MIETINTÖ Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta

  7.3.2019 - (2018/2237(INI))

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Hilde Vautmans


  Menettely : 2018/2237(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0157/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0157/2019
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

  neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta

  (2018/2237(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

  –  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja etenkin tavoitteet 1, 16 ja 17, joiden tarkoituksena on edistää rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän kehityksen tukemiseksi[1],

  –  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen,

  –  ottaa huomioon yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta 2. maaliskuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/322[2],

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene) ja päätöksen 2011/871/YUTP kumoamisesta 27. maaliskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/528[3],

  –  ottaa huomioon vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014[4],

  –  ottaa huomioon vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta 12. joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/2306[5],

  –  ottaa huomioon asetuksen (EU) 2017/2306 liitteenä olevan toimielinten välisen lausuman vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/2306 3 a artiklan mukaisten avustustoimenpiteiden rahoituslähteistä[6],

  –  ottaa huomioon yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2. maaliskuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/323[7],

  –  ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP[8] ja kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5. toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009[9],

  –  ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2014–2020 koskevasta, monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvasta Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille[10],

  –  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 13. kesäkuuta 2018 komission tuella tekemän ehdotuksen neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (HR(2018) 94),

  –  ottaa huomioon 20. joulukuuta 2013, 26. kesäkuuta 2015, 15. joulukuuta 2016, 9. maaliskuuta 2017, 22. kesäkuuta 2017, 20. marraskuuta 2017, 14. joulukuuta 2017 ja 28. kesäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

  –  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 28. kesäkuuta 2016 esittelemän asiakirjan ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

  –  –  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017, 25. kesäkuuta 2018 ja 19. marraskuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät turvallisuudesta ja puolustuksesta unionin globaalistrategian yhteydessä,

  –  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta” (COM(2017)0315),

  –  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 annetun komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteisen tiedonannon ”Turvallisuusalan uudistuksen tukemista koskevan koko EU:n kattavan strategisen kehyksen lähtökohdat”,

  –  ottaa huomioon 18. syyskuuta 2018 annetun tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 20/2018 ”Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteet: EU:n tuki on kohdistettava uudelleen”,

  –  ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoituksesta[11],

  –  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman Euroopan puolustusunionista[12],

  –  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017[13] ja 12. joulukuuta 2018[14] antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

  –  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0157/2019),

  A.  ottaa huomioon, että EU haluaa olla rauhan edistämisessä maailmanlaajuinen toimija, jonka tavoitteena on ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ja turvata kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön kunnioittaminen;

  B.  toteaa, että unionilla on entistä suurempi vastuu oman turvallisuutensa varmistamisesta viime vuosina merkittävästi heikentyneessä strategisessa ympäristössä;

  C.  katsoo, että unionin haastava turvallisuusympäristö edellyttää, että se on strategisesti riippumaton, minkä 28 valtion ja hallituksen päämiestä tunnustivat kesäkuussa 2016 Euroopan unionin globaalistrategiassa, ja että otetaan käyttöön välineitä, joilla vahvistetaan unionin valmiuksia säilyttää rauha, estää konfliktit, edistää rauhanomaisia, oikeudenmukaisia ja osallistavia yhteiskunta ja lujittaa kansainvälistä turvallisuutta; ottaa huomioon, että kestävän kehityksen tunnustettuja ennakkoedellytyksiä ovat turvalliset ja rauhanomaiset yhteiskunnat;

  D.  ottaa huomioon, että Euroopan rauhanrahaston (jäljempänä ”ERR” tai ”rahasto”) tarkoituksena ei ole militarisoida Euroopan unionin ulkoisia toimia vaan saada aikaan synergioita ja lisätä tehokkuutta tarjoamalla jo nyt olemassa olevien ulkoisten toimien operationaaliseen rahoitukseen pakettiratkaisu, jos rahoitus unionin talousarviosta ei ole mahdollista;

  E.  ottaa huomioon, että perussopimuksen mukaisesti EU:n ja toimielinten on toteutettava yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP), mukaan lukien asteittain määriteltävä yhteinen puolustuspolitiikka, joka saattaa johtaa yhteiseen puolustukseen tämän sopimuksen 42 artiklan mukaisesti, sekä näin lujitettava Euroopan ominaislaatua ja riippumattomuutta rauhan, turvallisuuden ja edistyksen edistämiseksi Euroopassa ja maailmassa; ottaa huomioon, että ehdotettu rahasto on tervetullut askel tähän suuntaan ja että komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa on kannustettava jatkamaan sen kehittämistä ja täytäntöönpanoa;

  F.  ottaa huomioon, että EU on maailman suurin kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja ja se vahvistaa turvallisuuden ja kehityksen välistä yhteyttä tavoitteenaan kestävän rauhan saavuttaminen;

  G.  katsoo, että unionin rahoituksen ja välineiden käytön lisäämistä olisi kannustettava yhteistyön parantamiseksi, valmiuksien kehittämiseksi ja tulevien operaatioiden toteuttamiseksi ja jotta säilytettäisiin rauha, ehkäistäisiin, hallittaisiin ja ratkaistaisiin konflikteja ja torjuttaisiin kansainväliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia; korostaa, että ERR:n avulla olisi etenkin rahoitettava unionin sotilaallisia operaatioita, vahvistettava kolmansien valtioiden ja alueellisten ja kansainvälisten organisaatioiden sotilaallisia ja puolustuksellisia valmiuksia ja osallistuttava alueellisten tai kansainvälisten organisaatioiden tai kolmansien maiden johdolla toteutettavien rauhanturvaoperaatioiden rahoittamiseen;

  H.  ottaa huomioon, että unioni on pitänyt aiemmin haasteellisena sellaisten operaatioiden rahoitusta, joilla on merkitystä puolustuksen alalla; toteaa, että parlamentti on korostanut toistuvasti, että rahoituksen on oltava joustavampaa ja tehokkaampaa ja sen on ilmaistava yhteisvastuuta ja määrätietoisuutta; katsoo, että on otettava käyttöön uusia välineitä ja keinoja, joilla voidaan varmistaa, että unioni voi hoitaa tehtävänsä globaalina toimijana turvallisuuden alalla; katsoo, että tällaisiin välineisiin on kohdistettava asianmukaista parlamentaarista valvontaa ja niiden on oltava unionin lainsäädännön mukaisia;

  I.  ottaa huomioon, että naisten osallistuminen rauhanprosesseihin on edelleen yksi heikoimmin täyttyneistä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintaohjelman osa‑alueista, vaikka naiset ovat turvallisuutta uhkaavien ja humanitaaristen kriisien pääasiallisia uhreja ja vaikka silloin, kun naisilla on selkeä rooli rauhanprosesseissa, todennäköisyys saada aikaan vähintään 15 vuotta kestävä sopimus kasvaa 35 prosentilla;

  J.  ottaa huomioon, että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat yhä enemmän kytkeytyneet toisiinsa; ottaa huomioon, että EU on toteuttanut merkittäviä toimia lisätäkseen jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä puolustuksen alalla; toteaa, että unioni on aina ollut ja haluaa vastaisuudessakin olla ylpeä pehmeästä vallastaan; katsoo, että vallitsevan huolestuttavan tilanteen muuttuessa unioni ei voi kuitenkaan jäädä vain siviilimahdiksi, vaan sen on kehitettävä ja vahvistettava sotilaallisia valmiuksiaan, joita olisi käytettävä yhtenäisesti ja johdonmukaisesti EU:n kaikkien muiden ulkoisten toimien kanssa; toteaa, että kolmansien maiden kehitys ei ole mahdollista ilman turvallisuutta ja rauhaa; katsoo, että armeijalla on tässä mielessä keskeinen rooli etenkin maissa, joissa siviiliviranomaiset eivät kykene hoitamaan tehtäviään turvallisuustilanteen takia; katsoo, että rahasto voi selvästi johtaa EU:n entistä voimakkaampaan panokseen kumppanimaissa, ja se voi parantaa EU:n ulkoisen toiminnan vaikuttavuutta sekä antaa EU:lle mahdollisuuden nousta tulevaisuudessa merkittäväksi vakautta ja turvallisuutta edistäväksi toimijaksi;

  K.  katsoo, että unionin ulkoisia toimia ei pidä välineellistää muuttoliikkeen hallintatoimiksi ja kaikissa toimissa kolmansien maiden kanssa on samalla edistettävä ihmisoikeustilanteen parantamista näissä maissa;

  L.  katsoo, että aseiden leviämisen estämisellä ja aseidenriisumisella on merkittävä vaikutus, kun vähennetään konfliktien lietsomista ja edistetään vakautta ydinsulkusopimuksesta ja siihen liittyvästä ydinturvaa ja asesulkua koskevasta parlamentin päätöslauselmasta[15] johtuvien velvoitteiden mukaisesti; ottaa huomioon, että maailma on turvallisempi ilman joukkotuhoaseita; ottaa huomioon, että unioni on ollut johtava toimija ydinaseiden kieltämisessä ja sen olisi toimittava tässä suhteessa entistä ponnekkaammin;

  M.  ottaa huomioon, että perussopimuksissa ei määrätä YTPP:n ulkopuolisesta unionin ulkoisesta sotilaallisesta toiminnasta; ottaa huomioon, että kaikkien unionin jäsenvaltioiden aito yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka lisää unionin ulkopoliittista liikkumavaraa; huomauttaa, että ainoita mahdollisia unionin ulkopuolisia YTPP‑sotilasoperaatioita ovat unionin ulkopuolella toteutetut rauhanturvaamiseen, konfliktinestoon ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseen liittyvät operaatiot SEU‑sopimuksen 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti;

  N.  toteaa, että tuki kumppaneiden sotilaallisille rauhanoperaatioille on tähän saakka tarjottu unionin talousarvion ulkopuolelta Euroopan kehitysrahaston (EKR) yhteyteen perustetun ja siitä rahoitetun Afrikan rauhanrahaston kautta; huomauttaa, että Afrikan rauhanrahaston toiminta rajoittuu tällä hetkellä Afrikan unionin tai Afrikan alueellisten järjestöjen johtamiin operaatioihin;

  O.  katsoo, että ERR:n odotetaan antavan unionille valmiudet osallistua suoraan kolmansien maiden johtamien rauhanoperaatioiden rahoittamiseen ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan maailmanlaajuisesti rajoittumatta Afrikkaan tai Afrikan unioniin;

  P.  ottaa huomioon, että ehdotettu rahasto korvaa Athene-järjestelmän ja Afrikan rauhanrahaston; ottaa huomioon, että sillä täydennetään aloitetta turvallisuuden ja kehityksen edistämisestä valmiuksia kehittämällä siten, että siitä rahoitetaan unionin puolustustoimintoja, kuten Afrikan unionin rauhanturvaoperaatioita, omien sotilaallisten YTPP-operaatioiden yhteisiä kustannuksia ja kumppanien sotilaallisten valmiuksien kehittämistä, joita ei SEU-sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti oteta menoina unionin talousarvioon;

  Q.  toteaa, että rahaston puitteissa toteutettujen operaatioiden on oltava perusoikeuskirjassa vahvistettujen periaatteiden ja arvojen sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaisia; katsoo, että operaatiot, joita ei ole määritelty eettisesti hyväksyttäviksi ihmisten turvallisuuden, terveyden, vapauden, yksityisyyden, koskemattomuuden ja ihmisarvon kannalta, on arvioitava perusteellisesti ja niitä on harkittava uudelleen;

  R.  toteaa, että yhteisten kustannusten osuus on yhä erittäin vähäinen (arviolta 5–10 prosenttia kaikista kuluista) ja että sotilasoperaatioiden kansallisesti rahoitettavien kustannusten ja vastuiden suuri osuus (joka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan kustannukset kuuluvat sinne, missä ne syntyvät) on solidaarisuus- ja taakanjakoperiaatteiden vastainen ja estää entisestään jäsenvaltioita osallistumasta aktiivisesti YTPP-operaatioihin;

  S.  toteaa, että ERR:n keskimääräiseksi vuotuiseksi talousarvioksi on ehdotettu 1 500 000 000 euroa, kun Athene-järjestelmän ja Afrikan rauhanrahaston yhdistetyt menot ovat olleet vuosittain 250 000 000 euron ja 500 000 000 euron välillä; katsoo, ettei ehdotuksessa ole perusteltu riittävästi 1 000 000 000 euron vuotuisen lisäyksen mahdollisia syitä tai taattu sitä asianmukaisesti;

  T.  toteaa, että ERR on talousarvion ulkopuolinen mekanismi, joka rahoitetaan BKTL‑jakoperusteen mukaisesti jäsenvaltioiden vuotuisilla maksuosuuksilla ja jonka odotetaan antavan unionille mahdollisuuden lisätä rahoitusosuuttaan sotilasoperaatioiden yhteisistä kustannuksista (35–45 prosenttia) verrattuna tämänhetkiseen Athene-järjestelmään; ottaa huomioon, että rahaston avulla halutaan myös varmistaa, että unionin rahoitusta on saatavilla pysyvästi, jotta varmistetaan asianmukaiset kriisivalmiussuunnitelmat, helpotetaan rahoituksen nopeaa käyttöönottoa ja parannetaan joustavuutta nopean toiminnan tapauksessa; ottaa huomioon, että parlamentti on jo kauan vaatinut, että tähän sisällytetään kunnianhimoisesti YTPP‑operaatioiden yhteiseen rahoittamiseen tarkoitettu Athene-järjestelmä ja että sitä laajennetaan; toteaa kuitenkin, että ehdotetulla neuvoston päätöksellä ei ole samaa sitovaa luonnetta kuin Afrikan rauhanrahastosta tehdyllä sisäisellä sopimuksella, mikä tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat jättäytyä ERR:n toimien rahoituksen ulkopuolelle;

  U.  katsoo, että lisäämällä yhteisiä kustannuksia ehdotettu rahasto edistää jäsenvaltioiden välistä yhteenkuuluvuutta ja rohkaisee erityisesti niitä jäsenvaltioita, joilta puuttuu taloudellisia tai toiminnallisia resursseja, osallistumaan YTPP-operaatioihin;

  V.  ottaa huomioon, että neuvosto ilmaisi 19. marraskuuta 2018 antamissaan päätelmissä varauksellisen tukensa ERR:a koskevalle ehdotukselle; pitää kuitenkin tärkeänä, että pyritään hyväksymään kunnianhimoinen ehdotus, joka sisältää kaikki ehdotetut komponentit, myös Athene-järjestelmän;

  W.  ottaa huomioon, että YTPP:n alalla toteutettaviin tehtäviin kuuluvat kaikki rahastoon liittyvät sotilaalliset tehtävät, jotka on lueteltu SEU-sopimuksen 43 artiklan 1 kohdassa ja joihin kuuluvat yhteiset toimet aseidenriisunnan alalla, humanitaariset ja pelastuspalvelutehtävät, neuvonta- ja tukitehtävät sotilasasioissa, konfliktinesto- ja rauhanturvaamistehtävät, taistelujoukkojen tehtävät kriisinhallinnassa, mukaan lukien rauhanpalauttaminen ja konfliktin jälkeinen vakauttaminen, ja terrorismin torjunta, myös antamalla tukea kolmansille maille terrorismin torjumiseksi niiden alueella, ja niiden yhteydessä on noudatettava täysin ihmisoikeuksia; ottaa huomioon, että SEU‑sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan poikkeusta sovelletaan ainoastaan tällaisten sotilasoperaatioiden toimintamenoihin; ottaa huomioon, että kaikki muut YTPP:stä johtuvat toimintamenot, myös menot muista SEU-sopimuksen 42 artiklassa tarkoitetuista toimista, olisi otettava menoina unionin talousarvioon; toteaa, että ERR:n hallintomenot olisi otettava menoina unionin talousarvioon;

  X.  ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikki YUTP:stä aiheutuvat toimintamenot otetaan menoina unionin talousarvioon, lukuun ottamatta menoja, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla; katsoo, että rahastosta olisi rahoitettava päätösehdotuksen 2 artiklan a alakohdan mukaan ”operaatioita, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla” ja d alakohdan mukaan ”muita [...] unionin operatiivisia toimia, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla”;

  Y.  ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa ja pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan edistää kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä ja pyrkien ensisijaisesti köyhyyden poistamiseen;

  Z.  ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 208 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti unionin kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen; toteaa, että saman kohdan mukaan ”unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin”; toteaa, että toinen lause sisältyy perussopimuksen määräykseen ja on näin EU:lle perustuslaillinen velvoite kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen mukaisesti;

  AA.  katsoo, että unionin ulkopuolella toteutettavat sotilas- ja siviilioperaatiot on pidettävä erillään toisistaan, jotta varmistetaan, että siviilioperaatiot rahoitetaan pelkästään unionin talousarviovaroista;

  AB.  toteaa, että unionin olisi myönnettävä YTPP-operaatioihin osallistuvalle henkilöstölle vastaava asema kuin kansallisille asiantuntijoille yhdenmukaistamalla heidän asemansa ja tarjoamalla parhaan mahdollisen suojan unionin henkilöstösääntöjen mukaisesti; toteaa, että kaikki tähän asemaan perustuvat korvaukset, matkakulut, päivärahat ja terveydenhuoltomenot olisi otettava unionin talousarvioon hallintomenoina;

  AC.  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen julkaiseman erityiskertomuksen Afrikan rauhanrahastosta rahoitettavista Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteista ja ehdotuksen tämän rahaston sisällyttämisestä ERR:än ja sen laajentamisesta; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tämän tuen painopisteitä ei määritelty riittävän tarkasti ja sen vaikutus on ollut rajallinen; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset on otettava asianmukaisesti huomioon, jos uuden rahaston rahoitusta halutaan lisätä kunnianhimoisesti;

  AD.  ottaa huomioon, että ehdotukseen ei liitetty arviota hallintomenojen rahoitusvaikutuksista; toteaa, että ERR:n hallintomenoista koituu huomattavia vaikutuksia unionin talousarvioon; katsoo, että ERR:n palvelukseen ei saisi ottaa tai siirtää uutta henkilöstöä korvattavien välineiden parissa nyt työskentelevän henkilöstön lisäksi; katsoo, että yhdistämällä nykyään erillään olevat välineet yhteen hallintorakenteeseen saadaan aikaan yhteisvaikutuksia, joiden ansiosta rahaston laajempaa maantieteellistä soveltamisalaa olisi helpompaa hallinnoida; toteaa, että lisähenkilöstöä olisi otettava palvelukseen ainoastaan, jos ja kun tulot operaatiosta tai toimenpiteestä on todella voitu kerätä kaikilta osallistuvilta jäsenvaltioilta; katsoo, että tulojen ajallinen rajoittuminen edellyttää, että rahastoon liittyviin tehtäviin palkatun henkilöstön tai rahaston erikoistehtävien tai toimenpiteen suorittamista varten siirretyn henkilöstön sopimusten määräaikaa on rajattava vastaavasti; katsoo, ettei rahaston palvelukseen saisi ottaa eikä siirtää henkilöstöä jäsenvaltiosta, joka on antanut tiettyä operaatiota tai toimenpidettä koskevan virallisen lausuman SEU-sopimuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  AE.  ottaa huomioon, että korkean edustajan / varapuheenjohtajan olisi kuultava parlamenttia säännöllisesti kaikista YUTP:n ja YTPP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja niiden kehityksestä; katsoo, että parlamenttia olisi kuultava ja sille olisi tiedotettava ajoissa, jotta se voi esittää näkemyksensä ja kysymyksensä, myös kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta, korkealle edustajalle / varapuheenjohtajalle ja neuvostolle ennen päätöksentekoa tai toimiin ryhtymistä; toteaa, että korkean edustajan / varapuheenjohtajan olisi otettava parlamentin näkemykset, myös kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevat näkemykset, huomioon ja sisällytettävä ne ehdotuksiinsa, tarkasteltava uudelleen päätöksiä tai päätösten osia, joita parlamentti vastustaa, tai peruutettava tällaiset ehdotukset, sanotun rajoittamatta jäsenvaltion mahdollisuutta viedä aloitetta tällaisessa tapauksessa eteenpäin, ja ehdotettava parlamentin kehotuksesta YTPP:tä koskevia neuvoston päätöksiä; toteaa, että parlamentin olisi käytävä vuosittain keskustelu korkean edustajan / varapuheenjohtajan kanssa rahastosta rahoitettavista operaatioista;

  1.  suosittaa neuvostolle, että

  a)  SEU-sopimuksen 31 artiklan 1 kohtaan turvautuvan jäsenvaltion maksuosuuksia rahastoon ei vähennetä, sillä se horjuttaisi rahoitusjärjestelmän ja rahaston yleisen rahoituksen perustana olevaa BKTL-jakoperustetta;

  b)  päätökseen sisällytetään viittaus parlamentin rooliin vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena, kuten tällä hetkellä on tehty Euroopan kehitysrahaston ja tätä kautta Afrikan rauhanrahaston tapauksessa EKR:ään sovellettavien varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti, jotta voidaan säilyttää johdonmukaisuus rahaston alaisuudessa tapahtuvan unionin ulkoisen toiminnan ja sen muiden asiaa koskevien politiikkatoimien välillä SEU-sopimuksen 18 artiklan ja 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan, yhdistettynä SEUT-sopimuksen 208 artiklaan, mukaisesti;

  c)  parlamenttiin luodaan mekanismi, jossa tarkasti säänneltyjen menettelyjen mukaisesti annetaan mahdollisuus tutustua oikea-aikaisesti tietoihin, myös alkuperäisiin asiakirjoihin, jotka koskevat rahaston vuotuista talousarviota, lisätalousarvioita, siirtoja, toimintaohjelmia (myös valmisteluvaiheessa olevia toimintaohjelmia), avustustoimenpiteiden (myös tapauskohtaisten avustustoimenpiteiden) toteutusta, sopimuksia täytäntöönpanevien toimijoiden kanssa ja selvityksiä toteutuneista tuloista ja menoista sekä vuotuisia tilinpäätöksiä, rahoitusselvitystä, arviointikertomusta ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta;

  d)  hyväksytään mahdollisuus tutustua kaikkiin luottamuksellisiin asiakirjoihin neuvoteltaessa neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin tutustuttavaksi tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten sopimuksen päivittämisestä;

  e)  varmistetaan, että operaatiot, toimintaohjelmat, tapauskohtaiset avustustoimenpiteet ja muut rahastosta rahoitetut operatiiviset toimet eivät millään tavoin loukkaa tai riko SEU-sopimuksen 21 artiklassa vahvistettuja perusperiaatteita eikä niissä rikota kansainvälistä oikeutta, etenkään kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä;

  f)  Athene-järjestelmän tarkistaminen saatetaan päätöksen tämän vuoden loppuun mennessä, jos mahdollista, ja se sisällytetään saumattomasti rahastoon mutta samalla järjestelmän operatiivinen tehokkuus ja joustavuus säilytetään;

  g)  varmistetaan, että tehokkuushyödyt ja vaikuttavuuden parantuminen sen ansiosta, että käytössä on yksi ainoa väline, säilyvät, kun ehdotukseen tehdään tarvittavat mukautukset;

  h)  tekstiin sisällytetään seuraavat tarkistukset:

  –  korvataan johdanto-osan 4 kappaleessa sanat ”yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan” sanoilla ”yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan” ja 1 artiklassa sanat ”yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan” sanoilla ”yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan”;

  –  lisätään uusi johdanto-osan 10 a kappale seuraavasti: ”(10 a) SEU 43 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, joihin kuuluu neuvonta ja tuki sotilasasioissa, voidaan toteuttaa vahvistamalla kolmansien valtioiden ja alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen sotilaallisia ja puolustukseen liittyviä valmiuksia rauhan säilyttämiseksi, konfliktien estämiseksi, hallitsemiseksi ja ratkaisemiseksi sekä kansainvälisten turvallisuusuhkien torjumiseksi samalla, kun noudatetaan tiukasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä sekä sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP ja kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 kriteereitä.”;

  –  lisätään uusi johdanto-osan 10 b kappale seuraavasti: ”(10 b) SEU 43 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja konfliktinesto- ja rauhanturvaamistehtäviä voidaan toteuttaa osallistumalla alueellisten tai kansainvälisten järjestöjen tai kolmansien valtioiden johtamien rauhanoperaatioiden rahoitukseen.”;

  –  lisätään uusi johdanto-osan 10 c kappale seuraavasti: ”(10 c) Unionin rahoituksella tuetuissa operaatioissa on otettava huomioon YK:n päätöslauselma 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta.";

  –  muutetaan 2 artiklan a alakohta seuraavasti: ”a) rahoittamalla osaltaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) kuuluvia operaatioita, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla;”;

  –  muutetaan 2 artiklan b alakohta seuraavasti: ”b) vahvistamalla kolmansien valtioiden ja alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen sotilaallisia ja puolustukseen liittyviä valmiuksia säilyttää rauha, estää, hallita ja ratkaista konflikteja ja puuttua kansainvälisiin turvallisuusuhkiin ja kyberturvallisuusuhkiin.”;

  –  lisätään 3 artiklaan uusi 2 a kohta seuraavasti: ”2 a. Tämän rahaston hallintomenot otetaan menoina unionin talousarvioon ja jaotellaan vuosittain liitteen I a (uusi) mukaisesti ja annetaan tiedoksi.”;

  –  muutetaan 5 artiklan c alakohta seuraavasti: ”c) ’operaatiolla’ sotilasoperaatiota, joka on perustettu SEU 42 artiklan mukaisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa toteuttamaan SEU 43 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, mukaan lukien tehtävät, joiden toteuttaminen on annettu jäsenvaltioiden ryhmälle SEU 44 artiklan mukaisesti;”;

  –  lisätään 6 artiklan loppuun uusi alakohta seuraavasti: ”Kaikki YUTP:hen ja erityisesti YTPP:hen kuuluviin siviilinäkökohtiin, voimavaroihin tai operaatioihin liittyvät toimet tai niiden osat rahoitetaan yksinomaan unionin talousarviosta.”;

  –  muutetaan 7 artikla seuraavasti: ”Mikä tahansa jäsenvaltio, korkea edustaja tai korkea edustaja komission tukemana voi esittää ehdotuksia SEU V osaston nojalla toteutettavista, rahastosta rahoitettavista unionin toimista. Korkea edustaja tiedottaa Euroopan parlamentille ajoissa tällaisesta ehdotuksesta.”;

  –  muutetaan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti: ”Johdonmukaisuus rahaston avulla rahoitettujen unionin toimien ja muiden asiaa koskevien unionin politiikkatoimien yhteydessä toteutettavien unionin muiden toimien välillä on varmistettava SEU 21 artiklan 3 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Rahaston avulla rahoitettujen toimien on myös vastattava näiden unionin muiden politiikkatoimien tavoitteita kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin nähden;)”;

  –  lisätään 10 artiklaan uusi 3 a kohta seuraavasti: ”3 a. Korkea edustaja raportoi Euroopan parlamentille kaksi kertaa vuodessa 1 kohdassa tarkoitetusta johdonmukaisuudesta.”;

  –  lisätään 11 artiklaan uusi 2 a kohta seuraavasti: ”2 a. Rahastolla on yhteyshenkilö Euroopan parlamenttiin. Lisäksi YTPP:stä ja kriisitoiminnasta vastaava varapääsihteeri keskustelee vuosittain asianomaisen parlamentin elimen kanssa tiedottaakseen rahastosta säännöllisesti.”;

  –  muutetaan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti: ”Perustetaan rahastokomitea, jäljempänä 'komitea', jossa on yksi edustaja kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta. Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission edustajat kutsutaan osallistumaan komitean kokouksiin; he eivät osallistu sen äänestyksiin. Euroopan puolustusviraston (EDA) edustajia voidaan kutsua osallistumaan komitean kokouksiin käsiteltäessä asioita, jotka liittyvät EDAn toimialaan; he eivät osallistu komitean äänestyksiin eivätkä ole niissä läsnä. Euroopan parlamentin edustajia voidaan kutsua osallistumaan komitean kokouksiin; he eivät osallistu komitean äänestyksiin eivätkä ole niissä läsnä.”;

  –  muutetaan 13 artiklan 8 kohta seuraavasti: ”8. Hallinnoijan on varmistettava tehtäviensä jatkuvuus 9 artiklassa tarkoitetun EUH:n toimivaltaisten sotilaallisten rakenteiden hallintorakenteen kautta.”;

  –  lisätään 13 artiklaan uusi 8 a kohta seuraavasti: ”8 a. Hallinnoija osallistuu tietojen antamiseen Euroopan parlamentille.”;

  –  lisätään 16 artiklaan uusi 8 a kohta seuraavasti: ”8 a. Operaatioiden komentajat osallistuvat tietojen antamiseen Euroopan parlamentille.”;

  –  muutetaan 34 artiklan 1 kohta seuraavasti: ”Hallinnoija ehdottaa komitealle rahaston sisäisen tarkastajan ja vähintään yhden avustavan sisäisen tarkastajan nimittämistä neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kaikkiaan enintään kahdeksan vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Sisäisillä tarkastajilla on oltava tarvittava ammattipätevyys, ja heidän on annettava riittävät takeet turvallisuudesta, puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Sisäinen tarkastaja ei saa olla tulojen ja menojen hyväksyjä eikä tilinpitäjä. Hän ei saa osallistua tilinpäätösten laatimiseen.”;

  –  muutetaan 47 artiklan 4 kohta seuraavasti: ”4. Komitea hyväksyy yhteisesti rahoitettujen varusteiden ja infrastruktuurin käyttötarkoituksen ottaen huomioon operatiiviset tarpeet, ihmisoikeudet, turvallisuus ja vääriin käsiin kulkeutumisen riskinarviointi varmennettujen käyttötarkoitusten ja loppukäyttäjien kohdalla sekä rahoitusta koskevat arviointiperusteet. Käyttötarkoitus voi olla seuraava:

  a) infrastruktuuri voidaan myydä tai siirtää rahaston välityksellä isäntävaltiolle, jäsenvaltiolle tai kolmannelle osapuolelle

  b) varusteet voidaan joko myydä rahaston välityksellä jäsenvaltiolle, isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle tai varastoida ja huoltaa rahaston, jäsenvaltion tai kolmannen osapuolen toimesta myöhemmässä operaatiossa käyttöä varten.”;

  –  muutetaan 47 artiklan 6 kohta seuraavasti: ”6. Myynti tai siirto isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle toteutetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti noudattaen asiaankuuluvia ihmisoikeussäännöksiä ja haitan aiheuttamisen välttämistä koskevaa (ˮdo no harmˮ) periaatetta sekä asiaankuuluvien voimassa olevien turvallisuussääntöjen mukaisesti ja noudattaen täysin sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP ja kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (uudelleenlaadittu) kriteerejä.”;

    muutetaan 48 artiklan 1 kohta seuraavasti: ”Korkea edustaja voi esittää neuvostolle mahdollista toimintaohjelmaa tai mahdollista tapauskohtaista avustustoimenpidettä koskevan toiminta-ajatuksen. Korkea edustaja tiedottaa Euroopan parlamentille tällaisesta ajatuksesta.”;

  –  muutetaan 49 artiklan 1 kohta seuraavasti: ”Neuvosto hyväksyy toimintaohjelmat korkean edustajan ehdotuksesta. Euroopan parlamentille tiedotetaan neuvoston hyväksymistä toimintaohjelmista.”;

  –  muutetaan 50 artiklan 3 kohta seuraavasti: ”Jos pyyntö ei kuulu olemassa olevien toimintaohjelmien alaan, neuvosto voi hyväksyä tapauskohtaisen avustustoimenpiteen korkean edustajan ehdotuksesta. Euroopan parlamentille tiedotetaan neuvoston hyväksymistä tapauskohtaisista avustustoimenpiteistä;”;

  –  lisätään 52 artiklaan uusi 2 a kohdan f a alakohta seuraavasti: ”f a) Rahastosta rahoitetuista laitteista julkaistaan yksityiskohtainen luettelo;”;

  –  muutetaan 53 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti: ”b) toimitetaan tosiasiallisesti kyseisen kolmannen valtion asevoimille edellyttäen, että noudatetaan sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP ja kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 kriteerejä;”;

  –  muutetaan 53 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti: ”otetaan käyttöön ja niitä käytetään unionin politiikkojen mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon kansainvälinen oikeus, etenkin ihmisoikeuslainsäädäntö, ja käyttötarkoitussertifikaatit, etenkin uudelleensiirtoja koskevat klausuulit;”;

  –  muutetaan 53 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti: ”e) ovat neuvoston tai komitean mahdollisesti päättämien, niiden käyttöä, myyntiä tai siirtoa koskevien rajoitusten mukaisesti hallinnoituja ja vastaavat asiaankuuluvia loppukäyttäjiä koskevia sertifikaatteja sekä sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP ja kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 kriteerejä.”;

  –  muutetaan 54 artiklan 1 kohta seuraavasti: ”Täytäntöönpanevan toimijan, jolle on annettu tehtäväksi rahaston kautta rahoitettavien menojen toteuttaminen, on noudatettava moitteettoman varainhoidon ja avoimuuden periaatteita ja toimittajan on täytynyt suorittaa tarvittavat riskinarvioinnit ja käyttötarkoituksen valvonta ja otettava asianmukaisesti huomioon unionin perusarvot ja kansainvälinen oikeus, etenkin ihmisoikeudet ja haitan aiheuttamisen välttämistä koskeva (ˮdo no harmˮ) periaate. Tällaiselle täytäntöönpanevalle toimijalle tehdään etukäteen riskinarviointi mahdollisten ihmisoikeuksiin ja hallintoon liittyvien riskien arvioimiseksi.”;

  2.  suosittaa, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

  a)  kuulee parlamenttia suositelluista muutoksista ja huolehtii, että parlamentin näkemykset otetaan huomioon SEU-sopimuksen 36 artiklan mukaisesti;

  b)  ottaa SEU-sopimuksen 36 artiklan mukaisesti täysin huomioon parlamentin näkemykset valmistellessaan ehdotuksia monivuotisiksi toimintaohjelmiksi tai tapauskohtaisiksi avustustoimenpiteiksi ja myös peruuttaa ehdotuksia, joita parlamentti vastustaa;

  c)  arvioi päätöksen taloudelliset vaikutukset kaikilta osin ottaen huomioon sen vaikutukset unionin talousarvioon ja esittää erityisesti henkilöstöä koskevat lisätarpeet;

  d)  toimittaa parlamentin kuultavaksi esityksiä neuvoston päätöksiksi rahastosta samaan aikaan kun ne toimitetaan neuvostolle tai poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle, jotta parlamentille jäisi aikaa esittää näkemyksensä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa muuttamaan esityksiä neuvoston päätöksiksi parlamentin kehotuksesta;

  e)  huolehtii SEU-sopimuksen 18 artiklan mukaisesti täydentävyydestä olemassa olevien EU:n rahastojen kanssa, ohjelmista ja välineistä, rahaston johdonmukaisuudesta kaikkien muiden unionin ulkoisen toiminnan näkökohtien kanssa, etenkin turvallisuuden ja kehityksen edistämiseen valmiuksia kehittämällä liittyvän aloitteen kanssa sekä ehdotetun naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen kanssa, joka olisi pantava poikkeuksetta täytäntöön osana laajempaa turvallisuusalan uudistusohjelmaa, jonka vahvoja osatekijöitä ovat välttämättä hyvä hallinto ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa torjuvat määräykset, ja erityisesti osana turvallisuusjärjestelmän siviilivalvontaa ja asevoimien demokraattista valvontaa;

  f)  antaa parlamentille säännöllisesti palautetta naisista, rauhasta ja turvallisuudesta annetun päätöslauselman 1325 täytäntöönpanon edistymisestä ja kuulee parlamenttia suositelluista tasa-arvoon liittyvistä toimista, joissa keskitytään naisten rooliin konfliktien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa sekä konfliktien jälkeisessä jälleenrakentamisessa ja rauhanneuvotteluissa ja arvioidaan säännöllisesti toimenpiteitä, joita on toteutettu haavoittuvien ryhmien, kuten naiset ja tytöt, suojelemiseksi väkivallalta konfliktitilanteissa;

  g)  varmistaa SEU-sopimuksen 18 artiklan mukaisesti, että rahasto on johdonmukainen EU:n ulkoisen toiminnan kaikkien muiden näkökohtien kanssa, mukaan lukien sen kehitys- ja humanitaarinen politiikka, jotta kyseisissä kolmansissa maissa voitaisiin edistää kehitystä ja vähentää köyhyyttä ja poistaa se kokonaan;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä tiedoksi Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä komissiolle.

  • [1]  https://sustainabledevelopment.un.org/
  • [2]  EUVL L 58, 3.3.2015, s. 1.
  • [3]  EUVL L 84, 28.3.2015, s. 39.
  • [4]  EUVL L 77, 15.3.2014, s. 1.
  • [5]  EUVL L 335, 15.12.2017, s. 6.
  • [6]  EUVL L 335, 15.12.2017, s. 6.
  • [7]  EUVL L 58, 3.3.2015, s. 17.
  • [8]  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.
  • [9]  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.
  • [10]  EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1.
  • [11]  EUVL C 353, 27.9.2016, s. 68.
  • [12]  EUVL C 224, 27.6.2018, s. 18.
  • [13]  EUVL C 369, 11.10.2018, s. 47.
  • [14]  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0514.
  • [15]  EUVL C 215, 19.6.2018, s. 202.

  VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

  suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (2018/2237(INI))

  Ulkoasiainvaliokunta, esittelijä: Hilde Vautmans

  Vähemmistöön jäänyt mielipide, esittäjät: parlamentin jäsenet Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Miguel Urban Crespo, GUE/NGL

  Suosituksessa ei aseteta lainkaan kyseenalaiseksi Euroopan rauhanrahaston tarkoitusta ja menettelytapaa. Siinä vahvistetaan, että Euroopan rauhanrahastolla olisi rahoitettava erityisesti unionin sotilaallisia tehtäviä ja vahvistettava sotilas- ja puolustuskapasiteettia kolmansissa maissa. Lisäksi nimi ”rauhanrahasto” on harhaanjohtava, eikä se vastaa suunniteltua sotilaallisten toimien ja aseiden rahoitusta. Suosituksessa vaaditaan, ettei EU pysyisi pelkästään ”siviilialan voimana”, vaan se kehittäisi ja laajentaisi kovaa (sotilaallista) voimaansa.

  Vastustamme suositusta, koska

  •  se edistää yhteisen puolustuksen toteuttamisen jatkamista ja pitää sitä keinona vahvistaa eurooppalaista identiteettiä;

  •  sen mukaan rahasto merkitsee, että jokainen osallistuva jäsenvaltio antaa automaattisesti taloudellisen panoksensa kaikkiin EU:n sotilasoperaatioihin riippumatta niiden todellisesta osallistumisesta;

  •  siinä ei puututa epävakauden ja epävarmuuden perimmäisiin syihin, kuten köyhyyteen, sosioekonomisten näkymien puutteeseen ja epätasapainoisiin taloussuhteisiin kolmansien maiden kanssa;

  •  siinä ei nimestään (”rauhanrahasto”) huolimatta ole mitään määräyksiä rauhan ja ihmisten turvallisuuden edistämisestä ja siinä jätetään huomiotta, että Euroopan rauhanrahasto lisää entisestään EU:n harjoittamaa konfliktien militarisointia;

  Vaadimme

  –  ettei konfliktien ratkaisua militarisoida millään tavalla ja että kaikki EU:n sotilaalliset tehtävät lopetetaan;

  –  että kaikki EU:n sotilaalliset rakenteet puretaan ja että EU:n tasolla ja globaalisti suoritetaan täydellinen aseistariisunta, joka käsittää myös ydinaseet.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  20.2.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  52

  7

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet (200 art. 2 kohta)

  James Carver, Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  52

  +

  ALDE

  Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  ECR

  Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

  PPE

  Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

  S&D

  Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

  7

  -

  EFDD

  James Carver

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

  3

  0

  ECR

  Marek Jurek

  GUE/NGL

  Stelios Kouloglou

  PPE

  Elmar Brok

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö