IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) - ***I

Odbor za kulturu i obrazovanje
Izvjestiteljica: Silvia Costa


Postupak : 2018/0190(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0156/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0156/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0366),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 167. stavak 5. i 173. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0237/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje i mišljenje Odbora za proračun (A8-0156/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kultura, kulturna baština i kulturna raznolikost od velike su vrijednosti za europsko društvo s kulturnog, okolišnog, društvenog i gospodarskog gledišta te bi ih trebalo poticati i podržavati. Prema Rimskoj deklaraciji od 25. ožujka 2017. i mišljenju Europskog vijeća iz prosinca 2017. obrazovanje i kultura ključni su za izgradnju uključivih i povezanih društava za sve te za poticanje europske konkurentnosti.

(1)  Kultura, umjetnost, kulturna baština i kulturna raznolikost od velike su vrijednosti za europsko društvo s kulturnog, obrazovnog, demokratskog, okolišnog, društvenog i gospodarskog gledišta i iz perspektive ljudskih prava te bi ih trebalo poticati i podržavati. Prema Rimskoj deklaraciji od 25. ožujka 2017. i mišljenju Europskog vijeća iz prosinca 2017. obrazovanje i kultura ključni su za izgradnju uključivih i povezanih društava za sve te za poticanje europske konkurentnosti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, koja ima istu pravnu snagu kao i Ugovori, kako je navedeno u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji.

(2)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (Povelja), koja ima istu pravnu snagu kao i Ugovori, kako je navedeno u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji. Posebno se u članku 11. Povelje utvrđuje sloboda izražavanja i informiranja, a u članku 13. sloboda umjetnosti i znanosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U Komunikaciji Komisije o novoj europskoj agendi za kulturu15 dodatno se utvrđuju ciljevi Unije za kulturni i kreativni sektor. Njezin je cilj iskoristiti snagu kulture i kulturne raznolikosti u svrhe socijalne kohezije i društvene dobrobiti, i to poticanjem prekogranične dimenzije kulturnog i kreativnog sektora, podupiranjem njihove sposobnosti rasta te poticanjem kulturne kreativnosti u obrazovanju i inovacijama, te u svrhu otvaranja radnih mjesta, poticanja rasta i jačanja međunarodnih kulturnih odnosa. Kreativna Europa trebala bi, zajedno s drugim programima Unije, poduprijeti provedbu te nove europske agende za kulturu. To je ujedno u skladu s Konvencijom UNESCO-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005., koja je stupila na snagu 18. ožujka 2007. i koje je Unija stranka.

(4)  U Komunikaciji Komisije o novoj europskoj agendi za kulturu15 dodatno se utvrđuju ciljevi Unije za kulturni i kreativni sektor. Njezin je cilj iskoristiti snagu kulture i kulturne raznolikosti u svrhe socijalne kohezije i društvene dobrobiti, i to poticanjem prekogranične dimenzije kulturnog i kreativnog sektora, podupiranjem njihove sposobnosti rasta te poticanjem kulturne kreativnosti u obrazovanju i inovacijama, te u svrhu otvaranja radnih mjesta, poticanja rasta i jačanja međunarodnih kulturnih odnosa. Kreativna Europa trebala bi, zajedno s drugim programima Unije, poduprijeti provedbu te nove europske agende za kulturu, uzimajući u obzir činjenicu da intrinzičnu vrijednost kulture i umjetničkog izričaja uvijek treba štititi i promicati te da je umjetničko stvaralaštvo u srcu projekata suradnje. Podupiranje provedbe nove europske agende za kulturu ujedno je u skladu s Konvencijom UNESCO-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005., koja je stupila na snagu 18. ožujka 2007. i koje je Unija stranka.

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Politike Unije dopunit će intervencije država članica u području kulture i kreativnosti te im dati na vrijednosti. Učinak politika Unije trebalo bi redovito ocjenjivati uzimajući u obzir kvalitativne i kvantitativne pokazatelje kao što su koristi za građane, aktivno sudjelovanje građana, koristi za gospodarstvo Unije u smislu rasta i radnih mjesta te prelijevanja u druge sektore gospodarstva te vještine i kompetencije osoba koje rade u kulturnim i kreativnim sektorima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Ciljevi Programa su očuvanje i poboljšanje kulturne baštine Europe. Ti su ciljevi prepoznati i kao usko povezani s pravom na znanje o kulturnoj baštini i sudjelovanje u kulturnom životu utvrđenim u Okvirnoj konvenciji Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (Konvencija iz Fara), koja je stupila na snagu 1. lipnja 2011. U Konvenciji je istaknuta uloga kulturne baštine u izgradnji miroljubivog i demokratskog društva kao i u procesima održivog razvoja i promicanja kulturne raznolikosti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Promicanje europske kulturne raznolikosti ovisi o postojanju uspješnog i otpornog kulturnog i kreativnog sektora koji su sposobni stvarati i producirati svoje radove te ih distribuirati velikoj i raznovrsnoj europskoj publici. To stoga povećava njihov poslovni potencijal te doprinosi održivom rastu i otvaranju radnih mjesta. Osim toga, promicanje kreativnosti pridonosi jačanju konkurentnosti i pokretanju inovacija u industrijskim lancima vrijednosti. Unatoč nedavno ostvarenom napretku europsko je kulturno i kreativno tržište i dalje rascjepkano po nacionalnoj i jezičnoj osnovi, što kulturnom i kreativnom sektoru ne dopušta da u potpunosti iskoriste europsko jedinstveno tržište te posebice jedinstveno digitalno tržište.

(5)  Promicanje europske kulturne raznolikosti i osviještenosti o zajedničkim korijenima temelji se na slobodi umjetničkog izražavanja, sposobnosti i stručnosti umjetnika i djelatnika u kulturnom sektoru, postojanju uspješnog i otpornog kulturnog i kreativnog sektora u javnoj i privatnoj domeni te njihovoj sposobnosti da stvaraju i produciraju svoje radove te ih distribuiraju velikoj i raznovrsnoj europskoj publici. Time se širi njihov poslovni potencijal, povećava pristup kreativnom sadržaju, umjetničkom istraživanju i kreativnosti i njihovo promicanje te pridonosi održivom rastu i otvaranju radnih mjesta. Osim toga, promicanje kreativnosti i novog znanja pridonosi jačanju konkurentnosti i pokretanju inovacija u industrijskim lancima vrijednosti. Potrebno je usvojiti širi pristup umjetnosti, kulturi obrazovanja i umjetničkom istraživanju, koji bi napredovao iz pristupa STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo, matematika) u pristup STEAM (znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost, matematika). Unatoč nedavno ostvarenom napretku u pogledu pružanja usluga prevođenja i podnaslovljavanja, europsko je kulturno i kreativno tržište i dalje rascjepkano po nacionalnoj i jezičnoj osnovi. Istovremeno poštujući posebnosti svakog tržišta, potrebno je učiniti više kako bi se omogućilo da kulturni i kreativni sektori u potpunosti iskoriste europsko jedinstveno tržište te posebice jedinstveno digitalno tržište, među ostalim uzimajući u obzir zaštitu prava intelektualnog vlasništva.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Digitalizacija donosi promjenu paradigme i jedan je od najvećih izazova za kulturni i kreativni sektor. Digitalne inovacije promijenile su navike, odnose i modele proizvodnje i konzumacije na individualnoj i društvenoj razini te bi trebale potaknuti kulturno i kreativno izražavanje kao i kulturni i kreativni narativ, poštujući pritom specifičnu vrijednost kulturnog i kreativnog sektora u digitalnom okruženju.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Program bi trebao uzeti u obzir dvojnu prirodu kulturnog i kreativnog sektora, prepoznajući s jedne strane unutarnju i umjetničku vrijednost kulture, a s druge strane gospodarsku vrijednost tih sektora, uključujući njihov širi doprinos rastu i konkurentnosti te kreativnosti i inovacijama. Za to je potreban snažan europski kulturni i kreativni sektor te posebice dinamična europska audiovizualna industrija, uzmu li se u obzir njihova sposobnost dopiranja do široke publike i gospodarska važnost, među ostalim i za druge kreativne sektore te kulturni turizam. Međutim, tržišno natjecanje na svjetskim audiovizualnim tržištima dodatno je pojačano uslijed sve snažnijih digitalnih poremećaja, npr. promjena u medijskoj produkciji i potrošnji te sve jačeg položaja globalnih platformi u pogledu distribucije sadržaja. Stoga je potrebno pojačati potporu europskoj industriji.

(6)  Program bi trebao uzeti u obzir dvojnu prirodu kulturnog i kreativnog sektora, prepoznajući s jedne strane unutarnju i umjetničku vrijednost kulture, a s druge strane gospodarsku vrijednost tih sektora, uključujući njihov širi doprinos rastu i konkurentnosti, kreativnosti, inovacijama, međukulturnom dijalogu, socijalnoj koheziji i nastajanju znanja. Za to je potreban snažan europski kulturni i kreativni sektor, kako u profitnoj, tako i u neprofitnoj domeni, te posebice dinamična europska audiovizualna industrija, uzmu li se u obzir njihova sposobnost dopiranja do široke publike na lokalnoj razini i razini Unije i gospodarska važnost, među ostalim i za druge kreativne sektore te kulturni turizam kao i regionalni, lokalni i urbani razvoj. Međutim, tržišno natjecanje na svjetskim audiovizualnim tržištima dodatno je pojačano uslijed sve snažnijih digitalnih poremećaja, npr. promjena u medijskoj produkciji i potrošnji te sve jačeg položaja globalnih platformi u pogledu distribucije sadržaja. Stoga je potrebno pojačati potporu europskoj industriji.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Aktivno europsko građanstvo, zajedničke vrijednosti, kreativnost i inovacije trebaju čvrstu osnovu na kojoj se mogu razvijati. Programom bi se trebalo podupirati obrazovanje u području filma i audiovizualnih medija, posebice među maloljetnicima i mladima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi Program bio djelotvoran, u njemu bi se trebalo voditi računa o posebnoj prirodi različitih sektora, njihovim različitim ciljnim skupinama i posebnim potrebama s pomoću prilagođenih pristupa u okviru potprograma za audiovizualni sektor, potprograma posvećenog drugim kulturnim i kreativnim sektorima te međusektorskog potprograma.

(7)  Kako bi Program bio djelotvoran, u njemu bi se trebalo voditi računa o posebnoj prirodi i izazovima različitih sektora, njihovim različitim ciljnim skupinama i posebnim potrebama s pomoću prilagođenih pristupa u okviru potprograma za audiovizualni sektor, potprograma posvećenog drugim kulturnim i kreativnim sektorima te međusektorskog potprograma. Programom bi se trebala osigurati jednaka potpora svim kulturnim i kreativnim sektorima uvođenjem horizontalnih programa usmjerenih na zajedničke potrebe. Nastavljajući se na pilot projekte, pripremne aktivnosti i studije, u okviru Programa također bi se trebale provesti sektorske aktivnosti navedene u Prilogu ovoj Uredbi.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Glazba u svim svojim oblicima i izričajima, a posebno suvremena i živa glazba, sastavni je dio kulturne, umjetničke i gospodarske baštine Unije. Ona je element socijalne kohezije, multikulturalne integracije i socijalizacije mladih te služi kao ključni instrument za promicanje kulture, među ostalim i kulturnog turizma. Stoga bi posebne aktivnosti koje se provode kao dio potprograma KULTURA u skladu s ovom Uredbom trebale biti naročito usmjerene na glazbeni sektor u pogledu financijske distribucije i ciljanih mjera. Pozivi i instrumenti po mjeri trebali bi pridonijeti povećanju konkurentnosti glazbenog sektora i riješiti neke od specifičnih izazova s kojima se suočava.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Potrebno je pojačati potporu Unije u području međunarodnih kulturnih odnosa. Programom bi se trebalo nastojati pridonijeti trećem strateškom cilju nove europske agende za kulturu, poticanjem kulture i međukulturnog dijaloga kao pokretača održivog društvenog i gospodarskog razvoja. U Uniji i diljem svijeta gradovi pokreću nove kulturne politike. Velik broj kreativnih zajednica već je okupljen u okviru čvorišta, inkubatora i namjenskih prostora diljem svijeta. Unija bi trebala imati ključnu ulogu u umrežavanju tih zajednica iz Unije i trećih zemalja te poticanju multidisciplinarne suradnje i sinergije umjetničkih, kreativnih i digitalnih vještina.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Cilj je međusektorskog potprograma iskoristiti potencijal suradnje među različitim kulturnim i kreativnim sektorima. Zajednički transverzalni pristup može donijeti koristi u smislu prijenosa znanja i administrativne učinkovitosti.

(8)  Cilj je međusektorskog potprograma premostiti zajedničke izazove s kojima se suočavaju različiti kulturni i kreativni sektori te iskoristiti potencijal njihove međusobne suradnje. Zajednički transverzalni pristup može donijeti koristi u smislu prijenosa znanja i administrativne učinkovitosti.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U audiovizualnom sektoru intervencijama Unije treba popratiti njezine politike jedinstvenog digitalnog tržišta. To se prvenstveno odnosi na modernizaciju okvira za autorska prava i prijedlog uredbe o internetskim emitiranjima organizacija za radiodifuziju16 te prijedlog izmjene Direktive 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća17. Njima se nastoji ojačati kapacitet europskih audiovizualnih subjekata za financiranje, produkciju i širenje djela koja mogu biti dovoljno vidljiva na različitim dostupnim komunikacijskim medijima (npr. TV, kino ili prikazivanje videosadržaja na zahtjev) te privlačna publici na otvorenijem i konkurentnijem tržištu u Europi i izvan nje. Potpora bi se trebala pojačati kako bi se odgovorilo na nedavna kretanja na tržištu te osobito na jači položaj svjetskih distribucijskih platformi u usporedbi s nacionalnim radiotelevizijskim kućama koje tradicionalno ulažu u produkciju europskog stvaralaštva.

(9)  U audiovizualnom sektoru intervencijama Unije treba popratiti njezine politike jedinstvenog digitalnog tržišta. To se prvenstveno odnosi na modernizaciju okvira za autorska prava, Prijedlog uredbe o internetskim emitiranjima organizacija za radiodifuziju16 te Direktivu (EU) 2018/1808 Europskog parlamenta i Vijeća17. Njima se nastoji ojačati kapacitet europskih audiovizualnih subjekata za stvaranje, financiranje, produkciju i širenje djela raznih formata na različitim dostupnim komunikacijskim medijima (npr. TV, kino ili prikazivanje videosadržaja na zahtjev) koja su privlačna publici na otvorenijem i konkurentnijem tržištu u Europi i izvan nje. Potpora bi se trebala pojačati kako bi se odgovorilo na nedavna kretanja na tržištu te osobito na jači položaj svjetskih distribucijskih platformi u usporedbi s nacionalnim radiotelevizijskim kućama koje tradicionalno ulažu u produkciju europskog stvaralaštva.

__________________

__________________

16 COM(2016)0594

16 COM(2016)0594

17 COM/2016/0287

17 Direktiva (EU) 2018/1808 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) u pogledu promjenjivog stanja na tržištu (SL L 303, 28.11.2018., str. 69.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Posebne mjere u okviru programa Kreativna Europa kao što su Oznaka europske baštine, Dani europske baštine, europske nagrade u području suvremene, rock i pop glazbe, književnosti, baštine i arhitekture te Europske prijestolnice kulture izravno su doprle do milijuna europskih građana i dokazale društvene i gospodarske koristi europske kulturne politike te bi se stoga trebale nastaviti i, kad god je to moguće, proširiti.

(10)  Posebne mjere u okviru programa Kreativna Europa kao što su Oznaka europske baštine, Dani europske baštine, europske nagrade u području suvremene, rock i pop glazbe, književnosti, baštine i arhitekture te Europske prijestolnice kulture izravno su doprle do milijuna europskih građana i dokazale društvene i gospodarske koristi europske kulturne politike te bi se stoga trebale nastaviti i, kad god je to moguće, proširiti. Programom bi se trebale podupirati aktivnosti umrežavanja lokacija s oznakom europske baštine.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Programom Kreativna Europa u skladu s Uredbom (EU) br. 1295/2013 potaknuto je stvaranje inovativnih i uspješnih projekata koji su iznjedrili dobre prakse u pogledu transnacionalne europske suradnje u kreativnom i kulturnom sektoru. To je pak povećalo europsku kulturnu raznolikost za publiku te povećalo socijalne i gospodarske koristi europskih kulturnih politika. Kako bi se postigla veća učinkovitost, takve bi priče o uspjehu trebalo isticati i, kad god je moguće, širiti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Sudionici u kulturnom i kreativnom sektoru na svim razinama trebaju biti aktivno uključeni u ostvarenje ciljeva Programa i njegov daljnji razvoj. S obzirom na to da se formalno uključivanje dionika u participativnom modelu upravljanja Europskom godinom kulturne baštine, proglašenom u Odluci (EU) 2017/864 Europskog parlamenta i Vijeća1a, pokazalo učinkovitim u promicanju kulture, primjena tog modela savjetuje se i u Programu. Taj participativni model upravljanja treba uključivati transverzalni pristup u cilju stvaranja sinergije između različitih programa i inicijativa Unije u području kulture i kreativnosti.

 

___________________

 

1a Odluka (EU) 2017/864 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o Europskoj godini kulturne baštine (2018.), (SL L 131, 20.5.2017., str. 1.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.c)  Vodeće međusektorsko djelovanje usmjereno na predstavljanje europske kreativnosti i kulturne raznolikosti državama članicama i trećim zemljama trebalo bi uključiti kao dio posebnih aktivnosti u okviru Programa. Tim bi se djelovanjem trebao staviti naglasak na izvrsnost europske kreativnosti utemeljene na kulturi u poticanju unakrsnih inovacija u širem gospodarstvu dodjelom posebne nagrade.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kultura je ključna za jačanje uključivih i povezanih zajednica. U kontekstu migracijskih pritisaka ona ima važnu ulogu u integraciji migranata jer im pomaže da se osjećaju dijelom društva zemlje domaćina i doprinosi razvoju dobrih odnosa između migranata i novih zajednica.

(11)  Kultura je ključna za jačanje uključivih, kohezivnih i promišljenih zajednica i revitalizaciju teritorija te promicanje socijalne uključenosti osoba iz sredina u nepovoljnom položaju. U kontekstu migracijskih pitanja i izazova u pogledu integracije, kultura ima temeljnu ulogu u stvaranju uključivog prostora za međukulturni dijalog i u integraciji migranata i izbjeglica, pomažući im da se osjećaju dijelom društava domaćina, te u doprinošenju razvoju dobrih odnosa između migranata i novih zajednica.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  U okviru kulture pruža se i potiče gospodarska, socijalna i okolišna održivost. Stoga bi ona trebala biti u srži strategija političkog razvoja. Potrebno je istaknuti doprinos kulture dobrobiti društva u cjelini. Stoga bi, u skladu s Deklaracijom iz Davosa od 22. siječnja 2018. pod nazivom „Ususret visokokvalitetnoj građevinskoj kulturi (Baukultur) za Europu”, trebalo poduzeti korake za promicanje novog integriranog pristupa oblikovanju izgrađenog okruženja visoke kvalitete s uporištem u kulturi, kojim se jača socijalna kohezija, jamči održiv okoliš te pridonosi zdravlju i dobrobiti stanovništva u cjelini. Tim se pristupom ne bi trebao staviti naglasak samo na urbana područja, već bi se u okviru njega trebalo primarno usredotočiti na međusobnu povezanost perifernih, udaljenih i ruralnih područja. Pojam Baukultur obuhvaća sve čimbenike koji izravno utječu na kvalitetu života građana i zajednica, čime se na vrlo konkretan način potiče uključivost, kohezija i održivost.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Važno je da kultura te kulturna i audiovizualna dobra i usluge budu dostupnija osobama s invaliditetom kao alati za poticanje njihovog sveobuhvatnog osobnog ispunjenja i aktivnog sudjelovanja, čime bi se doprinijelo istinski uključivom društvu utemeljenom na solidarnosti. Programom bi se stoga trebalo promicati i jačati sudjelovanje u kulturi diljem Unije, posebice u pogledu osoba s invaliditetom i osoba iz sredina u nepovoljnom položaju te onih koji žive u ruralnim i udaljenim područjima.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Umjetnička sloboda u samom je središtu dinamične kulturne i kreativne industrije, uključujući sektor informativnih medija. Program bi trebao promicati preplitanja i suradnju između audiovizualnog i izdavačkog sektora u cilju promidžbe pluralističkog medijskog okruženja.

(12)  Sloboda umjetničkog i kulturnog izražavanja te sloboda izražavanja i pluralizam medija u samom su središtu dinamičnih kulturnih i kreativnih sektora te sektora informativnih medija. Program bi trebao promicati preplitanja i suradnju između audiovizualnog i izdavačkog sektora u cilju promicanja pluralističkog i neovisnog medijskog okruženja u skladu s Direktivom 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a. Programom bi se trebala pružiti potpora novim medijskim stručnjacima i unaprijediti razvoj kritičkog razmišljanja među građanima promicanjem medijske pismenosti, posebno kada je riječ o mladima.

 

__________________

 

1a Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010, str. 1).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Mobilnost umjetnika i djelatnika u kulturnom sektoru u pogledu razvoja vještina, učenja, međukulturne svijesti, zajedničkog stvaranja, zajedničke proizvodnje, kruženja i širenja umjetničkih djela te sudjelovanja u međunarodnim događajima kao što su sajmovi i festivali ključan je preduvjet za bolje povezani, snažniji i održiviji kulturni i kreativni sektor u Uniji. Takva je mobilnost često otežana izostankom pravnog statusa, poteškoćama u dobivanju viza i trajanjem dozvola, kao i zbog rizika od dvostrukog oporezivanja te rizičnih i nestabilnih uvjeta socijalne sigurnosti.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U skladu s člancima 8. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podupirati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije te, ako je primjenjivo, definirati primjerene kriterije za rodnu ravnotežu.

(13)  U skladu s člancima 8. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podupirati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije te, ako je primjenjivo, definirati primjerene kriterije za rodnu ravnotežu i raznolikost. Program bi trebao težiti osiguranju toga da se sudjelovanjem u njemu i projektima koji se provode u okviru njega ostvaruje i odražava raznolikost europskog društva. Aktivnosti koje se provode u okviru Programa trebalo bi pratiti i o njima izvješćivati kako bi se utvrdila uspješnost Programa u tom smislu te kako bi se kreatorima politika omogućilo donošenje informiranih odluka u pogledu budućih programa.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Žene su vrlo prisutne u umjetničkoj i kulturnoj domeni u Uniji kao autori, stručnjaci, učitelji te publika jer predstavljaju sve veći postotak javnosti koji sudjeluje u kulturnom životu. Međutim, kako je dokazano istraživanjima i studijama kao što su Europska ženska audiovizualna mreža (European Women Audiovisual Network) za filmske redatelje i projekt „We must” u području glazbe, postoje razlike u plaćama žena i muškaraca te je manje vjerojatno da će žene realizirati svoja djela i zauzeti položaj na kojem se donose odluke u kulturnim, umjetničkim i kreativnim institucijama. Stoga je potrebno promicati ženske talente i širiti njihove radove kako bi se pružila potpora umjetničkim karijerama žena.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  U skladu sa zaključcima donesenim nakon Europske godine kulturne baštine 2018. programom bi se trebala poboljšati suradnja i jačanje kapaciteta tog sektora pružanjem potpore aktivnostima povezanima s nasljeđem Europske godine kulturne baštine 2018. te analizom rezultata kojima je urodila. U tom je pogledu potrebno obratiti pozornost na izjavu Vijeća ministara kulture iz studenog 2018. i izjave sa završne svečanosti Vijeća održane 7. prosinca 2018. Programom bi se trebalo doprinijeti dugoročnom održivom očuvanju europske kulturne baštine uvođenjem mjera potpore za obrtnike kvalificirane u tradicionalnim zanatima povezanima s obnovom kulturne baštine.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi” od 22. srpnja 2014.19 relevantnim bi politikama i instrumentima trebalo iz europske kulturne baštine iznjedriti dugoročnu i održivu vrijednost te razviti integriraniji pristup njezinu očuvanju, vrednovanju i podupiranju.

(15)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi” od 22. srpnja 2014. relevantnim bi politikama i instrumentima trebalo iz prošle, sadašnje, materijalne, nematerijalne i digitalne europske kulturne baštine iznjedriti dugoročnu i održivu vrijednost te razviti integriraniji pristup njezinu očuvanju, zaštiti, prilagodljivoj prenamjeni, širenju, vrednovanju i podupiranju, podupiranjem kvalitetnog i usklađenog širenja profesionalnog znanja te razvoja zajedničkih standarda visoke kvalitete za sektor i mobilnosti za zaposlene u tom sektoru. Kulturna baština sastavni je dio europske kohezije i olakšava povezivanje tradicije i inovacija. Očuvanje kulturne baštine te potpora umjetnicima, stvaraocima i obrtnicima trebali bi biti prioriteti Programa.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477

19 COM/2014/0477

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Program treba doprinijeti sudjelovanju i uključivanju građana i organizacija civilnog društva u kulturu i društvo, promicanju kulturnog obrazovanja i javnoj dostupnosti kulturnog znanja i baštine. Njime također treba njegovati kvalitetu i inovacije u stvaranju i očuvanju, među ostalim sinergijama između kulture, umjetnosti, znanosti, istraživanja i tehnologije.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  U skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 13. prosinca 2016. o dosljednoj politici EU-a za kulturne i kreativne industrije, podupiranje kulturnih i kreativnih sektora treba biti prioritetno pitanje. U Program je potrebno integrirati projekte kako bi se poduprli novi poslovni modeli i vještine, tradicionalna znanja i iskustva te kako bi se kreativna i interdisciplinarna rješenja pretočila u gospodarsku i društvenu vrijednost. Nadalje, potrebno je u potpunosti iskoristiti potencijalne sinergije između politika Unije kako bi se sredstva dostupna u okviru programa Unije kao što su Obzor Europa, Instrument za povezivanje Europe, Erasmus +, EaSI i InvestEU učinkovito iskoristila.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su im potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.

(18)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su im potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti. Doprinose trećih zemalja Programu potrebno je svake godine prijaviti proračunskom tijelu.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Od svojeg je osnivanja Europska filmska akademija stekla jedinstvenu stručnost te je u jedinstvenom položaju da izgradi paneuropsku zajednicu filmskih stvaratelja i djelatnika koja će promicati i širiti europske filmove izvan nacionalnih granica te razvijati istinski europsku publiku. On bi stoga trebao biti prihvatljiv za izravnu potporu Unije.

(22)  Od svojeg je osnivanja Europska filmska akademija osobitom stručnošću te jedinstvenim položajem doprinijela razvoju paneuropske zajednice filmskih stvaratelja i djelatnika promicanjem i širenjem europskih filmova izvan nacionalnih granica te poticanjem nastanka međunarodne publike svih uzrasta. Stoga bi ona prije svega trebala biti prihvatljiva za izravnu potporu Unije u kontekstu suradnje s Europskim parlamentom u organizaciji filmske nagrade LUX. Međutim, izravna potpora mora biti povezana s pregovorima o sporazumu o suradnji, s posebnim zadaćama i ciljevima, između dviju strana te bi se ona mogla pružiti tek nakon sklapanja tog sporazuma. Time se ne isključuje mogućnost da Europska filmska zajednica podnese prijavu za financijska sredstva za druge inicijative i projekte u okviru različitih potprograma Programa.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Od svojeg je osnivanja Orkestar mladih Europske unije stekao jedinstvenu stručnost u promicanju međukulturnog dijaloga, uzajamnog poštovanja i razumijevanja s pomoću kulture. Posebnost Orkestra mladih Europske unije leži u činjenici da je to europski orkestar koji nadilazi kulturne granice i sastavljen je od mladih glazbenika koji se biraju u skladu sa zahtjevnim umjetničkim kriterijima putem postupka rigoroznih godišnjih audicija u svim državama članicama. On bi stoga trebao biti prihvatljiv za izravnu potporu Unije.

(23)  Od svojeg je osnivanja Orkestar mladih Europske unije stekao jedinstvenu stručnost u promicanju bogate europske glazbene baštine, pristupa glazbi i međukulturnog dijaloga te uzajamnog poštovanja i razumijevanja s pomoću kulture, kao i u jačanju profesionalnosti mladih glazbenika, pružajući im vještine potrebne za karijeru u kulturnom i kreativnom sektoru. Doprinos Orkestra mladih Europske unije prepoznale su države članice i institucije Unije, među ostalim i niz predsjednika Komisije i Europskog parlamenta. Posebnost Orkestra mladih Europske unije leži u činjenici da je to europski orkestar koji nadilazi kulturne granice i sastavljen je od mladih glazbenika koji se biraju u skladu sa zahtjevnim umjetničkim kriterijima putem postupka rigoroznih i transparentnih godišnjih audicija u svim državama članicama. Stoga bi prije svega trebao biti prihvatljiv za izravnu potporu Unije, i to na temelju posebnih zadaća i ciljeva koje utvrđuje Komisija i koji se redovito ocjenjuju. Kako bi osigurao tu potporu, Orkestar mladih Europske unije trebao bi povećati svoju vidljivost, težiti postizanju uravnoteženije zastupljenosti glazbenika iz svih država članica te diversificirati svoje prihode aktivnim traženjem financijske potpore iz drugih izvora koji nisu sredstva Unije.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili rješavanje neoptimalnih ulagačkih situacija, na proporcionalan način, a mjerama se ne bi smjelo udvostručiti niti istisnuti privatna sredstva niti narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Mjerama bi se trebala ostvarivati jasna europska dodana vrijednost.

(26)  Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili rješavanje neoptimalnih ulagačkih situacija, na proporcionalan način, a mjerama se ne bi smjelo udvostručiti niti istisnuti privatna sredstva niti narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Mjerama bi se trebala ostvarivati jasna europska dodana vrijednost te bi one trebale biti prikladne za odgovarajuće projekte koje podupiru. Programom se ne bi trebala uzimati u obzir samo ekonomska vrijednost projekata, već i njihova kulturna i kreativna dimenzija te posebnosti predmetnih sektora.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.a)  Financijska sredstva Programa utvrđena Uredbom .../...[Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju]1a i Uredbom …/… [IPA III]1b također bi se trebala koristiti za financiranje aktivnosti u okviru međunarodne dimenzije Programa. Te bi aktivnosti trebalo provoditi u skladu s ovom Uredbom.

 

__________________

 

1a 2018/0243 (COD).

 

1b 2018/0247 (COD).

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Jedan je od najvećih izazova u kulturnom i u kreativnom sektoru pristup financiranju kojim se njihovim aktivnostima omogućuje da razviju, održe ili povećaju konkurentnost ili prošire svoje djelovanje na međunarodnu razinu. Politički ciljevi ovog Programa nastojat će se postići i s pomoću financijskih instrumenata i proračunskih jamstava u okviru područja politike fonda InvestEU.

(27)  Kulturni i kreativni sektori inovativni su, otporni i rastući sektori gospodarstva Unije koji intelektualnim vlasništvom i individualnom kreativnošću pridonose izgradnji gospodarske i kulturne vrijednosti. Međutim, njihova fragmentacija i nematerijalna priroda njihove imovine ograničavaju njihov pristup privatnom financiranju. Jedan je od najvećih izazova za kulturni i kreativni sektor poboljšanje njihova pristupa financiranju, što je ključno za rast, održavanje ili širenje njihove konkurentnosti na međunarodnoj razini. Politički ciljevi ovog Programa nastojat će se postići i s pomoću financijskih instrumenata i proračunskih jamstava, prije svega za MSP-ove, u okviru područja politike fonda InvestEU, u skladu s praksama razvijenima u okviru Instrumenta jamstva za kulturne i kreativne sektore, uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1295/2013.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Uzimajući u obzir tehničko znanje potrebno za procjenu prijedloga u okviru posebnih aktivnosti Programa, evaluacijski odbori mogu, prema potrebi, biti sastavljeni od vanjskih stručnjaka.

(28)  Ključni kriteriji ocjenjivanja za odabir predmetnog projekta trebali bi biti učinak, kvaliteta i učinkovitost provedbe Projekta. Uzimajući u obzir tehničko znanje potrebno za procjenu prijedloga u okviru posebnih aktivnosti Programa, evaluacijski odbori mogu, prema potrebi, biti sastavljeni od vanjskih stručnjaka s relevantnim profesionalnim i menadžerskim iskustvom u području u okviru kojeg je podnesena prijava koja se ocjenjuje. Kada je to prikladno, treba uzeti u obzir potrebu za osiguravanjem općenite usklađenosti projekta s ciljevima raznolikosti i uključenosti publike.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Program bi trebao obuhvaćati realističan i praktičan sustav pokazatelja uspješnosti kojim će se popratiti njegove mjere i stalno pratiti njegova uspješnost. To praćenje te informacijske i komunikacijske aktivnosti povezane s programom i njegovim mjerama trebale bi se temeljiti na tri potprograma.

(29)  Program bi trebao obuhvaćati realističan i praktičan sustav kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja uspješnosti kojim će se popratiti njegove mjere i stalno pratiti njegova uspješnost, uzimajući u obzir intrinzičnu vrijednost umjetnosti te kulturnog i kreativnog sektora. Te pokazatelje uspješnosti trebalo bi razviti u suradnji s dionicima. To praćenje te informacijske i komunikacijske aktivnosti povezane s programom i njegovim mjerama trebale bi se temeljiti na tri potprograma. Potprogramima bi se u obzir trebalo uzeti jedan ili više kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja. Te bi pokazatelje trebalo ocjenjivati u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  S obzirom na složenost i poteškoće u pronalasku, analizi i prilagođavanju podataka te mjerenju učinka kulturnih politika i određujućih pokazatelja, Komisija bi trebala pojačati suradnju svojih službi kao što su Zajednički istraživački centar i Eurostat u svrhu prikupljanja odgovarajućih statističkih podataka. Komisija bi trebala surađivati s centrima izvrsnosti u Uniji, nacionalnim zavodima za statistiku i organizacijama iz europskih kulturnih i kreativnih sektora te s Vijećem Europe, Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i UNESCO-om.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve mjera i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(32)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju sposobnosti subjekta koji vodi projekt da ostvari posebne ciljeve mjera i rezultate, posebice uzimajući u obzir veličinu subjekta i projekta, troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33.a)  U svrhu optimizacije sinergija između fondova Unije i instrumenata kojima se izravno upravlja, treba olakšati pružanje potpore za operacije koje su već primile certifikat „pečat izvrsnosti”.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  U skladu s člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU28 osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.

(34)  U skladu s člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU28 osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Ograničenja koja postoje zbog udaljenosti tih zemalja ili područja trebala bi se uzeti u obzir pri provedbi Programa, a njihovo stvarno sudjelovanje trebalo bi pratiti i redovito ocjenjivati.

__________________

__________________

28 Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji (Odluka o prekomorskom pridruživanju) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).

28 Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji (Odluka o prekomorskom pridruživanju) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34.a)  U skladu s člankom 349. UFEU-a potrebno je poduzeti mjere kako bi se povećalo sudjelovanje najudaljenijih regija u svim aktivnostima. Potrebno je poticati mobilnost i razmjene umjetnika i njihovih djela te suradnju osoba i organizacija iz tih regija i njihovih susjeda i trećih zemalja. Stoga će biti moguće da građani imaju jednake koristi od konkurentske prednosti koju kulturna i kreativna industrija mogu ponuditi, posebno u pogledu gospodarskog rasta i zapošljavanja. Te se mjere trebaju redovito pratiti i ocjenjivati.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Kako bi se osigurala nesmetana provedba Programa, troškovi korisnika nastali prije podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava, osobito troškovi povezani s pravima intelektualnog vlasništva, mogu se smatrati prihvatljivima uz uvjet da su izravno povezani s provedbom podupiranih mjera.

(36)  Kako bi se osigurao kontinuitet financijske potpore koja se pruža u okviru Programa te pokrile sve veće rupe u financiranju s kojima se njihovi korisnici suočavaju, troškovi korisnika nastali prije podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava, osobito troškovi povezani s pravima intelektualnog vlasništva, trebali bi se smatrati prihvatljivima uz uvjet da su izravno povezani s provedbom podupiranih mjera.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)   Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji kako bi ona mogla donijeti programe rada. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća. Neophodno je osigurati ispravno zaključenje prethodnog programa, osobito kad je riječ o nastavku višegodišnjih mehanizama za upravljanje njime, poput financiranja tehničke i administrativne pomoći. Od [1. siječnja 2021.] tehničkom i administrativnom pomoći trebalo bi se osigurati, prema potrebi, upravljanje djelovanjima koja do [31. prosinca 2020.] još nisu zaključena u sklopu prethodnog programa.

(38)   Ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi u pogledu donošenja programa rada dodijeliti Komisiji. Neophodno je osigurati ispravno zaključenje prethodnog programa, osobito kad je riječ o nastavku višegodišnjih mehanizama za upravljanje njime, poput financiranja tehničke i administrativne pomoći. Od [1. siječnja 2021.] tehničkom i administrativnom pomoći trebalo bi se osigurati, prema potrebi, upravljanje djelovanjima koja do [31. prosinca 2020.] još nisu zaključena u sklopu prethodnog programa.

___________________________

 

  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.a)  Kako bi se osigurala djelotvorna i učinkovita provedba Programa, Komisija bi trebala osigurati da nema nepotrebnog birokratskog opterećenja za podnositelje tijekom faze prijave ili tijekom faze obrade prijava.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.b) Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti manjim projektima i njihovoj dodanoj vrijednosti s obzirom na specifičnosti kulturnog i kreativnog sektora.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „kulturni i kreativni sektor” znači svi sektori u kojima se aktivnosti temelje na kulturnim vrijednostima ili umjetničkim i drugim pojedinačnim ili zajedničkim kreativnim izričajima. Te aktivnosti mogu obuhvaćati razvoj, stvaranje, produkciju, širenje i očuvanje robe i usluga koje utjelovljuju kulturni, umjetnički ili drugi kreativni izričaj te povezane funkcije kao što su obrazovanje ili upravljanje. One imaju potencijal za stvaranje inovacija i radnih mjesta, osobito na temelju intelektualnog vlasništva. Sektori obuhvaćaju arhitekturu, arhive, knjižnice i muzeje, umjetničke zanate, audiovizualni sektor (uključujući film, televiziju, videoigre i multimediju), materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, dizajn (uključujući modni dizajn), festivale, glazbu, književnost, izvedbene umjetnosti, knjige i izdavaštvo, radio i vizualne umjetnosti;

(2)  „kulturni i kreativni sektor” znači svi sektori u kojima se aktivnosti temelje na kulturnim vrijednostima ili umjetničkim i drugim pojedinačnim ili zajedničkim kreativnim izričajima i praksama, neovisno o tome jesu li te aktivnosti tržišno usmjerene ili nisu. Te aktivnosti mogu obuhvaćati razvoj, stvaranje, produkciju, širenje i očuvanje praksi, robe i usluga koje utjelovljuju kulturni, umjetnički ili drugi kreativni izričaj te povezane funkcije kao što su obrazovanje ili upravljanje. Mnoge od njih imaju potencijal za stvaranje inovacija i radnih mjesta, osobito na temelju intelektualnog vlasništva. Sektori obuhvaćaju arhitekturu, arhive, knjižnice i muzeje, umjetničke zanate, audiovizualni sektor (uključujući film, televiziju, videoigre i multimediju), materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, glazbu, književnost, izvedbene umjetnosti, knjige i izdavaštvo, radio, vizualne umjetnosti, festivale i dizajn, među ostalim modni dizajn;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  doprinos priznavanju i promicanju intrinzične vrijednosti kulture te zaštita i promicanje kvalitete europske kulture i kreativnosti kao posebne dimenzije osobnog razvoja, obrazovanja, socijalne kohezije, slobode izražavanja i mišljenja te umjetnosti, pri čemu se osnažuje i unapređuje demokracija, kritičko razmišljanje, osjećaj pripadnosti i građanstva, te kao izvora pluralističkih medija i kulturnog krajolika;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promicanje europske suradnje u području kulturne i jezične raznolikosti te baštine;

(a)  promicanje europske suradnje u području kulturne, umjetničke i jezične raznolikosti, među ostalim jačanjem uloge umjetnika i djelatnika u kulturnom sektoru, kvalitete europske kulturne i umjetničke proizvodnje te zajedničke materijalne i nematerijalne europske kulturne baštine;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povećanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora, posebice audiovizualnog sektora.

(b)  poticanje konkurentnosti svih kulturnih i kreativnih sektora te povećanje njihove gospodarske težine, posebno audiovizualnog sektora, otvaranjem novih radnih mjesta te povećanjem njihove inovativnosti i kreativnosti;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  unapređivanje gospodarske, socijalne i vanjske dimenzije suradnje na europskoj razini u cilju razvoja i promicanja europske kulturne raznolikosti i europske kulturne baštine, jačanje konkurentnosti europskog kulturnog i kreativnog sektora te jačanje međunarodnih kulturnih odnosa;

(a)  unapređivanje gospodarske, umjetničke, kulturne, socijalne i vanjske dimenzije suradnje na europskoj razini u cilju razvoja i promicanja europske kulturne raznolikosti i europske materijalne i nematerijalne kulturne baštine, jačanje konkurentnosti i inovativnosti europskog kulturnog i kreativnog sektora te jačanje međunarodnih kulturnih odnosa;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  promicanje kulturnog i kreativnog sektora, među ostalim i audiovizualnog sektora, pri čemu se podupiru umjetnici, djelatnici, obrtnici i angažiranost publike s posebnim naglaskom na ravnopravnost spolova i nedovoljno zastupljene skupine;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje konkurentnosti i prilagodljivosti europske audiovizualne industrije;

(b)  promicanje konkurentnosti, inovativnosti i prilagodljivosti europskog audiovizualnog sektora, posebno MSP-ova, nezavisnih produkcijskih kuća i organizacija u kulturnom i kreativnom sektoru te promicanje kvalitete aktivnosti europskog audiovizualnog sektora na održiv način čime se želi postići uravnotežen sektorski i geografski pristup;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje političke suradnje i inovativnih mjera za potporu svim potprogramima, uključujući promicanje raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, medijske pismenosti i socijalne uključenosti.

(c)  promicanje političke suradnje i inovativnih mjera, uključujući nove modele poslovanja i upravljanja te kreativna rješenja, podupiranje svih potprograma programa i svih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući zaštitu slobode umjetničkog izražavanja i promicanje raznolikih, neovisnih i pluralističkih kulturnih i medijskih okruženja, medijske pismenosti, digitalnih vještina, kulturnog i umjetničkog obrazovanja, rodne ravnopravnosti, aktivnog građanstva, međukulturnog dijaloga, otpornosti i socijalne uključenosti, posebno osoba s invaliditetom, među ostalim i većom dostupnošću kulturnih dobara i usluga;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  promicanje mobilnosti umjetnika i subjekata u kulturnom i kreativnom sektoru te širenje njihovih djela;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  pružanje kulturnom i kreativnom sektoru podataka, analiza i odgovarajućeg niza kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja te razvoj usklađenog sustava evaluacija i procjena učinaka, uključujući i one s međusektorskom dimenzijom.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „MEĐUSEKTORSKI potprogram” obuhvaća aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima.

(c)  „MEĐUSEKTORSKI potprogram” obuhvaća aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima, uključujući sektor informativnih medija.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Europska dodana vrijednost

 

Prepoznajući intrinzičnu i ekonomsku vrijednost kulture i kreativnosti te poštujući kvalitetu i pluralizam vrijednosti i politika Unije.

 

Programom se podržavaju samo one mjere i aktivnosti koje ostvaruju potencijalnu europsku dodanu vrijednost i koje doprinose ostvarenju ciljeva iz članka 3.

 

Europska dodana vrijednost mjera i aktivnosti iz Programa osigurava se, primjerice:

 

(a) transnacionalnim karakterom mjera i aktivnosti kojima se nadopunjuju regionalni, nacionalni, međunarodni i drugi programi i politike Unije i učinkom takvih mjera i aktivnosti na pristup građana kulturi, aktivnim sudjelovanjem građana, obrazovanjem, socijalnom uključenosti i međukulturnim dijalogom;

 

(b) razvojem i promicanjem transnacionalne i međunarodne suradnje između kulturnih i kreativnih aktera, što obuhvaća umjetnike, audiovizualne djelatnike, kulturne i kreativne organizacije, mala i srednja poduzeća i audiovizualne subjekte, koji su usmjereni na poticanje potpunijih, bržih, djelotvornijih i dugoročnijih odgovora na globalne izazove, osobito u pogledu digitalizacije;

 

(c) ekonomijama razmjera, rastom i radnim mjestima koji se potiču u okviru potpora Unije, stvarajući učinak poluge za dodatna sredstva;

 

(d) osiguravanjem ravnopravnijih uvjeta u kulturnom i kreativnom sektoru uzimajući u obzir posebnosti različitih zemalja, uključujući zemlje ili regije koje odražava posebno geografsko ili jezično stanje, kao što su najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a te prekomorske zemlje ili područja pod nadležnošću države članice navedene u Prilogu II. UFEU-a;

 

(e) promicanjem narativa o zajedničkim europskim korijenima i raznolikosti.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  promicanje umjetničkog izražavanja i stvaranja;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka -aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-aa)  razvijanje talenata, sposobnosti i vještina te poticanje suradnje i inovacija u cijelom lancu kulturnih i kreativnih sektora, uključujući baštinu;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  jačanje prekogranične dimenzije i optjecaja europskih kulturnih i kreativnih subjekata i radova;

(a)  jačanje prekogranične dimenzije, optjecaja i vidljivosti europskih kulturnih i kreativnih subjekata i njihovih radova, uključujući programima boravka, turnejama, događanjima, radionicama, izložbama i festivalima, te olakšavanje razmjene najboljih praksi i jačanje stručnih sposobnosti;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povećanje sudjelovanja u kulturi diljem Europe;

(b)  povećanje pristupa kulturi, sudjelovanja u kulturi i osviještenosti o kulturi te angažiranosti publike diljem Europe, posebno kada je riječ o osobama s invaliditetom ili osobama iz sredina u nepovoljnom položaju;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje društvene otpornosti i socijalne uključenosti s pomoću kulture i kulturne baštine;

(c)  promicanje društvene otpornosti i jačanje socijalne uključenosti, međukulturnog i demokratskog dijaloga i kulturne razmjene kroz umjetnost, kulturu i kulturnu baštinu;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  poboljšanje sposobnosti europskog kulturnog i kreativnog sektora da se razvijaju, otvaraju radna mjesta i ostvaruju rast;

(d)  poboljšanje sposobnosti europskog kulturnog i kreativnog sektora da se razvijaju, inoviraju, kreiraju umjetnička djela, stvaraju i razvijaju ključne sposobnosti, znanja, vještine i nove umjetničke prakse, otvaraju i razvijaju održiva radna mjesta i ostvaruju rast te da doprinose lokalnom i regionalnom razvoju;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  poticanje stručnog kapaciteta osoba u kulturnom i kreativnom sektoru njihovim osnaživanjem s pomoću odgovarajućih mjera;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  jačanje europskog identiteta i vrijednosti s pomoću kulturne svijesti, umjetničkog obrazovanja te kulturne kreativnosti u obrazovanju;

(e)  jačanje europskog identiteta, aktivnog građanstva i osjećaja zajedništva i demokratskih vrijednosti kroz kulturnu svijest, kulturnu baštinu, izražavanje, kritičko razmišljanje, umjetničko izražavanje, vidljivost i priznavanje stvaratelja, umjetnosti, obrazovanja i kulturne kreativnosti u okviru formalnog, neformalnog i informalnog cjeloživotnog učenja;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  promicanje međunarodne izgradnje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za djelovanje na međunarodnoj razini;

(f)  promicanje međunarodne izgradnje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  doprinos globalnoj strategiji Unije za međunarodne odnose s pomoću kulturne diplomacije.

(g)  doprinos globalnoj strategiji Unije za međunarodne kulturne odnose kako bi se osigurao dugoročni učinak strategije s pomoću interpersonalnog pristupa koji uključuje kulturne mreže, civilno društvo i lokalne organizacije.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U okviru posebnih aktivnosti koje se provode u okviru potprograma KULTURA, u pogledu financijske distribucije i ciljanih mjera poseban se naglasak stavlja na glazbeni sektor. Pozivi i instrumenti po mjeri pomažu u povećanju konkurentnosti glazbenog sektora te se njima rješavaju neki od specifičnih izazova s kojima se on suočava.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje talenata i vještina te suradnje i inovacija u stvaranju i produkciji europskih audiovizualnih djela;

(a)  poticanje talenata, sposobnosti, vještina i upotrebe digitalnih tehnologija te suradnje, mobilnosti i inovacija u stvaranju i produkciji europskih audiovizualnih djela, uključujući i preko granica;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poboljšanje kazališne i internetske distribucije i osiguravanje veće prekogranične dostupnosti europskih audiovizualnih djela, uključujući s pomoću inovativnih poslovnih modela i novih tehnologija;

(b)  poboljšanje transnacionalne i međunarodne cirkulacije, distribucije na internetu i izvan njega te posebice kinematografske distribucije europskih audiovizualnih djela u novom digitalnom okružju;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  pružanje šireg pristupa audiovizualnim djelima Unije za međunarodnu publiku, osobito putem promocija, organiziranih događanja i festivala te aktivnosti filmskog opismenjivanja;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  unapređivanje audiovizualne baštine te olakšanje pristupa i pružanje potpore audiovizualnim arhivima i knjižnicama kao izvorima sjećanja, obrazovanja, ponovnog korištenja i novih modela poslovanja te njihovo promicanje, među ostalim i s pomoću najnovijih digitalnih tehnologija;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje europskog audiovizualnog stvaralaštva te podupiranje razvoja publike diljem Europe i izvan nje.

(c)  promicanje europskih audiovizualnih djela i podupiranje angažiranosti publike svih uzrasta, posebno mlade publike i osoba s invaliditetom, u cilju proaktivnog i zakonitog korištenja audiovizualnih djela diljem Europe i izvan nje te dijeljenja sadržaja koje stvaraju korisnici, među ostalim promicanjem filmskog i audiovizualnog obrazovanja.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se prioriteti nastoje ostvariti pružanjem potpore stvaranju, promidžbi, dostupnosti i širenju europskih djela s potencijalom za privlačenje brojne publike u Europi i šire, čime se postiže prilagodba novim kretanjima na tržištu i podupire Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama.

Ti se prioriteti nastoje ostvariti pružanjem potpore stvaranju, promidžbi, dostupnosti i širenju europskih djela, čime se šire europske vrijednosti i zajednički identitet s potencijalom za privlačenje publike svih uzrasta u Europi i šire, i čime se postiže prilagodba novim kretanjima na tržištu i podupire Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje potpore međusektorskoj transnacionalnoj političkoj suradnji, uključujući ulogu kulture u socijalnom uključivanju, te promicanje znanja stečenih u okviru programa i podupiranje prenosivosti rezultata;

(a)  pružanje potpore međusektorskoj transnacionalnoj političkoj suradnji, uključujući promicanjem uloge koju kultura ima u socijalnom uključivanju, posebno kada je riječ o osobama s invaliditetom i promicanju demokracije, te promicanje znanja stečenih u okviru programa i podupiranje prenosivosti rezultata radi povećanja vidljivosti Programa;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje inovativnih pristupa stvaranju, dostupnosti, distribuciji i promidžbi sadržaja u kulturnom i kreativnom sektoru;

(b)  promicanje inovativnih pristupa stvaranju umjetničkog sadržaja te umjetničkom istraživanju, dostupnosti, distribuciji i promidžbi, vodeći računa o zaštiti autorskih prava, u kulturnom i kreativnom sektoru, te obuhvaćajući i tržišnu i netržišnu dimenziju;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje međusektorskih aktivnosti koje obuhvaćaju nekoliko sektora u cilju prilagodbe strukturnim promjenama s kojima se suočava medijski sektor, među ostalim poticanjem slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti;

(c)  promicanje međusektorskih aktivnosti koje obuhvaćaju nekoliko sektora u cilju prilagodbe strukturnim i tehnološkim promjenama s kojima se suočava medijski sektor, među ostalim poticanjem slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog, umjetničkog i kulturnog okruženja, profesionalne etičnosti u novinarstvu, kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti, posebno među mladima, i to pružanjem pomoći u prilagodbi na nove medijske alate i formate te suzbijanjem širenja dezinformacija;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  uspostava i održavanje deskova programa preko kojih se Program promiče u pojedinačnim zemljama te se potiče prekogranična suradnja u kulturnom i kreativnom sektoru.

(d)  uspostava i potpora aktivnom uključivanju deskova programa u zemljama sudionicama radi promicanja Programa na pravedan i uravnotežen način, između ostaloga mrežnim aktivnostima na terenu, pružanje potpore podnositeljima zahtjeva u pogledu Programa te pružanje osnovnih informacija o ostalim relevantnim mogućnostima potpore koje su dostupne u okviru programa koje financira Unija te poticanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi u kulturnom i kreativnom sektoru.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.2027. iznosi 1 850 000 000 EUR u tekućim cijenama.

Financijska omotnica za provedbu Programa u razdoblju od 2021. do 2027. iznosi 2 806 000 000 EUR u stalnim cijenama.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. − podstavak 2. − alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  do 609 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) (potprogram KULTURA),

–  najmanje 33 % za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) (potprogram KULTURA),

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. − podstavak 2. − alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  do 1 081 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b) (potprogram MEDIA),

–  najmanje 58 % za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b) (potprogram MEDIA),

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  do 160 000 000 EUR za aktivnosti iz članka 3. stavka 2. točke (c) (MEĐUSEKTORSKI potprogram).

–  do 9 % za aktivnosti iz članka 3. stavka 2. točke (c) (MEĐUSEKTORSKI potprogram) u okviru čega se osigurava financijski doprinos svakom nacionalnom desku programa Kreativna Europa koji je barem na razini istoj onoj financijskog doprinosa pruženog u skladu s Uredbom (EZ) br. 1295/2013.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osim financijske omotnice iz stavka 1. i radi promicanja međunarodne dimenzije Programa, dodatni financijski doprinosi mogu se staviti na raspolaganje iz instrumenata za vanjsko financiranje [Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III.)] kako bi se poduprle mjere koje se provode i kojima se upravlja u skladu s ovom Uredbom. Taj se doprinos financira u skladu s uredbama o uspostavi tih instrumenata.

3.  Osim financijske omotnice iz stavka 1. i radi promicanja međunarodne dimenzije Programa, dodatni financijski doprinosi mogu se staviti na raspolaganje iz instrumenata za vanjsko financiranje [Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III.)] kako bi se poduprle mjere koje se provode i kojima se upravlja u skladu s ovom Uredbom. Taj se doprinos financira u skladu s uredbama o uspostavi tih instrumenata i svake godine prijavljuje proračunskom tijelu zajedno s doprinosima programu iz trećih zemalja.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Treće zemlje mogu sudjelovati u upravljačkim strukturama Programa i forumima dionika u svrhu olakšavanja razmjene informacija.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Sporazumi s trećim zemljama povezanima s Programom u okviru ove Uredbe olakšavaju se postupcima koji su brži od onih utvrđenih Uredbom (EU) br. 1295/2013 te se sporazumi s novim zemljama aktivno potiču.

Obrazloženje

Ključno je osigurati sudjelovanje tih zemalja od samog početka Programa kako bi se zajamčila njegova međunarodna dimenzija.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U Programu mogu sudjelovati međunarodne organizacije koje djeluju u područjima obuhvaćenima Programom u skladu s Financijskom uredbom.

1.  U Programu mogu sudjelovati međunarodne organizacije koje djeluju u područjima obuhvaćenima Programom, primjerice UNESCO, Vijeće Europe, kroz strukturiraniju suradnju u okviru svoga programa Kulturne rute i fonda Eurimages, Promatračnica EUIPO-a, Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo i OECD, na temelju zajedničkih doprinosa ostvarenju ciljeva Programa i u skladu s Financijskom uredbom.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Prikupljanje podataka o kulturnom i kreativnom sektoru

 

Komisija jača suradnju svojih službi kao što su Zajednički istraživački centar i Eurostat u svrhu prikupljanja odgovarajućih statističkih podataka za mjerenje i analizu učinka kulturnih politika. U cilju izvršenja te zadaće, Komisija surađuje s europskim centrima izvrsnosti i nacionalnim zavodima za statistiku te djeluje u suradnji s Vijećem Europe, OECD-om i UNESCO-om. Time će se pridonijeti postizanju ciljeva potprograma KULTURA i pomno pratiti daljnji razvoj kulturne politike, među ostalim i uključivanjem dionika u ranoj fazi razmatranja i prilagodbe pokazatelja koji su zajednički različitim sektorima ili posebnih pokazatelja po području aktivnosti. Komisija redovito izvješćuje Europski parlament o tim aktivnostima.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Operacije mješovitog financiranja iz ovog Programa provode se u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe.

3.  Operacije mješovitog financiranja iz ovog Programa provode se u skladu s glavom X. Financijske uredbe i postupcima utvrđenima u [Uredbi o fondu InvestEU]. Namjenski jamstveni instrument uspostavljen u okviru programa Kreativna Europa nastavlja s radom u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] te uzima u obzir provedbene postupke razvijene u okviru Instrumenta jamstva za kulturne i kreativne sektore uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1295/2013.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Doprinosima mehanizmu uzajamnog osiguranja mogu se pokriti rizici povezani s osiguranjem povrata sredstava koje primatelji duguju te se oni smatraju dostatnim jamstvom u okviru Financijske uredbe. Primjenjuju se odredbe iz [članka X.] Uredbe XXX [sljednika Uredbe o Jamstvenom fondu].

4.  Doprinosima mehanizmu uzajamnog osiguranja mogu se pokriti rizici povezani s osiguranjem povrata sredstava koje primatelji duguju te se oni smatraju dostatnim jamstvom u okviru Financijske uredbe. Primjenjuju se odredbe iz [članka X.] Uredbe XXX [sljednika Uredbe o Jamstvenom fondu] koje se temelje na već razvijenim provedbenim praksama te ih uzimaju u obzir.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U cilju promicanja međunarodne dimenzije Programa, programima uspostavljenima Uredbom .../...[Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju] i Uredbom .../...[IPA III.] financijski se doprinosi aktivnostima utvrđenima ovom Uredbom. Ova se Uredba primjenjuje na uporabu tih programa, istodobno jamčeći usklađenost s uredbama kojima se regulira svaki od tih programa.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program se provodi prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe. U programima rada navodi se, prema potrebi, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

1.  Program se provodi prema godišnjim programima rada iz članka 110. Financijske uredbe. Donošenju programa rada prethode savjetovanja s raznim dionicima kako bi se osiguralo da će se planiranim mjerama na najbolji mogući način pružiti potpora različitim uključenim sektorima. U programima rada navodi se, prema potrebi, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja, kojima se ne zamjenjuje izravno financiranje u obliku bespovratnih sredstava.

 

Opći i posebni ciljevi, pripadajući politički prioriteti i djelovanja Programa, kao i proračun za svaku aktivnost, detaljno se utvrđuju u godišnjim programima rada. Godišnji program rada također sadrži okvirni raspored provedbe.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktom donosi program rada.

2.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 19., dopunjujući ovu Uredbu donošenjem godišnjih programa rada.

Obrazloženje

Želi se istaknuti da je godišnji program rada važan u utvrđivanju stvarnih proračunskih prioriteta.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U pozivima za podnošenje prijedloga može se uzeti u obzir potreba za osiguravanjem odgovarajuće potpore za male projekte u okviru potprograma KULTURA putem mjera koje mogu uključivati više stope sufinanciranja.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Bespovratna sredstva dodjeljuju se uzimajući u obzir sljedeće značajke dotičnog projekta:

 

(a)  kvalitetu projekta;

 

(b)  učinak;

 

(c)  kvalitetu i učinkovitost njegove provedbe.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi evaluacijskog odbora mogu biti vanjski stručnjaci.

2.  Članovi evaluacijskog odbora mogu biti vanjski stručnjaci. Sastaju se fizički ili na daljinu.

 

Stručnjaci moraju imati stručnu pozadinu u vezi s ocijenjenim područjem. Evaluacijski odbor može zatražiti mišljenje stručnjaka iz zemlje podnositeljice zahtjeva.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od [članka 130. stavka 2.] Financijske uredbe i u propisno opravdanim slučajevima, troškovi korisnika nastali prije podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se smatrati prihvatljivima uz uvjet da su izravno povezani s provedbom podupiranih mjera i aktivnosti.

3.  Odstupajući od [članka 130. stavka 2.] Financijske uredbe i u propisno opravdanim slučajevima, troškovi korisnika nastali prije podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava smatraju se prihvatljivima uz uvjet da su izravno povezani s provedbom podupiranih mjera i aktivnosti.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Sljedećim se subjektima mogu dodijeliti bespovratna sredstva bez poziva na podnošenje prijedloga:

5.  Sljedećim se subjektima mogu iznimno dodijeliti bespovratna sredstva bez poziva na podnošenje prijedloga, i to na temelju posebnih zadaća i ciljeva koje utvrđuje Komisija i koji se redovito ocjenjuju u skladu s ciljevima Programa:

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Europskoj filmskoj akademiji;

(a)  Europskoj filmskoj akademiji u kontekstu suradnje s Europskim parlamentom na filmskoj nagradi LUX, na temelju sporazuma o suradnji o kojemu su stranke pregovarale i koji su potpisale te u suradnji s mrežom Europa Cinemas; dok se sporazum o suradnji ne sklopi, odgovarajuća odobrena sredstva stavljaju se u pričuvu;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Orkestru mladih Europske unije.

(b)  Orkestru mladih Europske unije za njegove aktivnosti, uključujući redoviti odabir i osposobljavanje mladih glazbenika iz svih država članica preko programa boravka u okviru kojih se nude mobilnost i mogućnost izvođenja na festivalima i turnejama unutar Unije i na međunarodnoj razini, a koji doprinose širenju europske kulture preko granica i internacionalizaciji karijera mladih glazbenika te kojima se teži ostvarenju geografske ravnoteže sudionika; Orkestar mladih Europske unije neprestano diversificira svoje prihode aktivnim traženjem financijske potpore iz novih izvora, smanjujući svoju ovisnost o financiranju Unije; aktivnosti Orkestra mladih Europske unije u skladu su s ciljevima Programa te ciljevima i prioritetima potprograma KULTURA, posebno u pogledu angažmana publike.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u suradnji s državama članicama osigurava sveukupnu dosljednost i komplementarnost Programa s odgovarajućim politikama i programima, posebice onima koji se odnose na rodnu ravnotežu, obrazovanje, mlade i solidarnost, zapošljavanje i socijalnu uključenost, istraživanje i inovacije, industriju i poduzetništvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, okoliš i klimatsku politiku, koheziju, regionalnu i urbanu politiku, državne potpore te međunarodnu suradnju i razvoj.

Komisija u suradnji s državama članicama osigurava sveukupnu dosljednost i komplementarnost Programa s odgovarajućim politikama i programima, posebice onima koji se odnose na rodnu ravnotežu, obrazovanje, posebno digitalno obrazovanje i medijsku pismenost, mlade i solidarnost, zapošljavanje i socijalnu uključenost, posebno marginaliziranih skupina i manjina, istraživanje i inovacije, uključujući socijalne inovacije, industriju i poduzetništvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, okoliš i klimatsku politiku, koheziju, regionalnu i urbanu politiku, održivi turizam, državne potpore, mobilnost te međunarodnu suradnju i razvoj, također radi promicana učinkovite uporabe javnih sredstava.

 

Komisija osigurava da se, kada se postupci utvrđeni u [programu InvestEU] primijene u svrhu Programa, vodi računa o praksama razvijenima u okviru Instrumenta jamstva za kulturne i kreativne sektore, uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1295/2013.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u skladu je s minimalnim zahtjevima kvalitete tog poziva na podnošenje prijedloga;

(b)  u skladu je s visokim zahtjevima kvalitete tog poziva na podnošenje prijedloga;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Prijedlozi koji su dobili pečat izvrsnosti mogu primati financijska sredstva izravno od drugih programa te fondova u skladu s Uredbom [Uredba o zajedničkim odredbama COM(2018)0375], odnosno u skladu s njezinim člankom 67. stavkom 5., pod uvjetom da su ti prijedlozi u skladu s ciljevima Programa. Komisija osigurava da su kriteriji za odabir i dodjelu koji se odnose na projekte kojima će se dodjeljivati pečat izvrsnosti usklađeni, jasni i transparentni potencijalnim korisnicima.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Instrument jamstva za kulturne i kreativne sektore u okviru programa InvestEU

 

1.  Financijska potpora koja se pruža novim programom InvestEU nastavlja se na ciljeve i kriterije Instrumenta jamstva za kulturne i kreativne sektore, uzimajući u obzir specifičnosti sektora.

 

2.  Programom InvestEU osigurava se sljedeće:

 

(a)  pristup financiranju malim i srednjim poduzećima te mikro, malim i srednjim organizacijama u kulturnim i kreativnim sektorima

 

(b)  jamstva uključenim financijskim posrednicima iz svake zemlje koja sudjeluje u Instrumentu jamstva

 

(c)  uključenim financijskim posrednicima dodatno stručno znanje za procjenu rizika povezanih s malim i srednjim poduzećima te mikro, malim i srednjim organizacijama i s njihovim kulturnim i kreativnim projektima

 

(d)  iznos financiranja dugom koje se stavlja na raspolaganje malim i srednjim poduzećima te mikro, malim i srednjim organizacijama

 

(e)  sposobnost izgradnje diversificiranog portfelja zajmova i predlaganja marketinškog i promotivnog plana za mala i srednja poduzeća te mikro, male i srednje organizacije u svim regijama i sektorima

 

(f)  sljedeće vrste zajmova: ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu bez osobnog jamstva; prijenos poslovanja; radni kapital, primjerice međufinanciranje, privremeno financiranje, protok novca i kreditne linije.

Obrazloženje

Kako bi se zaštitila njegova načela i postignuća, potrebno je uvrstiti upućivanja na Instrument jamstva za kulturne i kreativne sektore.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Potprogrami imaju zajednički skup kvalitativnih pokazatelja. Svaki potprogram ima poseban skup pokazatelja.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka Programa prema ostvarivanju ciljeva, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 19. radi uvođenja odredaba o okviru za praćenje i evaluaciju, uključujući izmjene Priloga II. kako bi se revidirali ili dopunili pokazatelji ako je to potrebno za praćenje i evaluaciju.

2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka Programa prema ostvarivanju ciljeva, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 19. radi uvođenja odredaba o okviru za praćenje i evaluaciju, uključujući izmjene Priloga II. kako bi se revidirali ili dopunili pokazatelji. Komisija donosi delegirani akt o pokazateljima do 31. prosinca 2022.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Raspoložive brojke o iznosu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje koja bi bila potrebna za financiranje projekata kojima je dodijeljena oznaka „Pečat izvrsnosti” svake se godine dostavljaju dvama ograncima proračunskog tijela, najmanje 3 mjeseca prije datuma objave njihovih stajališta u pogledu proračuna Unije za sljedeću godinu, u skladu sa zajednički dogovorenim rasporedom za godišnji proračunski postupak.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Evaluacija Programa na sredini razdoblja provodi se najkasnije 30. lipnja 2024.

 

Komisija podnosi izvješće o evaluaciji na sredini razdoblja Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2024.

 

Prema potrebi i na temelju evaluacije na sredini razdoblja Komisija podnosi zakonodavni prijedlog za reviziju ove Uredbe.

Obrazloženje

U cilju provedbe odgovarajuće i pravovremene evaluacije na sredini razdoblja.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije dvije godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije dvije godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija podnosi završnu evaluaciju Programa.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju mjera i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju mjera i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost, a prije svega ime Programa i, u slučaju aktivnosti koje se financiraju u okviru potprograma MEDIA, logotip potprograma MEDIA. Komisija razvija logotip KULTURA koji se koristi za aktivnosti koje se financiraju u okviru potprograma KULTURA.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  projekti suradnje;

(a)  transnacionalni projekti suradnje u okviru kojih se jasno razlikuje između malih, srednjih i velikih projekata te se posebno vodi računa o mikro i malim kulturnim organizacijama;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mobilnost umjetnika te kulturnih i kreativnih subjekata;

(d)  mobilnost umjetnika, obrtnika te kulturnih i kreativnih subjekata u njihovoj transnacionalnoj aktivnosti, uključujući pokrivanje troškova povezanih s umjetničkom aktivnosti te cirkulacijom umjetničkih i kulturnih djela;

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  potpora kulturnim i kreativnim organizacijama u djelovanju na međunarodnoj razini;

(e)  potpora kulturnim i kreativnim organizacijama u djelovanju na međunarodnoj razini te razvoju njihovih kapaciteta;

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potpora glazbenom sektoru: promicanje raznolikosti, kreativnosti i inovacija u području glazbe, posebice distribucija glazbenog stvaralaštva u Europi i izvan nje, mjere izobrazbe i razvoj publike za europsko stvaralaštvo te potpora prikupljanju i analizi podataka;

(a)  potpora glazbenom sektoru: promicanje raznolikosti, kreativnosti i inovacija u području glazbe, posebice u sektoru žive glazbe, također umrežavanjem, distribucijom i promicanjem različitih europskih glazbenih djela i repertoara u Europi i izvan nje, izobrazba, sudjelovanje u glazbi i pristup glazbi, razvoj publike, vidljivost i priznavanje stvaratelja, promicatelja i umjetnika, posebno mladih umjetnika i onih koji se tek afirmiraju kao umjetnici, te potpora prikupljanju i analizi podataka;

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potpora knjižnom i izdavačkom sektoru: ciljane mjere kojima se promiču raznolikost, kreativnost i inovacije, posebice prevođenje i prekogranična promidžba europske književnosti u Europi i izvan nje, osposobljavanje i razmjene djelatnika u tom sektoru, autora i prevoditelja te transnacionalni projekti suradnje, inovacija i razvoja u tom sektoru;

(b)  potpora knjižnom i izdavačkom sektoru: ciljane mjere kojima se promiču raznolikost, kreativnost i inovacije, posebice prevođenje, adaptacija u dostupnim formatima za osobe s invaliditetom, prekogranična promidžba europske književnosti u Europi i izvan nje, također preko knjižnica, osposobljavanje i razmjene djelatnika u tom sektoru, autora i prevoditelja te transnacionalni projekti suradnje, inovacija i razvoja u tom sektoru;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  potpora sektoru arhitekture i kulturne baštine: ciljane mjere za mobilnost subjekata, izgradnja kapaciteta, razvoj publike i internacionalizacija sektora kulturne baštine i arhitekture, promidžba kulture gradnje (Baukultur) te potpora zaštiti, očuvanju i unapređenju kulturne baštine i njezinih vrijednosti putem podizanja razine osviještenosti, umrežavanja i aktivnosti uzajamnog učenja;

(c)  potpora sektoru kulturne baštine i arhitekture: ciljane mjere za mobilnost subjekata, istraživanje, uspostava visokih standarda kvalitete, izgradnja kapaciteta, razmjena stručnog znanja i vještina za obrtnike, angažman publike, potpora zaštiti, očuvanju, obnovi životnih prostora, prilagodljiva prenamjena, promidžba kulture gradnje (Baukultur), održivost, širenje, unapređenje i internacionalizacija kulturne baštine i njezinih vrijednosti podizanjem razine osviještenosti, umrežavanja i aktivnosti uzajamnog učenja;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  potpora drugim sektorima: ciljane mjere kojima se potiču razvoj kreativnih aspekata dizajnerskog i modnog sektora te kulturnog turizma i njihova promidžba i zastupljenost izvan Europske unije.

(d)  potpora drugim sektorima: ciljane mjere promidžbe kojima se potiču razvoj kreativnih aspekata ostalih sektora, uključujući sektore dizajna i mode te održivi kulturni turizam, i njihova promidžba i zastupljenost izvan Europske unije.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Potpora svim kulturnim i kreativnim sektorima u područjima od zajedničkog interesa, pri čemu se sektorske aktivnosti mogu razvijati prema potrebi u slučajevima u kojima posebnosti podsektora opravdavaju ciljani pristup. U pogledu transnacionalnih projekata za suradnju, mobilnost i internacionalizaciju zauzima s horizontalni pristup, između ostaloga organizacijom programa boravka, turneja, događanja, izvedbi uživo, izložbi i festivala, kao i u pogledu promicanja raznolikosti, kreativnosti i inovacija, izobrazbe i razmjene sektorskih stručnjaka, izgradnje kapaciteta, umrežavanja, vještina, razvoja publike te prikupljanja i analize podataka. Sektorske aktivnosti financiraju se proračunima koji su razmjerni prioritetnim sektorima. Sektorske aktivnosti trebale bi pomoći u rješavanju specifičnih izazova s kojima se suočavaju različiti prioritetni sektori iz ovog Priloga, nadovezujući se na postojeće pilot projekte i pripremne aktivnosti.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebne mjere usmjerene na povećanje vidljivosti i prisutnosti europske kulturne raznolikosti i baštine te poticanje međukulturnog dijaloga:

Posebne mjere usmjerene na povećanje vidljivosti i prisutnosti europskog identiteta, njegove kulturne raznolikosti i baštine te poticanje međukulturnog dijaloga:

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  inicijativa Oznaka europske baštine, u okviru koje se osigurava financijska potpora Odluci br. 1194/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća34;

(b)  inicijativa Oznaka europske baštine, u okviru koje se osigurava financijska potpora Odluci br. 1194/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća34 i mreža lokacija s oznakom europske baštine;

__________________

__________________

34 Odluka br. 1194/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o uspostavljanju djelovanja Europske unije za oznaku europske baštine (SL L 303, 22.11.2011., str. 1.).

34 Odluka br. 1194/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o uspostavljanju djelovanja Europske unije za oznaku europske baštine (SL L 303, 22.11.2011., str. 1.).

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kulturne nagrade EU-a;

(c)  kulturne nagrade EU-a, uključujući Europsku kazališnu nagradu;

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – podstavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  aktivnosti usmjerene na interdisciplinarne produkcije povezane s Europom i njezinim vrijednostima;

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioriteti potprograma MEDIA iz članka 5. uzimaju u obzir razlike u pogledu produkcije, distribucije i dostupnosti audiovizualnog sadržaja u različitim zemljama te veličinu i posebnosti pojedinačnih tržišta, a nastojat će se ostvariti, među ostalim, aktivnostima navedenima u nastavku:

Prioriteti potprograma MEDIA iz članka 5. uzimaju u obzir zahtjeve Direktive 2010/13/EU i razlike u pogledu produkcije, distribucije i dostupnosti audiovizualnog sadržaja u različitim zemljama te veličinu i posebnosti pojedinačnih tržišta, a nastojat će se ostvariti, među ostalim, aktivnostima navedenima u nastavku:

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvoj audiovizualnih djela;

(a)  razvoj europskih audiovizualnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani, kratki, dokumentarni, dječji i animirani filmovi te interaktivnih djela poput kvalitetnih i narativnih videoigara i multimedije s većim potencijalom prekogranične distribucije, i to od strane europskih nezavisnih produkcijskih kuća;

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  produkcija inovativnih televizijskih sadržaja i scenarija za serijale;

(b)  produkcija inovativnih i kvalitetnih televizijskih sadržaja i scenarija za serijale, za sve uzraste, pružanjem potpore nezavisnim europskim produkcijskim kućama;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Potpora inicijativama za stvaranje i promicanje djela povezanih s povijesti europskih integracija i europskim pričama.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promidžbeni i marketinški alati, uključujući na internetu i primjenom analitike podataka, za povećanje važnosti, vidljivosti i prekogranične dostupnosti europskog stvaralaštva te njegova dosega do publike;

(c)  promocija, promidžbeni i marketinški alati, uključujući na internetu i primjenom analitike podataka, za povećanje važnosti, vidljivosti i prekogranične dostupnosti europskog stvaralaštva te njegova dosega do publike;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  potpora međunarodnoj prodaji i stavljanju u optjecaj nenacionalnih europskih djela na svim platformama, među ostalim s pomoću koordiniranih strategija distribucije koje obuhvaćaju nekoliko zemalja;

(d)  potpora međunarodnoj prodaji i stavljanju u optjecaj nenacionalnih europskih djela na svim platformama usmjerena na male i velike produkcije, među ostalim s pomoću koordiniranih strategija distribucije koje obuhvaćaju nekoliko zemalja te izrada podnaslova, sinkronizacije i zvučnog opisivanja;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  Mjere namijenjene pružanju potpore zemljama s niskim kapacitetom radi poboljšanja njihovih utvrđenih nedostataka;

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  potpora aktivnostima razmjene i umrežavanja među poduzećima radi olakšavanja europskih i međunarodnih koprodukcija;

(e)  potpora aktivnostima razmjene i umrežavanja među poduzećima radi olakšavanja europskih i međunarodnih koprodukcija te širenja europskih djela;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Potpora europskim mrežama audiovizualnih stvaraoca iz različitih zemalja radi njegovanja kreativnih talenata u audiovizualnom sektoru;

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  posebne mjere za doprinos pravednom tretiranju kreativnog talenta u audiovizualnom sektoru;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  inicijative kojima se promiču razvoj publike i filmsko obrazovanje, a koje su posebno usmjerene na mladu publiku;

(g)  inicijative kojima se promiču razvoj i angažiranost publike, posebice u kinima, te filmsko i audiovizualno obrazovanje, a koje su posebno usmjerene na mladu publiku;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  aktivnosti osposobljavanja i mentoriranja u cilju povećanja sposobnosti audiovizualnih subjekata da se prilagode novim tržišnim kretanjima i digitalnoj tehnologiji;

(h)  aktivnosti osposobljavanja i mentoriranja u cilju povećanja sposobnosti audiovizualnih subjekata, uključujući obrtnike, da se prilagode novim tržišnim kretanjima i digitalnoj tehnologiji;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  europska mreža pružatelja usluga prikazivanja videosadržaja na zahtjev koji prikazuju znatan udio nenacionalnih europskih filmova;

(i)  Jedna ili više europskih mreža pružatelja usluga prikazivanja videosadržaja na zahtjev koji prikazuju znatan udio nenacionalnih europskih filmova;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  europska mreža festivala na kojima se prikazuje znatan udio nenacionalnih europskih filmova;

(j)  europski festivali i mreže festivala na kojima se prikazuju i promoviraju različita europska audiovizualna djela, sa znatnim udjelom nenacionalnih europskih filmova;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  europska mreža kinematografa koji prikazuju znatan udio nenacionalnih europskih filmova;

(k)  europska mreža kinematografa koji prikazuju znatan udio nenacionalnih europskih filmova, čime se pridonosi jačanju uloge kina u vrijednosnom lancu te se javna prikazivanja ističu kao socijalno iskustvo;

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  posebne mjere koje pridonose uravnoteženijem sudjelovanju žena i muškaraca u audiovizualnom sektoru;

(l)  posebne mjere, uključujući aktivnosti mentoriranja i umrežavanja, koje pridonose uravnoteženijem sudjelovanju žena i muškaraca u audiovizualnom sektoru;

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2. – stavak 1. – točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  pružanje potpore distribuciji i višejezičnom pristupu kulturnom televizijskom sadržaju na internetu i izvan njega, uključujući uz pomoć podnaslova, u cilju promicanja bogatstva i raznolikosti europske kulturne baštine, suvremenih ostvarenja i jezika.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvoj politika, transnacionalna razmjena iskustava i znanja, aktivnosti uzajamnog učenja i umrežavanja između organizacija u kulturnom i kreativnom sektoru te oblikovatelja politika (na međusektorskoj razini);

(a)  razvoj politika, transnacionalna razmjena iskustava i znanja, aktivnosti uzajamnog učenja, uključujući uzajamno mentoriranje novopridošlih sudionika Programa, podizanje razine osviještenosti i umrežavanje organizacija u kulturnom i kreativnom sektoru i oblikovatelja politika na međusektorskoj razini, među ostalim održavanjem stalnog strukturiranog dijaloga s dionicima te Forumom kulturnih i kreativnih sektora za poboljšanje dijaloga i orijentaciju sektorskih politika;

 

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje novih oblika stvaranja na sjecištima različitih kulturnih i kreativnih sektora, primjerice primjenom inovativnih tehnologija;

(a)  poticanje novih oblika stvaranja na sjecištima različitih kulturnih i kreativnih sektora, te u suradnji sa subjektima iz drugih sektora, primjerice primjenom i podučavanjem o primjeni inovativnih tehnologija u okviru kulturnih organizacija te suradnja preko digitalnih centara;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  aktivnosti usmjerene na interdisciplinarne produkcije povezane s Europom i njezinim vrijednostima;

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promidžba programa na nacionalnoj razini i pružanje informacija o različitim vrstama financijske potpore dostupne u okviru politike Unije;

(a)  promidžba programa na nacionalnoj razini i pružanje relevantnih informacija o različitim vrstama financijske potpore dostupne u okviru politike Unije te o kriterijima, postupku i rezultatima evaluacije;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poticanje prekogranične suradnje među djelatnicima u sektoru, institucijama, platformama i mrežama unutar područja politika i sektora obuhvaćenih programom te između njih;

(b)  podupiranje potencijalnih korisnika pri postupku prijave, poticanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi među djelatnicima u sektoru, institucijama, platformama i mrežama unutar područja politika i sektora obuhvaćenih programom te između njih;

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  potpora Komisiji u osiguravanju odgovarajućeg priopćavanja i širenja rezultata programa građanima.

(c)  potpora Komisiji u osiguravanju odgovarajuće komunikacije odozdo prema gore i obrnuto te širenja rezultata programa građanima i subjektima.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  suočavanje sa strukturnim promjenama u medijskom sektoru promicanjem i praćenjem raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja;

(a)  suočavanje sa strukturnim i tehnološkim promjenama u sektoru informativnih medija promicanjem okružja neovisnih i pluralističkih medija i podupiranjem nezavisnog praćenja radi procjene rizika i izazova za pluralizam i slobodu medija;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje visokih standarda produkcije poticanjem suradnje, prekograničnog suradničkog novinarstva i kvalitetnog sadržaja;

(b)  podupiranje visokih standarda produkcije poticanjem suradnje, digitalnih vještina, prekograničnog suradničkog novinarstva i kvalitetnog sadržaja te održivih medijskih ekonomskih modela kako bi se zajamčila profesionalna etičnost novinarstva;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje medijske pismenosti kako bi se građanima omogućilo oblikovanje kritičkog mišljenja o medijima.

(c)  promicanje medijske pismenosti kako bi se građanima, a posebno mladima, omogućilo oblikovanje kritičkog mišljenja o medijima i podupiranje stvaranja platforme Unije za razmjenu praksi i politika medijske pismenosti među svim državama članicama, između ostaloga preko sveučilišnih mreža radija i medija koje se bave europskim temama, te osposobljavanjem djelatnika u sektoru informativnih medija radi prepoznavanja i suzbijanja dezinformiranja.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  Poticanje i zaštita političkog dijaloga i dijaloga s civilnim društvom o prijetnjama slobodi medija i medijskom pluralizmu u Europi;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  ZAJEDNIČKI KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI POKAZATELJI UČINKA PROGRAMA

 

(1)  Korist za građane i zajednice;

 

(2)  korist za jačanje europske kulturne raznolikosti i kulturne baštine;

 

(3)  korist za gospodarstvo Unije i radna mjesta, posebno za kulturni i kreativni sektor te MSP-ove;

 

(4)  integriranje politika Unije, uključujući međunarodne kulturne odnose;

 

(5)  europska dodana vrijednost projekata;

 

(6)  kvaliteta partnerstava i kulturnih projekata;

 

(7)  broj ljudi koji pristupaju europskim kulturnim i kreativnim djelima koje podupire Program;

 

(8)  broj radnih mjesta povezanih s financiranim projektima;

 

(9)  ravnoteža spolova, prema potrebi, te mobilnost i osnaživanje gospodarskih subjekata u kulturnim i kreativnim sektorima.

OBRAZLOŽENJE

Uvod – izvjestiteljičina ocjena prijedloga Komisije

Kreativna Europa jedini je izravni program EU-a za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor i u tom je smislu učvrstio svoju ulogu, nadovezujući se na prethodne programe te posebno na praksu razmjena i dijaloga u kulturnim i umjetničkim institucijama država članica. Program Kreativna Europa 2021. – 2027. zadržao je ime i autonomiju prethodnog programa, kao i njegovu strukturu, ciljeve i filozofiju. Izvjestiteljica priznaje njegovu zrelost i kontinuitet s prethodnim programima, no pozdravlja i određene novosti, kao što su posebne mjere za mobilnost umjetnika, baštinu i arhitekturu, glazbeni sektor i pluralizam medija. Međutim, ističe da integracija novih prioriteta podrazumijeva povećanje financijske omotnice.

Izvjestiteljica pozdravlja integraciju više prijedloga iz Izvješća Parlamenta o provedbi programa Kreativna Europa, usvojenog 2017., no izražava žaljenje zbog toga što se te mjere ne definiraju podrobnije u prijedlogu. Općenito gledajući, izvjestiteljica smatra da prijedlog nije dovoljno detaljan ni precizan. Komisija zbog toga raspolaže s previše prostora za tumačenje i provedbu, što izvjestiteljica smatra neprihvatljivim za Parlament, s obzirom na njegovu suzakonodavnu ulogu, te dodaje da to stvara nesigurnost i za korisnike. Stoga je više amandmana predloženo kako bi se bolje definirali prioriteti i aktivnosti u okviru potprograma. U ovom se obrazloženju iznose glavna pitanja koja su obuhvaćena amandmanima.

Proračun

Proračun programa Kreativna Europa nije ni približno dovoljan te ima iznimno nisku stopu uspješnosti, što djeluje kao odvraćajući faktor, stvara frustraciju programom i sprečava mnoge sudionike od prijave. Izvjestiteljica se stoga zalaže da se proračun znatno poveća, s predloženih 1,85 milijardi eura na 2,806 milijardi eura, čime bi se udvostručio sadašnji proračun od 1,46 milijardi eura, kako je zatraženo tijekom otvaranja Europske godine kulturne baštine u prosincu 2017. u Milanu. Osim toga, dijelovi proračuna koji se odnose na potprograme trebali bi se navoditi u postotcima, a ne u brojčanim iznosima, pri čemu treba zajamčiti posebna sredstva za projekte suradnje u potprogramu Kultura, u kojemu je stopa uspješnosti i dalje najniža.

Definicije i ciljevi

Komisija je uvela novu mogućnost dobivanja certifikata pečata izvrsnosti za kreativne i kulturne projekte koji prime visoku ocjenu pri evaluaciji. Međutim, zbog nepovezanosti s drugim programima izvjestiteljica tu odredbu smatra nestabilnom. Osim toga, trebalo bi jasno olakšati pristup takvoj vrsti financiranja. Izvjestiteljica se želi pobrinuti da program bude usmjeren i na profitne i neprofitne djelatnike u sektoru kulture.

Utvrđen je novi opći cilj prepoznavanja intrinzične vrijednosti kulture te promicanja umjetnika i kulturnih djelatnika, kao i doprinos kulture osobnom i socijalnom razvoju građana.

Ponovno uvođenje dodane vrijednosti EU-a

Izvjestiteljica ponovno uvodi članak o dodanoj vrijednosti EU-a, koji se ne nalazi u novom prijedlogu Komisije, kao preduvjet primanju potpore iz programa, ističući posebno osjećaj pripadnosti koji kultura donosi građanima te potičući narativ zajedničkih korijena i ujedinjenosti u raznolikosti.

Prioriteti i aktivnosti potprograma Kultura

Izvjestiteljica pozdravlja novu strukturu potprograma Kultura, koja uključuje horizontalne, sektorske i posebne aktivnosti te osobito nove horizontalne aktivnosti u području glazbe i mobilnosti umjetnika i kulturnih stručnjaka. Treba istaknuti da je više truda potrebno na razini država članica kako bi se premostile prepreke za mobilnost umjetnika, primjerice nepostojanje pravnog statusa, izdavanje viza, trajanje dozvola i rizik od dvostrukog oporezivanja, te kako bi taj mehanizam imao stvaran učinak u nadolazećim godinama. Izvjestiteljica želi razjasniti da novo djelovanje „Glazba pokreće Europu” ne znači da će projekti suradnje u glazbi biti isključeni iz projekata transnacionalne suradnje.

Kad je riječ o bespovratnim sredstvima, izvjestiteljica uvodi tri kriterija u skladu s kojima će se dodjeljivati: visoka kulturna kvaliteta, utjecaj te kvaliteta i učinkovitost provedbe.

Projekte suradnje, koji su temelj programa i godinama su zaslužni za njegov uspjeh, treba osnažiti. Proračun treba povećati, a posebnu pozornost obratiti na male projekte prilagodbom stope sufinanciranja i uvođenjem kategorije mikroprojekata.

Platforme i mreže uspješne su i trebaju nastaviti s radom, obuhvaćajući pritom što je više moguće sektora. Izvjestiteljica je ponovno izrazila svoju želju, istaknutu u izvješću o provedbi, o ponovnom uvođenju kazališne nagrade među europske nagrade, nadovezujući se na iskustvo Europske kazališne nagrade, koju je Europska komisija osnovala 1986. i do 2014. financirala u okviru prethodnih programa.

Među posebnim mjerama izvjestiteljica uvodi novu kategoriju: aktivnosti usmjerene na interdisciplinarnu produkciju povezanu s Europom i njezinim vrijednostima.

Prioriteti i aktivnosti potprograma MEDIA

Općenito gledajući, izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije o potprogramu MEDIA i aktivnostima u tom okviru, no ističe da neke aspekte treba razjasniti. U pogledu aktivnosti za razvoj audiovizualnih djela izvjestiteljica ističe žanrove kojima treba pružiti potporu, izričito navodeći igrane, dokumentarne, dječje i animirane filmove te interaktivna djela poput videoigara i multimedije, s većim potencijalom prekogranične distribucije. Program MEDIA uvijek je podupirao neovisne europske produkcijske kuće, što je uvjet koji treba zadržati, osobito u svjetlu izazovnog natjecanja s velikim produkcijskim i radiotelevizijskim kućama. Izvjestiteljica ne smatra uvjerljivim prijedlog o pružanju potpore filmskim festivalima isključivo putem jedne ili više mreža, dok izrazito cijeni uključenje fokusa na ravnopravnost spolova.

Prioriteti i aktivnosti Međusektorskog potprograma

Međusektorski potprogram napokon je osnažen svojim originalnim ciljem da bude mjesto interakcije različitih sektora, uz kreativne laboratorije, izradu politika i prikupljanje podataka.

Izvjestiteljica pozdravlja inicijativu za promicanje raznovrsnog i pluralističnog medijskog okruženja te poziva na donošenje snažne vizije i zajedničkog upravljanja od strane službi Komisije. Glavni bi cilj tog djelovanja bilo jamčenje profesionalne etičnosti u novinarstvu pružanjem digitalnih vještina, ali i većim razvojem kritičnog razmišljanja i medijskog opismenjivanja građana.

Jedan je od najvećih izazova za aktualni prijedlog očuvanje Instrumenta jamstva za kulturne i kreativne sektore, uspostavljenog Uredbom 1295/2013. Taj je instrument dokazano jedan od najuspješnijih financijskih instrumenata.

U okviru sadašnjih prijedloga za VFO taj je instrument premješten u Uredbu o fondu InvestEU. Ključno je pobrinuti se da specifičnost i stručnost (izgradnja kapaciteta) ne budu izgubljeni te da kreativni i kulturni sektori ne budu primorani natjecati se za financijska sredstva s drugim sektorima. Stoga se dodaju upućivanja na Uredbu o fondu InvestEU.

Europski opservatorij za kulturne i kreativne sektore

Imajući u vidu složenost mjerenja utjecaja kulturnih politika i definiranja relevantnih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja, Komisija povjerava tu zadaću neovisnom opservatoriju, uspostavljenom uz pomoć vlastitih postojećih struktura, primjerice Zajedničkog istraživačkog centra, djelujući u mreži s europskim centrima izvrsnosti te u suradnji s Vijećem Europe, OECD-om i UNESCO-om kako bi se iskoristilo postojeće stručno znanje.

Izvjestiteljica želi osnažiti dijalog između kulturnih i kreativnih organizacija te kreatora politika u okviru stalnog strukturiranog dijaloga s dionicima i godišnjeg Foruma kulturnih i kreativnih sektora za dijalog i usmjeravanje sektorskih politika, omogućavajući istinsku međusektorsku razmjenu između svih sektora, uključujući audiovizualni. To treba temeljiti na pozitivnom iskustvu uključenja dionika i civilnog društva u Europsku godinu kulturne baštine.

Međunarodna dimenzija i povezane treće zemlje

Izvjestiteljica smatra da treba olakšati sklapanje sporazuma s trećim zemljama koje su već povezane s programom Kreativna Europa, u okviru Uredbe 1295/2013, te ga ubrzati kako bi se te zemlje uključile od samog početka provedbe novog programa. Treba poduzeti više kako bi se nove zemlje potaknule na pridruživanje programu. Komisija treba zauzeti proaktivan pristup prema prihvaćanju novih zemalja putem bilateralnih sporazuma.

Izvjestiteljica smatra da se aktivnosti s međunarodnom dimenzijom trebaju provoditi pod nazivom Kreativna Europa Mundus.

Parlamentarni nadzor i radni programi

Izvjestiteljica se slaže s Komisijom oko činjenice da je programu sa sedmogodišnjim razdobljem provedbe potrebna fleksibilnost. Predložena uredba ima konciznu strukturu koja je dobro prihvaćena zbog svog pokušaja pojednostavnjenja. Međutim, fleksibilnost programa ne odnosi se na ključne političke odluke. U skladu s Prijedlogom uredbe, novi politički prioriteti, uključeni u tranziciju Instrumenta jamstva prema novom instrumentu InvestEU, kao i odgovarajući proračunski iznosi, prepušteni su programima rada. Zbog toga je potrebno da se spomenuti programi rada usvoje putem delegiranih, a ne provedbenih akata. Takav pristup osmišljen je kako bi se omogućila fleksibilnost programa i zajamčilo da Parlament u potpunosti ostvaruje svoje pravo nadzora i poziva izvršnu granu na odgovornost. Jedina alternativa takvom pristupu bila bi detaljna regulacija, što bi bilo kontradiktorno duhu fleksibilnosti u kojemu je tekst napisan.

Praćenje, evaluacija i pokazatelji

Komisija treba provesti evaluaciju u sredini razdoblja što je prije moguće kako bi se izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja pravovremeno podnijelo Parlamentu i Vijeću (31. prosinca 2024.) te omogućila značajna priprema sljedećeg programa.

Osim toga, Komisija redovito ocjenjuje djelotvornost pokazatelja učinka navedenih u Prilogu II. te ima ovlasti donošenja delegiranog akta kako bi ih izmijenila ili dopunila. Izvjestiteljica ustraje u tome da program treba sadržavati pokazatelje i kvantitativnog i kvalitativnog učinka te da potprogrami trebaju imati zajednički skup kvalitativnih i posebne skupove kvantitativnih pokazatelja. Izvjestiteljica predlaže smjernice za uvođenje tih kvalitativnih pokazatelja. Svi će pokazatelji biti ocijenjeni i prema potrebi izmijenjeni delegiranim aktom do 31. prosinca 2022.

Izvjestiteljica se slaže s uvrštenjem Orkestra mladih Europske unije i Europske filmske akademije među korisnike kojima se bespovratna sredstva mogu dodijeliti bez poziva na podnošenje prijedloga, ali smatra da je bolje navesti dodatne informacije o njihovim zadaćama i evaluaciji koju provodi Komisija. Orkestar mladih Europske unije primio bi bespovratna sredstva za aktivnosti kojima doprinosi mobilnosti mladih glazbenika i internacionalizaciji njihovih karijera te prekograničnoj distribuciji europskih djela. Europska filmska akademija primila bi bespovratna sredstva za aktivnosti kojima doprinosi promoviranju europske kinematografske proizvodnje, a posebno za Filmsku nagradu LUX. Komisija treba redovito ocjenjivati ispunjene zadaće i ostvarene ciljeve obje spomenute organizacije.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (21.11.2018)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: John Howarth

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kreativne industrije u Europskoj uniji sektor su koji raste, ali i sektor suočen s velikim izazovima. Cilj programa Kreativna Europa omogućiti je kreativnom sektoru te sektoru kulture i medija da se bolje nose s tim izazovima kao i doprinijeti razvoju europske kulture koja odražava vrijednosti Unije.

Komisija je predložila da se program Kreativna Europa financira s 1,642 milijuna EUR u (stalnim) cijenama iz 2018. (1,850 milijuna EUR u tekućim cijenama) u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. podijeljenih u programe kako slijedi: 541 milijuna EUR (609 milijuna EUR) za kulturu, 959 milijuna EUR (1,081 milijuna EUR) za medije i 142 milijuna EUR (142 milijuna EUR) za međusektorske projekte. Sve brojke su sve do dovršetka postupka donošenja VFO-a samo indikativne te su ovdje izražene u stalnim cijenama kako bi se omogućila izravna usporedba s prethodnim razdobljem VFO-a.

Velika je potražnja za postojećim programima VFO-a u okviru programa Kreativna Europa, s mnogo više prijava projekata nego što bi se to u okviru dodijeljenih proračunskih sredstava moglo financirati. Vrlo je vjerojatno da će tako i dalje biti, bez obzira na konačnu odluku u pogledu VFO-a, te da se projekti koji ispunjavaju sve kriterije neće moći financirati iz čisto proračunskih razloga. Kako bi se tim projektima pomoglo u traženju alternativnih sredstava, Komisija je uvela koncept „Pečat izvrsnosti” koji treba pozdraviti. Analizom projekata kojima je dodijeljen „Pečat izvrsnosti” EU-a omogućit će se da se u okviru budućih evaluacija programa Kreativna Europa bolje procijeni kvalitativna razina prekomjerne potražnje za programima te bi je stoga trebalo uključiti u buduća proračunska izvješća o programu.

Program Kreativna Europa također prima sredstva iz ostalih financijskih instrumenata EU-a (Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Instrument pretpristupne pomoći). Postojeći program Kreativna Europa ima svoje centre i u dvanaest trećih zemalja i prima doprinose. Potrebno je obavijestiti proračunsko tijelo o doprinosima koje program Kreativna Europa prima iz drugih financijskih instrumenata EU-a i od trećih zemalja.

Europska filmska akademija i Orkestar mladih Europske unije razvili su jedinstvene uloge u europskoj kulturi pa je stoga dobrodošao prijedlog za izravno financiranje tih institucija.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Nova europska agenda za kulturu trebala bi težiti očuvanju, jačanju i širenju dinamične i raznolike kulturne scene kojom se potiče sudjelovanje svih.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Umjetnička sloboda u samom je središtu dinamične kulturne i kreativne industrije, uključujući sektor informativnih medija. Program bi trebao promicati preplitanja i suradnju između audiovizualnog i izdavačkog sektora u cilju promidžbe pluralističkog medijskog okruženja.

(12)  Umjetnička sloboda u samom je središtu dinamične kulturne i kreativne industrije, uključujući sektor informativnih medija. Program bi trebao promicati preplitanja i suradnju između audiovizualnog i izdavačkog sektora u cilju promidžbe, podrške i potpore održavanju pluralističkog medijskog okruženja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U skladu s člancima 8. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podupirati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije te, ako je primjenjivo, definirati primjerene kriterije za rodnu ravnotežu.

(13)  U skladu s člancima 8. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podupirati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije te, ako je primjenjivo, definirati primjerene kriterije za rodnu ravnotežu. Sudjelovanje u Programu i projekti u okviru Programa trebaju nastojati postići i odražavati raznolikost europskog društva, a aktivnosti sadržane u Programu trebaju biti predmetom nadzora i izvješćivanja kako bi se utvrdila uspješnost Programa u tom pogledu te kako bi se kreatorima politika omogućilo donošenje informiranijih odluka za buduće programe.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su im potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.

(18)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su im potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti. Doprinose trećih zemalja programu Kreativna Europa potrebno je svake godine prijaviti proračunskom tijelu.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s Unijinom obvezom provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja i ostvarivanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva 25 % proračunskih rashoda Unije. Relevantne će se mjere utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih postupaka evaluacije i preispitivanja.

(20)  Imajući na umu prije svega važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s Unijinom obvezom provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovaj će Program pridonijeti uključivanju mjera u području klime u politike i ostvarivanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva od 25 % rashoda iz proračuna Unije kojima se podupiru klimatski ciljevi tijekom razdoblja VFO-a 2021. – 2027., te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027., kao i uključivanju ciljeva održivog razvoja u sve politike Unije. Relevantne će se mjere utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih postupaka evaluacije i preispitivanja.

 

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1 850 000 000 EUR u tekućim cijenama.

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 2 806 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (3 566 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Obrazloženje

Izmjene omotnice odražavaju VFO.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  do 609 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) (potprogram KULTURA),

–  do 32,92 % iznosa navedenog u stavku 1. podstavku 1. za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) (potprogram KULTURA),

Obrazloženje

Izmjene omotnice odražavaju VFO.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  do 1 081 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b) (potprogram MEDIA),

–  do 58,43 % iznosa navedenog u stavku 1. podstavku 1. za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b) (potprogram MEDIA),

Obrazloženje

Izmjene omotnice odražavaju VFO.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  do 160 000 000 EUR za aktivnosti iz članka 3. stavka 2. točke (c) (MEĐUSEKTORSKI potprogram).

–  do 8,65 % iznosa navedenog u stavku 1. podstavku 1. za aktivnosti iz članka 3. stavka 2. točke (c) (MEĐUSEKTORSKI potprogram).

Obrazloženje

Izmjene omotnice odražavaju VFO.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osim financijske omotnice iz stavka 1. i radi promicanja međunarodne dimenzije Programa, dodatni financijski doprinosi mogu se staviti na raspolaganje iz instrumenata za vanjsko financiranje [Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III.)] kako bi se poduprle mjere koje se provode i kojima se upravlja u skladu s ovom Uredbom. Taj se doprinos financira u skladu s uredbama o uspostavi tih instrumenata.

3.  Osim financijske omotnice iz stavka 1. i radi promicanja međunarodne dimenzije Programa, dodatni financijski doprinosi mogu se staviti na raspolaganje iz instrumenata za vanjsko financiranje [Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III.)] kako bi se poduprle mjere koje se provode i kojima se upravlja u skladu s ovom Uredbom. Taj se doprinos financira u skladu s uredbama o uspostavi tih instrumenata i svake godine prijavljuje proračunskom tijelu zajedno s doprinosima Programu iz trećih zemalja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Raspoložive brojke o iznosu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje koja bi bila potrebna za financiranje projekata kojima je dodijeljena oznaka „Pečat izvrsnosti” svake se godine dostavljaju dvama ograncima proračunskog tijela, najmanje 3 mjeseca prije datuma objave njihovih stajališta u pogledu proračuna Unije za sljedeću godinu, u skladu sa zajednički dogovorenim rasporedom za godišnji proračunski postupak.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)

Referentni dokumenti

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

John Howarth

28.6.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)

Referentni dokumenti

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

4.3.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti