MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta

  4.3.2019 - (COM(2018)0366 – C8‑0237/2018 – 2018/0190(COD)) - ***I

  Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  Esittelijä: Silvia Costa


  Menettely : 2018/0190(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0156/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0156/2019
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta

  (COM(2018)0366 – C8‑0237/2018 – 2018/0190(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0366),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 167 artiklan 5 kohdan ja 173 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0237/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0156/2019),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Kulttuuri, kulttuuriperintö ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat kulttuuriselta, ympäristöön liittyvältä, yhteiskunnalliselta ja taloudelliselta kannalta arvokkaita eurooppalaiselle yhteiskunnalle, ja niitä olisi edistettävä ja tuettava. Maaliskuun 25 päivänä 2017 annetussa Rooman julistuksessa ja joulukuussa 2017 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä todettiin, että koulutus ja kulttuuri ovat keskeisessä asemassa, kun rakennetaan kaikkien kannalta osallistavia ja yhtenäisiä yhteiskuntia ja ylläpidetään kilpailukykyä.

  (1)  Kulttuuri, taiteet, kulttuuriperintö ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat kulttuuriselta, koulutukseen, demokratiaan ja ympäristöön liittyvältä, yhteiskunnalliselta, taloudelliselta ja ihmisoikeuksien kannalta arvokkaita eurooppalaiselle yhteiskunnalle, ja niitä olisi edistettävä ja tuettava. Maaliskuun 25 päivänä 2017 annetussa Rooman julistuksessa ja joulukuussa 2017 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä todettiin, että koulutus ja kulttuuri ovat keskeisessä asemassa, kun rakennetaan kaikkien kannalta osallistavia ja yhtenäisiä yhteiskuntia ja ylläpidetään kilpailukykyä.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Nämä arvot esitetään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden yhteydessä; perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla, kuten SEU-sopimuksen 6 artiklassa todetaan.

  (2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Nämä arvot esitetään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, vahvistettujen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden yhteydessä; perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla, kuten SEU-sopimuksen 6 artiklassa todetaan. Erityisesti perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistetaan sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ja 13 artiklassa turvataan taiteen ja tieteellisen tutkimuksen vapaus.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Euroopan uudesta kulttuuriohjelmasta annetussa komission tiedonannossa15 esitetään unionin tavoitteet kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla. Sen mukaan tavoitteena on valjastaa kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus sosiaalisen yhtenäisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, edistää kulttuurialan ja luovien toimialojen rajaylittävää ulottuvuutta, tukea niiden kasvumahdollisuuksia, kannustaa kulttuuriin pohjautuvaan luovuuteen koulutuksessa ja innovoinnissa sekä hyödyntää sitä työpaikkojen ja kasvun lisäämisessä ja kansainvälisten kulttuurisuhteiden vahvistamisessa. Luova Eurooppa -ohjelmasta – yhdessä unionin muiden ohjelmien kanssa – olisi tuettava tämän Euroopan uuden kulttuuriohjelman toteuttamista. Tämä on myös kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 2005 tehdyn UNESCOn yleissopimuksen mukaista. Sopimus tuli voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2007 ja unioni on sen sopimuspuoli.

  (4)  Euroopan uudesta kulttuuriohjelmasta annetussa komission tiedonannossa15 esitetään unionin tavoitteet kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla. Sen mukaan tavoitteena on valjastaa kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus sosiaalisen yhtenäisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, edistää kulttuurialan ja luovien toimialojen rajaylittävää ulottuvuutta, tukea niiden kasvumahdollisuuksia, kannustaa kulttuuriin pohjautuvaan luovuuteen koulutuksessa ja innovoinnissa sekä hyödyntää sitä työpaikkojen ja kasvun lisäämisessä ja kansainvälisten kulttuurisuhteiden vahvistamisessa. Luova Eurooppa -ohjelmasta – yhdessä unionin muiden ohjelmien kanssa – olisi tuettava tämän Euroopan uuden kulttuuriohjelman toteuttamista, ottaen huomioon, että kulttuurin ja taiteellisen ilmaisun itseisarvo olisi aina turvattava ja sitä olisi edistettävä ja että luova taiteellinen toiminta on yhteistyöhankkeiden keskiössä. Euroopan uuden kulttuuriohjelman toteuttamisen tukeminen on myös kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 2005 tehdyn UNESCOn yleissopimuksen mukaista. Sopimus tuli voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2007 ja unioni on sen sopimuspuoli.

  __________________

  __________________

  15 COM(2018) 267 final.

  15 COM(2018) 267 final.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Unionin politiikkatoimilla täydennetään jäsenvaltioiden toimia kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla ja tuotetaan näille toimille lisäarvoa. Unionin toimien vaikutusta olisi arvioitava säännöllisesti ottaen huomioon sellaiset laadulliset ja määrälliset indikaattorit, kuten kansalaisille koituvat hyödyt, kansalaisten aktiivinen osallistuminen, unionin taloudelle kasvun ja työpaikkojen muodossa koituvat hyödyt, heijastusvaikutukset muihin talouden aloihin sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoiden taidot ja osaaminen.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 b)  Euroopan kulttuuriperinnön vaaliminen ja edistäminen ovat ohjelman tavoitteita. Näiden tavoitteiden on myös tunnustettu sisältyvän olennaisesti oikeuteen tuntea kulttuuriperintö ja osallistua kulttuurielämään, joka vahvistetaan 1 päivänä kesäkuuta 2011 voimaan tulleessa Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksessa kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä (Faron yleissopimus). Puiteyleissopimuksessa korostetaan kulttuuriperinnön merkitystä rauhanomaisen ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa sekä kestävän kehityksen ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisen prosesseissa.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen edellyttää, että on olemassa kukoistavia ja joustavia kulttuurialoja ja luovia toimialoja, jotka kykenevät luomaan, tuottamaan ja levittämään teoksiaan suurelle ja monimuotoiselle eurooppalaiselle yleisölle. Tämä laajentaa niiden liiketoimintapotentiaalia ja edistää kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. Lisäksi luovuuden edistämisellä edistetään myös kilpailukykyä ja innovointia teollisissa arvoketjuissa. Hiljattaisesta edistyksestä huolimatta Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen markkinat ovat edelleen jakautuneet kansallisten ja kielellisten rajojen mukaan, mikä ei anna näille aloille mahdollisuutta hyödyntää täysimääräisesti Euroopan sisämarkkinoita, etenkään digitaalisia sisämarkkinoita.

  (5)  Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden ja yhteisten juurten tiedostamisen edistäminen pohjaa taiteellisen ilmaisun vapauteen, taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden valmiuksiin ja osaamiseen sekä kukoistaviin ja joustaviin julkisen ja yksityisen sektorin kulttuurialoihin ja luoviin toimialoihin, jotka kykenevät luomaan, innovoimaan, tuottamaan ja levittämään teoksiaan suurelle ja monimuotoiselle eurooppalaiselle yleisölle. Tämä laajentaa niiden liiketoimintapotentiaalia, parantaa luovan sisällön, taiteen tutkimuksen ja luovan toiminnan tulosten saatavuutta ja edistämistä ja edistää kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. Lisäksi luovuuden edistäminen ja uusi tieto lisäävät kilpailukykyä ja saavat aikaan innovointia teollisissa arvoketjuissa. Taide- ja kulttuurikasvatuksessa ja taiteen tutkimuksessa olisi omaksuttava laajempi lähestymistapa, joka pohjautuisi STEM-aineiden (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) sijasta STEAM-aineisiin (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet, taiteet ja matematiikka). Hiljattaisesta kääntämisen ja tekstityksen tukemisen alalla tapahtuneesta edistyksestä huolimatta Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen markkinat ovat edelleen jakautuneet kansallisten ja kielellisten rajojen mukaan. Kulttuurialaa ja luovia toimialoja on mahdollista tukea ponnekkaammin, jotta nämä alat saavat täyden hyödyn sisämarkkinoista ja etenkin digitaalisista sisämarkkinoista, kunnioittaen silti eri markkinoiden erityispiirteitä ja ottaen huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien suojan.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Digitalisaatio merkitsee ajattelutavan muutosta ja on kulttuurialan ja luovien toimialojen suurimpia haasteita. Digitaalinen innovointi on muuttanut tottumuksia, suhteita ja tuotanto- ja kulutusmalleja sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla, ja sen odotetaan vahvistavan luovaa ja kulttuuri-ilmaisua sekä kulttuuriin liittyvää ja luovaa narratiivia niin, että samalla kunnioitetaan kulttuurialan ja luovien toimialojen erityisarvoa digitaalisessa toimintaympäristössä.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon kulttuurialan ja luovien toimialojen kaksitahoinen luonne ja tunnustettava yhtäältä kulttuurin itseisarvo ja taiteellinen arvo sekä toisaalta näiden alojen taloudellinen arvo, myös niiden laajempi yhteiskunnallinen vaikutus kasvuun ja kilpailukykyyn sekä luovuuteen ja innovointiin. Tämä edellyttää vahvoja eurooppalaisia kulttuurialoja ja luovia toimialoja, erityisesti elinvoimaista Euroopan audiovisuaalialaa, kun otetaan huomioon sen kyky saavuttaa suuri yleisömäärä ja sen taloudellinen merkitys, myös muiden luovien alojen ja kulttuurimatkailun kannalta. Kilpailu globaaleilla audiovisuaalimarkkinoilla on kuitenkin koventunut entisestään digitaalialan murroksen syventyessä (esim. muutokset median tuotannossa ja käytössä ja globaalien alustojen kasvava asema sisällön jakelussa). Sen vuoksi on tehostettava eurooppalaiselle toimialalle annettavaa tukea.

  (6)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon kulttuurialan ja luovien toimialojen kaksitahoinen luonne ja tunnustettava yhtäältä kulttuurin itseisarvo ja taiteellinen arvo sekä toisaalta näiden alojen taloudellinen arvo, myös niiden laajempi yhteiskunnallinen vaikutus kasvuun ja kilpailukykyyn, luovuuteen, innovointiin, kulttuurienväliseen vuoropuheluun, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja tiedon tuottamiseen. Tämä edellyttää vahvoja eurooppalaisia kulttuurialoja ja luovia toimialoja sekä voittoa tavoittelevalla että sitä tavoittelemattomalla sektorilla, erityisesti elinvoimaista Euroopan audiovisuaalialaa, kun otetaan huomioon sen kyky saavuttaa suuri yleisömäärä paikallisella, kansallisella ja unionin tasolla ja sen taloudellinen merkitys, myös muiden luovien alojen ja kulttuurimatkailun sekä alueellisen, paikallisen ja kaupunkikehityksen kannalta. Kilpailu globaaleilla audiovisuaalimarkkinoilla on kuitenkin koventunut entisestään digitaalialan murroksen syventyessä (esim. muutokset median tuotannossa ja käytössä ja globaalien alustojen kasvava asema sisällön jakelussa). Sen vuoksi on tehostettava eurooppalaiselle toimialalle annettavaa tukea.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Aktiivinen unionin kansalaisuus, yhteiset arvot, luovuus ja innovointi tarvitsevat lujan kasvualustan. Ohjelmasta olisi tuettava elokuvakasvatusta ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta, etenkin lasten ja nuorten keskuudessa.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Jotta ohjelma olisi vaikuttava, siinä olisi otettava huomioon eri alojen erityispiirteet, niiden erilaiset kohderyhmät ja niiden erityistarpeet soveltamalla räätälöityjä toimintamalleja audiovisuaalialaan keskittyvässä lohkossa, muihin kulttuurialoihin ja luoviin toimialoihin keskittyvässä lohkossa sekä monialaisessa lohkossa.

  (7)  Jotta ohjelma olisi vaikuttava, siinä olisi otettava huomioon eri alojen erityispiirteet ja haasteet, niiden erilaiset kohderyhmät ja niiden erityistarpeet soveltamalla räätälöityjä toimintamalleja audiovisuaalialaan keskittyvässä lohkossa, muihin kulttuurialoihin ja luoviin toimialoihin keskittyvässä lohkossa sekä monialaisessa lohkossa. Ohjelmasta olisi tuettava yhtäläisesti kaikkia kulttuurialoja ja luovia toimialoja yhteisiin tarpeisiin keskittyvien horisontaalisten järjestelmien kautta. Ohjelmassa olisi myös toteutettava tämän asetuksen liitteessä luetellut alakohtaiset toimet pilottihankkeiden, valmistelutoimien ja tutkimusten pohjalta.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Musiikin kaikki lajit ja ilmaisumuodot ja erityisesti nykymusiikki ja elävä musiikki ovat tärkeä osa unionin kulttuuriperintöä ja taiteellista ja taloudellista perintöä. Musiikki vaikuttaa myönteisesti sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, monikulttuuriseen integraatioon ja nuorten sosiaalistumiseen, ja se on tärkeä kulttuurin, muun muassa kulttuurimatkailun, edistämisen väline. Siksi musiikkialan olisi oltava keskeisellä sijalla tämän asetuksen mukaisissa Kulttuuri-lohkon erityistoimissa sekä rahoituksen jakautumisen että toimien kohdentamisen suhteen. Räätälöidyillä ehdotuspyynnöillä ja välineillä olisi pyrittävä lisäämään musiikkialan kilpailukykyä ja ratkaisemaan joitakin alan erityishaasteista.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 b)  Unionin tukea kansainvälisille kulttuurisuhteille olisi lisättävä. Tällä ohjelmalla olisi pyrittävä edistämään Euroopan uuden kulttuuriohjelman kolmatta strategista tavoitetta valjastamalla kulttuuri ja kulttuurienvälinen vuoropuhelu kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen käyttövoimaksi. Uusi kulttuuripolitiikka on sekä unionissa että muualla maailmassa kaupunkivetoista. Erilaiset keskittymät, yrityshautomot ja muut luovan toiminnan tilat eri puolilla maailmaa ovat koonneet yhteen suuren määrän luovia yhteisöjä. Unioni voisi merkittävästi edistää kyseisten unionin ja kolmansien maiden yhteisöjen verkostoitumista sekä monialaista yhteistyötä luovan, taiteellisen ja digitaalisen osaamisen laajalla kentällä.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Monialaisessa lohkossa pyritään hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia eri kulttuurialojen ja luovien toimialojen kesken. Yhteisestä monialaisesta lähestymistavasta voidaan saada tietämyksen siirtoon ja hallinnon tehokkuuteen liittyviä etuja.

  (8)  Monialaisessa lohkossa pyritään vastaamaan kulttuurialan ja luovien toimialojen yhteisiin haasteisiin ja hyödyntämään mahdollisuudet niiden keskinäiseen yhteistyöhön. Yhteisestä monialaisesta lähestymistavasta voidaan saada tietämyksen siirtoon ja hallinnon tehokkuuteen liittyviä etuja.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Unionin toimia tarvitaan audiovisuaalialalla unionin digitaalisia sisämarkkinoita koskevan politiikan yhteyteen. Tämä koskee erityisesti tekijänoikeuspuitteiden nykyaikaistamista ja lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden verkkolähetyksiä koskevaa asetusehdotusta16 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU muutosehdotusta17. Niillä pyritään vahvistamaan Euroopan audiovisuaalialan toimijoiden valmiuksia rahoittaa, tuottaa ja levittää teoksia, jotka voivat saada riittävää näkyvyyttä eri viestintävälineissä (kuten TV:ssä, elokuvissa tai tilausvideopalvelussa) ja houkuttelevat yleisöä avoimemmilla ja kilpaillummilla markkinoilla Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tukea olisi kasvatettava, jotta voidaan puuttua markkinoiden hiljattaiseen kehitykseen ja etenkin globaalien jakelualustojen vahvempaan asemaan verrattuna kansallisiin lähetystoiminnan harjoittajiin, jotka ovat perinteisesti investoineet eurooppalaisten teosten tuotantoon.

  (9)  Unionin toimia tarvitaan audiovisuaalialalla unionin digitaalisia sisämarkkinoita koskevan politiikan yhteyteen. Tämä koskee erityisesti tekijänoikeuspuitteiden nykyaikaistamista ja lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden verkkolähetyksiä koskevaa asetusehdotusta16 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2018/180817. Niillä pyritään vahvistamaan Euroopan audiovisuaalialan toimijoiden valmiuksia luoda, rahoittaa, tuottaa ja levittää eri formaateissa ja eri viestintävälineissä (kuten TV:ssä, elokuvissa tai tilausvideopalvelussa) teoksia, jotka houkuttelevat yleisöä avoimemmilla ja kilpaillummilla markkinoilla Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tukea olisi kasvatettava, jotta voidaan puuttua markkinoiden hiljattaiseen kehitykseen ja etenkin globaalien jakelualustojen vahvempaan asemaan verrattuna kansallisiin lähetystoiminnan harjoittajiin, jotka ovat perinteisesti investoineet eurooppalaisten teosten tuotantoon.

  __________________

  __________________

  16 COM(2016) 594 final

  16 COM(2016) 594 final

  17 COM(2016) 287 final.

  17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1808, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (EUVL L 303, 28.11.2018, s. 69).

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvat erityistoimet, kuten Euroopan kulttuuriperintötunnus, Euroopan kulttuuriperintöpäivät, eurooppalaiset palkinnot nyky-, rock- ja pop-musiikin, kirjallisuuden, kulttuuriperinnön ja arkkitehtuurin alalla sekä Euroopan kulttuuripääkaupungit, ovat saavuttaneet suoraan miljoonia eurooppalaisia ja osoittaneet eurooppalaisen kulttuuripolitiikan sosiaaliset ja taloudelliset edut, minkä vuoksi niitä olisi jatkettava ja mahdollisuuksien mukaan laajennettava.

  (10)  Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvat erityistoimet, kuten Euroopan kulttuuriperintötunnus, Euroopan kulttuuriperintöpäivät, eurooppalaiset palkinnot nyky-, rock- ja pop-musiikin, kirjallisuuden, kulttuuriperinnön ja arkkitehtuurin alalla sekä Euroopan kulttuuripääkaupungit, ovat saavuttaneet suoraan miljoonia eurooppalaisia ja osoittaneet eurooppalaisen kulttuuripolitiikan sosiaaliset ja taloudelliset edut, minkä vuoksi niitä olisi jatkettava ja mahdollisuuksien mukaan laajennettava. Ohjelmasta olisi tuettava Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden kohteiden verkostoitumistoimia.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Asetukseen (EU) N:o 1295/2013 perustuva Luova Eurooppa -ohjelma on antanut kipinän innovatiivisiin ja onnistuneisiin hankkeisiin, joissa on kehitetty hyviä toimintatapoja Euroopan valtioiden välistä luovien toimialojen ja kulttuurialan yhteistyötä varten. Tämä on puolestaan tuonut Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta paremmin yleisön saataville ja vahvistanut eurooppalaisen kulttuuripolitiikan sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Toiminnan tehostamiseksi tällaisia menestystarinoita olisi korostettava ja mahdollisuuksien mukaan levitettävä laajemmalle.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 b)  Kulttuurialan ja luovien toimialojen kaikkien tasojen toimijoiden olisi osallistuttava aktiivisesti ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen ja sen kehittämiseen. Koska kokeilu, jossa sidosryhmät osallistuivat virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2017/8641 a perustetun kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden osallistavaan hallintomalliin, osoitti tämän tehokkaaksi kulttuurin valtavirtaistamisen keinoksi, kyseistä mallia olisi hyvä soveltaa myös tähän ohjelmaan. Osallistavan hallinnon malliin olisi sisällyttävä monialainen lähestymistapa, jotta voidaan luoda synergiavaikutuksia kulttuuriin ja luovuuteen liittyvien unionin eri ohjelmien ja aloitteiden kanssa.

   

  ___________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/864, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (2018) (EUVL L 131, 20.5.2017, s. 1).

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 c)  Ohjelman erityistoimiin olisi sisällytettävä monialainen lippulaivatoimi, jolla eurooppalaista luovaa toimintaa ja kulttuurista monimuotoisuutta esiteltäisiin jäsenvaltioille ja kolmansille maille. Toimessa olisi painotettava eurooppalaisen kulttuuriin pohjautuvan luovan toiminnan erinomaisia tuloksia laajemmin kansantaloudessa monialaisen innovoinnin edistäjänä myöntämällä asiaan liittyvä erityispalkinto.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Kulttuuri on avainasemassa osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta edistävien yhteisöjen vahvistamisessa. Maahanmuuttopaineiden ympäristössä kulttuurilla on merkittävä rooli maahanmuuttajien integroimisessa: sen kautta voidaan lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta vastaanottavaan yhteiskuntaan ja kehittää hyviä suhteita maahanmuuttajien ja uusien yhteisöjen välille.

  (11)  Kulttuuri on avainasemassa osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta edistävien ja ajattelevien yhteisöjen vahvistamisessa, alueiden elvyttämisessä ja sellaisten ihmisten sosiaalisen osallisuuden edistämisessä, jotka ovat taustansa vuoksi muita heikommassa asemassa. Maahanmuuttokysymysten ja kotouttamishaasteiden kontekstissa kulttuuri on keskeisessä osassa, kun pyritään luomaan osallistavia tiloja kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamista varten, jotta he voivat tuntea kuuluvansa vastaanottavaan yhteiskuntaan, sekä kehittämään hyviä suhteita maahanmuuttajien ja uusien yhteisöjen välille.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Kulttuuri turvaa kestävyyden taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön kannalta ja vaalii sitä. Siksi sen pitäisi olla politiikan kehittämisstrategioiden keskiössä. Kulttuurin osuutta koko yhteiskunnan hyvinvointiin olisi tuotava esiin. Davosissa 22 päivänä tammikuuta 2018 annetussa julistuksessa ”Towards a high-quality Baukultur for Europe” pidettiin tarpeellisena ryhtyä toimiin uuden integroidun lähestymistavan omaksumiseksi sellaisen laadukkaan rakennetun ympäristön muokkaamiseen, joka pohjaa kulttuuriin, lujittaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, takaa ympäristön kestävyyden ja edistää koko väestön terveyttä ja hyvinvointia. Kyseisessä lähestymistavassa ei pitäisi keskittyä vain kaupunkialueisiin vaan ensi sijassa reuna-alueiden, syrjäseutujen ja maaseutualueiden yhteenliitettävyyteen. Baukultur-käsite pitää sisällään kaikki tekijät, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisten ja yhteisöjen elämänlaatuun ja hyvin konkreettisella tavalla edistävät osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja kestävyyttä.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b)  On ensisijaisen tärkeää, että kulttuuri, mukaan lukien kulttuuri- ja audiovisuaalialan hyödykkeet ja palvelut, tuodaan paremmin vammaisten henkilöiden saataville, jotta he voisivat toteuttaa itseään kaikin puolin ja osallistua aktiivisesti ja jotta voidaan edistää aidosti osallistavaa, solidaarisuuteen perustuvaa yhteiskuntaa. Ohjelman olisi siksi edistettävä ja lisättävä kulttuurielämään osallistumista kautta unionin, etenkin kun kyseessä ovat vammaiset henkilöt, taustansa vuoksi muita heikommassa asemassa olevat henkilöt sekä maaseudun ja syrjäseutujen asukkaat.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Taiteellinen vapaus on keskeisen tärkeää elinvoimaiselle kulttuurialalle ja luoville aloille, mukaan luettuna uutismedia-ala. Ohjelmalla olisi edistettävä audiovisuaalialan ja julkaisualan välistä toimintaa ja yhteistyötä, jotta saataisiin aikaan moniarvoinen mediatoimintaympäristö.

  (12)  Taiteellisen ja kulttuuri-ilmaisun vapaus, sananvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat keskeisen tärkeitä elinvoimaiselle kulttuurialalle ja luoville aloille sekä uutismedia-alalle. Ohjelmalla olisi edistettävä audiovisuaalialan ja julkaisualan välisiä vaikutuksia ja yhteistyötä, jotta voidaan edistää moniarvoista ja riippumatonta mediatoimintaympäristöä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU1 a mukaisesti. Ohjelmasta olisi tuettava uusia media-alan ammattilaisia ja edistettävä kansalaisten ja erityisesti nuorten kriittisen ajattelun kehittymistä medialukutaitoa parantamalla.

   

  __________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 a)  Taiteilijoiden ja kulttuurialan työntekijöiden liikkuvuus taitojen kehittämisen, oppimisen, kulttuuritietoisuuden, teosten yhteisen luomisen, yhteistuotantojen, taideteosten levityksen ja jakelun sekä kansainvälisille messuille, festivaaleille ja vastaaviin tapahtumiin osallistumisen muodossa on olennainen perusedellytys, jotta voidaan tiivistää unionin kulttuurialan ja luovien toimielojen yhteyksiä ja tehdä niistä vahvempia ja kestävämpiä. Tällaista liikkuvuutta rajoittavat usein oikeudellisen aseman puuttuminen, vaikeudet viisumin saannissa ja oleskeluluvan kesto, kaksinkertaisen verotuksen riski sekä sosiaaliturvan epävarmuus ja epävakaus.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 8 ja 10 artiklan mukaisesti ohjelmalla olisi kaikissa sen toimissa tuettava sukupuolten tasa-arvonäkökohtien ja syrjimättömyyttä koskevien tavoitteiden huomioon ottamista ja olisi tarpeen mukaan määritettävä asianmukaiset sukupuolten tasapuolista edustusta koskevat kriteerit.

  (13)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 8 ja 10 artiklan mukaisesti ohjelmalla olisi kaikissa sen toimissa tuettava sukupuolten tasa-arvonäkökohtien ja syrjimättömyyttä koskevien tavoitteiden huomioon ottamista ja olisi tarpeen mukaan määritettävä asianmukaiset sukupuolten tasapuolista edustusta ja monimuotoisuutta koskevat kriteerit. Ohjelmassa olisi pyrittävä varmistamaan, että ohjelmaan ja sen nojalla toteutettaviin hankkeisiin osallistuminen on mahdollista eurooppalaisen yhteiskunnan moninaisille ryhmille ja että se heijastaa tätä moninaisuutta. Ohjelman mukaisesti toteutettavia toimia olisi seurattava ja niistä olisi raportoitava, jotta varmistetaan ohjelman tuloksellisuus tältä osin ja annetaan päättäjille mahdollisuus tehdä laajempaan tietoon perustuvia päätöksiä tulevista ohjelmista.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 a)  Naiset ovat hyvin edustettuina taiteen ja kulttuurin kentällä unionissa paitsi kirjailijoina, ammattilaisina ja opettajina myös yleisönä ja yhä enemmän kulttuurin kuluttajina. Eri tutkimusten ja selvitysten – kuten elokuvaohjaajien European Women’s Audiovisual Network -verkoston tutkimuksen ja musiikkialan We Must -hankkeen – mukaan miesten ja naisten palkoissa on eroja, ja naisilla on heikommat edellytykset saada teoksensa tehtyä ja päästä päätöksentekoasemiin kulttuuri- ja taidealan tai luovien alojen laitoksissa. Siksi olisi tuotava esiin lahjakkaita naisia ja levitettävä heidän teoksiaan, jotta voidaan tukea naisten taitelijauraa.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a)  Kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta 2018 tehtyjen johtopäätösten mukaisesti ohjelman olisi lisättävä alan valmiuksia yhteistyöhön ja edunvalvontaan tukemalla kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 tuloksiin liittyviä toimia ja arvioimalla kyseisiä tuloksia. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä huomiota kulttuuriministerien neuvoston marraskuussa 2018 antamaan lausumaan ja 7 päivänä joulukuuta 2018 pidetyssä neuvoston päätöstilaisuudessa annettuihin lausumiin. Ohjelmalla olisi edistettävä Euroopan kulttuuriperinnön kestävää pitkän aikavälin säilyttämistä toteuttamalla toimia kulttuuriperinnön entistämiseen liittyvien perinteisten ammattien taitajien ja käsityöläisten tukemiseksi.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Asiaa koskevissa toimintalinjoissa ja välineissä olisi 22 päivänä heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa”19 mukaisesti hyödynnettävä paremmin Euroopan kulttuuriperinnön kestävää, pitkän aikavälin arvoa ja laadittava yhtenäisempi lähestymistapa kulttuuriperinnön säilyttämiseen, arvon lisäämiseen ja tukemiseen.

  (15)  Asiaa koskevissa toimintalinjoissa ja välineissä olisi 22 päivänä heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa” mukaisesti hyödynnettävä paremmin Euroopan historiallisen, nykyisen, aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön kestävää, pitkän aikavälin arvoa ja laadittava yhtenäisempi lähestymistapa kulttuuriperinnön säilyttämiseen, entistämiseen, mukautuvaan uudelleenkäyttöön, levittämiseen, arvon lisäämiseen ja tukemiseen tukemalla ammatillisen tietämyksen laadukasta ja koordinoitua jakamista, yhteisten tiukkojen laatuvaatimusten kehittämistä alalle ja alan ammattilaisten liikkuvuutta. Kulttuuriperintö on olennainen osa unionin yhteenkuuluvuutta, ja se lujittaa perinteiden ja innovoinnin välistä yhteyttä. Kulttuuriperinnön säilyttämisen ja taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja käsityöläisten tukemisen olisi oltava ohjelman ensisijainen tavoite.

  __________________

  __________________

  19 COM(2014) 477 final.

  19 COM(2014) 477 final.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a)  Ohjelmalla olisi lisättävä kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sitoutumista ja osallistumista kulttuuri- ja yhteiskuntaelämään, edistettävä kulttuurikasvatusta ja tuotava kulttuurin tuntemus ja kulttuuriperintö yleisesti saataville. Ohjelmalla olisi lisäksi vaalittava luovan toiminnan ja säilyttämistoimien laatua ja innovointia myös luomalla synergiavaikutuksia kulttuurin, taiteiden, tieteen, tutkimuksen ja teknologian kesken.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (16 a)  Kuten kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta 13 päivänä joulukuuta 2016 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa todetaan, kulttuurialan ja luovien toimialojen tukemisen olisi oltava monialaista. Ohjelman kaikkien hankkeiden olisi oltava integroituja, jotta voidaan tukea uusia liiketoimintamalleja ja taitoja ja toisaalta perinteistä taitotietoa sekä muuntaa luovat ja monialaiset ratkaisut taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti arvokkaiksi tuloksiksi. Unionin politiikkatoimien mahdolliset synergiavaikutukset olisi hyödynnettävä täysin, jotta voidaan käyttää tehokkaasti rahoitusta, jota on saatavissa unionin ohjelmista, kuten Horisontti Eurooppa, Verkkojen Eurooppa, Erasmus+, EaSI ja InvestEU.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti.

  (18)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Kolmansien maiden rahoitusosuuksista ohjelmaan olisi raportoitava vuosittain budjettivallan käyttäjälle.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Euroopan elokuva-akatemia on perustamisestaan lähtien rakentanut ainutlaatuista asiantuntemusta ja saavuttanut ainutlaatuisen aseman, josta käsin se voi luoda Euroopan laajuisen filmintekijöiden ja alan ammattihenkilöiden yhteisön, jotta voidaan edistää ja levittää eurooppalaisia elokuvia kansallisten rajojen yli ja saada aikaan aidosti eurooppalaisia yleisöjä. Sille olisi sen vuoksi voitava myöntää suoraa unionin tukea.

  (22)  Euroopan elokuva-akatemia on perustamisestaan lähtien osallistunut erikoisasiantuntemustaan ja ainutlaatuista asemaansa hyödyntäen Euroopan laajuisen filmintekijöiden ja alan ammattihenkilöiden yhteisön kehittämiseen, jotta voidaan edistää ja levittää eurooppalaisia elokuvia kansallisten rajojen yli ja vaikuttaa kaikenikäisistä katsojista muodostuvan kansainvälisen yleisön kehittymiseen. Sille olisi sen vuoksi voitava poikkeuksellisesti myöntää suoraa unionin tukea, joka liittyy sen Euroopan parlamentin kanssa LUX-elokuvapalkinnon järjestämiseksi tekemään yhteistyöhön. Suoran tuen ehtona olisi kuitenkin oltava erityisiä tehtäviä ja tavoitteita sisältävän yhteistyösopimuksen neuvotteleminen näiden kahden osapuolen välillä, ja suoraa tukea olisi voitava antaa vasta, kun sopimus on tehty. Tämä ei estä Euroopan elokuva-akatemiaa hakemasta rahoitusta muille aloitteille ja hankkeille ohjelman eri lohkoista.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Euroopan unionin nuoriso-orkesteri on perustamisestaan lähtien rakentanut ainutlaatuista asiantuntemusta ja edistänyt kulttuurienvälistä vuoropuhelua, keskinäistä kunnioitusta ja ymmärtämystä kulttuurin kautta. Euroopan unionin nuoriso-orkesteri on erityinen, koska se on kulttuurirajat ylittävä eurooppalainen orkesteri ja koostuu nuorista muusikoista, jotka on valittu vaativien taiteellisten kriteerien mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa vuosittain järjestettävän tiukan koe-esiintymisen perusteella. Sille olisi sen vuoksi voitava myöntää suoraa unionin tukea.

  (23)  Euroopan unionin nuoriso-orkesteri on perustamisestaan lähtien rakentanut ainutlaatuista asiantuntemusta ja edistänyt Euroopan rikasta musiikkiperintöä, musiikin saatavuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä keskinäistä kunnioitusta ja ymmärtämystä kulttuurin kautta. Se on myös vahvistanut nuorten muusikoiden ammattitaitoa ja antanut heille taitoja, joita tarvitaan uraan kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla. Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet, muun muassa komission puheenjohtajat ja Euroopan parlamentin puhemiehet eri aikoina, ovat tunnustaneet Euroopan unionin nuoriso-orkesterin panoksen. Euroopan unionin nuoriso-orkesteri on erityinen, koska se on kulttuurirajat ylittävä eurooppalainen orkesteri ja koostuu nuorista muusikoista, jotka on valittu vaativien taiteellisten kriteerien mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa vuosittain järjestettävän tiukan ja avoimen koe-esiintymisen perusteella. Sille olisi sen vuoksi voitava poikkeuksellisesti myöntää suoraa unionin tukea komission vahvistamien ja säännöllisesti arvioimien erityisten tehtävien ja tavoitteiden pohjalta. Tukea saadakseen Euroopan unionin nuoriso-orkesterin olisi lisättävä näkyvyyttään, pyrittävä saavuttamaan orkesterin muusikoiden tasapainoisempi edustus kaikista jäsenvaltiosta ja monipuolistettava tulojaan hakemalla aktiivisesti muuta rahoitustukea kuin unionin rahoitusta.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26)  Taloudellista tukea olisi käytettävä toimiin, joilla puututaan oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteisiin tai optimaalista heikompiin investointitilanteisiin, eikä toimien pitäisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimilla olisi saatava aikaan selvä Euroopan tason lisäarvo.

  (26)  Taloudellista tukea olisi käytettävä toimiin, joilla puututaan oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteisiin tai optimaalista heikompiin investointitilanteisiin, eikä toimien pitäisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimilla olisi saatava aikaan selvä Euroopan tason lisäarvo, ja niiden olisi sovelluttava hyvin hankkeisiin, joita niillä tuetaan. Ohjelmassa olisi otettava huomioon paitsi hankkeiden taloudellinen arvo myös niiden kulttuurinen ja luova ulottuvuus sekä asianomaisten alojen erityispiirteet.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (26 a)  Asetuksella …/…[naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline]1 a ja asetuksella …/… [IPA III]1 b perustetuista ohjelmista saatavaa rahoitusta olisi myös käytettävä hankkeiden rahoittamiseen tämän ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden mukaisesti. Nämä toimet olisi toteutettava tämän asetuksen mukaisesti.

   

  __________________

   

  1 a 2018/0243(COD).

   

  1 b 2018/0247(COD).

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27)  Yksi kulttuurialan ja luovien toimialojen suurimmista haasteista on rahoituksen saaminen, jotta niillä olisi mahdollisuus kasvattaa toimintaansa, pitää yllä tai lisätä kilpailukykyään tai kansainvälistää toimintaansa. Tämän ohjelman poliittisia tavoitteita olisi käsiteltävä myös InvestEU-rahaston asianomaisen politiikanalan ikkunoihin kuuluvilla rahoitusvälineillä ja talousarviotakuulla.

  (27)  Kulttuuriala ja luovat toimialat ovat innovatiivisia, selviytymiskykyisiä ja kasvavia unionin talouden aloja, jotka tuottavat henkisestä omaisuudesta ja yksilöllisestä luovuudesta taloudellista arvoa ja kulttuuriarvoa. Näiden alojen pirstoutuneisuus ja niiden omaisuuserien aineeton luonne kuitenkin rajoittavat niiden mahdollisuuksia saada yksityistä rahoitusta. Yksi kulttuurialan ja luovien toimialojen suurimmista haasteista on parantaa mahdollisuuksiaan saada rahoitusta, mikä on välttämätöntä niiden toiminnan kasvattamisen ja kansainvälisen tason kilpailukyvyn ylläpitämisen tai lisäämisen kannalta. Tämän ohjelman poliittisia tavoitteita olisi käsiteltävä myös InvestEU-rahaston asianomaisen politiikanalan ikkunoihin kuuluvilla, erityisesti pk-yrityksille tarkoitetuilla rahoitusvälineillä ja talousarviotakuulla noudattaen toimintatapoja, jotka on kehitetty asetuksella (EU) N:o 1295/2013 perustetun kulttuurialan ja luovien alojen lainantakausvälineen puitteissa.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Kun otetaan huomioon tekninen asiantuntemus, jota vaaditaan ohjelman erityistoimiin liittyvien ehdotusten arvioimiseen, olisi säädettävä, että arviointikomiteat voivat tarpeen mukaan koostua ulkopuolisista asiantuntijoista.

  (28)  Hankkeen vaikuttavuuden, laadukkuuden ja toteutuksen tehokkuuden olisi oltava tärkeimmät hankkeen valinnassa käytettävät arviointikriteerit. Kun otetaan huomioon tekninen asiantuntemus, jota vaaditaan ohjelman erityistoimiin liittyvien ehdotusten arvioimiseen, olisi säädettävä, että arviointikomiteat voivat tarpeen mukaan koostua ulkopuolisista asiantuntijoista, joilla olisi oltava arvioitavaan soveltamisalaan liittyvä ammatillinen tausta ja alan hallintokokemusta. Tarvittaessa olisi otettava huomioon tarve varmistaa yleinen johdonmukaisuus yleisön osallistamista ja monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden kanssa.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Ohjelmaan olisi sisällyttävä realistinen ja hallinnoitavissa oleva tulosindikaattoreiden järjestelmä, joka liittyy sen toimiin ja jolla seurataan tuloksia jatkuvasti. Tämän seurannan sekä ohjelmaan ja sen toimiin liittyvien tiedotus- ja viestintätoimien olisi pohjauduttava ohjelman kolmeen lohkoon.

  (29)  Ohjelmaan olisi sisällyttävä realistinen ja hallinnoitavissa oleva määrällisten ja laadullisten tulosindikaattoreiden järjestelmä, joka liittyy sen toimiin ja jolla seurataan tuloksia jatkuvasti, ottaen huomioon taide- ja kulttuurialan sekä luovien toimialojen itseisarvo. Tällaiset tulosindikaattorit olisi kehitettävä sidosryhmien kanssa. Tämän seurannan sekä ohjelmaan ja sen toimiin liittyvien tiedotus- ja viestintätoimien olisi pohjauduttava ohjelman kolmeen lohkoon. Lohkoissa olisi otettava huomioon yksi tai useampi määrällinen ja laadullinen indikaattori. Indikaattoreita olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisesti.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (29 a)  Koska tietojen löytäminen, analysointi ja mukauttaminen, kulttuuripoliittisten toimien vaikutuksen mittaaminen ja indikaattoreiden määrittäminen on monimutkaista ja vaikeaa, komission olisi tiivistettävä yksiköidensä, kuten yhteisen tutkimuskeskuksen ja Eurostatin, yhteistyötä, jotta kerättäisiin asianmukaisia tilastotietoja. Komission olisi tehtävä yhteistyötä unionin huippuosaamiskeskusten, kansallisten tilastolaitosten ja Euroopan kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla merkityksellisten organisaatioiden kanssa sekä oltava yhteistoiminnassa Euroopan neuvoston, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Unescon kanssa.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32)  Tämän asetuksen mukaisen rahoituksen muodot ja toteutusmenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertakorvausten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

  (32)  Tämän asetuksen mukaisen rahoituksen muodot ja toteutusmenetelmät olisi valittava käyttäen perusteena hankkeen toteuttajan kykyä saavuttaa toimien erityistavoitteet ja tuottaa tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti hankkeen toteuttajan ja itse hankkeen koko, tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertakorvausten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (33 a)  Jotta unionin rahastojen ja suoraan hallinnoitavien välineiden välillä saataisiin aikaan mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia, olisi helpotettava tuen myöntämistä toimiin, jotka ovat jo saaneet huippuosaamismerkin.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34)  Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU28 94 artiklan nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa.

  (34)  Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU28 94 artiklan nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Kyseisten maiden tai alueiden syrjäisyydestä johtuvat rajoitteet olisi otettava huomioon ohjelmaa toteutettaessa ja niiden käytännön osallistumista ohjelmaan olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

  __________________

  __________________

  28 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

  28 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (34 a)  SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisesti olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla lisätään syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin. Näiden alueiden taiteilijoiden ja heidän teostensa liikkuvuutta olisi edistettävä vaihto-ohjelmilla ja näillä alueilla, niiden naapurimaissa ja kolmansissa maissa asuvien ihmisten ja toimivien organisaatioiden välistä yhteistyötä olisi edistettävä. Näin ihmiset voisivat hyötyä yhtäläisesti kulttuurialan ja luovien toimialojen tarjoamista kilpailueduista, etenkin talouskasvusta ja työllisyysvaikutuksista. Tällaisia toimenpiteitä olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 36 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (36)  Ohjelman jouhevan toteuttamisen varmistamiseksi avustuksensaajalle ennen avustushakemuksen jättämistä aiheutuneita kustannuksia, erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä kustannuksia, voidaan pitää avustuskelpoisina, kunhan ne liittyvät suoraan tuettujen toimien toteutukseen.

  (36)  Jotta voidaan varmistaa ohjelmasta annettavan rahoituksen jatkuvuus ja paikata avustuksensaajien yhä useammin kohtaama rahoitusvaje, avustuksensaajalle ennen avustushakemuksen jättämistä aiheutuneita kustannuksia, erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä kustannuksia, olisi pidettävä avustuskelpoisina, kunhan ne liittyvät suoraan tuettujen toimien toteutukseen.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 38 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (38)   Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa työohjelman hyväksymistä varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. On tarpeen varmistaa edeltävän ohjelman asianmukainen saattaminen päätökseen, erityisesti monivuotisten hallinnointijärjestelyjen, esimerkiksi teknisen ja hallinnollisen avun rahoituksen, jatkuminen. Teknisellä ja hallinnollisella avulla olisi tarvittaessa varmistettava [1 päivästä tammikuuta 2021] alkaen niiden toimien hallinto, joita ei ole edellisen ohjelman puitteissa [31 päivään joulukuuta 2020] mennessä vielä saatettu loppuun.

  (38)   Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti työohjelmien hyväksymiseksi. On tarpeen varmistaa edeltävän ohjelman asianmukainen saattaminen päätökseen, erityisesti monivuotisten hallinnointijärjestelyjen, esimerkiksi teknisen ja hallinnollisen avun rahoituksen, jatkuminen. Teknisellä ja hallinnollisella avulla olisi tarvittaessa varmistettava [1 päivästä tammikuuta 2021] alkaen niiden toimien hallinto, joita ei ole edellisen ohjelman puitteissa [31 päivään joulukuuta 2020] mennessä vielä saatettu loppuun.

  ___________________________

   

    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

   

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (38 a)  Jotta voidaan taata ohjelman tehokas ja vaikuttava toteutus, komission olisi varmistettava, ettei hakijoille aiheuteta tarpeetonta byrokratiaa hakemusvaiheessa eikä hakemusten käsittelyvaiheessa.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 38 b kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (38 b)Kulttuurialan ja luovien toimialojen erityispiirteiden vuoksi erityistä huomiota olisi kiinnitettävä pienimuotoisiin hankkeisiin ja niistä saatavaan lisäarvoon.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  ’kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla’ kaikkia aloja, joiden toiminta perustuu kulttuuriarvoihin tai taiteelliseen ja muuhun yksilölliseen ja kollektiiviseen luovaan ilmaisuun. Tällaiseen toimintaan voi sisältyä sellaisten tavaroiden ja palvelujen kehittäminen, luominen, tuotanto, levittäminen ja säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-ilmaisuja taikka taiteellista tai muuta luovaa ilmaisua, sekä tähän liittyvä toiminta, kuten koulutus tai johtaminen. Niillä on potentiaalia synnyttää innovointia ja työpaikkoja, erityisesti henkiseen omaisuuteen liittyen. Näihin aloihin kuuluvat arkkitehtuuri, arkistot, kirjastot ja museot, taidekäsityö, audiovisuaaliala (mukaan lukien elokuva, televisio, videopelit ja multimedia), aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, muotoilu (mukaan luettuna muotisuunnittelu), festivaalit, musiikki, kirjallisuus, esittävät taiteet, kirjat ja julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet;

  (2)  ’kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla’ kaikkia aloja, joiden toiminta perustuu kulttuuriarvoihin tai taiteelliseen ja muuhun yksilölliseen ja kollektiiviseen luovaan ilmaisuun tai käytäntöön, riippumatta siitä, onko toiminta markkinasuuntautunutta vai ei. Tällaiseen toimintaan voi sisältyä sellaisten käytäntöjen, tavaroiden ja palvelujen kehittäminen, luominen, tuotanto, levittäminen ja säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-ilmaisuja taikka taiteellista tai muuta luovaa ilmaisua, sekä tähän liittyvä toiminta, kuten koulutus tai johtaminen. Monilla niistä on potentiaalia synnyttää innovointia ja työpaikkoja, erityisesti henkiseen omaisuuteen liittyen. Näihin aloihin kuuluvat arkkitehtuuri, arkistot, kirjastot ja museot, taidekäsityö, audiovisuaaliala (mukaan lukien elokuva, televisio, videopelit ja multimedia), aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, musiikki, kirjallisuus, esittävät taiteet, kirjat ja julkaisutoiminta, radio, kuvataiteet, festivaalit ja muotoilu, myös muotisuunnittelu;

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-a)  edistetään kulttuurin itseisarvon tunnustamista ja tunnetuksi tekemistä, suojataan ja edistetään Euroopan kulttuurin ja luovan toiminnan laatua henkilökohtaisen kehityksen, koulutuksen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, ilmaisun- ja mielipiteenvapauden ja taiteen vapauden erityisenä ulottuvuutena sekä lujitetaan ja kehitetään demokratiaa, kriittistä ajattelua, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kansalaisuutta moniarvoisen median ja kulttuurimaiseman lähteinä;

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  edistetään kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä koskevaa eurooppalaista yhteistyötä;

  (a)  edistetään kulttuurista, taiteellista ja kielellistä monimuotoisuutta koskevaa eurooppalaista yhteistyötä, myös vahvistamalla taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden roolia, kehittämällä Euroopan kulttuurin ja taiteen tuotannon laatua ja kohentamalla yhteistä eurooppalaista aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä;

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  parannetaan kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukykyä, erityisesti audiovisuaalialalla.

  (b)  edistetään kaikkien kulttuurialojen ja luovien toimialojen kilpailukykyä ja lisätään niiden taloudellista painoarvoa, erityisesti audiovisuaalialalla, luomalla näiden alojen työpaikkoja ja kehittämällä niiden innovointi- ja luomiskykyä.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  vahvistetaan Euroopan tason yhteistyön taloudellista, sosiaalista ja ulkoista ulottuvuutta Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja edistämiseksi ja vahvistetaan Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukykyä ja kansainvälisiä kulttuurisuhteita;

  (a)  vahvistetaan Euroopan tason yhteistyön taloudellista, taiteellista, kulttuurista, sosiaalista ja ulkoista ulottuvuutta Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden ja aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja edistämiseksi, vahvistetaan Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukykyä ja innovointia ja tiivistetään kansainvälisiä kulttuurisuhteita;

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (a a)  tehdään kulttuurialaa ja luovia toimialoja, myös audiovisuaalialaa, tunnetuksi ja tuetaan taiteilijoita, toimijoita ja käsityöläisiä sekä yleisön osallistumista kiinnittäen erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvoon ja aliedustettuihin ryhmiin;

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  edistetään Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä ja skaalattavuutta;

  (b)  edistetään Euroopan audiovisuaalialan, erityisesti kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-yritysten, riippumattomien tuotantoyhtiöiden ja organisaatioiden, kilpailukykyä, innovointia ja skaalattavuutta ja edistetään Euroopan audiovisuaalialan toimintojen laatua kestävästi ja soveltaen tasapainoista, eri alat ja maantieteelliset alueet kattavaa lähestymistapaa;

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  edistetään poliittista yhteistyötä ja innovatiivisia toimia, joilla tuetaan ohjelman kaikkia lohkoja, mukaan luettuna monimuotoisen ja moniarvoisen mediaympäristön, medialukutaidon ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen.

  (c)  edistetään poliittista yhteistyötä ja innovatiivisia toimia, myös uusia liiketoiminta- ja hallintomalleja ja luovia ratkaisuja, joilla tuetaan ohjelman kaikkia lohkoja ja kaikkia kulttuurialoja ja luovia toimialoja, sekä turvataan taiteellisen ilmaisun vapaus ja monimuotoisen, riippumattoman ja moniarvoisen kulttuuri- ja mediaympäristön, medialukutaidon, digitaalisten taitojen, kulttuuri- ja taidekasvatuksen, sukupuolten tasa-arvon, aktiivisen kansalaisuuden, kulttuurienvälisen vuoropuhelun, selviytymiskyvyn ja sosiaalisen osallisuuden, etenkin vammaisten henkilöiden osallisuuden, edistäminen, myös parantamalla kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen saatavuutta;

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a)  edistetään taiteilijoiden sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoiden liikkuvuutta ja heidän teostensa levitystä;

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c b)  tarjotaan kulttuurialalle ja luoville toimialoille tietoja, analyysejä ja sopiva valikoima laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita ja kehitetään yhtenäinen arviointi- ja vaikutustenarviointijärjestelmä, myös monialaisia arviointeja varten.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  ”Monialainen lohko”, joka kattaa kaikkia kulttuurialoja ja luovia toimialoja risteävät toimet.

  (c)  ”Monialainen lohko”, joka kattaa kaikkia kulttuurialoja ja luovia toimialoja, uutismedia-ala mukaan lukien, risteävät toimet.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  3 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a artikla

   

  Euroopan tason lisäarvo

   

  Ohjelmassa tunnustetaan kulttuurin ja luovan toiminnan itseisarvo ja taloudellinen arvo ja kunnioitetaan unionin arvojen ja toimien laatua ja moninaisuutta.

   

  Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia ja toimintaa, jotka saattavat tuottaa Euroopan tason lisäarvoa ja jotka edistävät 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista.

   

  Ohjelman toimien ja toiminnan Euroopan tason lisäarvo varmistetaan esimerkiksi seuraavin tavoin:

   

  (a) toimilla ja toiminnalla, jotka ovat luonteeltaan rajatylittäviä, täydennetään alueellisia, kansallisia, kansainvälisiä ja muita unionin ohjelmia ja toimintalinjoja sekä vaikutetaan myönteisesti kulttuurin yleiseen saatavuuteen ja kansalaisten aktiiviseen osallistumiseen, koulutukseen, sosiaaliseen osallisuuteen ja kulttuurienväliseen vuoropuheluun;

   

  (b) kehitetään ja edistetään kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoiden, kuten taiteilijoiden, audiovisuaalialan ammattilaisten, kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatioiden ja pk‑yritysten sekä audiovisuaalialan toimijoiden, rajatylittävää ja kansainvälistä yhteistyötä, jolla pyritään vastaamaan globaaleihin haasteisiin, etenkin digitalisaatioon, entistä kattavammin, nopeammin, tehokkaammin ja pitkällä aikavälillä;

   

  (c) hyödynnetään mittakaavaetuja ja unionin tuen synnyttämää kasvua ja työllisyysvaikutusta lisärahoitusta tuovan vipuvaikutuksen luomiseksi;

   

  (d) varmistetaan entistä tasapuolisemmat toimintaedellytykset kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla ottamalla huomioon eri maiden erityispiirteet, mukaan lukien maat tai alueet, joiden tilanne on maantieteellisesti tai kielellisesti erikoinen, kuten SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tunnustetut syrjäisimmät alueet ja SEUT-sopimuksen liitteessä II luetellut, jonkin jäsenvaltion alaisuuteen kuuluvat merentakaiset maat ja alueet;

   

  (e) tehdään tunnetuksi eurooppalaisten yhteisistä juurista ja moninaisuudesta kertovaa narratiivia.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-a)  edistetään taiteellista ilmaisua ja luovaa toimintaa;

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-a a)  tuetaan lahjakkuuksia, osaamista ja taitoja ja edistetään yhteistyötä ja innovointia kautta koko kulttuurialan ja luovien toimialojen ketjun, kulttuuriperintö mukaan lukien;

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  vahvistetaan eurooppalaisten kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoiden ja teosten rajatylittävää ulottuvuutta ja levitystä;

  (a)  vahvistetaan eurooppalaisten kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoiden ja heidän teostensa rajatylittävää ulottuvuutta, levitystä ja näkyvyyttä, myös residenssiohjelmien, kiertueiden, tapahtumien, työpajojen, näyttelyjen ja festivaalien avulla, sekä helpotetaan hyvien toimintatapojen vaihtoa ja kehitetään ammatillisia valmiuksia;

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  lisätään osallistumista kulttuuritoimintaan kaikkialla Euroopassa;

  (b)  lisätään kulttuurin saatavuutta, osallistumista kulttuuritoimintaan, kulttuuritietoisuutta sekä yleisön osallistumista kaikkialla Euroopassa, etenkin kun kyseessä ovat vammaiset henkilöt ja taustansa vuoksi muita heikommassa asemassa olevat henkilöt;

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  edistetään yhteiskunnan selviytymiskykyä ja sosiaalista osallisuutta kulttuurin ja kulttuuriperinnön kautta;

  (c)  edistetään yhteiskunnan selviytymiskykyä ja lisätään sosiaalista osallisuutta, kulttuurienvälistä ja demokraattista vuoropuhelua ja kulttuurivaihtoa taiteiden, kulttuurin ja kulttuuriperinnön kautta;

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  vahvistetaan Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen kapasiteettia menestyä ja luoda työpaikkoja ja kasvua;

  (d)  vahvistetaan Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen kapasiteettia menestyä ja innovoida, luoda taideteoksia, luoda ja kehittää avaintaitoja, tietämystä ja taitoja, uudenlaista taiteellista toimintaa ja kestäviä työpaikkoja ja kasvua sekä edistää paikallista ja alueellista kehitystä;

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (d a)  kehitetään kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla toimivien henkilöiden ammatillisia valmiuksia ja vaikutusmahdollisuuksia asianmukaisin toimenpitein;

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e)  lujitetaan eurooppalaista identiteettiä ja arvoja kulttuuritietoisuudella, taidekasvatuksella ja kulttuuriin pohjautuvalla luovuudella koulutuksessa;

  (e)  lujitetaan eurooppalaista identiteettiä, aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja demokraattisia arvoja edistämällä kulttuuritietoisuutta, kulttuuriperintöä, kulttuuri-ilmaisua, kriittistä ajattelua, taiteellista ilmaisua, luovan työn tekijöiden näkyvyyttä ja arvostusta, taidekasvatusta ja kulttuuriin pohjautuvaa luovuutta elinikäisessä virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisessa;

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (f)  edistetään Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen kansainvälisten valmiuksien kehittämistä, jotta ne voivat toimia kansainvälisesti;

  (f)  edistetään Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen, ruohonjuuritason organisaatiot ja mikro-organisaatiot mukaan lukien, kansainvälisten valmiuksien kehittämistä, jotta ne voivat toimia kansainvälisesti;

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (g)  edistetään kansainvälisiin suhteisiin liittyvää unionin globaalia strategiaa kulttuuridiplomatian kautta.

  (g)  edistetään kansainvälisiin kulttuurisuhteisiin liittyvää unionin globaalia strategiaa ja pyritään varmistamaan strategian pitkän aikavälin vaikutus soveltamalla lähestymistapaa, joka perustuu ihmisten välisiin yhteyksiin sekä kulttuuriverkostojen, kansalaisyhteiskunnan ja ruohonjuuritason organisaatioiden osallistumiseen.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Musiikkialan on oltava keskeisellä sijalla Kulttuuri-lohkon erityistoimissa sekä rahoituksen jakautumisen että toimien kohdentamisen suhteen. Musiikkialan kilpailukykyä on lisättävä ja alan erityishaasteita ratkaistava räätälöityjen ehdotuspyyntöjen ja välineiden avulla.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  tuetaan lahjakkuutta ja osaamista ja edistetään yhteistyötä ja innovointia eurooppalaisten audiovisuaalialan teosten luomisessa ja tuotannossa;

  (a)  tuetaan lahjakkuutta, osaamista, taitoja ja digitaaliteknologian käyttöä ja edistetään yhteistyötä, liikkuvuutta ja innovointia eurooppalaisten audiovisuaalialan teosten luomisessa ja tuotannossa, myös yli rajojen;

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  vahvistetaan teatteri- ja verkkolevitystä ja tarjotaan eurooppalaisia audiovisuaalisia teoksia laajemmin saataville valtioiden rajojen yli, myös hyödyntämällä innovatiivisia liiketoimintamalleja ja uutta teknologiaa;

  (b)  vahvistetaan eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten rajatylittävää ja kansainvälistä levitystä ja verkossa ja muualla tapahtuvaa jakelua, etenkin elokuvateatterilevitystä, uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä;

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a)  parannetaan unionin audiovisuaalisten teosten kansainvälistä saatavuutta, etenkin mainonnan, tapahtumien, elokuvakasvatustoimien ja festivaalien avulla;

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b b)  vahvistetaan audiovisuaalista perintöä ja helpotetaan tutustumista audiovisuaalisiin arkistoihin ja kirjastoihin sekä tuetaan ja edistetään niitä opetuksessa, muistivarantona ja uudelleenkäytön ja uusien liikeideoiden lähteenä, myös viimeisintä digitaaliteknologiaa hyödyntäen;

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  markkinoidaan eurooppalaisia audiovisuaalialan teoksia ja tuetaan yleisöpohjan laajentamista Euroopassa ja sen ulkopuolella.

  (c)  markkinoidaan eurooppalaisia audiovisuaalialan teoksia ja tuetaan kaikenikäisten yleisöjen, etenkin nuorten ja vammaisten henkilöiden, osallistumista, jotta voidaan lisätä audiovisuaalisten teosten aktiivista ja laillista käyttöä Euroopassa ja sen ulkopuolella ja käyttäjien niistä tuottaman sisällön jakamista, myös edistämällä elokuvakasvatusta ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta.

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Näitä painopisteitä käsitellään tukemalla eurooppalaisten teosten luomista, edistämistä, saatavuutta ja levitystä tarjoamalla mahdollisuus saavuttaa suuremmat yleisömäärät Euroopan sisällä ja sen ulkopuolella. Näin mukaudutaan uuteen markkinakehitykseen ja noudatetaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä.

  Näitä painopisteitä käsitellään tukemalla eurooppalaisten teosten luomista, edistämistä, saatavuutta ja levitystä esittelemällä eurooppalaisia arvoja ja yhteistä eurooppalaista identiteettiä ja tarjoamalla mahdollisuus saavuttaa suuremmat yleisömäärät kaikenikäisten katsojien keskuudessa Euroopan sisällä ja sen ulkopuolella. Näin mukaudutaan uuteen markkinakehitykseen ja noudatetaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä.

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  tuetaan alojen välistä kansainvälistä poliittista yhteistyötä, mukaan luettuna kulttuurin rooli sosiaalisessa osallisuudessa, ja edistetään tietämystä ohjelmasta ja tuetaan tulosten siirrettävyyttä;

  (a)  tuetaan alojen välistä kansainvälistä poliittista yhteistyötä, jossa muun muassa edistetään kulttuurin roolia sosiaalisessa osallisuudessa, etenkin vammaisten henkilöiden osalta, ja lujitetaan demokratiaa sekä edistetään tietämystä ohjelmasta ja tuetaan tulosten siirrettävyyttä ohjelman näkyvyyden lisäämiseksi;

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  edistetään innovatiivisten toimintamallien soveltamista sisällön luomiseen, saatavuuteen, levitykseen ja markkinointiin kaikilla kulttuurialoilla ja luovilla toimialoilla;

  (b)  edistetään innovatiivisten toimintamallien soveltamista taiteellisen sisällön luomiseen ja taiteen tutkimukseen, saatavuuteen, levitykseen ja markkinointiin tekijänoikeussuojaa kunnioittaen kaikilla kulttuurialoilla ja luovilla toimialoilla ottaen huomioon sekä markkinanäkökohdat että muut näkökohdat;

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  edistetään monialaisia toimia, jotka kattavat useita aloja ja joilla pyritään sopeutumaan media-alaan kohdistuviin rakenteellisiin muutoksiin, myös vahvistamalla vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä, korkealaatuista journalismia ja medialukutaitoa;

  (c)  edistetään monialaisia toimia, jotka kattavat useita aloja ja joilla pyritään sopeutumaan media-alaan kohdistuviin rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin, myös vahvistamalla vapaata, monimuotoista ja moniarvoista media-, taide- ja kulttuuriympäristöä, journalismin ammattietiikkaa, kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa, etenkin nuorten keskuudessa, auttamalla omaksumaan median uudet välineet ja formaatit ja ehkäisemällä disinformaation leviämistä;

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  perustetaan ja tuetaan ohjelmayhteyspisteitä edistämään ohjelmaa omissa maissaan ja rajatylittävää yhteistyötä kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla.

  (d)  perustetaan ohjelmaan osallistuviin maihin ohjelmayhteyspisteitä ja tuetaan niiden aktiivista osallistumista ohjelman edistämiseen omassa maassaan tasapuolisesti ja -painoisesti, myös kentällä toteutettavin verkostoitumistoimin, tuetaan hakijoita ohjelmaan liittyvissä asioissa ja annetaan perustietoa muiden unionin rahoittamien ohjelmien tarjoamista tukimahdollisuuksista ja kannustetaan rajatylittävään yhteistyöhön ja hyvien toimintatapojen vaihtoon kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla.

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 1 850 000 000 euroa käypinä hintoina.

  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 2 806 000 000 euroa kiinteinä hintoina.

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  enintään 609 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Kulttuuri-lohko);

  –  vähintään 33 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Kulttuuri-lohko);

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  enintään 1 081 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Media-lohko);

  –  vähintään 58 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Media-lohko);

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  enintään 160 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (monialainen lohko).

  –  enintään 9 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (monialainen lohko) niin, että varmistetaan kullekin kansalliselle Luova Eurooppa -yhteyspisteelle vähintään asetuksessa (EU) N:o 1295/2013 säädetyn tasoiset määrärahat.

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Edellä 1 kohdassa esitettyjen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä varten voidaan asettaa käyttöön lisärahoitusosuus ulkoisen rahoituksen välineistä [naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III)] tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen ja hallinnoitavien toimien tukemiseksi. Osuus rahoitetaan kyseisten välineiden perustamisesta annettujen asetusten mukaisesti.

  3.  Edellä 1 kohdassa esitettyjen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä varten voidaan asettaa käyttöön lisärahoitusosuus ulkoisen rahoituksen välineistä [naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III)] tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen ja hallinnoitavien toimien tukemiseksi. Osuus rahoitetaan kyseisten välineiden perustamisesta annettujen asetusten mukaisesti, ja siitä sekä kolmansien maiden rahoitusosuuksista ohjelmaan raportoidaan vuosittain budjettivallan käyttäjälle.

  Tarkistus    85

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Kolmannet maat voivat osallistua ohjelman hallintorakenteisiin ja sidosryhmäfoorumeihin tiedonvaihdon helpottamiseksi.

  Tarkistus    86

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Sopimusten tekemistä ohjelmaan tämän asetuksen mukaisesti assosioituneiden kolmansien maiden kanssa helpotetaan asetuksen (EU) N:o 1295/2013 menettelyjä nopeammilla menettelyillä. Sopimusten tekemistä uusien maiden kanssa on edistettävä aktiivisesti.

  Perustelu

  On tärkeää varmistaa mainittujen kolmansien maiden osallistuminen heti ohjelman alusta alkaen, jotta voidaan taata sen kansainvälinen ulottuvuus.

  Tarkistus    87

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivat kansainväliset organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan varainhoitoasetuksen mukaisesti.

  1.  Ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivat kansainväliset organisaatiot, kuten Unesco, Euroopan neuvosto – paremmin jäsennetyllä yhteistyöllä kulttuurireittien ja Eurimages-rahaston kanssa – EUIPO:n seurantakeskus, Maailman henkisen omaisuuden järjestö ja OECD, voivat osallistua ohjelmaan yhteisten rahoitusosuuksien pohjalta ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja varainhoitoasetuksen mukaisesti.

  Tarkistus    88

  Ehdotus asetukseksi

  9 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  9 a artikla

   

  Tietojen kerääminen kulttuurialasta ja luovista toimialoista

   

  Komissio tiivistää yksiköidensä, kuten yhteisen tutkimuskeskuksen ja Eurostatin, yhteistyötä asianmukaisten tilastotietojen keräämiseksi, jotta voidaan mitata ja analysoida kulttuuripoliittisten toimien vaikutusta. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä unionin huippuosaamiskeskusten ja kansallisten tilastolaitosten kanssa ja on yhteistoiminnassa Euroopan neuvoston, OECD:n ja Unescon kanssa. Näin se auttaa osaltaan saavuttamaan Kulttuuri-lohkon tavoitteet ja seuraa tiiviisti kulttuuripolitiikan kehitystä sekä ottaa sidosryhmät varhaisessa vaiheessa mukaan eri aloille yhteisten tai toiminta-alakohtaisten indikaattorien kehittämiseen ja mukauttamiseen. Komissio antaa näistä toimista säännöllisesti kertomuksen Euroopan parlamentille.

  Tarkistus    89

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Tämän ohjelman mukaiset rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti.

  3.  Tämän ohjelman mukaiset rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan varainhoitoasetuksen X osaston ja [InvestEU-asetuksessa] säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Luova Eurooppa -ohjelmassa perustetun asiaan liittyvän takausvälineen käyttö jatkuu [InvestEU-asetuksen] mukaisesti, ja siinä otetaan huomioon täytäntöönpanokäytännöt, jotka on kehitetty asetuksella (EU) N:o 1295/2013 perustetun kulttuurialan ja luovien alojen lainantakausvälineen puitteissa.

  Tarkistus    90

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Riski, joka liittyy varojen perintään takaisin tuensaajilta, voidaan kattaa keskinäiseen vakuutusjärjestelmään suoritettavilla maksuilla, jotka katsotaan varainhoitoasetuksessa tarkoitetuksi riittäväksi vakuudeksi. Asetuksen XXX [takuurahastosta annetun asetuksen seuraaja] [X artiklan] säännöksiä sovelletaan.

  4.  Riski, joka liittyy varojen perintään takaisin tuensaajilta, voidaan kattaa keskinäiseen vakuutusjärjestelmään suoritettavilla maksuilla, jotka katsotaan varainhoitoasetuksessa tarkoitetuksi riittäväksi vakuudeksi. Sovelletaan asetuksen XXX [takuurahastosta annetun asetuksen seuraaja] [X artiklan] säännöksiä, jotka perustuvat jo kehitettyihin täytäntöönpanokäytäntöihin ja joissa otetaan huomioon nämä käytännöt.

  Tarkistus    91

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämiseksi asetuksella …/… [naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline] ja asetuksella …/… [IPA III] perustettujen ohjelmien on osallistuttava tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimien rahoittamiseen. Tätä asetusta sovelletaan kyseisten ohjelmien käyttöön ja samalla varmistetaan yhdenmukaisuus niitä koskevien asetusten kanssa.

  Tarkistus    92

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

  1.  Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetuilla vuotuisilla työohjelmilla. Ennen työohjelmien hyväksymistä kuullaan eri sidosryhmiä, jotta suunnitellut toimet tukisivat asianomaisia aloja mahdollisimman hyvin. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä, joka ei kuitenkaan korvaa avustusten muodossa myönnettävää suoraa rahoitusta.

   

  Ohjelman yleistavoitteet ja erityistavoitteet sekä vastaavat poliittiset painopisteet ja toimet samoin kuin kullekin toimelle osoitetut määrärahat esitetään yksityiskohtaisesti vuosittaisessa työohjelmassa. Vuotuisessa työohjelmassa on myös oltava alustava toteutusaikataulu.

  Tarkistus    93

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio hyväksyy työohjelman täytäntöönpanosäädöksellä.

  2.  Komissio antaa 19 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi hyväksymällä vuotuiset työohjelmat.

  Perustelu

  Tarkistuksella selvennetään, että vuotuinen työohjelma on tärkeä talousarvion tosiasiallisten painopisteiden määrittämisen kannalta.

  Tarkistus    94

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Ehdotuspyynnöissä voidaan ottaa huomioon tarve varmistaa riittävä tuki Kulttuuri-lohkon pienimuotoisille hankkeille toteuttamalla toimenpiteitä, joihin voi sisältyä korkeampi yhteisrahoitusosuus.

  Tarkistus    95

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b.  Avustukset myönnetään ottaen huomioon hankkeen seuraavat ominaisuudet:

   

  (a)  laatu;

   

  (b)  vaikutus;

   

  (c)  toteutuksen laatu ja tehokkuus.

  Tarkistus    96

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Arviointikomitea voi koostua ulkopuolisista asiantuntijoista.

  2.  Arviointikomitea voi koostua ulkopuolisista asiantuntijoista. Sen kokoontuessa jäsenet voivat olla läsnä fyysisesti tai osallistua etäyhteyden välityksellä.

   

  Asiantuntijoilla on oltava arvioitavaan alaan liittyvä ammatillinen tausta. Arviointikomitea voi pyytää lausunnon sen maan asiantuntijoilta, josta hakemus on esitetty.

  Tarkistus    97

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen [130 artiklan 2 kohdassa] säädetään ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa avustuksen saajalle ennen avustushakemuksen jättämistä aiheutuneita kustannuksia voidaan pitää avustuskelpoisina, kunhan ne liittyvät suoraan tuettujen toimien toteutukseen.

  3.  Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen [130 artiklan 2 kohdassa] säädetään ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa avustuksen saajalle ennen avustushakemuksen jättämistä aiheutuneita kustannuksia on pidettävä avustuskelpoisina, kunhan ne liittyvät suoraan tuettujen toimien toteutukseen.

  Tarkistus    98

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 5 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Seuraaville yhteisöille voidaan myöntää avustuksia ilman ehdotuspyyntöä:

  5.  Seuraaville yhteisöille voidaan poikkeuksellisesti myöntää avustuksia ilman ehdotuspyyntöä komission määrittämien ja säännöllisesti arvioimien erityisten tehtävien ja tavoitteiden pohjalta ohjelman tavoitteiden mukaisesti:

  Tarkistus    99

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 5 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Euroopan elokuva-akatemia;

  (a)  Euroopan elokuva-akatemialle, kun on kyse sen Euroopan parlamentin kanssa LUX-elokuvapalkinnon järjestämiseksi tekemästä yhteistyöstä ja kun osapuolet ovat neuvotelleet ja tehneet yhteistyösopimuksen yhteistoiminnassa Europa Cinemas -verkoston kanssa. Asiaankuuluvat määrärahat otetaan varaukseen, kunnes kyseinen yhteistyösopimus on tehty;

  Tarkistus    100

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 5 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  Euroopan unionin nuoriso-orkesteri.

  (b)  Euroopan unionin nuoriso-orkesterille sen toimintaan, mukaan lukien nuorten muusikoiden säännöllinen valitseminen kaikista jäsenvaltioista ja kouluttaminen residenssiohjelmissa, jotka tarjoavat tilaisuuden liikkuvuuteen ja esiintymiseen festivaaleilla ja kiertueilla unionin alueella ja kansainvälisellä tasolla sekä edistävät Euroopan kulttuuritarjonnan levitystä yli rajojen ja nuorten muusikoiden kansainvälistä urakehitystä ja joissa pyritään maantieteelliseen tasapainoon osanottajien keskuudessa. Euroopan unionin nuoriso-orkesterin on jatkuvasti monipuolistettava tulojaan hakemalla aktiivisesti rahoitustukea uusista lähteistä ja vähentämällä riippuvuuttaan unionin rahoituksesta. Euroopan unionin nuoriso-orkesterin toiminnan on oltava tämän ohjelman ja Kulttuuri-lohkon tavoitteiden ja painopisteiden mukaista, etenkin yleisön osallistumisen osalta.

  Tarkistus    101

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman yleisen yhdenmukaisuuden ja täydentävyyden asiaankuuluvien toimintalinjojen ja ohjelmien kanssa, erityisesti niiden, jotka liittyvät sukupuolten tasapuoliseen edustukseen, koulutukseen, nuorisoon, solidaarisuuteen, työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen, tutkimukseen ja innovointiin, elinkeinoelämään ja yrityksiin, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, ympäristöön ja ilmastotoimiin, koheesioon, alue- ja kaupunkipolitiikkaan, valtiontukeen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitystyöhön.

  Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman yleisen yhdenmukaisuuden ja täydentävyyden asiaankuuluvien toimintalinjojen ja ohjelmien kanssa, erityisesti niiden, jotka liittyvät sukupuolten tasapuoliseen edustukseen, koulutukseen, etenkin digitaaliseen koulutukseen ja medialukutaitoon, nuorisoon, solidaarisuuteen, työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen, etenkin marginaaliryhmien ja vähemmistöjen osallisuuteen, tutkimukseen ja innovointiin, myös sosiaaliseen innovointiin, elinkeinoelämään ja yrityksiin, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, ympäristöön ja ilmastotoimiin, koheesioon, alue- ja kaupunkipolitiikkaan, kestävään matkailuun, valtiontukeen, liikkuvuuteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitystyöhön, myös julkisten varojen tehokkaan käytön edistämiseksi.

   

  Komissio varmistaa, että kun [InvestEU-ohjelmassa] säädettyjä menettelyjä sovelletaan tämän ohjelman toteuttamiseksi, niissä otetaan huomioon käytännöt, joita on kehitetty asetuksella (EU) N:o 1295/2013 perustetun kulttuurialan ja luovien alojen lainantakausvälineen puitteissa.

  Tarkistus    102

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  se täyttää ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset;

  (b)  se täyttää ehdotuspyynnössä esitetyt tiukat laatuvaatimukset;

  Tarkistus    103

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Ehdotukset, joille on myönnetty huippuosaamismerkki, voivat saada rahoitusta suoraan muista ohjelmista ja asetuksella [yleisiä säännöksiä koskeva asetus – COM(2018)0375] säännellyistä rahastoista kyseisen asetuksen 67 artiklan 5 kohdan mukaisesti edellyttäen, että ehdotukset ovat yhteensopivia tämän ohjelman tavoitteiden kanssa. Komissio varmistaa, että niiden hankkeiden valinta- ja myöntämisperusteet, joille on määrä myöntää huippuosaamismerkki, ovat johdonmukaiset, selkeät ja avoimet mahdollisten avustuksensaajien kannalta.

  Tarkistus    104

  Ehdotus asetukseksi

  16 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  16 a artikla

   

  Kulttuurialan ja luovien toimialojen lainantakausväline InvestEU-ohjelmassa

   

  1.  Uudesta InvestEU-ohjelmasta myönnettävä rahoitustuki pohjaa kulttuurialan ja luovien toimialojen lainantakausvälineen tavoitteisiin ja perusteisiin alan erityispiirteet huomioon ottaen.

   

  2.  InvestEU-ohjelma

   

  (a)  tarjoaa kulttuurialan ja luovien toimialojen pk-yrityksille sekä mikro-organisaatioille ja pienille ja keskisuurille organisaatioille mahdollisuuden saada rahoitusta;

   

  (b)  myöntää takauksia mistä tahansa lainantakausvälineeseen osallistuvasta maasta peräisin oleville osallistuville rahoituksen välittäjille;

   

  (c)  tarjoaa osallistuville rahoituksen välittäjille lisäasiantuntemusta pk-yrityksiin, mikro-organisaatioihin ja pieniin ja keskisuuriin organisaatioihin sekä niiden kulttuurialan ja luovien toimialojen hankkeisiin liittyvien riskien arvioimiseksi;

   

  (d)  tarjoaa velkarahoitusta pk-yrityksille, mikro-organisaatioille ja pienille ja keskisuurille organisaatioille;

   

  (e)  tarjoaa kaikkien alueiden ja alojen pk-yrityksille, mikro-organisaatioille sekä pienille ja keskisuurille organisaatioille valmiudet koota hajautettu lainasalkku ja ehdottaa markkinointi- ja edistämissuunnitelmaa;

   

  (f)  kattaa seuraavat lainatyypit: investoinnit aineellisiin tai aineettomiin omaisuuseriin, lukuun ottamatta henkilökohtaisia vakuuksia; omistajanvaihdokset; käyttöpääoma, kuten väliaikaisrahoitus, täydennysrahoitus, kassavirta ja luottolimiitit.

  Perustelu

  Tekstiin on lisättävä viittaus kulttuurialan ja luovien toimialojen lainantakausvälineeseen sen periaatteiden ja saavutusten suojaamiseksi.

  Tarkistus    105

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Ohjelman lohkoissa sovelletaan yhteisiä laadullisia indikaattoreita. Kussakin lohkossa sovelletaan tiettyjä lohkokohtaisia indikaattoreita.

  Tarkistus    106

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jotta varmistetaan tuloksellinen arviointi, jolla mitataan ohjelman edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa, komissiolle siirretään valta antaa 19 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä seuranta- ja arviointikehystä koskevien säännösten laatimiseksi, mukaan luettuna muuttamalla liitettä III indikaattorien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi, jos se on tarpeen seurannan ja arvioinnin kannalta.

  2.  Jotta varmistetaan tuloksellinen arviointi, jolla mitataan ohjelman edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa, komissiolle siirretään valta antaa 19 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä seuranta- ja arviointikehystä koskevien säännösten laatimiseksi, mukaan luettuna muuttamalla liitettä III indikaattorien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi. Komissio antaa delegoidun säädöksen indikaattoreista viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

  Tarkistus    107

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Saatavilla olevat tiedot niiden maksusitoumus- ja maksumäärärahojen määrästä, jotka olisi tarvittu sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, joille on myönnetty huippuosaamismerkki, on ilmoitettava vuosittain kummallekin budjettivallan käyttäjälle viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona niiden kannat unionin seuraavan vuoden talousarviosta julkaistaan vuotuista talousarviomenettelyä koskevan yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

  Tarkistus    108

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

  2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024.

   

  Komissio antaa väliarviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.

   

  Komissio antaa tarvittaessa ja väliarvioinnin perusteella lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta.

  Perustelu

  On säädettävä kunnollisesta ja oikea-aikaisesta väliarvioinnista.

  Tarkistus    109

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komissio suorittaa ohjelman toteutuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

  3.  Komissio esittää ohjelman toteutuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

  Tarkistus    110

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

  1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien, etenkin mainitsemalla ohjelman nimi ja käyttämällä Media-lohkosta rahoitettujen toimien tapauksessa Media-lohkon logoa. Komissio kehittää Kulttuuri-lohkolle logon, jota on käytettävä Kulttuuri-lohkosta rahoitetuissa toimissa.

  Tarkistus    111

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Yhteistyöhankkeet;

  (a)  Rajatylittävät yhteistyöhankkeet, joissa erotetaan selvästi toisistaan pienet, keskisuuret ja suuret hankkeet ja kiinnitetään erityistä huomiota kulttuurialan mikro-organisaatioihin ja pieniin organisaatioihin;

  Tarkistus    112

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  Taiteilijoiden ja kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden liikkuvuus;

  (d)  Taiteilijoiden, käsityöläisten ja kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden liikkuvuus rajatylittävässä toiminnassaan, mukaan lukien taiteelliseen toimintaan sekä taide- ja kulttuuriteosten levitykseen liittyvien kulujen kattaminen;

  Tarkistus    113

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e)  Tuki kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatioille kansainvälisen tason toimintaa varten;

  (e)  Tuki kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatioille kansainvälisen tason toimintaa ja valmiuksien kehittämistä varten;

  Tarkistus    114

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Musiikkialan tuki: toimet, joilla edistetään monimuotoisuutta, luovuutta ja innovointia musiikkialalla, erityisesti musiikkiohjelmiston levitystä Euroopassa ja sen ulkopuolella, koulutustoimia ja yleisöpohjan laajentamista eurooppalaisen musiikkiohjelmiston osalta sekä tiedonkeruun ja analysoinnin tukemista;

  (a)  Musiikkialan tuki: toimet, joilla edistetään monimuotoisuutta, luovuutta ja innovointia musiikkialalla ja erityisesti elävän musiikin alalla, myös verkostoitumisen avulla, monenlaisten eurooppalaisten musiikkiteosten ja ‑ohjelmistojen levitystä Euroopassa ja sen ulkopuolella, koulutusta, musiikkitoimintaan osallistumista ja sen saatavuutta, yleisöpohjan laajentamista, tekijöiden, promoottorien ja taitelijoiden, etenkin nuorten ja nousevien lahjakkuuksien, näkyvyyttä ja arvostusta sekä tiedonkeruun ja analysoinnin tukemista;

  Tarkistus    115

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  Kirja- ja kustannusalan tuki: kohdennetut toimet, joilla edistetään monimuotoisuutta, luovuutta ja innovointia, erityisesti eurooppalaisen kirjallisuuden kääntämistä ja markkinointia valtioiden rajojen yli Euroopassa ja sen ulkopuolella, koulutusta ja vaihtoja alan ammattihenkilöiden, kirjailijoiden ja kääntäjien osalta sekä alan kansainvälisiä yhteistyö-, innovointi- ja kehittämishankkeita;

  (b)  Kirja- ja kustannusalan tuki: kohdennetut toimet, joilla edistetään monimuotoisuutta, luovuutta ja innovointia, erityisesti eurooppalaisen kirjallisuuden kääntämistä, muuntamista vammaisille henkilöille esteettömään muotoon ja markkinointia valtioiden rajojen yli Euroopassa ja sen ulkopuolella, myös kirjastoissa, koulutusta ja vaihtoja alan ammattihenkilöiden, kirjailijoiden ja kääntäjien osalta sekä alan kansainvälisiä yhteistyö-, innovointi- ja kehittämishankkeita;

  Tarkistus    116

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  Arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintöalan tuki: kohdennetut toimet, jotka koskevat toimijoiden liikkuvuutta, valmiuksien kehittämistä, yleisöpohjan laajentamista ja kansainvälistämistä kulttuuriperintö- ja arkkitehtuurialalla, korkealaatuisen rakennuskulttuurin edistämistä, tukea kulttuuriperinnön ja sen arvojen turvaamiselle, säilyttämiselle ja vahvistamiselle tiedotus-, verkostoitumis- ja vertaisoppimistoimien kautta;

  (c)  Kulttuuriperintö- ja arkkitehtuurialan tuki: kohdennetut toimet, jotka koskevat toimijoiden liikkuvuutta, tutkimusta, tiukkojen laatuvaatimusten asettamista, valmiuksien kehittämistä, käsityöläisten ammatillisen tietämyksen ja taitojen jakamista, yleisön osallistumista, tukea elintilojen turvaamiseen, säilyttämiseen ja elvyttämiseen, kulttuuriperinnön mukautuvaa uudelleenkäyttöä, rakennuskulttuurin (Baukultur) edistämistä, kulttuuriperinnön ja sen arvojen kestävyyttä, levittämistä, vahvistamista ja kansainvälistämistä tiedotus-, verkostoitumis- ja vertaisoppimistoimien kautta;

  Tarkistus    117

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  Muiden alojen tuki: kohdennetut toimet, joilla edistetään muotoilu- ja muotialan ja kulttuurimatkailun luovien näkökohtien kehittämistä sekä niiden markkinointia ja edustamista Euroopan unionin ulkopuolella.

  (d)  Muiden alojen tuki: kohdennetut promootiotoimet, joilla edistetään muiden alojen, muun muassa muotoilu- ja muotialan ja kestävän kulttuurimatkailun, luovien näkökohtien kehittämistä sekä niiden markkinointia ja edustamista Euroopan unionin ulkopuolella.

  Tarkistus    118

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Tuki kaikille kulttuurialoille ja luoville toimialoille alueilla, joilla niillä on yhteisiä tarpeita, kuitenkin niin, että alakohtaisia toimia voidaan kehittää tarpeen mukaan ja kun kohdennettu lähestymistapa on perusteltu tietyn osa-alueen erityispiirteiden vuoksi. Horisontaalista lähestymistapaa sovelletaan rajatylittäviin yhteistyö-, liikkuvuus- ja kansainvälistymishankkeisiin, joihin kuuluu esimerkiksi residenssiohjelmia, kiertueita, tapahtumia, live-esityksiä, näyttelyjä ja festivaaleja, sekä moninaisuuden, luovuuden ja innovoinnin edistämiseen, alan ammattilaisten koulutukseen ja henkilövaihtoon, valmiuksien kehittämiseen, verkostoitumiseen, taitoihin, yleisöpohjan laajentamiseen ja tietojen keräämiseen ja analysointiin. Alakohtaisiin toimiin osoitetaan määrärahoja oikeassa suhteessa alan ensisijaisuuteen nähden. Alakohtaisilla toimilla olisi autettava ratkaisemaan tässä liitteessä ensisijaisiksi määritettyjen alojen erityisiä haasteita olemassa olevien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien pohjalta.

  Tarkistus    119

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Erityistoimet, joilla tehdään Euroopan kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi ja vaalitaan kulttuurienvälistä vuoropuhelua:

  Erityistoimet, joilla tehdään eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi ja vaalitaan kulttuurienvälistä vuoropuhelua:

  Tarkistus    120

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  Euroopan kulttuuriperintötunnus (varmistetaan rahoitustuki Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökselle N:o 1194/2011/EU34);

  (b)  Euroopan kulttuuriperintötunnus (varmistetaan rahoitustuki Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökselle N:o 1194/2011/EU34 ja Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden kohteiden verkostolle);

  __________________

  __________________

  34 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1194/2011/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta (EUVL L 303, 22.11.2011, s. 1).

  34 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1194/2011/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta (EUVL L 303, 22.11.2011, s. 1).

  Tarkistus    121

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  EU:n kulttuuripalkinnot;

  (c)  EU:n kulttuuripalkinnot, mukaan lukien Euroopan teatteripalkinto;

  Tarkistus    122

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (d a)  toimet, joilla kannustetaan Euroopasta ja sen arvoista kertoviin monialaisiin tuotantoihin;

  Tarkistus    123

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelman 5 artiklassa tarkoitetun Media-lohkon painopisteissä on otettava huomioon maiden väliset erot audiovisuaalisen sisällöntuotannon, levityksen ja saatavuuden sekä markkinoiden koon ja erityispiirteiden osalta, ja niihin pyritään muun muassa seuraavin toimin:

  Ohjelman 5 artiklassa tarkoitetun Media-lohkon painopisteissä on otettava huomioon direktiivin 2010/13/EU vaatimukset ja maiden väliset erot audiovisuaalisen sisällöntuotannon, levityksen ja saatavuuden sekä markkinoiden koon ja erityispiirteiden osalta, ja niihin pyritään muun muassa seuraavin toimin:

  Tarkistus    124

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Audiovisuaaliteosten kehittäminen;

  (a)  Eurooppalaisten audiovisuaaliteosten kehittäminen ja erityisesti sellaisten elokuvien ja televisio-ohjelmien, kuten näytelmä- ja lyhytelokuvat, dokumentti-, lasten- ja animaatioelokuvat, sekä vuorovaikutteisten teosten, kuten laadukkaat ja kerronnalliset videopelit ja multimedia, kehittäminen, joita riippumattomien eurooppalaisten tuotantoyhtiöiden on mahdollista saada rajatylittävään levitykseen;

  Tarkistus    125

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  Innovatiivisen TV-sisällön ja sarjamaisen tarinankerronnan tuottaminen;

  (b)  Innovatiivisen ja laadukkaan TV-sisällön ja sarjamaisen tarinankerronnan tuottaminen kaikenikäisille yleisöille tukemalla riippumattomia eurooppalaisia tuotantoyhtiöitä;

  Tarkistus    126

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a)  Tuki aloitteille, joissa luodaan ja markkinoidaan teoksia, jotka liittyvät Euroopan yhdentymiskehitykseen ja kertovat eurooppalaisia tarinoita.

  Tarkistus    127

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  Mainonta- ja markkinointivälineet, myös verkossa ja käyttämällä tietojen analysointia, jotta lisätään eurooppalaisten teosten esille saamista, näkyvyyttä, saatavuutta valtioiden rajojen yli sekä yleisön saavuttamista;

  (c)  Promootio-, mainonta- ja markkinointivälineet, myös verkossa ja käyttämällä tietojen analysointia, jotta lisätään eurooppalaisten teosten esille saamista, näkyvyyttä, saatavuutta valtioiden rajojen yli sekä yleisön saavuttamista;

  Tarkistus    128

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  Tuki muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten teosten kansainväliselle myynnille ja levitykselle kaikilla alustoilla, myös hyödyntämällä useita maita kattavaa koordinoitua jakelustrategiaa;

  (d)  Tuki muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten teosten – sekä pienimuotoisten että mittavien tuotantojen – kansainväliselle myynnille ja levitykselle kaikilla alustoilla, myös hyödyntämällä useita maita kattavaa koordinoitua jakelustrategiaa, tekstitystä, jälkiäänittämistä ja kuvailutulkkausta;

  Tarkistus    129

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (d a)  Toimet, joilla tuetaan alhaisen kapasiteetin maita todettujen puutteiden korjaamisessa;

  Tarkistus    130

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e)  Tuki yritysten välisille vaihto- ja verkostoitumistoimille, jotta helpotetaan eurooppalaisia ja kansainvälisiä yhteistuotantoja;

  (e)  Tuki yritysten välisille vaihto- ja verkostoitumistoimille, jotta helpotetaan eurooppalaisia ja kansainvälisiä yhteistuotantoja ja eurooppalaisten teosten levitystä;

  Tarkistus    131

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e a)  Tuki audiovisuaalisen teosten erimaalaisten tekijöiden eurooppalaisille verkostoille, jotka pyrkivät kehittämään luovia lahjakkuuksia audiovisuaalialalla;

  Tarkistus    132

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e b)  Erityistoimenpiteet, joilla edistetään luovien lahjakkuuksien oikeudenmukaista kohtelua audiovisuaalialalla;

  Tarkistus    133

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (g)  Aloitteet, joilla edistetään yleisöpohjan laajentamista ja elokuvakasvatusta ja jotka on kohdistettu erityisesti nuorille katsojille;

  (g)  Aloitteet, joilla edistetään yleisöpohjan laajentamista ja yleisön osallistumista, erityisesti elokuvateattereissa, sekä elokuvakasvatusta ja audiovisuaalisten kulttuurin tuntemusta ja jotka on kohdistettu erityisesti nuorille katsojille;

  Tarkistus    134

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (h)  Koulutus- ja mentoritoimet, joilla kehitetään audiovisuaalialan toimijoiden valmiuksia mukautua markkinoiden kehitykseen ja digitaaliteknologiaan;

  (h)  Koulutus- ja mentoritoimet, joilla kehitetään audiovisuaalialan toimijoiden, myös käsityöläisten, valmiuksia mukautua markkinoiden kehitykseen ja digitaaliteknologiaan;

  Tarkistus    135

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (i)  Eurooppalaisten tilausvideopalvelujen tarjoajien verkosto, jonka ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia teoksia;

  (i)  Yksi tai useampi eurooppalaisten tilausvideopalvelujen tarjoajien verkosto, jonka ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia teoksia;

  Tarkistus    136

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (j)  Eurooppalaisten festivaalien verkosto, jonka ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia teoksia;

  (j)  Eurooppalaiset festivaalit ja festivaalien verkostot, jotka esittävät ja markkinoivat monenlaisia eurooppalaisia audiovisuaalialan teoksia ja joiden ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia teoksia;

  Tarkistus    137

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – k alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (k)  Eurooppalaisten elokuvateatteritoimijoiden verkosto, jonka ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia elokuvia;

  (k)  Eurooppalaisten elokuvateatteritoimijoiden verkosto, jonka ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia elokuvia ja jotka vahvistavat elokuvateattereiden asemaa arvoketjussa ja painottavat elokuvanäytäntöjen luonnetta sosiaalisena kokemuksena;

  Tarkistus    138

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – l alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (l)  Erityistoimenpiteet, joilla edistetään sukupuolten tasapuolisempaa edustusta audiovisuaalialalla;

  (l)  Erityistoimenpiteet, myös mentori- ja verkostoitumistoimet, joilla edistetään sukupuolten tasapuolisempaa edustusta audiovisuaalialalla;

  Tarkistus    139

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 2 kohta – 1 alakohta – n a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (n a)  Tuki television kulttuurisisällön levitykselle ja monikieliselle tarjonnalle verkossa ja muualla, myös tekstityksen avulla, jotta edistetään Euroopan kulttuuriperinnön, nykyteosten ja kielten rikkautta ja moninaisuutta.

  Tarkistus    140

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Luonteeltaan monialaisen politiikan kehittäminen, kokemusten ja osaamisen kansainvälinen vaihto, vertaisoppimistoiminta sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatioiden ja poliittisten päättäjien verkostuminen;

  (a)  Luonteeltaan monialaisen politiikan kehittäminen, kokemusten ja osaamisen kansainvälinen vaihto, vertaisoppimistoiminta, mukaan lukien ohjelman uusien osallistujien vertaismentorointi, tietoisuuden lisääminen sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatioiden ja poliittisten päättäjien verkostuminen, myös käymällä pysyvää rakenteellista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen foorumin kanssa mainitun vuoropuhelun lujittamiseksi ja kyseisten alojen politiikan ohjaamiseksi;

  Tarkistus    141

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Kannustetaan uusia luovuuden muotoja eri kulttuurialojen ja luovien toimialojen risteyskohdissa, esimerkiksi hyödyntämällä innovatiivista teknologiaa;

  (a)  Kannustetaan uusia luovuuden muotoja eri kulttuurialojen ja luovien toimialojen risteyskohdissa sekä yhdessä muiden alojen toimijoiden kanssa, esimerkiksi hyödyntämällä ja opastamalla käyttämään innovatiivista teknologiaa kulttuurijärjestöissä ja tekemällä yhteistyötä digitaalisissa keskittymissä;

  Tarkistus    142

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a)  toimet, joilla kannustetaan Euroopasta ja sen arvoista kertoviin monialaisiin tuotantoihin;

  Tarkistus    143

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Edistetään ohjelmaa kansallisella tasolla ja tarjotaan tietoa unionin politiikan nojalla saatavilla olevan rahoitustuen eri tyypeistä;

  (a)  Edistetään ohjelmaa kansallisella tasolla ja tarjotaan merkityksellistä tietoa unionin politiikan nojalla saatavilla olevan rahoitustuen eri tyypeistä sekä arviointiperusteista, menettelystä ja tuloksista;

  Tarkistus    144

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  Edistetään valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä alan toimijoiden, laitosten, foorumeiden ja verkostojen välillä ohjelman soveltamisalaan kuuluvien toiminta-alojen ja sektoreiden sisällä ja välillä;

  (b)  Tuetaan mahdollisia avustuksensaajia hakemusprosessissa ja edistetään valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja hyvien toimintatapojen vaihtoa alan toimijoiden, laitosten, foorumeiden ja verkostojen välillä ohjelman soveltamisalaan kuuluvien toiminta-alojen ja sektoreiden sisällä ja välillä;

  Tarkistus    145

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  Tuetaan komissiota sen varmistamisessa, että ohjelman tuloksista tiedotetaan ja niitä levitetään asianmukaisesti kansalaisille;

  (c)  Tuetaan komissiota sen varmistamisessa, että ohjelman tuloksista tiedotetaan ”alhaalta ylös” ja ”ylhäältä alas” ja niitä levitetään asianmukaisesti kansalaisille ja toimijoille;

  Tarkistus    146

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 4 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  Puututaan media-alaan kohdistuviin rakenteellisiin muutoksiin edistämällä ja seuraamalla monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä;

  (a)  Puututaan uutismedia-alaan kohdistuviin rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin edistämällä riippumatonta ja moniarvoista mediaympäristöä ja tukemalla riippumatonta seurantaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen ja vapauteen kohdistuvien riskien arvioimiseksi;

  Tarkistus    147

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 4 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  Tuetaan mediatuotannon korkeita standardeja edistämällä yhteistyötä, rajatylittävää yhteistyöhön perustuvaa journalismia ja korkealaatuista sisältöä;

  (b)  Tuetaan mediatuotannon korkeita standardeja edistämällä yhteistyötä, digitaalisia taitoja, rajatylittävää yhteistyöhön perustuvaa journalismia ja korkealaatuista sisältöä sekä median kestäviä talousmalleja journalismin ammattietiikan takaamiseksi;

  Tarkistus    148

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 4 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  Edistetään medialukutaitoa, jotta kansalaisilla on mahdollisuus kehittyä median kriittisessä tarkastelussa.

  (c)  Edistetään medialukutaitoa, jotta kansalaisilla ja etenkin nuorilla on mahdollisuus kehittyä median kriittisessä tarkastelussa, tuetaan unionin tason foorumin perustamista medialukutaitoon liittyvien hyvien toimintatapojen ja politiikkatoimien jakamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden kesken, myös hyödyntämällä Eurooppa-asioita käsitteleviä yliopistojen radio- ja mediaverkostoja, sekä tarjotaan uutismedia-alan ammattilaisille koulutusohjelmia, jotta he osaisivat tunnistaa ja torjua disinformaatiota.

  Tarkistus    149

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a)  Vaalitaan ja varjellaan poliittista ja kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua tiedotusvälineiden vapauteen ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen Euroopassa kohdistuvista uhkista;

  Tarkistus    150

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – -1 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1.  OHJELMAN YHTEISET LAADULLISET JA MÄÄRÄLLISET VAIKUTUSINDIKAATTORIT

   

  (1)  Hyöty kansalaisille ja yhteisöille

   

  (2)  Hyöty Euroopan kulttuurin monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön lujittamiselle

   

  (3)  Hyöty unionin taloudelle ja työllisyydelle, erityisesti kulttuurialalle ja luoville toimialoille sekä pk-yrityksille

   

  (4)  Unionin toimintapolitiikan valtavirtaistaminen, kansainväliset kulttuurisuhteet mukaan lukien

   

  (5)  Hankkeiden Euroopan tason lisäarvo

   

  (6)  Kumppanuuksien ja kulttuurihankkeiden laatu

   

  (7)  Ohjelmasta tukea saaneisiin eurooppalaisiin kulttuurialan ja luovien toimialojen teoksiin tutustuvien henkilöiden lukumäärä

   

  (8)  Rahoitettuihin hankkeisiin liittyvien työpaikkojen lukumäärä

   

  (9)  Sukupuolten tasapuolinen edustus (aiheellisissa tapauksissa) kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoiden keskuudessa, kyseisten toimijoiden liikkuvuus ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantaminen

  PERUSTELUT

  Johdanto – Esittelijän arvio komission ehdotuksesta

  Luova Eurooppa -ohjelma on EU:n ainoa kulttuurialan, luovien alojen ja audiovisuaalialan suora ohjelma, ja sellaisena se on vakiinnuttanut paikkansa. Se jatkaa aiempien ohjelmien jalanjäljissä ja pitää etenkin yllä vaihtoja ja vuoropuhelua jäsenvaltioiden taiteilijoiden ja kulttuurilaitosten ammattilaisten kanssa. Vuosien 2021–2027 Luova Eurooppa -ohjelmassa säilytetään sitä edeltäneen ohjelman nimi ja itsenäisyys, yleinen rakenne, tavoitteet ja filosofia. Esittelijä pitää hyvänä ohjelman kehittyneisyyttä ja jatkuvuuden varmistamista edeltäjänsä kanssa mutta iloitsee myös uutuuksista, joita ovat taiteilijoiden liikkuvuutta edistävät sekä kulttuuriperintöä, arkkitehtuuria, musiikkialaa ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta koskevat toimet. Uudet painopisteet edellyttävät kuitenkin määrärahojen kasvattamista.

  Esittelijä on tyytyväinen siihen, että tekstiin on sisällytetty useita ehdotuksia parlamentin laatimasta Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanoa koskevasta mietinnöstä, joka hyväksyttiin vuonna 2017, mutta pitää valitettavana, ettei ehdotuksessa määritetä toimia täsmällisemmin. Ehdotus ei esittelijän mielestä ole muutenkaan riittävän yksityiskohtainen tai täsmällinen. Se jättää ohjelmaa toteuttavalle komissiolle liikaa tulkinnanvaraa ja harkintavaltaa tavalla, jota parlamentin ei esittelijän mukaan pitäisi lainsäätäjänä hyväksyä. Tämä luo myös epävarmuutta avustuksensaajille. Siksi esitetään useita tarkistuksia, joilla parannetaan eri lohkojen painopisteiden ja toimien määrittelyä. Näissä perusteluissa luodaan yleiskatsaus pääasiallisiin ongelmiin, joita tarkistuksilla korjataan.

  Talousarvio

  Luova Eurooppa -ohjelma on pahasti alirahoitettu ja sen onnistumisaste on alhainen, mikä ei tee siitä houkuttavaa, aiheuttaa turhaantumista ohjelmaa kohtaan ja saa monet toimijat luopumaan tuen hakemisesta. Siksi esittelijä vaatii lisäämään määrärahoja merkittävästi ehdotetusta 1,85 miljardista eurosta 2,806 miljardiin euroon, mikä merkitsisi nykyisen 1,46 miljardin euron budjetin kaksinkertaistamista, mitä pyydettiin kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden käynnistämistilaisuudessa Milanossa joulukuussa 2017. Määrärahojen jakaminen lohkojen kesken olisi lisäksi tehtävä prosenttiosuuksina eikä rahamäärinä, ja Kulttuuri-lohkossa tietty osa määrärahoista olisi varattava yhteistyöhankkeille, joissa onnistumisaste on ollut alhaisin.

  Määritelmät ja tavoitteet

  Komissio esittää arvioinnissa hyvin pärjänneille luoville hankkeille ja kulttuurihankkeille mahdollisuutta saada huippuosaamismerkki. Esittelijä pitää säännöstä kuitenkin liian heikkona, ellei lisätä ristiviittausta muihin ohjelmiin. Tämäntyyppisen rahoituksen saamista olisi selkeästi helpotettava. Esittelijä haluaa myös varmistaa, että ohjelma on tarkoitettu sekä voittoa tavoitteleville että sitä tavoittelemattomille kulttuurialan toimijoille.

  Ehdotukseen on lisätty uusi yleistavoite, jonka mukaan on tunnustettava kulttuurin itseisarvo, tuettava taiteilijoita ja kulttuurialan toimijoita ja edistettävä kulttuurin osuutta kansalaisten henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa kehityksessä.

  Viittaus EU:n tason lisäarvoon

  Esittelijä palauttaa tekstiin Euroopan tason lisäarvoa koskevan artiklan, joka puuttuu uudesta komission ehdotuksesta ja jonka mukaan lisäarvo on ennakkoehto tuen saamiselle ohjelmasta. Siinä painotetaan erityisesti kulttuurin kansalaisissa synnyttämää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kannustetaan edistämään yhteisistä juurista, moninaisuudesta ja yhtenäisyydestä kertovaa narratiivia.

  Kulttuuri-lohkon painopisteet ja toimet

  Esittelijä on tyytyväinen Kulttuuri-lohkon uuteen rakenteeseen, jossa otetaan käyttöön horisontaalisia, alakohtaisia ja erityisiä toimia, ja etenkin uusiin horisontaalisiin toimiin, jotka koskevat musiikkia ja taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta. Todettakoon, että jäsenvaltioiden on pyrittävä tarmokkaammin poistamaan taiteilijoiden liikkuvuuden esteet, joita ovat oikeudellisen aseman puuttuminen, viisumin saantivaikeudet, oleskelulupien kesto ja kaksinkertaisen verotuksen riski, jotta järjestelmällä voisi olla todellista vaikutusta tulevina vuosina. Esittelijä haluaa tehdä selväksi, että uuden Music Moves Europe -valmistelutoimen ansiosta musiikkialan yhteistyöhankkeet eivät jää rajatylittävien yhteistyöhankkeiden ulkopuolelle.

  Avustuksia varten esittelijä esittää kolmea myöntämisperustetta: kulttuurisisällön laadukkuus, vaikuttavuus ja toteutuksen laatu ja tehokkuus.

  Yhteistyöhankkeet ovat ohjelman ydin ja turvasivat sen menestyksen menneinä vuosina, joten niitä on lujitettava. Niiden määrärahoja on lisättävä, ja pienimuotoisiin hankkeisiin on kiinnitettävä erityishuomiota mukauttamalla yhteisrahoitusosuutta ja ottamalla käyttöön mikrohankkeiden kategoria.

  Alustat ja verkostot toimivat hyvin, ja niiden toimintaa olisi jatkettava mahdollisimman monella alalla. Esittelijä ilmaisee jälleen täytäntöönpanomietinnössä jo esitetyn toiveen, että eurooppalaisiin palkintoihin lisättäisiin Euroopan teatteripalkinto, mitä varten olisi arvioitava komission vuonna 1986 perustamasta ja aiemmista ohjelmista vuoteen 2014 asti rahoitetusta Euroopan teatteripalkinnosta saatuja kokemuksia.

  Erityistoimiin esittelijä lisää uuden kategorian: toimet, joilla pyritään Euroopasta ja sen arvoista kertoviin monialaisiin tuotantoihin.

  Media-lohkon painopisteet ja toimet

  Esittelijä pitää komission ehdotusta Media-lohkosta ja sen toimista yleensä ottaen hyvänä mutta haluaa täsmentää joitain näkökohtia. Audiovisuaalisten teosten kehittämistä koskevassa toimessa esittelijä korostaa tuettavia lajityyppejä mainitsemalla erikseen näytelmä-, dokumentti-, lasten- ja animaatioelokuvat sekä vuorovaikutteiset teokset, kuten videopelit ja multimedia, joita on mahdollista saada rajatylittävään levitykseen. MEDIA-ohjelmasta on aina tuettu riippumattomia eurooppalaisia tuotantoyhtiöitä ja tätä pitäisi jatkaa, etenkin koska ne kilpailevat samassa sarjassa jättimäisten tuotantoyhtiöiden ja lähetystoiminnan harjoittajien kanssa. Esittelijä ei ole vakuuttunut ehdotuksesta tukea elokuvafestivaaleja vain yhden tai useamman verkoston välityksellä mutta on erittäin ilahtunut sukupuolinäkökulman painottamisesta.

  Monialaisen lohkon painopisteet ja toimet

  Monialaisen lohkon alkuperäistä pyrkimystä mahdollistaa eri alojen vuorovaikutus näyttää vahvistetun luovilla kokeiluilla, politiikkatoimilla ja tietojen keruulla.

  Esittelijä pitää tervetulleena aloitetta monimuotoisen ja moniarvoisen mediaympäristön edistämisestä ja kehottaa komission yksiköitä kehittämään vahvan vision ja yhteisiä hallintojärjestelyjä. Toimen päätavoitteita olisi varmistaa journalismin ammattietiikka tukemalla digitaalisia taitoja mutta myös parantamalla kansalaisten kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittymistä.

  Komission ehdotuksen suurimpia haasteita on säilyttää asetuksella (EU) N:o 1295/2013 perustettu kulttuurialan ja luovien alojen lainantakausväline. Lainantakausväline osoittautui yhdeksi parhaiten suoriutuvista rahoitusvälineistä.

  Tämänhetkisissä monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissa lainantakausväline on siirretty InvestEU-asetukseen. On välttämätöntä varmistaa, että erityisluonne ja asiantuntemus (valmiuksien kehittäminen) säilytetään ja että kulttuuriala ja luovat toimialat eivät joudu kilpailemaan rahoituksesta muiden alojen kanssa. Siksi tekstiin lisätään ristiviittauksia InvestEU-asetukseen.

  Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen seurantakeskus

  Koska kulttuuripolitiikan vaikutuksen mittaaminen ja mielekkäiden laadullisten ja määrällisten indikaattoreiden määrittäminen on monimutkaista, komission olisi uskottava tämä tehtävä riippumattomalle seurantakeskukselle, joka perustuisi komission nykyisiin rakenteisiin, esimerkiksi yhteiseen tutkimuskeskukseen, ja toimisi verkostoituneena alan eurooppalaisten huippuosaamiskeskusten kanssa ja yhteistoiminnassa Euroopan neuvoston, OECD:n ja Unescon kanssa, jotta kertynyttä asiantuntemusta voidaan käyttää hyväksi.

  Esittelijä haluaa lisätä vuoropuhelua kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatioiden ja poliittisten päättäjien kesken sidosryhmien pysyvän rakenteellisen vuoropuhelun avulla ja järjestämällä vuotuisen kulttuurialan ja luovien toimialojen foorumin tätä vuoropuhelua ja kyseisten alojen politiikan ohjaamista varten, jotta kaikki alat, myös audiovisuaalinen ala, saavat tilaisuuden aitoon alojen väliseen vaihtoon. Tämän olisi perustuttava myönteisiin kokemuksiin sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen.

  Kansainvälinen ulottuvuus ja assosioituneet kolmannet maat

  Esittelijä katsoo, että sopimusten tekemistä Luova Eurooppa -ohjelmaan asetuksen (EU) N:o 1295/2013 mukaisesti jo assosioituneiden kolmansien maiden kanssa olisi helpotettava ja nopeutettava, jotta kyseiset maat voisivat alusta alkaen osallistua uuden ohjelman täytäntöönpanoon. Uusia maita olisi aiempaa enemmän kannustettava liittymään ohjelmaan. Komissio aikoo soveltaa proaktiivista lähestymistapaa uusien maiden assosioimiseen kahdenvälisillä sopimuksilla.

  Esittelijä katsoo, että toimet, joilla on kansainvälinen ulottuvuus, olisi toteutettava nimellä Luova Eurooppa Mundus.

  Parlamentin suorittama valvonta ja työohjelmat

  Esittelijä yhtyy komission näkemykseen, että ohjelman seitsenvuotisella täytäntöönpanokaudella tarvitaan joustavuutta. Ehdotetussa asetuksessa hahmotellaan kompakti rakenne, joka on yksinkertaisuudessaan tervetullut. Ohjelman joustavuudessa ei kuitenkaan ole kyse perustavista poliittisista valinnoista. Asetusehdotuksessa uusiin poliittisiin painopisteisiin sisältyy lainantakausvälineen siirtäminen uuteen InvestEU-asetukseen, ja vastaavat budjettimäärärahat jätetään työohjelmiin. Tämän vuoksi kyseiset työohjelmat pitää hyväksyä delegoiduilla säädöksillä eikä täytäntöönpanosäädöksillä. Tällaisen toimintatavan tarkoituksena on mahdollistaa ohjelman joustavuus ja varmistaa, että parlamentti voi käyttää valvontaoikeuttaan ja vaatia toimeenpanovallan käyttäjää vastuuseen asianmukaisesti. Ainoa vaihtoehtoinen toimintatapa olisi antaa yksityiskohtaista sääntelyä, joka olisi ristiriidassa tekstin innoituksena olevan joustavuuden kanssa.

  Seuranta, arviointi ja indikaattorit

  Komission olisi suoritettava väliarviointi mahdollisimman pian, jotta väliarviointikertomus voidaan antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyvissä ajoin (viimeistään 31. joulukuuta 2024) ja seuraava ohjelma voidaan valmistella kunnolla.

  Komission on myös säännöllisesti arvioitava liitteessä II vahvistettujen vaikutusindikaattoreiden tehokkuutta, ja sillä on valta antaa delegoitu säädös indikaattorien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi. Esittelijä painottaa, että ohjelmaan olisi sisällyttävä sekä määrällisiä että laadullisia vaikutusindikaattoreita ja että kaikkiin lohkoihin olisi sovellettava yhteisiä laadullisia indikaattoreita ja kuhunkin lohkoon lisäksi omia määrällisiä indikaattoreita. Esittelijä ehdottaa suuntaviivoja laadullisten indikaattorien vahvistamiselle. Kaikkia indikaattoreita on arvioitava, ja niitä on tarpeen mukaan muutettava delegoidulla säädöksellä 31. joulukuuta 2022 mennessä.

  Esittelijä on yhtä mieltä Euroopan unionin nuoriso-orkesterin ja Euroopan elokuva-akatemian sisällyttämisestä avustuksensaajiin, joille voidaan myöntää avustus ilman ehdotuspyyntöä, mutta pitää parempana täsmentää niiden tehtäviä, joita komissio arvioi säännöllisesti. Euroopan unionin nuoriso-orkesterille myönnettäisiin avustus toimiin, jotka myötävaikuttavat muusikoiden liikkuvuuteen ja urakehityksen kansainvälistymiseen sekä eurooppalaisten teosten levitykseen yli rajojen. Euroopan elokuva-akatemialle myönnettäisiin avustus toimiin, jotka edistävät eurooppalaista elokuvatuotantoa ja etenkin LUX-elokuvapalkintoa. Komission olisi arvioitava säännöllisesti molempien organisaatioiden tehtävien ja tavoitteiden täyttämistä.

  BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2018)

  kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta
  (COM(2018)0366 – C8‑0237/2018 – 2018/0190(COD))

  Valmistelija: John Howarth

  LYHYET PERUSTELUT

  Luovat toimialat ovat Euroopan unionissa kasvuala, mutta ne kohtaavat myös huomattavia haasteita. Luova Eurooppa -ohjelmalla pyritään mahdollistamaan se, että luovat toimialat, kulttuuriala ja media-ala voivat entistä paremmin vastata näihin haasteisiin sekä tukea ja edistää unionin arvot huomioon ottavan eurooppalaisen kulttuurin kehittämistä.

  Komissio on ehdottanut, että Luova Eurooppa -ohjelmaa rahoitetaan 1 642 000 000 eurolla vuoden 2018 kiinteinä hintoina (1 850 000 000 euroa käypinä hintoina) monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 jaettuna ohjelmiin seuraavasti: Kulttuuri 541 000 000 euroa (609 000 000 euroa), Media 959 000 000 euroa (1 081 000 000 euroa) ja monialaiset hankkeet 142 000 000 euroa (142 000 000 euroa). Kaikkia lukuja on pidettävä suuntaa antavina siihen saakka, kunnes monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty, ja ne ilmaistaan tässä lausunnossa kiinteinä hintoina, mikä mahdollistaa niiden vertaamisen suoraan edelliseen monivuotiseen rahoituskehykseen.

  Nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana Luova Eurooppa -ohjelmiin on kohdistunut huomattavaa ylikysyntää. Hakemuksia tehtiin paljon enemmän kuin niitä pystyttiin rahoittamaan osoitetuista määrärahoista. On erittäin todennäköistä, että monivuotista rahoituskehystä koskevasta lopullisesta sopimuksesta riippumatta näin on jatkossakin ja kaikki kriteerit täyttäviä hankkeita jää ilman rahoitusta puhtaasti talousarvioon liittyvistä syistä. Jotta näitä hankkeita voidaan auttaa vaihtoehtoisen rahoituksen etsimisessä, komissio on ottanut käyttöön käsitteen ”huippuosaamismerkki”, mikä on myönteistä. Sellaisten hankkeiden analysointi, joille on myönnetty EU:n ”huippuosaamismerkki”, mahdollistaa sen, että Luova Eurooppa -ohjelman tulevissa arvioinneissa voidaan arvioida paremmin ohjelmiin kohdistuvan ylikysynnän laadullista tasoa, ja sen vuoksi se olisi sisällytettävä ohjelman tulevaan budjettiraportointiin.

  Luova Eurooppa -ohjelma saa rahoitusta myös muista EU:n rahoitusvälineistä (naapuruutta, kehitystyötä ja kansainvälistä yhteistyötä koskeva väline sekä liittymistä valmisteleva tukiväline). Nykyisellä ohjelmalla on myös Luova Eurooppa -yhteyspisteitä 12 kolmannessa maassa, ja se saa rahoitusta. EU:n muista rahoitusvälineistä ja kolmansilta mailta saaduista rahoitusosuuksista olisi ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.

  Euroopan elokuva-akatemialle ja Euroopan unionin nuoriso-orkesterille on muodostunut ainutlaatuinen rooli Euroopan kulttuurielämässä, joten ehdotus näiden instituutioiden suorasta rahoittamisesta on tervetullut.

  TARKISTUKSET

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Euroopan uuden kulttuuriohjelman avulla olisi pyrittävä säilyttämään kaikkien osallistumista edistävä elävä ja monipuolinen kulttuuri sekä laajentamaan ja levittämään sitä.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Taiteellinen vapaus on keskeisen tärkeää elinvoimaiselle kulttuurialalle ja luoville aloille, mukaan luettuna uutismedia-ala. Ohjelmalla olisi edistettävä audiovisuaalialan ja julkaisualan välistä toimintaa ja yhteistyötä, jotta saataisiin aikaan moniarvoinen mediatoimintaympäristö.

  (12)  Taiteellinen vapaus on keskeisen tärkeää elinvoimaiselle kulttuurialalle ja luoville aloille, mukaan luettuna uutismedia-ala. Ohjelmalla olisi edistettävä audiovisuaalialan ja julkaisualan välistä toimintaa ja yhteistyötä, jotta voitaisiin edistää, tukea ja auttaa ylläpitämään entistä monipuolisempaa mediatoimintaympäristöä.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 8 ja 10 artiklan mukaisesti ohjelmalla olisi kaikissa sen toimissa tuettava sukupuolten tasa-arvonäkökohtien ja syrjimättömyyttä koskevien tavoitteiden huomioon ottamista ja olisi tarpeen mukaan määritettävä asianmukaiset sukupuolten tasapuolista edustusta koskevat kriteerit.

  (13)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 8 ja 10 artiklan mukaisesti ohjelmalla olisi kaikissa sen toimissa tuettava sukupuolten tasa-arvonäkökohtien ja syrjimättömyyttä koskevien tavoitteiden huomioon ottamista ja olisi tarpeen mukaan määritettävä asianmukaiset sukupuolten tasapuolista edustusta koskevat kriteerit. Ohjelman hankkeisiin osallistumisen yhteydessä olisi pyrittävä tavoittamaan monimuotoinen eurooppalainen yhteiskunta ja heijasteltava sitä, ja ohjelman toimia olisi seurattava ja niistä olisi raportoitava, jotta varmistetaan ohjelman tuloksellisuus tässä yhteydessä ja annetaan päätöksentekijöille mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä tulevista ohjelmista.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti.

  (18)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Luova Eurooppa -ohjelmalle myönnetyistä kolmansien maiden rahoitusosuuksista olisi ilmoitettava vuosittain budjettivallan käyttäjälle.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

  (20)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien edistyksellisten unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027, sekä kestävän kehityksen tavoitteiden valtavirtaistamista kaikkiin unionin politiikkoihin. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 1 850 000 000 euroa käypinä hintoina.

  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 2 806 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (3 566 000 000 euroa käypinä hintoina).

  Perustelu

  Rahoituspuitteita koskevissa tarkistuksissa otetaan huomioon monivuotinen rahoituskehys.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  enintään 609 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Kulttuuri-lohko);

  –  enintään 32,92 prosenttia 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetusta määrästä 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Kulttuuri-lohko);

  Perustelu

  Rahoituspuitteita koskevissa tarkistuksissa otetaan huomioon monivuotinen rahoituskehys.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  enintään 1 081 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Media-lohko);

  –  enintään 58,43 prosenttia 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetusta määrästä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Media-lohko);

  Perustelu

  Rahoituspuitteita koskevissa tarkistuksissa otetaan huomioon monivuotinen rahoituskehys.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  enintään 160 000 000 euroa 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (monialainen lohko).

  –  enintään 8,65 prosenttia 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetusta määrästä 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (monialainen lohko).

  Perustelu

  Rahoituspuitteita koskevissa tarkistuksissa otetaan huomioon monivuotinen rahoituskehys.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Edellä 1 kohdassa esitettyjen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä varten voidaan asettaa käyttöön lisärahoitusosuus ulkoisen rahoituksen välineistä [naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III)] tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen ja hallinnoitavien toimien tukemiseksi. Osuus rahoitetaan kyseisten välineiden perustamisesta annettujen asetusten mukaisesti.

  3.  Edellä 1 kohdassa esitettyjen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä varten voidaan asettaa käyttöön lisärahoitusosuus ulkoisen rahoituksen välineistä [naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III)] tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen ja hallinnoitavien toimien tukemiseksi. Osuus rahoitetaan kyseisten välineiden perustamisesta annettujen asetusten mukaisesti, ja siitä sekä kolmansien maiden ohjelmalle myöntämistä rahoitusosuuksista ilmoitetaan vuosittain budjettivallan käyttäjälle.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Saatavilla olevat tiedot maksusitoumus- ja maksumäärärahojen määrästä, joka olisi tarvittu sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, joille on myönnetty ”huippuosaamismerkki”, on ilmoitettava vuosittain kummallekin budjettivallan käyttäjälle viimeistään 3 kuukautta ennen päivää, jona niiden kannat unionin seuraavan vuoden talousarviosta julkaistaan vuotuista talousarviomenettelyä koskevan yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Luova Eurooppa -ohjelman perustaminen (2021–2027)

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CULT

  14.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  14.6.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  John Howarth

  28.6.2018

  Valiokuntakäsittely

  26.9.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  24

  4

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  24

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Jordi Solé

  4

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen, Stanisław Żółtek

  NI

  Eleftherios Synadinos

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Luova Eurooppa -ohjelman perustaminen (2021–2027)

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  30.5.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CULT

  14.6.2018

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  14.6.2018

  EMPL

  14.6.2018

  ITRE

  14.6.2018

  JURI

  14.6.2018

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  EMPL

  14.6.2018

  ITRE

  19.6.2018

   

   

  Esittelijät

         Nimitetty (pvä)

  Silvia Costa

  29.5.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  20.2.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  4.3.2019

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  28

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

  ECR

  Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Maria Heubuch

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  Dominique Bilde

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö