Procedūra : 2018/2193(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0158/2019

Pateikti tekstai :

A8-0158/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.34

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0275

PRANEŠIMAS     
PDF 211kWORD 62k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

dėl Europos geležinkelio agentūros (ERA) (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2193(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2193(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas)(5), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004(6), ypač į jo 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0158/2019),

1.  patvirtina Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2017 (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2193(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas)(12), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004(13), ypač į jo 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0158/2019),

1.  pritaria Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2193(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0158/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(15), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 30 732 000 EUR, t. y. 11,57 proc. didesnis nei 2016 m.; kadangi Agentūros biudžetą daugiausia sudaro iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos geležinkelio agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,99 proc., t. y. 0,79 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 87,30 proc. ir, palyginti su 2016 m., sumažėjo 4,27 proc.;

2.  pabrėžia, kad pagal naujojo Agentūros steigimo reglamento nuostatas, kurios įsigaliojo 2016 m. birželio mėn., Agentūra gali imti mokesčius, vykdydama kai kuriuos naujus savo įgaliojimus; pažymi, kad buvo įvesta apmokestinimo už išduodamus sertifikatus, leidimus ir patvirtinimus tvarka, siekiant, kad ji pradėtų visiškai veikti 2019 m., ir kad buvo nustatytas reikalavimas Agentūroje įdiegti išteklių sistemą ir nustatyti vidaus procedūras, siekiant užtikrinti, kad teisės aktuose numatytos ir apmokestinamos užduotys būtų identifikuojamos ir atsekamos; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios naujos sistemos įgyvendinimą;

Perkėlimų į kitą laikotarpį panaikinimas

3.  pažymi, kad panaikintų perkėlimų iš 2016 į 2017 m. suma sudarė 69 473 EUR, t. y. 3,40 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 1,12 proc. mažiau nei 2016 m.;

4.  apgailestauja, kad pasiekta tik Audito Rūmų taikyta orientacinė 10 proc. viršutinė riba, pagal kurią vertintas biudžeto įvykdymas perkėlimų lygmeniu pagal 1 antraštinę dalį (darbuotojai), o viršutinės ribos pagal 2 antraštinę dalį ir 3 antraštinę dalį (atitinkamai 20 proc. (administracinės išlaidos) ir 30 proc. (veiklos išlaidos)) nebuvo pasiektos;

Veiklos rezultatai

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra keturiose veiklos srityse naudoja išsamaus 24-ių geležinkelio rodiklių rinkinio rodiklius kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad įvertintų savo veiklos pridėtinę vertę ir kitus rodiklius, kad pagerintų biudžeto valdymą;

6.  atkreipia dėmesį į Agentūros vaidmenį užtikrinant Europos geležinkelių sistemos saugumą bei sąveikumą ir gerinant geležinkelio konkurencingumą kitų transporto priemonių atžvilgiu, tuo tikslu mažinant administracines ir technines kliūtis, skatinant patekimą į rinką ir užtikrinant nediskriminavimą, veiksmingesnį viešųjų lėšų panaudojimą viešųjų geležinkelių transporto paslaugų srityje ir geresnį infrastruktūros valdymą; pritaria Komisijos vizijai dėl Europos geležinkelių sistemos, pirmaujančios pasaulyje saugos srityje;

7.  teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) kūrimu, bandymu ir įdiegimu, taip pat vertinant konkrečius ERTMS projektus; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 4-ajame geležinkelių dokumentų rinkinyje yra techninė dalis, kuria išplečiamas Agentūros vaidmuo, numatant jai naujų uždavinių ir siekiant užtikrinti, kad ES sistema būtų visur vienodai įgyvendinama; pabrėžia, kad, jei Agentūrai bus pavesta daugiau užduočių, reikės jai skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir efektyviai vykdyti naujas ir papildomas užduotis;

8.  primena, kad ERTMS yra būtina siekiant sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę; todėl pabrėžia, kad optimizuotas ERTMS kūrimo ir diegimo koordinavimas yra labai svarbus prioritetas siekiant užtikrinti bendrą skaidrią, stabilią, įperkamą ir sąveikią ERTMS sistemą visoje Europoje;

9.  pripažįsta, kad Agentūra pasiekė savo tikslą 95 proc. ataskaitų, konsultacijų ir nuomonių teikti laiku; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra nepasiekė kito tikslo – naudojant finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimą pasiekti 90 proc. visų rezultatų – tik 67 proc. rezultatų buvo apibrėžti kaip visiškai pasiekti, o 18 proc. – pasiekti iš dalies;

10.  palankiai vertina Agentūros bendradarbiavimą su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dalijantis apskaitos paslaugomis ir rengiant bendrą kvietimą dalyvauti konkurse;

11.  pritaria Agentūros darbui, kurį ši atlieka stiprindama tvirtesnį bendradarbiavimą su Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) ir Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), kad būtų sukurta bendra saugos kultūra;

12.  palankiai vertina tai, kad Agentūros integruota valdymo sistema buvo sertifikuota pagal ISO 9001 – tai nepriklausomas nuolatinio Agentūros veiklos gerinimo pripažinimas;

Personalo politika

13.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 92,09 %, o iš 139 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 135 etatais) buvo paskirti 128 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 34 sutartininkai ir 2 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

14.  pažymi, kad atliekant metinę lyginamąją analizę, susijusią su darbuotojais, gauti tokie pat rezultatai kaip 2016 m., būtent 18 proc. darbuotojų pavesta vykdyti administracines užduotis, 69,5 proc. – veiklos užduotis, t. y. šiek tiek (0,5 proc.) mažiau, palyginti su 2016 m. (nuo 65 proc. iki 70 proc.), o darbuotojų, atliekančių kontrolės ir finansines užduotis, skaičius išliko apie 12 proc.;

15.  pažymi, kad Agentūra priėmė asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką, kad ji savo darbuotojams ir vadovams rengia informuotumo didinimo susitikimus ir kad skatina naudotis konfidencialių patarėjų paslaugomis; nurodo, kad 2017 m. Agentūroje buvo palyginti daug galimo priekabiavimo atvejų – buvo pranešta apie 12 tokių atvejų, tačiau nė vienas iš jų nebuvo ištirtas; primygtinai ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šiai problemai spręsti;

16.  ragina Agentūrą apsvarstyti visus galimus veiksmus, susijusius su 2017 m. Vidaus audito tarnybos rekomendacijomis dėl žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos valdymo, ir tokių veiksmų imtis; palankiai vertina tai, kad 2018 m. sausio mėn. buvo priimtas Agentūros gero administracinio elgesio kodeksas, kuriame pirmiausia pateikiamos visos priemonės, padedančios išvengti interesų konfliktų;

Viešieji pirkimai

17.  su susirūpinimu pažymi, kad 2017 m. buvo užregistruota 29 išimčių atvejai ir 7 reikalavimų nesilaikymo atvejai – tai yra daugiau nei 2016 m.; pripažįsta, kad šiuo klausimu Agentūra nustatė pagrindines susirūpinimą keliančias sritis; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi, kad tokių atvejų ateityje būtų mažiau;

18.  pažymi, kad, pasak Audito Rūmų ataskaitos, vieno audituojamo mokėjimo atveju Agentūra per tiekėją pirko IT paslaugas netaikydama jokios konkurso procedūros ir neatlikusi jokio išankstinio rinkos tyrimo; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad šis sutartis buvo sudaroma pagal atitinkamas sutarties nuostatas;

Interesų konfliktų prevencija bei valdymas ir skaidrumas

19.  pažymi, kad Agentūra savo interneto svetainėje paskelbė savo valdančiosios tarybos narių interesų konflikto nebuvimo deklaracijas ir gyvenimo aprašymus; apgailestauja, jog Agentūra reikalauja, kad jos vyresniosios vadovybės darbuotojai pateiktų ir pasirašytų interesų konfliktų nebuvimo deklaraciją tik tuo atveju, kai jie dalyvauja vertinimo komiteto veikloje; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visus pokyčius sprendžiant šį klausimą;

20.  pažymi, kad, pasak Agentūros, ji toliau įgyvendino Agentūros kovos su sukčiavimu strategijoje apibrėžtą veiksmų planą; pažymi, kad Agentūra Europos kovos su sukčiavimu tarnybai perdavė vieną įtariamo sukčiavimo atvejį ir kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba oficialiai nusprendė pradėti tyrimą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio tyrimo rezultatus;

21.  apgailestauja, kad Agentūra vis dar nėra nustačiusi informavimo apie pažeidimus taisyklių, tačiau jos turi būti priimtos iki 2018 m. pabaigos; prašo Agentūros informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai jos informavimo apie pažeidimus taisyklės bus parengtos ir įgyvendintos;

Vidaus kontrolė

22.  pažymi, kad atsižvelgiant į preliminarius vidaus kontrolės atitikties EGA valdymo standartams ir jos veiksmingumo vertinimo rezultatus galima daryti išvadą, kad visa Agentūros kontrolės sistema veikia taip, kaip numatyta, ir pagal ją tinkamai mažinama Agentūros tikslų pasiekimui kylanti pagrindinė rizika;

23.  pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad pagal leidimus suteikiančio pareigūno ir apskaitos pareigūno pareigų atskyrimo principą abi pareigybės yra tarpusavyje nesuderinamos; tikisi, kad Agentūra šią problemą išspręs per šiuo metu vykstančią reorganizaciją; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi reaguojant į šią pastabą;

Kitos pastabos

24.  pažymi, kas pereinamojo laikotarpio pabaigoje (2019 m. birželio 16 d.) Agentūros kaip vien politikos priemonių rengimo ir platinimo funkciją atliekančios institucijos vaidmuo pasikeis ir ji taps institucija, tiesiogiai dirbančia su pramonės sektoriumi išduodant su pramonės saugos sertifikatais ir riedmenimis susijusius leidimus; ragina Agentūros valdybą ir toliau daugiausia dėmesio skirti naujųjų užduočių rengimui pagal Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio techninę dalį ir rekomenduoja teikti didžiausią pirmenybę žmogiškųjų išteklių valdymui; pažymi, kad pasiekta pažangos rengiant parengiamuosius sprendimus siekiant patvirtinti notifikuotųjų įstaigų audito sistemą ir vieno langelio principu grindžiamą sistemą, taip pat rengiant nacionalinių saugos agentūrų veiklos rezultatų ir sprendimų priėmimo stebėsenos politiką; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie žingsnius, kurių imtasi, kad šis pokytis būtų įgyvendintas sėkmingai ir kad būtų sumažintos sąnaudos;

25.  apgailestauja, kad daug kartų susisiekus su Prancūzijos valdžios institucijomis nepasirašytas susitarimas dėl Agentūros būstinės pagal Agentūros reglamento 71 straipsnį; taip pat apgailestauja, kad valdyba 2017 m. negalėjo vienbalsiai priimti įgyvendinimo taisyklių dėl Agentūros kalbų vartojimo tvarkos ir dėl to, pvz., įdarbinant asmenis, patirta papildomų išlaidų ir buvo vėluojama; apgailestauja, kad Agentūra vis dar veikia dviejose vietose; ragina Agentūrą perkelti visą savo veiklą į savo būstinę ir vykdyti veiklą tik toje vietoje;

26.  patvirtina, kad Agentūra pranešė, kad per intensyvų keitimąsi nuomonėmis su Jungtinės Karalystės geležinkelių sektoriaus atstovais dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos ir galimo to išstojimo poveikio Agentūros darbuotojams klausimo, JK geležinkelio sektoriaus atstovai patvirtino, kad jie yra suinteresuoti likti „Europos sistemoje“;

o

o o

27.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(16) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

22.1.2019

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (EGA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2193(DEC))

Nuomonės referentas: Innocenzo Leontini

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai padarė išvadą, kad Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – „Agentūra“) ataskaitos už 2017 m. finansinius metus yra visais reikšmingais aspektais teisėtos ir tvarkingos;

2.  pabrėžia Agentūros vaidmenį užtikrinant Europos geležinkelių sistemos saugumą bei sąveikumą ir gerinant geležinkelio konkurencingumą kitų transporto priemonių atžvilgiu, tuo tikslu mažinant administracines ir technines kliūtis, skatinant patekimą į rinką ir užtikrinant nediskriminavimą, veiksmingesnį viešųjų lėšų panaudojimą viešųjų geležinkelių transporto paslaugų srityje ir geresnį infrastruktūros valdymą; pritaria Komisijos vizijai dėl Europos geležinkelių sistemos, pirmaujančios pasaulyje saugos srityje;

3.  teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) kūrimu, bandymu ir įdiegimu, taip pat vertinant konkrečius ERTMS projektus; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 4-ajame geležinkelių dokumentų rinkinyje yra techninis ramstis, kuriuo išplečiamas Agentūros vaidmuo, jai suteikiant naujų uždavinių siekiant užtikrinti, kad ES sistema būtų vienodai įgyvendinama; pabrėžia, kad, jei Agentūrai bus pavesta daugiau užduočių, reikės jai skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir efektyviai vykdyti naujas ir papildomas užduotis;

4.  primena, kad ERTMS yra būtina siekiant bendros Europos geležinkelių erdvės; todėl pabrėžia, kad optimizuotas ERTMS kūrimo ir diegimo koordinavimas yra labai svarbus prioritetas siekiant užtikrinti bendrą skaidrią, stabilią, įperkamą ir sąveikią ERTMS sistemą visoje Europoje;

5.  remia Agentūros pažangą siekiant tvirtesnio bendradarbiavimo su Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) ir Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), kad būtų sukurta bendra saugos kultūra;

6.  pažymi, kad Agentūros 2017 m. metinį biudžetą sudarė 30,7 mln. EUR įsipareigojimų ir 26,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų ir kad vidutinis įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 100,0 proc. (įskaitant perkėlimus), o mokėjimų asignavimų – 87,3 proc.; apgailestauja, kad nepasiektas 90,0 proc. mokėjimų asignavimų panaudojimo tikslinis rodiklis; pažymi, kad mokėjimų panaudojimo tikslinio rodiklio nepasiekimas buvo susijęs su tam tikrais įsipareigojimais, prisiimtais pačioje metų pabaigoje, kad būtų pasiektas 95 proc. įsipareigojimų įvykdymo tikslas;

7.  apgailestauja, kad pasiekta tik Audito Rūmų taikyta orientacinė 10 proc. viršutinė riba, pagal kurią vertintas biudžeto įvykdymas perkėlimų lygmeniu pagal 1 antraštinę dalį (darbuotojai), o viršutinės ribos pagal 2 antraštinę dalį ir 3 antraštinę dalį (atitinkamai 20 proc. (administracinės išlaidos) ir 30 proc. (veiklos išlaidos)) nebuvo pasiektos;

8.  ragina Agentūrą užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą nustatant, kad jis arba ji tiesiogiai atsiskaito Agentūros direktoriui (administraciniu požiūriu) ir valdančiajai tarybai (funkciniu požiūriu), kaip nurodė Audito Rūmai; ragina Agentūrą apsvarstyti visus galimus veiksmus, susijusius su 2017 m. Vidaus audito tarnybos rekomendacijomis dėl žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos valdymo, ir jų imtis; palankiai vertina tai, kad 2018 m. sausio mėn. buvo priimtas Agentūros gero administracinio elgesio kodeksas, kuriame pirmiausia pateikiamos visos priemonės, padedančios išvengti interesų konfliktų;

9.  apgailestauja, kad daug kartų susisiekus su Prancūzijos valdžios institucijomis nepasirašytas susitarimas dėl Agentūros būstinės pagal Agentūros reglamento 71 straipsnį; taip pat apgailestauja, kad valdyba 2017 m. negalėjo vienbalsiai priimti įgyvendinimo taisyklių dėl Agentūros kalbų vartojimo tvarkos ir dėl to, pvz., įdarbinant asmenis, patirta papildomų išlaidų ir vėlavimų; apgailestauja, kad Agentūra vis dar veikia dviejose vietose; ragina Agentūrą perkelti visą savo veiklą į savo būstinę ir vykdyti veiklą tik toje vietoje;

10.  pažymi, kad atliekant metinę lyginamąją analizę, susijusią su darbuotojais, gauti tokie pat rezultatai kaip 2016 m., būtent 18 proc. darbuotojų skirta administracinėms užduotims vykdyti, 69,5 proc. – veiklos užduotims, t. y. šiek tiek mažiau (0,5 proc.), palyginti su 2016 m. (nuo 65 proc. iki 70 proc.), o darbuotojų, atliekančių kontrolės ir finansines užduotis, skaičius išliko apie 12 proc.; pažymi, kad 2016 m. birželio mėn. „Brexit‘o“ referendumas lėmė nemažą Agentūros darbuotojų sąmyšį, nes kai kurie svarbiausi Agentūros darbuotojai yra iš Jungtinės Karalystės; taip pat pažymi, kad aktyviai keičiantis nuomonėmis su Jungtinės Karalystės geležinkelių sektoriaus atstovais patvirtintas šio sektoriaus interesas likti „Europos sistemoje“;

11.  palankiai vertina Agentūros aktyvumą siekiant pakeisti savo struktūrą, kad ji atitiktų naujas užduotis, apibrėžtas pagal ketvirtąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, visų pirma įsteigiant iniciatyvines grupes; ragina Agentūros valdybą ir toliau daugiausia dėmesio skirti tam, kad naujosios užduotys pagal Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio techninį ramstį būtų parengtos iki 2019 m. birželio 15 m., ir rekomenduoja žmogiškųjų išteklių valdymui teikti didžiausią pirmenybę; atkreipia dėmesį į tai, kad pasiekta pažangos, be kita ko, dėl parengiamųjų sprendimų siekiant patvirtinti paskirtųjų audito įstaigų sistemą, taip pat vieno langelio principu pagrįstos tarnybos sistemą ir nacionalinių saugos agentūrų veiklos rezultatų ir sprendimų priėmimo stebėsenos politiką;

12.  pažymi, kad 2017 m. Agentūra ir toliau įgyvendino Agentūros kovos su sukčiavimu strategijoje numatytą veiksmų planą; palankiai vertina tai, kad Agentūra įtraukė sukčiavimo rizikos vertinimą į reguliarų Agentūros rizikos vertinimą ir kad rizikos aprašymas buvo supaprastintas ir aiškiau išdėstytas; taip pat pažymi, kad per ataskaitinius metus vienas atvejis, kai įtartas sukčiavimas, perduotas OLAF;

13.  apgailestauja dėl to, kad esama trūkumų viešųjų pirkimų srityje, daugiausia susijusių su paslaugomis, ir dėl šių trūkumų kyla grėsmė ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų požiūriu;

14.  palankiai vertina tai, kad Agentūros integruota valdymo sistema sertifikuota pagal ISO 9001 – tai nepriklausomas nuolatinio Agentūros veiklos gerinimo pripažinimas; pažymi, kad atsižvelgiant į preliminarius vidaus kontrolės atitikties EGA valdymo standartams ir jos veiksmingumo vertinimo rezultatus galima daryti išvadą, kad visa Agentūros kontrolės sistema veikia taip, kaip numatyta, ir pagal ją tinkamai mažinama Agentūros tikslų pasiekimui kylanti pagrindinė rizika;

15.  siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 83.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 83.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(6)

OL L 138, 2016 5 26, p. 1.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 83.

(9)

OL C 434, 2018 11 30, p. 83.

(10)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(12)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(13)

OL L 138, 2016 5 26, p. 1.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

OL C 84/20, 2017 3 17, p. 96.

(16)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika