Процедура : 2018/2193(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0158/2019

Внесени текстове :

A8-0158/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.34

Приети текстове :

P8_TA(2019)0275

ДОКЛАД     
PDF 230kWORD 70k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (ERA) (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година

(2018/2193(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година

(2018/2193(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0083/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за Агенцията)(5), и по-специално член 39 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(6), и по-специално член 65 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0158/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година

(2018/2193(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0083/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за Агенцията)(12), и по-специално член 39 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(13), и по-специално член 65 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0158/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година

(2018/2193(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0158/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(15) на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 30  732  000 EUR, което представлява увеличение с 11,57% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;,

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което представлява увеличение с 0,79% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 87,30%, което представлява намаление с 4,27% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва, че съгласно разпоредбите на новия регламент за Агенцията, който влезе в сила през юни 2016 г., Агенцията има право да начислява такси за някои от новите си правомощия; отбелязва, че беше въведен режим на таксуване за издаването на сертификати, разрешения и одобрения, с цел той да започне да функционира пълноценно през 2019 г., а така също и изискването да се въведе нова система на ресурси и вътрешни процедури в рамките на Агенцията, за да се гарантира идентифицирането и проследяването на законоустановените задачи и задачите, за които се плащат такси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тази нова система;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 69 473 EUR, което представлява 3,40% от общия размер на пренесената сума, като това показва намаление с 1,12% в сравнение с 2016 г.;

4.  изразява съжаление, че е достигнат само индикативният таван от 10%, използван от Палатата за оценка на изпълнението на бюджета на равнището на преносите по дял 1 (персонал), докато таванът за дял 2 и дял 3 (съответно от 20% (административни разходи) и 30% (оперативни разходи) не е достигнат;

Резултати от дейността

5.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва набор от 24 железопътни показатели за четири оперативни цели като ключови показатели за ефективност, за да оцени добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, а така също и други показатели за подобряване на управлението на бюджета;

6.  подчертава ролята на Агенцията за гарантиране на безопасността и оперативната съвместимост на европейската железопътна система и повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт чрез намаляване на административните и техническите пречки, насърчаване на навлизането на пазара и гарантиране на недопускане на дискриминация, по-ефикасно изразходване на публичните средства за обществените железопътни транспортни услуги и осигуряване на по-добро управление на инфраструктурата; подкрепя визията на Комисията за европейска железопътна система с водеща роля в световен мащаб в областта на безопасността;

7.  приветства ролята на Агенцията в проследяването на разработването, тестването и прилагането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и за оценяването на конкретни проекти, свързани с нея; отбелязва също така, че Четвъртият железопътен пакет включва технически стълб, който засилва ролята на Агенцията, като въвежда нови задачи за гарантиране на еднаквото прилагане на рамката на ЕС; подчертава, че тъй като отговорностите на Агенцията се увеличават, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови и допълнителни задачи;

8.  припомня, че ERTMS е от решаващо значение за постигането на единно европейско железопътно пространство; подчертава поради това, че оптимизираната координация на разработването и внедряването на ERTMS, която гарантира единна, прозрачна, стабилна, достъпна и оперативно съвместима ERTMS система в цяла Европа, е основен приоритет;

9.  отчита, че Агенцията е изпълнила целта си от 95% постигане на навременно предоставяне на доклади, консултации и становища; посочва, че Агенцията не е изпълнила целта от 90% постигане на всички крайни продукти, използващи финансово планиране и планиране на човешките ресурси, като само 67% са категоризирани като изцяло постигнати и 18% като частично постигнати;

10.  приветства сътрудничеството на Агенцията с Европейския орган за ценни книжа и пазари, а именно споделянето на счетоводни услуги и участието в съвместна покана за участие в търг;

11.  подкрепя напредъка на Агенцията към засилено сътрудничество с Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) с цел развитие на обща култура на безопасност;

12.  приветства сертифицирането съгласно ISO 9001 на интегрираната система за управление на Агенцията, което представлява независимо потвърждение за непрекъснатото подобряване на резултатите от дейността на Агенцията;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 92,09%, като са били назначени 128 срочно наети служители от общо 139-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 135 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 34 договорно наети служители и 2 командировани национални експерта;

14.  отбелязва, че резултатите от годишния сравнителен анализ по отношение на персонала са подобни на тези от 2016 г., като 18% от служителите са били ангажирани с административни задачи, 69,5% са изпълнявали оперативни задачи, т.е. малко по-малко (0,5%) спрямо 2016 г. (от 65% на 70%), докато на около 12% от персонала са възложени контролни и финансовите задачи;

15.  отбелязва, че Агенцията е приела политика за защита на личното достойнство и борба с тормоза, че е провела сесии за повишаване на осведомеността на служителите и на ръководството и че е назначила доверени съветници; посочва относително големия брой предполагаеми случаи на тормоз в Агенцията през 2017 г., като са докладвани, но не са разследвани, 12 случая; настоятелно призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети за решаване на този проблем;

16.  призовава Агенцията да вземе под внимание и да предприеме всички необходими действия във връзка с препоръките на Службата за вътрешен одит за 2017 г. относно човешките ресурси и управлението на компетентностите; приветства приемането на кодекса за добро административно поведение на Агенцията през януари 2018 г., който съдържа по-конкретно всички мерки за предотвратяване на конфликти на интереси;

Обществени поръчки

17.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. са били регистрирани 29 изключения и 7 случая на несъответствие, което представлява увеличение в сравнение с 2016 г.; отчита, че Агенцията е установила основните проблемни области в това отношение; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за намаляване на такива случаи в бъдеще;

18.  отбелязва, че според доклада на Палатата в един случай на одитирано плащане Агенцията е закупила ИТ услуги чрез изпълнителя, без състезателна процедура или предварителни пазарни проучвания; отбелязва отговора на Агенцията, че договорът е бил използван съгласно договорните разпоредби;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

19.  отбелязва, че Агенцията е публикувала декларациите за конфликт на интереси и автобиографиите на членовете на управителния съвет на своя уебсайт; изразява съжаление, че Агенцията очаква от членовете на висшето си ръководство да попълват и подписват декларация за конфликт на интереси само когато участват в комисия за оценка; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно евентуални предприети мерки за разглеждане на този въпрос;

20.  отбелязва, че по информация на Агенцията, тя е продължила изпълнението на плана за действие, определен в нейната стратегия за борба с измамите; отбелязва, че Агенцията е предала един случай на подозрения за измама на Европейската служба за борба с измамите за разследване, която е решила официално да започне разследване; призовава настоятелно Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от това разследване;

21.  изразява съжаление, че Агенцията все още не е въвела правила относно подаването на сигнали за нередности, но че те трябва да бъдат приети до края на 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност, когато приеме и започне да прилага своите правила относно подаването на сигнали за нередности;

Вътрешен контрол

22.  отбелязва, че предвид предварителните резултати от оценката на съответствието и ефективността на вътрешния контрол спрямо стандартите за управление на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, може да се счита, че системата за контрол на Агенцията като цяло функционира, както е предвидено, и ограничава по подходящ начин основните рискове за постигането на целите на Агенцията;

23.  подкрепя мнението на Палатата, че съгласно принципа за разделение на функциите между счетоводителя и разпоредителя с бюджетни кредити тези две длъжности са взаимоизключващи се; изразява убеденост, че Агенцията ще се справи с този проблем чрез текущата си реорганизация; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки във връзка с този коментар;

Други коментари

24.  отбелязва, че до края на преходния период (16 юни 2019 г.) Агенцията ще се трансформира от орган, който се занимава единствено с подготовката на политиките и разпространението им, в орган, работещ пряко за индустрията по отношение на разрешенията за сертифициране за безопасност и на подвижния състав; насърчава ръководството на Агенцията да продължи да съсредоточава усилията си върху подготовката на новите задачи в рамките на техническия стълб от Четвъртия железопътен пакет, като препоръчва да се даде приоритет на управлението на човешките ресурси; отбелязва напредъка по отношение на подготвителните решения за приемането на рамка за одит на нотифицираните органи и обслужването на едно гише, и политиката за наблюдение на изпълнението и вземането на решения от националните органи по безопасността; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за успеха на този преход и за ползите под формата на намаляване на разходите;

25.  изразява съжаление, че многобройните контакти с френските органи не са довели до подписване на споразумение за седалище на Агенцията съгласно член 71 от Регламента за Агенцията; изразява съжаление освен това, че през 2017 г. управителният съвет не е успял да приеме единодушно правила за прилагане относно езиковия режим на Агенцията, което е довело до допълнителни разходи и забавяния, например по време на набирането на персонал; изразява съжаление, че Агенцията продължава да работи на две места; призовава Агенцията да прехвърли всички дейности в своята централа и да работи оттам;

26.  потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че що се отнася до решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз и неговото потенциално въздействие върху персонала на Агенцията, интензивният обмен с железопътния сектор на Обединеното кралство е потвърдил интереса на този сектор да остане в „Европейската система“;

o

o o

27.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(16) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

22.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) за финансовата 2017 година

(2018/2193(DEC))

Докладчик по становище: Иноченцо Леонтини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата, че отчетите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) за финансовата 2017 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  подчертава ролята на Агенцията за гарантиране на безопасността и оперативната съвместимост на европейската железопътна система и повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт чрез намаляване на административните и техническите пречки, насърчаване на навлизането на пазара и гарантиране на недопускането на дискриминация, по-ефикасно изразходване на публичните средства за обществените железопътни транспортни услуги и осигуряване на по-добро управление на инфраструктурата; подкрепя визията на Комисията за европейска железопътна система с водеща роля в световен мащаб в областта на безопасността;

3.  приветства ролята на Агенцията в проследяването на разработването, тестването и прилагането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и за оценяването на конкретни проекти, свързани с нея; отбелязва също така, че Четвъртият железопътен пакет включва технически стълб, който засилва ролята на Агенцията, като въвежда нови задачи за гарантиране на еднаквото прилагане на рамката на ЕС; подчертава, че тъй като отговорностите на Агенцията се увеличават, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови и допълнителни задачи;

4.  припомня, че ERTMS е от решаващо значение за постигането на единно европейско железопътно пространство; подчертава поради това, че оптимизираната координация на разработването и внедряването на ERTMS, която гарантира единна, прозрачна, стабилна, достъпна и оперативно съвместима ERTMS система в цяла Европа, е основен приоритет;

5.  подкрепя напредъка на Агенцията към засилено сътрудничество с Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) с цел развитие на обща култура на безопасност;

6.  отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2017 г. възлиза на 30,7 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и 26,8 милиона евро за бюджетни кредити за плащания и че средната степен на тяхното изпълнение е 100,0% за бюджетните кредити за поети задължения (включително преносите) и 87,3% за бюджетните кредити за плащания; изразява съжаление, че целта от 90,0% за изпълнението на бюджетните кредити за плащанията не е постигната; отбелязва, че причината за непостигането на целта при бюджетните кредити за плащанията е била свързана с някои ангажименти, поети в самия край на годината, за да се постигне целта от 95%, определена за поетите задължения;

7.  изразява съжаление, че само индикативният таван от 10%, използван от Сметната палата за оценка на изпълнението на бюджета на равнището на преносите по дял 1 (персонал), е достигнат, докато таванът за дял 2 и дял 3 (съответно от 20% (административни разходи) и 30% (оперативни разходи) не е достигнат;

8.  насърчава Агенцията да гарантира независимостта на отговорния счетоводител, като го направи пряко отговорен пред директора на Агенцията (в административно отношение) и пред управителния съвет (във функционално отношение), както се подчертава от Сметната палата; призовава Агенцията да вземе под внимание и да предприеме всички необходими действия във връзка с препоръките на Службата за вътрешен одит за 2017 г. относно човешките ресурси и управлението на компетентностите; приветства приемането на кодекса за добро административно поведение на Агенцията през януари 2018 г., който в частност съдържа всички мерки за предотвратяване на конфликти на интереси;

9.  изразява съжаление, че многобройните контакти с френските органи не са довели до подписването на споразумение за седалище на Агенцията съгласно член 71 от Регламента за Агенцията; изразява съжаление освен това, че през 2017 г. управителният съвет не е успял да приеме единодушно правила за прилагане относно езиковия режим на Агенцията, което е довело до допълнителни разходи и забавяния, например по време на набирането на персонал; изразява съжаление, че Агенцията продължава да работи на две места; призовава Агенцията да прехвърли всички дейности в своята централа и да работи оттам;

10.  отбелязва, че резултатите от годишния сравнителен анализ по отношение на персонала са подобни на тези от 2016 г., като 18% от служителите са били ангажирани с административни задачи, 69,5% са изпълнявали оперативни задачи, т.е. малко по-малко (0,5%) спрямо 2016 г. (от 65% на 70%), докато на около 12% от персонала са възложени контролът и финансовите задачи; отбелязва, че референдумът за излизане на Обединеното кралство от ЕС през юни 2016 г. е предизвикал значителни смущения сред персонала на Агенцията, тъй като някои ключови служители в Агенцията са от Обединеното кралство; отбелязва също така, че интензивният обмен със сектора на железопътния транспорт на Обединеното кралство потвърди интереса им за оставане в „европейската система“;

11.  приветства проактивния подход на Агенцията за преобразуване на нейната структура за новите задачи, определени в Четвъртия железопътен пакет, по-специално чрез създаването на ръководни групи; насърчава ръководството на Агенцията да продължи да съсредоточава усилията си върху подготовката на новите задачи в рамките на техническия стълб от Четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, за да може тя да бъде напълно готова до 15 юни 2019 г., като препоръчва да се даде приоритет на управлението на човешките ресурси; отбелязва напредъка, наред с другото, по отношение на подготвителните решения за приемането на рамка за одит на нотифицираните органи, както и за рамката за обслужването на едно гише и политиката за наблюдение на изпълнението и вземането на решения от националните органи по безопасността;

12.  отбелязва, че през 2017 г. Агенцията е продължила изпълнението на плана за действие, определен в нейната стратегия за борба с измамите; приветства факта, че Агенцията е включила оценката на риска от измами в редовната си оценка на риска и че описанието на рисковете е рационализирано и изяснено; отбелязва също така, че през отчетната година един случай на подозрения за измама е бил предаден на OLAF;

13.  изразява съжаление, че в обществените поръчки са установени слабости, свързани най-вече с услугите, като тези слабости излагат на риск съотношението качество/разходи;

14.  приветства сертифицирането съгласно ISO 9001 на интегрираната система за управление на Агенцията, което представлява независимо потвърждение за непрекъснатото подобряване на резултатите от дейността на Агенцията; отбелязва, че с оглед на предварителните резултати от оценката на съответствието и ефективността на вътрешния контрол спрямо стандартите за управление на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз може да се счита, че системата за контрол на Агенцията като цяло функционира както е предвидено и ограничава по подходящ начин основните рискове за постигането на целите на Агенцията;

15.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Агенцията във връзка с изпълнението на нейния бюджет за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 83.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 83.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)

OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 83.

(9)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 83.

(10)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(11)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.

(13)

OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

OВ C 84/20, 17.3.2017 г., стр. 96.

(16)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност