ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

4.3.2019 - (2018/2119(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Tom Vandenkendelaere


Διαδικασία : 2018/2119(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0159/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0159/2019
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

(2018/2119(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως δε το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 126, το άρθρο 136 και το πρωτόκολλο αριθ. 12,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών[1],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος[4],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών[5],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ[6],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ[7],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα[8],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2019: Για μια ισχυρότερη Ευρώπη απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα» (COM(2018)0770), και την «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2019» (COM(2018)0758),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής (φθινόπωρο 2018 και χειμώνας 2019),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013[9],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2018 για τη δημογραφική γήρανση, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 25 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2018)0759),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας[10],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, για το μέλλον της Ευρώπης, και το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωομάδας προς τους ηγέτες σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης, της 14ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών, της 10ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ και ενόψει της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2019[11],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0159/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Ευρώπης εισέρχεται πλέον στο έβδομο έτος αδιάκοπης ανάπτυξής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αύξησης του ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ έχουν προσαρμοστεί προς τα κάτω, με αντίστοιχη αύξηση της τάξης του 1,3 % και 1,5 % το 2019 και 1,6 % και 1,8 % το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αύξησης αναμένεται να μετριαστεί περαιτέρω, εν μέρει εξαιτίας της ολοένα και μεγαλύτερης ανησυχίας για τις παγκόσμιες αναπτυξιακές προοπτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επιδόσεις στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2018 σε ποσοστά 7,9 % και 6,6 % αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα, ιδίως όσον αφορά τη μακροχρόνια ανεργία, ενώ η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται, αν και με άνισο τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει ποτέ καταγραφεί στη ζώνη του ευρώ, φτάνοντας τα 146 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι μερικής απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι ευάλωτη και διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο εν τω μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο, και συνεχιζόμενων αβεβαιοτήτων σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις της Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επενδυτικό κενό, μολονότι εδώ και χρόνια επωφελείται από εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και οι συνθήκες χρηματοδότησης εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, προβλέπεται αύξηση του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στην ΕΕ, ελλείψει πολιτικών αλλαγών, από 29,3 % το 2016 σε 52,3 % έως το 2080, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από δύο άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε ηλικιωμένο άτομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών εν προκειμένω·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής στη ζώνη του ευρώ υστερεί έναντι των κυριότερων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών και να μειωθεί από περίπου 87 % το 2018 σε περίπου 85 % το 2019· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, αναμένεται ότι το 2019 σε δέκα κράτη μέλη ο λόγος χρέους προς ΑΕγχΠ θα υπερβαίνει το 60 % και σε επτά κράτη μέλη ο λόγος αυτός θα συνεχίσει να υπερβαίνει το 90 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για τη μείωση του χρέους προχωρούν με αργούς ρυθμούς σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕγχΠ προβλέπεται να έχουν σημαντικό διαρθρωτικό έλλειμμα το 2019·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ δεν προβλέπεται να έχει έλλειμμα άνω του ορίου του 3 % του ΑΕγχΠ το 2019, και ότι το συνολικό ονομαστικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ αναμένεται να έχει μειωθεί στο 0,6 % του ΑΕγχΠ το 2018 και να αυξηθεί ελαφρώς στο 0,8 % του ΑΕγχΠ το 2019·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί ζήτημα που προκαλεί ανησυχία για τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών άγγιξε το ανώτατο επίπεδο το 2017 και αναμένεται να μειωθεί κάπως και να καταλήξει περίπου στο 3,6 % του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 2,3 % του ΑΕγχΠ στην ΕΕ το 2019 και το 2020, και συγκαταλέγεται, ως εκ τούτου, μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019, της Επιτροπής, με την οποία επαναβεβαιώνεται η σημασία: 1) των αυξανόμενων επενδύσεων υψηλής ποιότητας· 2) των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την αύξηση της παραγωγικότητας, την πολυδεκτικότητα και τη θεσμική ποιότητα· και 3) της μακροοικονομικής σταθερότητας και των υγιών δημόσιων οικονομικών·

2.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση για την επίτευξη του στόχου που αφορά τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στις μελλοντικές γενεές και να διασφαλίσουν τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών μέσω της βιωσιμότητας και της επάρκειας των δημόσιων οικονομικών και των συστημάτων κοινωνικής μας ασφάλισης και, κατ’ επέκταση, να διασφαλίσουν το μέλλον των κρατών πρόνοιας·

3.  σημειώνει ότι στην έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη δημογραφική γήρανση καταδεικνύεται ότι εάν δεν σημειωθούν αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής, οι δημοσιονομικές δαπάνες που συνδέονται με τις συντάξεις, την υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα αναμένεται να αυξηθούν κατά τις προσεχείς δεκαετίες, καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης εξακολουθεί να γηράσκει σε σημαντικό βαθμό·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για τις εν λόγω δημογραφικές εξελίξεις και να προβούν σε: 1) υλοποίηση κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μείωση αυτών των δαπανών· 2) ενίσχυση της αύξησης της παραγωγικότητας, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στο μέλλον, και 3) δημιουργία των κατάλληλων δημοσιονομικών αποθεμάτων για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των αυξανόμενων δημοσιονομικών δαπανών·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται, αν και με άνισο τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η μακροχρόνια ανεργία και η ανεργία των νέων εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη και απαιτείται η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των νέων και των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), βάσει του συμφωνηθέντος χάρτη πορείας·

7.  καλεί την Επιτροπή να θέσει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην κορυφή της ατζέντας της·

Υλοποίηση επενδύσεων υψηλής ποιότητας

8.   τονίζει ότι, για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών σε βάθος χρόνου, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα μέσω παραγωγικών επενδύσεων, όπως σε βιώσιμα έργα υποδομών που ενισχύουν την ανάπτυξη και συνάδουν με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, ούτως ώστε να τονωθεί η ιδιαίτερα αναγκαία δυνητική οικονομική ανάπτυξη·

9.   εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική συμβολή του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU και ζητεί να επιτευχθεί διοργανική πολιτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό· σημειώνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής των επενδύσεων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

10.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται επενδυτικό κενό στη ζώνη του ευρώ, παρά τα θετικά αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη· επισημαίνει ότι, στο τρέχον πλαίσιο των ενδείξεων οικονομικής επιβράδυνσης και των αυξανόμενων εξωτερικών κινδύνων και προκλήσεων, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

11.   υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να κάνουν διάκριση μεταξύ των μακροπρόθεσμων παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων και των τρεχουσών δαπανών όταν χρησιμοποιούν το δημοσιονομικό περιθώριο·

12.   τονίζει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας απαιτεί επενδύσεις σε δεξιότητες, καινοτομία, αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, Ε&Α, βιώσιμη κινητικότητα και υποδομές, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων τόσο σε φυσικό όσο και σε ανθρώπινο κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση σε διά βίου εκπαίδευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση·

13.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη δυσανάλογων γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων θα διευκολύνουν την οικονομική δραστηριότητα και θα δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

14.   τονίζει ότι οι ενδοευρωπαϊκές άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο για την επιχείρηση που πραγματοποιεί την επένδυση όσο και για τις τοπικές επιχειρήσεις στις περιφέρειες υποδοχής, και συμβάλλουν στην οικονομική σύγκλιση εντός της Ευρώπης· θεωρεί ότι οι σαφείς και εφαρμόσιμοι κανόνες, οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων·

15.   επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ένωση κεφαλαιαγορών, δεδομένου ότι οι πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να παράσχουν περαιτέρω ιδιωτικούς μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου και μείωσης του κινδύνου, να διευκολύνουν τις διασυνοριακές επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την πραγματική οικονομία και να προωθήσουν βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις·

Εστίαση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αποφυγή των αποκλεισμών και στη θεσμική ποιότητα

16.  υπενθυμίζει ότι, διατηρούμενων όλων των άλλων παραμέτρων στο ίδιο επίπεδο, η γήρανση του εργατικού δυναμικού ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για την αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας τις επόμενες δεκαετίες· εξακολουθεί να ανησυχεί για τη μικρή αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ΕΕ και παροτρύνει τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να υλοποιήσουν κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα·

17.  τονίζει ότι απαιτείται επειγόντως να επανεξεταστεί τόσο η επάρκεια όσο και η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους·

18.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και η πολυδεκτικότητα θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό στόχο των εθνικών μεταρρυθμίσεων·

19.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου δείκτη εξάρτησης· καλεί τα κράτη μέλη, επομένως, να θεσπίσουν μέτρα για να προωθήσουν την ένταξη των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και των προσφύγων στην αγορά εργασίας·

20.  συμφωνεί ότι η υπερβολική φορολόγηση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τις επενδύσεις και την απασχόληση· ζητεί μεταστροφή από το καθεστώς υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας στην Ευρώπη· θεωρεί, επίσης, ότι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα αυξήσει πιθανόν τη ζήτηση και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της είσπραξης των φόρων και καλύτερο συντονισμό των διοικητικών πρακτικών στον τομέα της φορολογίας και εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες των κρατών μελών που υλοποιούν τέτοιες μεταρρυθμίσεις·

21.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές παρέχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, μετασχηματίζουν ριζικά τις αγορές εργασίας μας και επηρεάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονομιών·

22.  επισημαίνει το γεγονός ότι η κινητοποίηση του συρρικνούμενου ενεργού πληθυσμού θα απαιτήσει πιο ευέλικτους και ειδικευμένους εργαζόμενους, πιο δυναμικές αγορές εργασίας, ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, διά βίου μάθηση, κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, καθώς και ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με προσβάσιμα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· επιμένει ότι πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη αυτές οι αρχές με στόχο την υποστήριξη των εύρυθμων αγορών εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς και την προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, όπως ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

23.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της απασχόλησης, δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς λόγω των νομοθετικών και διοικητικών φραγμών· παροτρύνει την Επιτροπή να άρει τους εν λόγω φραγμούς· παροτρύνει, επίσης, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη φορολόγηση μεταξύ ΜΜΕ και πολυεθνικών εταιρειών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·

24.  υπενθυμίζει τη σημασία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις διοικητικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στη συγκέντρωση κεφαλαίων σε διασυνοριακό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη η επαρκής προστασία των καταναλωτών· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 δόθηκε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα περιττά εμπόδια για τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

25.  τονίζει ότι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών κλυδωνισμών απαιτείται πρόοδος όσον αφορά την εμβάθυνση της ΟΝΕ· υπενθυμίζει ότι για την εμβάθυνση της ΟΝΕ θα απαιτηθεί ισχυρή πολιτική δέσμευση, αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημοκρατική λογοδοσία· υπενθυμίζει τη σημασία ενός ανθεκτικού τραπεζικού τομέα και της αποτελεσματικής και κατάλληλης ρύθμισής του για να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· ζητεί τη σταδιακή ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, με ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων και συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων· λαμβάνει υπό σημείωση την εντολή που δόθηκε από τη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης στην Ευρωομάδα για να εκπονήσει ένα δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας·

Εξασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και υγιών δημόσιων οικονομικών

26.   επισημαίνει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

27.  σημειώνει ότι το υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων συνεπάγεται υψηλότερες δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, γηροκομικές υπηρεσίες και συντάξεις· σημειώνει, επίσης, ότι σε μια γηράσκουσα κοινωνία, εάν όλες οι άλλες παράμετροι παραμείνουν ίδιες, το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία εργασίας μειώνεται σε σύγκριση με το ποσοστό των ηλικιωμένων, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα άτομα σε ηλικία εργασίας ανά ηλικιωμένο άτομο· τονίζει ότι αυτό επιβαρύνει υπερβολικά τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών που δεν έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και διακυβεύει τη βιωσιμότητά τους·

28.  καλεί τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τη μείωσή τους· αναγνωρίζει τις προσπάθειες διάφορων κρατών μελών για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα έχουν χάσει την ευκαιρία να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη με ικανό δημοσιονομικό περιθώριο έχουν επιτύχει ακόμη μεγαλύτερη εξυγίανση και συμβάλλουν έτσι στο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ·

29.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη με ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ή υψηλό εξωτερικό χρέος να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη με μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να προωθήσουν τη ζήτηση ενισχύοντας την αύξηση των μισθών σε συνάρτηση με την αύξηση της παραγωγικότητας και να προάγουν την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω προώθησης των επενδύσεων·

30.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τα κατάλληλα δημοσιονομικά αποθέματα για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές· ζητεί τη συνεπή εφαρμογή και τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), συμπεριλαμβανομένων των ρητρών ευελιξίας του, προκειμένου να διασφαλιστούν δημόσια οικονομικά με υπεύθυνη διαχείριση· υπενθυμίζει τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των χρηματοπιστωτικών αγορών, που είναι θεμελιώδης για την προσέλκυση επενδύσεων·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για ριζική απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ· τονίζει ότι η ευελιξία, όπως ενσωματώνεται στους κανόνες του ΣΣΑ, επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιτυγχάνουν ορθή ισορροπία μεταξύ των στόχων για τη διασφάλιση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και τη διευκόλυνση των παραγωγικών επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη όλους τους ειδικούς ανά χώρα παράγοντες στις αναλύσεις της σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους·

Ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο

32.  υπενθυμίζει ότι το επίπεδο εφαρμογής των ειδικών ανά χώρα συστάσεων είναι πολύ χαμηλό· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο· παροτρύνει τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια να πραγματοποιήσουν συζητήσεις με θέμα τις εκθέσεις ανά χώρα και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και να συνεργαστούν με τους σχετικούς φορείς· επισημαίνει ότι ένας πιο εξορθολογισμένος και πιο εστιασμένος χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάληψη ευθύνης·

°

°  °

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
 • [2]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
 • [3]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
 • [4]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
 • [5]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
 • [6]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
 • [7]  ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
 • [8]  ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 129 της 19.5.2017, σ. 1.
 • [10]  ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.
 • [11]  EE C 461 της 21.12.2018, σ. 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (31.1.2019)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
(2018/2119(INI))

Εισηγητής: Andrey Kovatchev

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε ένα νέο μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο που θα διέπεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς· επαναλαμβάνει τη σημασία της παρακολούθησης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των βασικών αρχών του, και ειδικότερα του δικαιώματος πρόσβασης σε ποιοτική προληπτική υγειονομική περίθαλψη που θα είναι οικονομικά προσιτή σε όλους·

2.  τονίζει ότι η κοινωνική, η κλιματική και η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να διαδραματίζουν πλήρη ρόλο στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πέρα από τις οικονομικές διαστάσεις του· ζητεί τη συμπερίληψη δεικτών προσανατολισμένων στη μέτρηση της βιωσιμότητας και της ευημερίας·

3.  τονίζει ότι χρειάζεται συνεχής αποσύνδεση της χρήσης της ενέργειας και των πόρων από την οικονομική ανάπτυξη ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού·

4.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τον στόχο της επίτευξης μιας οικονομίας ουδέτερης ως προς το κλίμα· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 μέσω μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης με τρόπο οικονομικά αποδοτικό·

5.  επισημαίνει ότι η απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές θα δώσει ώθηση σε σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι σήμερα το 2 % περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ επενδύεται στο ενεργειακό της σύστημα και τις σχετικές υποδομές· σημειώνει ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί κατά 2,8 % προκειμένου να επιτευχθεί μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πράγμα που απαιτεί σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση·

6.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις της ΕΕ με τους στόχους του Παρισιού για το κλίμα, μεταξύ των οποίων η αξιολόγηση για το αν οι επενδύσεις υποστηρίζουν ή είναι συμβατές με τους στόχους για το κλίμα, με την κλιμάκωση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενσωμάτωση της υποβολής εκθέσεων για το κλίμα στις χρηματοδοτικές ροές·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο των κλιματικών και ενεργειακών στόχων που έχουν θέσει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα[1]·

8.  τονίζει ότι ο οικολογικός προσανατολισμός της οικονομίας και η επένδυση σε αποτελεσματικότερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να βελτιώσει την ευημερία των πολιτών της· σημειώνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να συνυπολογίζονται οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους·

9.  θεωρεί σημαντική τη χρήση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την επιτάχυνση της μετάβασης προς την κατεύθυνση μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους, κυκλικής οικονομίας μηδενικών εκπομπών που θα είναι ενεργειακά αποδοτική και θα βασίζεται στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· επαναλαμβάνει τη σημασία της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα και στις περιφέρειες με υψηλή ένταση άνθρακα, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες και λύσεις ενεργειακής απόδοσης, με παράλληλη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·

10.  θεωρεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εργαλείο καίριας σημασίας χωρίς το οποίο οι στόχοι βιοποικιλότητας της ΕΕ και τα συναφή κοινωνικοοικονομικά οφέλη δεν θα επιτευχθούν·

11.  χαιρετίζει την προτεινόμενη κατανομή της χρηματοδότησης της ΕΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού για την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των συστάσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όμως τονίζει ότι η σύνδεση αυτή δεν θα πρέπει να λάβει τη μορφή όρου· ζητεί την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των μεταρρυθμίσεων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναγνωρίζεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ικανότητα προσαρμογής του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες που συμβαδίζουν με την τεχνολογική πρόοδο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υιοθετηθεί μια δίκαιη προσέγγιση μετάβασης, η οποία θα διασφαλίζει την ένταξη και τη συμμετοχή όλων όσων επηρεάζονται, και θα υποστηρίζει το εργατικό δυναμικό και τη δημιουργία αξιοπρεπών και ποιοτικών θέσεων εργασίας·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετατόπισε το κέντρο βάρος από την εξοικονόμηση δαπανών στις επιδόσεις του συστήματος υγείας, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας και της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη που θα είναι οικονομικά προσιτή σε όλους· ζητεί την ανάπτυξη κοινών δεικτών και μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· υποστηρίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη κοινών δεικτών και μεθοδολογιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων και των κενών όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη·

14.  τονίζει ότι οι αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την υγεία και την πρόληψη των ασθενειών, είναι απαραίτητες για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· υπογραμμίζει τη σημασία της βιωσιμότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία του διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό επίπεδο με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερος ενστερνισμός· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει προτάσεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και να ενισχύσει τη δημόσια προβολή των συστάσεων ανά χώρα, καθώς και των ανά χώρα εκθέσεων, μεταξύ άλλων διεξάγοντας περισσότερες συζητήσεις σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο·

16.  καλεί την Επιτροπή να προσδώσει εδαφική διάσταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο· θεωρεί, επιπλέον, ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των διαρθρωτικών πολιτικών, πρέπει να συμμετέχουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην κατάρτιση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτές τις πολιτικές, μέσω μιας διαδικασίας μικτού σχεδιασμού εκ των άνω προς τα κάτω και αντιστρόφως·

17.  ζητεί διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και αυξημένη συμμετοχή των υπουργών Περιβάλλοντος στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε επίπεδο Συμβουλίου·

18.  ζητεί μεγαλύτερη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως εκείνες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων·

19.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή κοινή ικανότητα αντιμετώπισης καταστροφών όπως η ξηρασία σε χώρες της νότιας Ευρώπης, οι καταστροφικές πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και οι σεισμοί· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τον εκ των προτέρων προγραμματισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση καταστροφών, μεταξύ άλλων, με την καταγραφή των πόρων των κρατών μελών, την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τη βελτίωση του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Babette Winter, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Andor Deli

 • [1]  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (18.2.2019)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
(2018/2119(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iskra Mihaylova

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι η οικονομία της ΕΕ συνεχίζει να αναπτύσσεται, η απασχόληση έχει αυξηθεί και το επενδυτικό χάσμα που προκάλεσε η κρίση έχει σχεδόν κλείσει, παρόλο που οι δημόσιες επενδύσεις εξακολουθούν να είναι κάτω από τα επίπεδα πριν από την κρίση, με σημαντικά κενά σε ορισμένες από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία, ότι η ανάπτυξη δεν έχει ωφελήσει όλους εξίσου, τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη και οι οικονομικές, κοινωνικές, περιφερειακές και εδαφικές ανισότητες εξακολουθούν να αποτελούν βασικό ζήτημα ανησυχίας· επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις αυξήθηκαν, ο αντίκτυπός τους στην παραγωγικότητα υπήρξε ανεπαρκής και ότι, συνεπώς, απαιτείται καλύτερη στόχευση των επενδύσεων της πολιτικής για τη συνοχή και της συμπληρωματικότητάς τους με άλλα προγράμματα της Ένωσης και με τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να εξομαλυνθούν οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών· σημειώνει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) πρέπει να επικεντρώνεται και στη βελτίωση των κοινωνικών πτυχών και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης·

2.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να στηρίξει η ΕΕ την ανάκαμψη με οικονομικές πολιτικές που θα εξασφαλίζουν την προστασία των δημοσίων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρερσιών κοινής ωφελείας·

3.  επισημαίνει ότι, ως ποσοστά του ΑΕγχΠ, οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ (2,7%) και στη ζώνη του ευρώ (2,6%) το 2017 ήταν αρκετά χαμηλότερα σε σύγκριση με τους μέσους όρους των τελευταίων δέκα ετών (3,2% και 3,0% αντιστοίχως)· σημειώνει ότι, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να δοθεί σημαντική ώθηση στις δημόσιες επενδύσεις ώστε να αντισταθμιστεί η ύφεση των ετών της κρίσης και να ικανοποιηθεί η επείγουσα ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα· επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις παραμένουν προτεραιότητα και δεν πρέπει να υπονομεύονται από προσπάθειες ενθάρρυνσης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

4.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι επενδύσεις υποδομών στην ΕΕ είναι ακόμη κατά 20% χαμηλότερες σε σχέση με το επίπεδό τους πριν από την κρίση και ότι το 34% των δήμων δηλώνουν ότι τα ποσοστά επενδύσεων σε υποδομές είναι κατώτερα των αναγκών τους, τη στιγμή που οι ανάγκες σε επενδύσεις υποδομών στην ΕΕ ανέρχονται σε τουλάχιστον 335 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

5.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια στην εξάλειψη των ανισοτήτων και των διαφορών, ιδίως σε κοινωνικό, οικονομικό και εδαφικό επίπεδο, μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ· τονίζει ότι είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται οι γεωγραφικές ανισορροπίες στις επενδύσεις της ΕΤΕπ, καθώς και ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι, το 2017, τα μισά κράτη μέλη ήταν αποδέκτες του 80% των συνολικών επενδύσεων της ΕΤΕπ στην ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα 14 κράτη μέλη ήταν αποδέκτες μόλις του 10% των εν λόγω επενδύσεων·

6.  σημειώνει ότι η καλύτερη απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών είναι η στήριξη της αύξησης των πραγματικών εισοδημάτων και η επιδίωξη της περαιτέρω αύξησής τους μέσω επενδύσεων, για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην ευελιξία του ΣΣΑ, αφήνοντας δημοσιονομικά περιθώρια για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων·

7.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει, κατά προτεραιότητα, να συμβάλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και να επιβλέψει την υλοποίηση των 20 θεμελιωδών αρχών του, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών, στην κοινωνική προστασία, στην καθολική πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες, στο δικαίωμα σε ίση αμοιβή για ίση εργασία και στο δικαίωμα σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας που θα είναι οικονομικά προσιτές και ποιοτικές·

8.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να καταδείξει πόσο αναγκαίο είναι να ενισχυθούν η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ώστε να συλλεγούν πόροι για δημόσιες επενδύσεις και πρόσθετοι πόροι για την εφαρμογή των ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων·

9.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να λάβει υπόψη την προώθηση της πρόσβασης σε ουσιαστική κοινωνική προστασία, σε ευθυγράμμιση με τις σχετικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα άρσης των εμποδίων ώστε οι εργαζόμενοι να καρπούνται τα οφέλη που τους παρέχουν τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας, και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας, καθώς και ότι, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών σε σχέση με την έγκριση νομοθεσίας και την ανάπτυξη συστημάτων που θα διασφαλίζουν καθολική πρόσβαση σε κοινωνική προστασία·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παραμείνει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επικεντρωμένη στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, με καλύτερο συντονισμό των εθνικών και των ενωσιακών πολιτικών, έτσι ώστε να αυξηθούν οι θέσεις ποιοτικής απασχόλησης στην ΕΕ και να μειωθούν οι μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές·

11.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της αύξησης των επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας και της έρευνας και καινοτομίας, και ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της αμοιβής·

12.  τονίζει ότι τα χαμηλά εισοδήματα στην Ευρώπη εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση, ότι η συγκέντρωση των εργαζομένων στο χαμηλότερο άκρο της μισθολογικής κλίμακας και τα υψηλά ποσοστά φτώχειας αποτελούν σαφή ένδειξη των πολιτικών καθορισμού των μισθών, και ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, σε συνδυασμό με την επισφαλή απασχόληση, ιδίως μεταξύ των νέων, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί επειγόντως·

13.  ζητεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να συμπεριλάβει την εξάλειψη της φτώχειας στις προτεραιότητές του, όπως αναφέρεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

14.  τονίζει ότι η γήρανση του πληθυσμού θα πρέπει να ωθήσει τις κυβερνήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην προστασία των ηλικιωμένων και όχι λιγότερο, όπως προτείνεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ότι οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της υγείας πρέπει να είναι αναλογικές προς τις ανάγκες, ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα και τον αντίκτυπο στα νοικοκυριά, και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση και την παρακολούθηση των επενδύσεων στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη, η οποία είναι απαραίτητη σε μια γηράσκουσα κοινωνία·

15.  προτείνει να συμβάλει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενεργά στην αντιμετώπιση, με βιώσιμο τρόπο, των δημογραφικών προκλήσεων (γήρανση, απώλεια πληθυσμού, δημογραφική πίεση, αδυναμία προσέλκυσης ή διατήρησης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού) που πλήττουν ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες με διάφορους συγκεκριμένους τρόπους· υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη επαρκούς στήριξης ορισμένων περιοχών, όπως κάποιες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

16.  υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις των τεχνολογικών μεταβολών στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει ότι οι τεχνολογικές μεταβολές ναι μεν μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για νέες ή βελτιωμένες θέσεις απασχόλησης και ασφαλέστερους χώρους εργασίας, αλλά σήμερα συχνά συνδέονται με την κατάργηση θέσεων εργασίας ή με επισφαλή απασχόληση·

17.  τονίζει ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ είναι εφικτή μόνο εάν μείνουμε πιστοί στις θεμελιώδεις αξίες μας·

18.  υπογραμμίζει ότι μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να είναι η προστασία και η στήριξη των πληθυσμών και των περιοχών που πλήττονται από τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης (όπως η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων ή η απώλεια θέσεων εργασίας)·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη μόχλευση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και τη δημιουργία περισσότερων συμπράξεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και να μεγιστοποιήσουν την προστιθέμενη αξία των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και τις συμπληρωματικότητες και τις συνέργειές τους με άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

20.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο παραμένει χαμηλή και ότι η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να προωθήσουν τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε διεξοδική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλων των καθεστώτων στέγασης, καθώς και σε έρευνα και εξέταση της γεωγραφικής διαφοροποίησης μεταξύ περιοχών χαμηλής ζήτησης και αγορών θερμαινόμενων κατοικιών, μεταξύ άλλων σημαντικών θεμάτων για τη βελτίωση της αναλυτικής βάσης για την αξιολόγηση της στέγασης στις ανά χώρα εκθέσεις και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

22.  υποστηρίζει την άποψη ότι οι επενδύσεις, η καινοτομία, η γνώση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα για να καταστεί η Ευρώπη ισχυρότερη και πιο συνεκτική· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, των οποίων ο ρόλος είναι καίριος και η αντικατάστασή τους από άλλα μέσα αδύνατη, παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, η οποία ανέρχεται σε 638 δισεκατομμύρια EUR μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020 και προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της αντιμετώπισης νέων προκλήσεων όπως η ασφάλεια, η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων υπό διεθνή προστασία, καθώς και μέσω της συμβολής της σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, παράλληλα με κατάλληλες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της συμμετοχικότητας και της διοικητικής ικανότητας·

23.  ζητεί αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν οι πολιτικές έρευνας και καινοτομίας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών μελών·

24.  επικροτεί τις προτάσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που είναι εξόχως απόκεντρες, απομακρυσμένες, λιγότερο ανεπτυγμένες ή παρουσιάζουν δημογραφικό έλλειμμα· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη μείωση των πόρων που προτείνονται για την πολιτική συνοχής και επιμένει ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδο· ζητεί ταχεία και έγκαιρη έγκριση των κανονισμών για τη δέσμη κανονισμών για το ΠΔΠ και την πολιτική συνοχής, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίηση· επικροτεί την απαίτηση να διατεθεί το ένα τέταρτο των δαπανών στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε στόχους σχετικούς με το κλίμα, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό ζήτημα μακροπρόθεσμα·

25.  σημειώνει τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το 2019 στις επενδυτικές ανάγκες για την υποστήριξη των αποφάσεων προγραμματισμού για την περίοδο από το 2021 έως το 2027 και το προβλεπόμενο νέο παράρτημα των εκθέσεων του 2019 ανά χώρα, όπου θα προσδιορίζονται οι επενδυτικές ανάγκες που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) κατά την περίοδο 2021-2027· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, με την εφαρμογή αποτελεσματικών εργαλείων και την επικέντρωση πόρων στον συγκεκριμένο σκοπό·

26.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ για την «Εγγύηση για τη νεολαία», την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν η απασχόληση, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ένταξη, η μαθητεία και η επαγγελματική κατάρτιση·

27.  θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω απλούστευση και μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των ταμείων, των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης, ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ για στρατηγικά επενδυτικά έργα να καταστεί απλούστερη, αποτελεσματικότερη και γεωγραφικά ισόρροπη· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες·

28.  υπογραμμίζει ότι με την πολιτική συνοχής πρέπει να επιδιώκεται η αρμονική και ισορροπημένη πρόοδος τόσο του συνόλου της Ένωσης όσο και των περιφερειών που την απαρτίζουν, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, σε πνεύμα αλληλεγγύης και με σκοπό να επιτευχθούν βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική ένταξη, και να μειωθούν οι διαφορές εντός και μεταξύ των περιφερειών και η καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών·

29.  υπενθυμίζει ότι στην έβδομη έκθεση για τη συνοχή επισημαίνεται η ευρεία πολυμορφία που χαρακτηρίζει τις περιφέρειες και τα εδάφη της Ένωσης, περιλαμβανομένων εκείνων που ταξινομούνται στις τρέχουσες κατηγορίες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών τους (εξόχως απόκεντρες, χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, χαμηλού εισοδήματος, υποτονικής οικονομικής ανάπτυξης, κτλ.), με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η προσαρμοσμένη προσέγγιση αναλόγως του τόπου·

30.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συναντούν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες σε σχέση με «τη μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και κλίμα [και] την οικονομική εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων»·

31.  ενθαρρύνει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) και σε κάθε της διάσταση (διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή, τόσο εντός της περιφέρειας όσο και μεταξύ περιφερειών), ώστε να διασφαλιστεί η δράση για την υλοποίηση των γενικών στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η συνδρομή στην αλληλεγγύη·

32.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών για να επιτευχθούν οι στόχοι των πολιτικών συνοχής·

33.  επισημαίνει ότι ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον αντίκτυπο του Brexit, και ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πολιτική συνοχής συνολικά· τονίζει ότι ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών του Brexit στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες που επηρεάζονται και να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία έχει διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ προάγοντας έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Davor Škrlec

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Louis‑Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

-

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

4.12.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

(2018/2119(INI))

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: Ernest Urtasun (συντάκτης)

Position

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα αιτιολογική σκέψη

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 10 ΣΛΕΕ θεσπίζουν την υποχρέωση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, δηλώνουν ότι η ΕΕ οφείλει να επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων, την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση κάθε διάκρισης σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της·

Τροπολογία    2

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα αιτιολογική σκέψη

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων, όπως είναι το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση (18,2 %), τους μισθούς (16,2 %) και τις συντάξεις (36,5 %), μεταξύ άλλων, καθώς και το χάσμα μεταξύ των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να είναι σημαντικές στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως προσπάθειες για τη γεφύρωση των χασμάτων αυτών, δεδομένου ότι εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα κύρια εμπόδια για την επίτευξη ισότητας των φύλων και μια απαράδεκτη μορφή διάκρισης λόγω φύλου·

Τροπολογία    3

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα αιτιολογική σκέψη

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, το οποίο κυμαίνεται στο 40 % κατά μέσο όρο στην ΕΕ και οφείλεται στις ανισότητες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ζωής των γυναικών και κατά τις περιόδους απουσίας αυτών από την αγορά εργασίας, αποτελεί καθήκον ύψιστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας έχει καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της έλλειψης γυναικείου εργατικού δυναμικού·

Τροπολογία    4

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα αιτιολογική σκέψη

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποχρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες και οι περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την στέγη, την μέριμνα για το παιδί και την μακροχρόνια φροντίδα, έχουν πολύ συγκεκριμένο αντίκτυπο στις γυναίκες διότι αυτές καλύπτουν συχνά τα κενά στην παροχή φροντίδας, στην εκπαίδευση και σε άλλα είδη οικογενειακής υποστήριξης, συνήθως χωρίς αμοιβή, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η δυσανάλογη ευθύνη των γυναικών για την παροχή φροντίδας·

Τροπολογία    5

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα αιτιολογική σκέψη

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των διατάξεων περίθαλψης εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις εντός και μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών, μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών και μεταξύ ηλικιακών ομάδων·

 

Τροπολογία    6

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα αιτιολογική σκέψη

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις ΤΠΕ και απασχολούνται εν γένει σε χαμηλής ποιότητας θέσεις ψηφιακής εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται χάσμα μεταξύ των φύλων σε σχέση με τη πρόσβαση και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση περισσοτέρων γυναικών στην ψηφιακή οικονομία μπορεί να έχει σημαντικότατο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη·

Τροπολογία    7

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα αιτιολογική σκέψη

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οφείλει να συμβάλλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να παρακολουθεί την υλοποίηση και των 20 βασικών αρχών, με ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, στην εξασφάλιση του δικαιώματος ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και στην εξασφάλιση του δικαιώματος σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεραιότητα της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης οφείλει να μεταφερθεί από τον κοντόφθαλμο στόχο της μεγέθυνσης του ΑΕγχΠ στην ευημερία και στη σύγκλιση με υψηλά ελάχιστα πρότυπα για την ισότητα των φύλων·

Τροπολογία    8

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

εκφράζει τη λύπη του για την απουσία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου από την στρατηγική «Ευρώπη 2020» και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν ένα πυλώνα για την ισότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής και να συμπεριλάβουν μεταξύ των πρωταρχικών στόχων την ισότητα των φύλων·

Τροπολογία    9

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

διατυπώνει εκ νέου τον προβληματισμό του για την απουσία της διάστασης του φύλου και την απουσία δεικτών ανά φύλο από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπόνηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων θεσπίζοντας ποιοτικούς στόχους και μέτρα για την αντιμετώπιση των επίμονων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και να εφαρμόζουν συστηματικά την αρχή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό·

Τροπολογία    10

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διευκολύνει την παρακολούθηση των στόχων για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας, καθώς και του αντικτύπου των μεταρρυθμίσεων σε βάθος χρόνου, ζητώντας από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν δεδομένα κατά φύλο και να καθορίσουν πρόσθετους δείκτες σχετικούς με τα φύλα· ζητεί τον εμπλουτισμό του πίνακα αποτελεσμάτων μακροοικονομικών ανισορροπιών με κοινωνικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων δεικτών για την ανισότητα των φύλων, σε ισότιμη βάση με τους οικονομικούς δείκτες·

Τροπολογία    11

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν στοιχεία διαχωρισμένα ως προς το φύλο στις διαδικασίες τους της παρακολούθησης, όπου είναι δυνατόν, και συγκεκριμένα ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία    12

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

επαναλαμβάνει τον προβληματισμό του για την έλλειψη καλής ποιότητας, οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και υπηρεσιών μακροχρόνιας μέριμνας για ηλικιωμένους, για αναπήρους και για άτομα με χρόνιες παθήσεις, μια κατάσταση που επίσης ευθύνεται για τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και δη εκείνες από μη προνομιούχα στρώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη απασχόληση/τις ποιοτικές θέσεις εργασίας με δικαιώματα και στις ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της παιδικής μέριμνας, της φροντίδας ανθρώπων που χρειάζονται υποστήριξη, των δημόσιων μεταφορών και των κοινωνικών υπηρεσιών· ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις δημόσιες επενδύσεις στις υπηρεσίες φροντίδας και να παρακολουθούν την ποιότητα, την οικονομική προσιτότητα και την προσβασιμότητα αυτών·

Τροπολογία    13

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

τονίζει ότι η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν πηγές σημαντικού άγχους, ιδίως μεταξύ των γυναικών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να παραμείνει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επικεντρωμένη στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, με καλύτερο συντονισμό των εθνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις ποιοτικής απασχόλησης εντός της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις·

Τροπολογία    14

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

εκφράζει τον προβληματισμό του για τον κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, για το χάσμα μεταξύ των φύλων σε αποδοχές και συντάξεις και για τον χαμηλό αριθμό γυναικών που εμπλέκονται σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από αυτό των ανδρών· υπογραμμίζει ότι η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τις μητέρες και τις γυναίκες που έχουν ευθύνες παροχής φροντίδας·

Τροπολογία    15

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία με βάση τον αριθμό των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, τα είδη συμβάσεων και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και, στη βάση αυτή, να καταπολεμήσουν τη φτώχεια των γυναικών· ζητεί την αύξηση των κατώτατων μισθών, ώστε να προσφέρεται τουλάχιστον ένας αξιοπρεπής μισθός, τη λήψη δεσμευτικών μέτρων για την επίτευξη μισθολογικής διαφάνειας και τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά τις αμοιβές σε επίπεδο εταιρείας για την επίτευξη ίσης αμοιβής για ίση εργασία και για εργασία ίσης αξίας σε όλους τους τομείς και όλα τα επαγγέλματα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια για τη θέσπιση της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια· παροτρύνει το Συμβούλιο να καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία επί της οδηγίας για μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων ισότιμων και προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και φροντίδας του κύκλου ζωής για εργαζόμενους γονείς και φροντιστές, ούτως ώστε να μπορούν αυτοί να συνδυάζουν καλύτερα τον ιδιωτικό και τον επαγγελματικό τους βίο.

Τροπολογία    16

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχει, μεταξύ άλλων βοηθητικών δεικτών, η παρακολούθηση του αριθμού των ΕΕΑΚ ως ποσοστού του συνολικού πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών και τονίζει την ιδιαίτερη προσοχή που οφείλεται στις νέες γυναίκες και τα κορίτσια λόγω της σημαντικής διαφοράς που υπάρχει μεταξύ των φύλων ως προς το ποσοστό των ΕΕΑΚ σε αυτή την ηλικιακή ομάδα·

Τροπολογία    17

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να βελτιώσουν εκείνες τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν ανάγκη στην αγορά εργασίας οι πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελαχιστοποίηση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο πεδίο αυτό· επισημαίνει ότι είναι επειγόντως ανάγκη να βελτιωθούν η εκπαίδευση και η απασχόληση των γυναικών στους τομείς ΤΠΕ και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε υψηλόβαθμες θέσεις·

Τροπολογία    18

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

ζητεί πολιτικές που στηρίζουν τη επιχειρηματικότητα των γυναικών, διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικές ευκαιρίες, προσφέρουν εξατομικευμένη κατάρτιση και θεσπίζουν μέτρα για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου·

Τροπολογία    19

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανά φύλο αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής και προτείνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σε όλα τα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Τροπολογία    20

Πρόταση ψηφίσματος

Νέα παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

καλεί εκ νέου τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους Επιτρόπους να συζητούν σε ετήσια βάση τις πτυχές της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης που συνδέονται με τα θέματα φύλου με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

9

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Σωτήριος Ζαριανόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

NI

Cătălin Sorin Ivan

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Aleksejs Loskutovs, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Pervenche Berès, Nessa Childers, Ole Christensen, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

9

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Danilo Oscar Lancini

NI

Σωτήριος Ζαριανόπουλος

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

3

0

ECR

Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου