Procedure : 2018/2237(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0157/2019

Indgivne tekster :

A8-0157/2019

Forhandlinger :

PV 27/03/2019 - 27
CRE 27/03/2019 - 27

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.12
CRE 28/03/2019 - 8.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0330

BETÆNKNING     
PDF 201kWORD 66k
7.3.2019
PE 629.525v02-00 A8-0157/2019

om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet

(2018/2237(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Hilde Vautmans

ÆNDRINGSFORSLAG
UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING
 MINDRETALSUDTALELSE
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet

(2018/2237(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål 1, 16 og 17 om fremme af fredelige og inkluderende samfund og bæredygtig udvikling(1),

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2015/322 af 2. marts 2015 om gennemførelse af 11. Europæiske Udviklingsfond(2),

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/528 af 27. marts 2015 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena), og om ophævelse af afgørelse 2011/871/FUSP(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/2306 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 230/2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred(5),

–  der henviser til den interinstitutionelle erklæring knyttet til forordning (EU) 2017/2306 om finansiering af bistandsforanstaltninger i henhold til artikel 3a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred(6),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond(7),

–  der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr(8) og Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse(9),

–  der henviser til den interne aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse(10),

–  der henviser til forslag af 13. juni 2018 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, med støtte fra Kommissionen, til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (HR(2018)94),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. december 2013, 26. juni 2015, 15. december 2016, 9. marts 2017, 22. juni 2017, 20. november 2017, 14. december 2017 og 28. juni 2018,

–  der henviser til dokumentet med titlen "Fælles vision, fælles handling: Et stærkere Europa - en global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik", forelagt af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik den 28. juni 2016,

–    der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017, 25. juni 2018 og 19. november 2018 om sikkerhed og forsvar i forbindelse med Unionens globale strategi,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2017 med titlen "Oplæg om fremtiden for det europæiske forsvar" (COM(2017)0315),

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten af 5. juli 2016 om "Elementer til en EU-dækkende strategisk ramme for støtte til en reform af sikkerhedssektoren",

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 20 af 18. september 2018 om "Den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur: EU-støtten bør have nyt fokus",

–  der henviser til sin beslutning af 22. april 2015 om finansieringen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik(11),

–  der henviser til sin beslutning af 22. november 2016 om en europæisk forsvarsunion(12),

–  der henviser til sine beslutninger af 13. december 2017(13) og 12. december 2018(14) om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0157/2019),

A.  der henviser til Unionens ambition om at være en global fredsaktør, der arbejder for at sikre opretholdelse af international fred og sikkerhed og overholdelse af international humanitær ret og menneskerettighederne;

B.  der henviser til, at Unionen i et strategisk miljø, der er blevet betydeligt forringet i de seneste få år, har et stigende ansvar for at beskytte sin egen sikkerhed;

C.  der henviser til, at det udfordrende sikkerhedsmiljø, der omgiver Unionen, gør det nødvendigt for den at have strategisk uafhængighed, hvilket de 28 stats- og regeringschefer gav udtryk for i juni 2016 i Unionens globale strategi, og hvilket stiller krav om, at der tilvejebringes instrumenter, som kan styrke Unionens evne til at bevare freden, forebygge konflikter, fremme fredelige, retfærdige og inkluderende samfund og styrke den internationale sikkerhed; der henviser til, at det er blevet erkendt, at sikrede og fredelige samfund er en forudsætning for varig udvikling;

D.  der henviser til, at formålet med den europæiske fredsfacilitet (i det følgende "EPF" eller "faciliteten") ikke er at militarisere Unionens optræden udadtil, men at opnå synergivirkninger og effektivitetsgevinster gennem en pakketilgang til operationel finansiering af eksterne aktioner, som allerede er iværksat, og hvor finansiering over Unionens budget ikke er mulig;

E.  der henviser til, at traktaten pålægger Unionen og dens institutioner at gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), herunder gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik, som kan føre til et fælles forsvar, jf. bestemmelserne i artikel 42, hvilket vil styrke europæisk identitet og Unionens uafhængighed til gavn for fremme af fred, sikkerhed og fremskridt i Europa og verden; der henviser til, at den foreslåede fredsfacilitet bør hilses velkommen som et skridt i denne retning, og at NF/HR bør tilskyndes til at forfølge dens videreudvikling og gennemførelse;

F.  der henviser til, at Unionen er verdens største yder af udviklingsbistand og humanitær bistand, hvilket styrker dens sammenkædning af sikkerhed og udvikling for opnåelsen af varig fred;

G.  der henviser til, at der bør opfordres til yderligere brug af EU-finansiering og -instrumenter med det formål at forbedre samarbejdet, udvikle kompetencer og indsætte missioner i fremtiden samt at opretholde fred, forebygge, håndtere og løse konflikter og tage hånd om trusler mod den internationale sikkerhed; understreger, at EPF navnlig bør finansiere Unionens militære missioner, styrke den militære og forsvarsmæssige kapacitet i tredjelande og hos regionale og internationale organisationer samt bidrage til finansiering af fredsbevarende operationer under ledelse af en regional eller international organisation eller et tredjeland;

H.  der henviser til, at Unionen tidligere har fundet det udfordrende at finansiere operationer med indvirkning på forsvarsområdet; der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har understreget behovet for en finansiering, der er mere fleksibel og effektiv, og som udtrykker solidaritet og engagement; der henviser til, at det er nødvendigt med yderligere instrumenter og værktøjer for at sikre, at Unionen kan spille sin rolle som global aktør på sikkerhedsområdet; der henviser til, at alle sådanne instrumenter bør være underlagt behørig parlamentarisk kontrol og EU-lovgivning;

I.  der henviser til, at deltagelse af kvinder i fredsprocesser fortsat er et af de mest uopfyldte aspekter i dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed til trods for, at kvinder er de primære ofre for sikkerhedsmæssige og humanitære kriser, og til trods for, at der er 35 % større sandsynlighed for at opnå en aftale, der holder i mindst 15 år, når kvinder har en eksplicit rolle i fredsprocesserne;

J.  der henviser til, at intern og ekstern sikkerhed i stigende grad hænger sammen; der henviser til, at Unionen har truffet væsentlige foranstaltninger til at øge samarbejdet mellem sine medlemsstater på forsvarsområdet; der henviser til, at Unionen altid har været stolt af sin bløde magt og vil fortsætte hermed; der henviser til, at en virkelighed under forandring, som vækker bekymringer, imidlertid medfører krav om, at Unionen ikke udelukkende forbliver en "civil magt", men udvikler og styrker sin militære kapacitet, som bør anvendes på en måde, der har sammenhæng og kohærens med Unionens øvrige optræden udadtil; der henviser til, at udvikling i tredjelande ikke er muligt uden sikkerhed og fred; der henviser til, at militæret spiller en central rolle i denne forbindelse, navnlig i lande, hvor de civile myndigheder ikke er i stand til at varetage deres opgaver på grund af sikkerhedssituationen; der henviser til, at faciliteten har et klart potentiale for at kunne føre til et stærkere engagement fra Unionens side over for partnerlande og vil kunne gøre Unionens optræden udadtil mere effektiv, hvilket vil give Unionen mulighed for at blive en betydningsfuld stabilitets- og sikkerhedsgarant i fremtiden;

K.  der henviser til, at Unionens optræden udadtil ikke må misbruges som redskab til "migrationsstyring", og at alle bestræbelser på at samarbejde med tredjelande skal gå hånd i hånd med forbedring af menneskerettighedssituationen i de pågældende lande;

L.  der henviser til, at ikkespredning og nedrustning vil kunne få en betydelig virkning ved at svække optrapningen af konflikter og bidrage til øget stabilitet i overensstemmelse med forpligtelserne i traktaten om ikkespredning af atomvåben og Europa-Parlamentets beslutning om nuklear sikkerhed og ikkespredning (2016/2936(RSP))(15); der henviser til, at en verden uden masseødelæggelsesvåben er en mere sikker verden; der henviser til, at Unionen har spillet en ledende rolle med hensyn til forbud mod nukleare våben og bør styrke sin rolle yderligere i denne henseende;

M.  der henviser til, at traktaterne ikke indeholder bestemmelser om eksterne militære EU-aktioner uden for rammerne af FSFP; der henviser til, at en ægte FSFP for alle EU-medlemsstater øger Unionens udenrigspolitiske spillerum; der henviser til, at den eneste form for eksterne militære aktioner, der er mulig under FSFP, er missioner uden for Unionens område med henblik på fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed i overensstemmelse med principperne i FN-pagten, jf. artikel 42, stk. 1, i TEU;

N.  der henviser til, at støtte til partneres militære fredsstøttende operationer hidtil er blevet stillet til rådighed uden for EU-budgettet gennem fredsfaciliteten for Afrika, som er oprettet under og finansieret af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF); der henviser til, at fredsfaciliteten for Afrika i øjeblikket er begrænset til operationer, der ledes af Den Afrikanske Union (AU) eller af afrikanske regionale organisationer;

O.  der henviser til, at EPF forventes at give Unionen kapacitet til direkte at bidrage til finansieringen af fredsstøttende operationer under ledelse af tredjelande samt til relevante internationale organisationer på globalt plan og ikke begrænset til Afrika eller AU;

P.  der henviser til, at den foreslåede facilitet vil erstatte Athenamekanismen og fredsfaciliteten for Afrika; der henviser til, at den vil supplere initiativet om kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling ved at finansiere omkostningerne ved Unionens forsvarsaktiviteter såsom fredsbevarende missioner under AU, fælles udgifter til egne militære FSFP-operationer samt militær kapacitetsopbygning hos partnere, hvilket er udelukket fra EU-budgettet ifølge artikel 41, stk. 2, i TEU;

Q.  der henviser til, at operationer, som gennemføres under faciliteten, skal harmonere med principperne og værdierne i EU's charter om grundlæggende rettigheder og overholde den humanitære folkeret og menneskerettighederne; der henviser til, at operationer, der ikke kan betegnes som etisk acceptable i forhold til menneskers sikkerhed og sundhed, frihed, beskyttelse af privatlivets fred, integritet og værdighed, skal vurderes grundigt og genovervejes;

R.  der henviser til, at de fælles udgifter stadig udgør en meget lille andel (anslået til omkring 5-10 % af de samlede udgifter), og at den høje andel, de nationale udgifter og ansvar udgør i forbindelse med militære operationer - baseret på princippet om individuel afholdelse af egne udgifter ("costs lie where they fall") - er i strid med principperne om solidaritet og byrdefordeling og desuden afskrækker medlemsstater fra at deltage aktivt i FSFP-operationer;

S.  der henviser til, at det foreslåede gennemsnitlige årlige rammebeløb for EPF er på 1 500 000 000 EUR, mens de samlede udgifter under Athenamekanismen og fredsfaciliteten for Afrika har svinget mellem 250 000 000 EUR og 500 000 000 EUR om året; der henviser til, at de potentielle formål med de yderligere 1 000 000 000 EUR om året ikke er tilstrækkeligt præciseret eller garanteret i forslaget;

T.  der henviser til, at EPF som mekanisme uden for budgettet, der finansieres ved årlige bidrag fra medlemsstaterne baseret på en BNI-fordelingsnøgle, forventes at give Unionen mulighed for at finansiere en større andel af de fælles udgifter (35-45 %) til militære missioner og operationer, sådan som det i øjeblikket er tilfældet med Athenamekanismen; der henviser til, at EPF desuden forventes at sikre mulighed for adgang til EU-midler på et permanent grundlag, hvilket vil kunne sikre en hensigtsmæssig planlægning af kriseberedskab, gøre hurtig indsættelse lettere og forbedre fleksibiliteten i forbindelse med en hurtig indsats; der henviser til, at den ambitiøse inkludering og udvidelse af Athenamekanismen til fælles finansiering af FSFP-missioner og -operationer længe har været ønsket i Parlamentet; der henviser til, at forslaget til Rådets afgørelse imidlertid ikke har samme bindende karakter som den interne aftale om fredsfaciliteten for Afrika, hvilket betyder, at medlemsstaterne kan fravælge at finansiere EPF-aktioner;

U.  der henviser til, at den foreslåede facilitet gennem forhøjelsen af de fælles udgifter vil styrke solidariteten og øge byrdefordelingen mellem medlemsstaterne og tilskynde medlemsstaterne, navnlig dem, der savner finansielle eller operationelle ressourcer, til at bidrage til FSFP-operationer;

V.  der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 19. november 2018 er forbeholdent i sin støtte til EPF-forslaget; der henviser til, at det ikke desto mindre er vigtigt at arbejde på at få vedtaget et ambitiøst forslag indeholdende alle de foreslåede elementer, herunder Athenamekanismen;

W.  der henviser til, at alle militære opgaver under faciliteten såsom fælles aktioner på nedrustningsområdet, humanitære opgaver og redningsopgaver, rådgivnings- og bistandsopgaver på det militære område, konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver og kampstyrkers opgaver i forbindelse med krisestyring, herunder fredsskabelse og postkonflikt-stabiliseringsoperationer, samt bekæmpelse af terrorisme, herunder gennem støtte til tredjelande med henblik på bekæmpelse af terrorisme på deres områder som anført i artikel 43, stk. 1, i TEU, under fuld overholdelse af menneskerettighederne henhører under FSFP's kompetenceområde; der henviser til, at undtagelsen i artikel 41, stk. 2, i TEU kun gælder for aktionsudgifter i forbindelse med disse militære missioner; der henviser til, at alle andre aktionsudgifter i forbindelse med FSFP, herunder udgifter i forbindelse med enhver anden foranstaltning, der er omhandlet i artikel 42 i TEU, bør afholdes over Unionens budget; der henviser til, at administrationsudgifterne til EPF bør afholdes over Unionens budget;

X.  der henviser til, at alle aktionsudgifter i forbindelse med FUSP i henhold til artikel 41, stk. 2, i TEU skal afholdes over Unionens budget, bortset fra udgifter til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet; der henviser til, at artikel 2, henholdsvis litra a) og d), i forslaget til afgørelse fastsætter, at EPF bør finansiere såvel "operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet" som "andre operationelle EU-foranstaltninger, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet";

Y.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 21, stk. 2, litra d), i TEU skal fastlægge og gennemføre fælles politikker og tiltag og arbejde for en høj grad af samarbejde på alle områder i tilknytning til internationale forbindelser med henblik på at fremme bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling af udviklingslandene med det hovedformål at udrydde fattigdom;

Z.  der henviser til, at det i artikel 208, stk. 1, andet afsnit, i TEUF er fastsat, at "Hovedmålet for Unionens politik på [området for udviklingssamarbejde] er at nedbringe og på sigt udrydde fattigdommen"; der henviser til, at Unionen i henhold til sammen afsnit "tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene"; der henviser til, at andet punktum udgør en traktatbestemmelse og dermed for EU indebærer en forfatningsmæssig forpligtelse til "udviklingsvenlig politikkohærens";

AA.  der henviser til, at militære og civile missioner uden for Unionen skal holdes adskilt fra hinanden for at sikre, at de civile missioner udelukkende finansieres over Unionens budget;

AB.  der henviser til, at Unionen bør tildele medarbejder til FSFP-missioner en status, der svarer til udstationerede nationale eksperters status, og give dem en ensartet status og den bedst mulige beskyttelse under Unionens personalevedtægt; der henviser til, at alle godtgørelser i forbindelse med denne status og alle udgifter til rejse, ophold og sundhedsydelser bør afholdes over EU-budgettet som administrative udgifter;

AC.  der henviser til, at Den Europæiske Revisionsret har offentliggjort en særberetning om den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur, der finansieres gennem fredsfaciliteten for Afrika, som det foreslås at medtage og udvide i EPF; der henviser til, at Revisionsretten finder, at denne støtte var dårligt prioriteret og havde begrænset virkning; der henviser til, at Revisionsrettens anbefalinger bør tages behørigt i betragtning i lyset af den ambitiøse forhøjelse af midlerne til den nye facilitet;

AD.  der henviser til, at forslaget ikke ledsages af en finansiel konsekvensanalyse for de administrative udgifter; der henviser til, at de administrative udgifter til EPF har betydelige konsekvenser for EU-budgettet; der henviser til, at der ud over det personale, der i øjeblikket arbejder for de instrumenter, der skal erstattes, ikke bør ansættes eller overføres yderligere personale til EPF; der henviser til, at de synergier, der opstår ved at samle de nuværende særskilte instrumenter i én administrativ struktur, bør lette forvaltningen af EPF's større geografiske anvendelsesområde; der henviser til, at der kun bør ansættes yderligere personale, hvis og når bidragene til en mission eller foranstaltning reelt er blevet indsamlet i alle deltagende medlemsstater; der henviser til, at den omstændighed, at indtægterne er tidsbegrænsede, må medføre, at ansættelseskontrakterne for personale, der ansættes af faciliteten eller udstationeres under faciliteten til en bestemt mission eller foranstaltning, tidsbegrænses på tilsvarende vis; der henviser til, at der ikke bør ansættes eller udstationeres personale til faciliteten fra en medlemsstat, der har afgivet en formel erklæring i henhold til artikel 31, stk. 1, i TEU i forbindelse med en særlig mission eller foranstaltning;

AE.  der henviser til, at NF/HR regelmæssigt bør høre Parlamentet om alle de vigtigste aspekter og de grundlæggende valg inden for rammerne af FUSP og FSFP og deres efterfølgende udvikling; der henviser til, at Parlamentet bør høres og informeres rettidigt, således at det kan fremsætte sine synspunkter og stille spørgsmål, bl.a. om udviklingsvenlig politikkohærens, til NF/HR og Rådet, inden der træffes afgørelser eller afgørende foranstaltninger; der henviser til, at NF/HR bør tage hensyn til Parlamentets synspunkter om bl.a. sammenhæng i udviklingspolitikken og indarbejde dem i sine forslag, bør tage beslutninger eller dele af beslutninger, som Parlamentet modsætter sig, op til fornyet overvejelse eller trække sådanne forslag tilbage uanset muligheden for, at en medlemsstat vil gå videre med initiativet i et sådant tilfælde, og bør stille forslag om rådsafgørelser vedrørende FSFP, hvis Parlamentet anmoder om det; der henviser til, at Parlamentet bør have en årlig drøftelse med NF/HR om operationer, der finansieres over faciliteten;

1.  henstiller følgende til Rådet:

a)  ikke at nedsætte en medlemsstats bidrag til faciliteten, hvis medlemsstaten har gjort brug af artikel 31, stk. 1, i TEU, da dette vil undergrave BNI-nøglen, som finansieringsmekanismen er baseret på, og den overordnede finansiering af faciliteten

b)  i afgørelsen at inkludere en henvisning til Parlamentets rolle som dechargemyndighed, således som det i øjeblikket er tilfældet med EUF og således også for fredsfaciliteten for Afrika i overensstemmelse med de relevante finansielle bestemmelser for EUF, for at fastholde sammenhængen i EU's optræden udadtil under fonden og under dens andre relevante politikker i overensstemmelse med artikel 18 og artikel 21, stk. 2, litra d), i TEU sammenholdt med artikel 208 i TEUF

c)  at arbejde på at oprette en mekanisme i Parlamentet, som inden for nøje fastlagte rammer kan give hurtig adgang til oplysninger, herunder originaldokumenter, vedrørende EPF's årlige budget, ændringsbudgetter, overførsler, handlingsprogrammer (herunder i forberedelsesfasen), gennemførelse af bistandsforanstaltninger (herunder ad hoc-foranstaltninger), aftaler med gennemførelsesaktører og rapporter om gennemførelsen af indtægter og udgifter samt årsregnskaber, finansieringsoversigter, evalueringsrapporter og Revisionsrettens årsberetning

d)  at nå til enighed om at medtage adgang til alle fortrolige dokumenter i forhandlingerne om den ajourførte interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på området for sikkerheds- og forsvarspolitik

e)  at sikre, at operationer, handlingsprogrammer, ad hoc-bistandsforanstaltninger og andre operationelle foranstaltninger, der finansieres af faciliteten, på ingen måde tilsidesætter eller vil blive anvendt til at tilsidesætte de grundlæggende principper, der er fastsat i artikel 21 i TEU, eller til at tilsidesætte folkeretten, navnlig den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning

f)  at afslutte revisionen af Athenamekanismen inden udgangen af indeværende år, hvis det er muligt, og indarbejde den på harmonisk måde i den europæiske fredsfacilitet, alt imens mekanismens operationelle effektivitet og fleksibilitet bibeholdes

g)  at sikre, at effektivitetsgevinsterne ved et samlet instrument fastholdes, når der foretages de nødvendige tilpasninger af forslaget

h)  at indføje følgende ændringsforslag:

-  at erstatte "den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik" med "den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik" i betragtning (4) og artikel 1

-  at indsætte følgende nye betragtning (10a): "(10a) De militære rådgivnings- og bistandsopgaver, der er omhandlet i artikel 43, stk. 1, i TEU, kan tage form af en styrkelse af tredjelandes samt regionale og internationale organisationers militære kapacitet og forsvarskapacitet til at bevare fred, forebygge, styre og løse konflikter samt imødegå trusler mod den internationale sikkerhed under nøje overholdelse af den humanitære folkeret og internationale menneskerettighedslove samt kriterierne i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr og Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse."

-  at indsætte følgende nye betragtning (10b): "(10b) Konfliktforebyggelse og fredsbevarende opgaver som omhandlet i artikel 43, stk. 1, i TEU kan tage form af bidrag til finansieringen af fredsstøttende operationer, der ledes af en regional eller international organisation eller af tredjelande."

-  at indsætte følgende nye betragtning (10c): "(10c) Operationer, der støttes med EU-midler, bør inkorporere FN's resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed."

-  at ændre artikel 2, litra a), som følger: "a) bidrage til finansieringen af missioner inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet"

-  at ændre artikel 2, litra b), som følger: "b) at styrke tredjelandes samt regionale og internationale organisationers militære kapacitet og forsvarskapacitet til at bevare fred, forebygge, styre og løse konflikter samt imødegå trusler mod den internationale sikkerhed og cybersikkerhed"

-  at tilføje følgende som nyt stk. 2a i artikel 3: "2a. Den årlige fordeling af de administrative udgifter til denne facilitet, som afholdes over Unionens budget, skal være som fastsat i bilag I a (nyt) til orientering."

-  at ændre artikel 5, litra c), som følger: "c) "operation": en militær operation, der iværksættes inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik i overensstemmelse med artikel 42 i TEU med henblik på at udføre de opgaver, som er omhandlet i artikel 43, stk. 1, i TEU, og som har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, herunder opgaver, der overdrages til en gruppe af medlemsstater i overensstemmelse med artikel 44 i TEU"

-  at tilføje følgende nye afsnit i slutningen af artikel 6: "Alle civile aspekter, aktiver eller missioner inden for rammerne af FUSP og navnlig under FSFP eller dele heraf finansieres udelukkende over Unionens budget."

-  at ændre artikel 7 som følger: "Enhver medlemsstat, den højtstående repræsentant eller den højtstående repræsentant med støtte fra Kommissionen kan i henhold til afsnit V i TEU forelægge forslag til EU-aktioner, der skal finansieres af faciliteten. Den højtstående repræsentant underretter rettidigt Europa-Parlamentet om ethvert sådant forslag."

-  at ændre artikel 10, stk. 1, som følger: "Der skal sikres sammenhæng mellem de EU-aktioner, der skal finansieres gennem faciliteten, og andre EU-aktioner i henhold til Unionens andre relevante politikker, jf. artikel 21, stk. 3, og artikel 26, stk. 2, i TEU. Der skal også være sammenhæng mellem de EU-aktioner, der skal finansieres gennem faciliteten, og målene for disse andre EU-politikker over for tredjelande og internationale organisationer."

-  at tilføje følgende som nyt stk. 3a i artikel 10: "3a. Den højtstående repræsentant aflægger to gange om året rapport til Europa-Parlamentet om den sammenhæng, der er omhandlet i stk. 1."

-  at tilføje følgende som nyt stk. 2a i artikel 11: "2a. Faciliteten har en medarbejder med ansvar for forbindelserne med Europa-Parlamentet. Desuden har vicegeneralsekretæren for FSFP og kriserespons en årlig drøftelse med Parlamentets relevante organ med det formål at aflægge regelmæssig rapport."

-  at ændre artikel 12, stk. 1, som følger: " Der nedsættes et facilitetsudvalg (i det følgende benævnt "udvalget"), som består af en repræsentant for hver deltagende medlemsstat. Repræsentanter for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og for Kommissionen indbydes til at deltage i udvalgets møder uden stemmeret. Repræsentanter for Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) kan indbydes til at deltage i udvalgets møder uden stemmeret og uden at være til stede under afstemningerne, når de punkter, der drøftes, vedrører EDA's aktivitetsområde. Repræsentanter for Europa-Parlamentet kan indbydes til at deltage i udvalgets møder uden stemmeret eller uden at være til stede under afstemningerne."

-  at ændre artikel 13, stk. 8, som følger: ‘8. Administratoren sørger for kontinuitet i egen opgavevaretagelse gennem den administrative struktur for de kompetente militære strukturer i EU-Udenrigstjenesten, der er omhandlet i artikel 9."

-  at tilføje følgende som nyt stk. 8a i artikel 13: ‘8a. Administratoren inddrages i underretningen af Europa-Parlamentet."

-  at tilføje følgende som nyt stk. 8a i artikel 16: ‘8a. De øverstbefalende for operationen inddrages i underretningen af Europa-Parlamentet."

-  at ændre artikel 34, stk. 1, som følger: "Administratoren forelægger udvalget forslag til udnævnelse af en intern revisor af faciliteten og mindst én assisterende intern revisor for en periode på fire år, der kan forlænges til en samlet periode på højst otte år. De interne revisorer skal have de nødvendige faglige kvalifikationer og frembyde tilstrækkelig garanti for sikkerhed, objektivitet og uvildighed. Den interne revisor må hverken være den anvisningsberettigede eller regnskabsføreren, og vedkommende må ikke deltage i udarbejdelsen af årsregnskaber."

-  at ændre artikel 47, stk. 4, som følger: ‘4. "4. Det endelige bestemmelsessted for udstyr og infrastruktur, der er finansieret i fællesskab, godkendes af udvalget under hensyn til operative behov, menneskerettigheder, vurdering af sikkerhed og risiko for omledning i forbindelse med certificeret slutanvendelse og certificerede slutbrugere samt økonomiske kriterier. Det endelige bestemmelsessted kan være følgende:

a)  infrastruktur sælges eller afhændes via faciliteten til værtslandet, en medlemsstat eller en tredjepart

b)  udstyr sælges via faciliteten til en medlemsstat, værtslandet eller en tredjepart eller opbevares eller vedligeholdes af faciliteten, en medlemsstat eller en tredjepart til brug i en senere operation."

-  at ændre artikel 47, stk. 6, som følger: "6. Salg eller afhændelse til værtslandet eller en tredjepart skal foregå i overensstemmelse med folkeretten, herunder de relevante menneskeretsbestemmelser og principperne om ikke at gøre skade, og de relevante gældende sikkerhedsbestemmelser og til fulde overholde kriterierne i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr og Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse."

-  at ændre artikel 48, stk. 1, som følger: "Den højtstående repræsentant kan forelægge Rådet et koncept til en mulig handlingsplan eller en mulig ad hoc-bistandsforanstaltning. Den højtstående repræsentant underretter Europa-Parlamentet om ethvert sådant koncept."

-  at ændre artikel 49, stk. 1, som følger: "Handlingsprogrammer godkendes af Rådet på forslag af den højtstående repræsentant. Europa-Parlamentet underrettes om de godkendte handlingsprogrammer, når de er vedtaget af Rådet."

-  at ændre artikel 50, stk. 3, som følger: "Hvis en anmodning falder uden for de eksisterende handlingsprogrammer, kan Rådet godkende en ad hoc-bistandsforanstaltning på forslag af den højtstående repræsentant. Europa-Parlamentet underrettes om de godkendte handlingsprogrammer, når de er vedtaget af Rådet."

-  at tilføje følgende som nyt litra fa) i artikel 52, stk. 2: "fa) En detaljeret liste over udstyr, der finansieres under faciliteten, skal gøres tilgængelig."

-  at ændre artikel 53, stk. 1, litra b), som følger: "b) leveres effektivt til det pågældende tredjelands væbnede styrker, forudsat at der er foretaget en vurdering af overholdelsen af kriterierne i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr og Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse "

-  at ændre artikel 53, stk. 1, litra d), som følger: "d) anvendes i overensstemmelse med Unionens politikker under behørig hensyntagen til folkeretten, navnlig vedrørende menneskerettighederne, og slutbrugerattester, i særdeleshed bestemmelser om videreoverførsler"

-  at ændre artikel 53, stk. 1, litra e), som følger: "e) forvaltes i overensstemmelse med restriktioner eller begrænsninger for deres anvendelse, salg eller overførsel, som Rådet eller udvalget måtte beslutte, og i overensstemmelse med de relevante slutbrugerattester, kriterierne i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr og Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse."

-  at ændre artikel 54, stk. 1, som følger: " Gennemførelsesaktører, som har fået overdraget afholdelse af udgifter, der finansieres gennem faciliteten, skal overholde principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og gennemsigtighed, skal have gennemgået de nødvendige risikovurderinger og den nødvendige slutanvendelseskontrol og skal respektere EU's grundlæggende værdier og folkeretten, navnlig vedrørende angår menneskerettighederne og principperne om ikke at gøre skade. Gennemførelsesaktøren skal underkastes en forudgående risikovurdering for at vurdere eventuelle risici med hensyn til menneskerettigheder og forvaltning."

2.  henstiller følgende til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

a)  at høre Parlamentet om de anbefalede ændringer og sikre, at der tages hensyn til Parlamentets synspunkter, i overensstemmelse med artikel 36 i TEU

b)  i overensstemmelse med artikel 36 i TEU fuldt ud at gennemføre Parlamentets synspunkter, når der udarbejdes forslag til flerårige "handlingsprogrammer" eller ad hoc-bistandsforanstaltninger, herunder ved at trække forslag, som Parlamentet modsætter sig, tilbage

c)  at foretage en fuldstændig vurdering af de finansielle virkninger af afgørelsen i betragtning af dens konsekvenser for EU-budgettet, navnlig med hensyn til yderligere personalebehov

d)  at forelægge Parlamentet udkast til rådsafgørelser vedrørende EPF med henblik på høring på samme tid, som de forelægges Rådet eller Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, således at Parlamentet får tid til at fremlægge sine synspunkter; opfordrer NF/HR til at ændre udkast til rådsafgørelser, når Parlamentet anmoder herom

e)  i overensstemmelse med artikel 18 i TEU at sikre komplementaritet med eksisterende EU-fonde, -programmer og instrumenter, sammenhængen mellem EPF og alle andre aspekter af EU's optræden udadtil, navnlig hvad angår initiativet om kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling og det foreslåede instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde, som under alle omstændigheder bør gennemføres inden for rammerne af et bredere program for reform af sikkerhedssektoren, som skal indeholde stærke elementer vedrørende god forvaltning, bestemmelser mod kønsbaseret vold og navnlig civil kontrol med sikkerhedssystemet og demokratisk kontrol med de væbnede styrker

f)  at forelægge Europa-Parlamentet regelmæssig feedback om de fremskridt, der gøres med at gennemføre FN's resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, og rådføre sig med Europa-Parlamentet om det anbefalede kønsspecifikke element med fokus på kvinders rolle i forbindelse med forebyggelse og løsning af konflikter og i forhandlinger om genopbygning og fred efter konflikter, samt regelmæssige vurderinger af de foranstaltninger, der træffes for at beskytte sårbare personer, herunder kvinder og piger, mod vold i konfliktsituationer.

g)  i overensstemmelse med artikel 18 i TEU at sikre sammenhæng mellem EPF og alle andre aspekter af EU's optræden udadtil, herunder EU's udviklingspolitik og humanitære politik, med henblik på at fremme udviklingen i de pågældende tredjelande samt mindske og udrydde fattigdom i dem;

3.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til orientering til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen.

(1)

https://sustainabledevelopment.un.org/

(2)

EUT L 58 af 3.3.2015, s. 1.

(3)

EUT L 84 af 28.3.2015, s. 39.

(4)

EUT L 77 af 15.3.2014, s. 1.

(5)

EUT L 335 af 15.12.2017, s. 6.

(6)

EUT L 335 af 15.12.2017, s. 6.

(7)

EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17.

(8)

EUT L 335 af 31.12.2008, s. 99.

(9)

EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

(10)

EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1.

(11)

EUT C 353 af 27.9.2016, s. 68.

(12)

EUT C 224 af 27.6.2018, s. 18.

(13)

EUT C 369 af 11.10.2018, s. 47.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0514.

(15)

EUT C 215 af 19.6.2018, s. 202.


MINDRETALSUDTALELSE

om henstilling til den højtstående repræsentant og Rådet om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (2018/2237(INI))

Udenrigsudvalget, ordfører: Hilde Vautmans

Mindretalsudtalelse indgivet af følgende medlemmer af GUE/NGL-Gruppen: Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Miguel Urban Crespo

Henstillingen sætter slet ikke spørgsmålstegn ved formålet med og tilgangen i forslaget om en europæisk fredsfacilitet (EPF). Den slår fast, at EPF især skal finansiere EU's militære missioner og styrke tredjelandes militære kapacitet og forsvarskapacitet. Desuden er titlen "fredsfacilitet" vildledende, da den ikke afspejler den planlagte finansiering af militæret, herunder våben. Henstillingen opfordrer til, at EU ikke udelukkende forbliver en "civil magt", men udvikler og styrker sin hårde (militære) magt.

Vi gør indsigelse mod henstillingen, fordi den:

·fremmer den videre gennemførelse af et fælles forsvar og betragter det som en kilde til styrkelse af den europæiske identitet

·faciliteten indebærer automatisk finansiel inddragelse af alle bidragydende medlemsstater i alle EU's militære missioner uanset deres faktiske deltagelse

·ikke tager fat på de grundlæggende årsager til ustabilitet og usikkerhed såsom fattigdom, mangel på socioøkonomiske perspektiver og skæve økonomiske forbindelser med tredjelande

·til trods for sin titel ("freds"facilitet) indeholder den ikke nogen bestemmelser om fremme af fred og sikkerhed for mennesker, og den ser bort fra, at fredsfaciliteten vil militarisere EU's tilgang til konflikter yderligere.

Vi kræver:

-  ingen militarisering af konfliktløsning og stop for alle militære EU-missioner

-  opløsning af EU's militære strukturer og fuldstændig (herunder nuklear) nedrustning på EU-plan og på globalt plan.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

7

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

James Carver, Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

52

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

3

0

ECR

Marek Jurek

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Elmar Brok

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik