SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) - ***I

Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawczyni: Silvia Costa


Procedura : 2018/0190(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0156/2019
Teksty złożone :
A8-0156/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0366),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 167 ust. 5 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0237/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową (A8-0156/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Kultura, dziedzictwo kulturowe i różnorodność kulturowa mają wielką wartość dla europejskiego społeczeństwa z perspektywy kulturowej, środowiskowej, społecznej i gospodarczej, w związku z czym powinny być promowane i wspierane. W deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., a także na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. stwierdzono, że edukacja i kultura są kluczem do budowania integracyjnych i spójnych społeczeństw dla wszystkich i do utrzymania konkurencyjności Europy.

(1)  Kultura, sztuka, dziedzictwo kulturowe i różnorodność kulturowa mają wielką wartość dla europejskiego społeczeństwa z perspektywy kulturowej, edukacyjnej, demokratycznej, środowiskowej, społecznej, praw człowieka i gospodarczej, w związku z czym powinny być promowane i wspierane. W deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., a także na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. stwierdzono, że edukacja i kultura są kluczem do budowania integracyjnych i spójnych społeczeństw dla wszystkich i do utrzymania konkurencyjności Europy.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, która na mocy art. 6 TUE ma taką samą moc prawną jak Traktaty.

(2)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), która na mocy art. 6 TUE ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Konkretnie wolność wypowiedzi i informacji zapisana jest w art. 11 Karty, a wolność sztuk i nauk w art. 13 Karty.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W komunikacie Komisji pt. „Nowy europejski program na rzecz kultury”15 Komisja określiła cele Unii dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Celem programu jest wykorzystanie potencjału kultury i różnorodności kulturowej na rzecz spójności społecznej i dobrobytu społecznego, wspieranie transgranicznego wymiaru sektora kultury i sektora kreatywnego, wspieranie ich zdolności do rozwoju, wspieranie kreatywności opartej na kulturze w dziedzinie edukacji i innowacji a także tworzenie miejsc pracy, stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz wzmacnianie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Program „Kreatywna Europa”, wraz z innymi programami Unii, powinien wspierać wdrażanie Nowego europejskiego programu na rzecz kultury. Jest to również zgodne z konwencją UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną.

(4)  W komunikacie Komisji pt. „Nowy europejski program na rzecz kultury”15 Komisja określiła cele Unii dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Celem programu jest wykorzystanie potencjału kultury i różnorodności kulturowej na rzecz spójności społecznej i dobrobytu społecznego, wspieranie transgranicznego wymiaru sektora kultury i sektora kreatywnego, wspieranie ich zdolności do rozwoju, wspieranie kreatywności opartej na kulturze w dziedzinie edukacji i innowacji a także tworzenie miejsc pracy, stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz wzmacnianie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Program „Kreatywna Europa”, wraz z innymi programami Unii, powinien wspierać wdrażanie Nowego europejskiego programu na rzecz kultury, biorąc pod uwagę, że wewnętrzną wartość kultury i ekspresji twórczej należy zawsze chronić i promować, a twórczość artystyczna znajduje się w centrum projektów współpracy. Wspieranie Nowego europejskiego programu na rzecz kultury jest również zgodne z konwencją UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną.

__________________

__________________

15 COM(2018)0267.

15 COM(2018)0267.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Unijne strategie polityczne UE uzupełnią i dodadzą wartości interwencjom państw członkowskich w obszarze kultury i twórczości. Skutki takich strategii politycznych należy regularnie oceniać, uwzględniając wskaźniki jakościowe i ilościowe, takie jak korzyści dla obywateli i ich aktywne uczestnictwo, korzyści dla gospodarki UE pod względem wzrostu i miejsc pracy oraz efektów mnożnikowych w innych sektorach gospodarki oraz umiejętności i kompetencji osób pracujących w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Celami niniejszego programu są zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy. Celem te zostały uznane również za nieodłączne elementy prawa do wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i uczestnictwa w życiu kulturalnym chronionego Konwencją ramową Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa (konwencją z Faro), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2011 r. Konwencja ta podkreśla rolę dziedzictwa kulturowego w budowie pokojowego i demokratycznego społeczeństwa oraz w procesie zrównoważonego rozwoju i propagowaniu różnorodności kulturowej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Promowanie europejskiej różnorodności kulturowej zależy od istnienia prężnego i odpornego sektora kultury i sektora kreatywnego, które będą w stanie tworzyć, produkować i rozpowszechniać swoje dzieła dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców europejskich. Zwiększa to potencjał ich działalności i przyczynia się do zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Ponadto promowanie kreatywności przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i innowacji w łańcuchach wartości w przemyśle. Pomimo niedawnych postępów europejski rynek kulturalny i kreatywny są nadal rozdrobnione zgodnie z przebiegiem krajowych granic państwowych i językowych, co nie pozwala sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne czerpanie korzyści z jednolitego rynku europejskiego, a w szczególności z jednolitego rynku cyfrowego.

(5)  Promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i świadomości wspólnych korzeni ma swoje źródło w swobodzie artystycznego wyrazu, zdolnościach i kompetencjach artystów i podmiotów kultury, jak też w istnieniu prężnego i odpornego sektora kultury i sektora kreatywnego w sferze publicznej i prywatnej oraz w możliwości tworzenia, unowocześniania i produkowania dzieł przez przedstawicieli tych sektorów, a także rozpowszechniania ich dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców europejskich. Zwiększa to potencjał ich działalności, rozszerza dostęp do treści twórczych i intensyfikuje ich promowanie oraz przyczynia się do zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Ponadto promowanie kreatywności i nowej wiedzy przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i innowacji w łańcuchach wartości w przemyśle. Należy przyjąć szersze podejście do edukacji artystycznej i kulturalnej i badań artystycznych, przechodząc od modelu STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) do modelu STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka); Pomimo niedawnych postępów w dziedzinie wspomagania tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ścieżek dialogowych europejski rynek kulturalny i kreatywny są nadal rozdrobnione zgodnie z przebiegiem krajowych granic państwowych i językowych. Szanując specyfikę każdego rynku, można zrobić więcej, aby pozwolić sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne czerpanie korzyści z jednolitego rynku europejskiego, a w szczególności z jednolitego rynku cyfrowego, w tym przez branie pod uwagę ochrony praw własności intelektualnej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Transformacja cyfrowa stanowi zmianę paradygmatu i jest jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Innowacje cyfrowe zmieniły nawyki, relacje oraz modele produkcji i konsumpcji zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym, a także powinny wzmocnić ekspresję kulturową i twórczą oraz narrację kulturową i twórczą, z poszanowaniem szczególnej wartości sektora kultury i sektora kreatywnego w środowisku cyfrowym.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Program powinien uwzględniać dwoisty charakter sektora kultury i sektora kreatywnego, uznając, z jednej strony, wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, a z drugiej strony wartość ekonomiczną tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we wzrost i konkurencyjność, kreatywność i innowacyjność. Wymaga to silnego europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności dynamicznego europejskiego przemysłu audiowizualnego, z uwzględnieniem możliwości dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców oraz jego znaczenia gospodarczego, w tym dla innych sektorów kreatywnych oraz turystyki kulturalnej. Jednak konkurencja na światowych rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu wzrasta ze względu na coraz intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. zmiany w produkcji i konsumpcji mediów oraz rosnącą pozycję globalnych platform w dystrybucji treści). W związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla przemysłu europejskiego.

(6)  Program powinien uwzględniać dwoisty charakter sektora kultury i sektora kreatywnego, uznając, z jednej strony, wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, a z drugiej strony wartość ekonomiczną tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we wzrost i konkurencyjność, kreatywność i innowacyjność, dialog międzykulturowy, spójność społeczną oraz generowanie wiedzy. Wymaga to silnego europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, zarówno w sferze dochodowej, jak i niedochodowej, w szczególności dynamicznego europejskiego przemysłu audiowizualnego, z uwzględnieniem możliwości dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym oraz jego znaczenia gospodarczego, w tym dla innych sektorów kreatywnych oraz turystyki kulturalnej, a także rozwoju regionalnego, lokalnego i rozwoju obszarów miejskich. Jednak konkurencja na światowych rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu wzrasta ze względu na coraz intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. zmiany w produkcji i konsumpcji mediów oraz rosnącą pozycję globalnych platform w dystrybucji treści). W związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla przemysłu europejskiego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Aktywne obywatelstwo europejskie, wspólne wartości, kreatywność i innowacyjność potrzebują solidnej podstawy, na której mogłyby się rozwijać. Program powinien wspierać edukację filmową i audiowizualną, w szczególności wśród osób małoletnich i młodzieży.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych sektorów, szczególnego charakteru ich różnych grup docelowych i konkretnych potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne podejścia w ramach komponentu poświęconego sektorowi audiowizualnemu, komponentu poświęconego pozostałym sektorom kultury i sektorom kreatywnym oraz komponentu międzysektorowego.

(7)  Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych sektorów i stojących przed nimi wyzwań, szczególnego charakteru ich różnych grup docelowych i konkretnych potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne podejścia w ramach komponentu poświęconego sektorowi audiowizualnemu, komponentu poświęconego pozostałym sektorom kultury i sektorom kreatywnym oraz komponentu międzysektorowego. Program powinien zapewniać równe wsparcie wszystkim sektorom kultury i sektorom kreatywnym za pośrednictwem planów horyzontalnych zorientowanych na wspólne potrzeby. W oparciu o programy pilotażowe oraz działania przygotowawcze i badania, w ramach programu należy wdrażać działania sektorowe wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Muzyka, we wszystkich jej wyrazach i formach, zwłaszcza muzyka współczesna i muzyka na żywo, stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego, artystycznego i gospodarczego Unii Europejskiej. Jest to element spójności społecznej, integracji wielokulturowej, socjalizacji młodzieży i służy jako kluczowy instrument wzbogacenia kultury, w tym turystyki kulturalnej. W związku z tym sektor muzyczny powinien być szczególnym przedmiotem działań szczegółowych realizowanych w ramach komponentu KULTURA niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych i ukierunkowanych działań. Dostosowane do potrzeb zaproszenia do składania wniosków i środki powinny pomóc w zwiększeniu konkurencyjności sektora muzycznego i pokonać niektóre szczególne wyzwania, z którymi musi się on mierzyć.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Należy wzmocnić wsparcie Unii w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych. W ramach programu powinno dążyć się do wniesienia wkładu w realizację trzeciego celu strategicznego Nowego europejskiego programu na rzecz kultury przez wykorzystanie kultury i dialogu międzykulturowego jako czynników napędowych zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. W Europie i na całym świecie nowe strategie polityczne w dziedzinie kultury napędzają miasta. Liczne kreatywne społeczności gromadzą się w ośrodkach, inkubatorach i wyspecjalizowanych miejscach na całym świecie. UE powinna odgrywać kluczową rolę w tworzeniu sieci tych społeczności z UE i państw trzecich oraz wspierać interdyscyplinarną współpracę w zakresie umiejętności artystycznych, kreatywnych i cyfrowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Celem komponentu międzysektorowego jest wykorzystanie potencjału współpracy między różnymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi. Wspólne podejście przekrojowe może przynieść korzyści związane z transferem wiedzy i usprawnieniami administracyjnymi.

(8)  Celem komponentu międzysektorowego jest sprostanie wspólnym wyzwaniom i wykorzystanie potencjału współpracy między różnymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi. Wspólne podejście przekrojowe może przynieść korzyści związane z transferem wiedzy i usprawnieniami administracyjnymi.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Wspieranie unijnych polityk jednolitego rynku cyfrowego wymaga interwencji Unii w sektorze audiowizualnym. Dotyczy to w szczególności modernizacji ram prawa autorskiego oraz proponowanego rozporządzenia w sprawie transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne16, a także wniosku w sprawie zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE17. Mają one na celu zwiększenie zdolności podmiotów europejskiego sektora audiowizualnego w zakresie finansowania, tworzenia i rozpowszechniania utworów, które mogą być wystarczająco widoczne w różnych mediach (m.in. telewizja, kino lub wideo na żądanie) i które są atrakcyjne dla publiczności na coraz bardziej otwartym i konkurencyjnym rynku w Europie i na świecie. Należy zwiększyć skalę wsparcia w celu uwzględnienia ostatnich zmian na rynku, a w szczególności wzmocnienia pozycji globalnych platform dystrybucji w porównaniu z nadawcami krajowymi, którzy tradycyjnie inwestują w produkcję utworów europejskich.

(9)  Wspieranie unijnych polityk jednolitego rynku cyfrowego wymaga interwencji Unii w sektorze audiowizualnym. Dotyczy to w szczególności modernizacji ram prawa autorskiego oraz proponowanego rozporządzenia w sprawie transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne16, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/2018/UE17. Mają one na celu zwiększenie zdolności podmiotów europejskiego sektora audiowizualnego w zakresie finansowania, tworzenia i rozpowszechniania utworów różnego formatu w różnych mediach (m.in. telewizja, kino lub wideo na żądanie) i takich, które są atrakcyjne dla publiczności na coraz bardziej otwartym i konkurencyjnym rynku w Europie i na świecie. Należy zwiększyć skalę wsparcia w celu uwzględnienia ostatnich zmian na rynku, a w szczególności wzmocnienia pozycji globalnych platform dystrybucji w porównaniu z nadawcami krajowymi, którzy tradycyjnie inwestują w produkcję utworów europejskich.

__________________

__________________

16 COM(2016)0594.

16 COM(2016)0594.

17 COM/2016/0287.

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 69).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Specjalne działania w ramach programu „Kreatywna Europa”, takie jak znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, europejskie nagrody w dziedzinie muzyki współczesnej, rockowej i pop, literatury, dziedzictwa kulturowego i architektury, a także Europejskie Stolice Kultury, bezpośrednio dotarły do milionów obywateli Unii i dowiodły, że europejska polityka kulturalna przynosi korzyści gospodarcze i społeczne, a zatem działania te powinny być kontynuowane i, w miarę możliwości, rozszerzane

(10)  Specjalne działania w ramach programu „Kreatywna Europa”, takie jak znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, europejskie nagrody w dziedzinie muzyki współczesnej, rockowej i pop, literatury, dziedzictwa kulturowego i architektury, a także Europejskie Stolice Kultury, bezpośrednio dotarły do milionów obywateli Unii i dowiodły, że europejska polityka kulturalna przynosi korzyści gospodarcze i społeczne, a zatem działania te powinny być kontynuowane i, w miarę możliwości, rozszerzane Program powinien wspierać tworzenie sieci kontaktów pomiędzy miejscami, którym nadano znak dziedzictwa europejskiego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Program „Kreatywna Europa” w ramach rozporządzenia (UE) nr 1295/2013 przyczynił się do powstania innowacyjnych i udanych projektów, które zaowocowały dobrymi praktykami w zakresie ponadnarodowej współpracy europejskiej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. To z kolei zwiększyło europejską różnorodność kulturową dla odbiorców oraz przełożyło się na społeczne i gospodarcze korzyści europejskiej polityki kulturalnej. Aby zwiększyć skuteczność, sukcesy takie należy uwydatniać i w miarę możliwości powiększać.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  W osiąganie celów programu i ich dalszy rozwój należy aktywnie zaangażować podmioty na wszystkich poziomach w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jako że formalne zaangażowanie zainteresowanych stron w model uczestniczącego zarządzania Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego ustanowionym na mocy decyzji (UE) 2017/864 Parlamentu Europejskiego i Rady1a okazało się być skuteczne we włączaniu kultury do głównego nurtu polityki, zaleca się zastosowanie tego modelu także do niniejszego programu. Ten model uczestniczącego zarządzania powinien obejmować podejście przekrojowe w celu tworzenia synergii między różnymi programami i inicjatywami Unii w dziedzinie kultury i kreatywności.

 

___________________

 

1a Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/864 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018) (Dz.U. L 131 z 20.5.2017, s. 1).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10c)  W ramach działań specjalnych wchodzących w zakres programu „Kreatywna Europa” należy uwzględnić sztandarowe międzysektorowe działanie mające na celu pokazanie europejskiej kreatywności i różnorodności kulturowej państwom członkowskim UE i państwom trzecim. Działanie powinno podkreślać doskonałość europejskiej kreatywności opartej na kulturze, uruchamiając wzajemne innowacje w szeroko rozumianej gospodarce za pomocą przyznawania specjalnej nagrody.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Kultura ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania integracyjnych spójnych społeczności. W kontekście presji migracyjnej kultura odgrywa ważną rolę w integracji migrantów, aby mogli poczuć się częścią społeczeństw przyjmujących i aby ułatwić rozwijanie dobrych stosunków między migrantami i społecznościami przyjmującymi.

(11)  Kultura ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania integracyjnych, spójnych i refleksyjnych społeczności, dla ożywiania terytoriów i promowania integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W kontekście presji migracyjnej kultura odgrywa ważną rolę w tworzeniu integracyjnych przestrzeni dla dialogu międzykulturowego oraz w integracji migrantów i uchodźców, aby mogli poczuć się częścią społeczeństw przyjmujących i aby ułatwić rozwijanie dobrych stosunków między migrantami i społecznościami przyjmującymi.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Kultura tworzy i promuje zrównoważoność gospodarczą, społeczną i środowiskową. Powinna zatem znajdować się w centrum politycznych strategii rozwoju. Należy podkreślić wkład kultury w dobrobyt całego społeczeństwa. Zgodnie z deklaracją z Davos z 22 stycznia 2018 r. zatytułowaną „Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy” należy zatem promować nowe zintegrowane podejście do kształtowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego, które jest ugruntowane w kulturze, wzmacnia spójność społeczną, zapewnia zrównoważenie środowiska oraz przyczynia się do zdrowia i dobrostanu ogółu ludności. W podejściu tym nie powinno się kłaść nacisku wyłącznie na obszary miejskie, lecz koncentrować się przede wszystkim na wzajemnym połączeniu obszarów peryferyjnych, oddalonych i wiejskich. Pojęcie Baukultur obejmuje wszystkie czynniki, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli i społeczności, przez co w bardzo konkretny sposób wspiera integrację, spójność i zrównoważony rozwój.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Priorytetowe znaczenie ma umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami większego dostępu do dóbr i usług kultury i audiowizualnych, jako narzędzi sprzyjających ich pełnemu rozwojowi osobistemu i aktywnemu uczestnictwu, a tym samym przyczyniających się do stworzenia prawdziwie integracyjnego i solidarnego społeczeństwa. W związku z tym program powinien promować i zwiększać uczestnictwo w kulturze w całej Unii, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także zamieszkujących obszary wiejskie i oddalone.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Wolność artystyczna jest fundamentem prężnego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora mediów informacyjnych. Program powinien propagować przenikanie działań oraz współpracę między sektorem audiowizualnym a sektorem wydawniczym w celu promowania pluralistycznego środowiska medialnego.

(12)  Swoboda wypowiedzi artystycznej i kulturalnej, wolność wypowiedzi i pluralizm mediów stanowią centralne elementy prężnego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz sektora mediów informacyjnych. Program powinien propagować przenikanie działań oraz współpracę między sektorem audiowizualnym a sektorem wydawniczym w celu promowania pluralistycznego i niezależnego środowiska medialnego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE1a. Program powinien zapewniać wsparcie dla nowych specjalistów w dziedzinie mediów oraz przyczyniać się do rozwoju krytycznego myślenia wśród obywateli przez promowanie umiejętności korzystania z mediów, w szczególności wśród młodzieży.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Mobilność artystów i pracowników sektora kultury związana z rozwojem umiejętności, uczeniem się, świadomością międzykulturową, współtworzeniem, koprodukcją, obiegiem i rozpowszechnianiem dzieł sztuki oraz udziałem w targach międzynarodowych i festiwalach to warunek konieczny dla lepiej powiązanego, silniejszego i bardziej zrównoważonego sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie. Tego typu mobilność jest często ograniczana brakiem statusu prawnego, trudnościami związanymi z uzyskiwaniem wiz i okresami obowiązywania pozwoleń, ryzykiem podwójnego opodatkowania oraz niepewnymi i niestabilnymi warunkami zabezpieczenia społecznego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a w stosownych przypadkach określać odpowiednie kryteria dotyczące równowagi płci.

(13)  Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a w stosownych przypadkach określać odpowiednie kryteria dotyczące równowagi płci i różnorodności. Program powinien dążyć do zagwarantowania, że uczestnictwo w programie i projektach realizowanych w ramach programu dorówna różnorodności europejskiego społeczeństwa i ja odzwierciedli. Działania prowadzone w ramach programu powinny być monitorowane i raportowane w celu ustalenia skuteczności programu w tym zakresie oraz umożliwienia decydentom podejmowania bardziej świadomych decyzji w odniesieniu do przyszłych programów.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Sferę artystyczną i kultury w Unii Europejskiej charakteryzuje bardzo duża obecność kobiet, które są autorkami, profesjonalistkami, nauczycielkami oraz mają coraz większy udział wśród odbiorców kultury. Jak pokazują jednak badania i ekspertyzy, takie jak Europejska Sieć Audiowizualna Kobiet dla reżyserek filmowych i projekt „We Must” w dziedzinie muzyki, istnieją różnice w wynagrodzeniu między kobietami i mężczyznami, a kobiety mają mniejsze możliwości realizacji swoich dzieł i podejmowania decyzji w instytucjach kulturalnych, artystycznych i kreatywnych. Dlatego konieczne jest promowanie kobiecych talentów i rozpowszechnianie ich dzieł, tak aby wspierać kariery artystyczne kobiet.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Zgodnie z wnioskami sformułowanymi w następstwie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w ramach programu należy zwiększyć możliwości współpracy i obrony w tym sektorze przez wsparcie działań związanych z dziedzictwem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 i jego bilans. W tym kontekście należy wskazać na deklarację Rady Ministrów Kultury z listopada 2018 r. i deklaracje z okazji uroczystości jej zakończenia, która odbyła się 7 grudnia 2018 r. Program powinien przyczyniać się do długoterminowej zrównoważonej ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego przez działania na rzecz wspierania rzemieślników wykwalifikowanych w tradycyjnych zawodach związanych z restaurowaniem dziedzictwa kulturowego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie” z dnia 22 lipca 2014 r.19, odpowiednie polityki i instrumenty powinny zapewnić długotrwałą i stabilną wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzyć bardziej zintegrowane podejście do jego ochrony, uwydatnienia jego wartości i wspierania działań z nim związanych.

(15)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie” z dnia 22 lipca 2014 r.19, odpowiednie polityki i instrumenty powinny zapewnić długotrwałą i stabilną wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego – historycznego, teraźniejszego, materialnego i niematerialnego – oraz stworzyć bardziej zintegrowane podejście do jego ochrony, zachowania, adaptacji, rozpowszechniania, uwydatniania jego wartości i wspierania działań z nim związanych przez wspieranie wysokiej jakości i skoordynowanej wymiany wiedzy zawodowej oraz rozwijanie wspólnych wysokich norm jakości dla sektora oraz mobilności pracujących w nim osób. Dziedzictwo kulturowe stanowi integralną część europejskiej spójności i wspiera powiązanie tradycji z innowacjami. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wspieranie artystów oraz twórców rzemiosła powinno być priorytetem programu.

__________________

__________________

19 COM/2014/0477.

19 COM/2014/0477.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Program powinien przyczyniać się do angażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kulturę i społeczeństwo, do promowania edukacji kulturalnej oraz do publicznego udostępniania wiedzy i dziedzictwa kulturowego. Program powinien także wspierać jakość i innowacje w zakresie tworzenia i ochrony także dzięki synergiom między obszarami kultury, sztuki, nauki, badań naukowych i technologii.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Zgodnie ze sprawozdaniem w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego z dnia 13 grudnia 2016 r. wspieranie sektora kultury i sektora kreatywnego będzie zagadnieniem przekrojowym. Projekty powinny być zintegrowane w ramach programu w celu wspierania nowych modeli biznesowych i umiejętności, tradycyjnego know-how oraz przełożenia kreatywnych i interdyscyplinarnych rozwiązań na wartość ekonomiczną i społeczną. Ponadto należy w pełni wykorzystać potencjalne synergie istniejące między strategiami politycznymi UE, tak aby efektywnie używać środków dostępnych w ramach unijnych programów – takich jak „Horyzont Europa”, instrument „Łącząc Europę”, Erasmus +, EaSI oraz InvestEU.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.

(18)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji. Wkłady państw trzecich na rzecz programu powinny być przedmiotem corocznych sprawozdań dla władzy budżetowej.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Europejska Akademia Filmowa, od momentu jej utworzenia, wypracowała wyjątkową wiedzę ekspercką i znajduje się w uprzywilejowanej pozycji, by stworzyć ogólnoeuropejską społeczność filmowców i specjalistów z branży filmowej, promować i rozpowszechniać europejskie filmy poza granicami krajów produkcji oraz rozwijać prawdziwie europejską publiczność. Orkiestra powinna zatem kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii.

(22)  Europejska Akademia Filmowa, od momentu jej utworzenia, dzięki swojej wiedzy eksperckiej i wyjątkowej pozycji, przyczyniała się do tworzenia ogólnoeuropejskiej społeczności filmowców i specjalistów z branży filmowej, rozpowszechniania europejskich filmów poza granicami krajów produkcji i wspierania rozwoju transgranicznej publiczności w różnym wieku. W ramach współpracy z Parlamentem Europejskim przy przyznawaniu Nagrody Filmowej LUX Akademia powinna zatem w drodze wyjątku kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii. Bezpośrednie wsparcie musi być jednak powiązane z negocjowanym między obiema stronami porozumieniem o współpracy, zawierającym konkretne misje i cele, i powinno być wypłacane dopiero po jego zawarciu. Nie wyklucza to ubiegania się przez Europejską Akademię Filmową o finansowanie innych inicjatyw i projektów w ramach różnych komponentów programu.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej, od momentu jej utworzenia, wypracowała wyjątkową wiedzę ekspercką w zakresie promowania dialogu międzykulturowego, wzajemnego poszanowania i zrozumienia poprzez kulturę. Szczególny charakter Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej polega na tym, że jest to orkiestra europejska, która przekracza granice kultur i składa się z młodych muzyków wybranych na podstawie surowych kryteriów artystycznych w wyniku organizowanych co roku rygorystycznych przesłuchań we wszystkich państwach członkowskich. Orkiestra powinna zatem kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii.

(23)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej, od momentu jej utworzenia, wypracowała wyjątkową wiedzę ekspercką w zakresie promowania dialogu międzykulturowego, wzajemnego poszanowania i zrozumienia poprzez kulturę, a także w zakresie wzmacniania profesjonalizmu swoich młodych muzyków, zapewniając im umiejętności niezbędne do kariery w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Państwa członkowskie i instytucje Unii, w tym kolejno przewodniczący Komisji i Parlamentu Europejskiego, uznały zasługi Orkiestry Unii Europejskiej . Wyjątkowość Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej polega na tym, że jest to orkiestra europejska, która przekracza granice kultur i składa się z młodych muzyków wybranych na podstawie surowych kryteriów artystycznych w wyniku organizowanych co roku rygorystycznych i transparentnych przesłuchań we wszystkich państwach członkowskich. Orkiestra powinna zatem w drodze wyjątku kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii na podstawie szczególnych misji i celów definiowanych przez Komisję i podlegających regularnej ocenie. Aby zapewnić sobie to wsparcie Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej powinna zwiększyć swoją widoczność, dążyć do osiągnięcia bardziej zrównoważonej reprezentacji muzyków ze wszystkich państw członkowskich, jak też zróżnicować swoje dochody, aktywnie pozyskując wsparcie finansowe ze źródeł innych niż unijne.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu skorygowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w proporcjonalny sposób, a działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.

(26)  Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu skorygowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w proporcjonalny sposób, a działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną oraz być dobrze dopasowane do konkretnych projektów, które wspierają. Program powinien uwzględniać nie tylko wartość ekonomiczną projektów, lecz także ich wymiar kulturowy i kreatywny oraz specyfikę danych sektorów.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Działania w ramach programów ustanowionych na podstawie rozporządzenia .../...[Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej]1a i rozporządzenia [IPA III]1b powinien również być wykorzystywany do finansowania działań w ramach międzynarodowego wymiaru tego programu. Działania te powinny być wdrażane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

__________________

 

1a 2018/0243(COD).

 

1b 2018/0247(COD).

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Jednym z największych wyzwań w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest ich dostęp do finansowania umożliwiającego im wzrost, utrzymanie lub zwiększenie konkurencyjności lub umiędzynarodowienie działalności. Cele polityki niniejszego programu powinny być również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych w ramach segmentu(-ów) polityki funduszu „InvestEU”

(27)  Sektor kultury i sektor kreatywny są innowacyjnymi, odpornymi i rozwijającymi się sektorami europejskiej gospodarki, które generują wartość ekonomiczną i kulturową z własności intelektualnej i indywidualnej kreatywności. Niemniej jednak ich fragmentacja oraz niematerialny charakter ich aktywów ograniczają im dostęp do prywatnego finansowania. Jednym z największych wyzwań dla sektora kulturalnego i kreatywnego jest zwiększenie ich dostępu do finansowania, które jest niezbędne do wzrostu, utrzymania lub dalszego rozwoju ich konkurencyjności na poziomie międzynarodowym. Cele polityki niniejszego programu powinny być również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych, zwłaszcza dla MŚP, w ramach segmentu(-ów) polityki funduszu „InvestEU” zgodnie z praktykami opracowanymi w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Biorąc pod uwagę wiedzę techniczną niezbędną do oceny wniosków dotyczących konkretnych działań w ramach programu, należy przewidzieć, by w stosownych przypadkach komisje oceniające mogły składać się z ekspertów zewnętrznych.

(28)  Wpływ, jakość i efektywność realizacji projektu powinny stanowić kluczowe kryteria oceny przy wyborze danego projektu. Biorąc pod uwagę wiedzę techniczną niezbędną do oceny wniosków dotyczących konkretnych działań w ramach programu, należy przewidzieć, by w stosownych przypadkach komisje oceniające mogły składać się z ekspertów zewnętrznych, którzy powinni posiadać doświadczenie zawodowe i w zakresie zarządzania związane z obszarem, którego dotyczy oceniany wniosek. W stosownych przypadkach należy brać pod uwagę potrzebę zapewnienia ogólnej spójności z celami angażowania publiki i różnorodności..

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Program powinien zawierać realistyczny i wykonalny system wskaźników efektywności, który będzie towarzyszył jego działaniom oraz monitorował jego efektywność. Monitorowanie to, a także działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem i jego działaniami, powinny opierać się na trzech komponentach programu.

(29)  Program powinien zawierać realistyczny i wykonalny system ilościowych i jakościowych wskaźników efektywności który będzie towarzyszył jego działaniom oraz monitorował jego efektywność z uwzględnieniem wewnętrznej wartości sztuki i kultury. Takie wskaźniki efektywności powinny zostać opracowane z udziałem zainteresowanych stron. Monitorowanie to, a także działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem i jego działaniami, powinny opierać się na trzech komponentach programu. Komponenty te powinny uwzględniać jeden ze wskaźników ilościowych i jakościowych lub więcej takich wskaźników. Wskaźniki te powinny być oceniane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Biorąc pod uwagę, jak złożone i trudne jest gromadzenie, analizowanie i dostosowywanie danych oraz pomiar oddziaływania polityki kulturalnej i określanie wskaźników, Komisja powinna wzmocnić współpracę swoich służb, takich ja Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat, z myślą o gromadzeniu odpowiednich danych. Komisja powinna działać we współpracy z centrami doskonałości w Unii, krajowymi urzędami statystycznymi i organizacjami mającymi znaczenie dla sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie oraz we współpracy z Radą Europy, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i UNESCO.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

(32)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów przez wykonawcę projektu, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość danego wykonawcy i projektu, koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  W celu zoptymalizowania synergii między unijnymi funduszami i instrumentami zarządzanymi bezpośrednio należy ułatwić udzielanie wsparcia na potrzeby operacji, które już otrzymały pieczęć doskonałości.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE28 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.

(34)  Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE28 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Przy realizacji programu należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z oddalenia tych państw lub terytoriów, a ich rzeczywisty udział musi być monitorowany i regularnie poddawany ocenie.

__________________

__________________

28 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).

28 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy podjąć środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Należy wspierać wymiany w ramach programów wspierania mobilności artystów i przepływu ich dzieł oraz współpracę między osobami i organizacjami z tych regionów oraz państw sąsiednich i trzecich. Umożliwi to obywatelom skorzystanie w równym stopniu z przewagi konkurencyjnej, jaką oferują sektor kultury i sektor kreatywny, w szczególności ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Działania te należy monitorować i poddawać regularnej ocenie.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  W celu zapewnienia sprawnej realizacji programu koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację, w szczególności koszty związane z prawami własności intelektualnej, można uznać za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem.

(36)  W celu zapewnienia ciągłości wspierającego finansowania przewidzianego w ramach programu i pokrycia rosnącego niedopasowania poziomu płynności, jakiego doświadczają beneficjenci, koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację, w szczególności koszty związane z prawami własności intelektualnej, muszą zostać uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)   W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące przyjęcia programu prac. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. Należy zapewnić prawidłowe zamknięcie poprzedniego programu, w szczególności w odniesieniu do kontynuowania wieloletnich ustaleń w zakresie zarządzania nim, takich jak finansowanie pomocy technicznej i administracyjnej. Od dnia [1 stycznia 2021 r.] pomoc techniczna i administracyjna powinna zapewnić, w stosownych przypadkach, zarządzanie akcjami, które nie zostały jeszcze zakończone w ramach poprzedniego programu do [31 grudnia 2020 r.].

(38)   Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu przyjmowania programów prac. Należy zapewnić prawidłowe zamknięcie poprzedniego programu, w szczególności w odniesieniu do kontynuowania wieloletnich ustaleń w zakresie zarządzania nim, takich jak finansowanie pomocy technicznej i administracyjnej. Od dnia [1 stycznia 2021 r.] pomoc techniczna i administracyjna powinna zapewnić, w stosownych przypadkach, zarządzanie akcjami, które nie zostały jeszcze zakończone w ramach poprzedniego programu do [31 grudnia 2020 r.].

___________________________

 

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  W celu zapewnienia skutecznej i wydajnej realizacji programu Komisja powinna zadbać o wyeliminowanie zbędnych biurokratycznych obciążeń dla wnioskodawców na etapie składania wniosków lub na etapie ich rozpatrywania.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38b) Szczególną uwagę należy zwrócić na projekty na małą skalę oraz ich wartość dodaną, zważywszy na specyfikę europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „sektor kultury i sektor kreatywny” oznaczają wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej i innej, indywidualnej lub zbiorowej, twórczej ekspresji. W zakres działań mogą wchodzić rozwój, tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług zawierających elementy kulturalnej, artystycznej lub innej twórczej ekspresji, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja lub zarządzanie. Działania te będą miały potencjał tworzenia innowacji i miejsc pracy, w szczególności z tytułu własności intelektualnej. Wspomniane sektory obejmują między innymi architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny (w tym film, telewizję, gry wideo i multimedia), materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo (w tym wzornictwo odzieżowe), festiwale, muzykę, literaturę, sztuki widowiskowe, książki, działalność wydawniczą, radio i sztuki wizualne;

2)  „sektor kultury i sektor kreatywny” oznaczają wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej i innej, indywidualnej lub zbiorowej, twórczej ekspresji i praktykach, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter rynkowy czy nierynkowy. W zakres działań mogą wchodzić rozwój, tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona praktyk, dóbr i usług zawierających elementy kulturalnej, artystycznej lub innej twórczej ekspresji, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja lub zarządzanie. Wiele z tych działań ma potencjał tworzenia innowacji i miejsc pracy, w szczególności z tytułu własności intelektualnej. Wspomniane sektory obejmują między innymi architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny (w tym film, telewizję, gry wideo i multimedia), materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, muzykę, literaturę, sztuki widowiskowe, książki, działalność wydawniczą, radio, sztuki wizualne, festiwale oraz wzornictwo, w tym wzornictwo odzieżowe;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  zapewnianie wkładu w uznawanie i promowanie wewnętrznej wartości kultury, ochrona i promowanie jakości europejskiej kultury i kreatywności jako charakterystycznego wymiaru rozwoju osobistego, kształcenia, spójności społecznej, wolności wypowiedzi i opinii, wolności sztuk, wzmocnienie i szerzenie demokracji, krytycznego myślenia, poczucia przynależności i obywatelstwa oraz jako źródła dla pluralizmu mediów i krajobrazu kulturalnego;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie współpracy europejskiej w zakresie różnorodności kulturowej i językowej oraz dziedzictwa kulturowego i językowego;

a)  wspieranie współpracy europejskiej w zakresie różnorodności kulturowej, artystycznej i językowej, w tym przez wzmacnianie roli artystów i podmiotów działających w dziedzinie kultury, jakości europejskiej twórczości kulturalnej i artystycznej oraz wspólnego materialnego i niematerialnego europejskiego dziedzictwa kulturowego;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wzmacnianie konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego.

b)  wzmacnianie konkurencyjności całego europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zwiększanie ich znaczenia gospodarczego , w szczególności sektora audiowizualnego, przez tworzenie miejsc pracy w tych sektorach i podnoszenie ich innowacyjności.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wzmacnianie gospodarczego, społecznego i zewnętrznego wymiaru współpracy na poziomie europejskim w celu rozwijania i propagowania europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego, zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zacieśniania międzynarodowych stosunków kulturalnych;

a)  wzmacnianie gospodarczego, artystycznego, kulturalnego, społecznego i zewnętrznego wymiaru współpracy na poziomie europejskim w celu rozwijania i propagowania europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zacieśniania międzynarodowych stosunków kulturalnych;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego, wspieranie artystów, podmiotów, rzemieślników oraz zaangażowania odbiorców, ze szczególnym naciskiem na równouprawnienie płci i niewystarczająco reprezentowane grupy;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie konkurencyjności i skalowalności europejskiego przemysłu audiowizualnego;

b)  wspieranie konkurencyjności, innowacyjności i skalowalności europejskiego przemysłu audiowizualnego, w szczególności MŚP, niezależnych przedsiębiorstw produkcyjnych i organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także promowanie jakości działań europejskiego sektora audiowizualnego w zrównoważony sposób mający na celu zrównoważone podejście sektorowe i geograficzne;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie współpracy politycznej i działań innowacyjnych wspierających wszystkie komponenty programu, w tym promowanie zróżnicowanego i pluralistycznego środowiska medialnego, umiejętności korzystania z mediów i włączenia społecznego.

c)  promowanie współpracy politycznej i innowacyjnych działań , w tym nowych modeli biznesowych i modeli zarządzania oraz rozwiązań kreatywnych wspierających wszystkie aspekty programu oraz cały sektor kultury i sektor kreatywny, w tym ochronę wolności wypowiedzi artystycznej i promowanie różnorodnych , niezależnych i pluralistycznych środowisk kulturalnych i medialnych , umiejętności korzystania z mediów , umiejętności cyfrowych, edukacji kulturalnej i artystycznej, równości płci, aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego, odporności i włączenia społecznego , zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, w tym dzięki większej dostępności dóbr i usług kulturalnych;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  promowanie mobilności artystów oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także obiegu ich utworów;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  zapewnianie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu odpowiedniego zestawu wskaźników jakościowych i ilościowych w celu opracowania spójnego systemu ewaluacji i oceny skutków, również tych o wymiarze międzysektorowym.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „komponent MIĘDZYSEKTOROWY” obejmuje działania we wszystkich sektorach kultury i sektorach kreatywnych.

c)  „komponent MIĘDZYSEKTOROWY” obejmuje działania we wszystkich sektorach kultury i sektorach kreatywnych, w tym w sektorze mediów informacyjnych.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Europejska wartość dodana

 

Z uznaniem inherentnej i gospodarczej wartość kultury i kreatywności oraz poszanowaniem jakości i pluralizmu wartości i polityk Unii.

 

W ramach programu wspierane są jedynie te akcje i działania, które posiadają potencjalną europejską wartość dodaną i które przyczyniają się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3.

 

Europejską wartość dodaną akcji i działań realizowanych w ramach programu zapewnia się na przykład dzięki:

 

a) ponadnarodowemu charakterowi działań i przedsięwzięć stanowiących uzupełnienie programów regionalnych, krajowych, międzynarodowych oraz innych programów i polityk Unii, jak również wpływowi tych działań i przedsięwzięć na dostęp obywateli do kultury oraz aktywne zaangażowanie, kształcenie, włączenie społeczne i dialog międzykulturowy;

 

b) rozwojowi i promowaniu transnarodowej i międzynarodowej współpracy między podmiotami w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym artystami, specjalistami z branży audiowizualnej, organizacjami i MŚP działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz podmiotami sektora audiowizualnego, z naciskiem na stymulowanie bardziej kompleksowych, szybkich, skutecznych i długoterminowych odpowiedzi na globalne wyzwania, w szczególności transformację cyfrową;

 

c) korzyściom skali oraz wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy, którym sprzyja wsparcie udzielane przez Unię i które przyczyniają się do powstawania większych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (efekt dźwigni);

 

d) zapewnieniu równych warunków działania w sektorze kultury i sektorze kreatywnym przez uwzględnienie specyfiki różnych państw, w tym krajów lub regionów o szczególnej sytuacji geograficznej lub językowej, takich jak regiony najbardziej oddalone określone w art. 349 TFUE oraz kraje lub terytoria zamorskie podlegające władzy państwa członkowskiego wymienione w załączniku II do TFUE;

 

e) promowaniu narracji na temat wspólnych europejskich korzeni i różnorodności.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  promowanie artystycznego wyrazu i twórczości artystycznej;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera -a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-aa)  rozwijanie talentów, kompetencji i umiejętności oraz stymulowanie współpracy i innowacji w całym łańcuchu sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym dziedzictwa;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wzmocnienie transgranicznego wymiaru europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz rozpowszechnianie utworów europejskich;

a)  wzmocnienie transgranicznego wymiaru europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, rozpowszechniania ich dzieł oraz podnoszenie ich widoczności, w tym w ramach programów rezydencji, imprez objazdowych, wydarzeń, warsztatów, wystaw i festiwali, oraz ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i wzmacnianie zdolności zawodowych;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zwiększenie uczestnictwa w kulturze w całej Europie;

b)  zwiększenie dostępu do kultury, uczestnictwa w niej i świadomości kulturalnej oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w kulturę w całej Europie, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami lub osób ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczynianie się do zwiększenia odporności społecznej i włączenia społecznego za pośrednictwem kultury i dziedzictwa kulturowego;

c)  przyczynianie się do zwiększenia odporności społecznej i  zwiększanie włączenia społecznego, dialogu międzykulturowego i demokratycznego oraz takiej wymiany za pośrednictwem sztuk, kultury i dziedzictwa kulturowego;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wzmocnienie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do rozwijania się oraz tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu gospodarczego;

d)  wzmocnienie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do rozwijania się i unowocześniania, tworzenia dzieł kultury. generowania i rozwijania kluczowych kompetencji, wiedzy, umiejętności, nowych praktyk artystycznych oraz zrównoważonych miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu, a także przyczyniania się do rozwoju lokalnego i regionalnego;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wspieranie zdolności zawodowych osób w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, wzmacnianie ich pozycji dzięki odpowiednim środkom;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wzmocnienie tożsamości europejskiej i europejskich wartości dzięki świadomości kulturalnej, edukacji artystycznej i kreatywności opartej na kulturze w edukacji;

e)  wzmocnienie tożsamości europejskiej, aktywności obywatelskiej i poczucia wspólnoty oraz wartości demokratycznych dzięki świadomości kulturalnej, dziedzictwu kulturowemu, ekspresji, krytycznemu myśleniu, ekspresji twórczej, widoczności i uznaniu dla twórców, sztuce, edukacji artystycznej i kreatywności opartej na kulturze w formalnym, nieformalnym lub incydentalnym uczeniu się przez całe życie;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  promowanie budowania międzynarodowego potencjału europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego w celu umiędzynarodowienia ich działalności;

f)  promowanie budowania międzynarodowego potencjału europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym inicjatyw oddolnych i mikroorganizacji, w celu umiędzynarodowienia ich działalności;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  wniesienie wkładu w globalną strategię Unii dotyczącą stosunków międzynarodowych poprzez dyplomację kulturalną;

g)  wniesienie wkładu w globalną strategię Unii dotyczącą międzynarodowych stosunków kulturalnych przez wysiłki na rzecz zapewnienia długotrwałych skutków strategii dzięki podejściu opartemu na kontaktach międzyludzkich, z zaangażowaniem sieci kulturalnych, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji oddolnych.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jako element działań szczegółowych realizowanych w ramach komponentu „KULTURA” sektor muzyczny jest brany pod szczególną uwagę przy dystrybucji środków finansowych i ukierunkowanych działaniach. Dostosowane do potrzeb zaproszenia do składania wniosków i środki pomogą w zwiększeniu konkurencyjności sektora muzycznego i pokonać niektóre szczególne wyzwania, z którymi musi się on mierzyć.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie talentów i umiejętności oraz stymulowanie współpracy i innowacji w procesie tworzenia i produkcji europejskich utworów audiowizualnych;

a)  wspieranie talentów, kompetencji, umiejętności i wykorzystywania technologii cyfrowych oraz stymulowanie współpracy, mobilności i innowacji w procesie tworzenia i produkcji europejskich utworów audiowizualnych, w tym ponad granicami;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zwiększenie dystrybucji kinowej i dystrybucji w internecie europejskich utworów audiowizualnych oraz zapewnienie szerszego transgranicznego dostępu do nich, w tym poprzez innowacyjne modele biznesowe i wykorzystanie nowych technologii;

b)  zwiększenie ponadnarodowego i międzynarodowego rozpowszechniania i dystrybucji w internecie i poza nim, zwłaszcza dystrybucji kinowej europejskich utworów audiowizualnych w nowym środowisku cyfrowym;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zapewnienie szerszego dostępu do unijnych utworów audiowizualnych dla odbiorców międzynarodowych, w szczególności przez promocję, wydarzenia, działania promujące znajomość dzieł sztuki filmowej oraz festiwale;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  wzmocnienie dziedzictwa audiowizualnego i ułatwianie dostępu do audiowizualnych archiwów i bibliotek jako źródeł pamięci, ich wspieranie i promowanie, kształcenie, ponowne wykorzystywanie i nową działalność, w tym za pośrednictwem najnowszych technologii cyfrowych;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie europejskich dzieł audiowizualnych i wspieranie rozwoju widowni na terenie Europy i poza jej granicami.

c)  promowanie europejskich dzieł audiowizualnych i wspieranie zaangażowania publiczności w każdym wieku, w szczególności młodych odbiorców i osób z niepełnosprawnościami, w celu proaktywnego i legalnego korzystania z utworów audiowizualnych w Europie i poza nią oraz w celu dzielenia się treściami stworzonymi przez użytkowników, w tym przez promowanie edukacji filmowej i audiowizualnej .

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytety te realizowane są poprzez wsparcie dla tworzenia, promowania, udostępnienia i rozpowszechniania europejskich utworów, które mają potencjał dotarcia do szerokiego grona odbiorców na terenie Europy i poza jej granicami, a tym samym przez dostosowanie się do zmian na rynku i towarzyszenie wdrażaniu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Priorytety te realizowane są poprzez wsparcie dla tworzenia, promowania, udostępnienia i rozpowszechniania europejskich utworów szerzących wartości europejskie i wspólną tożsamość, które mają potencjał dotarcia do szerokiego grona odbiorców w każdym wieku na terenie Europy i poza jej granicami, a tym samym przez dostosowanie się do zmian na rynku i towarzyszenie wdrażaniu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie międzysektorowej transnarodowej współpracy politycznej, w tym w zakresie roli kultury dla włączenia społecznego oraz promowanie wiedzy o programie i wspieranie możliwości przenoszenia wyników;

a)  wspieranie międzysektorowej transnarodowej współpracy politycznej, w tym w zakresie promowania roli kultury dla włączenia społecznego, w szczególności w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz w celu wzmacniania demokracji i promowania wiedzy o programie i wspieranie możliwości przenoszenia wyników, tak aby zwiększyć widoczność programu;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  promowanie innowacyjnego podejścia do tworzenia, udostępniania, dystrybucji i promocji treści w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

b)  promowanie innowacyjnego podejścia do tworzenia treści artystycznych i badań artystycznych, do udostępniania, dystrybucji utworów artystycznych, z uwzględnieniem ochrony praw autorskich, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, z uwzględnieniem wymiaru rynkowego i nierynkowego;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie przekrojowych działań obejmujących różne sektory w celu dostosowania się do strukturalnych zmian, które czekają sektor mediów, w tym poprawy wolności, zróżnicowania i pluralistycznego charakteru środowiska mediów, wysokiej jakości dziennikarstwa i umiejętności korzystania z mediów:

c)  promowanie przekrojowych działań obejmujących różne sektory w celu dostosowania się do strukturalnych i technologicznych zmian, które czekają sektor mediów, w tym poprawy wolności, zróżnicowania i pluralistycznego charakteru środowiska mediów, etyki zawodowej w dziennikarstwie, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów, w szczególności wśród ludzi młodych, przez pomoc w dostosowaniu się do nowych narzędzi i formatów medialnych oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu dezinformacji;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  tworzenie i wspieranie biur programu w celu promowania programu w poszczególnych krajach, a także pobudzanie transgranicznej współpracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

d)  tworzenie biur programu i wspieranie ich aktywnego zaangażowania w państwach uczestniczących w celu promowania programu w tych państwach, w uczciwy i wyważony sposób, w tym przez działania służące tworzeniu sieci kontaktów w terenie, oraz wspieranie wnioskodawców w związku z programem i zapewnianie podstawowych informacji na temat innych odpowiednich możliwości wsparcia dostępnych w ramach programów finansowanych przez Unię, a także pobudzanie transgranicznej współpracy i wymiany najlepszych praktyk w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 850 000 000 EUR według cen bieżących.

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 2 806 000 000 EUR według cen stałych.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  do 609 000 000 EUR na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) (komponent KULTURA);

–  nie mniej niż 33 % na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) (komponent KULTURA);

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  do 1 081 000 000 EUR na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) (komponent MEDIA);

–  nie mniej niż 58 % na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) (komponent MEDIA);

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  do 160 000 000 EUR na działania, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) (komponent MIĘDZYSEKTOROWY);

–  do 9 % na działania, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) (komponent MIĘDZYSEKTOROWY), przy zapewnieniu przydziału środków finansowych dla każdego krajowego biura programu „Kreatywna Europa” co najmniej na poziomie równym przydziałowi środków finansowych przewidzianemu w rozporządzeniu (WE) nr 1295/2013.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1, oraz w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu dodatkowe wkłady finansowe mogą być udostępniane z instrumentów finansowania zewnętrznego [Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)] w celu wspierania działań realizowanych i zarządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wkłady te są finansowane zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi te instrumenty.

3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1, oraz w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu dodatkowe wkłady finansowe mogą być udostępniane z instrumentów finansowania zewnętrznego [Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)] w celu wspierania działań realizowanych i zarządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wkłady te są finansowane zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi te instrumenty i są przedmiotem corocznych sprawozdań dla władzy budżetowej, wraz z wkładami państw trzecich na rzecz tego programu.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa trzecie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania programami i forach zainteresowanych podmiotów w celu ułatwienia wymiany informacji.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Porozumienia z państwami trzecimi stowarzyszonymi z programem na mocy niniejszego rozporządzenia są ułatwione dzięki procedurom szybszym niż procedury przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013. Aktywnie promuje się porozumienia z nowymi państwami.

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie ma zapewnienie uczestnictwa tych państw od samego początku programu w celu zagwarantowania jego międzynarodowego wymiaru.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostęp do programu jest otwarty dla organizacji międzynarodowych działających w obszarach objętych programem, zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

1.  Dostęp do programu jest otwarty dla organizacji międzynarodowych działających w obszarach objętych programem, jak UNESCO, Rada Europy, za pośrednictwem lepiej zorganizowanej współpracy z Europejskimi Szlakami Kulturowymi i Euroimages, obserwatorium EUIPO, Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz OECD, na potrzeby realizacji celów programu i zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Gromadzenie danych na temat sektora kultury i sektora kreatywnego

 

Komisja wzmacnia współpracę w ramach swoich służb, takich jak Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat w celu gromadzenia odpowiednich danych statystycznych służących do pomiaru i analizy oddziaływania polityki kulturalnej. Przy realizacji tego zadania Komisja współpracuje z centrami doskonałości w Europie i z krajowymi instytutami statystycznymi oraz we współpracy z Radą Europy, OECD i UNESCO. W ten sposób przyczynia się do osiągnięcia celów komponentu KULTURA i uważnie śledzi dalszy rozwój polityki kulturalnej, również przez włączanie zainteresowanych podmiotów w na wczesnym etapie w analizę i dostosowywanie wskaźników wspólnych dla różnych sektorów lub wskaźników dotyczących poszczególnych obszarów działalności. Komisja regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat tej działalności.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Działania łączone w ramach niniejszego programu realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego.

3.  Działania łączone w ramach programu realizowane są zgodnie z tytułem X rozporządzenia finansowego i procedurami ustanowionymi w [rozporządzeniu InvestEU]. Specjalny system poręczeń utworzony w ramach programu „Kreatywna Europa” jest kontynuowany na podstawie [rozporządzenia InvestEU] i uwzględnia wdrażanie praktyk opracowanych w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskiwaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego. Zastosowanie mają przepisy określone w [art. XXX] rozporządzenia XXX [rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie w sprawie Funduszu Gwarancyjnego].

4.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskiwaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego. Zastosowanie mają przepisy określone w [art. X] rozporządzenia XXX [rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie w sprawie Funduszu Gwarancyjnego], oparte na już opracowanych praktykach wdrażania oraz uwzględniające te praktyki.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Aby promować międzynarodowy wymiar programu, programy ustanowione na mocy rozporządzenia …/… [Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej] i rozporządzenia …/… [IPA III] wnoszą wkład finansowy w działania ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wykorzystywania tych programów, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z poszczególnymi regulującymi je rozporządzeniami.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

1.  Program jest realizowany w ramach rocznych programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. Przyjęcie programów prac jest poprzedzone konsultacjami z różnymi zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia, aby planowane działania stanowiły jak najlepsze wsparcie dla poszczególnych sektorów, których dotyczą. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone, które nie mogą mieć pierwszeństwa przed bezpośrednim finansowaniem dotacji.

 

Cele ogólne i szczegółowe oraz powiązane priorytety polityczne i działania programu, a także środki budżetowe przydzielone na poszczególne działania są szczegółowo określane w rocznych programach prac. Roczny program prac zawiera także orientacyjny harmonogram wdrażania.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego.

2.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 19 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie rocznych programów prac.

Uzasadnienie

Aby sprecyzować, że roczny program prac ma duże znaczenie w ustanawianiu faktycznych priorytetów budżetowych.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Zaproszenia do składania wniosków mogą uwzględniać konieczność zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla projektów o małej skali w ramach komponentu KULTURA za pośrednictwem środków, które mogą obejmować wyższe poziomy współfinansowania.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Dotacje są przyznawane z uwzględnieniem następujących cech danego projektu:

 

a)  jakość projektu;

 

b)  oddziaływanie;

 

c)  jakość i wydajność jego wdrażania;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych.

2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych. Jej członkowie spotykają się osobiście lub zdalnie.

 

Eksperci mają doświadczenie zawodowe związane z ocenianą dziedziną. Komitet oceniający może zwrócić się o opinię do ekspertów z państwa, z którego pochodzi wniosek.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. [130 ust.2] rozporządzenia finansowego i w należycie uzasadnionych przypadkach koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację można uznać za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem.

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. [130 ust.2] rozporządzenia finansowego i w należycie uzasadnionych przypadkach koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację uznaje się za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Następujące podmioty mogą otrzymywać dotacje bez zaproszenia do składania wniosków:

5.  Następujące podmioty mogą wyjątkowo otrzymywać dotacje bez zaproszenia do składania wniosków, na podstawie szczególnych misji i celów określanych przez Komisję i podlegających regularnej ocenie zgodnie z celami programu:

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Europejska Akademia Filmowa;

a)  Europejska Akademia Filmowa w kontekście współpracy z Parlamentem Europejskim przy Nagrodzie Filmowej LUX, na podstawie porozumienia o współpracy wynegocjowanego i podpisanego przez strony i we współdziałaniu z Europa Cinemas; do czasu zawarcia porozumienia o współpracy odnośne środki odprowadza się do rezerwy;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej.

b)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej na swoją działalność, w tym regularny nabór i szkolenie młodych muzyków ze wszystkich państw członkowskich za pośrednictwem programów rezydentury, które oferują mobilność i możliwość występowania na festiwalach i w ramach tras objazdowych w Unii i na poziomie międzynarodowym oraz przyczyniają się do europejskiego obiegu kulturalnego ponad granicami i do umiędzynarodowienia karier młodych muzyków, dążąc jednocześnie do zapewnienia równowagi geograficznej wśród uczestników; Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej stale dywersyfikuje swoje dochody przez aktywne poszukiwanie wsparcia finansowego z nowych źródeł w celu zmniejszenia zależności od unijnych środków finansowych; działania Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej są zgodne z programem oraz celami i priorytetami komponentu KULTURA, w szczególności pod względem angażowania odbiorców.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, we współprac y z państwami członkowskimi, zapewnia ogólną spójność programu ze stosownymi politykami i programami – w szczególności dotyczącymi równowagi płci, edukacji, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, badań naukowych i innowacji, przemysłu i przedsiębiorstw, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i działań w dziedzinie klimatu, polityki spójności, polityki regionalnej i miejskiej, pomocy państwa oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju – oraz komplementarność wobec tych polityk i programów.

Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia ogólną spójność programu ze stosownymi politykami i programami – w szczególności dotyczącymi równowagi płci, edukacji, w szczególności edukacji cyfrowej i umiejętności korzystania z mediów, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, w szczególności w odniesieniu do grup marginalizowanych i mniejszości, badań naukowych i innowacji, w tym innowacji społecznych, przemysłu i przedsiębiorstw, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i działań w dziedzinie klimatu, polityki spójności, polityki regionalnej i miejskiej, zrównoważonej turystyki pomocy państwa, mobilności oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju, także w celu promowania efektywnego wykorzystywania środków publicznych;

 

Komisja zapewnia, w przypadku stosowania procedur ustanowionych w [Programie InvestEU] do celów niniejszego programu, by uwzględniały one praktyki opracowane w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  spełnia minimalne wymagania dotyczące jakości w ramach tego zaproszenia do składania wniosków;

b)  spełnia wysokie wymagania dotyczące jakości w ramach tego zaproszenia do składania wniosków;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wnioski, w przypadku których przyznano pieczęć doskonałości, mogą otrzymać wsparcie finansowe bezpośrednio z innych programów i z funduszy przewidzianych w rozporządzeniu [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów COM (2018)0375] zgodnie z jego art. 67 ust. 5, pod warunkiem że są zgodne z celami programu. Komisja zapewnia, aby kryteria wyboru i przyznawania środków w odniesieniu do projektów, którym przyznano pieczęć doskonałości, były spójne, jasne i przejrzyste dla potencjalnych beneficjentów.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

System poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego w ramach InvestEU

 

1.  Wsparcie finansowe z nowego Programu InvestEU opiera się na celach i kryteriach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, z uwzględnieniem specyfiki sektora.

 

2.  Program InvestEU zapewnia:

 

a)  dostęp do finansowania dla MŚP oraz dla mikro-, małych i średnich organizacji w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

 

b)  gwarancje uczestniczącym pośrednikom finansowym z każdego państwa uczestniczącego w systemie poręczeń;

 

c)  uczestniczącym pośrednikom finansowym dodatkową wiedzę ekspercką do celów oceny ryzyka związanego z MŚP oraz mikro-, małymi i średnimi organizacjami oraz ich projektami kulturalnymi i kreatywnymi;

 

d)  wielkość finansowania dłużnego, udostępnianego MŚP oraz mikro-, małym i średnim organizacjom;

 

e)  MŚP oraz mikro-, małym i średnim organizacjom w różnych regionach i sektorach zdolność do budowania zdywersyfikowanego portfela pożyczek oraz do przedstawiania planu marketingowego i promocyjnego;

 

f)  następujące rodzaje pożyczek: inwestycje w aktywa rzeczowe oraz aktywa niematerialne i prawne, z wyłączeniem osobistych zabezpieczeń; przenoszenie własności przedsiębiorstw; kapitał obrotowy, jak np. finansowanie przejściowe, środki służące zniwelowaniu luki kapitałowej, przepływy pieniężne i linie kredytowe.

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie odniesienia do systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego w celu ochrony jego zasad i osiągnięć.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komponentom towarzyszy wspólny zestaw wskaźników jakościowych. Każdemu komponentowi towarzyszy specjalny zestaw wskaźników.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę programu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 19 w celu opracowania przepisów dotyczących ram monitorowania i oceny, w tym zmian do załącznika II, mających dostosować lub uzupełnić wskaźniki tam gdzie jest to niezbędne do celów monitorowania i oceny.

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę programu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 19 w celu opracowania przepisów dotyczących ram monitorowania i oceny, w tym zmian do załącznika II, mających dostosować lub uzupełnić wskaźniki. Komisja przyjmie akt delegowany w sprawie wskaźników do dnia 31 grudnia 2022 r.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostępne dane liczbowe dotyczące kwoty środków na zobowiązania i środków na płatności, których potrzeba byłoby do sfinansowania projektów wyróżnionych „Pieczęcią doskonałości”, podaje się co roku do wiadomości obu organów władzy budżetowej, co najmniej 3 miesiące przed datą publikacji ich stanowisk w sprawie budżetu Unii na następny rok, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym kalendarzem rocznej procedury budżetowej.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.

2.  Przegląd śródokresowy programu przeprowadzany jest do 30 czerwca 2024 r.

 

Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie śródokresowe sprawozdanie z oceny.

 

Komisja przedkłada, w razie konieczności i na podstawie przeglądu śródokresowego, wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W celu przewidzenia odpowiedniego i terminowego przeglądu śródokresowego.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż dwa lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.

3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż dwa lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przedkłada ocenę końcową programu.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich wyników) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich wyników) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, w szczególności nazwy programu oraz – w przypadku działań finansowanych w ramach komponentu MEDIA – logo komponentu MEDIA. Komisja opracowuje logo komponentu KULTURA, które wykorzystuje się w związku z działaniami finansowanymi w ramach tego komponentu.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  projekty współpracy;

a)  transnarodowe projekty współpracy z wyraźnym rozróżnieniem na projekty o małej, średniej i dużej skali oraz ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i małych organizacji kulturalnych;

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  mobilność artystów oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

d)  mobilność artystów, rzemieślników oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w ramach ich działalności transnarodowej, w tym pokrywanie kosztów związanych z działalnością artystyczną oraz obiegiem utworów artystycznych i kulturalnych;

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wsparcie na rzecz umiędzynarodowienia organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

e)  wsparcie na rzecz umiędzynarodowienia organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz rozwoju w zakresie budowy potencjału;

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Wsparcie dla sektora muzycznego: promowanie różnorodności, kreatywności i innowacji w dziedzinie muzyki, w szczególności dystrybucji utworów muzycznych w Europie i poza nią, działania szkoleniowe i zdobywanie nowej publiczności dla europejskiego repertuaru, jak i wspieranie gromadzenia i analizowania danych;

a)  Wsparcie dla sektora muzycznego: promowanie różnorodności, kreatywności i innowacji w dziedzinie muzyki, w szczególności w sektorze muzyki na żywo, również przez tworzenie sieci kontaktów, dystrybucji i promocji różnego rodzaju europejskich utworów muzycznych i repertuaru muzycznego w Europie i poza nią, szkolenia, udział w działaniach związanych z muzyką i dostęp do muzyki, zdobywanie nowej publiczności, eksponowanie i docenianie twórców, promotorów i artystów, w szczególności młodych i debiutujących, a także wspieranie gromadzenia i analizowania danych;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Wsparcie dla sektora księgarskiego i wydawniczego: ukierunkowane działania promujące różnorodność, kreatywność i innowacje, w szczególności tłumaczeniepromowanie europejskiej literatury w różnych państwach Europy i poza jej granicami, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych z branżą, autorów i tłumaczy, jak i transnarodowe projekty związane ze współpracą, innowacją i rozwojem w branży;

b)  Wsparcie dla sektora księgarskiego i wydawniczego: ukierunkowane działania promujące różnorodność, innowacje, w szczególności tłumaczenie, dostosowanie w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, promowanie europejskiej literatury w różnych państwach Europy i poza jej granicami, również za pośrednictwem bibliotek, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych z branżą, autorów i tłumaczy, jak i transnarodowe projekty związane ze współpracą, innowacją i rozwojem w branży;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Wsparcie dla sektora architektury i sektora dziedzictwa kulturowego: ukierunkowane działania na rzecz mobilności podmiotów działających w sektorze, budowanie zdolności, rozwój widowni oraz umiędzynarodowienie dziedzictwa kulturowego i sektora architektury, promowanie podejścia Baukultur, wspieranie zachowania, ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i jego wartości poprzez zwracanie uwagi na te tematy, tworzenie sieci kontaktów i działania w zakresie wzajemnego uczenia się;

c)  Wsparcie dla sektorów dziedzictwa kulturowego i dla architektury: ukierunkowane działania na rzecz mobilności podmiotów działających w sektorze, badania naukowe, ustanawianie standardów wysokiej jakości, budowanie zdolności, dzielenie się wiedzą fachową i umiejętnościami w przypadku rzemieślników, angażowanie widowni, wspieranie zachowania, ochrony, regeneracja przestrzeni życiowej, ponowne wykorzystanie adaptacyjne, promowanie podejścia Baukultur, rozpowszechnianie, rozwój i umiędzynarodowienie dziedzictwa kulturowego i jego wartości poprzez zwracanie uwagi na te tematy, tworzenie sieci kontaktów, działania w zakresie wzajemnego uczenia się;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Wsparcie dla innych sektorów: ukierunkowane działania na rzecz rozwoju kreatywnych aspektów sektorów mody i wzornictwa oraz turystyki kulturalnej, jak i ich promowanie poza granicami Unii Europejskiej.

d)  Wsparcie dla innych sektorów: ukierunkowane działania promocyjne na rzecz rozwoju kreatywnych aspektów innych sektorów, w tym sektorów mody i wzornictwa, oraz zrównoważonej turystyki kulturalnej, a także ich promowanie poza granicami Unii Europejskiej.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wsparcie dla całego sektora kultury i sektora kreatywnego w obszarach wspólnego zapotrzebowania, natomiast działanie sektorowe może być rozwijane stosownie do potrzeb w przypadkach, gdy charakter podsektora uzasadnia podejście ukierunkowane. Podejście horyzontalne przyjmuje się w przypadku transnarodowych projektów dotyczących współpracy, mobilności i umiędzynarodowienia, w tym w ramach programów rezydencji, imprez objazdowych, wydarzeń, występów na żywo, wystaw i festiwali, a także dotyczących promowania różnorodności, kreatywności i innowacji, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych z branżą, budowania zdolności, tworzenia sieci kontaktów, umiejętności, rozwoju widowni oraz gromadzenia i analizy danych. Działania sektorowe korzystają z budżetów proporcjonalnych do sektorów określonych jako priorytety. Działania sektorowe powinny pomóc w pokonywaniu szczególnych wyzwań stojących przed różnymi priorytetowymi sektorami określonymi w niniejszym załączniku, w oparciu o istniejące projekty pilotażowe i działania przygotowawcze.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Specjalne działania służące zaprezentowaniu i urzeczywistnieniu europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniające się do dialogu międzykulturowego:

Specjalne działania służące zaprezentowaniu i urzeczywistnieniu europejskiej tożsamości i jej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniające się do dialogu międzykulturowego:

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  znak dziedzictwa europejskiego – zapewnienie wsparcia finansowego na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE34;

b)  znak dziedzictwa europejskiego – zapewnienie wsparcia finansowego na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE34 oraz sieć obiektów, którym przyznano znak dziedzictwa europejskiego;

__________________

__________________

34 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego (Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 1).

34 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego (Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 1).

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  unijne nagrody w dziedzinie kultury;

c)  unijne nagrody w dziedzinie kultury, w tym Europejska Nagroda Teatralna;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  działania ukierunkowane na produkcje interdyscyplinarne związane z Europą i jej wartościami;

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytety programu w ramach komponentu MEDIA, o którym mowa w art. 5, uwzględniają różnice między państwami pod względem produkcji treści audiowizualnych, ich dystrybucji i dostępu do nich, jak i rozmiaru i specyfiki odpowiednich rynków i są one realizowane między innymi poprzez:

Priorytety programu w ramach komponentu MEDIA, o którym mowa w art. 5, uwzględniają wymogi dyrektywy 2010/13/UE oraz różnice między państwami pod względem produkcji treści audiowizualnych, ich dystrybucji i dostępu do nich, jak i rozmiaru i specyfiki odpowiednich rynków i są one realizowane między innymi poprzez:

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rozwijanie utworów audiowizualnych;

a)  rozwijanie europejskich utworów audiowizualnych, w szczególności filmów i produkcji telewizyjnych, takich jak filmy fabularne, krótkometrażowe, dokumentalne, filmy dla dzieci i filmy animowane, a także utworów interaktywnych, takich jak wysokiej jakości narracyjne gry wideo i multimedia o dużym potencjale rozpowszechniania transgranicznego przez europejskie niezależne firmy producenckie;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  produkcję innowacyjnych treści telewizyjnych i scenariuszy serialowych;

b)  produkcję innowacyjnych treści telewizyjnych o wysokiej jakości i scenariuszy serialowych dla odbiorców w każdym wieku przez wspieranie europejskich niezależnych firm producenckich;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wsparcie inicjatyw poświęconych tworzeniu i promowaniu utworów związanych z historią integracji europejskiej i narracjami europejskimi;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  narzędzia reklamowe i marketingowe, również internetowe oraz poprzez stosowanie analizy danych, aby bardziej wyeksponować utwory europejskie, zwiększyć ich widoczność, dostęp transgraniczny i oglądalność;

c)  narzędzia promocyjne, reklamowe i marketingowe, również internetowe oraz poprzez stosowanie analizy danych, aby bardziej wyeksponować utwory europejskie, zwiększyć ich widoczność, dostęp transgraniczny i oglądalność;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wsparcie międzynarodowej sprzedaży i obiegu niekrajowych utworów europejskich na wszystkich platformach, również poprzez skoordynowane strategie dystrybucyjne obejmujące kilka państw;

d)  wsparcie międzynarodowej sprzedaży i obiegu niekrajowych utworów europejskich na wszystkich platformach, ukierunkowanych na zarówno małe, jak i duże produkcje, również poprzez skoordynowane strategie dystrybucyjne obejmujące kilka państw, z napisami, dubbingiem i audiodeskrypcją;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  działania mające na celu wspieranie państw o małych możliwościach w poprawie ich zidentyfikowanych niedociągnięć;

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wsparcie wymian między przedsiębiorcami i tworzenie sieci kontaktów, aby ułatwiać europejskie i międzynarodowe koprodukcje;

e)  wsparcie wymian między przedsiębiorcami i tworzenie sieci kontaktów, aby ułatwiać europejskie i międzynarodowe koprodukcje i obieg utworów europejskich;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wsparcie dla europejskich sieci twórców audiowizualnych z różnych państw w celu wspierania kreatywnych talentów w sektorze audiowizualnym;

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  konkretne środki przyczyniające się do sprawiedliwego traktowania kreatywnych talentów w sektorze audiowizualnym;

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  inicjatywy propagujące rozwój widowniedukację filmową, skierowane głównie do młodej publiczności;

g)  inicjatywy propagujące rozwój i angażowanie widowni, w szczególności w kinach, oraz edukację filmową i audiowizualną, skierowane głównie do młodej publiczności;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  działania w zakresie szkoleń i mentoringu, zwiększające umiejętność przystosowania się podmiotów sektora audiowizualnego do zmian na rynkach i technologii cyfrowych;

h)  działania w zakresie szkoleń i mentoringu, zwiększające umiejętność przystosowania się podmiotów sektora audiowizualnego, w tym rzemieślników, do zmian na rynkach i technologii cyfrowych;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  europejską sieć operatorów wideo na żądanie (VoD), w ramach której udostępnia się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;

i)  co najmniej jedną europejską sieć operatorów wideo na żądanie (VoD), w ramach której udostępnia się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  europejską sieć festiwali, na których prezentuje się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;

j)  europejskie festiwale i sieci festiwali, na których prezentuje się i promuje się różnorodne europejskie utwory audiowizualne, w tym w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  europejską sieć operatorów kin, w których wyświetla się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;

k)  europejską sieć operatorów kin, w których wyświetla się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie, przyczyniającą się do zwiększenia roli kin w łańcuchu wartości i zwracającą uwagę na pokazy publiczne jako doświadczenie społeczne;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  konkretne środki przyczyniające się do bardziej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sektorze audiowizualnym;

l)  konkretne środki, w tym działania w zakresie mentoringu i tworzenia sieci kontaktów, przyczyniające się do bardziej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sektorze audiowizualnym;

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  wsparcie na rzecz rozpowszechniania telewizyjnych produkcji kulturalnych w internecie i poza nim oraz wielojęzycznego dostępu do nich, w tym za pomocą napisów, w celu promowania bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego, twórczości współczesnej i języków.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rozwój polityki, międzynarodową wymianę doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej, wzajemne uczenie się i tworzenie sieci między organizacjami sektora kultury i sektora kreatywnego oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki;

a)  rozwój polityki, międzynarodową wymianę doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej, wzajemne uczenie się, w tym mentoring partnerski dla nowych uczestników programu, podnoszenie świadomości i tworzenie sieci między organizacjami sektora kultury i sektora kreatywnego oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki, także w ramach stałego dialogu strukturalnego z zainteresowanymi podmiotami oraz w ramach forum sektora kultury i sektora kreatywnego w celu wzmocnienia dialogu i ukierunkowania polityki sektorowej;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zachęcanie do nowych form twórczości na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego, na przykład poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii;

a)  zachęcanie do nowych form twórczości na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego oraz z podmiotami z innych sektorów, na przykład poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz mentoring w tym zakresie w ramach organizacji kulturalnych i przy współpracy za pośrednictwem za pośrednictwem ośrodków cyfrowych;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  działania ukierunkowane na produkcje interdyscyplinarne związane z Europą i jej wartościami;

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  promowanie programu na poziomie krajowym i dostarczanie informacji o różnych rodzajach dostępnego w ramach unijnych polityk wsparcia finansowego;

a)  promowanie programu na poziomie krajowym i dostarczanie istotnych informacji o różnych rodzajach dostępnego w ramach unijnych polityk wsparcia finansowego oraz o kryteriach, procedurze i wynikach oceny;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  pobudzanie współpracy transgranicznej między specjalistami, instytucjami, platformami i sieciami w obszarach i sektorach polityki objętych programem i między nimi;

b)  pomaganie potencjalnym beneficjentom w procedurach składania wniosków, pobudzanie współpracy transgranicznej i wymiany najlepszych praktyk między specjalistami, instytucjami, platformami i sieciami w obszarach i sektorach polityki objętych programem i między nimi;

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów programu wśród obywateli.

c)  wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem w sposób oddolny i odgórny właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów programu wśród obywateli i podmiotów.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podjęcie kwestii strukturalnych zmian, które czekają sektor mediów poprzez propagowanie i monitorowanie różnorodnego i pluralistycznego środowiska mediów;

a)  podjęcie kwestii zmian strukturalnych i technologicznych, które czekają sektor mediów informacyjnych poprzez propagowanie niezależnego i pluralistycznego środowiska mediów oraz wspieranie niezależnego monitorowania w celu oceny ryzyka i wyzwań dla pluralizmu i wolności mediów;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie wysokich standardów produkcji mediów poprzez zacieśnianie współpracy, transgraniczne dziennikarstwo oparte na współpracy i treści wysokiej jakości;

b)  wspieranie wysokich standardów produkcji mediów poprzez zacieśnianie współpracy, umiejętności cyfrowe, transgraniczne dziennikarstwo oparte na współpracy i treści wysokiej jakości oraz zrównoważone medialne modele ekonomiczne w celu zapewnienia etyki zawodowej w dziennikarstwie;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie umiejętności korzystania z mediów, umożliwiające obywatelom wyrobienia krytycznego spojrzenia na media.

c)  promowanie umiejętności korzystania z mediów, umożliwiające obywatelom, w szczególności ludziom młodym, wyrobienie krytycznego spojrzenia na media oraz wspieranie tworzenia unijnej platformy służącej wymianie praktyk i strategii z zakresu umiejętności korzystania z mediów między wszystkimi państwami członkowskimi, w tym za pośrednictwem uniwersyteckich sieci radiowych i medialnych zajmujących się Europą, oraz oferowanie pracownikom mediów informacyjnych programy szkoleniowe mające na celu rozpoznawanie i zwalczanie dezinformacji.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wspieranie i gwarantowanie dialogu politycznego i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na temat zagrożeń dla wolności mediów i ich pluralizmu w Europie;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  WSPÓLNE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA W RAMACH PROGRAMU

 

1)  Korzyści dla obywateli i społeczności;

 

2)  Korzyści w odniesieniu do wzmocnienia europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego;

 

3)  Korzyści dla gospodarki i miejsc pracy w Unii, w szczególności dla sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dla MŚP;

 

4)  Uwzględnienie polityk Unii, w tym międzynarodowych stosunków kulturalnych;

 

5)  Europejska wartość dodana projektów;

 

6)  Jakość partnerstw i projektów kulturalnych;

 

7)  Liczba osób mających dostęp do europejskich utworów sektora kultury i sektora kreatywnego objętych wsparciem w ramach programu;

 

8)  Liczba stanowisk pracy związanych z finansowanymi projektami;

 

9)  Równowaga płci, w razie potrzeby, mobilność i wzmocnienie pozycji podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie – ocena wniosku Komisji przez sprawozdawczynię

Program „Kreatywna Europa”, jedyny program unijny skierowany bezpośrednio do sektora kultury, sektora kreatywnego i sektora audiowizualnego, ugruntował z biegiem czasu swoje znaczenie w tym obszarze, zachowując ciągłość z wcześniejszymi programami, a w szczególności podtrzymując praktykę wymiany i dialogu w środowisku artystów i specjalistów z instytucji kultury państw członkowskich. Program „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027 zachował nazwę i autonomię programu, jego strukturę podstawową, cele i filozofię. Sprawozdawczyni potwierdza jego dojrzałość i ciągłość z wcześniejszym programem, ale przyjmuje z zadowoleniem także pewne nowości, takie jak działania specjalne na rzecz mobilności artystów, dziedzictwa i architektury, sektora muzycznego i pluralistycznych mediów. Podkreśla jednak, że włączenie nowych priorytetów wiąże się ze zwiększeniem puli środków finansowych.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie kilku sugestii zawartych w sprawozdaniu Parlamentu z realizacji programu „Kreatywna Europa”, przyjętym w 2017 r., ale ubolewa, że wniosek nie definiuje działań w bardziej precyzyjny sposób. W ujęciu ogólnym sprawozdawczyni uznaje wniosek za niewystarczająco szczegółowy i precyzyjny. Pozostawia to zbyt dużą swobodę w zakresie interpretacji i stosowania programu, która zdaniem sprawozdawczyni jest niemożliwa do zaakceptowania dla Parlamentu i współustawodawcy, ale także prowadzi do braku pewności dla beneficjentów. W związku z tym zaproponowanych zostało kilka poprawek w celu lepszego zdefiniowania priorytetów i działań w ramach komponentów. Niniejsze uzasadnienie prezentuje główne kwestie będące przedmiotem poprawek.

Budżet

Program „Kreatywna Europa” jest poważnie niedofinansowany i charakteryzuje się wyjątkowo niskimi wskaźnikami powodzenia, co stanowi czynnik odstraszający, skutkujący frustracją względem programu i zniechęcający wiele podmiotów do składania wniosków. Sprawozdawczyni domaga się zatem istotnego zwiększenia budżetu z proponowanej kwoty 1,85 mld do 2,806 mld, co stanowiłoby podwojenie obecnego budżetu wynoszącego 1,46 mld, o co wnioskowano podczas inauguracji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Mediolanie w grudniu 2017 r. Ponadto podziału budżetu między komponenty należy dokonać w wartościach procentowych, a nie liczbowych, ze specjalną alokacją gwarantowaną na projekty współpracy w ramach komponentu KULTURA, których wskaźnik powodzenia był najniższy.

Definicje i cele

Komisja wprowadziła nową możliwość uzyskania pieczęci doskonałości przez projekty kulturalne i kreatywne, które uzyskały wysoką punktację z oceny. Zdaniem sprawozdawczyni przepis ten jest jednak niewystarczający bez odniesienia do innych programów. Ponadto dostęp do tego typu finansowania powinien być wyraźnie ułatwiony. Sprawozdawczyni chciałaby zapewnić także, by program był skierowany zarówno do nastawionych na zysk, jak i nienastawionych na zysk podmiotów kultury.

Został wprowadzony nowy ogólny cel w dążeniu do uznania wewnętrznej wartości kultury, promowania artystów i podmiotów kultury oraz wkładu kultury w rozwój osobisty i społeczny obywateli.

Ponowne wprowadzenie europejskiej wartości dodanej

Sprawozdawczyni ponownie wprowadza artykuł dotyczących europejskiej wartości dodanej, nieujęty w nowym wniosku Komisji, jako warunku wstępnego dla uzyskania wsparcia z programu, zwracając w szczególności uwagę na poczucie przynależności, jakie daje obywatelom kultura, oraz promując narrację na temat wspólnych korzeni i zjednoczenia w różnorodności.

Priorytety i działania w ramach komponentu KULTURA

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje nową strukturę komponentu KULTURA wprowadzającą działania horyzontalne, sektorowe i szczegółowe, w szczególności nowe działania horyzontalne w obszarze muzyki i mobilności artystów i osób zawodowo związanych z kulturą. Należy podkreślić, że wymaga się większych wysiłków na szczeblu państw członkowskich w celu przezwyciężenia barier dla mobilności artystów, takich jak brak statusu prawnego, wydawanie wiz, okresy obowiązywania pozwoleń i ryzyko podwójnego opodatkowania, aby umożliwić programowi wywieranie prawdziwego oddziaływania w nadchodzących latach. Sprawozdawczyni pragnie wyjaśnić, że dzięki nowemu programowi „Muzyka dla Europy” projekty współpracy w dziedzinie muzyki nie będą wykluczone z transnarodowych projektów współpracy.

W odniesieniu do dotacji sprawozdawczyni wprowadza trzy kryteria, według których będą one udzielane: wysoka jakość kulturowa, oddziaływanie oraz jakość i wydajność ich wdrażania.

Konieczne jest wzmocnienie projektów współpracy, które stanowią podstawowe działanie programu i przez lata pracowały na swój sukces. Należy wzmocnić budżet i zwrócić specjalną uwagę na projekty na małą skalę poprzez dostosowanie poziomu współfinansowania i wprowadzenie kategorii projektów mikro.

Platformy i sieci osiągają zadowalające wyniki i powinny nadal działać, obejmując jak największą liczbę sektorów. Sprawozdawczyni powtarza wniosek, już wyrażony w sprawozdaniu z realizacji, o ponowne ujęcie wśród europejskich nagród Europejskiej Nagrody Teatralnej, uwzględniając uzyskane doświadczenie związane z Nagrodą Teatralną Europy utworzoną w 1986 r. przez Komisję Europejską i finansowaną w ramach wcześniejszych programów do 2014 r.

W działaniach specjalnych sprawozdawczyni wprowadza nową kategorię: działania ukierunkowane na produkcje międzydyscyplinarne związane z Europą i jej wartościami.

Priorytety i działania w ramach komponentu MEDIA

W ujęciu ogólnym sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący komponentu MEDIA oraz jego działań, ale wskazuje na pewne aspekty, które należy wyjaśnić. W działaniu dotyczącym rozwijania utworów audiowizualnych sprawozdawczyni zwraca uwagę na gatunki, które należy objąć wsparciem, wymieniając w szczególności filmy fabularne, dokumentalne oraz filmy dla dzieci i animowane, utwory interaktywne takie jak gry wideo i multimedia o dużym potencjale w zakresie rozpowszechniania transgranicznego. Program MEDIA zawsze wspierał niezależne europejskie firmy producenckie, co należy kontynuować, zwłaszcza w świetle trudnych warunków konkurencji z gigantycznymi firmami producenckimi i nadawcami. Sprawozdawczyni nie przekonuje wniosek dotyczący wsparcia festiwali filmowych tylko w ramach jednej lub kilku sieci, ale zdecydowanie docenia ona włączenie perspektywy płci.

Priorytety i działania w ramach komponentu międzysektorowego

Komponent MIĘDZYSEKTOROWY, ze swoim pierwotnym charakterem obszaru interakcji między sektorami, obejmujący laboratoria kreatywne, kształtowanie polityki i gromadzenie danych, wydaje się być ostatecznie wzmocniony.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę w sprawie promowania różnorodnego i pluralistycznego środowiska medialnego oraz domaga się silnej wizji i zarządzania dzielonego ze strony służb Komisji. Główne cele tego działania obejmują zapewnienie etyki zawodowej w dziennikarstwie dzięki wspieraniu umiejętności cyfrowych, ale także wzmocnienie rozwoju krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów wśród obywateli.

Jednym z największych wyzwań obecnego wniosku jest zachowanie systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, ustanowionego w rozporządzeniu 1295/2013. System poręczeń okazał się być jednym z najskuteczniejszych instrumentów finansowych.

Na podstawie obecnego wniosku w sprawie WRF system poręczeń został przeniesiony do rozporządzenia InvestEU. Nadrzędne znaczenie ma zapewnienie, by jego specyfika i wiedza fachowa (budowanie zdolności) nie uległy utracie oraz by sektor kultury i sektor kreatywny nie musiały konkurować o finansowanie z innymi sektorami. W związku z tym dodaje się odniesienie do rozporządzenia InvestEU.

Europejskie Obserwatorium Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego

Biorąc pod uwagę, jak złożone jest mierzenie oddziaływania polityki kulturalnej oraz definiowanie odpowiednich wskaźników ilościowych i jakościowych, Komisja powierza tę misję niezależnemu obserwatorium utworzonemu na podstawie istniejących struktur Komisji, takich jak JRC, działającemu w ramach sieci europejskich centrów doskonałości, we współpracy z Radą Europy, OECD i UNESCO w celu korzystania z istniejącej wiedzy fachowej.

Sprawozdawczyni pragnie wzmocnić dialog między organizacjami sektora kultury i sektora kreatywnego oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w ramach stałego dialogu strukturalnego z zainteresowanymi stronami oraz w ramach corocznego forum sektora kultury i sektora kreatywnego na potrzeby dialogu i ukierunkowania polityki sektorowej, aby umożliwić prawdziwe międzysektorowe wymiany między wszystkimi sektorami, w tym sektorem audiowizualnym. Działanie to należy opierać na pozytywnych doświadczeniach związanych z angażowaniem zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego w Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Wymiar międzynarodowy i stowarzyszone państwa trzecie

Sprawozdawczyni jest zdania, że zawieranie porozumień z państwami trzecimi już stowarzyszonymi z programem „Kreatywna Europa” na mocy rozporządzenia 1295/2013 powinno być ułatwione i przyspieszone w celu włączenia tych państw od samego początku we wdrażanie nowego programu. Należy uczynić więcej, aby zachęcić nowe państwa do przyłączenia się do programu. Komisja przyjmuje aktywne podejście do dopuszczania nowych państw na podstawie porozumień dwustronnych.

Sprawozdawczyni jest zdania, że działania o wymiarze międzynarodowym powinny być realizowane pod nazwą „Kreatywna Europa Mundus”.

Kontrola parlamentarna i programy prac

Sprawozdawczyni zgadza się z Komisją, że program wymaga elastyczności w swoim okresie wdrażania wynoszącym 7 lat. Proponowane rozporządzenie przewiduje spójną strukturę, która jest dobrze przyjmowana w kontekście uproszczenia. Niemniej jednak elastyczność programu nie odnosi się do podstawowych wyborów politycznych. Zgodnie z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia nowe priorytety polityczne, w tym przeniesienie systemu poręczeń do nowego instrumentu InvestEU, i powiązane przydziały budżetowe są określane w programach prac. Z tych powodów konieczne jest przyjmowanie tych programów prac w drodze aktów delegowanych, a nie aktów wykonawczych. Podejście to ma zapewnić elastyczność programu oraz zapewnić, by Parlament egzekwował w pełni swoje prawo do sprawowania kontroli i pociągał do odpowiedzialności agencje wykonawcze. Jedyną alternatywę dla tego podejścia stanowiłyby szczegółowe regulacje, które stałyby w sprzeczności z duchem elastyczności, którym zainspirowany był tekst.

Monitorowanie, ocena i wskaźniki

Komisja powinna przeprowadzić jak najwcześniej przegląd śródokresowy w celu przedłożenia Parlamentowi i Radzie śródokresowego sprawozdania z oceny w odpowiednim terminie (31 grudnia 2024 r.), aby umożliwić merytoryczne przygotowanie następnego programu.

Komisja ocenia także regularnie wydajność wskaźników oddziaływania ustanowionych w załączniku II oraz jest upoważniona do przyjęcia aktu delegowanego w celu ich przeglądu lub uzupełnienia. Sprawozdawczyni nalega, by program obejmował zarówno ilościowe, jak i jakościowe wskaźniki oddziaływania oraz by komponenty posiadały zestaw wspólnych wskaźników jakościowych i specjalne zestawy wskaźników ilościowych. Sprawozdawczyni proponuje wytyczne dotyczące ustanowienia tych wskaźników jakościowych. Wszystkie wskaźniki zostaną poddane ocenie i w razie konieczności zmienione w drodze aktu delegowanego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdawczyni zgadza się na włączenie Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej i Europejskiej Akademii Filmowej jako beneficjentów, którzy mogą otrzymać dotację bez zaproszenia do składania wniosków, ale woli dodać dodatkowe informacje dotyczące ich misji i oceny ze strony Komisji. Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej mogłaby otrzymać dotacje na działania, które przyczyniają się do mobilności młodych muzyków i umiędzynaradawiania ich karier oraz transgranicznego rozpowszechniania dzieł kultury europejskiej. Europejska Akademia Filmowa mogłaby otrzymać dotacje na działania, które przyczyniają się do promowania europejskiej produkcji kinematograficznej, w szczególności Nagrody Filmowej LUX. Realizacja misji i osiąganie celów przez obydwie organizacje powinny podlegać regularnej ocenie ze strony Komisji.

OPINIA Komisji Budżetowej (21.11.2018)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: John Howarth

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Branża kreatywna w Unii Europejskiej wykazuje wzrost, lecz również stoi w obliczu poważnych wyzwań. Program „Kreatywna Europa” ma umożliwić sektorom kreatywnemu, kulturalnemu i medialnemu lepsze reagowanie na te wyzwania, a także wspierać rozwój kultury europejskiej odzwierciedlającej unijne wartości i przyczyniać się do niego.

Komisja zaproponowała, aby kwota finansowania programu „Kreatywna Europa” w WRF na lata 2021–2027 wynosiła 1642 mln EUR w cenach (stałych) z 2018 r. (1850 mln EUR w cenach bieżących), z następującym podziałem na komponenty: 541 mln EUR (609 mln EUR) na komponent „Kultura”, 959 mln EUR (1081 mln EUR) na komponent „Media” i 142 mln EUR (142 mln EUR) na projekty międzysektorowe. Wszystkie kwoty należy traktować orientacyjnie, aż do zakończenia procesu ustalania WRF, a wyrażono je tu w cenach stałych, aby umożliwić bezpośrednie porównanie z poprzednimi WRF.

W obecnych WRF programy wchodzące w zakres „Kreatywnej Europy” znacznie przekroczyły możliwości finansowania – złożono wnioski w odniesieniu do o wiele większej liczby projektów niż można sfinansować z przydzielonych środków budżetowych. Bardzo prawdopodobne, że bez względu na ostateczne ustalenia dotyczące WRF sytuacja ta utrzyma się i projekty spełniające wszystkie kryteria finansowania nie zostaną sfinansowane z przyczyn czysto budżetowych. Aby pomóc w poszukiwaniu alternatywnego finansowania tych projektów, Komisja wprowadziła koncepcję „pieczęci doskonałości”, co należy przyjąć z zadowoleniem. Dzięki analizie projektów, którym przyznano unijną „pieczęć doskonałości”, w przyszłych ocenach „Kreatywnej Europy” można będzie lepiej ocenić poziom jakościowy programów przekraczających możliwości finansowania i dlatego analizę tę należy włączyć do przyszłej sprawozdawczości budżetowej dotyczącej tego programu.

Program „Kreatywna Europa” jest również finansowany z innych instrumentów finansowych UE (Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej). W ramach obecnego programu powstały też biura „Kreatywnej Europy” w 12 państwach trzecich i otrzymuje się na nie środki. Sprawozdania dotyczące wkładu na rzecz programu „Kreatywna Europa” z innych instrumentów finansowych UE i z państw trzecich należy przedstawiać władzy budżetowej.

Zarówno Europejska Akademia Filmowa, jak i Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej zyskały wyjątkową rolę w kulturze europejskiej, dlatego z zadowoleniem przyjęto propozycję bezpośredniego finansowania tych instytucji.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Nowy europejski program na rzecz kultury powinien mieć na celu zachowanie, rozszerzanie i rozpowszechnianie dynamicznej i zróżnicowanej sceny kulturalnej, propagującej uczestnictwo wszystkich.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Wolność artystyczna jest fundamentem prężnego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora mediów informacyjnych. Program powinien propagować przenikanie działań oraz współpracę między sektorem audiowizualnym a sektorem wydawniczym w celu promowania pluralistycznego środowiska medialnego.

(12)  Wolność artystyczna jest fundamentem prężnego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora mediów informacyjnych. Program powinien propagować przenikanie działań oraz współpracę między sektorem audiowizualnym a sektorem wydawniczym w celu promowania, wspierania i pomocy w utrzymaniu bardziej pluralistycznego środowiska medialnego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a w stosownych przypadkach określać odpowiednie kryteria dotyczące równowagi płci.

(13)  Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a w stosownych przypadkach określać odpowiednie kryteria dotyczące równowagi płci. Udział w programie i projekty w jego ramach powinny mieć na celu osiągnięcie i odzwierciedlenie różnorodności społeczeństwa europejskiego, a działania w ramach programu powinny być kontrolowane i powinno się zdawać z nich sprawozdania, aby upewnić się co do wyników programu w tym zakresie i umożliwić decydentom politycznym podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących przyszłych programów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.

(18)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji. Wkłady państw trzecich na rzecz programu „Kreatywna Europa” powinny być przedmiotem corocznych sprawozdań dla władzy budżetowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(20)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii do bycia liderem w realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 % w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r., a także do włączenia celów zrównoważonego rozwoju do wszystkich strategii politycznych Unii. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 850 000 000 EUR według cen bieżących.

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 2 806 000 000 EUR według cen z 2018 r. (3 566 000 000 EUR według cen bieżących).

Uzasadnienie

Poprawki dotyczące puli środków uwzględniają WRF.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  do 609 000 000 EUR na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) (komponent KULTURA);

–  do 32,92 % kwoty, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) (komponent KULTURA);

Uzasadnienie

Poprawki dotyczące puli środków uwzględniają WRF.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  do 1 081 000 000 EUR na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) (komponent MEDIA);

–  do 58,43 % kwoty, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) (komponent MEDIA);

Uzasadnienie

Poprawki dotyczące puli środków uwzględniają WRF.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  do 160 000 000 EUR na działania, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) (komponent MIĘDZYSEKTOROWY);

–  do 8,65 % kwoty, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, na działania, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) (komponent MIĘDZYSEKTOROWY);

Uzasadnienie

Poprawki dotyczące puli środków uwzględniają WRF.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1, oraz w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu dodatkowe wkłady finansowe mogą być udostępniane z instrumentów finansowania zewnętrznego [Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)] w celu wspierania działań realizowanych i zarządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wkłady te są finansowane zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi te instrumenty.

3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1, oraz w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu dodatkowe wkłady finansowe mogą być udostępniane z instrumentów finansowania zewnętrznego [Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)] w celu wspierania działań realizowanych i zarządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wkłady te są finansowane zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi te instrumenty i są przedmiotem corocznych sprawozdań dla władzy budżetowej, wraz z wkładami państw trzecich na rzecz tego programu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostępne dane liczbowe dotyczące kwoty środków na zobowiązania i środków na płatności, których potrzeba byłoby do sfinansowania projektów wyróżnionych oznaczeniem „Pieczęć doskonałości”, podaje się co roku do wiadomości obu organów władzy budżetowej, co najmniej 3 miesiące przed datą publikacji ich stanowisk w sprawie budżetu Unii na następny rok, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym kalendarzem rocznej procedury budżetowej.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

Odsyłacze

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

John Howarth

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

Odsyłacze

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

30.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

14.6.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Rezygnacja z wydania opinii

  Data decyzji

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Data złożenia

4.3.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności