Förfarande : 2018/2193(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0158/2019

Ingivna texter :

A8-0158/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.34

Antagna texter :

P8_TA(2019)0275

BETÄNKANDE     
PDF 193kWORD 66k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017

(2018/2193(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017

(2018/2193(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0083/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(5), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004(6), särskilt artikel 65,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0158/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå), rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017

(2018/2193(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017, med byråns svar(8),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(9) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0083/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(11), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(12), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004(13), särskilt artikel 65,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0158/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå), rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017

(2018/2193(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0158/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(15) för Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 30 732 000 EUR, vilket innebär en ökning med 11,57 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer huvudsakligen från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,99 %, vilket är en ökning med 0,79 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,30 %, vilket är en minskning med 4,27 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet konstaterar att i enlighet med bestämmelserna i byråns nya inrättandeförordning, som trädde i kraft i juni 2016, har byrån rätt att ta ut avgifter inom vissa av sina nya behörighetsområden. Parlamentet konstaterar att ett avgiftssystem införts för utfärdande av certifikat, tillstånd och godkännanden, vilket ska vara fullt operativt 2019, och noterar kravet på att genomföra ett nytt inkomstsystem och införa interna förfaranden inom byrån för att säkerställa att lagstadgade och avgiftsbaserade uppgifter identifieras och spåras. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av detta nya system.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet noterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 69 473 EUR, vilket utgör 3,40 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 1,12 % jämfört med 2016.

4.  Europaparlamentet beklagar att man endast har uppnått det vägledande taket på 10 %, som används av revisionsrätten för att bedöma budgetgenomförandet vad gäller överföringarna inom avdelning 1 (personalutgifter), medan taket för avdelning 2 och avdelning 3 (på 20 % (administrativa utgifter) respektive 30 % (driftsutgifter)) inte har uppnåtts.

Resultat

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder en omfattande uppsättning med 24 järnvägsindikatorer för fyra operativa verksamheter som nyckelutförandeindikatorer för att bedöma mervärdet av sina verksamheter och andra indikatorer för att förbättra budgetförvaltningen.

6.  Europaparlamentet lyfter fram byråns roll för att garantera det europeiska järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet och stärka järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag, genom att minska administrativa och tekniska hinder, uppmuntra till marknadsinträde och säkerställa icke-diskriminering, använda offentliga medel effektivare för allmänna järnvägstransporter och förbättra styrningen av infrastrukturen. Parlamentet ställer sig bakom kommissionens vision om ett europeiskt järnvägssystem som är världsledande när det gäller säkerhetsprestanda.

7.  Europaparlamentet välkomnar byråns roll när det gäller uppföljning av utveckling, testning och genomförande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) samt utvärdering av särskilda ERTMS-projekt. Parlamentet noterar dessutom att det fjärde järnvägspaketet omfattar en teknisk pelare som stärker byråns roll genom att införa nya uppgifter för att säkerställa ett enhetligt genomförande av EU:s ram. Parlamentet betonar att byrån, i takt med att dess befogenheter ökar, måste få de ekonomiska medel, den materiella utrustning och de personalresurser som krävs för att den ska kunna utföra sina nya och tillkommande uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

8.  Europaparlamentet påminner om att det europeiska ledningssystemet för järnvägstrafik är avgörande för att uppnå ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Parlamentet betonar därför att en optimerad samordning av utvecklingen och genomförandet av ERTMS, som säkrar ett gemensamt transparent, stabilt, överkomligt och driftskompatibelt ERTMS-system i hela Europa, är en nyckelprioritering.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån uppnådde sitt mål på 95 % när det gäller ett snabbt tillhandahållande av rapporter, råd och yttranden. Parlamentet påpekar att byrån inte uppnådde sitt mål på 90 % när det gäller att förverkliga alla resultat genom att planera sina finansiella och mänskliga resurser, då endast 67 % klassificerades som helt uppnådda och 18 % som delvis uppnådda.

10.  Europaparlamentet välkomnar byråns samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, med vilken den har gemensamma bokföringstjänster. De har också deltagit i en gemensam anbudsinfordran.

11.  Europaparlamentet ger sitt stöd till byråns framsteg i arbetet med att öka samarbetet med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) i syfte att utveckla en gemensam säkerhetskultur.

12.  Europaparlamentet välkomnar certifieringen, enligt ISO 9001, av byråns integrerade förvaltningssystem, vilket utgör ett oberoende erkännande av den kontinuerliga förbättringen av byråns resultat.

Personalpolitik

13.  Europaparlamentet noterar att 92,09 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 139 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 135 tillåtna tjänster 2016) hade 128 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 34 kontraktsanställda och 2 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2017.

14.  Europaparlamentet noterar att resultaten av den årliga jämförelsen angående personal liknar resultaten från 2016 – 18 % av personalen hade administrativa uppgifter, 69,5 % hade operativa uppgifter, dvs. en liten nedgång (0,5 %) jämfört med 2016 (från 65 % till 70 %), medan den andel som arbetade med kontrollverksamhet och finansiella uppgifter var omkring 12 %.

15.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit en policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning, att den anordnar möten för personal och chefer för att öka medvetenheten och att konfidentiella rådgivare främjas. Parlamentet betonar det relativt stora antalet påstådda fall av trakasserier i byrån under 2017, med 12 rapporterade fall men inget som utreddes. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits för att hantera denna fråga.

16.  Europaparlamentet uppmanar byrån att överväga och vidta alla nödvändiga åtgärder beträffande internrevisionens rekommendationer för 2017 om personalresurser och kompetensförvaltning. Parlamentet välkomnar antagandet av byråns kodex för god förvaltningssed i januari 2018, som särskilt innehåller alla åtgärder för förebyggande av intressekonflikter.

Upphandling

17.  Europaparlamentet noterar bekymrat att 29 undantag och 7 fall av bristande efterlevnad registrerades under 2017, vilket är en ökning jämfört med 2016. Parlamentet konstaterar att byrån identifierade de viktigaste problemområdena i detta avseende. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att minska dessa fall i framtiden.

18.  Europaparlamentet noterar att byrån, när det gäller en granskad betalning, köpte it‑tjänster genom kontraktsparten utan något konkurrensutsatt förfarande eller föregående marknadsundersökning. Parlamentet noterar byråns svar att kontraktet användes i enlighet med avtalsbestämmelserna.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

19.  Europaparlamentet noterar att byrån har offentliggjort intresseförklaringarna och meritförteckningarna för sina styrelseledamöter på sin webbplats. Parlamentet beklagar att byrån förväntar sig att dess personal i ledande ställning ska fylla i och underteckna en förklaring om intressekonflikter endast när de deltar i en utvärderingskommitté. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits för att hantera denna fråga.

20.  Europaparlamentet noterar att byrån anger att man fortsätter att genomföra den handlingsplan som ingår i strategin mot bedrägerier. Parlamentet noterar att ett fall av misstänkt bedrägeri överlämnades av byrån till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning för utredning och att denna formellt beslutade att inleda en undersökning. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna undersökning.

21.  Europaparlamentet beklagar att byrån fortfarande inte hade infört bestämmelser om visselblåsning, men att de skulle antas i slutet av 2018. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när bestämmelserna om visselblåsning har fastställts och genomförts.

Internkontroller

22.  Europaparlamentet noterar mot bakgrund av de preliminära resultaten av bedömningen av efterlevnad och effektivitet när det gäller den interna kontrollen, utifrån byråns förvaltningsstandarder, att det kan anses att byråns kontrollsystem som helhet fungerar som avsett och att det på ett adekvat sätt mildrar de viktigaste riskerna för uppnåendet av byråns målsättningar.

23.  Europaparlamentet stöder revisionsrättens åsikt att principen om åtskillnad mellan funktionerna utanordnare och räkenskapsförare förutsätter att de båda funktionerna är ömsesidigt uteslutande. Parlamentet är övertygat om att denna fråga kommer att behandlas i samband med byråns omorganisation. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att hantera denna iakttagelse.

Övriga kommentarer

24.  Europaparlamentet noterar att vid utgången av övergångsperioden (16 juni 2019) kommer byrån att ha omvandlats från att enbart ha en förberedande och spridande roll till att vara en myndighet som arbetar direkt för branschen när det gäller tillstånd för säkerhetscertifieringar och rullande materiel. Parlamentet uppmuntrar byråns ledning att fortsätta fokusera på förberedelsen av nya uppgifter inom det fjärde järnvägspaketets tekniska pelare, och rekommenderar att förvaltningen av personalresurserna prioriteras högt. Parlamentet noterar framstegen när det gäller förberedande beslut för antagandet av en ram för granskning av anmälda organ samt den gemensamma kontaktpunkten och policyn om övervakning av prestation och beslutsfattande vid nationella säkerhetsmyndigheter. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att se till att denna övergång blir lyckad och medför fördelar i form av minskade kostnader.

25.  Europaparlamentet beklagar att de många kontakterna med franska myndigheter inte har lett till undertecknandet av byråns avtal om säte enligt artikel 71 i förordningen om byrån. Parlamentet beklagar vidare att styrelsen under 2017 inte har kunnat enhetligt anta tillämpningsföreskrifter för byråns språkarrangemang, vilket medför extra kostnader och förseningar, t.ex. vid rekrytering. Parlamentet beklagar att byrån fortsätter att verka på två platser. Byrån uppmanas att omlokalisera all verksamhet till sitt huvudkontor och endast verka från denna plats.

26.  Europaparlamentet erfar från byrån att, när det gäller Förenade kungarikets beslut att dra sig ur Europeiska unionen och dess potentiella inverkan på byråns personal, har ett intensivt utbyte med den brittiska järnvägssektorn bekräftat denna sektors intresse av att stanna kvar i det europeiska systemet.

o

o o

27.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(16) om stiftelsens verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

22.1.2019

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) för budgetåret 2017

(2018/2193(DEC))

Föredragande av yttrande: Innocenzo Leontini

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att Europeiska unionens järnvägsbyrås (ERA) (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet lyfter fram byråns roll när det gäller att garantera det europeiska järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet och stärka järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag, genom att minska administrativa och tekniska hinder, uppmuntra till marknadsinträde och säkerställa icke-diskriminering, använda offentliga medel effektivare för allmänna järnvägstransporter och förbättra styrningen av infrastrukturen. Parlamentet ställer sig bakom kommissionens vision om ett europeiskt järnvägssystem som är världsledande när det gäller säkerhetsprestanda.

3.  Europaparlamentet välkomnar byråns roll när det gäller uppföljning av utveckling, testning och genomförande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) samt utvärdering av särskilda ERTMS-projekt. Parlamentet noterar dessutom att det fjärde järnvägspaketet omfattar en teknisk pelare som stärker byråns roll genom att införa nya uppgifter för att säkerställa ett enhetligt genomförande av EU:s ram. Parlamentet betonar att byrån, i takt med att dess befogenheter ökar, måste få de ekonomiska medel, den materiella utrustning och de personalresurser som krävs för att den ska kunna utföra sina nya och tillkommande uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

4.  Europaparlamentet påminner om att det europeiska ledningssystemet för järnvägstrafik är avgörande för att uppnå ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Parlamentet betonar därför att en optimerad samordning av utvecklingen och genomförandet av ERTMS, som säkrar ett gemensamt transparent, stabilt, överkomligt och driftskompatibelt ERTMS-system i hela Europa, är en nyckelprioritering.

5.  Europaparlamentet ger sitt stöd till byråns framsteg i arbetet med att öka samarbetet med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) i syfte att utveckla en gemensam säkerhetskultur.

6.  Europaparlamentet noterar att byråns budget för budgetåret 2017 uppgick till 30,7 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 26,8 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden, och att den genomsnittliga genomförandegraden var 100,0 % för åtagandebemyndiganden (inbegripet överföringar till efterföljande budgetår) och 87,3 % för betalningsbemyndiganden. Parlamentet beklagar att målet på 90,0 % för betalningar inte uppnåddes. Skälet för att betalningsmålet inte nåddes hade koppling till vissa åtaganden som gjorts alldeles i slutet av året för att nå det mål på 95 % som fastställts för åtaganden.

7.  Europaparlamentet beklagar att man endast har uppnått det vägledande taket på 10 %, som används av revisionsrätten för att bedöma budgetgenomförandet vad gäller överföringarna inom avdelning 1 (personalutgifter), medan taket för avdelning 2 och avdelning 3 (på 20 % (administrativa utgifter) respektive 30 % (driftsutgifter)) inte har uppnåtts.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att säkerställa räkenskapsförarens oberoende genom att han eller hon görs direkt ansvarig inför byråns direktör (administrativt) och styrelse (funktionellt), såsom revisionsrätten understrukit. Byrån uppmanas att överväga och vidta alla nödvändiga åtgärder beträffande internrevisionens rekommendationer för 2017 om personalresurser och kompetensförvaltning. Parlamentet välkomnar antagandet av byråns kodex för god förvaltningssed i januari 2018, som särskilt innehåller alla åtgärder för förebyggande av intressekonflikter.

9.  Europaparlamentet beklagar att de många kontakterna med franska myndigheter inte har lett till undertecknandet av byråns avtal om säte enligt artikel 71 i förordningen om byrån. Parlamentet beklagar vidare att styrelsen under 2017 inte har kunnat enhetligt anta tillämpningsföreskrifter för byråns språkarrangemang, vilket medför extra kostnader och förseningar, t.ex. vid rekrytering. Parlamentet beklagar att byrån fortsätter att verka på två platser. Byrån uppmanas att omlokalisera all verksamhet till sitt huvudkontor och endast verka från denna plats.

10.  Europaparlamentet noterar att resultaten av den årliga jämförelsen angående personal liknar resultaten från 2016 – 18 % av personalen hade administrativa uppgifter, 69,5 % hade operativa uppgifter, dvs. en liten nedgång (0,5 %) jämfört med 2016 (från 65 % till 70 %), medan den andel som arbetade med kontrollverksamhet och finansiella uppgifter var omkring 12 %. Parlamentet noterar att folkomröstningen om brexit i juni 2016 orsakade avsevärda störningar bland byråns personal, eftersom vissa nyckelpersoner vid byrån är från Förenade kungariket. Parlamentet noterar även att intensiva kontakter med Förenade kungarikets järnvägssektor har bekräftat deras intresse att stanna inom det ”europeiska systemet”.

11.  Europaparlamentet välkomnar byråns proaktiva strategi för att omforma strukturen för sina nya uppgifter, enligt vad som anges i det fjärde järnvägspaketet, särskilt genom inrättandet av styrgrupper. Parlamentet uppmuntrar byråns ledning att fortsätta fokusera på förberedelsen av nya uppgifter inom det fjärde järnvägspaketets tekniska pelare, för att ha detta helt färdigt senast den 15 juni 2019, och rekommenderar att förvaltningen av personalresurserna prioriteras högt. Parlamentet noterar framstegen när det bland annat gäller förberedande beslut för antagandet av en ram för granskning av anmälda organ, samt av ramen för den gemensamma kontaktpunkten och policyn om övervakning av prestation och beslutsfattande vid nationella säkerhetsmyndigheter.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2017 fortsatte arbetet med att genomföra handlingsplanen i byråns strategi för bedrägeribekämpning. Parlamentet välkomnar att byrån har inkluderat bedömningen av bedrägeririsker i sin regelbundna riskbedömning och att riskbeskrivningen har anpassats och förtydligats. Parlamentet noterar även att ett fall av misstänkt bedrägeri överlämnades till Olaf under rapporteringsåret.

13.  Europaparlamentet beklagar att det finns svagheter inom offentlig upphandling, främst relaterat till tjänster, och att denna svaghet innebär en risk när det gäller att få valuta för pengarna.

14.  Europaparlamentet välkomnar certifieringen, enligt ISO 9001, av byråns integrerade förvaltningssystem, vilket utgör ett oberoende erkännande av den kontinuerliga förbättringen av byråns resultat. Mot bakgrund av de preliminära resultaten av bedömningen av efterlevnad och effektivitet när det gäller den interna kontrollen, utifrån byråns förvaltningsstandarder, kan det anses att byråns kontrollsystem som helhet fungerar som avsett och att det på ett adekvat sätt mildrar de viktigaste riskerna för uppnåendet av byråns målsättningar.

15.  Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 83

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 83

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(6)

EUT L 138, 26.5.2016, s. 1.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 83

(9)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 83

(10)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(13)

EUT L 138, 26.5.2016, s. 1.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

EUT C 84/20, 17.3.2017, s. 96.

(16)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy