντικατοπτρίζουν το ΠΔΠ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εκτός από το δημοσιονομικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με σκοπό την προώθηση της διεθνούς διάστασης του προγράμματος, μπορούν διατίθενται συμπληρωματικές χρηματικές συνεισφορές από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)] για τη στήριξη των δράσεων που υλοποιήθηκαν και που υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω συνεισφορές χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίζουν τα εν λόγω μέσα.

3.  Εκτός από το δημοσιονομικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με σκοπό την προώθηση της διεθνούς διάστασης του προγράμματος, μπορούν διατίθενται συμπληρωματικές χρηματικές συνεισφορές από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)] για τη στήριξη των δράσεων που υλοποιήθηκαν και που υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω συνεισφορές χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίζουν τα εν λόγω μέσα και δηλώνονται ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, μαζί με τις συνεισφορές τρίτων χωρών στο πρόγραμμα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που θα απαιτούνταν για τη χρηματοδότηση των σχεδίων στα οποία απονέμεται το σήμα «σφραγίδα αριστείας» κοινοποιούνται ετησίως στα δύο παραρτήματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των αντίστοιχων θέσεών τους επί του προϋπολογισμού της Ένωσης για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το από κοινού συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

14.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

John Howarth

28.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

26.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

14.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Ημερομηνία κατάθεσης

4.3.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου