Procedūra : 2019/0019(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0161/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0161/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.16

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0180

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 209kWORD 83k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referenti: Marian Harkin, Jean Lambert

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0053),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 48. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0039/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0161/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Šī regula neskar spēkā esošas sociālā nodrošinājuma konvencijas un nolīgumus starp Apvienoto Karalisti un vienu vai vairākām dalībvalstīm, kuri atbilst Regulas (EK) Nr. 883/2004 8. pantam un Regulas (EK) Nr. 987/2009 9. pantam. Šī regula neskar iespēju Savienībai vai dalībvalstīm veikt pasākumus, kas attiecas uz administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu ar Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm un kas ir nepieciešami, lai varētu īstenot šīs regulas principus. Turklāt šī regula neskar nekādu Savienības vai dalībvalstu kompetenci slēgt sociālā nodrošinājuma konvencijas un nolīgumus ar trešām valstīm vai ar Apvienoto Karalisti attiecībā uz laikposmu pēc dienas, kurā tiek pārtraukta Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Šī regula neskar nekādas tiesības, kuras iegūtas vai kuru ieguve norisinās saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem laikposmā pirms šīs regulas piemērošanas dienas. Šādu tiesību aizsargāšanai un uzturēšanai ir nepieciešama laba sadarbība. Ir svarīgi nodrošināt, lai attiecīgajām personām laikus būtu pieejama atbilstoša informācija.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai panāktu, ka sociālā nodrošinājuma principi – vienlīdzīga attieksme, pielīdzināšana un summēšana – tiek piemēroti vienoti un vienpusēji, ir nepieciešams ieviest šo ārkārtas pasākumu regulu.

(5)  Tā kā šīs regulas mērķi, proti, panākt sociālā nodrošinājuma principu — vienlīdzīgas attieksmes, pielīdzināšanas un summēšanas principu — vienotu un vienpusēju piemērošanu, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, bet gan to atbildes pasākumu koordinēšanas dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz tikai tos pasākumus, kas ir nepieciešami minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ņemot vērā to, ka izstāšanās līguma neesamības vai divu gadu laikposma pēc Apvienotās Karalistes paziņojuma par nodomu izstāties no Savienības nepagarināšanas gadījumā 2019. gada 30. martā tiks pārtraukta Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē, un ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt juridisko noteiktību, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 “Par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā” 4. pantā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Šī regula būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē, ja vien līdz minētajam datumam nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti,

(6)  Šai regulai steidzamības kārtā būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tā būtu jāpiemēro, sākot no dienas, kas seko dienai, kurā Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē, ja vien līdz minētajai dienai nebūs stājies spēkā ar Apvienoto Karalisti noslēgts izstāšanās līgums,

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. pants

2. pants

Personas, uz kurām attiecas regula

Personas, uz kurām attiecas regula

Šo regulu piemēro šādām personām:

Šo regulu piemēro šādām personām:

a)  dalībvalsts valstspiederīgie, bezvalstnieki un bēgļi, uz kuriem attiecas vai ir attiekušies vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību akti un kuri ir vai ir bijuši situācijā, kurā līdz 2019. gada 30. martam ir iesaistīta Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“Apvienotā Karaliste”), kā arī viņu ģimenes locekļi un apgādnieku zaudējušās personas;

a)  dalībvalsts valstspiederīgie, bezvalstnieki un bēgļi, uz kuriem attiecas vai ir attiekušies vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību akti un kuri ir vai ir bijuši situācijā, kurā ir iesaistīta Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“Apvienotā Karaliste”), pirms šīs regulas piemērošanas dienas, kā arī viņu ģimenes locekļi un apgādnieku zaudējušās personas;

b)  Apvienotās Karalistes valstspiederīgie, uz kuriem līdz 2019. gada 30. martam attiecas vai ir attiekušies vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību akti, kā arī viņu ģimenes locekļi un apgādnieku zaudējušās personas.

b)  Apvienotās Karalistes valstspiederīgie, uz kuriem attiecas vai ir attiekušies vienas vai vairāku dalībvalstu tiesību akti pirms šīs regulas piemērošanas dienas, kā arī viņu ģimenes locekļi un apgādnieku zaudējušās personas.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

Vienlīdzīga attieksme

Vienlīdzīga attieksme

Regulas (EK) Nr. 883/2004 4. pantā minēto vienlīdzīgas attieksmes principu piemēro šīs regulas 2. pantā minētajām personām attiecībā uz faktiem vai notikumiem, kas Apvienotajā Karalistē notikuši pirms 2019. gada 30. marta.

Regulas (EK) Nr. 883/2004 4. pantā minēto vienlīdzīgas attieksmes principu piemēro šīs regulas 2. pantā minētajām personām attiecībā uz jebkādu situāciju, kas notikusi pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Pielīdzināšana un summēšana

Pielīdzināšana un summēšana

1.  Regulas (EK) Nr. 883/2004 5. pantā paredzēto pielīdzināšanas principu piemēro attiecībā uz pabalstiem un ieņēmumiem, kā arī faktiem vai notikumiem, kas Apvienotajā Karalistē notikuši pirms 2019. gada 30. marta.

1.  Regulas (EK) Nr. 883/2004 5. pantā paredzēto pielīdzināšanas principu piemēro attiecībā uz pabalstiem un ieņēmumiem, kā arī faktiem vai notikumiem, kas Apvienotajā Karalistē notikuši pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

2.  Regulas (EK) Nr. 883/2004 6. pantā paredzēto summēšanas principu piemēro attiecībā uz apdrošināšanas, nodarbinātības, pašnodarbinātības vai dzīvesvietas periodiem Apvienotajā Karalistē pirms 2019. gada 30. marta.

2.  Regulas (EK) Nr. 883/2004 6. pantā paredzēto summēšanas principu piemēro attiecībā uz apdrošināšanas, nodarbinātības, pašnodarbinātības vai dzīvesvietas periodiem Apvienotajā Karalistē pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

3.  Piemēro visus citus Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šā panta 1. un 2. punktā noteiktos principus.

3.  Piemēro visus citus Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šā panta 1. un 2. punktā noteiktos principus.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Šīs regulas un citu koordinācijas instrumentu saistība

 

1.  Šī regula neskar spēkā esošās sociālā nodrošinājuma konvencijas un nolīgumus starp Apvienoto Karalisti un vienu vai vairākām dalībvalstīm, kuri atbilst Regulas (EK) Nr. 883/2004 8. pantam un Regulas (EK) Nr. 987/2009 9. pantam.

 

2.  Šī regula neskar sociālā nodrošinājuma konvencijas un nolīgumus, kas starp Apvienoto Karalisti un vienu vai vairākām dalībvalstīm noslēgti pēc dienas, kurā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu tiek pārtraukta Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē, un kas attiecas uz laikposmu pirms šīs regulas piemērošanas dienas, ar nosacījumu, ka ar tiem tiek īstenoti šīs regulas 5. panta 1. un 2. punktā noteiktie principi un piemēroti 5. panta 3. punktā minētie noteikumi un ka tie ir balstīti uz Regulas (EK) Nr. 883/2004 principiem un atbilst tās būtībai.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b pants

 

Ziņojums

 

Vienu gadu pēc piemērošanas dienas Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Ziņojumā jo īpaši aplūko praktiskās problēmas, kas radušās attiecīgajām personām, tostarp problēmas, kuras rada sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas nepārtrauktības trūkums.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PASKAIDROJUMS

Vispirms, lūdzu, ņemiet vērā to, ka ziņojuma saturs ir precīzi saskaņots ar tekstu, kas ir iekļauts Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) saņemtās vēstules pielikumā (atrodams EMPL komitejas tīmekļa vietnē pie 2019. gada 26. februāra sanāksmes dokumentiem)(1). Šajā vēstulē COREPER apgalvo, ka tā var apstiprināt to, ka gadījumā, ja Eiropas Parlaments pieņems savu nostāju pirmajā lasījumā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 294. panta 3. punktu tajā pašā redakcijā, kādā tā ir izklāstīta šīs vēstules pielikumā iekļautajā kompromisa paketē, kura ir pakļauta abu iestāžu juristu lingvistu veiktai pārskatīšanai, Padome saskaņā ar LESD 294. panta 4. punktu apstiprinās Eiropas Parlamenta nostāju, un akts tiks pieņemts redakcijā, kas atbilst Eiropas Parlamenta nostājai.

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par savu nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. Tādējādi, ja vien netiks ratificēts izstāšanās līgums, Savienības primāro un sekundāro tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta vairs nebūs piemērojams. Līdz ar to Savienības un Apvienotās Karalistes attiecībās no minētā datuma netiks piemēroti spēkā esošie noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu.

Komisijas ierosinātās regulas par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības mērķis ir mazināt dažas negatīvās sekas, ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, ja ar Apvienoto Karalisti nebūs panākta vienošanās par jebkādiem risinājumiem.

Regulas mērķis ir nodrošināt, ka Savienības pilsoņi saglabā savas sociālā nodrošinājuma tiesības, kas saistītas ar faktiem vai notikumiem, kuri notikuši pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās dienas, un periodiem, kuri ir beigušies pirms šīs izstāšanās dienas un kuros ir iesaistīta Apvienotā Karaliste. Arī citām attiecīgām personām, uz kurām pretējā gadījumā attiektos Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009 (bezvalstnieki, bēgļi, kā arī visu iepriekšminēto kategoriju ģimenes locekļi un apgādnieku zaudējušās personas), šīs tiesības šādās situācijās tiek saglabātas.

Regulā nav paredzētas nekādas tiesības pēc 2019. gada 29. marta, jo pagaidām nav oficiāla nolīguma starp ES un Apvienoto Karalisti par šo situāciju. Tas rada milzīgas bažas tiem, kuru tiesības un maksājumtiesības mainīsies 2019. gada 30. martā, ja starp ES un Apvienoto Karalisti netiks panākta vienošanās.

Ņemot vērā to, ka pilsoņu tiesību aizsardzība saistībā ar Apvienotās Karalistes ierosināto izstāšanos no ES ir skaidra Eiropas Parlamenta prioritāte, referenti uzskata, ka šis priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs un steidzams, jo ir skaidra nepieciešamība aizsargāt iegūtās pārrobežu sociālā nodrošinājuma tiesības personām, kuras skar Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no ES. Referentu pirmais nodoms ir viest skaidrību nenoteiktības laikā, tādēļ mērķis ir pēc iespējas ātrāk atrast labāko iespējamo vienošanos (iestādēs un starp iestādēm). Lai palīdzētu ātri panākt vienošanos ar Padomi, priekšlikumam ir iesniegts tikai neliels grozījumu skaits. Viens grozījums regulas rezolutīvajā daļā ir tehnisks, aptverot procedūru attiecībā uz dalībvalstīm un spēkā stāšanās dienu, kurai ideālā gadījumā būtu jāsakrīt ar datumu, kad Apvienotā Karaliste izstājas no ES, lai nodrošinātu netraucētu tvērumu.

Referentu ierosinātie apsvērumu grozījumi paredz nodrošināt, ka Komisija sniegs ziņojumu Parlamentam un Padomei, lai visas problēmas, kas izriet no šīs regulas īstenošanas, tiktu identificētas un atrisinātas. Mēs vēlamies arī būt pārliecināti, ka jebkuru citu nepieciešamu tiesību aktu var ierosināt viegli, piemēram, attiecībā uz citām grupām, kas varētu būt jāiekļauj. Ir arī skaidrs, ka attiecīgajām personām būs jāsaņem savlaicīga un precīza informācija, lai palīdzētu viņām aizsargāt savas tiesības un maksājumtiesības, kā rezultātā varētu palielināties pieprasījums pēc atbildīgajiem dienestiem.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

Atsauces

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.1.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Izskatīšana komitejā

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Pieņemšanas datums

26.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jens Gieseke, Paul Tang

Iesniegšanas datums

4.3.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. martsJuridisks paziņojums