Procedūra : 2019/0019(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0161/2019

Pateikti tekstai :

A8-0161/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0180

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 201kWORD 81k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjai: Marian Harkin, Jean Lambert

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0053),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 48 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0039/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0161/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  šiuo reglamentu nepažeidžiamos esamos socialinės apsaugos konvencijos ir Jungtinės Karalystės ir vienos ar daugiau valstybių narių susitarimai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 883/2004 8 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 9 straipsnio nuostatas. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos arba valstybių narių galimybei imtis priemonių, kuriomis, siekiant įgyvendinti šio reglamento principus, sprendžiami su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija su Jungtinės Karalystės kompetentingomis institucijomis susiję klausimai. Be to, šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos arba valstybių narių kompetencijai sudaryti socialinės apsaugos konvencijas ir susitarimus su trečiosiomis šalimis arba Jungtine Karalyste, kurie apimtų laikotarpį po dienos, kurią Sutartys nustos būti taikomos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  šiuo reglamentu nedaromas poveikis jokioms pagal valstybės narės teisės aktus laikotarpiu iki reglamento taikymo pradžios dienos įgytoms arba įgyjamoms teisėms. Kad tokios teisės būtų apsaugotos ir išlaikytos, būtinas glaudus bendradarbiavimas. Svarbu užtikrinti, kad atitinkami asmenys galėtų laiku gauti tinkamą informaciją;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti, kad socialinės apsaugos principai – vienodo požiūrio, sulyginimo ir sumavimo – vienašaliu lygmeniu būtų taikomi vienodai, reikia priimti šį nenumatytiems atvejams skirtą reglamentą;

(5)  kadangi šio reglamento tikslo, būtent užtikrinti, kad socialinės apsaugos principai – vienodo požiūrio, sulyginimo ir sumavimo – vienašaliu lygmeniu būtų taikomi vienodai, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų atsakomųjų veiksmų koordinavimo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kadangi, nesudarius susitarimo dėl išstojimo ir nepratęsus dvejų metų laikotarpio po Jungtinės Karalystės pranešimo dėl išstojimo iš Sąjungos, Sutartys nustos būti taikomos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje 2019 m. kovo 30 d. ir kadangi būtina užtikrinti teisinį tikrumą, buvo nuspręsta, kad tikslinga taikyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, nebent iki tos dienos būtų įsigaliojęs su Jungtine Karalyste sudarytas Susitarimas dėl išstojimo,

(6)  šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, nebent iki tos datos įsigaliotų su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo,

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Asmenys, kuriems taikomas šis reglamentas

Asmenys, kuriems taikomas šis reglamentas

Reglamentas taikomas šiems asmenims:

Reglamentas taikomas šiems asmenims:

a)  valstybės narės piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, kuriems iki 2019 m. kovo 30 d. situacijose, susijusiose su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (toliau – Jungtinė Karalystė), yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, taip pat jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims;

a)  valstybės narės piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, kuriems iki šio reglamento taikymo pradžios dienos situacijose, susijusiose su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (toliau – Jungtinė Karalystė), yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, taip pat jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims;

b)  Jungtinės Karalystės piliečiams, kuriems iki 2019 m. kovo 30 d. yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, taip pat jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims.

b)  Jungtinės Karalystės piliečiams, kuriems iki šio reglamento taikymo pradžios dienos yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, taip pat jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Vienodas požiūris

Vienodas požiūris

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 4 straipsnyje nustatytas vienodo požiūrio principas taikomas šio reglamento 2 straipsnyje nurodytiems asmenims, kai kalbama apie faktus ir įvykius, įvykusius Jungtinėje Karalystėje iki 2019 m. kovo 30 d.

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 4 straipsnyje nustatytas vienodo požiūrio principas taikomas šio reglamento 2 straipsnyje nurodytiems asmenims, kai kalbama apie bet kokią situaciją, susidariusią iki šio reglamento taikymo pradžios dienos.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Sulyginimas ir sumavimas

Sulyginimas ir sumavimas

1.  Reglamento (EB) Nr. 883/2004 5 straipsnyje nustatytas sulyginimo principas taikomas Jungtinėje Karalystėje iki 2019 m. kovo 30 d. gautoms išmokoms ar pajamoms bei iki tos dienos įvykusiems faktams arba įvykiams.

1.  Reglamento (EB) Nr. 883/2004 5 straipsnyje nustatytas sulyginimo principas taikomas Jungtinėje Karalystėje iki šio reglamento taikymo pradžios dienos gautoms išmokoms ar pajamoms bei iki tos dienos įvykusiems faktams arba įvykiams.

2.  Reglamento (EB) Nr. 883/2004 6 straipsnyje nustatytas sumavimo principas taikomas iki 2019 m. kovo 30 d. pasibaigusiems draudimo, darbo, savarankiško darbo arba gyvenimo Jungtinėje Karalystėje laikotarpiams.

2.  Reglamento (EB) Nr. 883/2004 6 straipsnyje nustatytas sumavimo principas taikomas iki šio reglamento taikymo pradžios dienos pasibaigusiems draudimo, darbo, savarankiško darbo arba gyvenimo Jungtinėje Karalystėje laikotarpiams.

3.  Taikomos visos kitos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 nuostatos, reikalingos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytiems principams įgyvendinti.

3.  Taikomos visos kitos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 nuostatos, reikalingos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytiems principams įgyvendinti.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 a straipsnis

 

Ryšys tarp šio reglamento ir kitų koordinavimo priemonių

 

1.  Šiuo reglamentu nedaroma poveikio esamoms socialinės apsaugos konvencijoms ir Jungtinės Karalystės ir vienos ar daugiau valstybių narių susitarimams, atitinkantiems Reglamento (EB) Nr. 883/2004 8 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 9 straipsnio nuostatas.

 

2.  Šiuo reglamentu nedaroma poveikio esamoms socialinės apsaugos konvencijoms ir Jungtinės Karalystės ir vienos ar daugiau valstybių narių susitarimams, sudarytiems po dienos, kurią Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį, ir apimantiems laikotarpį iki šio reglamento taikymo pradžios dienos su sąlyga, kad jais įgyvendinami 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti principai, pagal juos taikomos šio reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos nuostatos, jie yra grindžiami Reglamento (EB) Nr. 883/2004 principais ir atitinka jo esmę.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 b straipsnis

 

Pranešimas

 

Praėjus vieniems metams nuo taikymo pradžios dienos, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje visų pirma nagrinėjamos atitinkamiems asmenims kylančios praktinės problemos, įskaitant problemas, kylančias dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo tęstinumo trūkumo.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pirmiausia atkreipkite dėmesį į tai, kad pranešimo turinys yra visiškai suderintas su Nuolatinių atstovų komiteto gauto laiško priede pateiktu tekstu (jį galima rasti EMPL komiteto tinklalapyje 2019 m. vasario 26 d. posėdžio dokumente)(1). Tame laiške Nuolatinių atstovų komitetas tvirtina, kad jis gali „patvirtinti, kad, jei Europos Parlamentas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnio 3 dalį priimtų savo poziciją per pirmąjį svarstymą ta redakcija, kuri pateikta šio laiško priedo kompromisiniame tekste (su sąlyga, kad tekstą peržiūrės abiejų institucijų teisininkai lingvistai), Taryba pagal SESV 294 straipsnio 4 dalį patvirtintų Europos Parlamento poziciją ir aktas bus priimtas ta redakcija, kuri atitinka Europos Parlamento poziciją.“

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Todėl, jei Susitarimas dėl išstojimo nebus ratifikuotas, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo dienos) Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos pirminė ir antrinė teisė. Dėl šio priežasties esami reglamentai, susiję su socialinės apsaugos koordinavimu, nuo tos dienos nebus taikomi santykiuose tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės.

Komisijos pasiūlyto reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, tikslas – sumažinti tam tikrą neigiamą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį, jeigu nebus priimta jokių sprendimų, dėl kurių būtų susitarta su Jungtine Karalyste.

Reglamentu siekiama užtikrinti Sąjungos piliečių socialinės apsaugos teises, atsižvelgiant į faktus ar įvykius ir laikotarpius, kurie pasibaigė iki išstojimo dienos ir kurie susiję su Jungtine Karalyste. Šias teises turėtų išlaikyti ir kiti susiję asmenys, iki išstojimo dienos atsidūrę tokiose situacijose, kuriems kitu atveju būtų taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 (asmenys be pilietybės, pabėgėliai, taip pat visų anksčiau nurodytų kategorijų asmenų šeimos nariai ir maitintojo netekę asmenys).

Reglamente nenumatyta jokia teisė į išmokas po 2019 m. kovo 29 d., nes kol kas nėra jokio oficialaus ES ir Jungtinės Karalystės susitarimo dėl tokios situacijos. Tai kelia didžiulį susirūpinimą asmenims, kurių teisės ir teisės į išmokas pasikeis 2019 m. kovo 30 d., jei nebus pasiektas ES ir Jungtinės Karalystės susitarimas.

Atsižvelgiant į tai, kad piliečių teisių, susijusių su Jungtinės Karalystės pasiūlymu išvykti iš ES, apsauga yra aiškus Europos Parlamento prioritetas, pranešėjai mano, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus ir skubus, nes akivaizdu, kad reikia užtikrinti įgytas tarpvalstybines socialinės apsaugos teises tų asmenų, kuriems poveikį daro Jungtinės Karalystės sprendimas palikti ES. Pranešėjams pirmiausia rūpi užtikrinti tikrumą netikrumo laikais, todėl siekiama kuo skubiau pasiekti kuo geriausią susitarimą (institucijose ir tarp jų). Siekiant padėti greitai susitarti su Taryba, šiam pasiūlymui pateikiami tik keli pakeitimai. Vienas iš reglamento rezoliucinės dalies pakeitimų yra techninio pobūdžio, jis apima procedūrą, susijusią su valstybėmis narėmis, ir įsigaliojimo datą, kuri idealiu atveju turėtų sutapti su Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES data.

Pranešėjų pasiūlytais konstatuojamųjų dalių pakeitimais siekiama užtikrinti, kad būtų parengta Komisijos ataskaita Parlamentui ir Tarybai, kad būtų nustatytos ir išspręstos visos problemos, kylančios įgyvendinant šį reglamentą. Taip pat norime užtikrinti, kad būtų lengvai pateikiami visi kiti būtini teisės aktai, pavyzdžiui, dėl kitų grupių, kurias gali reikėti įtraukti. Taip pat aišku, kad susijusiems asmenims turės būti laiku teikiama tiksli informacija, kad jie galėtų apsaugoti savo teises ir jomis naudotis, o dėl to galėtų padidėti atsakingų tarnybų paklausa.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union

Nuorodos

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Pateikimo EP data

30.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Svarstymas komitete

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Priėmimo data

26.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jens Gieseke, Paul Tang

Pateikimo data

4.3.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 7 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika