Procedura : 2019/0019(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0161/2019

Teksty złożone :

A8-0161/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0180

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 211kWORD 82k
4.3.2019
PE 634.627v02-00 A8-0161/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Współsprawozdawczynie: Marian Harkin, Jean Lambert

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

(COM(2019)0053 – C8‑0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0053),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0039/2019),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0161/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza obowiązujących konwencji i umów dotyczących zabezpieczenia społecznego zawartych między Zjednoczonym Królestwem a co najmniej jednym państwem członkowskim, które są zgodne z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i art. 9 rozporządzenia (WE) nr 987/2009. Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości przyjęcia przez Unię lub państwa członkowskie środków dotyczących współpracy administracyjnej i wymiany informacji z właściwymi instytucjami w Zjednoczonym Królestwie w celu nadania skuteczności zasadom niniejszego rozporządzenia. Ponadto niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla właściwości Unii lub państw członkowskich do zawierania z państwami trzecimi lub ze Zjednoczonym Królestwem konwencji i umów dotyczących zabezpieczenia społecznego, odnoszących się do okresu po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich praw nabytych lub nabywanych zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego w okresie przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Do zapewnienia ochrony i utrzymania w mocy tych praw niezbędna jest dobra współpraca. Ważne jest dopilnowanie, by zainteresowane osoby otrzymały w stosownym czasie odpowiednie informacje.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zapewnić jednolite jednostronne stosowanie zasad zabezpieczenia społecznego dotyczących równego traktowania osób, równego traktowania świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń oraz sumowania okresów, konieczne jest przyjęcie niniejszego rozporządzeniasprawie planu awaryjnego.

(5)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie jednolitego jednostronnego stosowania zasad zabezpieczenia społecznego dotyczących równego traktowania osób, równego traktowania świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń oraz sumowania okresów, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, a ze względu na skoordynowaną reakcję możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z określoną w tym artykule zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Z uwagi na fakt, że w przypadku braku umowy o wystąpieniu lub w razie nieprzedłużenia okresu dwóch lat po powiadomieniu przez Zjednoczone Królestwo o zamiarze wystąpienia, z dniem 30 marca 2019 r. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, a także mając na uwadze potrzebę zagwarantowania pewności prawa, należy przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestaną być stosowane do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, chyba że przed tą datą wejdzie w życie umowa o wystąpieniu ze Zjednoczonym Królestwem,

(6)  Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz powinno zacząć obowiązywać od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestaną być stosowane do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, chyba że przed tą datą wejdzie w życie umowa o wystąpieniu ze Zjednoczonym Królestwem.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Zakres podmiotowy

Zakres podmiotowy

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących osób:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących osób:

a)  obywatele państwa członkowskiego, bezpaństwowcy i uchodźcy, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego i którzy znajdują się lub znajdowali w sytuacji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) przed dniem 30 marca 2019 r., a także członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu po ich śmierci;

a)  obywatele państwa członkowskiego, bezpaństwowcy i uchodźcy, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego i którzy znajdują się lub znajdowali w sytuacji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) przed dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a także członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu po ich śmierci;

b)  obywatele Zjednoczonego Królestwa, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego przed dniem 30 marca 2019 r., a także członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu po ich śmierci.

b)  obywatele Zjednoczonego Królestwa, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego przed dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a także członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu po ich śmierci.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Równe traktowanie osób

Równe traktowanie osób

W odniesieniu do okoliczności lub zdarzeń zaistniałych w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 30 marca 2019 r., do osób, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, zastosowanie ma zasada równego traktowania określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

W odniesieniu do wszelkiego rodzaju sytuacji zaistniałych przed dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, do osób, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, zastosowanie ma zasada równego traktowania określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń i sumowanie okresów

Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń i sumowanie okresów

1.  Do świadczeń lub dochodów uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 30 marca 2019 r. oraz okoliczności lub zdarzeń zaistniałych w tym państwie przed tym dniem zastosowanie ma zasada równego traktowania świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń określona w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

1.  Do świadczeń lub dochodów uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie przed dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia oraz okoliczności lub zdarzeń zaistniałych w tym państwie przed tym dniem zastosowanie ma zasada równego traktowania świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń określona w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

2.  Do okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, samozatrudnienia lub zamieszkania przebytych w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 30 marca 2019 r. zastosowanie ma zasada sumowania okresów określona w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

2.  Do okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, samozatrudnienia lub zamieszkania spełnionych w Zjednoczonym Królestwie przed dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zastosowanie ma zasada sumowania okresów określona w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

3.  Zastosowanie mają wszelkie inne przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009 niezbędne do nadania skuteczności zasadom określonym w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

3.  Zastosowanie mają wszelkie inne przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009 niezbędne do nadania skuteczności zasadom określonym w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Relacje między niniejszym rozporządzeniem a innymi instrumentami koordynacji

 

1.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza obowiązujących konwencji i umów dotyczących zabezpieczenia społecznego zawartych między Zjednoczonym Królestwem a co najmniej jednym państwem członkowskim, które są zgodne z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i art. 9 rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

 

2.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza konwencji i umów dotyczących zabezpieczenia społecznego między Zjednoczonym Królestwem a co najmniej jednym państwem członkowskim zawartych po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, oraz obejmujących okres do dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że nadają skuteczność zasadom określonym w art. 5 ust. 1 i 2, stosują przepisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, opierają się na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 i są zgodne z jego duchem.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

 

Sprawozdanie

 

Po roku od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to będzie w szczególności dotyczyć praktycznych problemów napotkanych przez zainteresowane osoby, w tym problemów wynikających z braku ciągłości koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


UZASADNIENIE

Na wstępie proszę zauważyć, że treść sprawozdania dokładnie odpowiada tekstowi w załączniku do pisma otrzymanego od Coreper (który znajduje się na stronie internetowej komisji EMPL w dokumencie z posiedzenia z dnia 26 lutego 2019 r.)(1). Coreper stwierdza w swoim piśmie, że jest „w stanie potwierdzić, iż jeżeli Parlament Europejski przyjmie swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, zgodnie z art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w brzmieniu zawartym w pakiecie kompromisowym znajdującym się w załączniku do niniejszego dokumentu (z zastrzeżeniem weryfikacji przez prawników lingwistów obu instytucji), Rada, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE, zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego i przedmiotowy akt zostanie przyjęty w brzmieniu odpowiadającym stanowisku Parlamentu Europejskiego.”

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo zawiadomiło o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W związku z tym od dnia 30 marca 2019 r. prawo pierwotne i prawo wtórne Unii przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, chyba że zostanie ratyfikowana umowa o wystąpieniu. W związku z tym od tej daty nie będą miały zastosowania obowiązujące w stosunkach między Unią a Zjednoczonym Królestwem przepisy dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego.

Celem zaproponowanego przez Komisję rozporządzenia w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej jest złagodzenie niektórych negatywnych skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii w razie braku rozwiązań uzgodnionych ze Zjednoczonym Królestwem.

Rozporządzenie ma na celu zagwarantowanie obywatelom Unii uprawnień w zakresie zabezpieczenia społecznego wynikających z faktów lub zdarzeń, które miały miejsce przed datą wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, oraz odnoszących się do okresów zakończonych przed tą datą. Również w przypadku innych odnośnych osób objętych na innej podstawie zakresem stosowania rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i 987/2009 (bezpaństwowcy, uchodźcy, a także członkowie rodziny i osoby pozostałe przy życiu po śmierci żywiciela), uprawnienia te pozostają w mocy.

Rozporządzenie nie przewiduje żadnych uprawnień po 29 marca 2019 r., ponieważ UE i Zjednoczone Królestwo nie zawarły jeszcze oficjalnego porozumienia w tej sprawie. Budzi to ogromne obawy wśród osób, których prawa i uprawnienia ulegną w dniu 30 marca 2019 r. zmianie, o ile UE i Zjednoczone Królestwo nie dojdą do porozumienia.

Biorąc pod uwagę, że ochrona praw obywateli związana z proponowanym przez Zjednoczone Królestwo wyjściem z UE stanowi dla Parlamentu Europejskiego oczywisty priorytet, sprawozdawczynie uważają, że wniosek ten jest niezwykle istotny i pilny, ponieważ istnieje wyraźna potrzeba zagwarantowania nabytych praw transgranicznych do zabezpieczenia społecznego tych osób, których dotyczy decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE. Sprawozdawczynie troszczą się przede wszystkim o to, by dać pewność w czasach niepewności, a zatem za cel obrały jak najszybsze zawarcie porozumienia najlepszego z możliwych (w obrębie instytucji i między instytucjami). Aby przyczynić się do szybkiego osiągnięcia porozumienia z Radą, do wniosku złożono jedynie niewielką liczbę poprawek. Jedyna poprawka dotycząca części normatywnej rozporządzenia ma charakter techniczny, gdyż dotyczy procedury w odniesieniu do państw członkowskich i daty wejścia w życie, co w idealnym przypadku powinno zbiegać się z datą wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w celu zapewnienia „niezauważalnego” przejścia od jednego systemu do drugiego.

Sprawozdawczynie zaproponowały poprawki do motywów z myślą o dopilnowaniu, by Komisja sporządziła sprawozdanie dla Parlamentu i Rady, tak aby wszelkie problemy wynikające z wdrożenia niniejszego rozporządzenia zostały zidentyfikowane i rozwiązane. Chcemy również mieć pewność, że będą mogły zostać bezproblemowo przedstawione wszelkie inne niezbędne akty prawne, na przykład dotyczące innych grup, które trzeba będzie w nich uwzględnić. Jasne jest również, że zainteresowane osoby będą musiały otrzymać w stosownym czasie dokładne informacje, co pomoże im bronić przysługujących im praw i uprawnień oraz z nich korzystać, a może zwiększyć obciążenie pracą właściwych służb.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD)

Data przedstawienia w PE

30.1.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

30.1.2019

 

 

 

Sprawozdawczynie

       Data powołania

Marian Harkin

7.2.2019

Jean Lambert

7.2.2019

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.2.2019

19.2.2019

 

 

Data przyjęcia

26.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Lynn Boylan, Krzysztof Hetman, Alex Mayer, Ivari Padar, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jens Gieseke, Paul Tang

Data złożenia

4.3.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Ulrike Trebesius

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

EPP

Georges Bach, David Casa, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Paul Tang, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności