Postopek : 2018/0190(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0156/2019

Predložena besedila :

A8-0156/2019

Razprave :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0323

POROČILO     ***I
PDF 373kWORD 130k
4.3.2019
PE 625.219v02-00 A8-0156/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Odbor za kulturo in izobraževanje

Poročevalka: Silvia Costa

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0366),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 167(5) in 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0237/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenja Odbora za proračun (A8-0156/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Kultura, kulturna dediščina in kulturna raznolikost so za evropsko družbo bistvenega pomena s kulturnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika, zato bi jih bilo treba spodbujati in podpirati. V Rimski izjavi z dne 25. marca 2017 in izjavi Evropskega sveta iz decembra 2017 je navedeno, da sta izobraževanje in kultura ključna za izgradnjo vključujoče in povezane družbe za vse ter za ohranjanje evropske konkurenčnosti.

(1)  Kultura, umetnost, kulturna dediščina in kulturna raznolikost so za evropsko družbo bistvenega pomena s kulturnega, izobraževalnega, demokratičnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika ter vidika človekovih pravic, zato bi jih bilo treba spodbujati in podpirati. V Rimski izjavi z dne 25. marca 2017 in izjavi Evropskega sveta iz decembra 2017 je navedeno, da sta izobraževanje in kultura ključna za izgradnjo vključujoče in povezane družbe za vse ter za ohranjanje evropske konkurenčnosti.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo zaznamujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških. Te vrednote so bile ponovno potrjene in izražene v pravicah, svoboščinah in načelih, zagotovljenih z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi, kakor je navedeno v členu 6 PEU.

(2)  V skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo zaznamujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških. Te vrednote so bile ponovno potrjene in izražene v pravicah, svoboščinah in načelih, zagotovljenih z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Listina), ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi, kakor je navedeno v členu 6 PEU. Konkretno – svoboda izražanja in obveščanja je zapisana v členu 11 Listine, svoboda umetnosti in znanosti pa je zapisana v členu 13 Listine.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  V sporočilu Komisije o novi evropski agendi za kulturo15, so nadalje določeni cilji Unije za kulturne in ustvarjalne sektorje. Cilj sporočila je uporabiti moč kulture in kulturne raznolikosti za socialno kohezijo in družbeno blaginjo, spodbujanje čezmejne razsežnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, podpiranje njihove zmogljivosti za rast, spodbujanje kulturne ustvarjalnosti v izobraževanju in inovacijah, za rast in delovna mesta ter h krepitvi mednarodnih kulturnih povezav. Program Ustvarjalna Evropa, skupaj z drugimi programi Unije, bi moral podpirati izvajanje te nove evropske agende za kulturo. To je prav tako v skladu z Unescovo konvencijo iz leta 2005 o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki je začela veljati 18. marca 2007 in katere pogodbenica je Unija.

(4)  V sporočilu Komisije o novi evropski agendi za kulturo15, so nadalje določeni cilji Unije za kulturne in ustvarjalne sektorje. Cilj sporočila je uporabiti moč kulture in kulturne raznolikosti za socialno kohezijo in družbeno blaginjo, spodbujanje čezmejne razsežnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, podpiranje njihove zmogljivosti za rast, spodbujanje kulturne ustvarjalnosti v izobraževanju in inovacijah, pa tudi za rast in delovna mesta ter za krepitev mednarodnih kulturnih povezav. Program Ustvarjalna Evropa, skupaj z drugimi programi Unije, bi moral podpirati izvajanje te nove evropske agende za kulturo, pri čemer je treba upoštevati, da je treba ves čas ohranjati in spodbujati vrednost kulture in umetniškega izražanja samih po sebi ter da je umetniško ustvarjanje v osrčju projektov sodelovanja. Podpiranje izvajanja nove evropske agende za kulturo je prav tako v skladu z Unescovo konvencijo iz leta 2005 o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki je začela veljati 18. marca 2007 in katere pogodbenica je Unija.

__________________

__________________

15 COM(2018) 267.

15 COM(2018) 267.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Politike Unije bodo dopolnjevale in dodale vrednost ukrepom držav članic na kulturnem in ustvarjalnem področju. Učinek politik Unije bi bilo treba redno ocenjevati ob upoštevanju kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, kot so koristi za državljane, aktivna udeležba državljanov, koristi za gospodarstvo Unije v smislu rasti in delovnih mest ter učinki prelivanja v drugih gospodarskih sektorjih ter spretnosti in kompetence ljudi, ki delajo v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Cilja tega programa sta varstvo in krepitev evropske kulturne dediščine. Za ta cilja je bilo priznano tudi, da sta neločljivo povezana s pravico do poznavanja kulturne dediščine udeležbe v kulturnem življenju iz Okvirne konvencije Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (konvencija iz Fara), ki je začela veljati 1. junija 2011. V konvenciji je poudarjena vloga kulturne dediščine v izgradnji mirne in demokratične družbe, v procesih trajnostnega razvoja in pri spodbujanju kulturne raznolikosti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Spodbujanje kulturne raznolikosti Evrope je odvisno od obstoja uspešnih in odpornih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki lahko ustvarjajo, proizvajajo in distribuirajo svoja dela obsežnemu in raznolikemu evropskem občinstvu. S tem se tako povečuje njihov poslovni potencial ter prispeva k trajnostni rasti in ustvarjanju delovnih mest. Poleg tega spodbujanje ustvarjalnosti prispeva h krepitvi konkurenčnosti in rojevanju inovacij v industrijskih vrednostnih verigah. Kljub nedavnemu napredku je evropski kulturni in ustvarjalni trg še vedno razdrobljen po nacionalnih in jezikovnih mejah, kar kulturnim in ustvarjalnim sektorjem preprečuje, da bi izkoristili vse prednosti evropskega enotnega trga in zlasti enotnega digitalnega trga.

(5)  Spodbujanje kulturne raznolikosti Evrope in zavedanja o skupnih koreninah temelji na svobodi umetniškega izražanja, sposobnosti in kompetenc umetnikov in kulturnih izvajalcev, obstoja uspešnih in odpornih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev na javnem in zasebnem področju ter zmožnosti teh sektorjev, da ustvarjajo, uvajajo inovacije in proizvajajo svoja dela ter jih distribuirajo obsežnemu in raznolikemu evropskemu občinstvu. S tem se tako povečuje njihov poslovni potencial, krepi dostop do ustvarjalnih vsebin, umetniških raziskav in ustvarjalnosti ter njihovo spodbujanje, hkrati pa se prispeva k trajnostni rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Poleg tega spodbujanje ustvarjalnosti in novih znanj prispeva h krepitvi konkurenčnosti in rojevanju inovacij v industrijskih vrednostnih verigah. Sprejeti bi bilo treba širši pristop k umetnostni in kulturni vzgoji ter umetnostnim raziskavam, in sicer z nadgradnjo modela naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) tako, da se vanj vključi še umetnost (STEAM). Kljub nedavnemu napredku pri pomoči na področju prevajanja in podnaslavljanja je evropski kulturni in ustvarjalni trg še vedno razdrobljen po nacionalnih in jezikovnih mejah. Čeprav je treba spoštovati posebnosti vsakega trga, je mogoče storiti več, da bi se kulturnim in ustvarjalnim sektorjem omogočilo, da bi izkoristili vse prednosti evropskega enotnega trga in zlasti enotnega digitalnega trga, med drugim z upoštevanjem zaščite pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Prehod na digitalno tehnologijo predstavlja spremembo paradigme in enega največjih izzivov za kulturne in ustvarjalne sektorje. Z digitalnimi inovacijami se spreminjajo navade, odnosi ter modeli proizvodnje in potrošnje tako na osebni kot na družbeni ravni, poleg tega pa bi morale spodbujati kulturno in ustvarjalno izražanje ter kulturni in ustvarjalni diskurz, pri tem pa spoštovati posebno vrednost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v digitalnem okolju.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Program bi moral upoštevati dvojno naravo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in priznavati resnično in umetniško vrednost kulture na eni strani ter tržno vrednost teh sektorjev na drugi strani, vključno z njihovim širšim prispevkom k rasti, konkurenčnosti, ustvarjalnosti in inovacijam. To zahteva močne evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, zlasti živahno evropsko avdiovizualno industrijo, ob upoštevanju njene zmogljivosti za doseganje širšega občinstva in njenega gospodarskega pomena, tudi za druge ustvarjalne sektorje in kulturni turizem. Vendar se je konkurenca na svetovnih avdiovizualnih trgih še dodatno okrepila s poglobitvijo digitalnih motenj, npr. spremembo v proizvodnji in uporabi medijev ter vse pomembnejšo vlogo svetovnih platform za distribucijo vsebin. Zato obstaja potreba po okrepitvi prizadevanj za podporo evropski industriji.

(6)  Program bi moral upoštevati dvojno naravo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in priznavati resnično in umetniško vrednost kulture na eni strani ter tržno vrednost teh sektorjev na drugi strani, vključno z njihovim širšim prispevkom k rasti in konkurenčnosti, ustvarjalnosti, inovacijam, medkulturnemu dialogu, socialni koheziji ter ustvarjanju znanja. To zahteva močne evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, tako na pridobitnih kot na nepridobitnih področjih, zlasti živahno evropsko avdiovizualno industrijo, ob upoštevanju njene zmogljivosti za doseganje širšega občinstva na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni Unije in njenega gospodarskega pomena, tudi za druge ustvarjalne sektorje in kulturni turizem ter regionalni, lokalni in mestni razvoj. Vendar se je konkurenca na svetovnih avdiovizualnih trgih še dodatno okrepila s poglobitvijo digitalnih motenj, npr. spremembo v proizvodnji in uporabi medijev ter vse pomembnejšo vlogo svetovnih platform za distribucijo vsebin. Zato obstaja potreba po okrepitvi prizadevanj za podporo evropski industriji.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Aktivno evropsko državljanstvo, skupne vrednote, ustvarjalnost in inovacije potrebujejo trdno podlago, na kateri se lahko razvijajo. Program bi moral podpirati filmsko in avdiovizualno vzgojo, zlasti med mladoletniki in mladimi.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Program bi moral, da bo učinkovit, s prilagojenimi pristopi v okviru sklopa, namenjenega avdiovizualnemu sektorju, sklopa, namenjenega drugim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ter medsektorskega sklopa upoštevati posebno naravo različnih sektorjev, njihove različne ciljne skupine in njihove posebne potrebe.

(7)  Program bi moral, da bo učinkovit, s prilagojenimi pristopi v okviru sklopa, namenjenega avdiovizualnemu sektorju, sklopa, namenjenega drugim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ter medsektorskega sklopa upoštevati posebno naravo in izzive različnih sektorjev, njihove različne ciljne skupine in njihove posebne potrebe. Program bi moral zagotoviti enako podporo vsem kulturnim in ustvarjalnim sektorjem s horizontalnimi shemami, ki se nanašajo na skupne potrebe. Na podlagi pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in študij bi moral program izvajati tudi sektorske ukrepe iz priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Glasba v vseh oblikah in izrazih ter zlasti sodobna glasba in izvajanje glasbe v živo je pomembna sestavina kulturne, umetniške in gospodarske dediščine Unije. Je element socialne kohezije, večkulturnega vključevanja in socializacije mladih ter ključni instrument za okrepitev kulture, vključno s kulturnim turizmom. Zato bi morali biti posebni ukrepi, ki se izvajajo kot del sklopa KULTURA v okviru te uredbe, v smislu finančne porazdelitve in ciljno usmerjenih ukrepov posebej osredotočeni na glasbeni sektor. Posebej prilagojeni razpisi in instrumenti bi morali prispevati k povečanju konkurenčnosti glasbenega sektorja in reševanju nekaterih posebnih izzivov, s katerimi se sooča.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Na področju mednarodnih kulturnih povezav je treba okrepiti podporo Unije. Program bi moral prispevati k tretjemu strateškemu cilju nove evropske agende za kulturo z uporabo kulture in medkulturnega dialoga kot gonil trajnostnega socialnega in ekonomskega razvoja. V Uniji in drugod po svetu so mesta gonila nove kulturne politike. Veliko ustvarjalnih skupnosti je zbranih v vozliščih, inkubatorjih in namenskih prostorih po vsem svetu. Unije bi morala prevzeti ključno vlogo pri povezovanju teh skupnosti iz Unije in tretjih držav v mreže ter spodbujati večdisciplinarno sodelovanje pri vseh umetniških, ustvarjalnih in digitalnih znanjih in spretnostih.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Cilj medsektorskega sklopa je izkoristiti možnosti sodelovanja med različnimi kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji. Obstajajo tudi koristi v smislu prenosa znanja in upravne učinkovitosti, ki bi se lahko pridobila s skupnim prečnim pristopom.

(8)  Cilj medsektorskega sklopa je obravnavati skupne izzive, s katerimi se soočajo različni kulturni in ustvarjalni sektorji, in izkoristiti možnosti sodelovanja med njimi. Obstajajo tudi koristi v smislu prenosa znanja in upravne učinkovitosti, ki bi se lahko pridobila s skupnim prečnim pristopom.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ukrepanje Unije je potrebno v avdiovizualnem sektorju, ki spremlja politike Unije za enotni digitalni trg. To se nanaša zlasti na posodobitev okvira za avtorske pravice in predlagano uredbo o spletnih prenosih radiodifuzijskih hiš16 ter predlog za spremembo Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta17. S tem naj bi se okrepila zmogljivost evropskih avdiovizualnih akterjev za financiranje, proizvodnjo in širjenje del, ki so lahko zadovoljivo prepoznavna na različnih dostopnih komunikacijskih medijih (npr. TV, kino ali video na zahtevo) in so privlačna za občinstvo na bolj odprtem in konkurenčnem trgu v Evropi in zunaj nje. Povečati je treba podporo za obravnavo nedavnega razvoja trga in zlasti močnejši položaj svetovnih platform distribucije v primerjavi z nacionalnimi radiodifuzijskimi hišami, ki tradicionalno vlagajo v produkcijo evropskih del.

(9)  V avdiovizualnem sektorju so potrebni ukrepi Unije, ki bi se izvajali skupaj s politiko Unije za enotni digitalni trg. To se nanaša zlasti na posodobitev okvira za avtorske pravice, predlagano uredbo o spletnih prenosih radiodifuzijskih hiš16 ter Direktivo (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta17. S tem naj bi se okrepila zmogljivost evropskih avdiovizualnih akterjev za ustvarjanje, financiranje, proizvodnjo in širjenje del, ki so v različnih oblikah na različnih dostopnih komunikacijskih medijih (npr. TV, kino ali video na zahtevo) in so privlačna za občinstvo na bolj odprtem in konkurenčnem trgu v Evropi in zunaj nje. Povečati je treba podporo za obravnavo nedavnega razvoja trga in zlasti močnejši položaj svetovnih platform distribucije v primerjavi z nacionalnimi radiodifuzijskimi hišami, ki tradicionalno vlagajo v produkcijo evropskih del.

__________________

__________________

16 COM(2016) 594.

16 COM(2016) 594.

17 COM(2016) 287.

17 Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere (UL L 303, 28.11.2018, str. 69).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Posebni ukrepi v okviru programa Ustvarjalna Evropa, kot so znak evropske dediščine, dnevi evropske dediščine, evropske nagrade na področju sodobne, rock in pop glasbe, literature, dediščine in arhitekture ter evropske prestolnice kulture so neposredno dosegle milijone evropskih državljanov in so pokazale socialne in gospodarske koristi evropskih kulturnih politik, zato bi jih bilo treba nadaljevati in po možnosti razširiti.

(10)  Posebni ukrepi v okviru programa Ustvarjalna Evropa, kot so znak evropske dediščine, dnevi evropske dediščine, evropske nagrade na področju sodobne, rock in pop glasbe, literature, dediščine in arhitekture ter evropske prestolnice kulture so neposredno dosegle milijone evropskih državljanov in so pokazale socialne in gospodarske koristi evropskih kulturnih politik, zato bi jih bilo treba nadaljevati in po možnosti razširiti. Program bi moral podpirati dejavnosti mrežnega povezovanja območij z znakom evropske dediščine.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Na podlagi programa Ustvarjalna Evropa v okviru Uredbe (EU) št. 1295/2013 so bili vzpostavljeni inovativni in uspešni projekti, ki so ustvarili dobro prakso na področju nadnacionalnega evropskega sodelovanja v ustvarjalnem in kulturnem sektorju. S tem pa so se povečale evropska kulturna raznolikost za občinstvo ter socialne in ekonomske koristi evropskih kulturnih politik. Za boljšo učinkovitost bi bilo treba te zgodbe o uspehu poudariti in, kadar je to mogoče, razširiti.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  V uresničevanje ciljev programa in njegov nadaljnji razvoj bi morali biti dejavno vključeni akterji vseh ravni kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Glede na to, da se je formalno sodelovanje deležnikov v modelu participativnega upravljanja evropskega leta kulturne dediščine, ki je bilo razglašeno s Sklepom (EU) 2017/864 Evropskega parlamenta in Sveta1a, izkazalo kot učinkovito pri vključevanju kulture, je priporočljivo, da se isti model uporabi tudi za ta program. Ta model participativnega upravljanja bi moral vključevati prečni pristop, da bi med različnimi programi in pobudami Unije na področju kulture in ustvarjalnosti ustvarili sinergije.

 

___________________

 

1a Sklep (EU) 2017/864 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o evropskem letu kulturne dediščine (2018) (UL L 131, 20.5.2017, str. 1).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10c)  Med posebne ukrepe v okviru programa bi bilo treba vključiti reprezentativni medsektorski ukrep za predstavitev evropske ustvarjalnosti in kulturne raznolikosti v državah članicah in tretjih državah. S tem ukrepom bi bilo treba poudariti odličnost evropske kulturne ustvarjalnosti pri spodbujanju odprtih inovacij v širšem gospodarstvu s podelitvijo posebne nagrade.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Kultura je bistvenega pomena za okrepitev vključujočih in povezanih skupnosti. V zvezi z migracijskim pritiskom ima kultura pomembno vlogo pri vključevanju migrantov ter jim tako pomaga, da se počutijo kot del družbe gostiteljice in razvijejo dobre odnose med migranti in novimi skupnostmi.

(11)  Kultura je bistvenega pomena za krepitev vključujočih, povezanih in razmišljujočih skupnosti, oživitev območij in spodbujanje socialne vključenosti ljudi iz prikrajšanih okolij. V zvezi z migracijskimi vprašanji in izzivi glede vključevanja ima kultura temeljno vlogo pri ustvarjanju vključujočih prostorov za medkulturni dialog, pri vključevanju migrantov in beguncev, saj jim pomaga, da se počutijo kot del družbe gostiteljice, ter pri razvoju dobrih odnosov med migranti in novimi skupnostmi.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Kultura omogoča in spodbuja gospodarsko, socialno in okoljsko trajnost. Zato bi morala biti v središču političnih razvojnih strategij. Poudariti je treba prispevek kulture k blaginji družbe kot celote. Tako bi bilo treba v skladu z deklaracijo iz Davosa z dne 22. januarja 2018 o visokokakovostni gradbeni kulturi (Baukultur) za Evropo spodbujati nov celovit pristop k oblikovanju visokokakovostnega grajenega okolja, ki je vezan na kulturo, krepi socialno kohezijo, zagotavlja okoljsko trajnost ter prispeva k zdravju in dobrobiti vseh prebivalcev. Ta pristop ne bi smel poudarjati samo urbanih območij, temveč bi se moral osredotočiti predvsem na medsebojno povezanost obrobnih, oddaljenih in podeželskih območij. Pojem Baukultur zajema vse dejavnike, ki neposredno vplivajo na kakovost življenja državljanov in skupnosti, tako da se z njim zelo konkretno spodbujajo vključevanje, kohezija in trajnost.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Invalidom je treba prednostno omogočiti širši dostop do kulture, vključno s kulturnimi in avdiovizualnimi dobrinami in storitvami, kot orodja za spodbujanje njihove polne osebne izpolnitve in aktivne udeležbe, kar prispeva tudi k razvoju resnično vključujoče in solidarnostne družbe. Program bi moral zato spodbujati in povečati kulturno udejstvovanje v Uniji, zlasti kar zadeva invalide in osebe iz prikrajšanih okolij ter osebe, ki prebivajo na podeželju in oddaljenih območjih.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Umetniška svoboda je jedro živahnih kulturnih in ustvarjalnih industrij, vključno s sektorjem novičarskih medijev. V programu bi bilo treba spodbujati oblikovanje povezav in sodelovanja med avdiovizualnim sektorjem in založniškim sektorjem za spodbujanje pluralističnega medijskega okolja.

(12)  Svoboda umetniškega in kulturnega izražanja, svoboda izražanja in medijski pluralizem so jedro živahnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter sektorja novičarskih medijev. V programu bi bilo treba spodbujati oblikovanje povezav in sodelovanje med avdiovizualnim sektorjem in založniškim sektorjem, da bi se spodbudilo pluralistično in neodvisno medijsko okolje v skladu z Direktivo 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a. Program bi moral zagotavljati podporo novim medijskim delavcem in izboljšati kritično razmišljanje med državljani s spodbujanjem medijske pismenosti, zlasti za mlade.

 

__________________

 

1a Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki jih določajo pravni, uredbeni ali sodni postopki v državah članicah o zagotavljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev v smislu razvoja znanj in spretnosti, učenja, medkulturne ozaveščenosti, soustvarjanja, koprodukcije, kroženja in razširjanja umetniških del ter udeležbe na mednarodnih prireditvah, kot so sejmi in festivali, je ključni pogoj za bolje povezane, močnejše in bolj trajnostne kulturne in ustvarjalne sektorje v Uniji. Zaradi nedoločenega pravnega statusa, težav pri pridobivanju vizumov in obdobja veljavnosti dovoljenj, tveganja dvojne obdavčitve ter prekarnih in nestabilnih razmer na področju socialne varnosti je ta mobilnost pogosto otežena.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) bi morali pri vseh dejavnostih v okviru programa podpirati vsesplošno upoštevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije ter, kadar je primerno, opredeliti merila za uravnoteženo zastopanost obeh spolov.

(13)  V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) bi morali pri vseh dejavnostih v okviru programa podpirati vsesplošno upoštevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije ter, kadar je primerno, opredeliti merila za uravnoteženo zastopanost obeh spolov in raznolikost. Program bi moral zagotoviti, da bi sodelovanje v programu in projektih, ki se izvajajo v okviru programa, doseglo in zrcalilo raznolikost evropske družbe. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa, bi bilo treba spremljati in o njih poročati, da bi ugotovili, kako uspešen je program v tem pogledu, in oblikovalcem politike omogočili bolj ozaveščeno sprejemanje odločitev glede prihodnjih programov.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Ženske so močno prisotne na umetniškem in kulturnem področju v Uniji kot avtorice, strokovnjakinje, učiteljice in kot občinstvo z vse večjim dostopom kulturne javnosti. Kot pa je razvidno iz raziskav in študij, kakršni sta evropska ženska avdiovizualna mreža za filmske režiserke in projekt „We must“ na področju glasbe, med spoloma obstajajo neenakosti pri plačilu, ženske pa tudi redkeje uresničijo svoja dela in zasedajo položaje odločanja v kulturnih, umetniških in ustvarjalnih institucijah. Zato je treba spodbujati žensko nadarjenost in kroženje njihovih del, da bi se podprla umetniška kariera žensk.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  V skladu s sklepi, sprejetimi po evropskem letu kulturne dediščine 2018, bi moral program okrepiti zmogljivosti sektorja za sodelovanje in zagovorništvo s podporo dejavnostim, povezanim z zapuščino evropskega leta kulturne dediščine 2018 in njenim stanjem. Opozoriti je treba na izjavo Sveta ministrov za kulturo, podano novembra 2018, in izjave, podane na zaključni prireditvi Sveta, ki je potekala 7. decembra 2018. Program bi moral prispevati k dolgoročnemu trajnostnemu ohranjanju evropske kulturne dediščine s podpornimi ukrepi za umetnike in obrtnike v tradicionalnih poklicih v povezavi z obnovo kulturne dediščine.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V skladu s sporočilom Komisije z naslovom „Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo“ z dne 22. julija 201419 bi morali ustrezne politike in instrumenti izkoristiti dolgoročno in trajnostno vrednost evropske kulturne dediščine ter razviti celovitejši pristop za njeno ohranjanje, vrednotenje in podporo.

(15)  V skladu s sporočilom Komisije z naslovom „Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo“ z dne 22. julija 201419 bi morali ustrezne politike in instrumenti izkoristiti dolgoročno in trajnostno vrednost evropske pretekle, sedanje, snovne, nesnovne in digitalne kulturne dediščine ter razviti celovitejši pristop za njeno ohranjanje, varstvo, prilagodljivo ponovno uporabo, razširjanje, vrednotenje in podporo s podpiranjem visokokakovostne in usklajene izmenjave strokovnega znanja in razvojem skupnih visokokakovostnih standardov za ta sektor ter mobilnosti za delavce v tem sektorju. Kulturna dediščina je sestavni del evropske kohezije ter podpira povezavo med tradicijo in inovacijami. Prednostna naloga programa bi morala biti ohranjanje kulturne dediščine in podpiranje umetnikov in ustvarjalcev.

__________________

__________________

19 COM(2014) 477.

19 COM(2014) 477.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Program bi moral prispevati k udeležbi in vključevanju državljanov in organizacij civilne družbe v kulturo in družbo, k spodbujanju kulturnega izobraževanja ter k temu, da bi kulturno znanje in kulturna dediščina postala javno dostopna. S programom bi bilo treba poleg tega spodbujati kakovost in inovacije na področju ustvarjanja in ohranjanja, med drugim s pomočjo sinergij med kulturo, umetnostjo, znanostjo, raziskavami in tehnologijo.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2016 o skladni politiki EU za kulturne in ustvarjalne industrije bi morala biti podpora kulturnim in ustvarjalnim sektorjem medsektorsko vprašanje. Projekti bi morali biti vključeni v celoten program, da bi se podprli novi poslovni modeli ter znanja in spretnosti, tradicionalno znanje in izkušnje ter da bi se ustvarjalne in interdisciplinarne rešitve prenesle v ekonomsko in socialno vrednost. Poleg tega bi bilo treba v celoti izkoristiti potencialne sinergije med politikami Unije, da bi se učinkovito uporabila sredstva, ki so na voljo v okviru programov Unije, kot so Obzorje Evropa, instrument za povezovanje Evrope, Erasmus+, EaSI in InvestEU.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Tretje države, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), lahko v programih Unije sodelujejo v okviru sodelovanja, vzpostavljenem na podlagi Sporazuma EGP, ki določa izvajanje programov s sklepom na podlagi navedenega sporazuma. Tretje države lahko sodelujejo tudi na podlagi drugih pravnih instrumentov. V to uredbo bi bilo treba uvesti posebno določbo, ki bi podelila potrebne pravice in dostop odgovornemu odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu računskemu sodišču, da bi lahko celovito izvrševali svoje pristojnosti.

(18)  Tretje države, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), lahko v programih Unije sodelujejo v okviru sodelovanja, vzpostavljenem na podlagi Sporazuma EGP, ki določa izvajanje programov s sklepom na podlagi navedenega sporazuma. Tretje države lahko sodelujejo tudi na podlagi drugih pravnih instrumentov. V to uredbo bi bilo treba uvesti posebno določbo, ki bi podelila potrebne pravice in dostop odgovornemu odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu računskemu sodišču, da bi lahko celovito izvrševali svoje pristojnosti. O prispevkih tretjih držav k programu bi bilo treba letno poročati proračunskemu organu.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Od svoje ustanovitve je Evropska filmska akademija razvila edinstveno znanje in izkušnje ter je v edinstvenem položaju, da oblikuje vseevropsko skupnost filmskih ustvarjalcev in strokovnjakov, promovira in širi evropske filme zunaj nacionalnih meja ter oblikuje resnično evropsko občinstvo. Zato bi moral biti upravičen do neposredne podpore Unije.

(22)  Od svoje ustanovitve Evropska filmska akademija s svojim posebnim strokovnim znanjem in edinstvenim položajem prispeva k oblikovanju vseevropske skupnosti filmskih ustvarjalcev in strokovnjakov, promovira in razširja evropske filme zunaj nacionalnih meja ter goji mednarodno občinstvo vseh starosti. Zato bi morala biti v okviru sodelovanja z Evropskim parlamentom pri organizaciji nagrade LUX izjemoma upravičena do neposredne podpore Unije. Vendar mora biti neposredna podpora vezana na pogajanja o sporazumu o sodelovanju med obema stranema s posebnimi nalogami in cilji, izplačilo neposredne podpore pa bi moralo biti mogoče šele po njegovi sklenitvi. To Evropski filmski akademiji ne preprečuje, da v okviru različnih sklopov programa zaprosi za financiranje drugih pobud in projektov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Od svoje ustanovitve je mladinski orkester Evropske unije razvil edinstveno strokovno znanje pri spodbujanju medkulturnega dialoga, medsebojnega spoštovanja in razumevanja s pomočjo kulture. Mladinski orkester Evropske unije je poseben v tem, da gre za evropski orkester, ki presega kulturne meje, sestavljajo pa ga mladi glasbeniki, ki so bili izbrani na podlagi zahtevnih umetniških meril po strogo določenem vsakoletnem postopku za avdicije v vsaki državi članici. Zato bi moral biti upravičen do neposredne podpore Unije.

(23)  Od svoje ustanovitve je mladinski orkester Evropske unije razvil edinstveno strokovno znanje pri spodbujanju bogate glasbene dediščine, dostopa do glasbe in medkulturnega dialoga, medsebojnega spoštovanja in razumevanja s pomočjo kulture, pa tudi s krepitvijo profesionalizma mladih glasbenikov ter zagotavljanjem znanj in spretnosti, potrebnih za kariero v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Države članice in institucije Unije, vključno z več zaporednimi predsedniki Komisije in Evropskega parlamenta, so priznale prispevek orkestra Evropske unije. Posebnost mladinskega orkestra Evropske unije je, da gre za evropski orkester, ki presega kulturne meje, sestavljajo pa ga mladi glasbeniki, ki so bili izbrani na podlagi zahtevnih umetniških meril po strogo določenem in preglednem vsakoletnem postopku za avdicije v vsaki državi članici. Zato bi moral biti na podlagi posebnih nalog in ciljev, ki jih določi in redno ocenjuje Komisija, izjemoma upravičen do neposredne podpore Unije. Za zagotovitev te podpore bi moral mladinski orkester Evropske unije povečati svojo prepoznavnost, si prizadevati za bolj uravnoteženo zastopanost glasbenikov iz vseh držav članic v orkestru ter diverzificirati svoje prihodke z dejavnimi prizadevanji za finančno podporo iz virov, ki niso finančna sredstva Unije.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Finančna pomoč bi morala biti uporabljena za sorazmerno odpravljanje nedelovanja trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin, ukrepi pa se ne bi smeli podvajati ali v celoti nadomestiti zasebnega financiranja ali izkrivljati konkurenco na notranjem trgu. Dejavnosti bi morale imeti jasno evropsko dodano vrednost.

(26)  Finančna pomoč bi morala biti uporabljena za sorazmerno odpravljanje nedelovanja trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin, ukrepi pa se ne bi smeli podvajati ali v celoti nadomestiti zasebnega financiranja ali izkrivljati konkurenco na notranjem trgu. Ukrepi bi morali imeti jasno evropsko dodano vrednost in morali bi ustrezati posameznim projektom, ki jih podpirajo. Program ne bi smel upoštevati zgolj gospodarske vrednosti projektov, temveč tudi njihovo kulturno in ustvarjalno razsežnost ter posebnosti sektorjev, na katere se nanašajo.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Za financiranje ukrepov v okviru mednarodne razsežnosti programa bi bilo treba uporabiti tudi sredstva iz programov, vzpostavljenih z Uredbo …/… [instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje]1a in Uredbo …/… [IPA III]1b. Ti ukrepi bi se morali izvajati v skladu s to uredbo.

 

__________________

 

1a 2018/0243(COD).

 

1b 2018/0247(COD).

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Eden največjih izzivov kulturnih in ustvarjalnih sektorjev je njihov dostop do financiranja svojih dejavnosti za ohranitev ali povečanje konkurenčnosti ali mednarodne uveljavitve svojih dejavnosti. Cilji politike tega programa bi morali biti obravnavani tudi s finančnimi instrumenti in proračunskimi jamstvi v okviru političnega okna sklada InvestEU.

(27)  Kulturni in ustvarjalni sektorji so inovativni, odporni in rastoči sektorji gospodarstva Unije, v okviru katerih se iz intelektualne lastnine ter ustvarjalnosti posameznikov ustvarjata tržna in kulturna vrednost. Ker pa so razdrobljeni in njihove prednosti niso vidne, imajo omejen dostop do zasebnega financiranja. Eden največjih izzivov za kulturne in ustvarjalne sektorje je povečati njihov dostop do financiranja, ki je bistvenega pomena za njihovo rast ter za ohranitev ali povečanje njihove konkurenčnosti na mednarodni ravni. Cilji politike tega programa bi morali biti obravnavani tudi s finančnimi instrumenti in proračunskimi jamstvi, zlasti za MSP, v okviru političnega okna sklada InvestEU v skladu s praksami, razvitimi v okviru jamstvene sheme za kulturne in ustvarjalne sektorje, vzpostavljene z Uredbo (EU) št. 1295/2013.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Ob upoštevanju tehničnega strokovnega znanja, ki je potrebno za oceno predlogov v okviru posebnih dejavnosti iz programa, bi bilo treba določiti, da so lahko komisije za ocenjevanje, kjer je to primerno, sestavljene iz zunanjih strokovnjakov.

(28)  Učinek, kakovost in učinkovitost pri izvajanju projekta bi morala biti ključna ocenjevalna merila za izbiro zadevnega projekta. Ob upoštevanju tehničnega strokovnega znanja, ki je potrebno za oceno predlogov v okviru posebnih dejavnosti iz programa, bi bilo treba določiti, da so lahko komisije za ocenjevanje, kjer je to primerno, sestavljene iz zunanjih strokovnjakov, ki bi morali imeti strokovno znanje in vodstvene izkušnje na področju ocenjenega projekta. Kjer je to primerno, bi bilo treba upoštevati, da je treba zagotavljati splošno skladnost s cilji vključevanja in raznolikosti občinstva.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Program bi moral vključevati realističen in obvladljiv sistem kazalnikov uspešnosti za trajno spremljanje ukrepov in uspešnosti. To spremljanje, pa tudi ukrepi obveščanja in komuniciranja v zvezi s programom in njegovimi ukrepi, bi morali temeljiti na treh sklopih programa.

(29)  Program bi moral vključevati realističen in obvladljiv sistem kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov uspešnosti za trajno spremljanje ukrepov in uspešnosti ob upoštevanju vrednosti umetnosti ter kulturnih in ustvarjalnih sektorjev samih na sebi. Te kazalnike uspešnosti bi bilo treba razviti skupaj z deležniki. To spremljanje, pa tudi ukrepi obveščanja in komuniciranja v zvezi s programom in njegovimi ukrepi, bi morali temeljiti na treh sklopih programa. V sklopih bi bilo treba upoštevati enega ali več kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov. Ti kazalniki bi morali biti ocenjeni v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Glede na kompleksnost in težavnost zbiranja, analiziranja in prilagajanja podatkov ter merjenja vpliva kulturnih politik in opredeljevanja kazalnikov bi morala Komisija okrepiti sodelovanje v okviru svojih služb, zlasti Skupnega raziskovalnega središča in Eurostata, za potrebe zbiranja ustreznih statističnih podatkov. Komisija bi morala delovati v sodelovanju s centri odličnosti v Uniji, nacionalnimi statističnimi inštituti in organizacijami, povezanimi s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji v Evropi, ter v sodelovanju s Svetom Evrope, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Unescom.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Vrste financiranja in načine izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi njihove ustreznosti za uresničevanje specifičnih ciljev in rezultatov ukrepov, pri čemer se upoštevajo zlasti stroški kontrol, upravno breme in pričakovana stopnja neupoštevanja veljavnih pravil. To bi moralo vključevati razmislek o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranja, ki ni povezano s stroški, kot je določeno v členu 125(1) finančne uredbe.

(32)  Vrste financiranja in načine izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi ustreznosti izvajalca projekta za uresničevanje specifičnih ciljev in rezultatov ukrepov, pri čemer se upoštevajo zlasti velikost izvajalca in projekta, stroški kontrol, upravno breme in pričakovana stopnja neupoštevanja veljavnih pravil. To bi moralo vključevati razmislek o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranja, ki ni povezano s stroški, kot je določeno v členu 125(1) finančne uredbe.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)  Da bi se čim bolje izkoristile sinergije med skladi Unije in neposredno upravljanimi instrumenti, bi bilo treba olajšati zagotavljanje podpore za operacije, ki so že prejele pečat odličnosti.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  V skladu s členom 94 Sklepa Sveta 2013/755/EU28 so osebe in subjekti s sedežem v čezmorskih državah in ozemljih upravičeni do financiranja v skladu s pravili in cilji programa ter ureditvami, ki se uporabljajo v državi članici, s katero je zadevni ČDO povezan.

(34)  V skladu s členom 94 Sklepa Sveta 2013/755/EU28 so osebe in subjekti s sedežem v čezmorskih državah in ozemljih upravičeni do financiranja v skladu s pravili in cilji programa ter ureditvami, ki se uporabljajo v državi članici, s katero je zadevni ČDO povezan. Pri izvajanju programa je treba upoštevati omejitve zaradi oddaljenosti teh držav ali ozemelj, njihovo udeležbo v programu pa bi bilo treba redno spremljati in ocenjevati.

__________________

__________________

28 Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (UL L 344, 19.12.2013, str. 1).

28 Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (UL L 344, 19.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a)  V skladu s členom 349 PDEU bi bilo treba sprejeti ukrepe za povečanje udeležbe najbolj oddaljenih regij v vseh ukrepih. Spodbujati bi bilo treba izmenjave v okviru mobilnosti za umetnike in njihova dela ter sodelovanje med ljudmi in organizacijami iz teh in sosednjih regij ter iz tretjih držav. To bo ljudem omogočilo koristi od konkurenčnih prednosti, ki jih lahko prinesejo kulturne in ustvarjalne industrije, kot sta zlasti gospodarska rast in zaposlovanje. Take ukrepe bi bilo treba redno spremljati in ocenjevati.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Za zagotovitev nemotenega izvajanja programa se lahko stroški, ki jih je upravičenec imel pred vložitvijo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev, zlasti stroškov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine, štejejo za upravičene, če so neposredno povezani z izvajanjem podprtih ukrepov.

(36)  Za zagotovitev neprekinjenosti finančne podpore v okviru programa in kritje vse večjih vrzeli v financiranju, ki jih občutijo upravičenci, bi bilo treba stroške, ki jih je upravičenec imel pred vložitvijo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev, zlasti stroške, povezane s pravicami intelektualne lastnine, šteti za upravičene, če so neposredno povezani z izvajanjem podprtih ukrepov.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)   Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje programa dela. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta. Zagotoviti je treba pravilen zaključek predhodnega programa, zlasti glede nadaljevanja večletne ureditve za njegovo upravljanje, kot je financiranje tehnične in upravne pomoči. Tehnična in administrativna pomoč bi morala od [1. januarja 2021] po potrebi zagotoviti upravljanje ukrepov, ki do [31. decembra 2020] še niso bili dokončani v okviru predhodnega programa.

(38)   Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi s sprejetjem delovnih programov. Zagotoviti je treba pravilen zaključek predhodnega programa, zlasti glede nadaljevanja večletne ureditve za njegovo upravljanje, kot je financiranje tehnične in upravne pomoči. Tehnična in administrativna pomoč bi morala od [1. januarja 2021] po potrebi zagotoviti upravljanje ukrepov, ki do [31. decembra 2020] še niso bili dokončani v okviru predhodnega programa.

___________________________

 

  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

 

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Za zagotovitev uspešnega in učinkovitega izvajanja programa bi morala Komisija zagotoviti, da v fazi prijave in v fazi obdelave vlog ni nepotrebnih birokratskih bremen za prosilce.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38b) Glede na posebnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba posebno pozornost nameniti majhnim projektom in njihovi dodani vrednosti.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „kulturni in ustvarjalni sektorji“ pomenijo vse sektorje, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniškem in drugem individualnem ali skupinskem ustvarjalnem izražanju. Te dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje blaga in storitev, ki vsebujejo kulturno, umetniško ali drugo ustvarjalno izražanje, ter povezane dejavnosti, kot sta izobraževanje ali upravljanje. Potencialno bodo tako nastale inovacije in ustvarjena delovna mesta, zlasti iz intelektualne lastnine. Ti sektorji vključujejo arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, umetniške obrti, avdiovizualno področje (vključno s filmom, televizijo, videoigrami in večpredstavnostnimi vsebinami), snovno in nesnovno kulturno dediščino, oblikovanje (med drugim modno oblikovanje), festivale, glasbo, literaturo, uprizoritvene umetnosti, knjige in založništvo, radio in vizualne umetnosti;

(2)  „kulturni in ustvarjalni sektorji“ pomenijo vse sektorje, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniškem in drugem individualnem ali skupinskem ustvarjalnem izražanju ali praksah, ne glede na to, ali so te dejavnosti tržno ali netržno naravnane. Te dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje prakse, blaga in storitev, ki vsebujejo kulturno, umetniško ali drugo ustvarjalno izražanje, ter povezane dejavnosti, kot sta izobraževanje ali upravljanje. Mnoge od teh dejavnosti lahko privedejo do inovacij in novih delovnih mest, zlasti iz intelektualne lastnine. Ti sektorji vključujejo arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, umetniške obrti, avdiovizualno področje (vključno s filmom, televizijo, videoigrami in večpredstavnostnimi vsebinami), snovno in nesnovno kulturno dediščino, glasbo, literaturo, uprizoritvene umetnosti, knjige in založništvo, radio, vizualne umetnosti, festivale ter oblikovanje, vključno z modnim oblikovanjem;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  prispevanje k priznanju in promociji vrednosti kulture same po sebi ter varovanje in spodbujanje kakovosti evropske kulture in ustvarjalnosti kot posebne razsežnosti osebnega razvoja, izobraževanja, socialne kohezije, svobode izražanja in mnenja ter umetnosti, s tem pa okrepitev in izboljšanje demokracije, kritičnega razmišljanja, občutka pripadnosti in državljanstva ter zagotovitev pluralnosti medijev in kulturne krajine;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbujanje evropskega sodelovanja na področju kulturne in jezikovne raznolikosti ter dediščine;

(a)  spodbujanje evropskega sodelovanja na področju kulturne in jezikovne raznolikosti, vključno s krepitvijo vloge umetnik in kulturnih izvajalcev, kakovosti evropske kulturne in umetniške produkcije ter skupne snovne in nesnovne evropske kulturne dediščine;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  povečanje konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja.

(b)  spodbujanje konkurenčnosti vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter povečati njihovo gospodarsko težo, zlasti avdiovizualnega sektorja, z ustvarjanjem delovnih mest v teh sektorjih ter povečanjem njihove inovativnosti in ustvarjalnosti.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  okrepitev gospodarske, družbene in zunanje razsežnosti sodelovanja na evropski ravni za razvoj in spodbujanje evropske kulturne raznolikosti in evropske kulturne dediščine ter krepitev konkurenčnosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in okrepitev mednarodnih kulturnih odnosov;

(a)  okrepitev gospodarske, umetniške, kulturne, družbene in zunanje razsežnosti sodelovanja na evropski ravni za razvoj in spodbujanje evropske kulturne raznolikosti in evropske kulturne snovne in nesnovne dediščine, krepitev konkurenčnosti in inovativnosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in okrepitev mednarodnih kulturnih odnosov;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  spodbujanje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim sektorjem, podpiranje umetnikov, izvajalcev, obrtnikov in udeležbe občinstva, pri čemer se poseben poudarek nameni enakosti spolov in premalo zastopanim skupinam;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbujanje konkurenčnosti in razširitve evropske avdiovizualne industrije;

(b)  spodbujanje konkurenčnosti, inovativnosti in razširitve evropskega avdiovizualnega sektorja, zlasti MSP, neodvisnih produkcijskih družb in organizacij v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ter spodbujanje kakovostnih dejavnosti evropskega avdiovizualnega sektorja na trajnosten način, z namenom uravnoteženega sektorskega in geografskega pristopa;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbujanje političnega sodelovanja in inovativnih ukrepov, ki podpirajo vse sklope programa, vključno s spodbujanjem raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, medijske pismenosti in socialne vključenosti.

(c)  spodbujanje političnega sodelovanja in inovativnih ukrepov, vključno z novimi poslovnimi in upravljavskimi modeli ter ustvarjalnimi rešitvami, ki podpirajo vse sklope programa ter vse kulturne in ustvarjalne sektorje, vključno z varovanjem svobode umetniškega izražanja in spodbujanjem raznolikega, neodvisnega in pluralističnega kulturnega in medijskega okolja, medijske pismenosti, digitalnih znanj in spretnosti, kulturnega in umetniškega izobraževanja, enakosti spolov, aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga, odpornosti in socialne vključenosti, zlasti invalidov, vključno z večjo dostopnostjo kulturnih dobrin in storitev;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spodbujanje mobilnosti umetnikov in izvajalcev v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter kroženja njihovih del;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  zagotavljanje podatkov, analiz in ustreznega niza kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov za kulturne in ustvarjalne sektorje ter oblikovanje skladnega sistema vrednotenja in ocenjevanja učinka, vključno s čezsektorsko razsežnostjo.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „MEDSEKTORSKI sklop“ zajema dejavnosti v vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

(c)  „MEDSEKTORSKI sklop“ zajema dejavnosti v vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno s sektorjem novičarskih medijev.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Evropska dodana vrednost

 

Priznavanje vrednosti kulture in ustvarjalnosti same na sebi in njune gospodarske vrednosti ter spoštovanje kakovosti in pluralnosti vrednot in politik Unije.

 

Program podpira samo tiste ukrepe in dejavnosti, ki ustvarjajo potencialno evropsko dodano vrednost in ki prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3.

 

Evropska dodana vrednost ukrepov in dejavnosti programa se na primer zagotovi z:

 

(a) nadnacionalno naravo ukrepov in dejavnosti, ki dopolnjujejo regionalne, nacionalne, mednarodne in druge programe in politike, in vplivom teh ukrepov in dejavnosti na dostop državljanov do kulture, na dejavno udeležbo državljanov, izobraževanje, socialno vključenost in medkulturni dialog;

 

(b) razvojem in spodbujanjem nadnacionalnega in mednarodnega sodelovanja med kulturnimi in ustvarjalnimi akterji, vključno z umetniki, avdiovizualnimi strokovnjaki, kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami in MSP ter izvajalci v avdiovizualnem sektorju, s poudarkom na spodbujanju celovitejših, hitrejših, učinkovitejših in dolgoročnejših odgovorov na globalne izzive, zlasti na prehod na digitalno tehnologijo;

 

(c) ekonomijo obsega ter rastjo in delovnimi mesti, ki jih omogoča podpora Unije, kar ustvarja učinek finančnega vzvoda na dodatna sredstva;

 

(d) zagotovitvijo bolj enakih konkurenčnih pogojev v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih z upoštevanjem posebnosti različnih držav, vključno z državami ali regijami s posebnimi geografskimi ali jezikovnimi razmerami, kot so najbolj oddaljene regije iz člena 349 PDEU ter čezmorske države in ozemlja, ki so pod pristojnostjo države članice, iz Priloge II k PDEU;

 

(e) spodbujanjem diskurza o skupnih evropskih koreninah in raznolikosti.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  spodbujati umetniško izražanje in ustvarjanje;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka -a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa)  gojiti talente, kompetence ter znanja in spretnosti, pa tudi spodbujati sodelovanje in inovacije v celotni verigi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z dediščino;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  okrepiti čezmejno razsežnost in kroženje evropskih kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev in del;

(a)  okrepiti čezmejno razsežnost, kroženje in prepoznavnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev in njihovih del, med drugim prek programov gostovanja, turnej, prireditev, razstav in festivalov, pa tudi s spodbujanjem izmenjave primerov dobre prakse ter okrepitvijo strokovne usposobljenosti;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  povečati kulturno udejstvovanje v Evropi;

(b)  povečati dostop do kulture, kulturno udejstvovanje in ozaveščenost ter vključevanje občinstva v vsej Evropi, zlasti za invalide in osebe iz prikrajšanih okolij;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbujati družbeno odpornost in socialno vključevanje s kulturo in kulturno dediščino;

(c)  spodbujati družbeno odpornost ter krepiti socialno vključenost, medkulturni in demokratični dialog in kulturno izmenjavo z umetnostjo, kulturo in kulturno dediščino;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  okrepiti zmogljivost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za uspeh, ustvarjanje delovnih mest in rast;

(d)  okrepiti zmogljivost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za uspeh in inovacije, ustvarjanje umetniških del, ustvarjanje in razvoj ključnih kompetenc, znanj, spretnosti, novih umetniških praks ter trajnostnih delovnih mest in rast ter prispevanje k lokalnemu in regionalnemu razvoju;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  spodbujati strokovno usposobljenost oseb v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter krepitev njihovega položaja z ustreznimi ukrepi;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  okrepiti evropsko identiteto in vrednote s kulturno ozaveščenostjo, umetnostno vzgojo in ustvarjalnostjo v izobraževanju na podlagi kulture;

(e)  okrepiti evropsko identiteto, aktivno državljanstvo ter občutek skupnosti in demokratične vrednote s kulturno ozaveščenostjo, kulturno dediščino, izražanjem, kritičnim razmišljanjem, umetniškim izražanjem, prepoznavnostjo in priznavanjem ustvarjalcev, umetnostno vzgojo in ustvarjalnostjo na podlagi kulture v formalnem, neformalnem in priložnostnem vseživljenjskem učenju;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  spodbujati mednarodni razvoj zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za delovanje na mednarodni ravni;

(f)  spodbujati mednarodni razvoj zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z lokalnimi organizacijami in mikroorganizacijami, za delovanje na mednarodni ravni;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  prispevati h globalni strategiji Unije za mednarodne odnose prek kulturne diplomacije.

(g)  prispevati h globalni strategiji Unije za mednarodne kulturne povezave s prizadevanjem za zagotovitev dolgoročnega učinka strategije s pristopom medčloveških stikov, ki vključuje kulturna omrežja, civilno družbo in lokalne organizacije.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kot del posebnih ukrepov v okviru sklopa KULTURA se glasbenemu sektorju nameni posebna pozornost z vidika finančne porazdelitve in usmerjenih ukrepov. Posebej prilagojeni razpisi in instrumenti prispevajo k povečanju konkurenčnosti glasbenega sektorja in reševanju nekaterih posebnih izzivov, s katerimi se sooča.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  negovati nadarjenost in spretnosti ter spodbujati sodelovanje in inovacije na področju ustvarjanja in produkcije evropskih avdiovizualnih del;

(a)  negovati nadarjenost, kompetence, znanja in spretnosti, spodbujati uporabo digitalnih tehnologij ter spodbujati sodelovanje, mobilnost in inovacije na področju ustvarjanja in produkcije evropskih avdiovizualnih del, vključno na čezmejni ravni;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izboljšati kinematografsko in spletno distribucijo ter zagotoviti širši čezmejni dostop do evropskih avdiovizualnih del, vključno z inovativnimi poslovnimi modeli in uporabo novih tehnologij;

(b)  izboljšati nadnacionalno in mednarodno kroženje ter spletno in nespletno distribucijo, zlasti kinematografsko distribucijo evropskih avdiovizualnih del v novem digitalnem okolju;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  mednarodnemu občinstvu zagotoviti širši dostop do avdiovizualnih del Unije, zlasti s promocijo, prireditvami, filmskim opismenjevanjem in festivali;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  krepiti avdiovizualno dediščino in olajšati dostop do avdiovizualnih arhivov in knjižnic, jih podpirati in promovirati kot vire spominov, izobraževanja, ponovne uporabe in novih poslovnih dejavnosti, tudi prek najnovejše digitalne tehnologije;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbujati evropska avdiovizualna dela in podpirati razvoj občinstva v Evropi in zunaj nje.

(c)  spodbujati evropska avdiovizualna dela in podpirati vključevanje občinstva vseh starosti, zlasti mladih in invalidov, za proaktivno in zakonito uporabo avdiovizualnih del v Evropi in zunaj nje, ter za izmenjavo vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, tudi s spodbujanjem izobraževanja na področju filmske in avdiovizualne umetnosti.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Te prednostne naloge se obravnavajo s podporo ustvarjanju, spodbujanju, dostopu in razširjanju evropskih del, ki bi lahko dosegla večje občinstvo v Evropi in zunaj nje, s čimer se prilagajajo novemu razvoju trga in spremljajo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Te prednostne naloge se obravnavajo s podporo ustvarjanju, spodbujanju, dostopu in razširjanju evropskih del, ki širijo evropske vrednote in skupno identiteto in ki bi lahko dosegla občinstvo vseh starosti v Evropi in zunaj nje, s čimer se prilagajajo novemu razvoju trga in spremljajo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpirati medsektorsko nadnacionalno politično sodelovanje, med drugim glede vloge kulture za socialno vključenost, in spodbujati poznavanje programa ter podpirati prenosljivost rezultatov;

(a)  podpirati medsektorsko nadnacionalno politično sodelovanje, med drugim glede spodbujanja vloge kulture za socialno vključenost, zlasti v zvezi z invalidi in za krepitev demokracije, in spodbujati poznavanje programa ter podpirati prenosljivost rezultatov, da bi se povečala prepoznavnost programa;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbujati inovativne pristope k ustvarjanju vsebin, dostopu, distribuciji in promociji v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih;

(b)  spodbujati inovativne pristope k umetniškemu ustvarjanju vsebin in umetniškim raziskavam, dostopu, distribuciji in promociji, ob upoštevanju varstva avtorskih pravic, v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki vključujejo tako tržne kot netržne razsežnosti;

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbujati medsektorske dejavnosti, ki zajemajo več sektorjev, s ciljem prilagajanja strukturnim spremembam, s katerimi se sooča medijski sektor, med drugim s krepitvijo svobodnega, raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, kakovostnega novinarstva in medijske pismenosti;

(c)  spodbujati medsektorske dejavnosti, ki zajemajo več sektorjev, s ciljem prilagajanja strukturnim in tehnološkim spremembam, s katerimi se sooča medijski sektor, med drugim s krepitvijo svobodnih, raznolikih in pluralističnih medijev, umetniškega in kulturnega okolja, poklicne etike v novinarstvu, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti, zlasti med mladimi za pomoč pri prilagajanju na nova medijska orodja in oblike ter za preprečevanje širjenja dezinformacij;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  vzpostaviti in podpirati centre programa za promocijo programa v njihovi državi ter spodbujati čezmejno sodelovanje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

(d)  vzpostaviti centre programa in podpirati njihovo dejavno udeležbo v sodelujočih državah za pravično in uravnoteženo promocijo programa v teh državah tudi prek mreženja na terenu, in za podporo kandidatom v zvezi s programom in zagotavljanje osnovnih informacij o drugih ustreznih možnostih podpore, ki so na voljo v okviru programov, ki jih financira Unija, ter spodbujati čezmejno sodelovanje in izmenjavo dobre prakse v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna sredstva za izvajanje programa v obdobju 2021–2027 znašajo 1 850 000 000 EUR po trenutnih cenah.

Finančna sredstva za izvajanje programa v obdobju 2021–2027 znašajo 2 806 000 000 EUR po stalnih cenah.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  do 609 000 000 EUR za cilj iz člena 3(2)(a) (sklop KULTURA);

–  najmanj 33 % za cilj iz člena 3(2)(a) (sklop KULTURA);

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  do 1 081 000 000 EUR za cilj iz člena 3(2)(b) (sklop MEDIA);

–  najmanj 58 % za cilj iz člena 3(2)(b) (sklop MEDIA);

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  do 160 000 000 EUR za dejavnosti iz člena 3(2)(c) (MEDSEKTORSKI sklop).

–  do 9 % za dejavnosti iz člena 3(2)(c) (MEDSEKTORSKI sklop), kar zagotavlja finančno dodelitev za vsak nacionalni center Ustvarjalne Evrope, ki znaša najmanj toliko kot finančna dodelitev iz Uredbe (Es) št. 1295/2013.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poleg finančnih sredstev iz odstavka 1 in zaradi spodbujanja mednarodne razsežnosti programa se lahko dajo na voljo dodatni finančni prispevki iz zunanjih finančnih instrumentov [instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, instrument za predpristopno pomoč (IPA III)] v podporo ukrepom, ki se izvajajo in upravljajo v skladu s to uredbo. Ta prispevek se financira v skladu z uredbami, s katerimi so bili vzpostavljeni navedeni instrumenti.

3.  Poleg finančnih sredstev iz odstavka 1 in zaradi spodbujanja mednarodne razsežnosti programa se lahko dajo na voljo dodatni finančni prispevki iz zunanjih finančnih instrumentov [instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, instrument za predpristopno pomoč (IPA III)] v podporo ukrepom, ki se izvajajo in upravljajo v skladu s to uredbo. O prispevku, ki se financira v skladu z uredbami, s katerimi so bili vzpostavljeni navedeni instrumenti, se vsako leto poroča proračunskemu organu skupaj s prispevki tretjih držav k programu.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Tretje države lahko sodelujejo v strukturah upravljanja programov in na forumih deležnikov, da bi se olajšala izmenjava informacij.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Sporazumi s tretjimi državami, pridruženimi programu na podlagi te uredbe, se podprejo s hitrejšimi postopki, kot so postopki na podlagi Uredbe (EU) št. 1295/2013, sporazumi z novimi državami pa se dejavno spodbujajo.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je zagotoviti sodelovanje teh držav že od samega začetka programa, s čimer se zagotovi mednarodna razsežnost.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s finančno uredbo se lahko programu pridružijo mednarodne organizacije, dejavne na področjih, ki jih zajema program.

1.  Programu se lahko pridružijo mednarodne organizacije, dejavne na področjih, ki jih zajema program, kot so Unesco, Svet Evrope z bolj strukturiranim sodelovanjem v okviru programov kulturnih poti in Euroimages, observatorij Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino ter Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na podlagi skupnih prispevkov k uresničevanju ciljev programa in v skladu s finančno uredbo.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Zbiranje podatkov za kulturni in ustvarjalni sektor

 

Komisija okrepi sodelovanje v okviru svojih služb, kot sta Skupno raziskovalno središče in EUROSTAT, z namenom zbiranja ustreznih statističnih podatkov za merjenje in analizo vpliva kulturnih politik. Pri tej nalogi Komisija deluje v sodelovanju z evropskimi centri odličnosti in državnimi statističnimi uradi ter s Svetom Evrope, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Unescom. Tako prispeva k doseganju ciljev sklopa Kultura in pozorno spremlja nadaljnji razvoj kulturne politike, tudi z vključitvijo deležnikov v zgodnji fazi v razmislek in prilagoditev kazalnikov, ki so skupni za različne sektorje ali specifični za posamezno področje dejavnosti. Komisija o teh dejavnostih redno poroča Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Operacije mešanega financiranja iz tega programa se izvajajo v skladu z [Uredbo InvestEU] in naslovom X finančne uredbe.

3.  Operacije mešanega financiranja iz tega programa se izvajajo v skladu z naslovom X finančne uredbe ter postopki iz [Uredbe InvestEU]. Namenski jamstveni instrument, ustvarjen v okviru programa Ustvarjalna Evropa, se bo nadaljeval v okviru [Uredbe InvestEU] in upošteval prakse izvajanja, razvite v okviru Jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1295/2013.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prispevki v mehanizem vzajemnega zavarovanja lahko krijejo tveganje, povezano z izterjavo sredstev, ki jih dolgujejo prejemniki, in se štejejo za zadostno jamstvo v skladu s finančno uredbo. Uporabljajo se določbe iz [člena X] Uredbe XXX [naslednica uredbe o jamstvenem skladu].

4.  Prispevki v mehanizem vzajemnega zavarovanja lahko krijejo tveganje, povezano z izterjavo sredstev, ki jih dolgujejo prejemniki, in se štejejo za zadostno jamstvo v skladu s finančno uredbo. Uporabljajo se določbe iz [člena X] Uredbe XXX [naslednica uredbe o jamstvenem skladu] na podlagi in ob upoštevanju že razvitih praks izvajanja.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Za spodbujanje mednarodne razsežnosti programa programi iz Uredbe …/… [instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje] in Uredbe …/… [instrument za predpristopno pomoč (IPA III)] finančno podpirajo ukrepe, vzpostavljene s to uredbo. Ta uredba se uporablja za uporabo teh programov ob zagotavljanju skladnosti s predpisi, ki jih urejajo.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Program se izvaja s programi dela iz člena 110 finančne uredbe. V programih dela se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja.

1.  Program se izvaja z letnimi programi dela iz člena 110 finančne uredbe. Pred sprejetjem programov dela se opravijo posvetovanja z različnimi deležniki, da se zagotovi, da bodo načrtovani ukrepi kar najbolje podprli različne vključene sektorje. V programih dela se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja, ki ne nadomesti neposrednega financiranja v obliki subvencij.

 

V letnem programu dela se natančno določijo splošni in posebni cilji ter ustrezne prednostne naloge politike in ukrepi programa ter dodeljeni proračun za vsak ukrep. V letnem programu dela je naveden tudi okvirni časovni načrt izvajanja.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija sprejme program dela z izvedbenim aktom.

2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 19, da to uredbo dopolni s sprejetjem letnih programov dela.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je letni program dela pomemben za določitev dejanskih proračunskih prednostnih nalog.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pri razpisih za zbiranje predlogov se lahko upošteva potreba po zagotovitvi ustrezne podpore majhnim projektom v okviru sklopa Kultura prek ukrepov, ki lahko vključujejo tudi višje stopnje sofinanciranja.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Nepovratna sredstva se dodelijo ob upoštevanju naslednjih značilnosti zadevnih projektov:

 

(a)  kakovost projekta,

 

(b)  učinek;

 

(c)  kakovost in učinkovitost izvajanja.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisijo za ocenjevanje lahko sestavljajo zunanji strokovnjaki.

2.  Komisijo za ocenjevanje lahko sestavljajo zunanji strokovnjaki. Sestaja se v fizični navzočnosti članov ali na daljavo.

 

Strokovnjaki imajo strokovno ozadje, povezano s področjem, ki se ocenjuje. Komisija za ocenjevanje lahko prosi za mnenje strokovnjakov iz države, iz katere prihaja projekt.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z odstopanjem od člena [130(2)] finančne uredbe in v upravičenih primerih se lahko stroški, ki so upravičencu nastali pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev, štejejo za upravičene, če so neposredno povezani z izvajanjem podprtih ukrepov in dejavnosti.

3.  Z odstopanjem od člena [130(2)] finančne uredbe in v upravičenih primerih se stroški, ki so upravičencu nastali pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev, štejejo za upravičene, če so neposredno povezani z izvajanjem podprtih ukrepov in dejavnosti.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Naslednjim subjektom se lahko dodelijo nepovratna sredstva brez razpisa za zbiranje predlogov:

5.  Naslednjim subjektom se lahko izjemoma dodelijo nepovratna sredstva brez razpisa za zbiranje predlogov na podlagi posebnih nalog in ciljev, ki jih opredeli Komisija in se redno ocenjujejo v skladu s cilji programa:

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Evropska filmska akademija;

(a)  Evropska filmska akademija v okviru sodelovanja z Evropskim parlamentom pri filmski nagradi LUX, po pogajanjih in podpisu sporazuma o sodelovanju s strani pogodbenic in v sodelovanju z Europa Cinemas; dokler omenjeni sporazum o sodelovanju ni sklenjen, se ustrezna odobrena sredstva razporedijo v rezervo;

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Mladinski orkester Evropske unije.

(b)  Mladinski orkester Evropske unije za svoje dejavnosti, vključno z rednim izborom in usposabljanjem mladih glasbenikov iz vseh držav članic prek programov stalnega prebivališča, ki ponujajo mobilnost in priložnosti za sodelovanje na festivalih in turnejah v Uniji in na mednarodni ravni ter prispevajo k čezmejnemu širjenju evropske kulture in k internacionalizaciji poklicne poti mladih glasbenikov, pri čemer je cilj geografsko ravnotežje udeležencev; Mladinski orkester Evropske unije nenehno diverzificira svoje prihodke tako, da aktivno išče finančno podporo novih virov, s čimer zmanjša svojo odvisnost od financiranja Unije; dejavnosti Mladinskega orkestra Evropske unije so v skladu s cilji in prednostnimi nalogami programa in sklopa KULTURA, zlasti z vključevanjem občinstva.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi splošno skladnost in dopolnjevanje programa z ustreznimi politikami in programi, zlasti tistimi, ki se nanašajo na uravnoteženo zastopanost spolov, izobraževanje, mlade in solidarnost, zaposlovanje in socialno vključenost, raziskave in inovacije, industrijo in podjetništvo, kmetijstvo in razvoj podeželja, okolje in podnebne ukrepe, kohezijo, regionalno in mestno politiko, državno pomoč ter mednarodno sodelovanje in razvoj.

Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi splošno skladnost in dopolnjevanje programa z ustreznimi politikami in programi, zlasti tistimi, ki se nanašajo na uravnoteženo zastopanost spolov, izobraževanje, sploh digitalno izobraževanje in izobraževanje na področju medijske pismenosti, mlade in solidarnost, zaposlovanje in socialno vključenost, zlasti pri marginaliziranih skupinah in manjšinah, raziskave in inovacije, vključno s socialnimi inovacijami, industrijo in podjetništvo, kmetijstvo in razvoj podeželja, okolje in podnebne ukrepe, kohezijo, regionalno in mestno politiko, trajnostni turizem, državno pomoč, mobilnost ter mednarodno sodelovanje in razvoj, tudi zavoljo spodbujanja učinkovite uporabe javnih sredstev;

 

Komisija zagotovi, da se pri izvajanju postopkov iz [programa InvestEU] za namene programa upoštevajo prakse, ki so se razvile v okviru Jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1295/2013.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti navedenega razpisa za zbiranje predlogov;

(b)  izpolnjuje zahteve glede visoke kakovosti navedenega razpisa za zbiranje predlogov;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Predlogi, ki jim je bil dodeljen pečat odličnosti, lahko prejmejo finančna sredstva neposredno iz drugih programov in iz skladov v skladu z Uredbo [uredba o skupnih določbah COM(2018)0375] v skladu s členom 67(5) Uredbe, če so ti predlogi skladni s cilji programa. Komisija zagotovi, da so merila za izbor in dodelitev projektov, ki prejmejo pečat odličnosti, skladna, jasna in pregledna za morebitne upravičence.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

Jamstveni instrument za kulturne in ustvarjalne sektorje v okviru InvestEU

 

1.  Finančna podpora prek novega programa InvestEU temelji na ciljih in merilih Jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, ob upoštevanju specifičnosti sektorja.

 

2.  Program InvestEU zagotavlja:

 

(a)  dostop do financiranja malim in srednjim podjetjem ter mikro-, malim in srednjim organizacijam v kulturnem in ustvarjalnem sektorju;

 

(b)  jamstva sodelujočim finančnim posrednikom iz vseh držav, ki sodelujejo v Jamstvenem instrumentu;

 

(c)  dodatno strokovno znanje za sodelujoče finančne posrednike, da ocenijo tveganja, povezana z MSP ter mikro-, malimi in srednjimi organizacijami ter kulturnimi in ustvarjalnimi projekti;

 

(d)  obseg financiranja dolga, ki je na voljo MSP ter mikro-, malim in srednjim organizacijam;

 

(e)  možnost razvijanja raznovrstnega posojilnega portfelja ter predloge načrtov za trženje in promocijo za MSP ter mikro-, male in srednje organizacije;

 

(f)  naslednje vrste posojil: naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva brez jamstva z osebnim premoženjem; prenos podjetij; obratna sredstva (kot so začasno financiranje, financiranje za premostitev vrzeli, denarni tok, kreditne linije).

Obrazložitev

Za zaščito načel in dosežkov je treba vključiti sklic na Jamstveni instrument za kulturne in ustvarjalne sektorje.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Sklopi imajo skupen nabor kvalitativnih kazalnikov. Vsak sklop ima namenski nabor kazalnikov.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da se zagotovi učinkovita ocena napredka programa pri doseganju njegovih ciljev, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 za oblikovanje določb za okvir za spremljanje in ocenjevanje, vključno s spremembami Priloge II za pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar bi bilo to potrebno.

2.  Da se zagotovi učinkovita ocena napredka programa pri doseganju njegovih ciljev, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 za oblikovanje določb za okvir za spremljanje in ocenjevanje, vključno s spremembami Priloge II za pregled ali dopolnitev kazalnikov. Komisija sprejme delegirani akt o kazalnikih do 31. decembra 2022.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Razpoložljivi podatki o znesku prevzetih obveznosti in odobritev plačil, ki bi bil potreben za financiranje projektov s pečatom odličnosti, se vsako leto pošljejo obema vejama proračunskega organa vsaj tri mesece pred dnevom objave njunih stališč o proračunu Unije za naslednje leto v skladu z vzajemno dogovorjenim časovnim načrtom za letni proračunski postopek.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vmesna ocena programa se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju programa, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja programa.

2.  Vmesni pregled programa se opravi do 30. junija 2024.

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži vmesno poročilo z oceno do 31. decembra 2024.

 

Komisija po potrebi in na podlagi vmesnega pregleda poda zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.

Obrazložitev

Določitev primernega in pravočasnega vmesnega pregleda.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ob koncu izvajanja programa, vendar ne pozneje kot v dveh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno programa.

3.  Ob koncu izvajanja programa, vendar ne pozneje kot v dveh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija predloži končno oceno programa.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo, zlasti ime programa in, pri ukrepih, ki se financirajo v okviru sklopa MEDIA, logotip MEDIA. Komisija razvije logotip KULTURA, ki se uporablja za ukrepe, financirane v okviru sklopa KULTURA.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  projekti sodelovanja;

(a)  nadnacionalni projekti sodelovanja, pri čemer se jasno razlikuje med malimi, srednjimi in velikimi projekti in pri čemer se posebej podprejo mikro in male kulturne organizacije;

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  mobilnost umetnikov ter kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev;

(d)  mobilnost umetnikov, obrtnikov ter kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev pri njihovih nadnacionalnih dejavnostih, vključno s kritjem stroškov, povezanih z umetniško dejavnostjo in kroženjem umetniških ter kulturnih del;

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  podpora kulturnim in ustvarjalnim organizacijam pri delovanju na mednarodni ravni;

(e)  podpora kulturnim in ustvarjalnim organizacijam pri delovanju na mednarodni ravni ter pri razvoju krepitve zmogljivosti;

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpora glasbenemu sektorju: spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovacij na področju glasbe, zlasti distribucije glasbenega repertoarja v Evropi in zunaj nje, ukrepi usposabljanja in razvoj občinstva z evropskim repertoarjem ter podpora zbiranju podatkov in analizi;

(a)  podpora glasbenemu sektorju: spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovacij na področju glasbe, zlasti glasbe v živo, tudi prek mreženja, distribucije in promocije raznolikih evropskih glasbenih del in repertoarja v Evropi in zunaj nje, usposabljanje, sodelovanje pri glasbi in dostop do nje, razvoj občinstva, prepoznavnost in priznavanje ustvarjalcev, promotorjev in umetnikov, zlasti mladih in zvez v nastajanju, ter podpora zbiranju podatkov in analizi;

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpora knjižnemu sektorju in založništvu: ciljno usmerjeni ukrepi za spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, zlasti za prevajanje in promocijo evropske književnosti prek meja v Evropi in zunaj nje, usposabljanje in izmenjavo sektorskih strokovnjakov, avtorjev in prevajalcev ter nadnacionalnih projektov za sodelovanje, inovacije in razvoj v tem sektorju;

(b)  podpora knjižnemu sektorju in založništvu: ciljno usmerjeni ukrepi za spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, zlasti prevajanje, priredba v dostopne oblike za invalide, promocija evropske književnosti prek meja v Evropi in zunaj nje, tudi prek knjižnic, usposabljanje in izmenjavo sektorskih strokovnjakov, avtorjev in prevajalcev ter nadnacionalnih projektov za sodelovanje, inovacije in razvoj v tem sektorju;

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpora sektorjema arhitekture in kulturne dediščine: ciljno usmerjeni ukrepi za mobilnost izvajalcev, krepitev zmogljivosti, razvoj občinstva in internacionalizacijo sektorjev arhitekture in kulturne dediščine, promocija kulture grajenega prostora (Baukultur), podporo za varovanje, ohranjanje in krepitev kulturne dediščine in njenih vrednot prek ozaveščanja, mreženja in vzajemnega učenja;

(c)  podpora sektorjem kulturne dediščine in arhitekturi: ciljno usmerjeni ukrepi za mobilnost izvajalcev, raziskave, vzpostavitev standardov visoke kakovosti, krepitev zmogljivosti, izmenjavo strokovnega znanja in spretnosti za obrtnike, vključevanje občinstva, podporo za varovanje, ohranjanje, prenovo življenjskih prostorov, prilagodljivo ponovno uporabo, promocijo kulture grajenega prostora (Baukultur), trajnost, razširjanje, krepitev in internacionalizacijo kulturne dediščine in njenih vrednot prek ozaveščanja, mreženja in vzajemnega učenja;

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  podpora drugim sektorjem: ciljno usmerjeni ukrepi v korist razvoja ustvarjalnih vidikov sektorjev oblikovanja in mode ter kulturnega turizma in za njihovo promocijo in zastopanje zunaj Evropske unije.

(d)  podpora drugim sektorjem: ciljno usmerjeni promocijski ukrepi v korist razvoja ustvarjalnih vidikov drugih sektorjev, vključno s sektorji oblikovanja in mode ter trajnostnim kulturnim turizmom, in za njihovo promocijo in zastopanje zunaj Evropske unije.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Podpora vsem kulturnim in ustvarjalnim sektorjem na področjih skupnih potreb, kjer se lahko oblikujejo sektorski ukrepi, kot je ustrezno, kadar značilnosti podsektorja upravičujejo ciljno usmerjen pristop. Horizontalni pristop se uporablja za nadnacionalne projekte za sodelovanje, mobilnost in internacionalizacijo, tudi prek programov rezidentstva, turnej, prireditev, predstav v živo, razstav in festivalov, pa tudi za spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, usposabljanja in izmenjav za panožne strokovnjake, krepitve zmogljivosti, mreženja, znanj in veščin, razvoja občinstva ter zbiranja in analize podatkov. Sektorski ukrepi so upravičeni do proračuna, ki je sorazmeren s sektorji, ki so opredeljeni kot prednostni. Sektorski ukrepi bi morali prispevati k reševanju posebnih izzivov, s katerimi se soočajo različni prednostni sektorji, ki so opredeljeni v tej prilogi, in sicer na podlagi obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebni ukrepi za povečanje prepoznavnosti in oprijemljivosti evropske kulturne raznolikosti in dediščine ter za spodbujanje medkulturnega dialoga:

Posebni ukrepi za povečanje prepoznavnosti in oprijemljivosti evropske identitete in njene kulturne raznolikosti in dediščine ter za spodbujanje medkulturnega dialoga:

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  znak evropske dediščine; finančna podpora mu je zagotovljena s Sklepom št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta34;

(b)  znak evropske dediščine; finančna podpora mu je zagotovljena s Sklepom št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta34, ter omrežje območij z znakom evropske dediščine;

__________________

__________________

34 Sklep št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o uvedbi ukrepa Evropske unije za znak evropske dediščine (UL L 303, 22.11.2011, str. 1).

34 Sklep št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o uvedbi ukrepa Evropske unije za znak evropske dediščine (UL L 303, 22.11.2011, str. 1).

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kulturne nagrade EU;

(c)  kulturne nagrade EU, vključno z evropsko gledališko nagrado;

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ukrepi, namenjeni interdisciplinarnim produkcijam, ki se nanašajo na Evropo in njene vrednote;

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostne naloge sklopa MEDIA iz programa, opisane v členu 5, upoštevajo razlike med državami glede produkcije, distribucije in dostopa do avdiovizualnih vsebin, pa tudi velikost in značilnosti zadevnih trgov ter se med drugim uresničujejo z naslednjimi ukrepi:

Prednostne naloge sklopa MEDIA iz programa, opisane v členu 5, upoštevajo zahteve iz Direktive 2010/13/EU in razlike med državami glede produkcije, distribucije in dostopa do avdiovizualnih vsebin, pa tudi velikost in značilnosti zadevnih trgov ter se med drugim uresničujejo z naslednjimi ukrepi:

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvojem avdiovizualnih del;

(a)  razvojem evropskih avdiovizualnih del, zlasti filmov in televizijskih del, kot so igrani, kratki, dokumentarni ter otroški in animirani filmi, pa tudi interaktivnih del, kot so kakovostne in pripovedne videoigre in večpredstavnostne vsebine, s povečanimi možnostmi za čezmejno kroženje s pomočjo neodvisnih produkcijskih podjetij iz Evrope;

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  produkcijo inovativnih televizijskih vsebin in serijskega pripovedovanja zgodb;

(b)  produkcijo inovativnih in kakovostnih televizijskih vsebin in serijskega pripovedovanja zgodb za vse starosti, prek podpore neodvisnim produkcijskim družbam iz Evrope;

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  podporo pobudam za ustvarjanje in spodbujanje del, povezanih z zgodovino evropske integracije in z evropskimi zgodbami.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oglaševanja in trženja, tudi na spletu in z uporabo podatkovne analitike, za povečanje pomena, prepoznavnosti, čezmejnega dostopa ter dosega gledalcev evropskih del;

(c)  promoviranjem, oglaševanjem in trženjem, tudi na spletu in z uporabo podatkovne analitike, za povečanje pomena, prepoznavnosti, čezmejnega dostopa ter dosega gledalcev evropskih del;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  podporo mednarodni prodaji in kroženju nenacionalnih evropskih del na vseh platformah, vključno z usklajenimi distribucijskimi strategijami, ki zajemajo več držav;

(d)  podporo mednarodni prodaji in kroženju nenacionalnih evropskih del na vseh platformah, usmerjeno v male in velike produkcije na vseh platformah, vključno z usklajenimi distribucijskimi strategijami, ki zajemajo več držav, ter podnaslavljanjem, sinhronizacijo in zvočnim opisom;

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ukrepi, namenjenimi podpori držav z nizko zmogljivostjo, da se izboljšajo njihove ugotovljene pomanjkljivosti;

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  podporo izmenjavi med podjetji in dejavnostim mreženja za spodbujanje evropskih in mednarodnih koprodukcij;

(e)  podporo izmenjavi med podjetji in dejavnostim mreženja za spodbujanje evropskih in mednarodnih koprodukcij in kroženja evropskih del;

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  podporo evropskim mrežam avdiovizualnih ustvarjalcev iz različnih držav, ki si prizadevajo za razvoj ustvarjalnih talentov v avdiovizualnem sektorju;

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  posebnimi ukrepi za prispevanje k pošteni obravnavi ustvarjalnega talenta v avdiovizualnem sektorju;

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  pobudami, ki spodbujajo razvoj občinstva in filmsko izobraževanje, zlasti pri mladem občinstvu;

(g)  pobudami, ki spodbujajo razvoj in vključevanje občinstva, zlasti v kinematografih, in filmsko ter avdiovizualno izobraževanje, zlasti pri mladem občinstvu;

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  dejavnostmi usposabljanja in mentorstva za povečanje zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za prilagoditev na nove razmere na trgu in digitalnim tehnologijam;

(h)  dejavnostmi usposabljanja in mentorstva za povečanje zmogljivosti izvajalcev, vključno z obrtniki, v avdiovizualnem sektorju za prilagoditev na nove razmere na trgu in digitalnim tehnologijam;

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  mrežo evropskih ponudnikov videa na zahtevo (VOD), ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih del;

(i)  eno ali več mrež evropskih ponudnikov videa na zahtevo (VOD), ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih del;

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  mrežo evropskih festivalov, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih filmov;

(j)  evropskimi festivali in mrežami festivalov, ki predvajajo in promovirajo raznolik nabor evropskih avdiovizualnih del, skupaj s precejšnjim deležem nenacionalnih evropskih filmov;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  mrežo evropskih kinooperaterjev, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih filmov;

(k)  mrežo evropskih kinooperaterjev, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih filmov, ki prispevajo h krepitvi vloge kinematografov v vrednostni verigi in ki opozarjajo na javna predvajanja kot na socialno doživetje;

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  posebnimi ukrepi za prispevanje k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v avdiovizualnem sektorju;

(l)  posebnimi ukrepi, vključno z mentorstvom in dejavnostmi mreženja, za prispevanje k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v avdiovizualnem sektorju;

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(na)  podporo kroženju in večjezikovnemu dostopu do kulturnih televizijskih vsebin prek spleta in zunaj njega, tudi prek podnaslavljanja, za spodbujanje bogastva in raznolikosti evropske kulturne dediščine, sodobnega ustvarjanja in jezikov.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvoj politike, nadnacionalna izmenjava izkušenj in znanja ter dejavnosti vzajemnega učenja in mreženja med kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami ter oblikovalci politike, ki je medsektorske narave;

(a)  razvoj politike, nadnacionalna izmenjava izkušenj in znanja ter dejavnosti vzajemnega učenja, vključno z vzajemnim mentorstvom novih prišlekov v programu, krepitev ozaveščenosti in mreženje med kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami ter oblikovalci politike, ki je medsektorske narave, tudi s pomočjo stalnega strukturnega dialoga z deležniki ter foruma za kulturo in ustvarjalni sektor za krepitev dialoga in usmerjenosti politik v sektorju;

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbujanje novih oblik ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, na primer z uporabo inovativnih tehnologij;

(a)  spodbujanje novih oblik ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in z izvajalci iz drugih sektorjev, na primer z uporabo inovativnih tehnologij in mentorstvom v uporabi teh tehnologij v kulturnih organizacijah ter s sodelovanjem prek digitalnih vozlišč;

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (nova)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  ukrepi, namenjeni interdisciplinarnim produkcijam, ki se nanašajo na Evropo in njene vrednote;

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbujanje programa na nacionalni ravni ter zagotavljanje informacij o različnih vrstah finančne podpore, ki so na voljo v okviru politike Unije;

(a)  spodbujanje programa na nacionalni ravni ter zagotavljanje informacij o različnih vrstah finančne podpore, ki so na voljo v okviru politike Unije, ter o merilih za ocenjevanje, postopku in rezultatih;

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbujanje čezmejnega sodelovanja strokovnjakov, ustanov, platform in mrež v okviru področja politike in sektorjev, vključenih v program, ter med njimi;

(b)  podpora morebitnim upravičencem v postopku prijave, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in izmenjava dobre prakse med strokovnjaki, ustanovami, platformami in mrežami v okviru področja politike in sektorjev, vključenih v program, ter med njimi;

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpora Komisiji pri zagotavljanju primernega obveščanja o rezultatih programa za državljane ter njihovega razširjanja.

(c)  podpora Komisiji pri zagotavljanju primernega obveščanja od spodaj navzgor in obratno o rezultatih programa za državljane in izvajalce ter njihovega razširjanja.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  obravnavanje strukturnih sprememb, s katerimi se sooča medijski sektor, s spodbujanjem in spremljanjem raznolikega in pluralističnega medijskega okolja;

(a)  obravnavanje strukturnih in tehnoloških sprememb, s katerimi se sooča novičarski sektor, s spodbujanjem neodvisnega in pluralističnega medijskega okolja in podpiranjem neodvisnega spremljanja za oceno tveganj in izzivov za medijski pluralizem in svobodo;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpora visokim standardom medijske produkcije s spodbujanjem sodelovanja, čezmejnega sodelovalnega novinarstva in kakovostnih vsebin;

(b)  podpora visokim standardom medijske produkcije s spodbujanjem sodelovanja, digitalnih veščin, čezmejnega sodelovalnega novinarstva in kakovostnih vsebin ter trajnostnih medijskih ekonomskih modelov za zagotovitev poklicne etike v novinarstvu;

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbujanje medijske pismenosti, ki državljanom omogoča, da razvijejo kritično razumevanje medijev.

(c)  spodbujanje medijske pismenosti, ki državljanom, zlasti mladim, omogoča, da razvijejo kritično razumevanje medijev, in podpiranje oblikovanja platforme Unije za izmenjavo medijskih literarnih praks in politik med vsemi državami članicami, tudi z univerzitetnimi mrežami za radio in medije, ki se ukvarjajo z Evropo, in omogočanje novičarskim strokovnjakom udeležbo na programih usposabljanja za prepoznavanje in boj proti dezinformacijam.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spodbujanje in varovanje političnega dialoga in dialoga civilne družbe o grožnjah svobodi medijev in pluralizmu medijev v Evropi;

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  SKUPNI KVALITATIVNI IN KVANTITATIVNI KAZALNIKI UČINKOV ZA PROGRAM

 

(1)  Korist za državljane in skupnosti;

 

(2)  korist za krepitev evropske kulturne raznolikosti in kulturne dediščine;

 

(3)  korist za gospodarstvo in delovna mesta Unije, zlasti kulturne in ustvarjalne sektorje ter mala in srednja podjetja;

 

(4)  vključevanje politik Unije, vključno z mednarodnimi kulturnimi povezavami;

 

(5)  evropska dodana vrednost pri projektih;

 

(6)  kakovost partnerstev in kulturnih projektov;

 

(7)  število ljudi, ki dostopajo do evropskih kulturnih in ustvarjalnih del, ki jih podpira program;

 

(8)  število delovnih mest, povezanih s financiranimi projekti;

 

(9)  uravnotežena zastopanost spolov, kjer je to potrebno, mobilnost in krepitev vloge gospodarskih subjektov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.


OBRAZLOŽITEV

Uvod - ocena poročevalke o predlogu Komisije

Ustvarjalna Evropa je edini neposredni program EU za kulturne, ustvarjalne in avdiovizualne sektorje, njegova vloga v zvezi s tem pa je bila okrepljena – kot nadaljevanje predhodnih programov in predvsem s prakso izmenjav ter dialoga v umetniških in kulturnih institucijah ter med umetniškimi in kulturnimi strokovnjaki v državah članicah. Ustvarjalna Evropa 2021–2027 je ohranila ime in avtonomijo programa, njegovo glavno strukturo, cilje in filozofijo. Poročevalka priznava njegovo zrelost in kontinuiteto s prejšnjim programom, a pozdravlja tudi nekatere novosti, kot so namenski ukrepi za mobilnost umetnikov, dediščina in arhitektura, glasbeni sektor, pluralni mediji. Vendar poudarja, da vključevanje novih prednostnih nalog pomeni povečanje finančnih sredstev.

Poročevalka pozdravlja vključitev več predlogov iz poročila Parlamenta o izvajanju programa Ustvarjalna Evropa, ki je bilo sprejeto leta 2017, vendar obžaluje, da predlog ne opredeljuje ukrepov natančneje. Na splošno poročevalka meni, da predlog ni dovolj podroben ali natančen. To dopušča preveč prostora za razlago in praktično uporabo EK, za kar poročevalka meni, da ni sprejemljivo za Parlament kot sozakonodajalca, ustvarja pa tudi negotovost za upravičence. Predlaganih je bilo več sprememb, da bi bolje opredelili prednostne naloge in ukrepe v sklopih. Obrazložitev vsebuje glavna vprašanja, obravnavana v predlogih sprememb.

Proračun

Program Ustvarjalna Evropa ima izrazito premalo sredstev in zelo nizko stopnjo uspešnosti, kar deluje odvračilno, povzroča nezadovoljstvo v zvezi s programom in preprečuje številnim akterjem, da bi se prijavili. Zato poročevalka poziva, naj se proračun občutno poveča s predlagane 1,85 milijarde na 2,806 milijarde, s čimer bi podvojili sedanji proračun v višini 1,46 milijarde, kot je bilo pozvano ob začetku evropskega leta kulturne dediščine v Milanu decembra 2017. Poleg tega bi bilo treba razdelitev proračunskih sredstev med sklope izvrševati v odstotkih, raje kot v zneskih s posebno dodelitvijo, zagotovljeno za projekte sodelovanja na področju kulture, kjer je stopnja uspešnosti ostala najnižja.

Opredelitve in cilji

Komisija je uvedla novo možnost, pridobitev potrdila o pečatu odličnosti, za ustvarjalne in kulturne projekte, ki so prejeli visoko oceno. Vendar poročevalka meni, da je ta določba brez sklicevanja na druge programe šibka. Poleg tega bi bilo treba jasno spodbuditi dostop do te vrste financiranja. Poročevalka želi zagotoviti, da je program namenjen tako pridobitnim kot nepridobitnim kulturnim izvajalcem.

Uveden je bil nov splošni cilj, ki priznava resnično vrednost kulture, spodbuja umetnike in kulturne izvajalce ter priznava prispevek kulture k osebnemu in družbenemu razvoju državljanov.

Ponovna uvedba dodane vrednosti EU

Poročevalka ponovno uvaja člen o dodani vrednosti EU, ki ga ni v novem predlogu Komisije, kot predpogoj za prejem podpore iz programa, pri čemer poudarja zlasti občutek pripadnosti, ki jo kultura prinaša državljanom, ter spodbuja opis skupnih korenin in enotnosti v raznolikosti.

Prednostne naloge in ukrepi v sklopu Kultura

Poročevalka pozdravlja novo strukturo področja Kultura, ki uvaja horizontalne, sektorske in specifične ukrepe ter zlasti nove horizontalne ukrepe v zvezi z glasbo in mobilnostjo umetnikov ter kulturnih delavcev. Treba je poudariti, da je na ravni držav članic potrebnih več prizadevanj, da bi presegli ovire za mobilnost umetnikov, kot so pomanjkanje pravnega statusa, izdaja vizumov, trajanje dovoljenj in tveganje dvojnega obdavčevanja, da bi shemi omogočili resničen vpliv v prihodnjih letih. Poročevalka želi pojasniti, da z novim ukrepom „Glasba premika Evropo“ projekti sodelovanja na področju glasbe ne bodo izključeni iz nadnacionalnih projektov sodelovanja.

Glede nepovratnih sredstev poročevalka uvaja tri merila, v skladu s katerimi bodo dodeljena: visoka kulturna kakovost, učinek ter kakovost in učinkovitost izvajanja.

Treba je okrepiti projekte sodelovanja, ki so glavni ukrepi programa in so z leti postali uspešni. Proračun je treba povečati, posebno pozornost pa nameniti malim projektom s prilagoditvijo stopnje sofinanciranja in uvedbo kategorije mikro projektov.

Platforme in omrežja delujejo dobro in bi jih bilo treba nadaljevati, kriti pa bi morali čim več sektorjev. Poročevalka ponovno poudarja svojo željo, ki je že bila izražena v poročilu o izvajanju za ponovno vključitev Evropske gledališke nagrade med evropske nagrade, ob upoštevanju izkušenj z gledališko nagrado Evropa, ki jo je leta 1986 ustanovila Evropska komisija in jo financirala s prejšnjimi programi do leta 2014.

Poročevalka v posebnih ukrepih uvaja novo kategorijo: ukrepi, namenjeni interdisciplinarnim produkcijam, v zvezi z Evropo in njenimi vrednotami.

Prednostne naloge in ukrepi v sklopu MEDIA

Na splošno poročevalka pozdravlja predlog Komisije v zvezi s sklopom MEDIA in njegovimi dejavnostmi, vendar poudarja, da bi bilo treba pojasniti nekatere vidike. V okviru dejavnosti za razvoj poročevalka poudarja, da je treba žanre podpreti z izrecno omembo igranih filmov, dokumentarcev, filmov za otroke in animiranih filmov, interaktivnih del, kot so video igre in večpredstavnostne vsebine, ki imajo večji potencial za čezmejno kroženje. Program MEDIA je vedno podpiral neodvisne evropske produkcijske družbe, kar bi se moralo nadaljevati, zlasti ob upoštevanju konkurence z velikimi produkcijskimi podjetji in izdajatelji televizijskih programov, ki pomeni izziv. Poročevalka ni prepričana o predlogu za podporo filmskim festivalom samo prek enega ali več omrežij, hkrati pa zelo ceni vključitev poudarka na enakosti spolov.

Prednostne naloge in ukrepi v medsektorskem sklopu

Kaže, da se je medsektorski sklop okrepil s svojim prvotnim ciljem, biti zibelka medsebojnega delovanja sektorjev, z ustvarjalnimi laboratoriji, oblikovanjem politik in zbiranjem podatkov.

Poročevalka poudarja pobudo o spodbujanju raznolikega in pluralističnega medijskega okolja ter zahteva, da imajo službe Komisije močno vizijo in izvajajo skupno upravljanje. Glavni cilji tega ukrepa bi bil zagotoviti strokovno etiko v novinarstvu s podpiranjem digitalnih znanj, a tudi krepitvijo razvoja kritičnega mišljenja in medijske pismenosti med državljani.

Eden največjih izzivov tega predloga je ohranitev jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, ki je bila ustanovljena z Uredbo št. 1295/2013. Jamstvena shema se je izkazala za enega najuspešnejših finančnih instrumentov.

V okviru sedanjih predlogov iz večletnega finančnega okvira je bila shema prenesena v uredbo o skladu InvestEU. Treba je zagotoviti, da se specifičnost in strokovno znanje (krepitev zmogljivosti) ne izgubita ter da ustvarjalni in kulturni sektorji niso primorani v konkurenco za financiranje z drugimi sektorji. Zato se dodajo sklicevanja na uredbo o InvestEU.

Evropski observatorij za kulturo in ustvarjalni sektor

Ob upoštevanju zapletenosti pri merjenju učinka kulturnih politik in opredelitvi ustreznih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov Komisija zaupa to nalogo neodvisnemu observatoriju, ustanovljenemu z lastnimi obstoječimi strukturami, kot je Skupno raziskovalno središče, ki je vključeno v omrežje evropskih centrov odličnosti in sodeluje s Svetom Evrope, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje ter Unescom, da bi izkoristili obstoječe strokovno znanje.

Poročevalka želi okrepiti dialog med kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami ter oblikovalci politik prek stalnega strukturnega dialoga z deležniki ter letnega foruma za kulturo in ustvarjalne sektorje za dialog in usmeritev politik v sektorjih, kar bi omogočilo resnično medsektorsko izmenjavo med vsemi sektorji, vključno z avdiovizualnimi. To bi moralo temeljiti na pozitivnih izkušnjah z vključevanjem deležnikov in civilne družbe v evropsko leto kulturne dediščine.

Mednarodna razsežnost in pridružene tretje države

Poročevalka meni, da bi bilo treba sporazume s tretjimi državami v zvezi s programom Ustvarjalna Evropa v skladu z Uredbo št. 1295/2013 spodbujati in pospešiti, da bi te države vključili že na samem začetku izvajanja novega programa. Več bi bilo treba storiti za spodbujanje novih držav, ki se pridružujejo programu. Komisija bi morala sprejeti proaktiven pristop za sprejem novih držav preko dvostranskih sporazumov.

Poročevalka meni, da bi bilo treba dejavnosti z mednarodno razsežnostjo izvajati pod imenom Ustvarjalna Evropa Mundus.

Nadzor Parlamenta in delovni programi

Poročevalka se strinja s Komisijo glede dejstva, da program v svojem obdobju izvajanja 7 let zahteva prožnost. Predlagana uredba določa jedrnato strukturo, ki je dobro sprejeta z vidika prizadevanj za poenostavitev. Kljub temu prožnost programa ni povezana s temeljnimi političnimi izbirami. V skladu s predlogom uredbe so nove prednostne naloge politike, vključno s premikom jamstvenega instrumenta k novemu instrumentu InvestEU, in ustrezne proračunske dodelitve prepuščene delovnim programom. Zaradi tega je treba te delovne programe sprejeti z delegiranimi akti, ne pa z izvedbenimi akti. Ta pristop je zasnovan, da bi omogočil prožnost programa in zagotovil, da Parlament v celoti uveljavlja svojo pravico do pregleda in da izvršna oblast nosi svojo odgovornost. Edina alternativa temu pristopu bi bila, da se določijo podrobnosti, kar pa bi bilo v nasprotju z duhom prilagodljivosti, ki navdihuje besedilo.

Spremljanje, ocenjevanje in kazalniki

Komisija bi morala opraviti vmesni pregled čim prej, da bi pravočasno predložila poročilo o vmesni oceni Parlamentu in Svetu (31. decembra 2024), da bi omogočila smiselno pripravo naslednjega programa.

Komisija tudi redno ocenjuje učinkovitost kazalnikov učinka iz Priloge II in je pooblaščena za sprejetje delegiranega akta, namenjenega njihovemu pregledu oziroma dopolnitvi. Poročevalka vztraja, da bi moral program vključevati tako kvantitativne kot kvalitativne kazalnike učinka ter da bi morali sklopi imeti skupen izbor kvalitativnih kazalnikov in namenske sklope kvantitativnih kazalnikov. Poročevalka predlaga smernice za opredelitev teh kvalitativnih kazalnikov. Vsi kazalniki bodo ocenjeni in po potrebi spremenjeni z delegiranim aktom do 31. decembra 2022.

Poročevalka se strinja z vključitvijo Mladinskega orkestra Evropske unije in Evropske filmske akademije kot upravičencev, ki bi jim lahko dodelili nepovratna sredstva brez razpisa za zbiranje predlogov, a želi raje uvesti dodatne informacije v zvezi z njihovim poslanstvom in oceno, ki jo je opravila Komisija. Mladinski orkester Evropske unije bi prejel nepovratna sredstva za dejavnosti, ki prispevajo k mobilnosti mladih glasbenikov in mednarodni razsežnosti njihove poklicne poti ter čezmejnemu kroženju evropskih del. Evropska filmska akademija bi prejela nepovratna sredstva za dejavnosti, ki prispevajo k promociji evropske kinematografske produkcije, zlasti filmske nagrade Lux. Izpolnitev poslanstva in doseganje ciljev s strani obeh organizacij bi morala Komisija redno ocenjevati.


MNENJE Odbora za proračun (21.11.2018)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013

(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pripravljavec mnenja: John Howarth

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ustvarjalni sektor v Evropski uniji je v porastu, hkrati pa je postavljen pred velike izzive. S programom Ustvarjalna Evropa naj bi ustvarjalnemu, kulturnemu in medijskemu sektorju pomagali te izzive premostiti ter podpreti in pospešiti razvoj evropske kulture, ki bi odražala vrednote Unije.

Komisija je predlagala, da se program v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–27 financira s 1642 milijoni EUR v stalnih cenah (1850 milijonov EUR v tekočih cenah), razdeljenimi po naslednjih programih: 541 milijonov EUR (609 milijonov EUR) kultura, 959 milijonov EUR (1081 milijonov EUR) mediji in 142 milijonov EUR (142 milijonov EUR) za medsektorske projekte. Do konca postopka za večletni finančni okvir so navedene številke zgolj okvirne in so na tem mestu izražene v stalnih cenah, da bi omogočili neposredno primerjavo s predhodnim obdobjem večletnega finančnega okvira.

Med sedanjim večletnim finančnim okvirom je bilo povpraševanja po programih Ustvarjalne Evrope veliko, tako da je bilo oddanih bistveno več vlog za projekte, kot bi jih bilo mogoče financirati z dodeljenimi sredstvi. Zelo verjetno je, da se bo to ne glede na dokončni dogovor o večletnem finančnem okviru nadaljevalo in projekti, ki izpolnjujejo vsa merila za financiranje, ne bodo prejeli sredstev zgolj iz proračunskih razlogov. Da bi za te projekte lahko namenili druga sredstva, je Komisija uvedla koncept „pečata odličnosti“, ki ga je treba pozdraviti. Z analizo projektov, nagrajenih s tem pečatom, bo pri prihodnjih ocenah v okviru programa Ustvarjalna Evropa lažje oceniti raven kakovosti velikega povpraševanja po programih. Zato bi jo bilo treba vključiti v bodoče proračunsko poročanje o programu.

Ustvarjalna Evropa prejema sredstva tudi iz drugih instrumentov financiranja EU (instrument za sosedstvo, razvojno in mednarodno sodelovanje, predpristopna pomoč). Po sedanjem programu so tudi kontaktne točke v dvanajstih tretjih državah, za kar so namenjeni tudi prispevki. O prispevkih k programu iz drugih finančnih instrumentov in iz tretjih držav bi bilo treba poročati proračunskemu organu.

Evropska filmska akademija in mladinski orkester Evropske unije imajo edinstveno vlogo v evropski kulturi, zato je predlog o neposrednem financiranju teh institucij dobrodošel.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Cilj nove evropske agende za kulturo bi moral biti ohranjanje, večanje in širjenje živahnega in raznolikega kulturnega dogajanja, kjer bi se spodbujalo sodelovanje vseh.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Umetniška svoboda je jedro živahnih kulturnih in ustvarjalnih industrij, vključno s sektorjem novičarskih medijev. V programu bi bilo treba spodbujati oblikovanje povezav in sodelovanja med avdiovizualnim sektorjem in založniškim sektorjem za spodbujanje pluralističnega medijskega okolja.

(12)  Umetniška svoboda je jedro živahnih kulturnih in ustvarjalnih industrij, vključno s sektorjem novičarskih medijev. V programu bi bilo treba spodbujati oblikovanje povezav in sodelovanja med avdiovizualnim sektorjem in založniškim sektorjem za spodbujanje, podporo in pomoč pri vzdrževanju bolj pluralističnega medijskega okolja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) bi morali pri vseh dejavnostih v okviru programa podpirati vsesplošno upoštevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije ter, kadar je primerno, opredeliti merila za uravnoteženo zastopanost obeh spolov.

(13)  V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) bi morali pri vseh dejavnostih v okviru programa podpirati vsesplošno upoštevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije ter, kadar je primerno, opredeliti merila za uravnoteženo zastopanost obeh spolov. Sodelovanje v programu in njegovi projekti bi morali biti usmerjeni v doseganje in odražanje raznolikosti evropske družbe, dejavnosti programa pa bi bilo treba spremljati in o njih poročati, da se oceni uspešnost programa v zvezi s tem in omogoči oblikovalcem politike, da sprejemajo bolj utemeljene odločitve glede prihodnjih programov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Tretje države, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), lahko v programih Unije sodelujejo v okviru sodelovanja, vzpostavljenega na podlagi Sporazuma EGP, ki določa izvajanje programov s sklepom na podlagi navedenega sporazuma. Tretje države lahko sodelujejo tudi na podlagi drugih pravnih instrumentov. V to uredbo bi bilo treba uvesti posebno določbo, ki bi podelila potrebne pravice in dostop odgovornemu odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu računskemu sodišču, da bi lahko celovito izvrševali svoje pristojnosti.

(18)  Tretje države, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), lahko v programih Unije sodelujejo v okviru sodelovanja, vzpostavljenega na podlagi Sporazuma EGP, ki določa izvajanje programov s sklepom na podlagi navedenega sporazuma. Tretje države lahko sodelujejo tudi na podlagi drugih pravnih instrumentov. V to uredbo bi bilo treba uvesti posebno določbo, ki bi podelila potrebne pravice in dostop odgovornemu odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu računskemu sodišču, da bi lahko celovito izvrševali svoje pristojnosti. O prispevkih tretjih držav k programu Ustvarjalna Evropa bi bilo treba letno poročati proračunskemu organu.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo ta program prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in k doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % proračunskih odhodkov EU namenjenih podnebnim ciljem. Zadevni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni med zadevnimi postopki ocenjevanja in pregleda.

(20)  Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj med vodilnimi, bo ta program prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in k doseganju skupnega cilja, da bi bilo v obdobju večletnega finančnega okvira 2021–2027 25 % proračunskih odhodkov Unije namenjenih podnebnim ciljem, in doseganju letnega cilja v višini 30 %, ki naj bi ga uresničili čim prej, najkasneje pa do leta 2027, ter k vključevanju ciljev trajnostnega razvoja v vse politike Unije. Zadevni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni med zadevnimi postopki ocenjevanja in pregleda.

 

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna sredstva za izvajanje programa v obdobju 2021–2027 znašajo 1 850 000 000 EUR po trenutnih cenah.

Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje 2021–2027 znašajo 2 806 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 (EUR 3 566 000 000 v tekočih cenah).

Obrazložitev

Spremembe v finančnih sredstvih odražajo večletni finančni okvir.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  do 609 000 000 EUR za cilj iz člena 3(2)(a) (sklop KULTURA);

–  do 32,92 % za znesek iz pododstavka 1 odstavka 1 za cilj iz člena 3(2)(a) (sklop KULTURA);

Obrazložitev

Spremembe v finančnih sredstvih odražajo večletni finančni okvir.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  do 1 081 000 000 EUR za cilj iz člena 3(2)(b) (sklop MEDIA);

–  do 58,43 % za znesek iz pododstavka 1 odstavka 1 za cilj iz člena 3(2)(b) (sklop MEDIA);

Obrazložitev

Spremembe v finančnih sredstvih odražajo večletni finančni okvir.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  do 160 000 000 EUR za dejavnosti iz člena 3(2)(c) (MEDSEKTORSKI sklop).

–  do 8,65 % za znesek iz pododstavka 1 odstavka 1 za dejavnosti iz člena 3(2)(c) (MEDSEKTORSKI sklop).

Obrazložitev

Spremembe v finančnih sredstvih odražajo večletni finančni okvir.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poleg finančnih sredstev iz odstavka 1 in zaradi spodbujanja mednarodne razsežnosti programa se lahko dajo na voljo dodatni finančni prispevki iz zunanjih finančnih instrumentov [instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, instrument za predpristopno pomoč (IPA III)] v podporo ukrepom, ki se izvajajo in upravljajo v skladu s to uredbo. Ta prispevek se financira v skladu z uredbami, s katerimi so bili vzpostavljeni navedeni instrumenti.

3.  Poleg finančnih sredstev iz odstavka 1 in zaradi spodbujanja mednarodne razsežnosti programa se lahko dajo na voljo dodatni finančni prispevki iz zunanjih finančnih instrumentov [instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, instrument za predpristopno pomoč (IPA III)] v podporo ukrepom, ki se izvajajo in upravljajo v skladu s to uredbo. O prispevku, ki se financira v skladu z uredbami, s katerimi so bili vzpostavljeni navedeni instrumenti, se vsako leto poroča proračunskemu organu skupaj s prispevki tretjih držav k programu.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Razpoložljivi podatki o znesku prevzetih obveznosti in odobritev plačil, ki bi bil potreben za financiranje projektov s „pečatom odličnosti“, se vsako leto pošljejo obema vejama proračunskega organa vsaj tri mesece pred dnevom objave njunih stališč o proračunu Unije za naslednje leto v skladu z vzajemno dogovorjenim časovnim načrtom za letni proračunski postopek.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

CULT

14.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.6.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

John Howarth

28.6.2018

Obravnava v odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

24

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

Datum predložitve EP

30.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

14.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

JURI

14.6.2018

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

EMPL

14.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Silvia Costa

29.5.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Datum predložitve

4.3.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Romeo Franz, Maria Heubuch

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov