Postupak : 2018/2237(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0157/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0157/2019

Rasprave :

PV 27/03/2019 - 27
CRE 27/03/2019 - 27

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.12
CRE 28/03/2019 - 8.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0330

IZVJEŠĆE     
PDF 202kWORD 67k
7.3.2019
PE 629.525v03-00 A8-0157/2019

o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći

(2018/2237(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestiteljica: Hilde Vautmans

AMANDMANI
NACRT PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE MANJINE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći

(2018/2237(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir ciljeve održivog razvoja UN-a, a posebno ciljeve održivog razvoja 1., 16. i 17. koji su usmjereni na promicanje miroljubivog i uključivog društva za održivi razvoj(1),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu, dana 23. lipnja 2000.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/322 od 2. ožujka 2015. o provedbi 11. europskog razvojnog fonda(2),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/528 od 27. ožujka 2015. o uspostavi mehanizma za upravljanje financiranjem zajedničkih troškova operacija Europske unije koje imaju vojne ili obrambene implikacije (Athena) i o stavljanju izvan snage Odluke 2011/871/ZVSP(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 230/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/2306 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 230/2014 o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru(5),

–  uzimajući u obzir međuinstitucijsku izjavu priloženu Uredbi (EU) br. 2017/2306 o izvorima sredstava za mjere pomoći iz članka 3.a Uredbe (EU) br. 2017/2306 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 230/2014 o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond(7),

–  uzimajući u obzir Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme(8) te Uredbu Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom(9),

–  uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između AKP-a i EU-a i o dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i područjima na koja se primjenjuje četvrti dio Ugovora o funkcioniranju Europske unije(10),

–  uzimajući u obzir Prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (HR(2018) 94) od 13. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 20. prosinca 2013., 26. lipnja 2015., 15. prosinca 2016., 9. ožujka 2017., 22. lipnja 2017., 20. studenoga 2017., 14. prosinca 2017. i 28. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir dokument naslovljen „Zajednička vizija, zajedničko djelovanje: jača Europa – Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije”, koji je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predstavila 28. lipnja 2016.,

–  –  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 13. studenoga 2017., 25. lipnja 2018. i 19. studenoga 2018. o sigurnosti i obrani u kontekstu Globalne strategije EU-a,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 7. lipnja 2017. naslovljenu „Dokument za razmatranje o budućnosti europske obrane” (COM(2017)0315),

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i ESVD-a od 5. srpnja 2016. o elementima strateškog okvira na razini EU-a za potporu reformi sigurnosnog sektora,

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 20 od 18. rujna 2018. naslovljeno „Afrička struktura za mir i sigurnost: potrebno je preusmjeriti potporu EU-a”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. travnja 2015. o financiranju zajedničke sigurnosne i obrambene politike(11),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. studenoga 2016. o Europskoj obrambenoj uniji(12),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 13. prosinca 2017.(13) i 12. prosinca 2018.(14) o godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP),

–  uzimajući u obzir članak 113. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0157/2019),

A.  budući da EU želi postati globalni akter za mir te teži održavanju međunarodnog mira i sigurnosti te poštovanju međunarodnog humanitarnog prava i prava u području ljudskih prava;

B.  budući da u strateškom okruženju koje je uvelike narušeno posljednjih godina Unija ima sve veću odgovornost u štićenju vlastite sigurnosti;

C.  budući da je zbog zahtjevnog sigurnosnog okruženja Unije nužno da ona posjeduje zajedničku stratešku autonomiju, što je u lipnju 2016. potvrdilo 28 šefova država i vlada u okviru Globalne strategije Europske unije i za što je potrebno osigurati instrumente kojima se poboljšava sposobnost EU-a da očuva mir, spriječi sukobe, promiče mirna, pravedna i uključiva društva i ojača međunarodnu sigurnost; budući da je potvrđeno da su sigurna i mirna društva preduvjet za trajni razvoj;

D.  budući da svrha Europskog instrumenta mirovne pomoći (dalje u tekstu: EPF ili Instrument) nije militarizirati vanjsko djelovanje Europske unije nego ostvariti sinergije i povećati učinkovitost pružanjem općeg pristupa operativnom financiranju postojećeg vanjskog djelovanja i kad financiranje iz proračuna Unije nije moguće;

E.  budući da se Uniji i njezinim institucijama Ugovorom nalaže provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZSOP) koja obuhvaća postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike koja bi mogla dovesti do zajedničke obrane u skladu s odredbama članka 42., čime bi se ojačao europski identitet i njegova neovisnost radi promicanja mira, sigurnosti i napretka u Europi i svijetu; budući da predloženi Instrument treba pozdraviti kao napredak u tom smjeru, a potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku potaknuti na njegov daljnji razvoj i primjenu;

F.  budući da je EU najveći svjetski pružatelj razvojne i humanitarne pomoći koji jača povezanost svoje sigurnosti i razvoja radi postizanja održivog mira;

G.  budući da bi trebalo poticati daljnju upotrebu sredstava i instrumenata Unije u svrhu poboljšanja suradnje, razvoja sposobnosti i razmještanja misija u budućnosti te radi očuvanja mira, sprečavanja i rješavanja sukoba te upravljanja njima i suzbijanja prijetnji međunarodnoj sigurnosti; naglašava da bi se EPF-om osobito trebale financirati vojne misije Unije, ojačati vojni i obrambeni kapaciteti trećih zemalja, regionalnih i međunarodnih organizacija te doprinijeti financiranju vojnih mirovnih operacija pod vodstvom regionalnih ili međunarodnih organizacija ili trećih zemalja;

H.  budući da je EU-u u prošlosti bio izazov financirati operacije s implikacijama u području obrane; budući da je Parlament u više navrata istaknuo potrebu za fleksibilnijim i učinkovitijim financiranjem i financiranjem kojim se iskazuje solidarnost i odlučnost; budući da su dodatni instrumenti i alati nužni kako bi se zajamčilo da EU može nositi ulogu globalnog aktera u području sigurnosti; budući da svi ti instrumenti moraju podlijegati odgovarajućoj parlamentarnoj kontroli i zakonodavstvu EU-a;

I.  budući da je sudjelovanje žena u mirovnim procesima i dalje jedan od najslabije ostvarenih aspekata programa za žene, mir i sigurnost unatoč tome što su ponajprije žene žrtve sigurnosnih i humanitarnih kriza te unatoč činjenici da je, kad žene imaju jasnu ulogu u mirovnim procesima, 35 % veća vjerojatnost da će sporazum trajati barem 15 godina;

J.  budući da su unutarnja i vanjska sigurnost sve više povezane; budući da je EU poduzeo važne korake za poboljšanje suradnje između država članica u području obrane; budući da se EU oduvijek ponosio svojom mekom silom te će to i dalje činiti; budući da je, međutim, zbog stalnih promjena koje daju razloga za zabrinutost, potrebno da EU ne bude isključivo „civilna sila”, nego i da razvija i jača vojne kapacitete koje bi trebalo upotrebljavati dosljedno i u skladu sa svim drugim vanjskim djelovanjem EU-a; budući da razvoj u trećim zemljama nije moguć bez sigurnosti i mira; budući da vojska u tome ima ključnu ulogu, osobito u zemljama u kojima civilne vlasti ne mogu izvršavati svoje zadaće s obzirom na sigurnosno stanje; budući da Instrument ima potencijal da dovede do snažnijeg angažmana EU-a u pogledu partnerskih zemalja i da će povećati učinkovitost vanjskog djelovanja EU-a, čime će se Uniji omogućiti da u budućnosti postane bitan pružatelj stabilnosti i sigurnosti;

K.  budući da se vanjsko djelovanje EU-a ne smije instrumentalizirati kao „upravljanje migracijama”, a svi pokušaji suradnje s trećim zemljama moraju biti usko povezani s poboljšanjem stanja ljudskih prava u tim zemljama;

L.  budući da će se neširenjem naoružanja i razoružanjem znatno smanjiti raspirivanje sukoba te doprinijeti većoj stabilnosti u skladu s obvezama koje proizlaze iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i povezanim rezolucijama Parlamenta o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja(15); budući da je svijet bez oružja masovnog uništenja sigurniji svijet; budući da je EU vodeći akter u zabrani nuklearnog oružja te bi u tom smislu trebao proširiti svoju ulogu;

M.  budući da Ugovorima nije predviđeno vanjsko vojno djelovanje Unije izvan okvira ZSOP-a; budući da se postojanjem pravog ZSOP-a svih država članica EU-a povećava vanjski prostor za djelovanje Europske unije; budući da su jedino moguće vanjsko vojno djelovanje u okviru ZSOP-a misije izvan Unije za očuvanje mira, sprečavanje sukoba i jačanje međunarodne sigurnosti u skladu s načelima Povelje UN-a kako je navedeno u članku 42. stavku 1. UEU-a;

N.  budući da se potpora partnerskim vojnim mirovnim operacijama dosad pružala izvan proračuna EU-a na temelju Instrumenta mirovne pomoći za Afriku, koji je uspostavljen i financira se u okviru Europskog razvojnog fonda (ERF); budući da je Instrument mirovne pomoći za Afriku trenutačno ograničen na operacije pod vodstvom Afričke unije ili afričkih regionalnih organizacija;

O.  budući da se očekuje da će se EPF-om Uniji omogućiti kapacitet za izravni doprinos financiranju mirovnih operacija pod vodstvom trećih zemalja, kao i odgovarajućim međunarodnim organizacijama na globalnoj razini te da neće biti ograničen na Afriku ili Afričku uniju;

P.  budući da će predloženi Instrument zamijeniti mehanizam Athena i Instrument mirovne pomoći za Afriku; budući da će se njime dopuniti Inicijativa izgradnje kapaciteta kao potpore sigurnosti i razvoju financiranjem troškova obrambenih aktivnosti EU-a kao što su mirovne misije Afričke unije, zajedničkih troškova vlastitih vojnih operacija u okviru ZSOP-a te izgradnje vojnih kapaciteta partnera, koji su isključeni iz proračuna EU-a u skladu s člankom 41. stavkom 2. UEU-a;

Q.  budući da operacije koje se provode u okviru Instrumenta moraju biti u skladu s načelima i vrijednostima iz Povelje o temeljnim pravima te poštovati međunarodno humanitarno pravo i pravo u području ljudskih prava; budući da se moraju temeljito ocijeniti i razmotriti operacije koje nisu definirane kao etički prihvatljive sa stajališta ljudske zaštite, zdravlja i sigurnosti, slobode, privatnosti, integriteta i dostojanstva;

R.  budući da je trenutačni udio zajedničkih troškova i dalje vrlo nizak (otprilike 5 – 10 % svih troškova) te da je visok udio troškova i odgovornosti u vojnim operacijama koje snose države, po načelu prema kojemu svatko pokriva vlastite troškove, suprotan načelima solidarnosti i podjele tereta i što dodatno odvraća države članice od aktivnog sudjelovanja u operacijama u okviru ZSOP-a;

S.  budući da predložena prosječna godišnja omotnica za EPF iznosi 1 500 000 000 EUR, dok se zajednička potrošnja u okviru mehanizma Athena i Instrumenta mirovne pomoći za Afriku kretala od 250 000 000 do 500 000 000 EUR godišnje; budući da potencijalne namjene za potrošnju dodatnih 1 000 000 000 EUR godišnje nisu odgovarajuće navedene ili zajamčene u prijedlogu;

T.  budući da se očekuje da će EPF kao izvanproračunski mehanizam koji se financira godišnjim doprinosima država članica, na temelju raspodjele prema ključu BND-a, omogućiti EU-u financiranje većeg dijela zajedničkih troškova (35 – 45 %) vojnih misija i operacija, kao što je trenutačno slučaj s mehanizmom Athena; budući da se ujedno očekuje da će se EPF-om zajamčiti trajna dostupnost sredstava EU-a, uz osiguravanje odgovarajućeg plana pripravnosti za krizu i jednostavniju brzu raspodjelu te uz poboljšanu fleksibilnost u slučaju brzog odgovora; budući da je ambiciozno uključivanje i širenje mehanizma Athena za zajedničko financiranje misija i operacija u okviru ZSOP-a dugotrajni zahtjev Parlamenta; budući da predložena Odluka Vijeća, međutim, nije iste obvezujuće prirode kao unutarnji sporazum Instrumenta mirovne pomoći za Afriku, što znači da se države članice mogu izuzeti iz financiranja djelovanja EPF-a;

U.  budući da će povećanjem zajedničkih troškova predloženi Instrument poboljšati solidarnost i podjelu tereta između država članica te potaknuti države članice, osobito one koje nemaju dovoljno financijskih ili operativnih resursa, da doprinose operacijama u okviru ZSOP-a;

V.  budući da je Vijeće u svojim zaključcima od 19. studenoga 2018. suzdržano u pružanju potpore prijedlogu EPF-a; budući da je ipak važno raditi na donošenju ambicioznog prijedloga koji sadržava sve predložene sastavnice, uključujući mehanizam Athena;

W.  budući da su sve vojne zadaće u okviru Instrumenta, kao što su zajedničke operacije razoružavanja, humanitarne zadaće i zadaće spašavanja, zadaće vojnog savjetovanja i pružanja pomoći, zadaće sprečavanja sukoba i očuvanja mira, zadaće borbenih snaga u upravljanju krizama, uključujući uspostavu mira i stabilizaciju nakon sukoba, borba protiv terorizma, uključujući pružanje pomoći trećim zemljama u suzbijanju terorizma na njihovim državnim područjima, kako je navedeno u članku 43. stavku 1. UEU-a, obuhvaćene ZSOP-om; budući da se izuzeće iz članka 41. stavka 2. UEU-a primjenjuje na operativne rashode koji proizlaze samo iz tih vojnih misija; budući da bi se svi drugi operativni rashodi koji proizlaze iz ZSOP-a, uključujući rashode koji proizlaze iz bilo kojeg drugog djelovanja iz članka 42. UEU-a, trebali plaćati iz proračuna Unije; budući da bi se iz proračuna Unije trebali plaćati administrativni rashodi EPF-a;

X.  budući da se na temelju članka 41. stavka 2. UEU-a svi operativni rashodi koji proizlaze iz ZVSP-a plaćaju iz proračuna Unije, osim rashoda koji nastanu pri operacijama koje imaju implikacije u području vojske ili obrane; budući da se u članku 2. točkama (a) i (d) prijedloga odluke navodi da bi EPF-om trebalo financirati „operacije koje imaju implikacije u području vojske ili obrane” i „druga operacijska djelovanja Unije koja imaju implikacije u području vojske ili obrane”;

Y.  budući da na temelju članka 21. stavka 2. točke (d) UEU-a, Unija utvrđuje i provodi zajedničke politike i djelovanja i nastoji ostvariti visok stupanj suradnje u svim područjima međunarodnih odnosa radi podupiranja održivog gospodarskog i socijalnog razvoja te razvoja zaštite okoliša u zemljama u razvoju, ponajprije radi iskorjenjivanja siromaštva;

Z.  budući da se u skladu s člankom 208. stavkom 1. podstavkom 2. UFEU-a navodi kako slijedi: „Glavni cilj politike razvojne suradnje Unije je smanjenje i dugoročno iskorjenjivanje siromaštva.”; budući da, prema istome stavku, „Unija uzima u obzir ciljeve razvojne suradnje u politikama koje provodi, a koje bi mogle utjecati na zemlje u razvoju.”; budući da je druga rečenica odredba Ugovora te je stoga i ustavna obveza EU-a koju se naziva „Usklađenost politika u interesu razvoja”;

AA.  budući da vojne i civilne misije izvan Unije trebaju biti odvojene kako bi se zajamčilo da se samo civilne misije financiraju iz proračuna Unije;

AB.  budući da bi EU osoblju misija u okviru ZSOP-a trebao dodijeliti status sličan onomu upućenih nacionalnih stručnjaka na način da im se osigura jedinstven status i najbolja moguća zaštita na temelju Pravilnika o osoblju Unije; budući da bi sve naknade koje proizlaze iz tog statusa i sve putne troškove, troškove dnevnica i zdravstvene skrbi trebalo plaćati iz proračuna Unije kao administrativne rashode;

AC.  budući da je Europski revizorski sud objavio tematsko izvješće o Afričkoj strukturi za mir i sigurnost koja se financira Instrumentom mirovne pomoći za Afriku, za koji se predlaže da se uvrsti u EPF i proširi unutar njega; budući da Revizorski sud smatra da se toj potpori nije dala dovoljna prednost i da je imala ograničen učinak; budući da se preporuke Revizorskog suda moraju propisno razmotriti s obzirom na ambiciozno povećanje financiranja za novi Instrument;

AD.  budući da nikakva procjena financijskog učinka u vezi s administrativnim rashodima nije priložena prijedlogu; budući da administrativni rashodi za EPF znatno utječu na proračun EU-a; budući da, osim osoblja koje trenutačno radi na instrumentima koji se zamjenjuju, ne bi trebalo angažirati dodatno osoblje niti ga delegirati EPF-u; budući da bi se sinergijama koje proizlaze iz povezivanja postojećih različitih instrumenata u jednu administrativnu strukturu trebalo olakšati upravljanje većim zemljopisnim područjem EPF-a; budući da bi dodatno osoblje trebalo zaposliti samo ako se prihodi za misiju ili mjeru učinkovito prikupe od svih država članica sudionica i nakon što se to u cijelosti provede; budući da su zbog vremenski ograničene prirode prihoda potrebna odgovarajuća vremenska ograničenja ugovora osoblja koje zapošljava Instrument ili upućivanja na Instrument za određenu misiju ili mjeru; budući da za određenu misiju ili mjeru za Instrument ne bi trebalo angažirati ili uputiti osoblje iz države članice ako je donijela formalnu izjavu na temelju članka 31. stavka 1. UEU-a;

AE.  budući da bi se potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica trebala redovito savjetovati s Parlamentom o svim glavnim aspektima i temeljnim smjernicama ZVSP-a i ZSOP-a i njihovu daljnjem razvoju; budući da bi trebalo provesti pravodobno savjetovanje s Parlamentom i pravodobno ga obavijestiti kako bi mu se omogućilo predstavljanje stajališta i postavljanje pitanja, pa i o usklađenosti politika u interesu razvoja, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici i Vijeću prije donošenja odluka ili poduzimanja odlučnih mjera; budući da bi potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica trebala razmotriti stajališta Parlamenta, pa i o usklađenosti politika u interesu razvoja, i uklopiti ih u svoje prijedloge, ponovno razmotriti odluke ili dijelove odluka kojima se Parlament protivi ili povući takve prijedloge, bez obzira na mogućnost unapređivanja inicijative države članice u tom slučaju, te predložiti Vijeću odluke koje se odnose na ZSOP kada Parlament to zatraži; budući da bi Parlament trebao održavati godišnju raspravu s potpredsjednicom Komisije / Visokom predstavnicom o operacijama koje se financiraju Instrumentom;

1.  predlaže Vijeću sljedeće:

(a)  da ne smanji doprinos države članice Instrumentu ako se država članica poziva na članak 31. stavak 1. UEU-a jer bi se time ugrozili ključ BND-a, koji je temelj mehanizma financiranja, i cjelokupno financiranje Instrumenta;

(b)  da u odluku uvrsti upućivanje na ulogu Parlamenta kao tijela nadležnog za davanje razrješnice, kao što je trenutačno slučaj s ERF-om, a time i za Instrument mirovne pomoći za Afriku, u skladu s odgovarajućim odredbama financijskih propisa koji se primjenjuju na ERF, radi očuvanja usklađenosti vanjskog djelovanja EU-a u skladu s Fondom i njegovim ostalim relevantnim politikama u skladu s člankom 18. i člankom 21. stavkom 2. točkom (d) UEU-a u kombinaciji s člankom 208. UFEU-a;

(c)  da radi na uspostavljanju mehanizma u okviru Europskog parlamenta koji će prema strogo utvrđenim procedurama pružati pravodoban pristup informacijama, kao i izvornim dokumentima, koje se odnose na godišnji proračun EPF-a, izmjene proračuna, prijenose, programe djelovanja (uključujući tijekom pripremne faze), provedbu mjera pomoći (uključujući ad hoc mjere), sporazume s akterima provedbe i izvješća o provedbi prihoda i rashoda te godišnju računovodstvenu dokumentaciju, financijske izvještaje, izvješće o evaluaciji i godišnje izvješće Revizorskog suda;

(d)  da se složi s time da se u pregovore o ažuriranom Međuinstitucijskom sporazumu između Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu Europskog parlamenta informacijama osjetljive prirode Vijeća iz područja sigurnosne i obrambene politike uvrsti pristup svim povjerljivim dokumentima;

(e)  da zajamči da se operacijama, programima djelovanja, ad hoc mjerama pomoći i drugim operacijskim djelovanjima koji se financiraju u okviru Instrumenta ni na koji način neće kršiti temeljna načela utvrđena u članku 21. UEU-a niti upotrebljavati u tu svrhu ili za kršenje međunarodnog prava, osobito međunarodnog humanitarnog prava i prava u području ljudskih prava;

(f)  da zaključi reviziju mehanizma Athena prije kraja ove godine, ako je to moguće, te da je neometano uvrsti u EPF, uz istodobno očuvanje operativne učinkovitosti i fleksibilnosti mehanizma;

(g)  da pri izmjenama prijedloga osigura očuvanje povećanja učinkovitosti i poboljšane djelotvornosti koje pruža jedinstveni instrument;

(h)  da uvrsti sljedeće izmjene:

-  da u uvodnoj izjavi (4) i članku 1. tekst „zajedničke vanjske i sigurnosne politike” zamijeni tekstom „zajedničke sigurnosne i obrambene politike”;

-  da doda novu uvodnu izjavu (10.a) kako slijedi: „(10a) Zadaće vojnog savjetovanja i pružanja pomoći iz članka 43. stavka 1. UEU-a mogu imati oblik jačanja vojnih i obrambenih kapaciteta trećih zemalja, regionalnih i međunarodnih organizacija za očuvanje mira, sprečavanje i rješavanje sukoba te upravljanje njima i suzbijanje prijetnji međunarodnoj sigurnosti, i to strogo poštujući međunarodno humanitarno pravo i pravo u području ljudskih prava te mjerila Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme te Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.”;

-  da doda novu uvodnu izjavu (10.b) kako slijedi: „(10.b) Zadaće sprečavanja sukoba i očuvanja mira iz članka 43. stavka 1. UEU-a mogu imati oblik doprinosa financiranju mirovnih operacija pod vodstvom regionalne ili međunarodne organizacije ili treće zemlje.”;

-  da doda novu uvodnu izjavu (10.c) kako slijedi: „(10.c) Operacije koje dobivaju financijsku potporu EU-a moraju uključiti rezoluciju UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti.”;

-  da izmijeni članak 2. točku (a) kako slijedi: „(a) doprinosom financiranju misija u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) koje imaju implikacije u području vojske ili obrane”;

-  da izmijeni članak 2. točku (b) kako slijedi: „(b) jačanjem vojnih i obrambenih kapaciteta trećih zemalja, regionalnih i međunarodnih organizacija za očuvanje mira, sprečavanje i rješavanje sukoba te upravljanje njima i suzbijanje prijetnji međunarodnoj sigurnosti i kibersigurnosti”;

-  da u članku 3. doda novu točku 2.a kako slijedi: „2.a Godišnja raspodjela administrativnih rashoda za ovaj Instrument koji terete proračun Unije utvrđuje se u Prilogu I.a (novi) radi pružanja informacija.”;

-  da izmijeni članak 5. točku (c) kako slijedi: „(c) „operacija” znači vojna operacija pokrenuta u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike u skladu s člankom 42. UEU-a radi ispunjenja zadaća iz članka 43. stavka 1. UEU-a koje imaju implikacije u području vojske ili obrane, uključujući zadaću povjerenu skupini država članica u skladu s člankom 44. UEU-a;”

-  da na kraju članka 6. doda novi podstavak kako slijedi: „Svi civilni aspekti, sredstva ili misije u okviru ZVSP-a te posebno u okviru ZSOP-a, ili njihovi dijelovi, financiraju se isključivo iz proračuna Unije.”;

-  da izmijeni članak 7. kako slijedi: „Na temelju glave V. UEU-a svaka država članica, Visoki predstavnik ili Visoki predstavnik uz potporu Komisije može podnijeti prijedloge za djelovanja Unije koja se trebaju financirati iz Instrumenta. Visoki predstavnik pravodobno obavješćuje Europski parlament o svakom takvom prijedlogu.”;

-  da izmijeni članak 10. stavak 1. kako slijedi: „Na temelju članka 21. stavka 3. i članka 26. stavka 2. UEU-a osigurava se dosljednost djelovanja Unije za koja će se izdvojiti sredstva iz Instrumenta s drugim djelovanjima u okviru njezinih drugih relevantnih politika. Također se osigurava dosljednost djelovanja Unije za koja će se izdvojiti sredstva iz Instrumenta s ciljevima drugih politika Unije prema trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.”;

-  da u članku 10. doda novi stavak 3.a kako slijedi: „3.a Visoki predstavnik dvaput godišnje podnosi Europskom parlamentu izvješće o dosljednosti iz stavka 1.”;

-  da u članku 11. doda novi stavak 2.a: „2.a Instrument ima časnika za vezu u Europskom parlamentu. Osim toga, zamjenik glavnog tajnika za ZSOP i odgovor na krizne situacije jednom godišnje razmjenjuje stajališta s odgovarajućim parlamentarnim tijelom radi redovitog pružanja informacija.”;

-  da izmijeni članak 12. stavak 1. kako slijedi: „Osniva se Odbor za Instrument (dalje u tekstu „Odbor”) sastavljen od jednog predstavnika svake države članice sudionice. Predstavnike Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisije poziva se da prisustvuju sastancima Odbora, bez sudjelovanja u glasovanju Odbora. Predstavnike Europske obrambene agencije (EDA) može se pozvati da prisustvuju sastancima Odbora kada se raspravlja o točkama koje se odnose na područje aktivnosti EDA-e, bez njihova sudjelovanja u glasovanju ili prisutnosti prilikom njega. Predstavnike Europskog parlamenta može se pozvati da prisustvuju sastancima Odbora, bez njihova sudjelovanja u glasovanju ili prisutnosti prilikom njega.”;

-  da izmijeni članak 13. stavak 8. kako slijedi: „8. Administrator osigurava kontinuitet svojih funkcija u administrativnoj strukturi nadležne vojne strukture ESVD-a spomenute u članku 9.”;

-  da u članku 13. doda novi stavak 8.a kako slijedi: „8.a Administrator sudjeluje u pružanju informacija Europskom parlamentu.”;

-  da u članku 16. doda novi stavak 8.a kako slijedi: „8.a Zapovjednici operacije sudjeluju u pružanju informacija Europskom parlamentu.”;

-  da izmijeni članak 34. stavak 1. kako slijedi: „Administrator predlaže Odboru da na razdoblje od četiri godine, koje je moguće obnoviti na ukupno razdoblje koje ne prelazi osam godina, imenuje unutarnjeg revizora Instrumenta i najmanje jednog zamjenika unutarnjeg revizora. Unutarnji revizori moraju imati potrebne profesionalne kvalifikacije i ponuditi dostatna jamstva u pogledu sigurnosti, objektivnosti i neovisnosti. Unutarnji revizor ne smije biti dužnosnik za ovjeravanje ni računovodstveni službenik; unutarnji revizor ne smije sudjelovati u pripremi financijskih izvještaja.”;

-  da izmijeni članak 47. stavak 4. kako slijedi: „4. Konačnu namjenu zajednički financirane opreme i infrastrukture odobrava Odbor, vodeći računa o operativnim potrebama, ljudskim pravima, procjeni sigurnosnih rizika i rizika od preusmjeravanja u pogledu provjerene krajnje upotrebe i krajnjih korisnika te financijskim kriterijima. Konačna namjena može biti:

a) kada se radi o infrastrukturi, da se putem Instrumenta proda ili ustupi zemlji domaćinu, državi članici ili trećoj strani;

b) kada se radi o opremi, da se putem Instrumenta proda državi članici, zemlji domaćinu ili trećoj strani ili da je Instrument, država članica ili takva treća strana uskladište i održavaju radi korištenja u sljedećoj operaciji.”;

-  da izmijeni članak 47. stavak 6. kako slijedi: „6. Prodaja ili ustupanje zemlji domaćinu ili trećoj strani trebala bi se provoditi u skladu s međunarodnim pravom, uključujući relevantne odredbe o ljudskim pravima i načelima nečinjenja štete, i relevantnim sigurnosnim pravilima koja su na snazi i koja su strogo usklađena s mjerilima Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme te Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.”;

  da izmijeni članak 48. stavak 1. kako slijedi: „Visoki predstavnik može podnijeti Vijeću koncept mogućeg programa djelovanja ili moguće ad hoc mjere pomoći. Visoki predstavnik obavješćuje Europski parlament o svakom takvom konceptu.”;

-  da izmijeni članak 49. stavak 1. kako slijedi: „Vijeće odobrava programe djelovanja na prijedlog Visokog predstavnika. Europski parlament obavješćuje se o odobrenim programima djelovanja nakon što o njima odluči Vijeće.”;

-  da izmijeni članak 50. stavak 3. kako slijedi: „Ako zahtjev nije u okviru postojećih programâ djelovanja, Vijeće može odobriti ad hoc mjeru pomoći na prijedlog Visokog predstavnika. Europski parlament obavješćuje se o odobrenim ad hoc mjerama pomoći nakon što o njima odluči Vijeće.”;

-  da u članku 52. stavku 2. doda novu točku fa) kako slijedi: „fa) dostupan je detaljan popis opreme koja se financira iz Instrumenta.”;

-  da izmijeni članak 53. stavak 1. točku b) kako slijedi: „b) djelotvorno isporučuju oružanim snagama treće države kojoj su namijenjeni pod uvjetom da je provjerena usklađenost s mjerilima Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme te Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom;”;

-  da izmijeni članak 53. stavak 1. točku d) kako slijedi: „d) upotrebljavaju u skladu s politikama Unije, uzimajući u obzir međunarodno pravo, prije svega o ljudskim pravima, te potvrde o krajnjem korisniku, osobito klauzule o ponovnom prijenosu;”

-  da izmijeni članak 53. stavak 1. točku e) kako slijedi: „e) te da se njima upravlja u skladu s ograničenjima njihove upotrebe, prodaje ili prijenosa o kojima odlučuje Vijeće ili Odbor te u skladu s odgovarajućim potvrdama o krajnjem korisniku, mjerilima Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme te Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.”;

-  da izmijeni članak 54. stavak 1. kako slijedi: „Svaki akter provedbe kojemu je povjereno izvršenje rashoda koji se financiraju iz Instrumenta mora poštovati načela dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti, mora provesti potrebne procjene rizika i provjere krajnjih korisnika te uzimati u obzir temeljne vrijednosti EU-a i međunarodno pravo, osobito u pogledu ljudskih prava i načela nečinjenja štete.”; Svaki takav akter provedbe podliježe prethodnoj procjeni rizika kako bi se pratio mogući rizik za ljudska prava i upravljanje.”;

2.  preporučuje potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku sljedeće:

(a)  da se savjetuje s Parlamentom u pogledu predloženih izmjena te da zajamči da su uzeta u obzir stajališta Parlamenta, u skladu s člankom 36. UEU-a;

(b)  da se u skladu s člankom 36. UEU-a pri izradi prijedloga za višegodišnje programe djelovanja i ad hoc mjere pomoći u cijelosti provedu stajališta Parlamenta, uključujući povlačenje prijedloga kojima se Parlament protivi;

(c)  da za odluku osigura potpunu procjenu financijskog učinka, uzimajući u obzir utjecaj na proračun EU-a, posebno navodeći potrebu za dodatnim osobljem;

(d)  da dostavi Parlamentu nacrte odluka Vijeća u vezi s EPF-om radi savjetovanja istodobno kad i Vijeću ili Političkom i sigurnosnom odboru, pri čemu će Parlamentu ostaviti dovoljno vremena da iznese svoja stajališta; poziva potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika da izmijeni nacrte odluka Vijeća ako to zatraži Parlament;

(e)  da u skladu s člankom 18. UEU-a zajamči komplementarnost s postojećim fondovima, programima i instrumentima EU-a, dosljednost EPF-a s drugim aspektima vanjskog djelovanja EU-a, osobito u pogledu Inicijative izgradnje kapaciteta kao potpore sigurnosti i razvoju i predloženog instrumenta EU-a za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, što bi u svakom slučaju trebalo provesti u okviru programa šire reforme sigurnosnog sektora koji mora imati snažne sastavnice o dobrom upravljanju, odredbe o borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja te osobito o civilnom nadzoru nad sigurnosnim sustavom i demokratskoj kontroli oružanih snaga;

(f)  da redovito dostavlja Parlamentu povratne informacije o napretku provedbe Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti te da se savjetuje s Parlamentom o preporučenoj rodnoj sastavnici koja je usmjerena na ulogu žena u prevenciji sukoba i njihovu rješavanju, poslijeratnoj obnovi i mirovnim pregovorima, kao i o redovitim procjenama mjera koje su poduzete radi zaštite ranjivih osoba, uključujući žene, djevojke i djevojčice, od nasilja u sukobima.

(g)  da u skladu s člankom 18. UEU-a zajamči usklađenost EPF-a sa svim drugim aspektima vanjskog djelovanja EU-a, uključujući njegove politike razvoja i humanitarne politike, u cilju poticanja razvoja predmetnih trećih zemalja te smanjenja i iskorjenjivanja siromaštva u njima;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Preporuku proslijedi Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te, radi obavijesti, Europskoj službi za vanjsko djelovanje i Komisiji.

(1)

https://sustainabledevelopment.un.org/

(2)

SL L 58, 3.3.2015., str. 1.

(3)

SL L 84, 28.3.2015., str. 39.

(4)

SL L 77, 15.3.2014., str. 1.

(5)

SL L 335, 15.12.2017., str. 6.

(6)

SL L 335, 15.12.2017., str. 6.

(7)

SL L 58, 3.3.2015., str. 17.

(8)

SL L 335, 13.12.2008., str. 99.

(9)

SL L 134, 29.5.2009., str. 1.

(10)

SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(11)

SL C 353, 27.9.2016., str. 68.

(12)

SL C 224, 27.6.2018., str. 18.

(13)

SL C 369, 11.10.2018., str. 47.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0514.

(15)

SL C 215, 19.6.2018., str. 202.


MIŠLJENJE MANJINE

o Preporuci Visokom predstavniku i Vijeću o Prijedlogu Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (2018/2237(INI))

Odbor za vanjske poslove, izvjestitelj: Hilde Vautmans

Mišljenje manjine koje su podnijeli zastupnici kluba GUE/NGL-a Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Miguel Urban Crespo

U preporuci se ne dovodi u pitanje namjera i pristup prijedloga Europskog instrumenta mirovne pomoći (EPF). Potvrđuje se da bi EPF-om osobito trebalo financirati vojne misije Unije, ojačati vojne i obrambene kapacitete trećih zemalja. Nadalje, naziv instrumenta „Instrument mirovne pomoći” zavaravajući je te da ne odražava planirano financiranje u vojne svrhe, uključujući naoružanje. U preporuci se traži da EU ne bude isključivo „civilna sila” nego i da razvija i proširuje svoju tvrdu (vojnu) silu.

Protivimo se preporuci:

•  jer se u njoj promiče daljnja provedba zajedničke obrane te se ona smatra izvorom jačanja europskog identiteta;

•  jer Instrument podrazumijeva automatsko financijsko uključivanje svih država članica koje daju doprinos u sve vojne misije EU-a, bez obzira na njihovu stvarnu uključenost;

•  jer se njome ne rješavaju temeljni uzroci nestabilnosti i nesigurnosti kao što su siromaštvo, slabi socioekonomski izgledi, neuravnoteženi gospodarski odnosi s trećim zemljama;

•  jer unatoč svojem nazivu („Instrument mirovne pomoći”) on ne sadrži odredbe za promicanje mira i sigurnosti ljudi te zanemaruje činjenicu da će se EPF-om dodatno militarizirati pristup EU-a sukobima;

Zahtijevamo:

-  da se ne provodi militarizacija rješavanja sukoba i da se zaustave sve vojne misije EU-a

-  da se raspuste vojne strukture EU-a i dovrši razoružanje (i ono nuklearno) na razini EU-a i na svjetskoj razini;


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

7

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

James Carver, Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

52

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

3

0

ECR

Marek Jurek

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Elmar Brok

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti