Pranešimas - A8-0156/2019Pranešimas
A8-0156/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) - ***I

Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėja: Silvia Costa


Procedūra : 2018/0190(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0156/2019
Pateikti tekstai :
A8-0156/2019
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0366),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 167 straipsnio 5 dalį ir 173 straipsnio 3 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0237/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0156/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  kultūra, kultūros paveldas ir kultūros įvairovė kultūriniu, aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu Europos visuomenei yra didelės vertybės, todėl juos reikėtų skatinti ir remti. 2017 m. kovo 25 d. paskelbtoje Romos deklaracijoje ir 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose teigiama, kad švietimas ir kultūra yra įtraukių ir darnių visuomenių ir konkurencingumo išlaikymo pagrindas;

(1)  kultūra, menas, kultūros paveldas ir kultūros įvairovė kultūriniu, edukaciniu, demokratiniu, aplinkosauginiu, socialiniu, žmogaus teisių ir ekonominiu požiūriais Europos visuomenei yra didelės vertybės, todėl juos reikėtų skatinti ir remti. 2017 m. kovo 25 d. paskelbtoje Romos deklaracijoje ir 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose teigiama, kad švietimas ir kultūra yra įtraukių ir darnių visuomenių ir konkurencingumo išlaikymo pagrindas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Šios vertybės yra bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė. Šios vertybės dar kartą patvirtintos ir išreikštos per teises, laisves ir principus, įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri, kaip nurodyta ES sutarties 6 straipsnyje, turi tokią pat teisinę galią kaip Sutartys;

(2)  Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Šios vertybės yra bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė. Šios vertybės dar kartą patvirtintos ir išreikštos per teises, laisves ir principus, įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), kuri, kaip nurodyta ES sutarties 6 straipsnyje, turi tokią pat teisinę galią kaip Sutartys. Chartijos 11 straipsnyje įtvirtinta saviraiškos ir informacijos laisvė, o 13 straipsnyje – menų ir mokslo laisvė;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Komisijos komunikate „Nauja Europos kultūros darbotvarkė“15 išdėstyti tolesni Sąjungos tikslai, keliami kultūros ir kūrybos sektoriams. Skatinant tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos sektorių matmenį, remiant jų augimo pajėgumą ir kultūra grindžiamą švietimo bei inovacijų kūrybiškumą, siekiama išnaudoti kultūros ir kultūros įvairovės daromą poveikį socialinei sanglaudai ir visuomenės gerovei, darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui, tarptautinių kultūrinių ryšių stiprinimui. Programa „Kūrybiška Europa“ drauge su kitomis Sąjungos programomis turėtų padėti įgyvendinti šią naująją Europos kultūros darbotvarkę. Ši programa taip pat atitinka 2007 m. kovo 18 d. įsigaliojusią 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, prie kurios Sąjunga yra prisijungusi;

(4)  Komisijos komunikate „Nauja Europos kultūros darbotvarkė“15 išdėstyti tolesni Sąjungos tikslai, keliami kultūros ir kūrybos sektoriams. Skatinant tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos sektorių matmenį, remiant jų augimo pajėgumą ir kultūra grindžiamą švietimo bei inovacijų kūrybiškumą, siekiama išnaudoti kultūros ir kultūros įvairovės daromą poveikį socialinei sanglaudai ir visuomenės gerovei, darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui, tarptautinių kultūrinių ryšių stiprinimui. Programa „Kūrybiška Europa“ drauge su kitomis Sąjungos programomis turėtų padėti įgyvendinti šią naująją Europos kultūros darbotvarkę, atsižvelgiant į tai, kad kultūros ir meninės raiškos savaiminė vertė visada turėtų būti saugoma bei skatinama ir kad meninė kūryba sudaro bendradarbiavimo projektų šerdį. Šios Naujos Europos kultūros darbotvarkės įgyvendinimo rėmimas taip pat atitinka 2007 m. kovo 18 d. įsigaliojusią 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, prie kurios Sąjunga yra prisijungusi;

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Sąjungos politika papildys valstybių narių veiksmus kultūros ir kūrybos srityje ir suteiks jiems papildomos vertės. Sąjungos politikos poveikis turėtų būti nuolat vertinamas, atsižvelgiant į kiekybinius ir kokybinius rodiklius, tokius kaip nauda piliečiams ir aktyvus jų dalyvavimas, nauda Sąjungos ekonomikai jos augimo ir darbo vietų kūrimo bei šalutinio poveikio kitiems ekonomikos sektoriams požiūriais ir kultūros ir kūrybos sektorių darbuotojų įgūdžiai ir gebėjimai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  programos tikslai – saugoti ir puoselėti Europos kultūros paveldą. Europos Tarybos priimtoje Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvencijoje (Faro konvencija), kuri įsigaliojo 2011 m. birželio 1 d., šie tikslai taip pat pripažinti neatskiriamais nuo teisės į kultūros paveldo pažinimą ir teisės dalyvauti kultūriniame gyvenime. Šioje konvencijoje pabrėžiamas kultūros paveldo vaidmuo kuriant taikią ir demokratinę visuomenę, taip pat tvarios plėtros ir kultūrų įvairovės skatinimo procesuose;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Europos kultūros įvairovės skatinimas priklauso nuo klestinčių ir atsparių kultūros ir kūrybos sektorių, kurie pajėgūs kurti, gaminti ir platinti savo kūrinius plačiai ir įvairiai Europos auditorijai. Taip išplečiamas jų verslo potencialas ir prisidedama prie tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Be to, skatinant kūrybiškumą prisidedama prie konkurencingumo didinimo ir inovacijų gyvybingumo pramonės vertės grandinėse. Nors pastaruoju metu padaryta pažanga, Europos kultūros ir kūrybos rinka tebėra susiskaidžiusi nacionaliniu ir lingvistiniu lygmeniu ir dėl to kultūros ir kūrybos sektoriai negali visapusiškai išnaudoti Europos bendrosios rinkos, ypač bendrosios skaitmeninės rinkos, teikiamų galimybių;

(5)  Europos kultūros įvairovės ir bendrų šaknų suvokimo skatinimas grindžiamas meninės raiškos laisve, menininkų ir kultūros veiklos vykdytojų gebėjimais ir kompetencija, taip pat klestinčių ir atsparių kultūros ir kūrybos sektorių viešojoje ir privačiojoje srityse buvimu ir jų gebėjimu kurti, naujinti ir gaminti savo kūrinius bei platinti juos plačiai ir įvairiai Europos auditorijai. Taip išplečiamas jų verslo potencialas, prisidedama prie kūrybinio turinio, meninių tyrimų ir kūrybiškumo prieinamumo didinimo bei skatinimo ir prie tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Be to, skatinant kūrybiškumą ir naujas žinias prisidedama prie konkurencingumo didinimo ir inovacijų skatinimo pramonės vertės grandinėse. Reikėtų taikyti platesnį požiūrį į švietimą meno ir kultūros srityje, pereinant nuo požiūrio, taikomo gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) srityje, prie požiūrio, taikomo gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos (MTIMM) srityje. Nors pastaruoju metu padaryta pažanga pagalbos priemonių vertimo ir subtitravimo srityse, Europos kultūros ir kūrybos rinka tebėra susiskaidžiusi nacionaliniu ir lingvistiniu lygmeniu. Atsižvelgiant į kiekvienos rinkos ypatumus, gali būti padaryta daugiau, kad kultūros ir kūrybos sektoriai galėtų visapusiškai išnaudoti Europos bendrosios rinkos, ypač bendrosios skaitmeninės rinkos, teikiamas galimybes, be kita ko, atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės teisių apsaugą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  perėjimas prie skaitmeninių technologijų – tai esminis pokytis, kuris yra vienas iš didžiausių iššūkių kultūros ir kūrybos sektoriams. Skaitmeninės inovacijos pakeitė įpročius, santykius, gamybos ir vartojimo modelius tiek asmeniniu, tiek visuomeniniu lygmeniu ir jos turėtų skatinti kultūrinę ir kūrybinę raišką bei kultūrinį ir kūrybinį naratyvą, atsižvelgiant į ypatingą kultūros ir kūrybos sektorių vertę skaitmeninėje aplinkoje;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Programoje turėtų būti atsižvelgiama į dvilypį kultūros ir kūrybos sektorių pobūdį, pripažįstant, viena vertus, kultūros savaiminę bei meninę vertę ir, kita vertus, tų sektorių ekonominę vertę, įskaitant jų platesnį indėlį ekonomikos augimo ir konkurencingumo, kūrybiškumo ir inovacijų srityse. Tam reikia tvirtų Europos kultūros ir kūrybos sektorių, ypač gyvybingos Europos audiovizualinės pramonės, turint omenyje jos pajėgumą pasiekti didelę auditoriją ir jos ekonominę svarbą, be kita ko, kitiems kūrybos sektoriams ir kultūriniam turizmui. Vis dėlto konkurencija pasaulio audiovizualinio sektoriaus rinkose dar labiau suintensyvėjo dėl padidėjusios skaitmeninės transformacijos, pavyzdžiui, medijų produkcijos, vartojimo pokyčių ir stiprėjančios pasaulinių turinio platinimo platformų pozicijos. Todėl būtina padidinti Europos pramonei skiriamą paramą;

(6)  Programoje turėtų būti atsižvelgiama į dvilypį kultūros ir kūrybos sektorių pobūdį, pripažįstant, viena vertus, kultūros savaiminę bei meninę vertę ir, kita vertus, tų sektorių ekonominę vertę, įskaitant jų platesnį indėlį ekonomikos augimo ir konkurencingumo, kūrybiškumo, inovacijų, kultūrų dialogo, socialinės sanglaudos ir žinių generavimo srityse. Tam reikia tvirtų Europos kultūros ir kūrybos sektorių tiek pelno, tiek ne pelno srityse, ypač gyvybingos Europos audiovizualinės pramonės, turint omenyje jos pajėgumą pasiekti didelę auditoriją vietos, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis ir jos ekonominę svarbą, be kita ko, kitiems kūrybos sektoriams ir kultūriniam turizmui, taip pat regionų, vietos ir miestų plėtrai. Vis dėlto konkurencija pasaulio audiovizualinio sektoriaus rinkose dar labiau suintensyvėjo dėl padidėjusios skaitmeninės transformacijos, pavyzdžiui, medijų produkcijos, vartojimo pokyčių ir stiprėjančios pasaulinių turinio platinimo platformų pozicijos. Todėl būtina padidinti Europos pramonei skiriamą paramą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  aktyviai Europos Sąjungos pilietybei, bendroms vertybėms, kūrybiškumui ir inovacijoms reikalingas tvirtas pagrindas, į kurį remdamosi jos galėtų vystytis. Pagal Programą turėtų būti remiamas švietimas kino ir audiovizualinių menų srityse, ypač tarp nepilnamečių ir jaunimo;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  tam, kad Programa būtų veiksminga, joje turėtų būti atsižvelgiama į skirtingų sektorių konkretų pobūdį, jų skirtingas tikslines grupes ir konkrečius poreikius, audiovizualiniam sektoriui, kitiems kultūros ir kūrybos sektoriams ir tarpsektorinei veiklai skirtose paprogramėse taikant specialiai priderintus metodus;

(7)  tam, kad Programa būtų veiksminga, joje turėtų būti atsižvelgiama į skirtingų sektorių konkretų pobūdį ir iššūkius, jų skirtingas tikslines grupes ir konkrečius poreikius, audiovizualiniam sektoriui, kitiems kultūros ir kūrybos sektoriams ir tarpsektorinei veiklai skirtose paprogramėse taikant specialiai priderintus metodus. Pagal Programą turėtų būti teikiama vienoda parama visiems kultūros ir kūrybos sektoriams, taikant į bendrus poreikius sutelktas horizontaliąsias sistemas. Remiantis bandomaisiais projektais, parengiamaisiais veiksmais ir tyrimais, pagal Programą taip pat turėtų būti įgyvendinami šio reglamento priede išvardyti sektoriniai veiksmai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  visų formų ir raiškos būdų muzika, ypač šiuolaikinė ir gyva muzika, yra svarbi Sąjungos kultūros, meno ir ekonomikos paveldo sudedamoji dalis. Muzika yra socialinės sanglaudos, daugiakultūrės integracijos ir jaunimo socializacijos elementas ir viena iš pagrindinių priemonių kultūros, įskaitant kultūrinį turizmą, teikiamoms galimybėms didinti. Todėl finansinių išteklių paskirstymo ir tikslinių veiksmų nustatymo požiūriu muzikos sektoriui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys pagal šį reglamentą įgyvendinant konkrečius „Kultūros“ paprogramės veiksmus. Kiekvienam atvejui pritaikyti pasiūlymai ir priemonės turėtų padėti sustiprinti muzikos sektoriaus konkurencingumą ir spręsti kai kuriuos konkrečius uždavinius, su kuriais jame susiduriama;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  reikia stiprinti Sąjungos paramą tarptautinių kultūros ryšių srityje. Programa turėtų būti siekiama prisidėti siekiant naujosios Europos kultūros darbotvarkės trečiojo strateginio tikslo, išnaudojant kultūrą ir kultūrų dialogą kaip priemones socialinei ir ekonominei plėtrai skatinti. Sąjungoje ir visame pasaulyje miestai vykdo naują kultūros politiką. Visame pasaulyje yra daugybė kūrybinių bendruomenių, susibūrusių centruose, inkubatoriuose ir specialiose erdvėse. Sąjunga turėtų padėti šioms bendruomenėms iš Sąjungos ir trečiųjų šalių kurti tinklus ir skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą meninių, kūrybinių ir skaitmeninių įgūdžių srityje;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tarpsektorinės paprogramės paskirtis – išnaudoti skirtingų kultūros ir kūrybos sektorių bendradarbiavimo potencialą. Bendras universalus požiūris gali būti naudingas tuo, kad jis leidžia lengviau perduoti žinias ir užtikrinti administravimo veiksmingumą;

(8)  tarpsektorinės paprogramės paskirtis – spręsti bendrus skirtingų kultūros ir kūrybos sektorių iššūkius ir išnaudoti jų bendradarbiavimo potencialą. Bendras universalus požiūris gali būti naudingas tuo, kad jis leidžia lengviau perduoti žinias ir užtikrinti administravimo veiksmingumą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant paremti Sąjungos bendrosios skaitmeninės rinkos politikos priemones, audiovizualiniam sektoriui reikalinga Sąjungos intervencija. Visų pirma tai pasakytina apie autorių teisių sistemos modernizavimą ir siūlomą reglamentą dėl transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamų programų16, taip pat apie pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES17. Jais siekiama padidinti Europos audiovizualinio sektoriaus rinkos dalyvių pajėgumus finansuoti, gaminti ir platinti kūrinius, kurie būtų pakankamai viešinami įvairiomis turimomis komunikacijos priemonėmis (tokiomis kaip televizija, kinas ar užsakomosios vaizdo programų paslaugos) ir patrauklūs auditorijai vis atviresnėje ir konkurencingesnėje rinkoje Europoje ir už jos ribų. Paramą reikėtų padidinti, kad būtų tinkamai sureaguota į pastarojo meto rinkos raidą, visų pirma – į pasaulinių platinimo platformų poziciją, kuri yra stipresnė už nacionalinių transliuotojų, kurie tradiciškai investuoja į Europos kūrinių gamybą, poziciją;

(9)  siekiant paremti Sąjungos bendrosios skaitmeninės rinkos politikos priemones, audiovizualiniam sektoriui reikalinga Sąjungos intervencija. Visų pirma tai pasakytina apie autorių teisių sistemos modernizavimą, siūlomą reglamentą dėl transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamų programų16 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/180817. Jais siekiama padidinti Europos audiovizualinio sektoriaus rinkos dalyvių pajėgumus finansuoti, gaminti ir platinti įvairaus formato kūrinius įvairiomis turimomis komunikacijos priemonėmis (tokiomis kaip televizija, kinas ar užsakomosios vaizdo programų paslaugos) ir patrauklūs auditorijai vis atviresnėje ir konkurencingesnėje rinkoje Europoje ir už jos ribų. Paramą reikėtų padidinti, kad būtų tinkamai sureaguota į pastarojo meto rinkos raidą, visų pirma – į pasaulinių platinimo platformų poziciją, kuri yra stipresnė už nacionalinių transliuotojų, kurie tradiciškai investuoja į Europos kūrinių gamybą, poziciją;

__________________

__________________

16 COM(2016)0594

16 COM(2016)0594

17 COM/2016/0287

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 303, 2018 11 28, p. 69).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  specialios iniciatyvos, vykdomos pagal programą „Kūrybiška Europa“, pavyzdžiui, Europos paveldo ženklas, Europos paveldo dienos, Europos apdovanojimai šiuolaikinės, roko ir populiariosios muzikos, literatūros, paveldo ir architektūros srityse, Europos kultūros sostinės iniciatyva, tiesiogiai pasiekė milijonus Europos piliečių, atskleidė Europos kultūros politikos socialinę ir ekonominę naudą, todėl juos reikėtų tęsti ir, jei įmanoma, išplėsti;

(10)  specialios iniciatyvos, vykdomos pagal programą „Kūrybiška Europa“, pavyzdžiui, Europos paveldo ženklas, Europos paveldo dienos, Europos apdovanojimai šiuolaikinės, roko ir populiariosios muzikos, literatūros, paveldo ir architektūros srityse, Europos kultūros sostinės iniciatyva, tiesiogiai pasiekė milijonus Europos piliečių, atskleidė Europos kultūros politikos socialinę ir ekonominę naudą, todėl juos reikėtų tęsti ir, jei įmanoma, išplėsti. Pagal Programą turėtų būti remiama Europos paveldo ženklu pažymėtų vietovių tinklaveika;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  pagal Reglamentą (ES) Nr. 1295/2013 sukurta programa „Kūrybiška Europa“ paskatino rengti novatoriškus ir sėkmingus projektus, kuriuos įgyvendinant sukurta gerosios praktikos pavyzdžių tarptautinio Europos lygmens bendradarbiavimo kūrybos ir kultūros sektoriuose srityje. Savo ruožtu tai padėjo užtikrinti publikai didesnę Europos kultūros įvairovę ir Europos kultūros politikos socialinę ir ekonominę naudą. Siekiant užtikrinti didesnį veiksmingumą, tokias sėkmės istorijas reikėtų ypač pabrėžti ir, esant galimybei, su jomis supažindinti platesniu mastu;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  visais lygmenimis veikiantys kultūros ir kūrybos sektorių dalyviai turėtų aktyviai dalyvauti siekiant Programos tikslų ir toliau ją plėtojant. Kadangi patirtis, sukaupta oficialiai įtraukiant suinteresuotuosius subjektus į Europos kultūros paveldo metų dalyvaujamojo valdymo modelį, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2017/8641a, pasirodė esanti veiksminga siekiant integruoti kultūrą į kitų sektorių politiką, patartina taikyti šį modelį taip pat ir įgyvendinant Programą. Šis dalyvaujamasis valdymo modelis turėtų apimti universalų požiūrį siekiant sukurti įvairių Sąjungos programų ir iniciatyvų kultūros ir kūrybiškumo srityje sinergiją;

 

___________________

 

1a 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/864 dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) (OL L 131, 2017 5 20, p. 1).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10c)  į konkrečius pagal Programą įgyvendinamus veiksmus turi būti įtraukti pavyzdiniai tarpsektoriniai veiksmai, kuriais būtų siekiama pademonstruoti valstybėms narėms ir trečiosioms šalims Europos kūrybiškumą ir kultūrų įvairovę. Šiais veiksmais turi būti pabrėžiamas pavyzdinis Europos kultūra grindžiamo kūrybiškumo gebėjimas skatinti tarpsektorines inovacijas platesniu ekonomikos mastu, skiriant specialų apdovanojimą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kultūra teikia pagrindą stipresnėms įtraukioms ir darnioms visuomenėms. Migracijos spaudimo akivaizdoje kultūra atlieka svarbų vaidmenį integruojant migrantus, padėdama jiems jaustis priimančiųjų bendruomenių dalimi, taip pat vystant gerus migrantų ir naujų bendruomenių santykius;

(11)  kultūra labai svarbi stiprinant įtraukias, darnias ir svarstančias bendruomenes, atgaivinant teritorijas ir skatinant žmonių iš nepalankios aplinkos socialinę įtrauktį. Migracijos problemų ir integracijos iššūkių akivaizdoje kultūra atlieka svarbų vaidmenį kuriant įtraukias erdves kultūrų dialogui ir integruojant migrantus bei pabėgėlius, padėdama jiems jaustis priimančiųjų bendruomenių dalimi, taip pat vystant gerus migrantų ir naujų bendruomenių santykius;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  kultūra suteikia ir skatina ekonominį, socialinį ir ekologinį tvarumą. Todėl ji turi užimti centrinę vietą politikos formavimo strategijose. Reikėtų pabrėžti kultūros indėlį į visuomenės gerovę apskritai. Remiantis 2018 m. sausio 22 d. Davoso deklaracija dėl kokybiškos pastatų statybos kultūros (vok. „Baukultur“) Europai, turėtų būti skatinamas naujas integruotas požiūris į kokybiškai apstatytos aplinkos formavimą, kuris būtų grindžiamas kultūra, stiprintų socialinę sanglaudą, užtikrintų tvarią aplinką ir prisidėtų prie visos visuomenės sveikatos ir gerovės. Taikant šį požiūrį dėmesys neturėtų būti sutelktas vien į miestų teritorijas, o turėtų būti visų pirma koncentruojamasi į periferinių, atokių ir kaimo vietovių sujungimą. Sąvoka „Baukultur“ apima visus veiksnius, turinčius tiesioginį poveikį piliečių ir bendruomenių gyvenimo kokybei, taigi labai konkrečiai skatinančius įtrauktį, sanglaudą ir tvarumą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  visų pirma reikia siekti, kad kultūra, įskaitant kultūrines ir audiovizualines prekes ir paslaugas, taptų labiau prieinama neįgaliesiems, kaip priemonė pasiekti visišką savirealizaciją ir aktyviai dalyvauti, prisidėti kuriant iš tikrųjų įtraukią ir vieningą visuomenę. Todėl Programa turėtų skatinti ir didinti dalyvavimą kultūriniame gyvenime visoje Sąjungoje, ypač neįgalių asmenų ir asmenų iš nepalankios aplinkos, taip pat kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančių asmenų;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kūrybinė laisvė yra gyvybingos kultūros ir kūrybos pramonės, įskaitant žiniasklaidos sektorių, pagrindas. Šia Programa turėtų būti skatinamos audiovizualinio ir leidybos sektorių sankirtos ir bendradarbiavimas, siekiant skatinti pliuralistinę žiniasklaidos aplinką;

(12)  kūrybinė ir kultūrinė raiška, saviraiškos laisvė ir žiniasklaidos pliuralizmas yra gyvybingų kultūros ir kūrybos sektorių ir naujienų žiniasklaidos sektoriaus pagrindas. Programa turėtų būti skatinamos audiovizualinio ir leidybos sektorių sankirtos ir bendradarbiavimas, siekiant skatinti pliuralistinę ir nepriklausomą žiniasklaidos aplinką, atitinkančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES1a. Programa turėtų teikti paramą naujiems žiniasklaidos specialistams ir skatinti piliečių kritinį mąstymą, didinant žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, ypač tarp jaunimo;

 

__________________

 

1a 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  menininkų ir kultūros darbuotojų judumas, įgūdžių ugdymas, mokymasis, tarpkultūrinis sąmoningumas, bendras kūrimas, bendra gamyba, meno kūrinių platinimas bei sklaida ir dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, tokiuose kaip mugės ir festivaliai, yra būtina sąlyga, kad Sąjungos kultūros ir kūrybos sektoriai būtų geriau susieti, stipresni ir tvaresni. Jų judumui dažnai trukdo teisinio statuso nebuvimas, sunkumai gauti vizas ir leidimų galiojimo trukmė, dvigubo apmokestinimo rizika ir nesaugios bei nestabilios socialinės apsaugos sąlygos;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 10 straipsniais, visa pagal Programą vykdoma veikla turėtų būti remiamas lyčių aspekto integravimas, nediskriminavimo tikslų integravimas ir, kai taikoma, turėtų būti nustatyti atitinkami lyčių pusiausvyros kriterijai;

(13)  vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 10 straipsniais, visa pagal Programą vykdoma veikla turėtų būti remiamas lyčių aspekto integravimas, nediskriminavimo tikslų integravimas ir, kai taikoma, turėtų būti nustatyti atitinkami lyčių pusiausvyros ir įvairovės kriterijai. Programa turėtų būti siekiama užtikrinti, kad kuo įvairesnių Europos visuomenės sluoksnių nariai galėtų dalyvauti Programoje ir pagal ją vykdomuose projektuose ir kad ji tą įvairovę atspindėtų. Programos veikla turėtų būti stebima ir apie ją turėtų būti atsiskaitoma, norint užtikrinti jos rezultatyvumą šiuo pažiūriu ir sudaryti politikos formuotojams galimybes priimti labiau informacija pagrįstus sprendimus dėl būsimų programų;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Sąjungos meno ir kultūros srityje yra labai daug moterų autorių, specialisčių bei mokytojų ir jos sudaro didelę publikos dalį, kurios prieiga prie kultūrinės pasiūlos didėja. Vis dėlto, kaip rodo tyrimai, pvz., Europos moterų audiovizualinio tinklo tyrimas, skirtas kino režisieriams, ir tyrimas muzikos srityje, atliktas įgyvendinant projektą „We must“, esama vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų ir moterys turi mažiau galimybių realizuoti savo kūrinius bei užimti su sprendimų priėmimu susijusias pareigas kultūros, meno ir kūrybos institucijose. Todėl būtina skatinti moterų talentus ir platinti jų kūrinius siekiant remti moterų karjerą meno srityje;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  remiantis išvadomis, padarytomis pasibaigus 2018-iesiems – Europos kultūros paveldo metams, pagal Programą turėtų būti stiprinami sektoriaus bendradarbiavimo ir propagavimo pajėgumai remiant veiklą, susijusią su 2018-ųjų – Europos kultūros paveldo metų palikimu. Šioje srityje turėtų būti atsižvelgiama į 2018 m. lapkričio mėn. vykusios Kultūros ministrų tarybos deklaraciją ir 2018 m. gruodžio 7 d. vykusio Tarybos susitikimo baigiamojo renginio deklaracijas. Vykdant Programą turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio tvaraus Europos kultūros paveldo išsaugojimo, teikiant paramą amatininkams ir meistrams, turintiems įgūdžių tradicinių, su kultūros paveldo atkūrimu susijusių amatų srityje;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  atsižvelgiant į 2014 m. liepos 22 d. Komisijos komunikatą „Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą“19, atitinkama politika ir priemonėmis turėtų būti užtikrinta, kad Europos kultūros paveldas teiktų ilgalaikės ir tvarios naudos, ir plėtoti integruotesnį požiūrį į jo išsaugojimą, panaudojimą ir rėmimą;

(15)  atsižvelgiant į 2014 m. liepos 22 d. Komisijos komunikatą „Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą“19, atitinkama politika ir priemonėmis turėtų būti užtikrinta, kad Europos istorinis, dabartinis, materialusis, nematerialusis ir skaitmeninis kultūros paveldas teiktų ilgalaikės ir tvarios naudos ir būtų nustatytas labiau integruotas požiūris į jo išsaugojimą, panaudojimą, pritaikomąjį pakartotinį naudojimą, sklaidą, valorizavimą ir rėmimą, remiant aukštos kokybės ir koordinuojamą keitimąsi profesinėmis žiniomis, bendrų šiam sektoriui skirtų aukštos kokybės standartų parengimą ir šio sektoriaus specialistų judumą. Kultūros paveldas yra sudedamoji Europos sanglaudos dalis ir padeda susieti tradicijas ir inovacijas. Išsaugoti kultūros paveldą ir remti menininkus, kūrėjus ir amatininkus turėtų būti Programos prioritetas;

__________________

__________________

19 COM/2014/0477

19 COM/2014/0477

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  Programa turėtų būti prisidedama prie piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo ir įtraukimo į kultūrinę ir visuomeninę veiklą, kultūrinio švietimo skatinimo bei kultūrinių žinių ir paveldo viešinimo. Programa taip pat turėtų būti puoselėjama kokybė ir naujovės kūrybos ir išsaugojimo srityse, be kita ko, užtikrinant kultūros, meno, mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų sąveiką;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  kaip pabrėžiama 2016 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos, kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas turėtų būti suprantamas kaip kompleksinis klausimas. Visą Programos įgyvendinimo laikotarpį projektai turėtų būti integruojami, siekiant remti naujus verslo modelius bei gebėjimus ir tradicinį savoir-faire, taip pat kūrybinių ir tarpdisciplininių sprendimų pavertimą ekonomine ir socialiniu požiūriu vertingais sprendimais. Be to, turėtų būti visapusiškai išnaudotos esamos Sąjungos politikos sričių sąveikos galimybės, siekiant veiksmingai panaudoti finansavimą, teikiamą pagal tokias Sąjungos programas kaip „Europos horizontas“, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, „Erasmus +“, EaSI ir „InvestEU“;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, gali dalyvauti Sąjungos programose pagal EEE susitarime nustatytą bendradarbiavimo sistemą, pagal kurią dalyvavimas įgyvendinant šias programas nustatomas pagal tą susitarimą priimamu sprendimu. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Tam, kad būtų suteiktos reikiamos teisės ir prieiga atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta konkreti nuostata;

(18)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, gali dalyvauti Sąjungos programose pagal EEE susitarime nustatytą bendradarbiavimo sistemą, pagal kurią dalyvavimas įgyvendinant šias programas nustatomas pagal tą susitarimą priimamu sprendimu. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Tam, kad būtų suteiktos reikiamos teisės ir prieiga atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta konkreti nuostata. Dėl trečiųjų valstybių įnašų į Programą turėtų būti kasmet teikiamos ataskaitos biudžeto valdymo institucijai;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Europos kino akademija nuo įsteigimo sukaupė unikalių ekspertinių žinių ir užima ypatingą padėtį, kuri jai leidžia burti europinę kino kūrėjų ir specialistų bendruomenę, propaguojančią ir platinančią Europos filmus kitapus nacionalinių sienų ir formuojančią tikrą europinę auditoriją. Todėl ji turėtų turėti teisę į tiesioginę Sąjungos paramą;

(22)  Europos kino akademija nuo įsteigimo, turėdama ypatingų ekspertinių žinių ir užima unikalią padėtį, prisidėjo kuriant Europos kino kūrėjų ir specialistų bendruomenę, propaguodama ir platindama Europos filmus kitapus nacionalinių sienų ir skatindama visų amžių tarptautinės auditorijos atsiradimą. Todėl, atsižvelgiant į bendradarbiavimą su Europos Parlamentu organizuojant LUX kino apdovanojimus, ji turėtų turėti išskirtinę teisę į tiesioginę Sąjungos paramą. Vis dėlto tiesioginė parama turi būti susieta su abiejų šalių derybomis dėl bendradarbiavimo susitarimo, kuriame būtų nustatyti konkretūs uždaviniai bei tikslai, ir teikti tiesioginę paramą turėtų būti galima tik jį sudarius. Tai netrukdo Europos kino akademijai kreiptis dėl finansavimo kitoms iniciatyvoms ir projektams pagal skirtingas Programos kryptis;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Europos Sąjungos jaunimo orkestras nuo susikūrimo sukaupė unikalių ekspertinių žinių, susijusių su kultūrų dialogo, abipusės pagarbos ir supratimo per kultūrą skatinimu. Europos Sąjungos jaunimo orkestras yra ypatingas tuo, jog jis yra kultūrines ribas peržengiantis Europos orkestras, kurį sudaro jauni muzikantai, atrinkti vadovaujantis aukštais meniniais kriterijais, po griežtos kasmet visose valstybėse narėse vykdomos perklausų procedūros. Todėl jis turėtų turėti teisę į tiesioginę Sąjungos paramą;

(23)  Europos Sąjungos jaunimo orkestras nuo susikūrimo sukaupė unikalių ekspertinių žinių, susijusių su turtingo Europos muzikinio paveldo, prieigos prie muzikos, kultūrų dialogo, abipusės pagarbos ir supratimo per kultūrą skatinimu ir savo jaunų muzikantų profesionalumo stiprinimu, suteikiant jiems įgūdžių, kurių reikia karjerai kultūros ir kūrybos sektoriuje. Europos Sąjungos jaunimo orkestro indėlį pripažįsta valstybės narės ir Sąjungos institucijos, įskaitant Komisijos ir Europos Parlamento pirmininkus. Europos Sąjungos jaunimo orkestras yra ypatingas tuo, jog jis yra kultūrines ribas peržengiantis Europos orkestras, kurį sudaro jauni muzikantai, atrinkti vadovaujantis aukštais meniniais kriterijais, po griežtos ir skaidrios kasmet visose valstybėse narėse vykdomos perklausų procedūros. Todėl jis turėtų turėti išskirtinę teisę į tiesioginę Sąjungos paramą, remiantis konkrečiais uždaviniais ir tikslais, kuriuos turėtų nustatyti ir reguliariai vertinti Komisija. Kad tą paramą užsitikrintų, Europos Sąjungos jaunimo orkestras turėtų padidinti savo matomumą, siekti, kad orkestre būtų labiau subalansuotai atstovaujama muzikantams iš visų valstybių narių, ir įvairinti savo pajamas, aktyviai siekdamas gauti finansinę paramą iš kitų nei Sąjungos finansavimo šaltinių;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  finansinę paramą sprendžiant rinkos nepakankamumo arba neoptimalių investicijų problemas reikėtų naudoti proporcingai, o veiksmai neturėtų dubliuoti arba išstumti privačiojo finansavimo ar iškreipti konkurencijos vidaus rinkoje. Veiksmai turėtų turėti aiškią Europos pridėtinę vertę;

(26)  finansinę paramą sprendžiant rinkos nepakankamumo arba neoptimalių investicijų problemas reikėtų naudoti proporcingai, o veiksmai neturėtų dubliuoti arba išstumti privačiojo finansavimo ar iškreipti konkurencijos vidaus rinkoje. Veiksmai turėtų turėti aiškią Europos pridėtinę vertę ir būti tinkami konkretiems projektams, kuriuos jie remia. Programoje turėtų būti atsižvelgiama ne tik į ekonominę projektų vertę, bet ir į jų kultūrinę ir kūrybinę dimensiją ir specifinį susijusių sektorių pobūdį;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  Reglamentu …/… [Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė]1a ir Reglamentu …/… [PNPP III]1b numatytų programų lėšos taip pat turėtų būti naudojamos veiksmams pagal Programos tarptautinį matmenį finansuoti. Tokie veiksmai turėtų būti įgyvendinami laikantis šio reglamento;

 

__________________

 

1a 2018/0243 (COD).

 

1b 2018/0247 (COD).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  viena didžiausių kultūros ir kūrybos sektoriams kylančių problemų – nepakankamos galimybės gauti finansavimą, kurio reikia veiklai ir augimui finansuoti, konkurencingumui išlaikyti bei didinti ar tarptautinei veiklai plėtoti. Šios Programos politikos tikslų taip pat turėtų būti siekiama finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis pagal fondo „Invest EU“ politikos sritis;

(27)  kultūros ir kūrybos sektoriai yra novatoriški, atsparūs ir augantys Europos ekonomikos sektoriai, kuriuose ekonominė ir kultūrinė vertė sukuriama dėl intelektinės nuosavybės ir individualaus kūrybiškumo. Tačiau dėl šių sektorių susiskaidymo ir juose sukuriamo turto nematerialaus pobūdžio ribojamos galimybės gauti finansavimą iš privačiojo sektoriaus. Vienas rimčiausių uždavinių kultūros ir kūrybos sektoriuose yra padidinti jų galimybes gauti finansavimą, kuris turi esminę reikšmę siekiant užtikrinti augimą ir išlaikyti arba padidinti konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu. Šios Programos politikos tikslų taip pat turėtų būti siekiama finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis, ypač skirtomis MVĮ, remiantis fondo „Invest EU“ politikos sritimis ir atsižvelgiant į praktiką, sukurtą įgyvendinant kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonę, kuri buvo nustatyta Reglamentu (ES) Nr. 1295/2013;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  atsižvelgiant į technines ekspertines žinias, kurios reikalingos norint įvertinti pasiūlymus pagal konkrečius Programos veiksmus, reikėtų numatyti, kad prireikus į vertinimo komitetų sudėtį būtų įtraukti išorės ekspertai;

(28)  pagrindiniai vertinimo kriterijai vykdant atitinkamų projektų atranką turėtų būti projekto poveikis, kokybė ir įgyvendinimo veiksmingumas. Atsižvelgiant į technines ekspertines žinias, kurios reikalingos norint įvertinti pasiūlymus pagal konkrečius Programos veiksmus, reikėtų numatyti, kad prireikus į vertinimo komitetų sudėtį būtų įtraukti išorės ekspertai, turintys profesinių ir valdymo žinių, susijusių su vertinamos paraiškos sritimi. Prireikus turėtų būti atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti bendrą suderinamumą su auditorijos įtraukties ir jos įvairovės tikslais;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  į Programą turėtų būti įtraukta reali ir lengvai valdoma veiklos rodiklių sistema, kuri būtų taikoma įgyvendinant jos veiksmus ir vykdant nuolatinę jos rezultatų stebėseną. Ši stebėsena bei su Programa susijusi informavimo ir komunikacijos veikla bei jos veiksmai turėtų būti vykdomi atsižvelgiant į tris Programos paprogrames;

(29)  į Programą turėtų būti įtraukta reali ir lengvai valdoma kiekybinių ir kokybinių veiklos rodiklių sistema, kuri būtų taikoma įgyvendinant jos veiksmus ir vykdant nuolatinę jos rezultatų stebėseną, atsižvelgiant į savitąją meno, kultūros ir kūrybos sektorių vertę. Tokie veiklos rodikliai turėtų būti rengiami kartu su suinteresuotaisiais subjektais. Ši stebėsena bei su Programa susijusi informavimo ir komunikacijos veikla bei jos veiksmai turėtų būti vykdomi atsižvelgiant į tris Programos paprogrames. Įgyvendinant paprogrames turėtų būti atsižvelgiama į vieną ar daugiau kiekybinių ir kokybinių rodiklių. Tokie rodikliai turėtų būti vertinami pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  atsižvelgiant į tai, kokia kompleksiška ir sudėtinga užduotis yra rasti, išanalizuoti ir pritaikyti duomenis, įvertinti kultūros politikos poveikį ir apibrėžti rodiklius, Komisija turėtų sustiprinti savo tarnybų, visų pirma Jungtinių tyrimų centro ir Eurostato, tarpusavio bendradarbiavimą, kad būtų galima surinkti atitinkamus statistinius duomenis. Komisija turėtų imtis veiksmų bendradarbiaudama su Sąjungoje veikiančiais kompetencijos centrais, nacionaliniais statistikos institutais ir organizacijomis, susijusiomis su kultūros ir kūrybos sektoriais Europoje, taip pat bendradarbiaudama su Europos Taryba, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir UNESCO;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir gauti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

(32)  finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar projekto vykdytojas gali pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir gauti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į projektą vykdančios įmonės dydį ir projekto mastą, kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  siekiant optimizuoti Sąjungos fondų ir tiesiogiai valdomų priemonių sąveiką, reikėtų palengvinti paramos teikimą veiksmams, kuriems jau suteiktas pažangumo ženklas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal Tarybos sprendimo 2013/755/ES28 94 straipsnį užjūrio šalyse bei teritorijose įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi;

(34)  pagal Tarybos sprendimo 2013/755/ES28 94 straipsnį užjūrio šalyse bei teritorijose įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi. Įgyvendinant Programą reikia atsižvelgti į suvaržymus, atsirandančius dėl tų šalių ir teritorijų atokumo, o jų veiksmingas dalyvavimas Programoje turėtų būti stebimas ir reguliariai vertinamas;

__________________

__________________

28 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

28 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  pagal SESV 349 straipsnį turėtų būti imtasi priemonių siekiant padidinti atokiausių regionų dalyvavimo visuose veiksmuose mastą. Reikėtų skatinti jų menininkų ir kūrinių mainus judumo tikslais ir tų regionų ir jų kaimyninių šalių bei trečiųjų valstybių žmonių ir organizacijų bendradarbiavimą. Taip šie žmonės galės vienodai pasinaudoti konkurenciniais pranašumais, kurių kultūros ir kūrybos pramonė gali suteikti, visų pirma ekonomikos augimo ir užimtumo srityje. Šios priemonės turėtų būti stebimos ir reguliariai vertinamos;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  siekiant užtikrinti sklandų Programos įgyvendinimą, išlaidos, kurias naudos gavėjas patyrė prieš pateikdamas paraišką dėl dotacijos, visų pirma išlaidos, susijusios su intelektinės nuosavybės teisėmis, gali būti laikomos tinkamos finansuoti, jei jos tiesiogiai susijusios su remiamų veiksmų įgyvendinimu;

(36)  siekiant užtikrinti pagal Programos teikiamos finansavimo paramos tęstinumą ir sumažinti didėjantį paramos gavėjų patiriamą finansavimo trūkumą, taip pat užtikrinti sklandų Programos įgyvendinimą, išlaidos, kurias naudos gavėjas patyrė prieš pateikdamas paraišką dėl dotacijos, visų pirma išlaidos, susijusios su intelektinės nuosavybės teisėmis, turėtų būti laikomos tinkamos finansuoti, jei jos tiesiogiai susijusios su remiamų veiksmų įgyvendinimu;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)   siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti darbo programas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011. Būtina užtikrinti tinkamą ankstesnės programos užbaigimą, visų pirma kiek tai susiję su daugiamečio jos valdymo tęstinumu, pavyzdžiui, su techninės ir administracinės pagalbos finansavimu. Reikėtų užtikrinti, kad nuo [2021 m. sausio 1 d.] pagal ankstesnę programą vykdytai ir iki [2020 m. gruodžio 31 d.] neužbaigtai veiklai prireikus būtų teikiama techninė ir administracinė pagalba;

(38)   pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų patvirtinamos darbo programos. Būtina užtikrinti tinkamą ankstesnės programos užbaigimą, visų pirma kiek tai susiję su daugiamečio jos valdymo tęstinumu, pavyzdžiui, su techninės ir administracinės pagalbos finansavimu. Reikėtų užtikrinti, kad nuo [2021 m. sausio 1 d.] pagal ankstesnę programą vykdytai ir iki [2020 m. gruodžio 31 d.] neužbaigtai veiklai prireikus būtų teikiama techninė ir administracinė pagalba;

___________________________

 

  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą Programos įgyvendinimą, Komisija turėtų užtikrinti, kad nebūtų jokios nereikalingos biurokratinės naštos pareiškėjams paraiškų teikimo etapu ar paraiškų nagrinėjimo etapu;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

38 b konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38b) atsižvelgiant į kultūros ir kūrybos sektorių ypatumus, ypatingą dėmesį reikėtų skirti nedidelės apimties projektams ir jų pridėtinei vertei;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  kultūros ir kūrybos sektoriai – visi sektoriai, kurių veikla grindžiama kultūros vertybėmis ar menine ir kita individualia ar kolektyvine kūrybine raiška. Ta veikla gali apimti kultūrinę, meninę ar kitokią kūrybinę raišką perteikiančių prekių ir paslaugų kūrimą, gamybą, plėtojimą, sklaidą ir išsaugojimą bei susijusias funkcijas, kaip antai švietimą ar valdymą. Ji gali padėti skatinti inovacijas ir darbo vietų kūrimą, visų pirma per intelektinę nuosavybę. Šiems sektoriams priklauso architektūra, archyvai, bibliotekos ir muziejai, dailieji amatai, audiovizualinė kūryba (įskaitant filmus, televiziją, vaizdo žaidimus ir daugialypę terpę), materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas, dizainas (įskaitant mados dizainą), festivaliai, muzika, literatūra, scenos menai, knygos ir leidyba, radijas ir vaizduojamieji menai;

2)  kultūros ir kūrybos sektoriai – visi sektoriai, kurių veikla grindžiama kultūros vertybėmis ar menine ir kita individualia ar kolektyvine kūrybine raiška ir praktika, neatsižvelgiant į tai, ar tokia veikla yra orientuota į rinką, ar ne. Ta veikla gali apimti kultūrinę, meninę ar kitokią kūrybinę raišką perteikiančios praktikos, prekių ir paslaugų kūrimą, gamybą, plėtojimą, sklaidą ir išsaugojimą bei susijusias funkcijas, kaip antai švietimą ar valdymą. Daugelis šių veiksmų gali padėti skatinti inovacijas ir darbo vietų kūrimą, visų pirma per intelektinę nuosavybę. Šiems sektoriams priklauso architektūra, archyvai, bibliotekos ir muziejai, dailieji amatai, audiovizualinė kūryba (įskaitant filmus, televiziją, vaizdo žaidimus ir daugialypę terpę), materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas, muzika, literatūra, scenos menai, knygos ir leidyba, radijas, vaizduojamieji menai, festivaliai ir dizainas (įskaitant mados dizainą);

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  prisidėti prie savitosios kultūros vertės pripažinimo ir propagavimo bei apsaugoti ir skatinti Europos kultūros ir kūrybiškumo, kaip išskirtinio asmeninio vystymosi, švietimo, socialinės sanglaudos, saviraiškos ir nuomonės laisvės bei menų matmens, siekiant stiprinti ir skatinti demokratiją, kritinį mąstymą, priklausymo ir pilietiškumo jausmą, ir kaip pliuralistinės žiniasklaidos ir kultūrinio kraštovaizdžio pagrindų, kokybę;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti europinį bendradarbiavimą kultūros ir kalbų įvairovės bei paveldo srityse;

a)  skatinti europinį bendradarbiavimą kultūros, menų ir kalbų įvairovės srityse, be kita ko, stiprinant menininkų ir kultūros veiklos vykdytojų vaidmenį, Europos kultūros ir meno kūrinių bei bendro Europos kultūros materialiojo ir nematerialiojo paveldo kokybę;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didinti kultūros ir kūrybos sektorių, visų pirma audiovizualinio sektoriaus, konkurencingumą.

b)  didinti visų kultūros ir kūrybos sektorių konkurencingumą ir jų ekonominę svarbą, visų pirma kalbant apie audiovizualinį sektorių, kuriant šiuose sektoriuose darbo vietas ir didinant šių sektorių novatoriškumą ir kūrybiškumą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  stiprinti Europos lygmens bendradarbiavimo ekonominį, socialinį ir išorės aspektus, siekiant plėsti ir puoselėti Europos kultūros įvairovę ir Europos kultūros paveldą bei didinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių konkurencingumą ir stiprinti tarptautinius kultūrinius ryšius;

a)  stiprinti Europos lygmens bendradarbiavimo ekonominį, menų srities, kultūrinį, socialinį ir išorės aspektus, siekiant plėsti ir puoselėti Europos kultūros įvairovę ir Europos materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą bei didinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių konkurencingumą bei inovacijas ir stiprinti tarptautinius kultūrinius ryšius;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  remti kultūros ir kūrybos sektorius, įskaitant audiovizualinį sektorių, remti menininkus, veiklos vykdytojus ir amatininkus ir skatinti auditorijos dalyvavimą, ypatingą dėmesį skiriant lyčių lygybei ir nepakankamai atstovaujamoms grupėms.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinti Europos audiovizualinės pramonės konkurencingumą ir mastą;

b)  skatinti Europos audiovizualinio sektoriaus, ypač MVĮ, nepriklausomų gamybos bendrovių ir kultūros ir kūrybos sektorių organizacijų, konkurencingumą, novatoriškumą ir veiklos mastą ir tvariai didinti Europos audiovizualinio sektoriaus veiklos kokybę, stengiantis užtikrinti, kad atstovavimas sektoriams ir geografinė aprėptis būtų subalansuoti;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skatinti politinį bendradarbiavimą ir novatoriškus veiksmus, palaikančius visas Programos paprogrames, įskaitant įvairios ir pliuralistinės žiniasklaidos aplinkos, gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir socialinės įtraukties skatinimą.

c)  skatinti politinį bendradarbiavimą ir novatoriškus veiksmus, įskaitant naujus verslo ir valdymo modelius ir novatoriškus sprendimus, palaikančius visas Programos paprogrames ir visus kultūros ir kūrybos sektorius, įskaitant meninės raiškos laisvės išsaugojimą ir įvairios, nepriklausomos ir pliuralistinės kultūrinės ir žiniasklaidos aplinkos, gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis, skaitmeninių įgūdžių, kultūrinio ir meninio švietimo, lyčių lygybės, aktyvaus pilietiškumo, kultūrų dialogo, atsparumo ir socialinės įtraukties skatinimą, visų pirma kalbant apie neįgaliuosius, taip pat suteikiant platesnes galimybes naudotis kultūros vertybėmis ir paslaugomis;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  skatinti menininkų ir kultūros bei kūrybos sektorių veiklos vykdytojų judumą ir jų kūrinių sklaidą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  suteikti kultūros ir kūrybos sektoriams duomenų, analizių ir tinkamą kokybinių ir kiekybinių rodiklių rinkinį ir sukurti nuoseklią vertinimo ir poveikio vertinimo, taip pat ir tarpsektoriniu aspektu, sistemą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  TARPSEKTORINĖ paprogramė taikoma veiklai, apimančiai skirtingus kultūros ir kūrybos sektorius.

c)  TARPSEKTORINĖ paprogramė taikoma veiklai, apimančiai skirtingus kultūros ir kūrybos sektorius, įskaitant žiniasklaidos sektorių.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Europos pridėtinė vertė

 

Kultūros ir kūrybiškumo savitosios ir ekonominės vertės pripažinimas ir Sąjungos vertybių ir politikos kokybės ir įvairovės paisymas

 

Pagal Programą remiami tik tie veiksmai ir veikla, kurie gali suteikti Europos pridėtinę vertę ir padėti pasiekti 3 straipsnyje nurodytus tikslus.

 

Europos pridėtinė vertė iš Programos veiksmų ir veiklos užtikrinama, pvz., atsižvelgiant į:

 

a) tarpvalstybinį veiksmų ir veiklos, kurie papildo regionines, nacionalines, tarptautines ir kitas Sąjungos programas bei politikos kryptis, pobūdį ir tokių veiksmų ir veiklos poveikį piliečių prieigai prie kultūros ir aktyviam jų dalyvavimui, švietimui, socialinei įtraukčiai ir kultūrų dialogui;

 

b) tarpvalstybinio ir tarptautinio kultūros ir kūrybos sektorių veiklos vykdytojų, įskaitant menininkus, audiovizualinės srities specialistus, kultūros ir kūrybos sektorių organizacijas ir MVĮ bei audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojus, bendradarbiavimo plėtrą ir skatinimą, ypatingą dėmesį skiriant skatinimui išsamiau, sparčiau, veiksmingiau ir tvariau spręsti pasaulinius uždavinius, ypač perėjimą prie skaitmeninių technologijų;

 

c) masto ekonomiją, augimą ir darbo vietas, prie kurių kūrimo prisidedama Sąjungos parama, ir papildomų lėšų pritraukimo galimybes;

 

d) vienodesnių sąlygų kultūros ir kūrybos sektoriuose užtikrinimą, atsižvelgiant į skirtingų šalių ypatumus, įskaitant šalis ar regionus, turinčius kalbos ar geografinių ypatumų, pvz., atokiausius regionus, kaip nurodyta SESV 349 straipsnyje, ir užjūrio šalis arba teritorijas, priklausančias valstybių narių jurisdikcijai, kaip išvardyta SESV II priede;

 

e) Europos bendrų šaknų ir įvairovės naratyvo propagavimą.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  skatinti meninę raišką ir kūrybą;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies -a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  puoselėti talentą, kompetenciją ir įgūdžius bei skatinti bendradarbiavimą ir inovacijas visoje kultūros ir kūrybos sektorių grandinėje, įskaitant paveldą;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sustiprinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių veiklos vykdytojų ir kūrinių tarpvalstybinį matmenį ir sklaidą;

a)  sustiprinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių veiklos vykdytojų ir kūrinių tarpvalstybinį matmenį, sklaidą ir matomumą, be kita ko, rengiant kūrybinių viešnagių programas, gastroles, renginius, praktinius seminarus, parodas ir festivalius, taip pat sudarant geresnes sąlygas supaprastinti keitimąsi geriausia patirtimi ir padidinti profesinius gebėjimus;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visoje Europoje išplėsti kultūrinį dalyvavimą;

b)  visoje Europoje išplėsti prieigą prie kultūros, kultūrinį dalyvavimą ir informuotumą bei auditorijos įsitraukimą, visų pirma turint omenyje neįgaliuosius ar nepalankioje padėtyje esančius žmones;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  per kultūrą ir kultūros paveldą skatinti visuomenės atsparumą ir socialinę įtrauktį;

c)  per menus, kultūrą ir kultūros paveldą skatinti visuomenės atsparumą, didinti socialinę įtrauktį, stiprinti kultūrų ir demokratinį dialogą ir kultūrinius mainus;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  sustiprinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių pajėgumą klestėti, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą;

d)  sustiprinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių pajėgumą klestėti ir diegti naujoves, kurti meno kūrinius, kurti ir plėtoti bendruosius gebėjimus, žinias, įgūdžius, naują meninę praktiką, tvarias darbo vietas ir ekonomikos augimą, taip pat prisidėti prie vietos ir regioninės plėtros;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  didinti kultūros ir kūrybos sektoriuose dirbančių asmenų profesinius gebėjimus ir suteikti jiems daugiau galių taikant atitinkamas priemones;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  per kultūrinį sąmoningumą, meninį švietimą ir kultūra grindžiamą švietimo kūrybiškumą sutvirtinti europinę tapatybę ir vertybes;

e)  per kultūrinį sąmoningumą, kultūrinį paveldą, išraišką, kritinį mąstymą, meninę raišką, kūrėjų matomumą ir pripažinimą, menus, švietimą ir kultūra grindžiamą formaliojo, neformaliojo švietimo ir savaiminio mokymosi visą gyvenimą kūrybiškumą sutvirtinti europinę tapatybę, aktyvų pilietiškumą, bendrumo jausmą ir demokratines vertybes;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  skatinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių pajėgumų didinimą tarptautiniu lygmeniu, kad jie galėtų veikti tarptautiniu mastu;

f)  skatinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių, įskaitant vietos lygmens ir labai mažas organizacijas, pajėgumų didinimą tarptautiniu lygmeniu, kad jie galėtų veikti tarptautiniu mastu;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  kultūrinės diplomatijos priemonėmis prisidėti prie Sąjungos visuotinės tarptautinių santykių strategijos.

g)  taikant žmonių tarpusavio ryšiais grindžiamą metodą, apimantį kultūrinius tinklus, pilietinę visuomenę ir vietos lygmens organizacijas, prisidėti prie Sąjungos visuotinės tarptautinių kultūrinių santykių strategijos, siekiant ilgalaikio šios strategijos poveikio.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal paprogramę KULTŪRA vykdant konkrečius veiksmus muzikos sektoriui skiriamas ypatingas dėmesys lėšų paskirstymo ir tikslinių veiksmų atžvilgiu. Kiekvienam atvejui pritaikyti pasiūlymai ir priemonės padeda stiprinti muzikos sektoriaus konkurencingumą ir spręsti kai kuriuos konkrečius uždavinius, su kuriais jame susiduriama.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  puoselėti talentą ir įgūdžius, skatinti bendradarbiavimą ir inovacijas kuriant ir gaminant Europos audiovizualinius kūrinius;

a)  puoselėti talentą, gebėjimus, įgūdžius ir skaitmeninių technologijų naudojimą bei skatinti bendradarbiavimą, judumą ir inovacijas kuriant ir gaminant Europos audiovizualinius kūrinius, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  išplėsti platinimą kino teatruose ir internetu ir užtikrinti didesnę tarpvalstybinę prieigą prie Europos audiovizualinių kūrinių, be kita ko, taikant novatoriškus verslo modelius ir naudojant naująsias technologijas;

b)  išplėsti tarpvalstybinę ir tarptautinę Europos audiovizualinių kūrinių sklaidą naujoje skaitmeninėje aplinkoje ir jų platinimą internetu ir ne internetu, ypač kino teatruose;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  tarptautinei auditorijai suteikti platesnę prieigą prie Sąjungos audiovizualinių kūrinių, visų pirma per viešinimą, renginius, kino srities išmanymo veiklą ir kino festivalius;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  puoselėti audiovizualinį paveldą ir gerinti prieigą prie audiovizualinių kūrinių archyvų ir bibliotekų, kaip atminties, švietimo, pakartotinio naudojimo ir naujo verslo šaltinių, juos remti ir propaguoti, be kita ko, naudojant naujausias skaitmenines technologijas;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  reklamuoti Europos audiovizualinius kūrinius ir remti auditorijos formavimą Europoje ir už jos ribų.

c)  reklamuoti Europos audiovizualinius kūrinius ir remti visų amžiaus grupių auditorijos, visų pirma jaunimo auditorijos ir neįgaliųjų, aktyvumą siekiant iniciatyviai ir teisėtai naudoti audiovizualinius kūrinius Europoje ir už jos ribų ir dalintis naudotojų sukurtu turiniu, įskaitant švietimo kino ir audiovizualinių menų srityse propagavimą.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie prioritetai įgyvendinami teikiant paramą Europos kūrinių, galinčių pasiekti plačią auditoriją Europoje ir už ribų, kūrimui, propagavimui, prieigai prie jų ir jų sklaidai, taip prisitaikant prie naujų rinkos pokyčių ir prisidedant prie Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos.

Šie prioritetai įgyvendinami teikiant paramą Europos kūrinių, perteikiančių Europos vertybes ir bendrą tapatybę ir galinčių pasiekti visų amžiaus grupių auditoriją Europoje ir už jos ribų, kūrimui, propagavimui, prieigai prie jų ir jų sklaidai, taip prisitaikant prie naujų rinkos pokyčių ir prisidedant prie Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti tarpsektorinį tarpvalstybinį politinį bendradarbiavimą, kuris, be kita ko, apimtų tokią sritį kaip kultūros vaidmuo socialinei įtraukčiai, ir didinti informuotumą apie programą bei remti rezultatų perkeliamumą;

a)  remti tarpsektorinį tarpvalstybinį politinį bendradarbiavimą, kuris, be kita ko, apimtų tokią sritį kaip kultūros vaidmens socialinės įtraukties srityje propagavimas, visų pirma kalbant apie neįgaliuosius ir demokratijos skatinimą, ir didinti informuotumą apie programą bei remti rezultatų perkeliamumą, kad būtų didinamas Programos matomumas;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kultūros ir kūrybos sektoriuose skatinti novatorišką požiūrį į turinio kūrimą, prieigą prie jo, jo platinimą ir propagavimą;

b)  kultūros ir kūrybos sektoriuose skatinti novatorišką požiūrį į meninio turinio kūrimą ir meno tyrimus, prieigą prie , platinimą ir propagavimą, atsižvelgiant į autorių teisių apsaugą ir apimant tiek rinkos, tiek ne rinkos matmenis;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skatinti kompleksinę, kelis sektorius apimančią veiklą, kuria siekiama prisiderinti prie žiniasklaidos sektoriaus patiriamų struktūrinių pokyčių, be kita ko, stiprinti laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kokybišką žurnalistiką ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis;

c)  skatinti kompleksinę, kelis sektorius apimančią veiklą, kuria siekiama prisiderinti prie žiniasklaidos sektoriaus patiriamų struktūrinių ir technologinių pokyčių, be kita ko, stiprinti laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos, meno ir kultūros aplinką, profesinę žurnalistikos etiką, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, ypač kalbant apie jaunimą, padedant prisitaikyti prie naujų žiniasklaidos priemonių ir formatų bei kovojant su dezinformacijos plitimu;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atitinkamose šalyse įsteigti ir remti informavimo apie Programą biurus ir skatinti tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos sektorių bendradarbiavimą.

d)  įsteigti informavimo apie Programą biurus dalyvaujančiose šalyse ir remti aktyvų jų dalyvavimą, siekiant sąžiningu ir subalansuotu būdu skatinti šią Programą tose šalyse, įskaitant tinklų veikimą vietoje, taip pat teikti pagalbą su Programa susijusių paraiškų teikėjams ir pagrindinę informaciją apie kitas atitinkamas paramos galimybes pagal Sąjungos finansuojamas programas, skatinti tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos sektorių bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 1 850 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 2 806 000 000 EUR palyginamosiomis kainomis.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  iki 609 000 000 EUR 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui (paprogramė KULTŪRA);

–  ne mažiau kaip 33 proc. 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui (paprogramė KULTŪRA);

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  iki 1 081 000 000 EUR 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui (paprogramė MEDIA);

–  ne mažiau kaip 58 proc. 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui (paprogramė MEDIA);

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  iki 160 000 000 EUR 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui (TARPSEKTORINĖ paprogramė);

–  ne mažiau kaip 9 proc. 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui (TARPSEKTORINĖ paprogramė), užtikrinant finansinį asignavimą kiekvienam nacionaliniam programos „Kūrybiška Europa“ centrui, bent jau tokio pat lygmens, kaip finansinis asignavimas, numatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1295/2013.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Be 1 dalyje nurodyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį Programos aspektą, galimi papildomi finansiniai įnašai iš išorės finansavimo priemonių [Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, Pasirengimo narystei paramos priemonė (IPA III)], kuriais būtų remiami pagal šį reglamentą įgyvendinami ir valdomi veiksmai. Tokie įnašai bus finansuojami pagal reglamentus, kuriais sukuriamos tos priemonės.

3.  Be 1 dalyje nurodyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį Programos aspektą, galimi papildomi finansiniai įnašai iš išorės finansavimo priemonių [Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, Pasirengimo narystei paramos priemonė (IPA III)], kuriais būtų remiami pagal šį reglamentą įgyvendinami ir valdomi veiksmai. Tokie įnašai bus finansuojami pagal reglamentus, kuriais sukuriamos tos priemonės, ir dėl jų bus kasmet teikiamos ataskaitos biudžeto valdymo institucijai kartu su ataskaitomis apie trečiųjų valstybių įnašus į programą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija, trečiosios šalys gali dalyvauti Programos valdymo struktūrose ir suinteresuotųjų subjektų forumuose.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nustatant procedūras, kurios yra spartesnės, nei taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1295/2013, sudaromos palankesnės sąlygos sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurios yra asocijuotos pagal šią programą remiantis šiuo reglamentu, ir aktyviai skatinama sudaryti susitarimus su naujomis šalimis.

Pagrindimas

Itin svarbu nuo pat programos vykdymo pradžios užtikrinti tų šalių dalyvavimą, taip siekiant užtikrinti programos tarpvalstybinį aspektą.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Finansiniame reglamente nustatyta tvarka Programoje gali dalyvauti tarptautinės organizacijos, vykdančios veiklą srityse, kuriose taikoma Programa.

1.  Programoje gali dalyvauti tarptautinės organizacijos, vykdančios veiklą srityse, kuriose taikoma Programa, pavyzdžiui, UNESCO, Europos Taryba, vykdant labiau struktūrizuotą bendradarbiavimą su Kultūros kelių ir Eurovaizdų tinklu, EUIPO observatorija, Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija ir EBPO, atsižvelgiant į bendrus įnašus siekiant Programos tikslų ir laikantis Finansinio reglamento.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Duomenų apie Europos kultūros ir kūrybos sektorius rinkimas

 

Komisija stiprina bendradarbiavimą savo tarnybose, pvz., Jungtiniame tyrimų centre ir Eurostate, kad surinktų atitinkamus statistinius duomenis ir galėtų įvertinti bei išanalizuoti kultūros politikos poveikį. Vykdydama šią užduotį, Komisija bendradarbiauja su Europos kompetencijos centrais ir nacionaliniais statistikos institutais, taip pat su Europos Taryba, EBPO ir UNESCO. Tokiu būdu ji taip pat padeda siekti paprogramės KULTŪRA tikslų įgyvendinimo ir atidžiai stebi tolesnius kultūros politikos pokyčius, taip pat ankstyvuoju etapu įtraukdama suinteresuotuosius subjektus į įvairiems sektoriams bendrų rodiklių arba konkrečių tam tikrų veiklos sričių rodiklių svarstymą ir pritaikymą. Komisija reguliariai pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai tokios veiklos ataskaitą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Derinimo operacijos pagal šią Programą vykdomos laikantis [reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento X antraštinės dalies.

3.  Derinimo operacijos pagal Programą vykdomos laikantis Finansinio reglamento X antraštinės dalies ir [reglamente dėl „InvestEU“] nustatytos tvarkos. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ sukurta speciali garantijų priemonė tęsiama pagal [reglamentą „InvestEU“] ir vadovaujamasi įgyvendinimo patirtimi, sukaupta įgyvendinant Reglamentu (ES) Nr. 1295/2013 sukurtą kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonę.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įnašai į savidraudos mechanizmą gali apimti riziką, susijusią su gavėjų mokėtinų lėšų susigrąžinimu, ir yra laikomi pakankama garantija pagal Finansinį reglamentą. Taikomos Reglamento XXX [Reglamentą dėl garantijų fondo pakeisiančio reglamento] [X straipsnio] nuostatos.

4.  Įnašai į savidraudos mechanizmą gali apimti riziką, susijusią su gavėjų mokėtinų lėšų susigrąžinimu, ir yra laikomi pakankama garantija pagal Finansinį reglamentą. Taikomos Reglamento XXX [Reglamentą dėl garantijų fondo pakeisiančio reglamento] [X straipsnio] nuostatos, remiantis jau išplėtota praktika ir atsižvelgiant į jos įgyvendinimą.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Siekiant skatinti Programos tarptautinį aspektą, Reglamentu …/… [Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė] ir Reglamentu …/… [PNPP III] nustatytomis programomis finansiškai prisidedama remiant pagal šį reglamentą nustatytus veiksmus. Šis reglamentas taikomas naudojant tokias programas, kartu užtikrinant atitiktį jas atitinkamai reguliuojantiems reglamentams.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytas darbo programas. Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

1.  Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytas metines darbo programas. Prieš priimant darbo programas rengiamos konsultacijos su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant užtikrinti, kad planuojamais veiksmais būtų kiek įmanoma geriau remiami įvairūs susijęs sektoriai. Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma, kuri neviršija tiesioginio finansavimo dotacijomis.

 

Bendrieji ir specialieji programos tikslai ir atitinkami politikos prioritetai ir veiksmai, taip pat konkrečiam veiksmui skirtas biudžetas tiksliau nurodomi metinėse darbo programose. Metinėje darbo programoje taip pat pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija darbo programą priima įgyvendinimo aktu.

2.  Komisija pagal 19 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas sudarant metines darbo programas.

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant paaiškinti, kad metinė darbo programa yra svarbi nustatant faktinius biudžeto prioritetus.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kvietimuose teikti pasiūlymus gali būti atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti tinkamą paramą nedidelės apimties projektams pagal paprogramę KULTŪRA taikant priemones, kurios gali apimti ir didesnes bendro finansavimo dalis.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Dotacijos skiriamos atsižvelgiant į šias atitinkamo projekto savybes:

 

a)  projekto kokybė;

 

b)  poveikis;

 

c)  įgyvendinimo kokybė ir veiksmingumas.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vertinimo komitetą gali sudaryti išorės ekspertai.

2.  Vertinimo komitetą gali sudaryti išorės ekspertai. Komitetas posėdžiauja fiziškai dalyvaujant jo nariams arba nuotoliniu būdu.

 

Ekspertai turi profesinę patirtį, susijusią su vertinama sritimi. Vertinimo komitetas gali prašyti šalies, kurioje pateikta paraiška, ekspertų pateikti nuomonę.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo Finansinio reglamento [130 straipsnio 2 dalies] ir tinkamai pagrįstais atvejais išlaidos, kurias naudos gavėjas patyrė prieš pateikdamas paraišką dėl dotacijos, gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos yra tiesiogiai susijusios su remiamų veiksmų ir veiklos įgyvendinimu.

3.  Nukrypstant nuo Finansinio reglamento [130 straipsnio 2 dalies] ir tinkamai pagrįstais atvejais išlaidos, kurias naudos gavėjas patyrė prieš pateikdamas paraišką dėl dotacijos, laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos yra tiesiogiai susijusios su remiamų veiksmų ir veiklos įgyvendinimu.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus dotacijos gali būti skiriamos:

5.  Atsižvelgiant į tam tikrus uždavinius ir tikslus, kuriuos apibrėžia Komisija ir kurie reguliariai vertinami vadovaujantis Programos tikslais, neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus išimties tvarka dotacijos gali būti skiriamos šiems subjektams:

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos kino akademijai;

a)  Europos kino akademijai, atsižvelgiant į bendradarbiavimą su Europos Parlamentu dėl LUX kino apdovanojimo ir remiantis abiejų šalių pasiektu ir pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu ir bendradarbiaujant su tinklu „Europa Cinemas“; kol susitarimas dėl bendradarbiavimo nesudarytas, numatytos lėšos turi būti atidedamos į rezervą;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Europos Sąjungos jaunimo orkestrui.

b)  Europos Sąjungos jaunimo orkestrui už jo veiklą, įskaitant reguliarią jaunųjų muzikantų iš visų valstybių narių atranką ir mokymus, vykdant kūrybinių viešnagių programas, kuriomis užtikrinamas judumas ir suteikiama galimybė groti festivaliuose bei dalyvauti gastrolėse Sąjungos viduje ir tarptautiniu lygmeniu ir kurios prisideda prie Europos kultūros sklaidos tarpvalstybiniu mastu ir prie jaunųjų muzikantų karjeros internacionalizavimo, siekiant užtikrinti dalyvių geografinę pusiausvyrą; Europos Sąjungos jaunimo orkestras nuolat įvairina savo pajamas aktyviai siekdamas finansinės paramos iš naujų šaltinių, sumažindamas savo priklausomybę nuo Sąjungos finansavimo; Europos Sąjungos jaunimo orkestro veikla atitinka Programos ir paprogramės KULTŪRA tikslus ir prioritetus, ypač auditorijos įtraukimo tikslą.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina Programos bendrą nuoseklumą ir papildomumą su atitinkama politika ir programomis, ypač su tomis, kurios yra susijusios su lyčių pusiausvyra, švietimu, jaunimu ir solidarumu, užimtumu ir socialine įtrauktimi, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, pramone ir įmonėmis, žemės ūkiu ir kaimo plėtra, aplinkosauga ir klimato politika, sanglauda, regionine ir miestų politika, valstybės pagalba ir tarptautiniu bendradarbiavimu ir vystymusi.

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina Programos bendrą nuoseklumą ir papildomumą su atitinkama politika ir programomis, ypač su tomis, kurios yra susijusios su lyčių pusiausvyra, švietimu, visų pirma skaitmeniniu švietimu ir gebėjimu naudotis žiniasklaidos priemonėmis, jaunimu ir solidarumu, užimtumu ir socialine įtrauktimi, visų pirma socialiai atskirtų grupių ir mažumų, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, įskaitant socialines inovacijas, pramone ir įmonėmis, žemės ūkiu ir kaimo plėtra, aplinkosauga ir klimato politika, sanglauda, regionine ir miestų politika, tvariu turizmu, valstybės pagalba, judumu ir tarptautiniu bendradarbiavimu ir vystymusi, taip pat siekiant skatinti efektyviai naudoti viešąsias lėšas.

 

Komisija užtikrina, kad tuomet, kai pagal [programą „InvestEU“] nustatytos procedūros taikomos šios Programos tikslais, būtų atsižvelgiama į patirtį, sukauptą įgyvendinant Reglamentu (ES) Nr. 1295/2013 sukurtos kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonės nuostatas.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jis atitinka būtiniausius to kvietimo teikti pasiūlymus kokybės reikalavimus;

b)  jis atitinka aukštus to kvietimo teikti pasiūlymus kokybės reikalavimus;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pasiūlymai, kuriems buvo suteiktas pažangumo ženklas, gali būti finansuojami tiesiogiai pagal kitas programas ir kitų fondų lėšomis pagal Reglamentą [BNR reglamentą COM (2018) 0375] laikantis jo 67 straipsnio 5 dalies su sąlyga, kad tokie pasiūlymai atitiktų Programos tikslus. Komisija užtikrina, kad projektų, kuriems bus suteiktas pažangumo ženklas, atrankos ir skyrimo kriterijai būtų nuoseklūs, aiškūs ir skaidrūs galimiems paramos gavėjams.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonė pagal programą „InvestEU“

 

1.  Finansinė parama pagal naują programą „InvestEU“ teikiama vadovaujantis kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonės tikslais ir kriterijais, atsižvelgiant į šio sektoriaus ypatybes.

 

2.  Pagal programą „InvestEU“:

 

a)  suteikiamos galimybės kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančioms MVĮ ir labai mažoms, mažoms ir vidutinėms organizacijoms gauti finansavimą;

 

b)  teikiamos garantijos dalyvaujantiems finansiniams tarpininkams iš bet kurios su garantijų priemone susijusioje veikloje dalyvaujančios valstybės;

 

c)  dalyvaujantiems finansiniams tarpininkams teikiamos papildomos ekspertinės žinios, kad jie galėtų įvertinti riziką, susijusią su MVĮ ir labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis organizacijomis ir kultūros bei kūrybos projektais;

 

d)  nustatomas lėšų, skirtų MVĮ ir labai mažų, mažų ir vidutinių organizacijų skolos finansavimui, dydis;

 

e)  MVĮ ir labai mažoms, mažoms ir vidutinėms organizacijoms įvairiuose regionuose ir sektoriuose suteikiamas gebėjimas sukurti diversifikuotą paskolų portfelį ir pasiūlyti rinkodaros ir rėmimo planą;

 

f)  teikiamos šių rūšių paskolos: investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, išskyrus asmeninį įkeistą turtą, verslo perdavimui, apyvartinėms lėšoms, pavyzdžiui, laikinam finansavimui, trūkstamų lėšų finansavimui, grynųjų pinigų srautams, kredito linijoms.

Pagrindimas

Būtina pateikti nuorodą į kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonę, taip siekiant apsaugoti jos principus ir užtikrinti rezultatus.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Paprogrames sudaro bendri kokybinių rodiklių rinkiniai. Kiekvienoje paprogramėje yra tam tikras rodiklių rinkinys.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant veiksmingai įvertinti Programos įgyvendinimo pažangą, padarytą siekiant jos tikslų, Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sukuriama stebėsenos bei vertinimo sistema, be kita ko, keisti II priedą, kad prireikus rodikliai būtų peržiūrėti ir (arba) papildyti stebėsenos ir vertinimo tikslais.

2.  Siekiant veiksmingai įvertinti Programos įgyvendinimo pažangą, padarytą siekiant jos tikslų, Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sukuriama stebėsenos bei vertinimo sistema, be kita ko, keisti II priedą, kad rodikliai būtų peržiūrėti ir (arba) papildyti. Komisija deleguotąjį aktą dėl rodiklių priima iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Apie žinomas įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumas, reikalingas projektams, kuriems skirtas pažangumo ženklas, finansuoti, kasmet pranešama abiem biudžeto valdymo institucijoms ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki tų institucijų pozicijų dėl kitų metų Sąjungos biudžeto paskelbimo dienos, remiantis bendrai sutartu metinės biudžeto procedūros tvarkaraščiu.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios.

2.  Programos laikotarpio vidurio peržiūra atliekama iki 2024 m. birželio 30 d.

 

Komisija iki 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą.

 

Prireikus Komisija pateikia, remdamasi laikotarpio vidurio peržiūra, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant peržiūrėti šį reglamentą.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti, kad laiku būtų atlikta derama laikotarpio vidurio peržiūra.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija pateikia galutinį Programos vertinimą.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę, visų pirma Programos pavadinimą, o vykdydami veiksmus, finansuojamus pagal paprogramę MEDIA – programos MEDIA logotipą. Komisija sukuria KULTŪROS logotipą, naudotiną veiksmams, finansuojamiems pagal paprogramę KULTŪRA.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bendradarbiavimo projektai;

a)  tarpvalstybiniai bendradarbiavimo projektai, aiškiai atskiriant labai mažus, vidutinius ir didelio masto projektus ir ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms ir mažoms kultūrinėms organizacijoms;

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  menininkų ir kultūrinės ir kūrybinės veiklos vykdytojų judumas;

d)  menininkų, amatininkų ir kultūrinės bei kūrybinės veiklos vykdytojų judumas vykdant tarptautinę veiklą, įskaitant išlaidas, susijusias su menine veikla, meno ir kultūros kūrinių sklaida;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  parama kultūros ir kūrybos sektorių organizacijoms tarptautinio masto veiklai vykdyti;

e)  parama kultūros ir kūrybos sektorių organizacijoms tarptautinio masto veiklai vykdyti ir jų gebėjimams stiprinti;

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  parama muzikos sektoriui: įvairovės, kūrybiškumo ir inovacijų skatinimas muzikos srityje, ypač muzikinio repertuaro platinimo Europoje ir už jos ribų skatinimas, mokymo veiksmai ir Europos repertuaro auditorijos formavimas, taip pat parama duomenims rinkti ir analizuoti;

a)  parama muzikos sektoriui: įvairovės, kūrybiškumo ir inovacijų skatinimas muzikos srityje, ypač gyvos muzikos sektoriuje, taip kuriant tinklus, įvairių Europos muzikinių kūrinių ir repertuaro platinimas ir populiarinimas Europoje ir už jos ribų, mokymas, dalyvavimas muzikinėje veikloje ir galimybės joje dalyvauti, auditorijos formavimas, kūrėjų, rėmėjų ir menininkų, ypač jaunų ir pradedančiųjų, matomumo ir pripažinimo didinimas, taip pat parama duomenims rinkti ir analizuoti;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  parama knygų ir leidybos sektoriui: tiksliniai veiksmai, kuriais skatinama įvairovė, kūrybiškumas ir inovacijos, visų pirma Europos literatūros vertimas ir propagavimas Europoje ir už jos ribų, sektoriaus specialistų, autorių ir vertėjų mokymas ir mainai, šio sektoriaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo, inovacijų ir plėtros projektai;

b)  parama knygų ir leidybos sektoriui: tiksliniai veiksmai, kuriais skatinama įvairovė, kūrybiškumas, inovacijos, visų pirma Europos literatūros vertimas, adaptavimas neįgaliems asmenims prieinama forma ir propagavimas Europoje ir už jos ribų, taip pat bibliotekose, sektoriaus specialistų, autorių ir vertėjų mokymas ir mainai, šio sektoriaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo, inovacijų ir plėtros projektai;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  parama architektūros ir kultūros paveldo sektoriams: tiksliniai veiksmai kultūros paveldo ir architektūros sektoriaus veiklos vykdytojų judumui, pajėgumų didinimui, auditorijos formavimui ir tarptautinimui skatinti, „Baukultur“ propagavimas, parama kultūros paveldo ir jos vertybių puoselėjimui, išsaugojimui ir stiprinimui, vykdant informavimo, tinklų kūrimo ir tarpusavio mokymosi veiklą;

c)  parama kultūros paveldo sektoriui ir architektūrai: tiksliniai veiksmai veiklos vykdytojų judumui, moksliniams tyrimams, aukštų kokybės standartų nustatymui, pajėgumų didinimui, keitimusi amatininkų profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais, auditorijos įtraukimui, parama gyvenamosios erdvės puoselėjimui, išsaugojimui ir atkūrimui, „Baukultur“, kultūros paveldo ir jos vertybių tvarumo, sklaidos, stiprinimo ir tarptautinimo propagavimas vykdant informavimo, tinklų kūrimo ir tarpusavio mokymosi veiklą;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  parama kitiems sektoriams: tiksliniai veiksmai, skirti dizaino ir mados bei kultūrinio turizmo sektorių kūrybinių aspektų vystymui, jų propagavimui ir pristatymui už Europos Sąjungos ribų.

d)  parama kitiems sektoriams: tiksliniai skatinimo veiksmai, skirti kitų sektorių, įskaitant dizaino ir mados bei tvaraus kultūrinio turizmo sektorius, kūrybinių aspektų vystymui, jų propagavimui ir pristatymui už Europos Sąjungos ribų.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Parama visiems kultūros ir kūrybos sektoriams bendro poreikio srityse, o veiksmas sektoriuose gali būti atitinkamai plėtojamas tais atvejais, kai pasektoriaus ypatumai pateisina tikslinio požiūrio taikymą. Horizontalusis požiūris taikomas tarpvalstybiniams bendradarbiavimo, judumo ir tarptautinimo projektams, įskaitant kūrybinių viešnagių programas, gastroles, renginius, tiesioginį žiūrovams skirtą demonstravimą, parodas ir festivalius, taip pat įvairovės, kūrybiškumo ir naujovių skatinimas, mokymai ir sektoriaus specialistų mainai, gebėjimų stiprinimas, tinklų kūrimas, įgūdžiai, auditorijos formavimas ir duomenų rinkimas bei analizė. Veiksmams atitinkamuose sektoriuose skiriami biudžetai, kurie yra proporcingi prioritetiniais pripažintiems sektoriams. Veiksmai atitinkamuose sektoriuose turėtų padėti spręsti konkrečius uždavinius, su kuriais susiduria šiame priede nurodyti įvairūs prioritetiniai sektoriai, remiantis esamais bandomaisiais projektais ir parengiamaisiais veiksmais.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialios iniciatyvos, kuriomis siekiama užtikrinti Europos kultūros įvairovės ir paveldo matomumą ir pasiekiamumą ir puoselėti kultūrų dialogą:

Specialios iniciatyvos, kuriomis siekiama užtikrinti Europos tapatybės ir jos kultūros įvairovės ir paveldo matomumą ir pasiekiamumą ir puoselėti kultūrų dialogą:

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Europos paveldo ženklas – finansinė parama užtikrinama pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1194/2011/ES34;

b)  Europos paveldo ženklas – finansinė parama užtikrinama pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1194/2011/ES34 , ir Europos paveldo ženklo vietovių tinklas;

__________________

__________________

34 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1194/2011/ES dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu (OL L 303, 2011 11 22, p. 1).

34 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1194/2011/ES dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu (OL L 303, 2011 11 22, p. 1).

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 3 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ES kultūros apdovanojimai;

c)  ES kultūros apdovanojimai, įskaitant Europos teatro premiją;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 3 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  veiksmai, kuriais siekiama kurti su Europa ir jos vertybėmis susijusią tarpdisciplininę produkciją;

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnyje nustatytais Programos paprogramės MEDIA prioritetais atsižvelgiama į šalių skirtumus audiovizualinio turinio gamybos, platinimo, prieigos prie jo srityse, taip pat į atitinkamų rinkų dydį ir ypatybes; be kita ko, jų siekiama šiais veiksmais:

5 straipsnyje nustatytais Programos paprogramės MEDIA prioritetais atsižvelgiama į Direktyvos 2010/13/ES reikalavimus ir šalių skirtumus audiovizualinio turinio gamybos, platinimo, prieigos prie jo srityse, taip pat į atitinkamų rinkų dydį ir ypatybes; be kita ko, jų siekiama šiais veiksmais:

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  audiovizualinių kūrinių kūrimas;

a)  Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pavyzdžiui, vaidybinių, trumpametražių filmų, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, ir interaktyvių kūrinių, pavyzdžiui, kokybiškų ir pasakojamųjų vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos platinti tarpvalstybiniu mastu daugiau galimybių turėtų Sąjungos nepriklausomos gamybos bendrovės, kūrimas;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  novatoriško TV turinio ir serialų scenarijų gamyba;

b)  visoms amžiaus grupėms skirto novatoriško ir kokybiško TV turinio ir serialų scenarijų gamyba remiant nepriklausomas Europos produkcijos bendroves;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  parama iniciatyvoms, skirtoms kurti ir propaguoti kūrinius, susijusius su Europos integracijos istorija ir Europos istorijomis;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  reklamos ir rinkodaros priemonės (įskaitant internetines ir taikomas naudojant duomenų analizės metodus), skirtos europietiškų kūrinių padėčiai, matomumui, tarpvalstybinei prieigai prie jų ir auditorijos pasiekiamumui gerinti;

c)  populiarinimo, reklamos ir rinkodaros priemonės (įskaitant internetines ir taikomas naudojant duomenų analizės metodus), skirtos europietiškų kūrinių padėčiai, matomumui, tarpvalstybinei prieigai prie jų ir auditorijos pasiekiamumui gerinti;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  parama nenacionalinių Europos kūrinių pardavimui ir platinimui tarptautiniu mastu visose platformose, be kita ko, taikant kelias šalis apimančias suderintas sklaidos strategijas;

d)  parama nenacionalinių Europos kūrinių, tiek mažos, tiek didesnės apimties, pardavimui ir platinimui tarptautiniu mastu visose platformose, be kita ko, taikant kelias šalis apimančias suderintas sklaidos, taip pat subtitravimo, dubliavimo ir garsinio vaizdo apibūdinimo strategijas;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  veiksmai, kuriais siekiama remti menkų pajėgumų valstybes, siekiant joms padėti šalinti nustatytus trūkumus;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  parama įmonių tarpusavio mainams ir tinklų kūrimo veiklai, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Europos ir tarptautinio masto bendrai gamybai;

e)  parama įmonių tarpusavio mainams ir tinklų kūrimo veiklai, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Europos ir tarptautinio masto bendrai gamybai bei Europos kūrinių sklaidai;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  parama įvairių valstybių audiovizualinių kūrėjų Europos tinklams, kuriais siekiama ugdyti kūrybinius talentus audiovizualiniame sektoriuje;

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  specialios priemonės, kuriomis siekiama, kad audiovizualiniame sektoriuje būtų sąžiningai elgiamasi su talentingais kūrėjais;

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  iniciatyvos, kuriomis skatinamas auditorijos formavimas ir su kinu susijęs švietimas, pirmiausia skirtas jaunimo auditorijai;

g)  iniciatyvos, kuriomis skatinamas auditorijos formavimas ir dalyvavimas, visų pirma kino teatruose, ir švietimas kino ir audiovizualinių menų srityse, pirmiausia skirtas jaunimo auditorijai;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  mokymo ir kuravimo veikla, skirta audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų pajėgumui prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių bei skaitmeninių technologijų stiprinti;

h)  mokymo ir kuravimo veikla, skirta audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų, įskaitant amatininkus ir meistrus, pajėgumui prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių bei skaitmeninių technologijų stiprinti;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  Europos užsakomosios vaizdo programų paslaugų teikėjų, kurių didelę dalį rodomų filmų sudaro kitų Europos šalių filmai, valdytojų tinklas;

i)  Europos užsakomosios vaizdo programų paslaugų teikėjų, kurių didelę dalį rodomų filmų sudaro kitų Europos šalių filmai, valdytojų tinklas ar tinklai;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  Europos kino festivalių, kuriuose didelę dalį rodomų filmų sudaro kitų Europos šalių filmai, tinklas;

j)  Europos kino festivaliai ir festivalių tinklai, kuriuose didelę dalį rodomų filmų sudaro kitų Europos šalių filmai ir populiarinami įvairūs Europos audiovizualiniai kūriniai;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  Europos kino teatrų, kuriuose didelę dalį rodomų filmų sudaro kitų Europos šalių filmai, valdytojų tinklas;

k)  Europos kino teatrų, kuriuose didelę dalį rodomų filmų sudaro kitų Europos šalių filmai, valdytojų tinklas, padedantis didinti kino teatrų vaidmenį vertės grandinėje ir viešą filmų rodymą iškelti kaip socialinę patirtį;

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  specialios priemonės, kuriomis prisidedama prie proporcingesnio lyčių dalyvavimo audiovizualiniame sektoriuje;

l)  specialios priemonės, įskaitant kuravimą ir tinklų kūrimo veiklą, kuriomis prisidedama prie proporcingesnio lyčių dalyvavimo audiovizualiniame sektoriuje;

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  parama kultūrinio televizijos turinio sklaidai ir daugiakalbei prieigai prie šio turinio internetu ir ne internetu, be kita ko, pasitelkiant subtitravimą, siekiant populiarinti Europos kultūros paveldo turtingumą ir įvairovę, šiuolaikinius kūrinius ir kalbas.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kultūros ir kūrybos sektorių organizacijų ir politikos formuotojų tarpsektorinio pobūdžio dalijimasis patirtimi ir žiniomis, tarpusavio mokymasis ir tinklų kūrimas;

a)  kultūros ir kūrybos sektorių organizacijų ir politikos formuotojų tarpsektorinio pobūdžio politikos kūrimas, dalijimasis patirtimi ir žiniomis, tarpusavio mokymasis, įskaitant naujų Programos dalyvių tarpusavio kuravimą, informuotumo didinimas ir tinklų kūrimas, be kita ko, palaikant nuolatinį struktūrinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais ir Kultūros ir kūrybos sektorių forumu siekiant stiprinti dialogą ir sektorinės politikos orientavimą;

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  naujų kūrybos formų, apimančių skirtingus kultūros ir kūrybos sektorius skatinimas, pavyzdžiui, panaudojant naujoviškas technologijas;

a)  naujų kūrybos formų, apimančių skirtingus kultūros ir kūrybos sektorius, taip pat bendradarbiaujant su kitų sektorių veiklos vykdytojais, skatinimas, pavyzdžiui, panaudojant naujoviškas technologijas ir kuruojant jų naudojimą kultūrinėse organizacijose ir bendradarbiaujant per skaitmeninius centrus;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  veiksmai, kuriais siekiama kurti su Europa ir jos vertybėmis susijusią tarpdisciplininę produkciją;

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Programos propagavimas nacionaliniu lygmeniu ir informacijos apie įvairaus pobūdžio finansinę paramą, teikiamą įgyvendinant Sąjungos politiką, teikimas;

a)  Programos propagavimas nacionaliniu lygmeniu ir svarbios informacijos apie įvairaus pobūdžio finansinę paramą, teikiamą įgyvendinant Sąjungos politiką, ir apie vertinimo kriterijus, procedūras ir rezultatus teikimas;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tarpvalstybinį įvairių pagal programą remiamų politikos sričių ir sektorių specialistų, institucijų, platformų ir tinklų bendradarbiavimo skatinimas;

b)  parama galimiems paramos gavėjams teikiant paraiškas, tarpvalstybinio įvairių pagal programą remiamų politikos sričių ir sektorių specialistų, institucijų, platformų ir tinklų bendradarbiavimo ir keitimosi geriausia patirtimi skatinimas;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 3 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagalba Komisijai, siekiant užtikrinti tinkamą informacijos apie Programos rezultatus ir poveikį perdavimą piliečiams ir jos sklaidą;

c)  pagalba Komisijai, siekiant užtikrinti principais „iš apačios į viršų“ ir „iš viršaus į apačią“ grįstą tinkamą informacijos apie Programos rezultatus ir poveikį perdavimą piliečiams ir veiklos vykdytojams ir jos sklaidą;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 4 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  su struktūriniais pokyčiais susijusių problemų, su kuriomis susiduria žiniasklaidos sektorius, sprendimas ir įvairios ir pliuralistinės žiniasklaidos aplinkos stebėsena;

a)  su struktūriniais ir technologiniais pokyčiais susijusių problemų, su kuriomis susiduria žiniasklaidos sektorius, sprendimas ir nepriklausomos ir pliuralistinės žiniasklaidos aplinkos skatinimas, taip pat parama nepriklausomai stebėsenai, kad būtų įvertinta žiniasklaidos pliuralizmui ir laisvei kylanti rizika;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 4 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  parama siekiant užtikrint aukštus žiniasklaidos produkcijos standartus, skatinant bendradarbiavimą, tarpvalstybinę bendradarbiaujamąją žurnalistiką ir turinio kokybę;

b)  parama siekiant užtikrinti aukštus žiniasklaidos produkcijos standartus, skatinant bendradarbiavimą, ugdant skaitmeninius įgūdžius, tobulinant tarpvalstybinę bendradarbiaujamąją žurnalistiką ir turinio kokybę, taip pat taikant tvarius žiniasklaidos ekonomikos modelius siekiant užtikrinti profesionalios etikos laikymąsi žurnalistikoje;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 4 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis skatinimas, siekiant piliečiams padėti susidaryti kritinį požiūrį į žiniasklaidą.

c)  gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis skatinimas, siekiant piliečiams, visų pirma jaunimui, padėti susidaryti kritinį požiūrį į žiniasklaidą, parama kuriant Sąjungos platformą, kurioje visos valstybės narės galėtų dalytis gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis praktika ir politika, be kita ko, pasitelkiant Europos universitetų radijo ir žiniasklaidos tinklus, besidominčius Europa, ir mokymo programų teikimas žiniasklaidos specialistams siekiant atpažinti dezinformaciją ir su ja kovoti;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 1 dalies 4 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  politinio ir pilietinės visuomenės dialogo grėsmės žiniasklaidos laisvei ir žiniasklaidos pliuralizmui Europoje klausimais skatinimas ir užtikrinimas.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  BENDRIEJI KOKYBINIAI IR KIEKYBINIAI PROGRAMOS POVEIKIO RODIKLIAI

 

1)  Nauda piliečiams ir bendruomenėms;

 

2)  Europos kultūros įvairovės ir kultūros paveldo stiprinimo nauda;

 

3)  nauda Sąjungos ekonomikai ir darbo vietų kūrimui, visų pirma kultūros ir kūrybos sektoriams ir MVĮ;

 

4)  Sąjungos politikos sričių, įskaitant tarptautinius kultūrinius ryšius, integravimas;

 

5)  projektų Europos pridėtinė vertė;

 

6)  partnerystės ir kultūros projektų kokybė;

 

7)  asmenų, kurie gali pasinaudoti pagal Programą remiamais Europos kultūros ir kūrybos sektorių kūriniais, skaičius;

 

8)  darbo vietų, susijusių su finansuojamais projektais, skaičius;

 

9)  lyčių pusiausvyra, prireikus, kultūros ir kūrybos sektorių veiklos vykdytojų judumas ir įgalinimas.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga. Pranešėjos atliktas Komisijos pasiūlymo vertinimas

Programa „Kūrybiška Europa“ yra vienintelė tiesioginė kultūros, kūrybos ir audiovizualiniam sektoriams skirta ES programa ir šiuo požiūriu jos vaidmuo įtvirtintas – tęsiami darbai, pradėti pagal ankstesnes programas, ypač vykdant mainų programas ir palaikant dialogą tarp menininkų ir valstybių narių kultūros institucijų specialistų. Programa „Kūrybiška Europa“ 2021–2027 m. išlaikė programos pavadinimą ir savarankiškumą, pagrindinę struktūrą, tikslus ir koncepciją. Pranešėja pripažįsta, kad programa yra brandi, ji yra ankstesnių programų tąsa, tačiau pranešėja taip pat džiaugiasi tam tikromis naujovėmis, pavyzdžiui, menininkų judumui, paveldui ir architektūrai, muzikos sektoriui, pliuralistinei žiniasklaidai skirtais specialiais veiksmais. Vis dėlto, pranešėja pabrėžia, kad integruojant naujus prioritetus reikia didinti finansinį paketą.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad buvo įtraukti keli siūlymai iš Parlamento įgyvendinimo ataskaitos dėl programos „Kūrybiška Europa“, priimtos 2017 m., tačiau apgailestauja, kad pasiūlyme veiksmai tiksliau neapibrėžti. Iš esmės pranešėja mano, kad pasiūlymas yra nepakankamai išsamus ir tikslus. Pasiūlyme palikta per daug erdvės Komisijai aiškinti ir taikyti tekstą tokiu būdu, kad, pranešėjos nuomone, tai nepriimtina Parlamentui kaip vienam iš teisės aktų leidėjų, tačiau dėl to taip pat atsiranda neaiškumas naudos gavėjams. Todėl pateikta keletas pakeitimų siekiant geriau apibrėžti paprogramių prioritetus ir veiksmus. Šioje aiškinamojoje dalyje apžvelgiami pagrindiniai pakeitimuose aptarti aspektai.

Biudžetas

Programa „Kūrybiška Europa“ yra itin nepakankamai finansuojama, programos įgyvendinimo sėkmės rodikliai itin žemi. Tai atgraso nuo programos, verčia ja nusivilti ir užkerta kelią daugeliui subjektų teikti paraiškas. Dėl šios priežasties pranešėja primygtinai ragina smarkiai padidinti biudžetą nuo siūlomų 1,85 mlrd. EUR iki 2,806 mlrd. EUR, taip dabartinis 1,46 mlrd. EUR dydžio biudžetas būtų padvigubintas, o to buvo prašyta 2017 m. gruodžio mėnesį Milane pradedant Europos kultūros paveldo metus. Be to, biudžetas paprogramėms turėtų būti išskaidomas procentinėmis dalimis, o ne nurodant konkrečias sumas, užtikrinant specialų asignavimą kultūros srities bendradarbiavimo projektams – tai sritis, kurioje įgyvendinimo sėkmės rodikliai yra žemiausi.

Apibrėžtys ir tikslai

Komisija nustatė naują galimybę geriausiai įvertintiems kūrybos ir kultūros sričių projektams pasinaudoti pažangumo ženklo sertifikatu. Vis dėlto, nesant sąsajos su kitomis programomis, pranešėjos nuomone ši nuostata yra silpna. Be to, reikėtų aiškiai sudaryti palankesnes galimybes gauti šios rūšies finansavimą. Pranešėja taip pat norėtų užtikrinti, kad programa būtų skirta tiek pelno, tiek ne pelno siekiantiems kultūros srities veiklos vykdytojams.

Nustatytas naujas bendras tikslas siekiant pripažinti esminę kultūros vertę ir skatinti menininkus ir kultūros srities veiklos vykdytojus, taip pat užtikrinti kultūros indėlį į piliečių asmeninį ir socialinį tobulėjimą.

ES pridėtinės vertės atnaujinimas

Pranešėja vėl įterpia straipsnį dėl ES pridėtinės vertės (šio straipsnio nėra naujame Komisijos pasiūlyme), nes tai yra išankstinė sąlyga gauti programos paramą, ypač pabrėždama vienybės jausmą, kurį kultūra teikia piliečiams, ir skatindama bendrų šaknų ir vienybės įvairovėje principo laikymąsi.

Paprogramės KULTŪRA prioritetai ir veiksmai

Pranešėja palankiai vertina naują paprogramės KULTŪRA struktūrą, nes įvedami horizontalieji, sektoriniai ir specialieji veiksmai ir, visų pirma, nauji horizontalieji veiksmai muzikos ir menininkų ir kultūros srities specialistų judumo srityje. Reikia pabrėžti, kad valstybės narės turi labiau stengtis siekdamos šalinti kliūtis menininkų judumui, pavyzdžiui, dėl teisinio statuso nebuvimo, vizų išdavimo, leidimo gyventi galiojimo trukmės ir dvigubo apmokestinimo grėsmės, kad programa turėtų realų poveikį ateinančiais metais. Pranešėja pageidauja patikslinti, kad, sukūrus naują iniciatyvą „Music Moves Europe“, muzikos srities bendradarbiavimo projektams ir toliau leidžiama dalyvauti tarpvalstybiniuose bendradarbiavimo projektuose.

Pranešėja dotacijų srityje nustato tris kriterijus, kuriais remiantis bus skatinama aukšta kultūros kokybė, įgyvendinimo poveikis, kokybė ir veiksmingumas.

Bendradarbiavimo projektų srityje, kurie sudaro pagrindinį programos veiksmą ir yra lydimi sėkmės nuolat, šiuos kriterijus reikia sugriežtinti. Reikia padidinti biudžetą ir ypatingą dėmesį reikėtų skirti mažos apimties projektams, pritaikant bendro finansavimo rodiklius ir nustatant itin mažų projektų kategoriją.

Platformos ir tinklai veikia puikiai ir turėtų tęsti savo veiklą, į ją įtraukiant kuo daugiau sektorių. Pranešėja pakartoja savo pageidavimą (kuris jau išreikštas įgyvendinimo ataskaitoje) vėl teikti vieną iš Europos premijų – Europos teatro premiją, o tam reikėtų pasinaudoti patirtimi, sukaupta teikiant Europos teatro premiją, kurią 1986 m. įsteigė Europos Komisija ir kuri ankstesnių programų buvo finansuojama iki 2014 m.

Pranešėja nustato naują specialiųjų veiksmų kategoriją – veiksmus, kuriais siekiama kurti su Europa ir jos vertybėmis susijusią tarpdisciplininę produkciją.

Paprogramės MEDIA prioritetai ir veiksmai

Iš esmės pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl paprogramės MEDIA ir jos veiksmų, tačiau pabrėžia, kad reikėtų patikslinti kai kuriuos aspektus. Audiovizualinių kūrinių kūrimo veiksme pranešėja išskiria žanrus, kuriuos reikia remti, ir nurodo vaidybinius, dokumentinius, vaikams skirtus ir animacinius filmus, interaktyviuosius kūrinius, pavyzdžiui, vaizdo žaidimus ir daugialypės terpės objektus, kurie turėtų didesnį tarpvalstybinio platinimo potencialą. Pagal programą MEDIA visuomet buvo remiamos nepriklausomos Europos produkcijos bendrovės, reikėtų ir toliau išlaikyti šią sąlygą, ypač atsižvelgiant į aršią konkurenciją su didelėmis produkcijos bendrovėmis ir transliuotojais. Pranešėja nėra įsitikinusi pasiūlymu remti kino filmų festivalius tik per vieną ar kelis tinklus, nors itin vertina tai, kad buvo įtrauktas žanro aspektas.

Tarpsektorinės paprogramės prioritetai ir veiksmai

Pagaliau atrodo, kad tarpsektorinė paprogramė yra papildyta jos pirminiu tikslu – sektorių tarpusavio sąveika, kūrybinėmis laboratorijomis, politikos formavimu ir duomenų rinkimu.

Pranešėja palankiai vertina iniciatyvą skatinti įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką ir prašo Komisijos tarnybų stiprios vizijos ir bendro valdymo. Pagrindiniai šio veiksmo tikslai yra užtikrinti profesionalią etiką žurnalistikoje remiant skaitmeninius įgūdžius, tačiau taip pat gerinant piliečių kritinio mąstymo ir gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymą.

Vienas iš didžiausių dabartinio pasiūlymo iššūkių – išsaugoti kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonę, įsteigtą Reglamentu (EB) Nr. 1295/2013. Paaiškėjo, kad ši garantijų priemonė yra viena iš geriausius rezultatus užtikrinusių finansinių priemonių.

Dabartiniuose pasiūlymuose dėl daugiametės finansinės programos garantijų priemonė perkelta į reglamentą dėl programos „InvestEU“. Būtina užtikrinti, kad nebūtų prarastas specifiškumas ir ekspertinė patirtis (pajėgumų didinimas) ir kad kūrybos ir kultūros sektoriai nebūtų priversti varžytis dėl finansavimo su kitais sektoriais. Todėl įtrauktos nuorodos į reglamentą dėl programos „InvestEU“.

Europos kultūros ir kūrybos sektorių stebėsenos centras

Atsižvelgiant į tai, kad sudėtinga įvertinti kultūros politikos poveikį ir nustatyti atitinkamus kokybinius ir kiekybinius rodiklius, Komisija patiki šią užduotį nepriklausomam centrui, kurio veikla būtų grindžiama esamomis Komisijos struktūromis, pavyzdžiui, Jungtiniu tyrimų centru, kuris veiktų Europos kompetencijos centrų tinkle, bendradarbiaudamas su Europos Taryba, EBPO ir UNESCO, taip siekiant pasinaudoti sukaupta patirtimi.

Pranešėja pageidauja sustiprinti dialogą tarp kultūros ir kūrybos organizacijų ir politikos formuotojų, palaikant nuolatinį struktūrinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais ir metiniu Kultūros ir kūrybos sektorių forumu, siekiant stiprinti dialogą ir sektorinės politikos orientavimą, užtikrinant tikrus tarpsektorinius mainus visuose sektoriuose, įskaitant audiovizualinį sektorių. Šią veiklą reikėtų grįsti teigiama susijusių suinteresuotųjų subjektų ir pilietinės visuomenės patirtimi, įgyta rengiant ir įgyvendinant Europos kultūros paveldo metų iniciatyvą.

Tarptautinis aspektas ir asocijuotosios trečiosios šalys

Pranešėja mano, kad reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurios jau yra asocijuotos pagal programą „Kūrybiška Europa“, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1298/2013, ir tokius susitarimus sudaryti sparčiau, taip siekiant tas šalis įtraukti pačioje naujos programos įgyvendinimo pradžioje. Reikėtų labiau stengtis skatinti naujas šalis prisijungti prie programos. Komisija nustato savo iniciatyva grįstą požiūrį dėl naujų šalių priėmimo taikant dvišalius susitarimus.

Pranešėja mano, kad tarptautinio pobūdžio veikla turėtų būti vykdoma taikant programą „Creative Europe Mundus“.

Parlamento atliekama kontrolė ir darbo programos

Pranešėja sutinka su Komisija dėl to, kad per 7 metų įgyvendinimo laikotarpį reikia užtikrinti programos lankstumą. Pasiūlyme dėl reglamento nustatyta glausta struktūra, kuri teikiamai vertinama dėl pastangų supaprastinti nuostatas. Vis dėlto, programos lankstumas nereiškia, kad reikia užtikrinti galimybes pasirinkti esmines politikos nuostatas. Pasiūlyme dėl reglamento nuostatos dėl naujų politikos prioritetų, tarp kurių yra garantijų priemonės perkėlimas į naują priemonę dėl programos „InvestEU“, ir atitinkamų biudžeto asignavimų priskirtos darbo programoms. Dėl šių priežasčių būtina užtikrinti, kad šios darbo programos būtų priimamos deleguotaisiais aktais, o ne įgyvendinimo aktais. Taip pasielgta siekiant užtikrinti programos lankstumą, taip pat norint, kad Parlamentas visapusiškai naudotųsi savo teise į kontrolę, o vykdomoji valdžia jam tinkamai atsiskaitytų. Vienintelis kitas būdas – išsamus reglamentavimas, o tai prieštarautų lankstumo dvasiai, kuri įkvėpė dokumentą.

Stebėjimas, vertinimas ir rodikliai

Komisija turėtų kuo anksčiau atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą, kad būtų galima Parlamentui ir Tarybai laiku (2024 m. gruodžio 31 d.) pateikti laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą ir taip būtų prasmingai pasiruošta kitai programai.

Komisija taip pat turėtų reguliariai įvertinti II priede nustatytų rodiklių poveikio veiksmingumą, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kad būtų galima šiuos rodiklius peržiūrėti ar papildyti. Pranešėja primygtinai ragina į programą įtraukti kokybinius ir kiekybinius poveikio rodiklius ir sukurti paprogramėms skirtą bendrą kokybinių rodiklių rinkinį ir specialius kiekybinių rodiklių rinkinius. Pranešėja siūlo parengti šių kokybinių rodiklių nustatymo gaires. Visi rodikliai vertinami ir, jei reikia, keičiami deleguotuoju aktu iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pranešėja sutinka, kad tarp naujos gavėjų būtų įtraukti Europos Sąjungos jaunimo orkestras ir Europos kino akademija, jiems galima suteikti dotacijas nerengiant kvietimų teikti pasiūlymus; pranešėja norėtų įtraukti papildomos informacijos apie jų užduotis ir vertinimą, kurį atlieka Komisija. Europos Sąjungos jaunimo orkestras gautų dotacijas už veiklą, kuria prisidedama prie jaunų muzikantų judumo, galimybių padaryti tarptautinę karjerą ir Europos kūrinių sklaidos tarptautiniu mastu. Europos kino akademija dotacijas gautų už veiklą, kuria prisidedama prie Europos kinematografinės produkcijos populiarinimo, visų pirma už LUX KINO APDOVANOJIMĄ. Komisija turėtų reguliariai vertinti, kaip abi organizacijos vykdo uždavinius ir įgyvendina tikslus.

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (21.11.2018)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Nuomonės referentas: John Howarth

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos kūrybos sektoriai – tai augančios ekonomikos sektoriai, tačiau jie taip pat susiduria su didelėmis problemos. Programa „Kūrybiška Europa“ siekiama sudaryti sąlygas kūrybos, kultūros ir žiniasklaidos sektoriams geriau įveikti šias problemas ir remti Europos kultūros, atspindinčios Sąjungos vertybes, plėtojimą bei prisidėti prie jo.

Komisija pasiūlė, kad programai „Kūrybiška Europa“ būtų skirtas 1 642 mln. EUR finansavimas 2018 m. (palyginamosiomis) kainomis (1 850 mln. EUR dabartinėmis kainomis) pagal 2021–27 m. DFP, paskirstytas paprogramėms taip: 541 mln. EUR (609 mln. EUR) – paprogramės KULTŪRA, 959 mln. EUR (1 081 mln. EUR) – paprogramės MEDIA ir 142 mln. EUR (142 mln. EUR) – TARPSEKTORINĖS paprogramės projektams. Visos sumos turi būti laikomos orientacinėmis iki DFP priėmimo proceso pabaigos ir pasiūlyme nurodomos palyginamosiomis kainomis, kad būtų galima tiesiogiai palyginti su ankstesniu DFP laikotarpiu.

Dabartinės DFP laikotarpiu buvo pateikta gerokai daugiau paraiškų dalyvauti „Kūrybiška Europa“ programose, nei buvo galima finansuoti skirtomis biudžeto lėšomis. Labai tikėtina, kad, nepriklausomai nuo galutinio susitarimo dėl DFP, taip bus ir toliau, ir projektai, kurie atitiks visus finansavimo kriterijus, nebus finansuojami dėl vien su biudžetu susijusių priežasčių. Siekdama padėti šiems projektams ieškoti alternatyvaus finansavimo, Komisija įtvirtino pažangumo ženklo sąvoką – tai reikėtų vertinti palankiai. Projektų, kuriems skirtas ES pažangumo ženklas, analizė leis ateityje atliekant programos „Kūrybiška Europa“ vertinimus geriau kokybiniu požiūriu įvertinti pernelyg didelį paraiškų dalyvauti programose skaičių, todėl projektų analizė turėtų būti įtraukta į būsimas programos biudžeto ataskaitas.

Programa „Kūrybiška Europa“ taip pat finansuojama iš kitų ES finansavimo priemonių (Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, Pasirengimo narystei paramos priemonės). Pagal dabartinę programą taip pat veikia programos „Kūrybiška Europa“ centrai 12 trečiųjų valstybių ir mokami įnašai į programą. Dėl įnašų į programą „Kūrybiška Europa“ pagal kitas ES finansavimo priemones ir iš trečiųjų valstybių turėtų būti teikiamos ataskaitos biudžeto valdymo institucijai.

Europos kino akademija ir Europos Sąjungos jaunimo orkestras yra unikalūs Europos kultūroje, todėl palankiai vertinamas pasiūlymas šioms institucijoms finansavimą skirti tiesiogiai.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  Naujojoje Europos kultūros darbotvarkėje turėtų būti siekiama išsaugoti, išplėsti ir skleisti gyvybingą ir įvairų kultūrinį gyvenimą, kuriame dalyvauti būtų skatinami visi;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kūrybinė laisvė yra gyvybingos kultūros ir kūrybos pramonės, įskaitant žiniasklaidos sektorių, pagrindas. Šia Programa turėtų būti skatinamos audiovizualinio ir leidybos sektorių sankirtos ir bendradarbiavimas, siekiant skatinti pliuralistinę žiniasklaidos aplinką;

(12)  kūrybinė laisvė yra gyvybingos kultūros ir kūrybos pramonės, įskaitant žiniasklaidos sektorių, pagrindas. Šia Programa turėtų būti skatinamos audiovizualinio ir leidybos sektorių sankirtos ir bendradarbiavimas, siekiant skatinti, remti ir padėti išsaugoti labiau pliuralistinę žiniasklaidos aplinką;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 10 straipsniais, visa pagal Programą vykdoma veikla turėtų būti remiamas lyčių aspekto integravimas, nediskriminavimo tikslų integravimas ir, kai taikoma, turėtų būti nustatyti atitinkami lyčių pusiausvyros kriterijai;

(13)  vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 10 straipsniais, visa pagal Programą vykdoma veikla turėtų būti remiamas lyčių aspekto integravimas, nediskriminavimo tikslų integravimas ir, kai taikoma, turėtų būti nustatyti atitinkami lyčių pusiausvyros kriterijai; dalyvaujant programoje ir jos projektais turėtų būti siekiama Europos visuomenės įvairovės ir ji turėtų būti atspindėta, taip pat Programos veikla turėtų būti stebima, apie ją turėtų būti atsiskaitoma norint šiuo požiūriu užtikrinti jos rezultatus ir politikos formuotojams sudaryti galimybes priimti labiau informacija pagrįstus sprendimus dėl būsimų programų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, gali dalyvauti Sąjungos programose pagal EEE susitarime nustatytą bendradarbiavimo sistemą, pagal kurią dalyvavimas įgyvendinant šias programas nustatomas pagal tą susitarimą priimamu sprendimu. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Tam, kad būtų suteiktos reikiamos teisės ir prieiga atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta konkreti nuostata;

(18)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, gali dalyvauti Sąjungos programose pagal EEE susitarime nustatytą bendradarbiavimo sistemą, pagal kurią dalyvavimas įgyvendinant šias programas nustatomas pagal tą susitarimą priimamu sprendimu. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Tam, kad būtų suteiktos reikiamos teisės ir prieiga atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta konkreti nuostata; Dėl trečiųjų valstybių įnašų į programą „Kūrybiška Europa“ turėtų būti kasmet teikiamos ataskaitos biudžeto valdymo institucijai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(20)  atsižvelgiant į tai, kad svarbu spręsti klimato kaitos klausimus, laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pirmauti siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, šia Programa bus padedama integruoti klimato politiką ir pasiekti tikslą, kad 25 proc. viso biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis remiami klimato politikos tikslai 2021–2027 m. DFP laikotarpiu, ir kad kuo greičiau, bet vėliausiai 2027 m. šios išlaidos sudarytų 30 proc., taip pat į visas Sąjungos politikos sritis integruoti darnaus vystymosi tikslus. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

 

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 1 850 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 2 806 000 000 EUR 2018 m. kainomis (3 566 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pagrindimas

DFP paketo pakeitimai

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  iki 609 000 000 EUR 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui (paprogramė KULTŪRA);

–  iki 32,92 proc. 1 dalies 1 pastraipoje nurodytos sumos 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui (paprogramė KULTŪRA);

Pagrindimas

DFP paketo pakeitimai

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  iki 1 081 000 000 EUR 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui (paprogramė MEDIA);

–  iki 58,43 proc. 1 dalies 1 pastraipoje nurodytos sumos 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui (paprogramė MEDIA);

Pagrindimas

DFP paketo pakeitimai

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  iki 160 000 000 EUR 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui (TARPSEKTORINĖ paprogramė);

–  iki 8,65 proc. 1 dalies 1 pastraipoje nurodytos sumos 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui (TARPSEKTORINĖ paprogramė);

Pagrindimas

DFP paketo pakeitimai

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Be 1 dalyje nurodyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį Programos aspektą, galimi papildomi finansiniai įnašai iš išorės finansavimo priemonių [Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, Pasirengimo narystei paramos priemonė (IPA III)], kuriais būtų remiami pagal šį reglamentą įgyvendinami ir valdomi veiksmai. Tokie įnašai bus finansuojami pagal reglamentus, kuriais sukuriamos tos priemonės.

3.  Be 1 dalyje nurodyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį Programos aspektą, galimi papildomi finansiniai įnašai iš išorės finansavimo priemonių [Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, Pasirengimo narystei paramos priemonė (IPA III)], kuriais būtų remiami pagal šį reglamentą įgyvendinami ir valdomi veiksmai. Tokie įnašai bus finansuojami pagal reglamentus, kuriais sukuriamos tos priemonės, ir dėl jų bus kasmet teikiamos ataskaitos biudžeto valdymo institucijai kartu su ataskaitomis apie trečiųjų valstybių įnašus į programą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Apie žinomas įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumas, reikalingas projektams, kuriems skirtas pažangumo ženklas, finansuoti, kasmet pranešama abiem biudžeto valdymo institucijoms ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki tų institucijų pozicijų dėl kitų metų Sąjungos biudžeto paskelbimo dienos, remiantis bendrai sutartu metinės biudžeto procedūros tvarkaraščiu.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

Nuorodos

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

John Howarth

28.6.2018

Svarstymas komitete

26.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

Nuorodos

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Pateikimo data

4.3.2019

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika