Betänkande - A8-0156/2019Betänkande
A8-0156/2019

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013

  4.3.2019 - (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) - ***I

  Utskottet för kultur och utbildning
  Föredragande: Silvia Costa


  Förfarande : 2018/0190(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0156/2019
  Ingivna texter :
  A8-0156/2019
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013

  (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0366),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2, 167.5 och 173.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0237/2018),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från budgetutskottet (A8-0156/2019).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  Kulturen, kulturarvet och den kulturella mångfalden är av stort värde för det europeiska samhället ur kulturell, miljömässig, social och ekonomisk synvinkel och bör främjas och stödjas. I Romförklaringen av den 25 mars 2017 och vid Europeiska rådets möte i december 2017 fastslogs att utbildning och kultur är viktiga i arbetet med att bygga upp inkluderande och sammanhållna samhällen avsedda för alla, liksom för att upprätthålla Europas konkurrenskraft.

  (1)  Kulturen, konsten, kulturarvet och den kulturella mångfalden är av stort värde för det europeiska samhället ur kulturell, utbildningsmässig, demokratisk, miljömässig, social, människorättsrelaterad och ekonomisk synvinkel och bör främjas och stödjas. I Romförklaringen av den 25 mars 2017 och vid Europeiska rådets möte i december 2017 fastslogs att utbildning och kultur är viktiga i arbetet med att bygga upp inkluderande och sammanhållna samhällen avsedda för alla, liksom för att upprätthålla Europas konkurrenskraft.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) bygger unionen på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för alla medlemsstater i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa värden är ytterligare bekräftade i de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, med samma rättsliga värde som fördragen, vilket fastställs i artikel 6 i EU-fördraget.

  (2)  Enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) bygger unionen på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för alla medlemsstater i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa värden är ytterligare bekräftade i de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), med samma rättsliga värde som fördragen, vilket fastställs i artikel 6 i EU-fördraget. I artikel 11 i stadgan fastställs framför allt yttrandefriheten och informationsfriheten, och i artikel 13 friheten för konsten och vetenskapen.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  I kommissionens meddelande om en ny europeisk agenda för kultur15 beskrivs ytterligare unionens mål för de kulturella och kreativa sektorerna. Syftet är att ta tillvara potentialen hos kultur och kulturell mångfald för att skapa social sammanhållning och samhälleligt välstånd, främja de kulturella och kreativa sektorernas gränsöverskridande aspekter, stödja deras förmåga att växa och främja kulturbaserad kreativitet inom utbildning och innovation, samt att främja sysselsättning och tillväxt, liksom för att stärka de kulturella förbindelserna mellan olika länder. Tillsammans med unionens övriga program ska Kreativa Europa stödja genomförandet av denna nya europeiska agenda för kultur. Detta överensstämmer också med Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som trädde i kraft den 18 mars 2007 och som unionen är part i.

  (4)  I kommissionens meddelande om en ny europeisk agenda för kultur15 beskrivs ytterligare unionens mål för de kulturella och kreativa sektorerna. Syftet är att ta tillvara potentialen hos kultur och kulturell mångfald för att skapa social sammanhållning och samhälleligt välstånd, främja de kulturella och kreativa sektorernas gränsöverskridande aspekter, stödja deras förmåga att växa och främja kulturbaserad kreativitet inom utbildning och innovation, samt att främja sysselsättning och tillväxt, liksom för att stärka de kulturella förbindelserna mellan olika länder. Tillsammans med unionens övriga program bör Kreativa Europa stödja genomförandet av denna nya europeiska agenda för kultur, med beaktande av att kulturens och det konstnärliga uttryckets inneboende värde alltid bör bevaras och främjas, och att konstnärligt skapande står i centrum för samarbetsprojekten. Att stödja genomförandet av denna nya europeiska agenda för kultur överensstämmer också med Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som trädde i kraft den 18 mars 2007 och som unionen är part i.

  __________________

  __________________

  15 COM(2018) 267 final.

  15 COM(2018) 267 final.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a)  Unionens politik kommer att komplettera och ge mervärde åt medlemsstaternas insatser på det kulturella och kreativa området. Effekterna av unionens politik bör utvärderas regelbundet med beaktande av kvalitativa och kvantitativa indikatorer, såsom fördelarna för medborgarna, medborgarnas aktiva deltagande, fördelarna för unionens ekonomi när det gäller tillväxt och sysselsättning, spridningseffekter inom andra ekonomiska sektorer samt färdigheter och kompetens hos människor som arbetar inom de kulturella och kreativa sektorerna.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 4b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4b)  Att skydda och främja det europeiska kulturarvet är ett av målen för detta program. Dessa mål har också erkänts som en naturlig del av rätten till kunskap om kulturarvet och deltagande i kulturlivet enligt Europarådets ramkonvention om kulturarvets betydelse för samhället (Farokonventionen), som trädde i kraft den 1 juni 2011. I konventionen betonas kulturarvets roll i återuppbyggnaden av ett fredligt och demokratiskt samhälle och i processerna för hållbar utveckling och främjandet av kulturell mångfald.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Främjandet av den kulturella mångfalden i Europa förutsätter att det finns livskraftiga och härdiga kulturella och kreativa sektorer som är i stånd att skapa, framställa och sprida sina verk till en omfångsrik och heterogen europeisk publik. Därigenom utvidgas deras kommersiella potential, vilket bidrar till hållbar tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. När kreativitet främjas bidrar det dessutom till att konkurrenskraften ökar och innovationerna stimuleras inom de industriella värdekedjorna. Trots de framsteg som gjorts under senare tid, är den kulturella och kreativa marknaden i Europa alltjämt splittrad mellan olika länder och språk, vilket gör det svårt för de kulturella och kreativa sektorerna att fullt ut dra nytta av EU:s inre marknad, och särskilt den digitala inre marknaden.

  (5)  Främjandet av den kulturella mångfalden i Europa och medvetenheten om gemensamma rötter utgår från den konstnärliga yttrandefriheten samt konstnärers och kulturaktörers kunnande och kompetens, och från att det finns livskraftiga och härdiga kulturella och kreativa sektorer i den offentliga och privata sfären som är i stånd att skapa, göra innovationer och framställa sina verk samt sprida dem till en omfångsrik och heterogen europeisk publik. Därigenom utvidgas deras kommersiella potential, vilket ökar tillgången till och främjandet av kreativt innehåll, konstnärlig forskning och kreativitet samt bidrar till hållbar tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. När kreativitet och ny kunskap främjas bidrar det dessutom till att konkurrenskraften ökar och innovationerna stimuleras inom de industriella värdekedjorna. Man bör införa ett bredare upplägg för konst- och kulturutbildning samt konstnärlig forskning som går från en STEM-strategi (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) till en STEAM-strategi (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik). Trots de framsteg som gjorts under senare tid när det gäller stöd till översättning och programtextning, är den kulturella och kreativa marknaden i Europa alltjämt splittrad mellan olika länder och språk. Samtidigt som särdragen på varje marknad respekteras, kan man göra mer för att de kulturella och kreativa sektorerna fullt ut ska kunna dra nytta av EU:s inre marknad, särskilt den digitala inre marknaden, bland annat genom att beakta skyddet av immateriella rättigheter.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Den digitala omvandlingen utgör ett paradigmskifte och är en av de största utmaningarna för de kulturella och kreativa sektorerna. Digitala innovationer har förändrat vanor, relationer och produktions- och konsumtionsmodeller på både personlig och social nivå och bör ge ett uppsving åt kulturella och kreativa uttryck och budskap, med respekt för de kulturella och kreativa sektorernas särskilda värde i den digitala miljön.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Programmet bör ta de kulturella och kreativa sektorernas dubbla karaktär i beaktande genom att dels erkänna kulturens inneboende och artistiska värde, dels dessa sektorers ekonomiska värde, inbegripet deras bidrag till tillväxt och konkurrenskraft, kreativitet och innovation i vidare bemärkelse. Detta förutsätter starka kulturella och kreativa sektorer i Europa, framförallt en dynamisk europeisk audiovisuell industri, med hänsyn till dess förmåga att nå en stor publik och dess ekonomiska betydelse, vilken inkluderar de övriga kreativa sektorerna, liksom kulturturismen. Konkurrensen på de globala audiovisuella marknaderna har emellertid ytterligare intensifierats genom den digitala omvälvningen, dvs. förändringarna i medieproduktionen, liksom konsumtionen och de globala plattformarnas allt starkare position när det gäller innehållsdistributionen. Därför finns det ett behov av att intensifiera stödet till den europeiska industrin.

  (6)  Programmet bör ta de kulturella och kreativa sektorernas dubbla karaktär i beaktande genom att dels erkänna kulturens inneboende och artistiska värde, dels dessa sektorers ekonomiska värde, inbegripet deras bidrag till tillväxt och konkurrenskraft, kreativitet, innovation, interkulturell dialog, social sammanhållning och skapande av kunskap i vidare bemärkelse. Detta förutsätter starka kulturella och kreativa sektorer i Europa, på såväl det vinstdrivande som det icke-vinstdrivande området, framförallt en dynamisk europeisk audiovisuell industri, med hänsyn till dess förmåga att nå en stor publik på lokal och nationell nivå samt unionsnivå och dess ekonomiska betydelse, vilken inkluderar de övriga kreativa sektorerna, liksom kulturturismen och den regionala, lokala och territoriella utvecklingen. Konkurrensen på de globala audiovisuella marknaderna har emellertid ytterligare intensifierats genom den digitala omvälvningen, dvs. förändringarna i medieproduktionen, liksom konsumtionen och de globala plattformarnas allt starkare position när det gäller innehållsdistributionen. Därför finns det ett behov av att intensifiera stödet till den europeiska industrin.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 6a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a)  Ett aktivt EU-medborgarskap, gemensamma värderingar, kreativitet och innovation behöver en fast grund att utvecklas på. Programmet bör stödja utbildning i film och audiovisuella medier, särskilt bland barn och ungdomar.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Av effektivitetsskäl bör man i programmet ta hänsyn till de olika sektorernas specifika karaktär, deras olika målgrupper och specifika behov med hjälp av skräddarsydda tillvägagångssätt inom ramarna för dels ett programområde för den audiovisuella sektorn, dels ett programområde för de övriga kulturella och kreativa sektorerna samt ett sektorsövergripande programområde.

  (7)  Av effektivitetsskäl bör man i programmet ta hänsyn till de olika sektorernas specifika karaktär och utmaningar, deras olika målgrupper och specifika behov med hjälp av skräddarsydda tillvägagångssätt inom ramarna för dels ett programområde för den audiovisuella sektorn, dels ett programområde för de övriga kulturella och kreativa sektorerna samt ett sektorsövergripande programområde. Programmet bör ge lika stöd till alla kulturella och kreativa sektorer genom övergripande system som är inriktade på gemensamma behov. Med utgångspunkt i pilotprojekt, förberedande åtgärder och studier bör programmet också genomföra de sektoriella åtgärder som förtecknas i bilagan till denna förordning.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Musik, i alla dess former och uttryck, och i synnerhet modern musik och livemusik, är en viktig del av unionens kulturella, konstnärliga och ekonomiska arv. Musik är en del av social sammanhållning, mångkulturell integration och ungdomars socialisation och fungerar som ett viktigt styrmedel för att stärka kulturen, inbegripet kulturturismen. Musiksektorn bör därför vara särskilt inriktad på de specifika åtgärder som vidtas genom programområdet Kultur inom ramen för denna förordning när det gäller medelfördelning och riktade åtgärder. Skräddarsydda ansökningsomgångar och styrmedel bör bidra till att öka musikbranschens konkurrenskraft och ta itu med några av de specifika utmaningarna som sektorn står inför.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 7b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7b)  Unionens stöd måste stärkas när det gäller internationella kulturförbindelser. Programmet bör sträva efter att bidra till det tredje strategiska målet i den nya europeiska kulturagendan genom att utnyttja kultur och interkulturell dialog som motorer för hållbar social och ekonomisk utveckling. I unionen och hela den övriga världen är städer en drivkraft för nya kulturpolitiska strategier. Ett stort antal kreativa samhällen har samlats kring knutpunkter, inkubatorer och särskilda utrymmen överallt i världen. Unionen bör spela en avgörande roll för att samla dessa samhällen från unionen och tredjeländer i nätverk och främja samarbete mellan olika yrkessektorer när det gäller konstnärliga, kreativa och digitala färdigheter.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Det sektorsövergripande programområdet syftar till att utnyttja möjligheterna till samarbete inom de olika kulturella och kreativa sektorerna. Ett gemensamt övergripande tillvägagångssätt ger fördelar i form av effektivare kunskapsöverföring och administration.

  (8)  Det sektorsövergripande programområdet syftar till att ta itu med de gemensamma utmaningarna och utnyttja möjligheterna till samarbete inom de olika kulturella och kreativa sektorerna. Ett gemensamt övergripande tillvägagångssätt ger fördelar i form av effektivare kunskapsöverföring och administration.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  Åtgärder från unionens sida behövs inom den audiovisuella sektorn för att komplettera unionens politik rörande den digitala inre marknaden. Detta berör framförallt moderniseringen av det europeiska regelverket för upphovsrätt och den föreslagna förordningen om programföretagens onlinesändningar16, liksom förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU17. De syftar till att stärka de europeiska aktörerna inom den audiovisuella sektorn när det gäller att finansiera, producera och sprida verk som i tillräcklig omfattning kan ses på olika tillgängliga kommunikationsmedier (t.ex. tv, bio eller beställvideotjänster) och är attraktiva för publiken på en mer öppen och konkurrensbetonad marknad i och utanför Europa. Stödet bör intensifieras för att klara av den aktuella utvecklingen på marknaden och framför allt den starkare ställning globala plattformer intagit i fråga om distribution i jämförelse med nationella etermedier som av tradition svarat för investeringar i produktionen av europeiska verk.

  (9)  Åtgärder från unionens sida behövs inom den audiovisuella sektorn för att komplettera unionens politik rörande den digitala inre marknaden. Detta berör framförallt moderniseringen av det europeiska regelverket för upphovsrätt och den föreslagna förordningen om programföretagens onlinesändningar16, liksom Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/1808/EU17. De syftar till att stärka de europeiska aktörerna inom den audiovisuella sektorn när det gäller att skapa, finansiera, producera och sprida verk i varierande format som kan ses på olika tillgängliga kommunikationsmedier (t.ex. tv, bio eller beställvideotjänster) och är attraktiva för publiken på en mer öppen och konkurrensbetonad marknad i och utanför Europa. Stödet bör intensifieras för att klara av den aktuella utvecklingen på marknaden och framför allt den starkare ställning globala plattformer intagit i fråga om distribution i jämförelse med nationella etermedier som av tradition svarat för investeringar i produktionen av europeiska verk.

  __________________

  __________________

  16 COM(2016) 594 final.

  16 COM(2016) 594 final.

  17 COM(2016) 287 final.

  17 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden, (EUT L 303, 28.11.2018, s. 69).

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  De särskilda insatserna inom ramen för Kreativa Europa, exempelvis det europeiska kulturarvsmärket, de europeiska kulturarvsdagarna, Europeiska unionens kulturpriser på områden som samtida rock- och popmusik, litteratur, kulturarv och arkitektur samt det europeiska kulturhuvudstadsevenemanget, har nått miljontals européer och tydligt bevisat de sociala och ekonomiska fördelarna av en europeisk kulturpolitik, och bör därför fortsätta att genomföras och när så är möjligt utvidgas.

  (10)  De särskilda insatserna inom ramen för Kreativa Europa, exempelvis det europeiska kulturarvsmärket, de europeiska kulturarvsdagarna, Europeiska unionens kulturpriser på områden som samtida rock- och popmusik, litteratur, kulturarv och arkitektur samt det europeiska kulturhuvudstadsevenemanget, har nått miljontals européer och tydligt bevisat de sociala och ekonomiska fördelarna av en europeisk kulturpolitik, och bör därför fortsätta att genomföras och när så är möjligt utvidgas. Programmet bör stödja nätverksarbetet mellan platser som tilldelats det europeiska kulturarvsmärket.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Programmet Kreativa Europa, som omfattas av förordning (EU) nr 1295/2013, har stimulerat skapandet av innovativa och framgångsrika projekt som genererat god praxis i fråga om transnationellt europeiskt samarbete inom de kreativa och kulturella sektorerna. Detta har i sin tur ökat den kulturella mångfalden i EU för publiken och utnyttjandet av de sociala och ekonomiska fördelarna med den europeiska kulturpolitiken. För att sådana framgångshistorier ska vara mer ändamålsenliga bör de lyftas fram och om möjligt utvidgas.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 10b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10b)  Aktörer på alla nivåer inom de kulturella och kreativa sektorerna bör involveras aktivt i uppnåendet av programmets mål och vidareutveckling. Eftersom de berörda parternas formella engagemang i den deltagandebaserade styrningsmodellen för Europaåret för kulturarv 2018, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/8641a har visat sig effektivt för att integrera kultur, bör denna modell även tillämpas på programmet. Modellen för deltagandebaserad styrning bör omfatta en övergripande strategi för att skapa synergieffekter mellan unionens olika program och initiativ på området kultur och kreativitet.

   

  __________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/864 av den 17 maj 2017 om ett Europaår för kulturarv (2018) (EUT L 131, 20.5.2017, s. 1).

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Skäl 10c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10c)  En sektorsövergripande flaggskeppsinsats som syftar till att framhäva europeisk kreativitet och kulturell mångfald i medlemsstaterna och i tredjeländer bör ingå i de särskilda åtgärderna i programmet. Denna insats bör betona den europeiska kulturbaserade kreativitetens utmärkta resultat när det gäller att stimulera sektorsövergripande innovation i ekonomin som helhet genom att dela ut ett särskilt pris.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Kulturen är av avgörande betydelse för att stärka inkluderande och sammanhållna samhällen. I samband med migrationstrycket fyller kulturen en viktig funktion för att integrera migranter och få dem att känna sig som en del av deras värdsamhällen och för att skapa goda relationer mellan migranter och nya samfund.

  (11)  Kulturen är av avgörande betydelse för att stärka inkluderande, sammanhållna och reflekterande samhällen, blåsa nytt liv i områden och främja social inkludering av människor från mindre gynnade miljöer. I samband med migrationsfrågor och integrationsutmaningar spelar kulturen en avgörande roll för att skapa inkluderande utrymmen för interkulturell dialog och integrering av migranter och flyktingar så att de kan känna sig som en del av deras värdsamhällen och för att skapa goda relationer mellan migranter och nya samfund.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Kultur möjliggör och främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den bör därför stå i centrum för de politiska utvecklingsstrategierna. Kulturens bidrag till välfärden i samhället som helhet bör betonas. I enlighet med Davosförklaringen av den 22 januari 2018 om skapandet av en högkvalitativ byggkultur för Europa, bör åtgärder därför vidtas för att främja en ny integrerad strategi för att utforma den högkvalitativa bebyggda miljö som är förankrad i kultur, stärker den sociala sammanhållningen, garanterar en hållbar miljö och bidrar till hela befolkningens hälsa och välbefinnande. Denna strategi bör inte enbart fokusera på stadsområden, utan i första hand på sammankoppling av perifera områden, avlägsna områden och landsbygdsområden. Begreppet byggkultur omfattar alla faktorer som har direkt inverkan på medborgarnas och samhällenas livskvalitet och främjar inkludering, sammanhållning och hållbarhet på ett mycket konkret sätt.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Skäl 11b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  Det är en prioriterad fråga att kultur, inklusive kulturella och audiovisuella varor och tjänster, görs mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning som ett verktyg för att främja deras fullständiga självförverkligande och aktiva deltagande och därigenom bidra till ett verkligt inkluderande samhälle grundat på solidaritet. Programmet bör därför främja och öka det kulturella deltagandet i hela unionen, särskilt när det gäller personer med funktionsnedsättning och personer från mindre gynnade miljöer samt personer som bor på landsbygden och i avlägsna områden.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Konstnärlig frihet är av central betydelse för levande kulturella och kreativa näringar, inklusive nyhetsmediabranschen. Programmet bör främja samverkan och samarbete mellan den audiovisuella sektorn och förlagsbranschen för att främja ett pluralistiskt medielandskap.

  (12)  Konstnärlig och kulturell yttrandefrihet samt yttrandefrihet och mediepluralism är av central betydelse för levande kulturella och kreativa sektorer, inklusive nyhetsmediabranschen. Programmet bör främja samverkan och samarbete mellan den audiovisuella sektorn och förlagsbranschen för att främja ett pluralistiskt och oberoende medielandskap i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU1a. Programmet bör stödja nya yrkesverksamma inom mediebranschen och stärka utvecklingen av kritiskt tänkande bland medborgarna genom att främja mediekunskap, särskilt för ungdomar.

   

  __________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Skäl 12a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12a)  Konstnärers och kulturarbetares rörlighet med avseende på utveckling av färdigheter, lärande, interkulturell medvetenhet, gemensamt skapande, samproduktion, spridning av konstnärliga verk och deltagande i internationella evenemang såsom mässor och festivaler är en viktig förutsättning för bättre sammankopplade, starkare och mer hållbara kulturella och kreativa sektorer i unionen. Sådan rörlighet hindras ofta av bristen på rättslig status, svårigheter att få visering, giltighetstiden för tillstånd, risken för dubbelbeskattning och osäkra och ostabila villkor för social trygghet.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet och, i förekommande fall, bör programmet definiera lämpliga kriterier avseende jämställdheten.

  (13)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet och, i förekommande fall, bör programmet definiera lämpliga kriterier för en jämn könsfördelning och mångfald. Programmet bör syfta till att säkerställa att deltagande i programmet och i projekt som genomförs inom ramen för det når ut till och speglar mångfalden i det europeiska samhället. Programverksamheten bör övervakas och bli föremål för rapporter, så att man kan förvissa sig om programmets resultat i det avseendet och göra det möjligt för beslutsfattarna att fatta bättre underbyggda beslut om framtida program.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Skäl 13a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13a)  Kvinnor är mycket närvarande inom konst- och kultursektorn i unionen som författare, yrkesutövare, lärare och som en publik med växande tillgång till den offentliga kultursfären. Av forskning och studier, såsom European Women’s Audiovisual Network for Film Directors och We Must-projektet inom musiksektorn, framgår det dock att det finns löneklyftor mellan kvinnor och män och att det är mindre troligt att kvinnor förverkligar sina verk och intar beslutsfattarposter i kulturella, konstnärliga och kreativa institutioner. Därför är det nödvändigt att främja kvinnliga talanger och sprida deras verk i syfte att stödja kvinnors konstnärskarriärer.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a)  I linje med de slutsatser som drogs efter Europaåret för kulturarv 2018 bör programmet stärka samarbetet och kapaciteten inom sektorn genom stöd till verksamhet med anknytning till arvet efter Europaåret för kulturarv 2018 och genom en inventering av detta. I detta sammanhang bör man uppmärksamma uttalandet från rådet (kulturministrarna) från november 2018 och de uttalanden som gjordes vid rådets avslutningsceremoni den 7 december 2018. Programmet bör bidra till hållbart bevarande av det europeiska kulturarvet på lång sikt genom åtgärder till stöd för kvalificerade hantverkare inom traditionella näringar med anknytning till restaurering av kulturarvet.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  I linje med kommissionens meddelande av den 22 juli 201419 om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa, bör de relevanta politikområdena och instrumenten lyfta fram de långsiktiga och hållbarhetsfrämjande värden som ligger i Europas kulturarv och utveckla ett mer integrerat tillvägagångssätt för att bevara, skydda och stödja kulturarvet.

  (15)  I linje med kommissionens meddelande av den 22 juli 2014 om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa, bör de relevanta politikområdena och instrumenten lyfta fram de långsiktiga och hållbarhetsfrämjande värden som ligger i Europas tidigare, nuvarande, materiella, immateriella och digitala kulturarv och utveckla ett mer integrerat tillvägagångssätt för att bevara, konservera, anpassningsbart återanvända, sprida, skydda och stödja kulturarvet, genom att främja ett högkvalitativt och samordnat professionellt kunskapsutbyte samt utveckla gemensamma höga kvalitetsstandarder för sektorn, liksom rörlighet för yrkesverksamma inom den. Kulturarvet är en integrerad del av den europeiska sammanhållningen och stöder sambandet mellan tradition och innovation. Att bevara kulturarvet och stödja konstnärer, skapande yrkesmänniskor och hantverkare bör vara en prioritering för programmet.

  __________________

  __________________

  19 COM(2014) 477 final.

  19 COM(2014) 477 final.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Skäl 15a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (15a)  Programmet bör bidra till att engagera och involvera medborgare och organisationer i det civila samhället på området kultur och samhälle, främja kulturutbildning och göra kulturkunskapen och kulturarvet tillgängliga för allmänheten. Programmet bör också befordra kvalitet och innovation i samband med skapande och bevarande, inklusive genom synergieffekter mellan kultur, konst, naturvetenskap, forskning och teknik.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a)  I linje med Europaparlamentets resolution av den 13 december 2016 om en enhetlig EU-politik för den kulturella och kreativa sektorn bör stöd till de kulturella och kreativa sektorerna vara en övergripande fråga. Projekten bör integreras i hela programmet för att stödja nya affärsmodeller, nya färdigheter och traditionellt kunnande samt omsätta kreativa och tvärvetenskapliga lösningar i ekonomiskt och socialt värde. Dessutom bör potentiella synergieffekter mellan unionens politiska strategier utnyttjas till fullo för att man på ett ändamålsenligt sätt ska kunna använda tillgänglig finansiering inom unionsprogram som Horisont Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Erasmus+, EaSI och InvestEU.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  De tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör få delta i unionens program inom ramen för det samarbete som införts genom EES-avtalet, vilket gör det möjligt att genomföra programmen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer bör också få delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

  (18)  De tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör få delta i unionens program inom ramen för det samarbete som införts genom EES-avtalet, vilket gör det möjligt att genomföra programmen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer bör också få delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. Tredjeländers bidrag till programmet bör rapporteras årligen till budgetmyndigheten.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22)  Alltsedan den inrättades har Europeiska filmakademin utvecklat en enastående sakkunskap och är i en unik position när det gäller att skapa en alleuropeisk gemenskap av filmskapare och branschfolk, i arbetet med att främja och sprida europeiska filmer bortom de nationella gränserna och utveckla en genuint europeisk publik. Därför bör den vara berättigad till direkt stöd från unionen.

  (22)  Alltsedan den inrättades har Europeiska filmakademin genom sin särskilda sakkunskap och unika position bidragit till att utveckla en alleuropeisk gemenskap av filmskapare och branschfolk, i arbetet med att främja och sprida europeiska filmer bortom de nationella gränserna och främja framväxten av en internationell publik bestående av människor i alla åldrar. Därför bör den i undantagsfall vara berättigad till direkt stöd från unionen inom ramen för dess samarbete med Europaparlamentet i samband med anordnandet av LUX-filmpriset. Det direkta stödet måste dock kopplas till förhandlingarna om ett samarbetsavtal med särskilda uppdrag och mål mellan de båda parterna, och det direkta stödet bör kunna tillhandahållas endast efter ingåendet av avtalet. Detta utesluter inte att Europeiska filmakademin ansöker om finansiering för andra initiativ och projekt inom programmets olika programområden.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23)  Alltsedan den inrättades har Europeiska unionens ungdomsorkester utvecklat en unik sakkunskap i att främja interkulturell dialog, ömsesidig respekt och förståelse genom kultur. Det som utmärker Europeiska unionens ungdomsorkester är att det är en europeisk orkester som överskrider kulturella gränser och består av unga musiker som väljs i enlighet med strikta konstnärliga kriterier genom en årlig, grundlig uttagningsprocess i alla medlemsstater. Därför bör den vara berättigad till direkt stöd från unionen.

  (23)  Alltsedan den inrättades har Europeiska unionens ungdomsorkester utvecklat en unik sakkunskap i att främja ett rikt europeiskt musikarv, tillgång till musik och interkulturell dialog, ömsesidig respekt och förståelse genom kultur, samt i att stärka professionalismen hos unga musiker och ge dem de färdigheter som krävs för en karriär inom de kulturella och kreativa sektorerna. Europeiska ungdomsorkesterns bidrag har erkänts av medlemsstaterna och EU-institutionerna, inklusive av flera ordförande för kommissionen och talmän för Europaparlamentet. Det som utmärker Europeiska unionens ungdomsorkester är att det är en europeisk orkester som överskrider kulturella gränser och består av unga musiker som väljs i enlighet med strikta konstnärliga kriterier genom en årlig transparent och grundlig uttagningsprocess i alla medlemsstater. Därför bör den undantagsvis vara berättigad till direkt stöd från unionen mot bakgrund av särskilda uppdrag och mål som ska fastställas och regelbundet utvärderas av kommissionen. För att säkerställa det stödet bör Europeiska unionens ungdomsorkester öka sin synlighet, sträva efter att i orkestern uppnå en mer balanserad representation av musiker från alla medlemsstater och diversifiera sina inkomster genom att aktivt söka finansiellt stöd från andra källor än unionsfinansiering.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26)  Det ekonomiska stödet bör användas för att hantera marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer, på ett proportionerligt sätt, och åtgärderna bör inte överlappa eller tränga ut privat finansiering eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt mervärde.

  (26)  Det ekonomiska stödet bör användas för att hantera marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer, på ett proportionerligt sätt, och åtgärderna bör inte överlappa eller tränga ut privat finansiering eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt mervärde och vara anpassade till de särskilda projekt som de stöder. I programmet bör man inte enbart beakta projektens ekonomiska värde utan även deras kulturella och kreativa dimension samt de berörda sektorernas särdrag.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Skäl 26a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (26a)  Finansiering från de program som inrättats genom förordning …/… [instrumentet för grannskap, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete]1a och förordning …/… [IPA III]1b bör även utnyttjas för att finansiera åtgärder inom ramen för programmets internationella dimension. Dessa åtgärder bör genomföras i enlighet med denna förordning.

   

  __________________

   

  1a 2018/0243(COD).

   

  1b 2018/0247(COD).

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  En av de största utmaningarna för de kulturella och kreativa sektorerna är att tillgång till finansiering som gör det möjligt att expandera verksamheten, behålla eller öka konkurrenskraften, eller att etablera internationell verksamhet. De politiska målen för detta program bör också uppnås med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier via de olika delarna av fonden InvestEU.

  (27)  De kulturella och kreativa sektorerna är innovativa, resilienta och snabbt växande sektorer i unionens ekonomi och genererar ekonomiskt och kulturellt värde via immateriella rättigheter och individuellt skapande. Fragmenteringen inom sektorerna och den immateriella karaktären hos deras tillgångar begränsar dock deras tillgång till privat finansiering. En av de största utmaningarna för de kulturella och kreativa sektorerna är att öka sin tillgång till finansiering, vilket är avgörande för att expandera verksamheten och behålla eller öka konkurrenskraften internationell nivå. De politiska målen för detta program bör också uppnås med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier, särskilt för små och medelstora företag, via de olika politikområdena inom fonden InvestEU, i enlighet med de metoder som utvecklats inom ramen för lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, som inrättades genom förordning (EU) nr 1295/2013.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Med beaktande av den tekniska expertis som krävs för att bedöma förslagen inom programmets specifika områden bör det, i förekommande fall, föreskrivas att utvärderingskommittéerna får bestå av externa experter.

  (28)  Konsekvenser, kvalitet och effektivitet vid genomförandet av projekt bör utgöra centrala utvärderingskriterier för urvalet av berörda projekt. Med beaktande av den tekniska expertis som krävs för att bedöma förslagen inom programmets specifika områden bör det, i förekommande fall, föreskrivas att utvärderingskommittéerna får bestå av externa experter som bör ha professionell och förvaltningsrelaterad bakgrund med anknytning till sakområdet för den ansökan som utvärderas. I tillämpliga fall bör hänsyn tas till behovet av att säkerställa övergripande samstämmighet med målen om publikens deltagande och mångfald.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29)  Programmet bör inbegripa ett realistiskt och hanterbart system av prestationsindikatorer förbundna till åtgärderna i programmet och för att kontinuerligt följa upp genomförandet. Dessa övervaknings-, liksom informations- och kommunikationsåtgärder som rör programmet och dess åtgärder bör bygga på programmets tre olika programområden.

  (29)  Programmet bör inbegripa ett realistiskt och hanterbart system av kvantitativa och kvalitativa prestationsindikatorer förbundna till åtgärderna i programmet och för att kontinuerligt följa upp genomförandet med beaktande av det inneboende värdet hos konstsektorn samt de kulturella och kreativa sektorerna. Sådana prestationsindikatorer bör tas fram tillsammans med berörda parter. Dessa övervaknings-, liksom informations- och kommunikationsåtgärder som rör programmet och dess åtgärder bör bygga på programmets tre olika programområden. Programområdena bör ta hänsyn till en eller flera kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Dessa indikatorer bör bedömas i enlighet med denna förordning.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Skäl 29a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (29a)  Med tanke på komplexiteten och svårigheterna med att hitta, analysera och anpassa data samt mäta kulturpolitikens effekter och fastställa indikatorer, bör kommissionen stärka samarbetet inom sina avdelningar, exempelvis Gemensamma forskningscentrumet och Eurostat, för att samla in lämpliga statistiska uppgifter. Kommissionen bör agera i samarbete med spetsforskningscentrum i unionen, nationella statistikbyråer och organisationer av relevans för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och i samarbete med Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Unesco.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Skäl 32

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (32)  Finansieringstyperna och genomförandemetoderna enligt denna förordning bör väljas på grundval av deras förmåga att uppnå de specifika målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för att reglerna inte följs. Detta bör inkludera att man överväger användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, liksom finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

  (32)  Finansieringstyperna och genomförandemetoderna enligt denna förordning bör väljas på grundval av den projektansvariges förmåga att uppnå de specifika målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt den projektansvariges och projektets omfattning, kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för att reglerna inte följs. Detta bör inkludera att man överväger användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, liksom finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Skäl 33a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (33a)  I syfte att optimera synergieffekterna mellan EU-fonderna och de direkt förvaltade instrumenten bör man underlätta tillhandahållandet av stöd till åtgärder som redan har tilldelats en spetskompetensstämpel (Seal of Excellence).

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34)  I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU28 kan personer och enheter som är etablerade i utomeuropeiska länder och territorier beviljas finansiering enligt de bestämmelser och mål som gäller för programmet och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda landet eller territoriet är knutet.

  (34)  I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU28 kan personer och enheter som är etablerade i utomeuropeiska länder och territorier beviljas finansiering enligt de bestämmelser och mål som gäller för programmet och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda landet eller territoriet är knutet. De begränsningar som uppkommer genom att dessa länder och territorier är så avlägset belägna bör beaktas vid genomförandet av programmet, och deras deltagande i programmet bör övervakas och utvärderas regelbundet.

  __________________

  __________________

  28 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

  28 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (34a)  I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget bör åtgärder vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla åtgärder. Utbyten med avseende på rörligheten för konstnärer från dessa områden och deras verk samt samarbete mellan personer och organisationer från dessa områden och deras grannländer samt tredjeländer bör främjas. Det kommer därför att bli möjligt för människor att i lika stor utsträckning dra nytta av de konkurrensfördelar som de kulturella och kreativa sektorerna kan erbjuda, framför allt ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Sådana åtgärder bör övervakas och utvärderas regelbundet.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Skäl 36

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (36)  För att säkerställa ett smidigt genomförande av programmet, bör de kostnader som uppkommit för bidragsmottagaren innan ansökan om bidrag lämnades in, särskilt kostnader i samband med immateriella rättigheter, betraktas som bidragsberättigande, under förutsättning att de är direkt knutna till genomförandet av de åtgärder som får stöd.

  (36)  För att säkerställa kontinuitet i det ekonomiska stöd som ges genom programmet och täppa till de ökande finansieringsluckorna för stödmottagarna, bör de kostnader som uppkommit för bidragsmottagaren innan ansökan om bidrag lämnades in, särskilt kostnader i samband med immateriella rättigheter, betraktas som bidragsberättigande, under förutsättning att de är direkt knutna till genomförandet av de åtgärder som får stöd.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Skäl 38

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (38)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att anta arbetsprogrammen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011. Ett korrekt slutförande av det föregående programmet måste säkerställas, särskilt när det gäller sådana fleråriga arrangemang för förvaltning av programmet som fortsätter att löpa, t.ex. finansiering av tekniskt och administrativt stöd. Från och med den [1 januari 2021] bör det tekniska och administrativa stödet vid behov säkerställa förvaltningen av insatser enligt föregående program som ännu inte slutförts före den [31 december 2020].

  (38)  Den befogenhet att anta akter som avses i artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av arbetsprogrammen. Ett korrekt slutförande av det föregående programmet måste säkerställas, särskilt när det gäller sådana fleråriga arrangemang för förvaltning av programmet som fortsätter att löpa, t.ex. finansiering av tekniskt och administrativt stöd. Från och med den [1 januari 2021] bör det tekniska och administrativa stödet vid behov säkerställa förvaltningen av insatser enligt föregående program som ännu inte slutförts före den [31 december 2020].

  __________________

   

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

   

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Skäl 38a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (38a)  För att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av programmet bör kommissionen se till att det inte uppstår onödig byråkrati för de sökande under ansökningsstadiet eller under handläggningen av ansökningarna.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Skäl 38b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (38b) Småskaliga projekt och deras mervärde bör särskilt uppmärksammas, med tanke på de kulturella och kreativa sektorernas särdrag.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  de kulturella och kreativa sektorerna: alla sektorer vars verksamhet bygger på kulturella värden eller konstnärliga och andra individuella eller kollektiva kreativa uttryck. Verksamheten får omfatta utveckling, skapande, produktion, spridning och bevarande av varor och tjänster som förkroppsligar kulturella, konstnärliga eller andra kreativa uttryck, liksom närliggande funktioner som utbildning eller förvaltning. Den kommer att kunna skapa innovation och arbetstillfällen, särskilt utgående från immateriella rättigheter. I de kulturella och kreativa sektorerna ingår bland annat arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, konsthantverk, det audiovisuella området (detta inkluderar film, television, dataspel och multimedia), materiellt och immateriellt kulturarv, design (inklusive modedesign), festivaler, musik, litteratur, scenkonst, böcker och förlagsverksamhet, radio och bildkonst.

  (2)  de kulturella och kreativa sektorerna: alla sektorer vars verksamhet bygger på kulturella värden eller konstnärliga och andra individuella eller kollektiva kreativa uttryck och metoder, oavsett om verksamheten är marknadsorienterad eller inte. Verksamheten får omfatta utveckling, skapande, produktion, spridning och bevarande av metoder, varor och tjänster som förkroppsligar kulturella, konstnärliga eller andra kreativa uttryck, liksom närliggande funktioner som utbildning eller förvaltning. Många av dem kommer att kunna skapa innovation och arbetstillfällen, särskilt utgående från immateriella rättigheter. I de kulturella och kreativa sektorerna ingår bland annat arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, konsthantverk, det audiovisuella området (detta inkluderar film, television, dataspel och multimedia), materiellt och immateriellt kulturarv, musik, litteratur, scenkonst, böcker och förlagsverksamhet, radio, bildkonst, festivaler samt design, inklusive modedesign.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led -a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-a)  Bidra till erkännandet och främjandet av kulturens inneboende värde och till att skydda och främja kvaliteten på den europeiska kulturen och kreativiteten som en särskild dimension i personlig utveckling, utbildning, social sammanhållning, yttrande- och åsiktsfrihet samt konst, och stärka och främja demokratin, kritiskt tänkande, känslan av tillhörighet och medborgarskap såsom källor till ett pluralistiskt medie- och kulturlandskap.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Främja europeiskt samarbete om kulturell och språklig mångfald och kulturarv.

  (a)  Främja europeiskt samarbete om kulturell, konstnärlig och språklig mångfald, bland annat genom att stärka konstnärers och kulturaktörers roll, den europeiska kulturella och konstnärliga produktionens kvalitet samt det gemensamma materiella och immateriella europeiska kulturarvet.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt inom den audiovisuella sektorn.

  (b)  Främja konkurrenskraften inom alla kulturella och kreativa sektorer och öka deras ekonomiska tyngd, särskilt inom den audiovisuella sektorn, genom att skapa arbetstillfällen och öka innovationen och kreativiteten inom dessa sektorer.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Främja den ekonomiska, sociala och externa dimensionen i det europeiska samarbetet i syfte att utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och dess kulturarv, öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft i Europa samt stärka de internationella förbindelserna på kulturområdet.

  (a)  Främja den ekonomiska, konstnärliga, kulturella, sociala och externa dimensionen i det europeiska samarbetet i syfte att utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och dess materiella och immateriella kulturarv, öka konkurrenskraften och innovationen inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa samt stärka de internationella förbindelserna på kulturområdet.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Främja de kulturella och kreativa sektorerna, medräknat den audiovisuella sektorn, genom att stödja konstnärer, aktörer, hantverkare och publikengagemang med särskild inriktning på jämställdhet och underrepresenterade grupper.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Främja den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft och skalbarhet.

  (b)  Främja den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft, innovation och skalbarhet, särskilt när det gäller små och medelstora företag, oberoende produktionsbolag och organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna, och på ett hållbart sätt främja kvaliteten på verksamheten inom den europeiska audiovisuella sektorn, i syfte att uppnå en balanserad sektoriell och geografisk strategi.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Främja politiskt samarbete och innovativa insatser till stöd för alla programområden, däribland främjandet av en bred och pluralistisk mediemiljö, mediekompetens och social inkludering.

  (c)  Främja politiskt samarbete och innovativa insatser, medräknat nya affärs- och förvaltningsmodeller och kreativa lösningar till stöd för alla programområden och alla kulturella och kreativa sektorer, däribland skyddet av den konstnärliga yttrandefriheten och främjandet av en bred, oberoende och pluralistisk kultur- och mediemiljö, mediekompetens, digital kompetens, kulturell och konstnärlig utbildning, jämställdhet, aktivt medborgarskap, interkulturell dialog, resiliens och social inkludering, särskilt när det gäller personer med funktionsnedsättning, inklusive genom ökad tillgång till kulturella varor och tjänster.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Främja rörligheten för konstnärer och aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna samt spridningen av deras verk.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led cb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cb)  Tillhandahålla de kulturella och kreativa sektorerna uppgifter, analyser och en lämplig uppsättning kvalitativa och kvantitativa indikatorer samt utveckla ett enhetligt system för utvärdering och konsekvensbedömning, även med en sektorsövergripande dimension.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  ”Det sektorsövergripande programområdet” omfattar verksamhet som sträcker sig över alla kulturella och kreativa sektorer.

  (c)  ”Det sektorsövergripande programområdet” omfattar verksamhet som sträcker sig över alla kulturella och kreativa sektorer, inklusive nyhetsmediesektorn.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 3a

   

  Europeiskt mervärde

   

  Erkänna det inneboende och ekonomiska värdet av kultur och kreativitet och respektera kvaliteten och mångfalden i unionens värderingar och politik.

   

  Programmet ska enbart stödja de åtgärder och den verksamhet som ger ett potentiellt europeiskt mervärde och bidrar till uppnåendet av de mål som anges i artikel 3.

   

  Det europeiska mervärde som uppstår via programmets åtgärder och verksamhet ska exempelvis säkerställas genom följande:

   

  (a)  Den gränsöverskridande naturen hos åtgärder och verksamhet som kompletterar regionala, nationella, internationella och andra unionsprogram och politikområden, och effekten av sådana åtgärder och verksamheter på medborgarnas tillgång till kultur och aktivt engagemang, utbildning, social inkludering och interkulturell dialog.

   

  (b)  Utvecklingen och främjandet av gränsöverskridande och internationellt samarbete mellan kulturaktörer och kreativa aktörer, inbegripet konstnärer, yrkesverksamma på det audiovisuella området, kulturorganisationer, kreativa organisationer, små och medelstora företag samt audiovisuella aktörer, med inriktning på att stimulera mer omfattande, snabba, effektiva och långsiktiga svar på globala utmaningar, framför allt den digitala omvandlingen.

   

  (c)  Skalfördelar, tillväxt och arbetstillfällen som stödet från unionen främjar och därmed skapar hävstångseffekter för ytterligare finansiering.

   

  (d)  Säkerställandet av mer jämlika villkor inom de kulturella och kreativa sektorerna genom att hänsyn tas till särdragen hos olika länder, inbegripet länder eller regioner som befinner sig i en särskild geografisk eller språklig situation, såsom de yttersta randområden som erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget och de utomeuropeiska länder och territorier som lyder under en av de medlemsstater som förtecknas i bilaga II till EUF-fördraget.

   

  (e)  Främjandet av ett budskap om gemensamma rötter och mångfald i Europa.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led -a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-a)  Främja konstnärliga uttryck och skapande.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led -aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-aa)  Befordra talanger, kompetens och färdigheter samt stimulera samarbete och innovation genom hela kedjan av kulturella och kreativa sektorer, inklusive kulturarv.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Stärka de gränsöverskridande aspekterna hos aktörerna inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och spridningen av dessa sektorers aktörer och verk.

  (a)  Stärka den gränsöverskridande dimensionen, spridningen och synligheten för aktörerna inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och deras verk, bland annat genom gästprogram, turnéer, evenemang, seminarier, utställningar och festivaler, samt underlätta utbyte av bästa praxis och stärka yrkeskunskaper.

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Öka det kulturella deltagandet i hela Europa.

  (b)  Öka tillgången, deltagandet och medvetenheten samt publikengagemanget i hela Europa när det gäller kultur, särskilt för personer med funktionsnedsättning och personer från mindre gynnade miljöer.

   

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Främja samhällelig motståndskraft och social inkludering via kulturen och kulturarvet.

  (c)  Främja samhällelig motståndskraft och stärka social inkludering, interkulturell och demokratisk dialog samt kulturellt utbyte via konsten, kulturen och kulturarvet.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Främja de europeiska kulturella och kreativa sektorernas möjlighet att blomstra och skapa arbetstillfällen och tillväxt.

  (d)  Främja de europeiska kulturella och kreativa sektorernas möjlighet att blomstra och vara innovativa, skapa konstnärliga verk, utveckla nyckelkompetenser, kunskaper, färdigheter, ny konstnärlig praxis, hållbara arbetstillfällen och hållbar tillväxt samt bidra till lokal och regional utveckling.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Främja den yrkesmässiga kapaciteten hos personer inom de kulturella och kreativa sektorerna genom att ge dem egenmakt via lämpliga åtgärder.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Stärka den europeiska identiteten och de europeiska värdena genom kulturell medvetenhet, utbildning i konstämnen och kulturbaserad kreativitet i utbildningen.

  (e)  Stärka den europeiska identiteten, ett aktivt medborgarskap samt en gemenskapskänsla och demokratiska värden genom kulturell medvetenhet, kulturarv, kulturella uttryck, kritiskt tänkande, konstnärliga uttryck, synlighet och erkännande för skapande yrkesmänniskor, konstformer, konstutbildning och kulturbaserad kreativitet i samband med formellt, icke-formellt och informellt livslångt lärande.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Främja uppbyggnaden av de europeiska kulturella och kreativa sektorernas internationella kapacitet för att möjliggöra verksamhet på internationell nivå.

  (f)  Främja uppbyggnaden av de europeiska kulturella och kreativa sektorernas, inbegripet gräsrots- och mikroorganisationers, internationella kapacitet för att möjliggöra verksamhet på internationell nivå.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Bidra till unionens globala strategi för internationella förbindelser genom kulturell diplomati.

  (g)  Bidra till unionens globala strategi för internationella kulturförbindelser genom att sträva efter att säkerställa strategins långsiktiga effekter genom en mellanmänsklig strategi som omfattar kulturella nätverk, det civila samhället och gräsrotsorganisationer.

  Ändringsförslag    69

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Som en del av de särskilda åtgärder som vidtas inom programområdet Kultur ska musiksektorn vara särskilt inriktad på ekonomisk fördelning och riktade åtgärder. Skräddarsydda ansökningsomgångar och styrmedel ska bidra till att öka musiksektorns konkurrenskraft och ta itu med några av de specifika utmaningar som sektorn står inför.

  Ändringsförslag    70

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Befordra talanger och färdigheter och stimulera samarbete samt innovation i skapandet och produktionen av europeiska audiovisuella verk.

  (a)  Befordra talanger, kompetens, färdigheter och användning av digital teknik, stimulera samarbete, rörlighet och innovation i skapandet och produktionen av europeiska audiovisuella verk, även över nationsgränserna.

  Ändringsförslag    71

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stärka teater- och onlinedistributionen och i större utsträckning bereda tillgång till europeiska audiovisuella verk över gränserna, inklusive genom innovativa affärsmodeller och användning av ny teknik.

  (b)  Stärka den gränsöverskridande och internationella spridningen och distributionen online och offline, i synnerhet teaterdistributionen av europeiska audiovisuella verk i den nya digitala miljön.

  Ändringsförslag    72

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Ge den internationella publiken bredare tillgång till unionens audiovisuella verk, särskilt genom marknadsföring, evenemang, verksamhet för filmkunnighet och festivaler.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led bb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bb)  Stärka det audiovisuella arvet och underlätta tillgången till samt stödja och främja audiovisuella arkiv och bibliotek som källor till minne, utbildning, återanvändning och nya företag, bland annat genom den senaste digitala tekniken.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Främja europeiska audiovisuella verk och stödja publikutvecklingen i och utanför Europa.

  (c)  Främja europeiska audiovisuella verk och stödja deltagandet av publik i alla åldrar, särskilt unga och personer med funktionsnedsättning, för aktiv och laglig användning av audiovisuella verk i och utanför Europa och för utbyte av användargenererat innehåll, bland annat genom att främja utbildning i film och audiovisuella medier.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Dessa prioriteringar ska genomföras genom stöd till att skapa, marknadsföra, tillgängliggöra och sprida europeiska verk som kan nå en större publik i och utanför Europa och därmed anpassa sig till den nya utvecklingen på marknaden och följa direktivet om audiovisuella medietjänster.

  Dessa prioriteringar ska genomföras genom stöd till att skapa, marknadsföra, tillgängliggöra och sprida europeiska verk och således sprida europeiska värderingar och en gemensam identitet som kan nå publik i alla åldrar i och utanför Europa. Därmed kan man anpassa sig till den nya utvecklingen på marknaden och följa direktivet om audiovisuella medietjänster.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Stödja det sektorsövergripande transnationella policysamarbetet, inbegripet kulturens roll för social inkludering, samt främja kunskapen om programmet och stödja resultatens överförbarhet.

  (a)  Stödja det sektorsövergripande transnationella policysamarbetet, inbegripet främjande av kulturens roll för social inkludering, särskilt när det gäller personer med funktionsnedsättning, och i syfte att stärka demokratin och främja kunskapen om programmet och stödja resultatens överförbarhet för att öka programmets synlighet.

  Ändringsförslag    77

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Främja innovativa tillvägagångssätt för innehållsligt skapande, tillgänglighet, distribution och marknadsföring inom de kulturella och kreativa sektorerna.

  (b)  Främja innovativa tillvägagångssätt för skapande av konstnärligt innehåll, konstnärlig forskning, tillgänglighet, distribution och marknadsföring, med hänsyn till upphovsrättsskyddet inom samtliga kulturella och kreativa sektorer, vilket omfattar både de marknadsrelaterade och icke marknadsrelaterade dimensionerna.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Främja övergripande verksamhet som omfattar flera sektorer för anpassning till den strukturella omvandlingen inom mediesektorn, inklusive främjande av ett fritt, diversifierat och pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalism och mediekompetens.

  (c)  Främja övergripande verksamhet som omfattar flera sektorer för anpassning till den strukturella och tekniska omvandlingen inom mediesektorn, inklusive främjande av fria, diversifierade och pluralistiskamedie-, konst- och kulturlandskap, yrkesetik inom journalistik, kritiskt tänkande och mediekompetens, särskilt bland ungdomar, genom att bidra till en anpassning till nya medieverktyg och medieformat samt motverka spridningen av desinformation.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Inrätta och stödja programkontor för att marknadsföra programmet i respektive land samt stimulera till gränsöverskridande samarbete inom de kulturella och kreativa sektorerna.

  (d)  Inrätta och stödja aktivt deltagande av programkontor i deltagande länder, för att marknadsföra programmet i respektive land på ett rättvist och balanserat sätt, bland annat genom nätverksverksamhet på ort och ställe, och stödja de sökande i samband med programmet, tillhandahålla grundläggande information om andra relevanta möjligheter till stöd inom ramen för unionsfinansierade program, samt stimulera till gränsöverskridande samarbete och utbyte av bästa praxis inom de kulturella och kreativa sektorerna.

  Ändringsförslag    80

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 1 850 000 000 euro i löpande priser.

  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 2 806 000 000 euro i fasta priser.

  Ändringsförslag    81

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  Högst 609 000 000 euro för det mål som avses i artikel 3.2 a (programområdet Kultur).

  –  Åtminstone 33 % för det mål som avses i artikel 3.2 a (programområdet Kultur).

  Ändringsförslag    82

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  Högst 1 081 000 000 euro för det mål som avses i artikel 3.2 b (programområdet Media).

  –  Åtminstone 58 % för det mål som avses i artikel 3.2 b (programområdet Media).

  Ändringsförslag    83

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  Högst 160 000 000 euro för den verksamhet som avses i artikel 3.2 c (det sektorsövergripande programområdet).

  –  Högst 9 % för den verksamhet som avses i artikel 3.2 c (det sektorsövergripande programområdet), med säkerställande av ett finansiellt anslag till varje nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa på minst samma nivå som de finansiella anslag som föreskrivs i förordning (EG) nr 1295/2013.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja programmets internationella dimension får ytterligare ekonomiska bidrag göras tillgängliga från finansieringsinstrumenten för externa åtgärder [instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)] i syfte att stödja insatser som genomförs och förvaltas i enlighet med denna förordning. Detta bidrag ska finansieras i enlighet med förordningarna om inrättande av dessa instrument.

  3.  Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja programmets internationella dimension får ytterligare ekonomiska bidrag göras tillgängliga från finansieringsinstrumenten för externa åtgärder [instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)] i syfte att stödja insatser som genomförs och förvaltas i enlighet med denna förordning. Detta bidrag ska finansieras i enlighet med förordningarna om inrättande av dessa instrument och varje år rapporteras till budgetmyndigheten, tillsammans med bidragen från tredjeländer till programmet.

  Ändringsförslag    85

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Tredjeländer får delta i programmens förvaltningsstrukturer och forum för berörda parter i syfte att underlätta informationsutbyte.

  Ändringsförslag    86

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Avtalen med de tredjeländer som är associerade till programmet enligt denna förordning ska underlättas genom förfaranden som är snabbare än förfarandena enligt förordning (EU) nr 1295/2013. Avtal med nya länder ska främjas proaktivt.

  Motivering

  Det är mycket viktigt att säkerställa att dessa länder deltar redan från början i programmet för att garantera dess internationella dimension.

  Ändringsförslag    87

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet ska vara tillgängligt för internationella organisationer med verksamhet på de områden som omfattas av programmet, i enlighet med budgetförordningen.

  1.  Programmet ska vara tillgängligt för internationella organisationer med verksamhet på de områden som omfattas av programmet, exempelvis Unesco, Europarådet, genom ett mer strukturerat samarbete med kulturvägar och Eurimages-fonden, EUIPO:s observationscentrum, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten och OECD, på grundval av gemensamma bidrag för att uppnå programmets mål, och i enlighet med budgetförordningen.

  Ändringsförslag    88

  Förslag till förordning

  Artikel 9a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 9a

   

  Insamling av uppgifter om kultur och kreativa sektorer

   

  Kommissionen ska stärka samarbetet inom sina avdelningar, exempelvis Gemensamma forskningscentrumet och Eurostat, för att samla in lämpliga statistiska uppgifter för att mäta och analysera kulturpolitikens effekter. I detta syfte ska kommissionen agera i samarbete med spetsforskningscentrum i unionen och nationella statistikbyråer samt med Europarådet, OECD och Unesco. Därmed ska kommissionen bidra till uppnåendet av målen för programområdet Kultur och ingående följa ytterligare utveckling av kulturpolitiska strategier, bland annat genom att i ett tidigt skede engagera berörda parter i reflexion och anpassning när det gäller indikatorer som är gemensamma för olika sektorer eller specifika indikatorer för olika verksamhetsområden. Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om sådan verksamhet.

  Ändringsförslag    89

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Blandfinansieringsinsatser enligt detta program ska genomföras i enlighet med [förordningen om fonden InvestEU] och avdelning X i budgetförordningen.

  3.  Blandfinansieringsinsatser enligt detta program ska genomföras i enlighet med avdelning X i budgetförordningen och de förfaranden som fastställs i [InvestEU-förordningen]. Den särskilda lånegaranti som skapats inom ramen för Kreativa Europa ska fortsätta inom ramen för [InvestEU-förordningen] och ska ta hänsyn till de genomförandemetoder som utvecklats inom ramen för lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, inrättad genom förordning (EU) nr 1295/2013.

  Ändringsförslag    90

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Bidrag till en ömsesidig försäkringsmekanism får täcka risken i samband med återkrav av belopp från mottagarna och ska anses utgöra en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen. Bestämmelserna i [artikel X i] förordning XXX [successor of the Regulation on the Guarantee Fund] ska tillämpas.

  4.  Bidrag till en ömsesidig försäkringsmekanism får täcka risken i samband med återkrav av belopp från mottagarna och ska anses utgöra en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen. Bestämmelserna i [artikel X i] förordning XXX [successor of the Regulation on the Guarantee Fund], som bygger på och beaktar de genomförandemetoder som redan har utvecklats, ska tillämpas.

  Ändringsförslag    91

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  För att främja programmets internationella dimension ska de program som inrättats genom förordning …/… [instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] och förordning …/… [IPA III] bidra ekonomiskt till åtgärder som upprättas och genomförs i enlighet med denna förordning. Denna förordning ska gälla för utnyttjandet av dessa program samtidigt som överensstämmelse med de förordningar som reglerar de respektive programmen ska säkerställas.

  Ändringsförslag    92

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. Arbetsprogrammen ska i tillämpliga fall ange det totala belopp som är avsatts till blandfinansieringsinsatser.

  1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana årliga arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. Antagandet av arbetsprogrammen ska föregås av samråd med olika berörda parter för att säkerställa att de planerade åtgärderna på bästa sätt kommer att stödja de olika berörda sektorerna. Arbetsprogrammen ska i tillämpliga fall ange det totala belopp som avsatts till blandfinansieringsinsatser, som inte får ersätta direkt finansiering i form av bidrag.

   

  De allmänna och specifika målen och motsvarande politiska prioriteringar och åtgärder i programmet samt den anslagna budgeten för varje åtgärd ska specificeras i detalj i de årliga arbetsprogrammen. Det årliga arbetsprogrammet ska också innehålla en vägledande tidsplan för genomförandet.

  Ändringsförslag    93

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt.

  2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa årliga arbetsprogram.

  Motivering

  Ändringsförslaget syftar till att klargöra att det årliga arbetsprogrammet är viktigt för att fastställa de faktiska budgetprioriteringarna.

  Ändringsförslag    94

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  I ansökningsomgångarna kan man beakta behovet av att säkerställa lämpligt stöd till småskaliga projekt inom ramen för programområdet Kultur genom åtgärder som kan inbegripa högre samfinansieringsnivåer.

  Ändringsförslag    95

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  Bidragen ska tilldelas med hänsyn till följande aspekter av de berörda projekten:

   

  a)  projektets kvalitet,

   

  b)  effekter och

   

  c)  kvalitet och effektivitet i genomförandet.

  Ändringsförslag    96

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Utvärderingskommittén får bestå av externa experter.

  2.  Utvärderingskommittén får bestå av externa experter. Den ska sammanträda i närvaro av sina medlemmar eller på distans.

   

  Experterna bör ha en professionell bakgrund med anknytning till det sakområde som ska utvärderas. Utvärderingskommittén får begära att experter från ansökningslandet yttrar sig.

  Ändringsförslag    97

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Genom undantag från artikel [130.2] i budgetförordningen får kostnader som uppkommit hos bidragsmottagaren innan ansökan om bidrag lämnades in i vederbörligen motiverade fall betraktas som bidragsberättigande, under förutsättning att de är direkt kopplade till genomförandet av de åtgärder och den verksamhet som får bidrag.

  3.  Genom undantag från artikel [130.2] i budgetförordningen ska kostnader som uppkommit hos bidragsmottagaren innan ansökan om bidrag lämnades in i vederbörligen motiverade fall betraktas som bidragsberättigande, under förutsättning att de är direkt kopplade till genomförandet av de åtgärder och den verksamhet som får bidrag.

  Ändringsförslag    98

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 5 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Följande enheter får beviljas bidrag utan ansökningsomgång:

  5.  Följande enheter får beviljas bidrag utan ansökningsomgång, mot bakgrund av särskilda uppdrag och mål som ska fastställas av kommissionen och regelbundet utvärderas i linje med programmets mål:

  Ändringsförslag    99

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 5 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Europeiska filmakademin.

  (a)  Europeiska filmakademin inom ramen för samarbetet med Europaparlamentet om LUX-filmpriset, efter ett samarbetsavtal som förhandlats fram mellan och undertecknats av parterna och i samarbete med Europa Cinemas; fram till dess att samarbetsavtalet har ingåtts ska de berörda anslagen placeras i reserven.

  Ändringsförslag    100

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 5 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Europeiska unionens ungdomsorkester.

  (b)  Europeiska unionens ungdomsorkester för sin verksamhet, inklusive regelbundet urval av och utbildning för unga musiker från alla medlemsstater genom gästprogram som erbjuder rörlighet och möjlighet att uppträda på festivaler och turnéer inom unionen och på internationell nivå och som bidrar till cirkulationen av europeisk kultur över gränserna och till internationaliseringen av unga musikers karriärer, i syfte att uppnå geografisk balans bland deltagarna. Europeiska unionens ungdomsorkester ska kontinuerligt diversifiera sina intäkter genom att aktivt söka ekonomiskt stöd från nya källor och minska sitt beroende av finansiering från unionen. Verksamheten inom Europeiska unionens ungdomsorkester ska vara i linje med målen och prioriteringarna för programmet och programområdet Kultur, särskilt när det gäller publikengagemang.

  Ändringsförslag    101

  Förslag till förordning

  Artikel 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna säkerställa programmets övergripande samstämmighet och komplementaritet med relevant politik och relevanta program, särskilt sådana som rör jämställdhet, utbildning, ungdomsfrågor, solidaritet, sysselsättning och social inkludering, forskning och innovation, näringsliv och företagande, jordbruk och landsbygdsutveckling, miljö och klimatåtgärder, sammanhållning, regional- och stadspolitik, statligt stöd samt internationellt samarbete och utveckling.

  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna säkerställa programmets övergripande samstämmighet och komplementaritet med relevant politik och relevanta program, särskilt sådana som rör jämställdhet, utbildning, särskilt digital utbildning och mediekunskap, ungdomsfrågor, solidaritet, sysselsättning och social inkludering, särskilt för marginaliserade grupper och minoriteter, forskning och innovation, medräknat social innovation, näringsliv och företagande, jordbruk och landsbygdsutveckling, miljö och klimatåtgärder, sammanhållning, regional- och stadspolitik, hållbar turism, statligt stöd, rörlighet samt internationellt samarbete och utveckling, även för att främja effektiv användning av offentliga medel.

   

  Kommissionen ska säkerställa att tillämpningen av de förfaranden som fastställs i [InvestEU-programmet] tar hänsyn till de metoder som utvecklats inom ramen för lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, inrättad genom förordning (EU) nr 1295/2013.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Det uppfyller minimikraven på kvalitet i den aktuella ansökningsomgången.

  (b)  Det uppfyller minimikraven på hög kvalitet i den aktuella ansökningsomgången.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Förslag som har tilldelats en spetskompetensstämpel kan få bidrag direkt från andra program och från fonder enligt förordning [förordningen om gemensamma bestämmelser COM(2018)0375] i enlighet med artikel 67.5 i den förordningen, förutsatt att sådana förslag är förenliga med programmets mål. Kommissionen ska se till att urvals- och tilldelningskriterierna för de projekt som tilldelas kvalitetsstämpeln är enhetliga, tydliga och öppna för de potentiella stödmottagarna.

  Ändringsförslag    104

  Förslag till förordning

  Artikel 16a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 16a

   

  Lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna inom ramen för InvestEU

   

  1.  Finansiellt stöd genom det nya InvestEU-programmet ska bygga på målen och kriterierna för lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, med hänsyn till sektorns särdrag.

   

  2.  InvestEU-programmet ska tillhandahålla följande:

   

  a)  Tillgång till finansiering för små och medelstora företag, mikroorganisationer och små och medelstora organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna.

   

  b)  Garantier till medverkande finansiella förmedlare i alla länder som deltar i lånegarantin.

   

  c)  Ytterligare sakkunskap till medverkande finansiella förmedlare för bedömning av risker förbundna med små och medelstora företag, mikroorganisationer och små och medelstora organisationer samt kulturella och kreativa projekt.

   

  d)  Volymen av finansiering med lån som ställs till förfogande för små och medelstora företag samt mikroorganisationer och små och medelstora organisationer.

   

  e)  Små och medelstora företag samt mikroorganisationer och små och medelstora organisationer i regioner och sektorer med förmåga att bygga upp en diversifierad låneportfölj och föreslå en marknadsförings- och PR-plan.

   

  f)  Följande typer av lån: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar med uteslutande av personliga säkerheter, företagsöverlåtelser, rörelsekapital, till exempel tillfällig eller överbryggande finansiering, kassaflöde och krediter.

  Motivering

  Det är nödvändigt att införa hänvisningar till lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna för att skydda dess principer och resultat.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Programområdena ska ha en gemensam uppsättning kvalitativa indikatorer. Varje programområde ska ha en särskild uppsättning indikatorer.

  Ändringsförslag    106

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av hur programmet framskridit mot uppfyllelsen av dess mål, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 i syfte att utforma bestämmelser för en övervaknings- och utvärderingsram, inklusive ändringar av bilaga II i syfte att vid behov se över eller komplettera indikatorerna för övervakning och utvärdering.

  2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av hur programmet framskridit mot uppfyllelsen av dess mål, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 i syfte att utforma bestämmelser för en övervaknings- och utvärderingsram, inklusive ändringar av bilaga II i syfte att se över eller komplettera indikatorerna. Kommissionen ska anta en delegerad akt med avseende på indikatorer senast den 31 december 2022.

  Ändringsförslag    107

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Tillgängliga uppgifter om beloppet för de åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden som skulle ha behövts för att finansiera projekt som tilldelats spetskompetensstämpeln ska årligen översändas till de båda grenarna av budgetmyndigheten, minst 3 månader före offentliggörandet av deras respektive ståndpunkter avseende unionens budget för påföljande år, enligt den gemensamt överenskomna tidsplanen för det årliga budgetförfarandet.

  Ändringsförslag    108

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

  2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras senast den 30 juni 2024.

   

  Kommissionen ska överlämna rapporten om halvtidsutvärderingen till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2024.

   

  Kommissionen ska vid behov och på grundval av halvtidsöversynen lägga fram ett förslag till rättsakt om översyn av denna förordning.

  Motivering

  Ändringsförslaget syftar till att införa en bestämmelse om en korrekt och snabb halvtidsöversyn.

  Ändringsförslag    109

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast två år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet.

  3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast två år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet läggas fram av kommissionen.

  Ändringsförslag    110

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

  1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten, särskilt programmets namn och, när det gäller åtgärder som finansierats inom programområdet Media, logotypen för programområdet Media. Kommissionen ska ta fram en logotyp för programområdet Kultur som ska användas för åtgärder som finansieras inom programområdet Kultur.

  Ändringsförslag    111

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Samarbetsprojekt.

  (a)  Gränsöverskridande samarbetsprojekt där tydlig åtskillnad görs mellan små, medelstora och storskaliga projekt och med särskild hänsyn till mikroorganisationer och små organisationer på kulturområdet.

  Ändringsförslag    112

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Mobilitet för konstnärer och aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna.

  (d)  Rörlighet för konstnärer, hantverkare och aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna i deras gränsöverskridande verksamhet, inklusive täckning av kostnader för konstnärlig verksamhet samt spridning av konstnärliga och kulturella verk.

  Ändringsförslag    113

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Stöd till organisationer i den kulturella och kreativa sektorn för internationell verksamhet.

  (e)  Stöd till organisationer i den kulturella och kreativa sektorn för internationell verksamhet och för utveckling av deras kapacitetsuppbyggnad.

  Ändringsförslag    114

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Stöd till musikbranschen för att främja mångfald, kreativitet och innovation inom musikens område, framförallt för att sprida musikrepertoaren inom och utanför Europa, utbildningsinsatser och publikutveckling inom den europeiska repertoaren, samt stöd för insamling och analys av uppgifter.

  (a)  Stöd till musikbranschen för att främja mångfald, kreativitet och innovation inom musikens område, särskilt inom sektorn för livemusik, även genom nätverksarbete, spridning och främjande av diversifierade europeiska musikaliska verk och musikrepertoarer inom och utanför Europa, utbildning, deltagande i och tillgång till musik, publikutveckling, synlighet och erkännande av skapande yrkesmänniskor, projektansvariga och konstnärer, särskilt unga och nya, samt stöd för insamling och analys av uppgifter.

  Ändringsförslag    115

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stöd till bok- och förlagsbranschen genom riktade åtgärder som främjar mångfald, kreativitet och innovation, särskilt översättning och marknadsföring av europeisk litteratur över gränserna i och utanför Europa, utbildning och utbyten för branschfolk, författare och översättare, samt transnationella projekt för samarbete, innovation och utveckling inom branschen.

  (b)  Stöd till bok- och förlagsbranschen genom riktade åtgärder som främjar mångfald, kreativitet, innovation, särskilt översättning, anpassning i tillgängliga format för personer med funktionsnedsättning, marknadsföring av europeisk litteratur över gränserna i och utanför Europa, även genom bibliotek, utbildning och utbyten för branschfolk, författare och översättare, samt transnationella projekt för samarbete, innovation och utveckling inom branschen.

  Ändringsförslag    116

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Stöd till arkitektur- och kulturarvssektorerna genom riktade åtgärder för aktörernas mobilitet, kapacitetsuppbyggnad, publikutveckling och internationalisering av kulturarvs- och arkitektursektorerna, främjande av byggkultur, stöd till att skydda, bevara och främja kulturarvet och dess värden via upplysningsverksamhet, arbete i nätverk och aktiviteter för ömsesidigt lärande.

  (c)  Stöd till kulturarvs- och arkitektursektorerna genom riktade åtgärder för aktörernas rörlighet, forskning, inrättande av höga kvalitetsstandarder, kapacitetsuppbyggnad, utbyte av yrkeskunskap och yrkesfärdigheter för hantverkare, publikengagemang, stöd till att skydda, bevara och återskapa livsmiljöer, anpassningsbar återanvändning, främjande av byggkultur, hållbarhet, spridning, förbättring och internationalisering av kulturarvet och dess värden via upplysningsverksamhet, arbete i nätverk och aktiviteter för ömsesidigt lärande.

  Ändringsförslag    117

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Stöd till övriga sektorer genom riktade åtgärder för att uppmuntra till utveckling av de kreativa aspekterna inom design- och modebranscherna och kulturturismen samt för att främja och representera dessa sektorer utanför Europeiska unionen.

  (d)  Stöd till övriga sektorer genom riktade marknadsföringsåtgärder för att uppmuntra till utveckling av de kreativa aspekterna inom andra sektorer, däribland design- och modebranscherna och en hållbar kulturturism samt för att främja och representera dessa sektorer utanför Europeiska unionen.

  Ändringsförslag    118

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Stöd till alla kulturella och kreativa sektorer på områden med gemensamma behov, medan en sektoriell åtgärd kan utvecklas på lämpligt sätt om särdragen i en delsektor motiverar ett målinriktat tillvägagångssätt. En övergripande strategi ska tillämpas för gränsöverskridande projekt för samarbete, rörlighet och internationalisering, inbegripet genom gästprogram, turnéer, evenemang, liveframträdanden, utställningar och festivaler, samt för främjande av mångfald, kreativitet och innovation, utbildning och utbyte av yrkesverksamma, kapacitetsuppbyggnad, nätverksarbete, publikutveckling samt insamling och analys av uppgifter inom sektorn. Sektoriella åtgärder ska dra nytta av budgetar som står i proportion till de sektorer som identifierats som prioriterade. Sektoriella åtgärder bör bidra till att hantera de särskilda utmaningar som de olika prioriterade sektorer som anges i denna bilaga står inför, med utgångspunkt i befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder.

  Ändringsförslag    119

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Särskilda åtgärder som syftar till att tydliggöra och konkretisera den kulturella mångfalden i Europa och det europeiska kulturarvet och främja interkulturell dialog:

  Särskilda åtgärder som syftar till att tydliggöra och konkretisera den europeiska identiteten och den kulturella mångfalden i Europa samt det europeiska kulturarvet, och främja interkulturell dialog:

  Ändringsförslag    120

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Det europeiska kulturarvsmärket, säkerställande av ekonomiskt stöd enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU2.

  (b)  Det europeiska kulturarvsmärket, säkerställande av ekonomiskt stöd enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU2 och nätverket för platser som tilldelats det europeiska kulturarvsmärket.

  __________________

  __________________

  2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU av den 16 november 2011 om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket (EUT L 303, 22.11.2011, s. 1).

  2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU av den 16 november 2011 om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket (EUT L 303, 22.11.2011, s. 1).

  Ändringsförslag    121

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  EU:s kulturpriser.

  (c)  EU:s kulturpriser, medräknat det europeiska teaterpriset.

  Ändringsförslag    122

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 3 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Åtgärder för tvärvetenskaplig produktion med anknytning till Europa och dess värden.

  Ändringsförslag    123

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  De prioriteringar för programområdet Media som avses i artikel 5 ska beakta skillnaderna mellan länderna vad gäller produktion och distribution av audiovisuellt innehåll, samt tillgänglighet, liksom respektive marknaders omfattning och särdrag. De ska uppnås genom bland annat följande:

  De prioriteringar för programområdet Media som avses i artikel 5 ska beakta kraven i direktiv 2010/13/EU och skillnaderna mellan länderna vad gäller produktion och distribution av audiovisuellt innehåll, samt tillgänglighet, liksom respektive marknaders omfattning och särdrag. De ska uppnås genom bland annat följande:

  Ändringsförslag    124

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Utveckling av audiovisuella verk.

  (a)  Utveckling av europeiska audiovisuella verk, särskilt filmer och tv-produktioner såsom fiktion, kortfilmer, dokumentärer, filmer för barn och animerade filmer, samt interaktiva verk såsom högkvalitativa och beskrivande videospel och multimedia, med större möjligheter att spridas över gränserna av oberoende europeiska produktionsbolag.

  Ändringsförslag    125

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Produktion av innovativt tv-innehåll och s.k. serial storytelling.

  (b)  Produktion av innovativt och högkvalitativt tv-innehåll och s.k. serial storytelling för alla åldrar genom stöd till oberoende europeiska produktionsbolag.

  Ändringsförslag    126

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Stöd till initiativ som syftar till att skapa och främja verk som rör den europeiska integrationens historia och europeiska berättelser.

  Ändringsförslag    127

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Reklam- och marknadsföringsinstrument, bland annat på nätet och genom att analyser av uppgifter används för att göra europeiska verk mer kända och synliga för en vidare publik och tillgängliga över gränserna.

  (c)  PR-, reklam- och marknadsföringsinstrument, bland annat på nätet och genom att analyser av uppgifter används för att göra europeiska verk mer kända och synliga för en vidare publik och tillgängliga över gränserna.

  Ändringsförslag    128

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Stöd till internationell försäljning och spridning av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar, bland annat genom samordnade distributionsstrategier som omfattar flera länder.

  (d)  Stöd till internationell försäljning och spridning av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar som är inriktade på både små och stora produktioner, bland annat genom samordnade distributionsstrategier som omfattar flera länder och programtextning, dubbning och audiobeskrivning.

  Ändringsförslag    129

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Åtgärder för att stödja länder med låg kapacitet att förbättra sina respektive identifierade brister.

  Ändringsförslag    130

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Stöd till utbyten mellan företag och nätverksarbete för att underlätta europeiska och internationella samproduktioner.

  (e)  Stöd till utbyten mellan företag och nätverksarbete för att underlätta europeiska och internationella samproduktioner och spridning av europeiska verk.

  Ändringsförslag    131

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  Stöd till europeiska nätverk av audiovisuella skapare från olika länder i syfte att främja kreativa talanger inom den audiovisuella sektorn.

  Ändringsförslag    132

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led eb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (eb)  Särskilda åtgärder för att bidra till rättvis behandling av kreativa talanger inom den audiovisuella sektorn.

  Ändringsförslag    133

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Initiativ för att främja publikutveckling och filmutbildning med särskild inriktning på den unga publiken.

  (g)  Initiativ för att främja publikutveckling och publikengagemang, särskilt när det gäller biografer samt filmutbildning och audiovisuell utbildning med särskild inriktning på den unga publiken.

  Ändringsförslag    134

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Fortbildnings- och mentorverksamhet för att öka kapaciteten hos aktörerna inom den audiovisuella sektorn att anpassa sig till ny marknadsutveckling och digital teknik.

  (h)  Fortbildnings- och mentorverksamhet för att öka kapaciteten hos aktörerna inom den audiovisuella sektorn, bland annat hantverkare, att anpassa sig till ny marknadsutveckling och digital teknik.

  Ändringsförslag    135

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (i)  Ett europeiskt nätverk av aktörer inom beställvideosektorn för visning av en betydande andel icke-nationella europeiska produktioner.

  (i)  Ett eller flera europeiska nätverk av aktörer inom beställvideosektorn för visning av en betydande andel icke-nationella europeiska produktioner.

  Ändringsförslag    136

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led j

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (j)  Ett eller flera europeiska festivalnätverk för att visa en betydande andel icke-nationella europeiska produktioner.

  (j)  Europeiska festivaler och festivalnätverk som visar och främjar flera olika europeiska audiovisuella verk med en betydande andel icke-nationella europeiska produktioner.

  Ändringsförslag    137

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led k

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (k)  Ett europeiskt nätverk av biografägare för att visa en betydande andel icke-nationella europeiska filmer.

  (k)  Ett europeiskt nätverk av biografägare för att visa en betydande andel icke-nationella europeiska filmer och bidra till att stärka biografernas roll i värdekedjan och lyfta fram offentliga visningar som en social erfarenhet.

  Ändringsförslag    138

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led l

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (l)  Särskilda åtgärder för att bidra till en jämnare könsfördelning inom den audiovisuella sektorn.

  (l)  Särskilda åtgärder, bland annat mentorskap och verksamhet i nätverk, för att bidra till en jämnare könsfördelning inom den audiovisuella sektorn.

  Ändringsförslag    139

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 2 – led na (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (na)  Stöd till spridning av och flerspråkig tillgång till kulturellt TV-innehåll online och offline, inbegripet genom programtextning, för att främja den rikedom och mångfald som ingår i det europeiska kulturarvet, samtida skapande och språk.

  Ändringsförslag    140

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 3 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Strategiutveckling, transnationellt utbyte av erfarenheter och kunnande, ömsesidigt lärande och nätverksarbete bland kulturella och kreativa organisationer och beslutsfattare, med en sektorsövergripande karaktär.

  (a)  Strategiutveckling, transnationellt utbyte av erfarenheter och kunnande, ömsesidigt lärande, inklusive ömsesidigt mentorskap för nya deltagare i programmet, medvetandehöjande insatser och nätverksarbete bland kulturella och kreativa organisationer och beslutsfattare, med en sektorsövergripande karaktär, bland annat genom en permanent strukturerad dialog med berörda parter och ett forum för kulturella och kreativa sektorer för att stärka dialogen om och inriktningen på sektorspolitiken.

  Ändringsförslag    141

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 3 – stycke 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Uppmuntran till nya slag av kreativitet i skärningspunkterna mellan olika kulturella och kreativa sektorer, till exempel genom användning av innovativ teknik.

  (a)  Uppmuntran till nya slag av kreativitet i skärningspunkterna mellan olika kulturella och kreativa sektorer och med aktörer inom andra sektorer, till exempel genom användning av och mentorskap om användning av innovativ teknik inom kulturorganisationer och samarbete genom digitala knutpunkter.

  Ändringsförslag    142

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Åtgärder för tvärvetenskaplig produktion med anknytning till Europa och dess värden.

  Ändringsförslag    143

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 3 – stycke 3 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Främjande av programmet på nationell nivå och tillhandahållande av information om olika typer av ekonomiskt stöd inom ramen för unionens politik.

  (a)  Främjande av programmet på nationell nivå och tillhandahållande av relevant information om olika typer av ekonomiskt stöd inom ramen för unionens politik samt utvärderingskriterier, förfaranden och resultat.

  Ändringsförslag    144

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 3 – stycke 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Uppmuntran till gränsöverskridande samarbete mellan yrkesverksamma, institutioner, plattformar och nätverk inom och mellan de politikområden och sektorer som programmet omfattar.

  (b)  Stöd till potentiella stödmottagare i ansökningsprocessen, uppmuntran till gränsöverskridande samarbete och utbyte av bästa praxis mellan yrkesverksamma, institutioner, plattformar och nätverk inom och mellan de politikområden och sektorer som programmet omfattar.

  Ändringsförslag    145

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 3 – stycke 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Stöd till kommissionen genom säkerställande av god kommunikation och spridning av programmets resultat till medborgarna.

  (c)  Stöd till kommissionen genom säkerställande av god kommunikation och spridning av programmets resultat till medborgarna och aktörerna, enligt principen nedifrån och upp respektive uppifrån och ned.

  Ändringsförslag    146

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 3 – stycke 4 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Åtgärder som rör de strukturella förändringar som mediesektorn står inför genom att främja och övervaka ett mångsidigt och pluralistiskt medielandskap.

  (a)  Åtgärder som rör de strukturella och tekniska förändringar som nyhetsmediesektorn står inför genom att främja ett oberoende och pluralistiskt medielandskap och stödja oberoende övervakning i syfte att bedöma riskerna och utmaningarna för mediernas mångfald och frihet.

  Ändringsförslag    147

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 3 – stycke 4 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödjande av höga standarder för medieproduktion genom att främja samarbete, gränsöverskridande journalistiska samarbetsprojekt och innehåll av god kvalitet.

  (b)  Stödjande av höga standarder för medieproduktion genom att främja samarbete, digital kunskap, gränsöverskridande journalistiska samarbetsprojekt, innehåll av god kvalitet och hållbara ekonomiska mediemodeller för att säkerställa yrkesetik inom journalistiken.

  Ändringsförslag    148

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 3 – stycke 4 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Främjande av mediekompetens för att göra det möjligt för medborgarna att utveckla en kritisk medieförståelse.

  (c)  Främjande av mediekompetens för att göra det möjligt för medborgarna, särskilt ungdomar, att utveckla en kritisk medieförståelse och stödja skapandet av en unionsplattform för att utbyta praxis och strategier för mediekunskap i alla medlemsstater, bland annat genom universitetsnätverk av radio och medier som arbetar med europeiska sakområden och förse nyhetsmediernas yrkesverksamma med utbildningsprogram för att upptäcka och bekämpa desinformation.

  Ändringsförslag    149

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 1 – stycke 4 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Främja och skydda den politiska och civilsamhälleliga dialogen om hot mot mediernas frihet och mångfald i Europa.

  Ändringsförslag    150

  Förslag till förordning

  Bilaga II – punkt -1 (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  GEMENSAMMA KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA EFFEKTINDIKATORER FÖR PROGRAMMET

   

  1.  Fördelar för medborgare och samhällen

   

  2.  Fördelar när det gäller att stärka den europeiska kulturella mångfalden och det europeiska kulturarvet

   

  3.  Fördelar för unionens ekonomi och sysselsättning, särskilt inom de kulturella och kreativa sektorerna samt små och medelstora företag

   

  4.  Integrering av unionens politik, inbegripet internationella kulturförbindelser

   

  5.  Det europeiska mervärdet hos projekt

   

  6.  Partnerskapens och kulturprojektens kvalitet

   

  7.  Antalet personer med tillgång till europeiska kulturella och kreativa verk som stöds av programmet

   

  8.  Antal arbetstillfällen med anknytning till de finansierade projekten

   

  9.  Vid behov, jämställdhet samt rörlighet och egenmakt för aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna

  MOTIVERING

  Inledning – Föredragandens bedömning av kommissionens förslag

  Kreativa Europa är det enda EU-programmet som direkt inriktar sig på de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna, och det har stärkt sin roll i detta avseende, som en fortsättning på tidigare program och särskilt traditionen av utbyten och dialog bland konstnärer och kulturinstitutioner i medlemsstaterna. Kreativa Europa 2021–2027 har behållit programmets namn och självständighet, huvudsakliga struktur, mål och filosofi. Föredraganden erkänner programmets mognad och kontinuitet i förhållande till det föregående programmet, men välkomnar också vissa nyheter, såsom särskilda åtgärder för konstnärsmobilitet, kulturarv och arkitektur, musikbranschen och mediepluralism. Hon understryker dock att integreringen av nya prioriteringar innebär en utökning av finansieringsramen.

  Föredraganden välkomnar integreringen av flera förslag från parlamentets genomföranderapport om programmet Kreativa Europa, som antogs 2017, men beklagar att åtgärderna inte definieras mer exakt i förslaget. Allmänt taget anser föredraganden att förslaget inte är tillräckligt detaljerat eller exakt. Detta lämnar dels ett alltför stort tolknings- och tillämpningsutrymme åt kommissionen, vilket parlamentet enligt föredragandens mening inte kan godta som medlagstiftare, dels medför det även osäkerhet för stödmottagarna. Därför har flera ändringsförslag lagts fram för att bättre definiera prioriteringar och åtgärder i programområdena. I denna motivering sammanfattas de viktigaste frågor som tas upp i ändringsförslagen.

  Budget

  Programmet Kreativa Europa är allvarligt underfinansierat och har gett extremt låga resultat, vilket fungerar som en avskräckande faktor, skapar frustration gentemot programmet och hindrar många aktörer från att ansöka om stöd. Föredraganden insisterar därför på att budgeten ska utökas avsevärt, från det föreslagna beloppet på 1,85 miljarder euro till 2,806 miljarder euro, vilket skulle fördubbla den nuvarande budgeten på 1,46 miljarder euro i enlighet med den uppmaning som framfördes när Europaåret för kulturarv lanserades i Milano i december 2017. Vidare bör budgetens anslagsfördelning mellan programområdena uttryckas som procenttal snarare än som siffror, så att man säkerställer särskilda anslag för samarbetsprojekt för programområdet Kultur, där resultaten fortsättningsvis är de lägsta.

  Definitioner och mål

  Kommissionen har infört en ny möjlighet för kreativa projekt och kulturprojekt som bedöms ha uppnått bra resultat att dra nytta av spetskompetensstämpeln. Utan en korshänvisning i andra program anser föredraganden dock att denna bestämmelse är bräcklig. Vidare bör tillgången till denna typ av finansiering underlättas på ett tydligt sätt. Föredraganden vill också se till att programmet riktar sig till både vinstdrivande och icke vinstdrivande aktörer på kulturområdet.

  Ett nytt allmänt mål har införts för att erkänna kulturens inneboende värde och främja konstnärer och kulturaktörer samt kulturens bidrag till medborgarnas personliga och sociala utveckling.

  Återinförande av det europeiska mervärdet

  Föredraganden återinför artikeln om europeiskt mervärde, som saknas i det nya kommissionsförslaget, eftersom detta är en förutsättning för att motta stöd från programmet, och betonar särskilt den känsla av tillhörighet som kulturen ger medborgarna samtidigt som den uppmuntrar budskapet om gemensamma rötter och enighet i mångfalden.

  Prioriteringar för och åtgärder inom programområdet Kultur

  Föredraganden välkomnar den nya strukturen för programområdet Kultur, som inför övergripande, sektoriella och specifika åtgärder och framför allt de nya övergripande åtgärderna för musik och rörlighet för konstnärer och kulturarbetare. Det måste understrykas att det behövs fler insatser på medlemsstatsnivå för att undanröja hindren för konstnärers rörlighet, exempelvis avsaknaden av rättslig status, utfärdandet av viseringar, giltighetstiden för tillstånd och risken för dubbelbeskattning, för att systemet ska få en verklig effekt under de kommande åren. Föredraganden vill klargöra att i och med nya Music Moves Europe kommer samarbetsprojekt som avser musik inte att uteslutas från gränsöverskridande samarbetsprojekt.

  När det gäller bidrag inför föredraganden tre kriterier för bidragstilldelning, nämligen hög kulturkvalitet, effekter och kvalitet samt effektivitet i genomförandet.

  Samarbetsprojekt, som är centrala inslag i programmet och som har byggts upp under årens lopp, måste förstärkas. Budgeten måste utökas och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt små projekt genom att man anpassar samfinansieringen och inför en kategori av mikroprojekt.

  Plattformar och nätverk fungerar väl, bör fortsätta, och bör omfatta så många sektorer som möjligt. Föredraganden upprepar sin önskan, som redan uttrycktes i genomföranderapporten, om att bland befintliga europeiska priser återinföra ett europeiskt teaterpris, efter granskning av erfarenheterna från Europa Theatre-priset, som inrättades 1986 av kommissionen och som finansierades genom tidigare program fram till 2014.

  Inom ramen för de särskilda åtgärderna inför föredraganden en ny kategori, nämligen åtgärder för tvärvetenskaplig produktion med anknytning till Europa och dess värden.

  Prioriteringar för och åtgärder inom programområdet Media

  Generellt välkomnar föredraganden kommissionens förslag avseende programområdet Media och verksamheten inom ramen för detta, men påpekar att vissa aspekter bör tydliggöras. I samband med insatserna för att utveckla audiovisuella verk betonar föredraganden de genrer som ska stödjas med ett uttryckligt omnämnande såsom fiktion, dokumentärer, filmer för barn och animerade filmer, interaktiva verk som videospel och multimedia, med ökade möjligheter att spridas över nationsgränserna. Mediaprogrammet har alltid stött oberoende europeiska produktionsbolag, och detta bör fortsätta, särskilt mot bakgrund av den hårda konkurrensen med mycket stora produktionsbolag och programföretag. Föredraganden är inte övertygad om förslaget att stödja filmfestivalerna enbart genom ett eller flera nätverk, men hon uppskattar verkligen att ett jämställdhetsperspektiv har tagits med.

  Prioriteringar för och åtgärder inom det sektorsövergripande programområdet

  Det sektorsövergripande programområdet verkar slutligen förstärkas genom sitt ursprungliga syfte, nämligen att ge upphov till interaktion mellan sektorerna, med kreativa laboratorier, beslutsfattande och insamling av data.

  Föredraganden välkomnar initiativet om att främja ett diversifierat och pluralistiskt medielandskap och efterlyser en stark vision och delad förvaltning av kommissionens avdelningar. Huvudsyftet med denna åtgärd skulle vara att säkerställa yrkesetik inom journalistiken genom att stödja digital kunskap, men också att främja utvecklingen av kritiskt tänkande och mediekompetens bland medborgarna.

  En av de största utmaningarna för detta förslag är att bevara lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, som inrättades genom förordning (EG) nr 1295/2013. Garantin har visat sig vara ett av de finansieringsinstrument som uppvisar de bästa resultaten.

  Enligt de nuvarande förslagen om den fleråriga budgetramen har garantin flyttats till InvestEU-förordningen. Det är absolut nödvändigt att se till att särdragen och sakkunskapen (kapacitetsuppbyggnad) inte går förlorade och att kreativa och kulturella sektorer inte är tvungna att konkurrera om finansiering med andra sektorer. Därför lägger föredraganden till korshänvisningar till InvestEU-förordningen.

  Europeiska observationsorganet för kultur och kreativa sektorer

  Med tanke på hur komplicerat det är att mäta kulturpolitikens effekter och fastställa relevanta kvalitativa och kvantitativa indikatorer, ska kommissionen överlåta detta uppdrag åt ett oberoende observationsorgan som inrättas via kommissionens egna befintliga strukturer, t.ex. Gemensamma forskningscentrumet (JRC), som agerar i nätverk med europeiska spetskompetenscentrum och samarbetar med Europarådet, OECD och Unesco, för att dra nytta av befintlig expertis.

  Föredraganden vill stärka dialogen mellan kulturorganisationerna, de kreativa organisationerna och beslutsfattarna genom en permanent strukturerad dialog med berörda parter samt det årliga forumet för kultur och kreativa sektorer när det gäller dialogen om och inriktningen för sektorernas strategier, något som möjliggör verkligt sektorsövergripande utbyten mellan alla områden, inklusive det audiovisuella. Detta bör bygga på de positiva erfarenheterna av att man involverar berörda parter och det civila samhället i Europaåret för kulturarv.

  Internationell dimension och associerade tredjeländer

  Föredraganden anser att avtalen med de tredjeländer som redan är associerade till Kreativa Europa enligt förordning (EG) nr 1295/2013 bör underlättas och påskyndas, så att dessa länder inkluderas redan från första början i genomförandet av det nya programmet. Man bör göra mer för att uppmuntra nya länder att delta i programmet. Kommissionen bör anta en proaktiv strategi för att involvera nya länder i programmet genom bilaterala avtal.

  Föredraganden anser att verksamhet med en internationell dimension bör genomföras under namnet Kreativa Europa Mundus.

  Parlamentets granskning och arbetsprogrammen

  Föredraganden håller med kommissionen om att programmet kräver flexibilitet under dess genomförandeperiod på sju år. I förslaget till förordning skisseras en koncis struktur som välkomnas med tanke på förenklingsinsatserna. Flexibilitet i programmet handlar dock inte om grundläggande politiska val. Enligt förslaget till förordning omfattar de nya politiska prioriteringarna överföringen av lånegarantin till det nya instrumentet InvestEU, och motsvarande budgetanslag lämnas till arbetsprogrammen. Av dessa orsaker är det viktigt att arbetsprogrammen antas genom delegerade akter snarare än genom genomförandeakter. Detta tillvägagångssätt möjliggör maximal programflexibilitet och garanterar att parlamentet kan utöva sin granskningsrätt fullt ut samt utkräva ansvar av det verkställande organet. Det enda alternativet till denna strategi skulle vara att lagstifta i detalj, vilket skulle stå i strid med den anda av flexibilitet som inspirerar texten.

  Övervakning, utvärdering och indikatorer

  Kommissionen bör göra en halvtidsöversyn så snart som möjligt för att i läglig tid lägga fram en utvärderingsrapport efter halva tiden för parlamentet och rådet (den 31 december 2024), så att det efterföljande programmet kan förberedas på ett meningsfullt sätt.

  Kommissionen ska också regelbundet utvärdera effekten av de effektindikatorer som fastställs i bilaga II och ges befogenhet att anta en delegerad akt för att se över eller komplettera dem. Föredraganden insisterar på att programmet bör innehålla både kvantitativa och kvalitativa effektindikatorer och att programområdena bör ha en gemensam uppsättning kvalitativa indikatorer och särskilda uppsättningar av kvantitativa indikatorer. Föredraganden föreslår riktlinjer för inrättandet av dessa kvalitativa indikatorer. Samtliga indikatorer kommer att utvärderas och vid behov ändras genom en delegerad akt senast den 31 december 2022.

  Föredraganden tillstyrker att Europeiska unionens ungdomsorkester och Europeiska filmakademin inkluderas som stödmottagare som får beviljas bidrag utan ansökningsomgång, men föredrar att det införs ytterligare information om deras uppdrag och kommissionens utvärdering av dem. Europeiska unionens ungdomsorkester skulle få bidrag för verksamhet som bidrar till rörlighet för unga musiker, internationaliseringen av deras karriärer och spridningen av europeiska verk över gränserna. Europeiska filmakademin skulle få bidrag för verksamhet som bidrar till att främja europeisk filmproduktion, i synnerhet LUX-filmpriset. Kommissionen bör regelbundet bedöma hur bägge organisationerna genomför sina uppdrag och uppnår sina mål.

  YTTRANDE från budgetutskottet (21.11.2018)

  till utskottet för kultur och utbildning

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013
  (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

  Föredragande av yttrande: John Howarth

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Den kreativa sektorn i Europeiska unionen är en tillväxtsektor, men den står också inför stora utmaningar. Programmet Kreativa Europa ska göra det möjligt för de kreativa, kulturella och mediala sektorerna att på ett bättre sätt möta dessa utmaningar och stödja och bidra till utvecklingen av en europeisk kultur som återspeglar unionens värderingar.

  Kommissionen har föreslagit att Kreativa Europa ska finansieras med 1 642 miljoner euro 2018 i fasta priser (1 850 miljoner euro i löpande priser) inom den fleråriga budgetramen 2021–2027, fördelat på program enligt följande: 541 miljoner euro (609 miljoner euro) för Kultur, 959 miljoner euro (1 081 miljoner euro) för Media och 142 miljoner euro (142 miljoner euro) för sektorsövergripande projekt. Alla belopp måste betraktas som en indikation tills den fleråriga budgetramsprocessen är avslutad, och skrivs här i fasta priser för att möjliggöra direkta jämförelser med den föregående fleråriga budgetramen.

  Under den nuvarande fleråriga budgetramen har Kreativa Europas program kraftigt övertecknats, och många fler projektansökningar har gjorts än vad som kunnat finansieras inom ramen för de anslagna medlen. Det är mycket troligt, oavsett den slutliga överenskommelsen om den fleråriga budgetramen, att detta kommer fortsätta att vara fallet och projekt som uppfyller alla kriterier för finansiering kommer inte att få något ekonomiskt stöd enbart av budgetskäl. För att hjälpa dessa projekt att söka alternativ finansiering har kommissionen infört en välkommen princip om en ”spetskompetensstämpel”. En analys av projekten som tilldelats EU:s ”spetskompetensstämpel” kommer att möjliggöra för framtida utvärderingar av Kreativa Europa att bättre bedöma den kvalitativa graden av överteckning av programmen och bör därför ingå i programmets framtida budgetrapportering.

  Kreativa Europa får också finansiering från andra unionsfinansieringsinstrument (grannskapsinstrumentet, utvecklingssamarbetet och internationellt samarbete, föranslutningsstödet). Det nuvarande programmet har också kontaktkontor för Kreativa Europa i 12 tredjeländer och tar emot bidrag. Rapporteringen av bidrag till Kreativa Europa från andra av EU:s finansieringsinstrument och från tredjeländer bör rapporteras till budgetmyndigheten.

  Både Europeiska filmakademin och Europeiska unionens ungdomsorkester har skaffat sig unika roller i europeisk kultur, och förslaget till direkt finansiering av dessa institutioner välkomnas därför.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Den nya europeiska kulturagendan bör syfta till att bevara, utvidga och sprida en levande och varierad kulturscen där alla kan delta.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Konstnärlig frihet är av central betydelse för levande kulturella och kreativa näringar, inklusive nyhetsmediabranschen. Programmet bör främja samverkan och samarbete mellan den audiovisuella sektorn och förlagsbranschen för att främja ett pluralistiskt medielandskap.

  (12)  Konstnärlig frihet är av central betydelse för levande kulturella och kreativa näringar, inklusive nyhetsmediabranschen. Programmet bör främja samverkan och samarbete mellan den audiovisuella sektorn och förlagsbranschen för att främja, stödja och bevara ett mer pluralistiskt medielandskap.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet och, i förekommande fall, bör programmet definiera lämpliga kriterier avseende jämställdheten.

  (13)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet och, i förekommande fall, bör programmet definiera lämpliga kriterier avseende jämställdheten. Syftet med programdeltagandet och programprojekten bör vara att nå ut till och spegla det europeiska samhället i all dess mångfald, och programverksamheten bör övervakas och bli föremål för rapporter, så att man kan förvissa sig om att programmet lever upp till detta och så att beslutsfattarna kan fatta bättre och mer välgrundade beslut om framtida program.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  De tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör få delta i unionens program inom ramen för det samarbete som införts genom EES-avtalet, vilket gör det möjligt att genomföra programmen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer bör också få delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

  (18)  De tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör få delta i unionens program inom ramen för det samarbete som införts genom EES-avtalet, vilket gör det möjligt att genomföra programmen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer bör också få delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. Tredjeländers bidrag till programmet Kreativa Europa bör rapporteras årligen till budgetmyndigheten.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  I syfte att återspegla vikten av att vidta åtgärder mot klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling, kommer det här programmet att bidra till att integrera klimatåtgärder och uppnå ett övergripande mål som går ut på att 25 % av unionens budgetutgifter stöder klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under utformningen av programmet och dess genomförande, och bedömas på nytt i samband med tillämpliga utvärderingar och översyner.

  (20)  I syfte att återspegla vikten av att vidta åtgärder mot klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden att som föregångare genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling, kommer det här programmet att bidra till att integrera klimatåtgärder och uppnå ett övergripande mål som går ut på att 25 % av unionens budgetutgifter stöder klimatmål under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt men senast 2027, liksom till att integrera målen för hållbar utveckling i alla unionens politikområden. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under utformningen av programmet och dess genomförande, och bedömas på nytt i samband med tillämpliga utvärderingar och översyner.

   

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 1 850 000 000 euro i löpande priser.

  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 2 806 000 000 euro i 2018 års priser (3 566 000 000 euro i löpande priser).

  Motivering

  Ändringarna av anslagen speglar den fleråriga budgetramen.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  Högst 609 000 000 euro för det mål som avses i artikel 3.2 a (programområdet Kultur).

  –  Högst 32,92 % av det belopp som avses i punkt 1 första stycket för det mål som avses i artikel 3.2 a (programområdet Kultur).

  Motivering

  Ändringarna av anslagen speglar den fleråriga budgetramen.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  Högst 1 081 000 000 euro för det mål som avses i artikel 3.2 b (programområdet Media).

  –  Högst 58,43 % av det belopp som avses i punkt 1 första stycket för det mål som avses i artikel 3.2 b (programområdet Media).

  Motivering

  Ändringarna av anslagen speglar den fleråriga budgetramen.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  Högst 160 000 000 euro för den verksamhet som avses i artikel 3.2 c (det sektorsövergripande programområdet).

  –  Högst 8,65 % av det belopp som avses i punkt 1 första stycket för den verksamhet som avses i artikel 3.2 c (det sektorsövergripande programområdet).

  Motivering

  Ändringarna av anslagen speglar den fleråriga budgetramen.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja programmets internationella dimension får ytterligare ekonomiska bidrag göras tillgängliga från finansieringsinstrumenten för externa åtgärder [instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)] i syfte att stödja insatser som genomförs och förvaltas i enlighet med denna förordning. Detta bidrag ska finansieras i enlighet med förordningarna om inrättande av dessa instrument.

  3.  Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja programmets internationella dimension får ytterligare ekonomiska bidrag göras tillgängliga från finansieringsinstrumenten för externa åtgärder [instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)] i syfte att stödja insatser som genomförs och förvaltas i enlighet med denna förordning. Detta bidrag ska finansieras i enlighet med förordningarna om inrättande av dessa instrument och varje år rapporteras till budgetmyndigheten, tillsammans med bidragen från tredjeländer till programmet.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Tillgängliga uppgifter om beloppet för de åtagande- och betalningsbemyndiganden som skulle ha behövts för att finansiera projekt som tilldelats med ”spetskompetensstämpeln” ska årligen översändas till de båda grenarna av budgetmyndigheten, minst 3 månader före offentliggörandet av deras respektive ståndpunkter om unionens budget för påföljande år, enligt den gemensamt överenskomna tidsplanen för det årliga budgetförfarandet.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Etablering av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

  Referensnummer

  COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

  Ansvarigt/Ansvariga utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  CULT

  14.6.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  14.6.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  John Howarth

  28.6.2018

  Behandling i utskott

  26.9.2018

   

   

   

  Antagande

  21.11.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  24

  4

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  24

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Jordi Solé

  4

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen, Stanisław Żółtek

  NI

  Eleftherios Synadinos

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Etablering av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

  Referensnummer

  COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)

  Framläggande för parlamentet

  30.5.2018

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  CULT

  14.6.2018

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  14.6.2018

  EMPL

  14.6.2018

  ITRE

  14.6.2018

  JURI

  14.6.2018

  Inget yttrande avges

         Beslut

  EMPL

  14.6.2018

  ITRE

  19.6.2018

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Silvia Costa

  29.5.2018

   

   

   

  Antagande

  20.2.2019

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

  Ingivande

  4.3.2019

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  28

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

  ECR

  Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Romeo Franz, Maria Heubuch

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  Dominique Bilde

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 18 mars 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy