Procedūra : 2018/2193(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0158/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0158/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.34

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0275

ZIŅOJUMS     
PDF 218kWORD 64k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2193(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2193(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu,(5) un jo īpaši tās 39. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004,(6) un jo īpaši tās 65. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(7) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0158/2019),

1.  sniedz Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2193(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(8),

–  ņemot vērā deklarāciju(9) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(10) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(11) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu,(12) un jo īpaši tās 39. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004,(13) un jo īpaši tās 65. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(14) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0158/2019),

1.  apstiprina Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2193(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā lēmumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0158/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(15) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 30 732 000 EUR, t. i., par 11,57 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,99 %, t. i., par 0,79 % augstāks nekā 2016. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,30 %, t. i., par 4,27 % zemāks nekā 2016. gadā;

2.  atzīmē, ka saskaņā ar noteikumiem, ko paredz Aģentūras jaunā izveides regula, kura stājās spēkā 2016. gada jūnijā, Aģentūrai ir atļauts iekasēt maksas dažās no tās jaunajām kompetences jomām; pieņem zināšanai to, ka tika ieviests režīms maksas noteikšanai par sertifikātu, atļauju un apstiprinājumu izsniegšanu, kuram pilnībā jābūt gatavam darboties, sākot no 2019. gada, un prasību Aģentūrā ieviest jaunu resursu sistēmu un iekšējās procedūras tam, lai nodrošinātu tiesību aktos paredzēto un uz maksu balstīto uzdevumu noteikšanu un izsekošanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs jaunās sistēmas īstenošanu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  pieņem zināšanai, ka tika atcelti 69 473 EUR apropriāciju, kas bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, proti, 3,40 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un ka tas ir par 1,12 % mazāk nekā 2016. gadā;

4.  pauž nožēlu, ka tika sasniegta tikai indikatīvā 10 % robežvērtība, ko Revīzijas palāta izmanto, lai izvērtētu budžeta izpildi pārnesto apropriāciju jomā attiecībā uz 1. sadaļu (personāls), savukārt attiecībā uz 2. un 3. sadaļu noteiktās robežvērtības (attiecīgi 20 % (administratīvie izdevumi) un 30 % (darbības izdevumi)) netika sasniegtas;

Sniegums

5.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra četrās pamatdarbības jomās kā galvenos snieguma rādītājus izmanto plašu 24 dzelzceļa rādītāju kopumu — lai novērtētu savu darbību pievienoto vērtību — un citus rādītājus — lai uzlabotu savu budžeta pārvaldību;

6.  uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savstarpējas izmantojamības nodrošināšanā un dzelzceļa konkurētspējas ar citiem transporta veidiem uzlabošanā, mazinot administratīvos un tehniskos šķēršļus, stimulējot ienākšanu tirgū, nodrošinot nediskriminēšanu, efektīvāk izlietojot publiskos līdzekļus sabiedriskiem dzelzceļa transporta pakalpojumiem un labāk pārvaldot infrastruktūru; atbalsta Komisijas redzējumu, saskaņā ar kuru Eiropas dzelzceļa sistēmai pasaulē ir vadošā loma drošības rādītāju ziņā;

7.  atzinīgi vērtē Aģentūras lomu Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izstrādes, testēšanas un īstenošanas pēcpārbaudē, kā arī konkrēto ERTMS projektu vērtēšanā; atzīmē, ka ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete ietver tehnisku pīlāru, kas pastiprina Aģentūras lomu, ieviešot jaunus uzdevumus, lai nodrošinātu ES satvara vienotu īstenošanu; uzsver — tā kā paplašinās Aģentūras pienākumi, tai būs nepieciešami finanšu, materiālie un cilvēku resursi savu jauno un papildu uzdevumu efektīvai un rezultatīvai pildīšanai;

8.  atgādina, ka ERTMS ir izšķiroša nozīme vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē; tādēļ uzsver, ka ERTMS izstrādes un ieviešanas optimizēta koordinēšana, kas visā Eiropā nodrošina vienotu pārredzamu, stabilu, cenu ziņā pieejamu un savstarpēji izmantojamu ERTMS, ir viena no pamatprioritātēm;

9.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir sasniegusi savu mērķi panākt to, ka savlaicīgi tiek izdoti 95 % ziņojumu, ieteikumu un atzinumu; norāda, ka Aģentūra nav sasniegusi mērķi nodrošināt visu iecerēto uzdevumu izpildi 90 % apmērā, izmantojot finanšu un cilvēkresursu plānošanu, jo tikai 67 % uzdevumu tika atzīti par pilnībā izpildītiem un 18 % — par daļēji izpildītiem;

10.  atzinīgi vērtē Aģentūras sadarbību ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, kopīgi izmantojot grāmatvedības pakalpojumus un piedaloties kopējā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus;

11.  atbalsta Aģentūras sasniegto progresu sadarbības ar Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA) un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA) pastiprināšanā, lai attīstītu kopēju drošības kultūru;

12.  atzinīgi vērtē Aģentūras integrētās pārvaldības sistēmas (IMS) sertificēšanu atbilstoši ISO 9001, kas ir neatkarīgs apliecinājums tam, ka Aģentūras sniegums pastāvīgi uzlabojas;

Personāla politika

13.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 92,09 % no štatu sarakstā paredzētajām vietām, proti, bija aizpildītas 128 no Savienības budžetā apstiprinātajām 139 pagaidu darbinieka vietām (salīdzinājumā ar 135 apstiprinātām vietām 2016. gadā); pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 34 līgumdarbinieki un 2 norīkotie valstu eksperti;

14.  atzīmē, ka ikgadējās salīdzinošās vērtēšanas rezultāti attiecībā uz personālu ir līdzīgi 2016. gada rezultātiem: 18 % darbinieku veic administratīvus uzdevumus, 69,5 % — pamatdarbības uzdevumus, kas ir nedaudz (par 0,5 %) mazāk nekā 2016. gadā (no 65 % uz 70 %), savukārt kontroles un finanšu uzdevumus veicošo darbinieku īpatsvars joprojām ir aptuveni 12 %;

15.  atzīmē, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai, ka tā saviem darbiniekiem un vadītājiem piedāvā izpratnes veicināšanas kursus un ka tiek nodrošināta iespēja saņemt konfidenciālas konsultācijas; norāda, ka 2017. gadā Aģentūrā bijis salīdzinoši liels skaits gadījumu, kad ziņots par aizskarošu izturēšanos, no kuriem 12 gadījumi nav izmeklēti; mudina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti šī jautājuma risināšanā;

16.  aicina Aģentūru ņemt vērā Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumus cilvēkresursu un kompetenču pārvaldības jomā attiecībā uz 2017. gadu un veikt visas no tiem izrietošās nepieciešamās darbības; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2018. gada janvārī pieņēma labas administratīvās uzvedības kodeksu, kas it īpaši ietver visus pasākumus interešu konfliktu novēršanai;

Iepirkums

17.  ar bažām atzīmē, ka 2017. gadā tika reģistrēti 29 izņēmumi un 7 neatbilstības gadījumi un ka tas ir vairāk nekā 2016. gadā; pieņem zināšanai to, ka Aģentūra šajā sakarā ir apzinājusi galvenās problemātiskās jomās; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai nākotnē mazinātu šādu gadījumu skaitu;

18.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu vienā no revidēto maksājumu gadījumiem Aģentūra iegādājās IT pakalpojumus ar darbuzņēmēja starpniecību, neizmantojot konkursa procedūru un neveicot iepriekšēju tirgus izpēti; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka attiecīgais līgums tika noslēgts atbilstoši līgumu slēgšanas noteikumiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

19.  atzīmē, ka Aģentūra savā tīmekļa vietnē ir publicējusi savu valdes locekļu interešu konflikta deklarācijas un CV; pauž nožēlu, ka Aģentūra saviem augstākā līmeņa vadītājiem prasa aizpildīt un parakstīt interešu konflikta deklarāciju tikai gadījumos, kad viņi ir vērtēšanas komitejas sastāvā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par jebkādu progresu, kas panākts šī jautājuma risināšanā;

20.  atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā turpināja īstenot rīcības plānu, kas noteikts Aģentūras stratēģijā krāpšanas apkarošanai; atzīmē, ka Aģentūra ir nodevusi izmeklēšanai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai vienu gadījumu, attiecībā uz kuru pastāvēja aizdomas par krāpšanu, un ka tas oficiāli nolēma sākt izmeklēšanu; mudina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs izmeklēšanas rezultātiem;

21.  pauž nožēlu, ka Aģentūra joprojām nav izstrādājusi noteikumus par trauksmes celšanu, lai gan tie bija jāpieņem līdz 2018. gada beigām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei, tiklīdz noteikumi par trauksmes celšanu būs izstrādāti un būs sākta to īstenošana;

Iekšējā kontrole

22.  atzīmē, ka, ņemot vērā provizoriskos rezultātus iekšējās kontroles atbilstības un efektivitātes izvērtēšanai salīdzinājumā ar ERA pārvaldības standartiem, var uzskatīt, ka Aģentūras kontroles sistēma kopumā darbojas kā plānots un ka tā pienācīgi mazina galvenos riskus, kas apdraud Aģentūras mērķu sasniegšanu;

23.  atbalsta Revīzijas palātas viedokli, ka kredītrīkotāja un grāmatveža pienākumu nodalīšana nozīmē to, ka abas funkcijas ir savstarpēji izslēdzošas; pauž cerību, ka Aģentūra šo problēmu atrisinās ar notiekošās reorganizācijas palīdzību; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo konstatējumu;

Citi komentāri

24.  atzīmē, ka līdz pārejas perioda beigām (2019. gada 16. jūnijam) Aģentūra, kam pašlaik ir tikai politikas izstrādātājas un izplatītājas loma, būs pārveidota par struktūru, kas tieši strādā nozares labā attiecībā uz atļauju izsniegšanu drošības sertifikācijai un ritošajam sastāvam; mudina Aģentūras vadību arī turpmāk galveno uzmanību veltīt jauno uzdevumu sagatavošanai, kuri paredzēti ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē, un šajā sakarā iesaka augstu prioritāti piešķirt cilvēkresursu pārvaldībai; atzīmē progresu, kas panākts attiecībā uz sagatavošanas lēmumiem pilnvaroto iestāžu un vienas pieturas aģentūras revīzijas satvara pieņemšanai un attiecībā uz valstu drošības iestāžu snieguma un lēmumu pieņemšanas procesa uzraudzības politiku; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šis pasākums būtu sekmīgs un sniegtu labumu izmaksu samazināšanās ziņā;

25.  pauž nožēlu, ka daudzkārtējā saziņa ar Francijas iestādēm nav vainagojusies ar Aģentūras mītnes nolīguma parakstīšanu saskaņā ar Aģentūras izveides regulas 71. pantu; turklāt pauž nožēlu par to, ka tās valde 2017. gadā nespēja vienprātīgi pieņemt īstenošanas noteikumus par valodu lietošanas kārtību Aģentūrā un ka tas ir radījis papildu izmaksas un aizkavēšanos, piemēram, darbā pieņemšanas laikā; pauž nožēlu, ka Aģentūra turpina strādāt divās vietās; prasa Aģentūrai pārcelt visas darbības uz tās galveno mītni un strādāt tikai tur;

26.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka attiecībā uz Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības un tā iespējamo ietekmi uz Aģentūras personālu intensīva viedokļu apmaiņa ar Apvienotās Karalistes dzelzceļa nozari ir apliecinājusi šīs nozares pārstāvju interesi palikt Eiropas sistēmā;

o

o o

27.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(16).

22.1.2019

Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2193(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Innocenzo Leontini

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (“Aģentūra”) 2017. finanšu gada pārskatus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos;

2.  uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savietojamības nodrošināšanā un dzelzceļa konkurētspējas ar citiem transporta veidiem uzlabošanā, samazinot administratīvos un tehniskos šķēršļus, sekmējot iespējas ienākt tirgū un nodrošinot nediskriminēšanu, efektīvāk izlietojot publiskos līdzekļus sabiedriskajiem dzelzceļa transporta pakalpojumiem un nodrošinot labāku infrastruktūras pārvaldību; atbalsta Komisijas redzējumu par tādu Eiropas dzelzceļa sistēmu, kas pasaulē ir vadībā drošības rādītāju ziņā;

3.  atzinīgi vērtē Aģentūras lomu Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izstrādes, testēšanas un īstenošanas pēcpārbaudē, kā arī konkrētu ERTMS projektu izvērtēšanā; turklāt norāda, ka ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete ietver tehnisku pīlāru, kas nostiprina Aģentūras lomu, ieviešot jaunus uzdevumus, lai nodrošinātu ES satvara vienādu īstenošanu; uzsver, ka, paplašinot Aģentūras pienākumus, tai būs jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēku resursi, kas nepieciešami, lai Aģentūra lietderīgi un efektīvi pildītu savus jaunos un papildu uzdevumus;

4.  atgādina, ka ERTMS ir izšķirīga nozīme vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē; tādēļ uzsver, ka ERTMS izstrādes un ieviešanas optimizēta koordinācija, kas visā Eiropā nodrošinātu vienotu pārredzamu, stabilu, cenu ziņā pieejamu un sadarbspējīgu ERTMS, ir viena no svarīgākajām prioritātēm;

5.  pauž atbalstu Aģentūras panākumiem virzībā uz plašāku sadarbību ar Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA) un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA) nolūkā attīstīt kopēju drošības kultūru;

6.  norāda, ka Aģentūras 2017. gada budžets bija 30,7 miljoni EUR saistību apropriācijās un 26,8 miljoni EUR maksājumu apropriācijās un ka saistību apropriāciju vidējais izpildes līmenis bija 100,0 % (ierēķinot pārnestās apropriācijas), bet maksājumu apropriāciju — 87,3 %; pauž nožēlu par to, ka nav sasniegts 90 % mērķis attiecībā uz maksājumiem; norāda, ka maksājumu mērķa nesasniegšana ir saistīta ar dažām saistībām, ko uzņēmās pašā gada nogalē, lai panāktu saistībām noteikto 95 % mērķi;

7.  pauž nožēlu par to, ka ir sasniegta tikai orientējošā 10 % robežvērtība, ko Revīzijas palāta izmantojusi, lai novērtētu budžeta izpildi attiecībā uz pārnesumiem 1. sadaļā (personāls), savukārt 2. sadaļā un 3. sadāļā noteiktās robežvērtības (attiecīgi 20 % (administratīvie izdevumi) un 30 % (pamatdarbības izdevumi)) nav sasniegtas;

8.  mudina Aģentūru nodrošināt grāmatveža neatkarību, paredzot, ka viņš/-a ir Aģentūras direktora (administratīvā) un valdes (funkcionālā) tiešā pakļautībā, kā to uzsvērusi Revīzijas palāta; aicina Aģentūru ņemt vērā Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumus par cilvēkresursiem un kompetences pārvaldību attiecībā uz 2017. gadu, un veikt visus šajā saistībā nepieciešamos pasākumus; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2018. gada janvārī pieņēma labas administratīvās prakses kodeksu, kas jo īpaši ietver visus pasākumus konfliktu interešu novēršanai;

9.  pauž nožēlu par to, ka daudzie kontakti ar Francijas iestādēm nav noslēgušies ar Aģentūras mītnes nolīguma parakstīšanu saskaņā ar Aģentūras regulas 71. pantu; turklāt pauž nožēlu par to, ka valde 2017. gadā nav varējusi vienprātīgi pieņemt īstenošanas noteikumus par valodu lietojumu Aģentūrā un tas radījis papildu izmaksas un aizkavējumus, piemēram, darbā pieņemšanas procedūrās; pauž nožēlu par to, ka Aģentūra turpina strādāt divās vietās; prasa Aģentūrai pārcelt visas darbības uz tās galveno mītni un strādāt tikai no minētās vietas;

10.  norāda, ka ikgadējās salīdzinošās novērtēšanas rezultāti attiecībā uz darbiniekiem ir līdzīgi 2016. gada rezultātiem, proti, 18 % darbinieku veic administratīvus uzdevumus, 69,5 % — pamatdarbības uzdevumus, kas ir neliels samazinājums (0,5 %) salīdzinājumā ar 2016. gadu, proti, no 65 % līdz 70 %, savukārt kontroles un finanšu uzdevumu veikšanai norīkotie darbinieki joprojām veido aptuveni 12 %; norāda, ka 2016. gada jūnijā notikušais referendums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ir radījis vērā ņemamu satraukumu Aģentūras darbinieku vidū, jo daži svarīgi Aģentūras darbinieki ir no Apvienotās Karalistes; norāda arī, ka intensīva viedokļu apmaiņa ar Apvienotās Karalistes dzelzceļa nozari ir apstiprinājusi, ka tā ir ieinteresēta palikt “Eiropas sistēmā”;

11.  atzinīgi vērtē Aģentūras aktīvo pieeju struktūras pārkārtošanai atbilstīgi tās jaunajiem uzdevumiem, kas noteikti ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē, jo īpaši izveidojot vadības grupas; mudina Aģentūras vadību arī turpmāk koncentrēt uzmanību uz sagatavošanos ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē paredzēto jauno uzdevumu izpildei, lai 2019. gada 15. jūnijā būtu tiem pilnībā gatava, un iesaka sevišķu prioritāti piešķirt cilvēkresursu pārvaldībai; cita starpā norāda uz panākto attiecībā uz sagatavošanas lēmumiem pilnvaroto iestāžu revīzijas sistēmas pieņemšanai, kā arī vienota kontaktpunkta sistēmas izveidei un valstu drošības iestāžu snieguma un lēmumu pieņemšanas uzraudzības politikai;

12.  norāda, ka Aģentūra 2017. gadā turpināja savā krāpšanas apkarošanas stratēģijā paredzētā rīcības plāna īstenošanu; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra savā regulārajā Aģentūras riska novērtējumā ir iekļāvusi krāpšanas riska novērtējumu un ka risku apraksts ir racionalizēts un precizēts; norāda arī, ka pārskata gada laikā viens iespējamas krāpšanas gadījums ir nodots OLAF;

13.  pauž nožēlu par trūkumiem publiskā iepirkuma jomā, galvenokārt saistībā ar pakalpojumiem, un par to, ka šī nepilnība apdraud saimniecisko izdevīgumu;

14.  atzinīgi vērtē Aģentūras integrētās pārvaldības sistēmas (IMS) sertifikāciju saskaņā ar ISO 9001, kas ir neatkarīgs atzinums, ka Aģentūras sniegums pastāvīgi uzlabojas; norāda — ņemot vērā provizoriskos rezultātus, ko devis novērtējums par iekšējās kontroles atbilstību un efektivitāti salīdzinājumā ar ERA pārvaldības standartiem, var uzskatīt, ka Aģentūras kontroles sistēma kopumā darbojas, kā plānots, un pienācīgi mazina galvenos riskus attiecībā uz Aģentūras mērķu sasniegšanu;

15.  ierosina Parlamentam sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018, 83 lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018, 83 lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

(6)

OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.

(7)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018, 83 lpp.

(9)

OV C 434, 30.11.2018, 83 lpp.

(10)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(11)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(12)

OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

(13)

OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.

(14)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(15)

OV C 84/20, 17.3.2017., 96. lpp.

(16)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika