Процедура : 2018/2217(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0163/2019

Внесени текстове :

A8-0163/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Приети текстове :

P8_TA(2019)0294

ДОКЛАД     
PDF 233kWORD 72k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail (S2R) за финансовата 2017 година

(2018/2217(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мартина Длабайова

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail (S2R) за финансовата 2017 година

(2018/2217(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0106/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0163/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година

(2018/2217(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0106/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail(11), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0163/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие Shift2Rail, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година

(2018/2217(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0163/2019),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие Shift2Rail („съвместното предприятие“) беше създадено през юни 2014 г. за период от 10 години с Регламент № 642/2014(13);

Б.  като има предвид, че учредителните членове на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, и партньори от железопътния сектор (основни заинтересовани страни, в т.ч. производители на железопътно оборудване, железопътни дружества, управители на инфраструктури и изследователски центрове), като е предвидена възможност за участие в съвместното предприятие от други субекти като асоциирани членове;

В.  като има предвид, че целите на съвместното предприятие са: а) постигане на единно европейско железопътно пространство; б) повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система и стимулиране на нейните иновативни технологии и решения; в) осигуряване на замяната на автомобилния с други видове транспорт; както и г) запазване на водещата позиция на европейския железопътен сектор на световния пазар;

Г.  подчертава, че съвместното предприятие трябва да получи необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да постигне ефективно и ефикасно тези ключови цели;

Д.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през май 2016 г.;

Общи положения

1.  отбелязва, че докладът на Сметната палата относно отчетите на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2017 г. („докладът на Палатата“), дава вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  потвърждава, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2017 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че максималният размер на вноската на Съюза за дейностите на съвместно предприятие възлиза на 450 000 000 EUR и се финансира по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че членовете на съвместното предприятие от промишления сектор внасят средства, в размер на най-малко 470 000 000 EUR, които се състоят от най-малко 350 000 000 EUR парични и непарични вноски за оперативните дейности и административните разходи на съвместното предприятие, както и най-малко 120 000 000 EUR непарични вноски за допълнителните дейности на съвместното предприятие;

4.  припомня, че научните изследвания и иновациите не са изолиран процес, при който се използва просто правило за управление на процесите; подчертава следователно, че е от съществено значение измежду научноизследователските и иновационните проекти да бъдат набелязани онези от тях, които са в състояние да предложат новаторски решения на пазара; изтъква, че извършването на промени в Регламента за създаването на съвместното предприятие и в неговия устав ще бъдат много важни за бъдещото развитие на съвместното предприятие, за да се подобри неговата ефикасност; подчертава по-специално, че е необходимо да се предвиди използването на принципа на многогодишно финансиране и да се приемат гъвкави графици за публикуването на предложенията за проекти;

Бюджетно и финансово управление

5.  отбелязва, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността за финансовата 2017 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 68 600 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 44 100 000 EUR; подчертава, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 94% и 79%, което представлява ниско равнище, особено що се отнася до бюджетните кредити за плащания; отбелязва освен това, че повечето плащания, извършени от съвместното предприятие през 2017 г., представляват авансово финансиране на проекти по програма „Хоризонт 2020“, избрани по покани за представяне на предложения от 2017 г.; отбелязва, че неизползваните бюджетни кредити за плащания на съвместното предприятие от предходни години възлизат на 7,6 млн. евро; отбелязва, че според отговора на съвместното предприятие пълният размер се счита за предназначен за покриване на първото тримесечие на 2018 г. поради момента на извършване на плащането, от страна на Комисията;

6.  отбелязва, че от общо 411 500 000 EUR (което включва 398 000 000 EUR, като максимална парична вноска от Съюза, и 13 500 000 EUR парична вноска от членовете от промишления сектор за административните разходи на съвместното предприятие), към края на 2017 г. съвместното предприятие е поело задължения в размер на 158 800 000 EUR и извършило плащания в размер на 78 600 000 EUR (19,1% от разпределените средства) за изпълнението на първата вълна от проекти; това показва, че Съвместното предприятие понастоящем е сключило взаимозависими многогодишни договори за безвъзмездна финансова помощ и договори за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на 39% от програмата за изследвания и иновации на съвместното предприятие, в съответствие с неговата многогодишна работна програма;

7.  потвърждава факта, че от вноските в размер на 350 000 000 EUR, които трябваше да бъдат направени от членовете от промишления сектор за оперативните дейности и административните разходи на съвместното предприятие, в края на 2017 г., т.е. четири месеца след като съвместното предприятие стартира първите си проекти по „Хоризонт 2020“, членовете от промишления сектор са отчели непарични вноски в размер на 34 900 000 EUR за оперативни дейности, от които са сертифицирани 3 000 000 EUR; отбелязва, че управителният съвет е валидирал парични вноски за административните разходи на съвместното предприятие в размер на 4 900 000 EUR;

8.  изразява съжаление, че до крайния срок 31 януари 2018 г. никой от другите членове не е бил в състояние да получи сертифициране за своите разходи, свързани с непарични вноски за оперативни дейности и с непарични вноски за други дейности през 2017 г.; отбелязва, че прогнозите за непаричните вноски за оперативни дейности за 2017 г. възлизат на 21,3 милиона евро, което представлява положителна тенденция в съответствие с обичайната S-образна крива на управление на програмата; изразява задоволство, че декларираните от други членове в края на 2017 г. кумулативни непарични вноски за други дейности възлизат на 130,0 милиона евро, което е над минималната сума от 120,0 милиона евро, установена в съответствие с Регламента за създаването на съвместно предприятие;

9.  отбелязва, че към края на 2017 г. общият принос на членовете от промишления сектор възлиза на 169 800 000 EUR, в сравнение с паричния принос на Съюза, който възлиза на 83 200 000 EUR;

10.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие е подписало 17 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от поканите за представяне на предложения от 2017 г., и че стойността на дейностите в областта на изследванията и иновациите по съответните покани възлиза на 110 900 000 EUR, които следва да бъдат съфинансирани от съвместното предприятие в максимален размер до 60 100 000 EUR;

11.  отбелязва освен това, че членовете учредители, различни от Съюза, и асоциираните членове са се съгласили да ограничат своето искане за съфинансиране до 44,44% от общите разходи по проекта, което представлява най-ниският дял като цяло за програмата „Хоризонт 2020“; приветства факта, че 120 малки и средни предприятия (МСП) са участвали в поканата за представяне на предложения от 2017 г. и че 50 малки и средни предприятия са били одобрени за финансиране (25%);

Изпълнение

12.  приветства факта, че липсата на установени ключови показатели за ефективност (КПЕ) вече не е проблем в рамките на „Хоризонт 2020“; изразява съжаление, че все още не е на разположение информация относно третия набор от ключови показатели за ефективност (КПЕ) поради естеството на проектите; отбелязва призива на експертите за допълнителна дейност за мониторинг и анализ, като се прави ясно разграничение между действително постигнатите КПЕ в края на всяка година и прогнозните КПЕ;

13.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

14.  отбелязва със загриженост, че стойността на ефекта на лоста се е равнявала на 0,9 в края на 2016 г.; призовава съвместното предприятие да предприеме стъпки, за да достигне целевата стойност за ефекта на лоста за целия период от 2014—2020 г. в размер на 1,18;

15.  отбелязва, че експертите посочват, че съвместното предприятие вече е помогнало да се създаде приемственост и споделена обща визия за научните изследвания в областта на железопътния транспорт в рамките на железопътната общност; приветства факта, че освен това съвместното предприятие е спомогнало за изграждането на доверие между участниците, които иначе не биха имали възможност да споделят идеи и общи интереси извън търговския контекст; отбелязва, че присъствието на железопътните оператори в съвместното предприятие следва да бъде засилено с течение на времето;

16.  отбелязва становището на експертите, че съществува известна опасност съвместното предприятие да се счита за „затворен клуб“, отчасти по исторически причини, които остават в съзнанието на хората; призовава съвместното предприятие да разгледа този въпрос, както и да се постигне напредък и изгради доверие, особено чрез отворените процеси за подбор на бъдещи теми за иновации и нови партньори;

Подбор и назначаване на персонал

17.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие е назначило 7 служители в съответствие със своето щатно разписание: юридически служител, административен и финансов сътрудник, служител в областта на оперативната дейност и безвъзмездните средства и четирима ръководители на програми;

18.  отбелязва, че в края на 2017 г. персоналът на съвместното предприятие се е състоял от 20 служители, от 23-мата предвидени в щатното разписание;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че съвместното предприятие е въвело надеждни процедури за предварителен контрол, основани на финансови и оперативни документни проверки, докато Общата одитна служба към Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията („Общата одитна служба“) отговаря за последващия одит на заявленията за проектни разходи в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва освен това, че положението в края на 2017 г. покачва, че най-важните стандарти за вътрешен контрол като цяло се прилагат, но някои действия са все още незавършени; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното изпълнение;

20.  приветства готовността на съвместното предприятие да пристъпи към опростяване на административните процедури през 2018 г. чрез прилагане на пилотната еднократна финансова помощ в ограничена рамка за контрол на програмата;

21.  отбелязва, че процентът остатъчни грешки за програмата „Хоризонт 2020“ е бил под прага на същественост според Сметната палата („Палатата“), като възлиза на 1,44%, въпреки че се очаква той да се увеличи на около 2,24%, като се вземат предвид проектите на одитните доклади;

22.  отбелязва, че за последващите проверки през 2017 г. представителната извадка за съвместното предприятие е установена на 15 участия, които представляват 1,3 милиона евро по отношение на одобреното съфинансиране на съвместното предприятие; изразява съжаление, че не се посочва конкретен процент грешки във връзка с одитите, извършени за представителната извадка за съвместното предприятие;

23.  потвърждава факта, че Службата за вътрешен одит (IAS) изпълнява ролята на вътрешен одитор на съвместното предприятие и, във връзка с това, тя се отчита косвено пред управителния съвет и изпълнителния директор; отбелязва, че първата одитна мисия се състои в създаване на профил на риска на съвместното предприятие с цел създаване на тригодишен работен план за вътрешен одит; отбелязва, че стратегическият план за вътрешен одит на Службата за вътрешен одит за периода 2017—2019 г. беше представен през юни 2017 г. и че той ще подлежи на ежегодно преразглеждане;

24.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, съвместно с Общата служба за одит, стартира първия последващ одит на случайна извадка от междинни заявления за разходи по проекти в рамките на „Хоризонт 2020“; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит;

25.  отбелязва със съжаление, че в края на 2017 г. общите инструменти на Комисията за управление и мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“ не са приключили специфичните разработки, необходими за обработването на непаричните вноски на съвместното предприятие; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието по този въпрос;

26.  отбелязва, че е била извършена междинната оценка на Комисията относно оперативните дейности на съвместното предприятие в рамките на „Хоризонт 2020“, която обхваща периода от 2014 до 2016 г.; отбелязва, че е бил изготвен план за действие и той е приет от управителния съвет през юни 2018 г.; отбелязва, че някои действия вече за започнали и взема също така под внимание факта, че не всички препоръки ще бъдат разгледани в рамките на настоящата финансова рамкова програма;

Обществени поръчки, свързани с текущата дейност, и безвъзмездна финансова помощ

27.  отбелязва, че са били установени някои качествени недостатъци в откритата процедура на съвместното предприятие за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на услуги, свързани с комуникация и организиране на събития, с очакван бюджет от 1 200 000 EUR за 4 години; отбелязва въз основа на отговора на съвместното предприятие, че същото е решило да не въвежда изискване за минимален финансов капацитет, с цел да не възпира участието на МСП в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

Други въпроси

28.  приветства факта, че съвместното предприятие е изготвило собствена стратегия и план за действие за борба с измамите като корективно действие във връзка с основните коментари на Палатата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година;

29.   отбелязва, че съвместното предприятие е приело правила, уреждащи случаите на конфликт на интереси по отношение на своите членове, органи, служители и командировани служители, както и по отношение на членовете на неговия управителен съвет, и е въвело специална стратегия за борба с измамите, допълваща стратегията на „Хоризонт 2020“, включително оценка на рисковете и възможностите си;

30.  настоява относно значението на сътрудничеството между съвместното предприятие и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA); приветства участието на ERA в заседанията на управителния съвет на съвместното предприятие и в групите, изготвили многогодишния план за действие; отбелязва освен това, че съвместното предприятие е направило оценка на искането за научни изследвания и иновации, отправено от ERA, с цел да се избегне припокриването на дейности.

31.  приветства полезните взаимодействия на съвместното предприятие с други програми и фондове на Съюза, например пилотния проект „Стълба към върхови постижения“ на Европейския парламент, и приветства сътрудничеството с други имащи отношение проекти, като например SESAR или проекта „Rail Baltica“;

32.  приветства дейностите, предприети за повишаване на видимостта на съвместното предприятие онлайн; отбелязва преструктурирането на уебсайта, въвеждането на двумесечен информационен бюлетин, увеличаването на броя на посетителите, последователите в социалните медии и отзвука в пресата;

33.  приветства факта, че съвместното предприятие е въвело специална стратегия за борба с измамите, която допълва стратегията „Хоризонт 2020“ и включва оценка на рисковете и възможностите.

22.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година

(2018/2217(DEC))

Докладчик по становище: Иноченцо Леонтини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата, че операциите, свързани с отчетите на съвместното предприятие Shift2Rail („съвместното предприятие S2R“) за финансовата 2017 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че годишният бюджет на съвместното предприятие S2R за 2017 г. включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 68,6 милиона евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 44,1 милиона евро;

3.  отбелязва, че по отношение на оперативния бюджет съвместното предприятие S2R достига степен на изпълнение от 94% за бюджетните кредити за поети задължения и 79% за бюджетните кредити за плащания; отбелязва, че повечето плащания, извършени от съвместното предприятие през 2017 г., представляват авансово финансиране на проекти по програма „Хоризонт 2020“, избрани в рамките на покани за представяне на предложения от 2017 г.; отбелязва ниската степен (55,2%) на изпълнение на бюджетните кредити за плащания в дял 2 („Административни разходи“), което се дължи на използването на многогодишни рамкови договори; изразява съжаление, че съществуват слабости в процеса на планиране на бюджета и че средствата, които съвместното предприятие S2R не е използвало от предходната година, възлизат на около 7,6 милиона евро;

4.  изразява съжаление, че до крайния срок 31 януари 2018 г. никой от другите членове не е бил в състояние да получи сертифициране за своите разходи, свързани с непарични вноски за оперативни дейности и с непарични вноски за други дейности през 2017 г.; отбелязва, че прогнозите за непаричните вноски за оперативни дейности за 2017 г. възлизат на 21,3 милиона евро, което представлява положителна тенденция в съответствие с обичайната S-образна крива на управление на програмата; изразява задоволство, че декларираните от други членове в края на 2017 г. кумулативни непарични вноски за други дейности възлизат на 130,0 милиона евро, което е над минималната сума от 120,0 милиона евро, установена в съответствие с Регламента за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail;

5.  подчертава факта, че научните изследвания и иновациите в железопътния сектор са от решаващо значение за развитието на сигурен и конкурентоспособен в световен мащаб железопътен сектор и играят важна роля, за да се постигне значително намаляване на разходите през жизнения цикъл на системата за железопътен транспорт и значително увеличаване на капацитета на системата за железопътен транспорт, по отношение на нейната надеждност и точност, както и с цел да се премахнат оставащите технически пречки пред оперативната съвместимост и да се ограничат отрицателните външни фактори, свързани с транспорта; изтъква също така, че целите на съвместното предприятие S2R са постигане на единно европейско железопътно пространство и повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система; подчертава, че съвместното предприятие S2R трябва да получи необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да постигне ефективно и ефикасно тези важни цели;

6.  припомня, че научните изследвания и иновациите не са изолиран процес, при който се използва просто правило за управление на процесите; подчертава следователно, че е от съществено значение измежду научноизследователските и иновационните проекти да бъдат набелязани онези от тях, които са в състояние да предложат новаторски решения на пазара; изтъква, че извършването на промени в Регламента за създаването на съвместното предприятие S2R и в неговия устав ще бъде много важно за последващото развитие на съвместното предприятие S2R с цел повишаване на неговата ефикасност; подчертава по-специално, че е необходимо да се предвиди използването на принципа на многогодишно финансиране и да се приемат гъвкави графици за публикуването на предложенията за проекти;

7.  подчертава значението на сътрудничеството между съвместното предприятие S2R и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA); приветства участието на ERA в заседанията на управителния съвет на съвместното предприятие; отправя искане към съвместното предприятие S2R да предостави по-конкретна информация относно основните постижения на това сътрудничество в своя годишен отчет за дейността;

8.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие S2R е предоставило 17 пъти безвъзмездни средства в резултат на поканата от 2017 г., отправена през ноември 2016 г. за съфинансиране от съвместното предприятие S2R със сума в размер до 60,1 милиона евро; отбелязва освен това, че членовете учредители, различни от Съюза, и асоциираните членове са се съгласили да ограничат своето искане за съфинансиране до 44,44% от общите разходи по проекта, което представлява най-ниският дял като цяло за програмата „Хоризонт 2020“; приветства факта, че 120 малки и средни предприятия (МСП) са участвали в поканата от 2017 г. и че 50 МСП са били одобрени за финансиране (25%);

9.  приветства готовността на съвместното предприятие S2R да пристъпи към опростяване на административните процедури през 2018 г. чрез прилагане на пилотната еднократна финансова помощ в ограничена рамка за контрол на програмата;

10.  отбелязва, че за последващите проверки през 2017 г. представителната извадка за съвместното предприятие S2R е установена на 15 участия, които представляват 1,3 милиона евро по отношение на одобреното съфинансиране на съвместното предприятие S2R; изразява съжаление, че не се посочва конкретен процент грешки във връзка с одитите, извършени за представителната извадка за съвместното предприятие S2R;

11.  приветства факта, че съвместното предприятие S2R е изготвило собствена стратегия и план за действие за борба с измамите като корективно действие във връзка с основните коментари на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година;

12.  отбелязва, че съвместното предприятие S2R е приело правила, уреждащи случаите на конфликт на интереси по отношение на своите членове, органи, служители и командировани служители, както и по отношение на членовете на управителния съвет на S2R, и е въвело специална стратегия за борба с измамите, допълваща стратегията на „Хоризонт 2020“, включително оценка на рисковете и възможностите си;

13.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие S2R във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие S2R за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Christelle Lechevalier, Julie Ward

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 10.

(2)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9.

(6)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(7)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 10.

(8)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9.

(12)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(13)

  Регламент (ЕС) № 642/2014 на Съвета от 16 юни 2014 година за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail (OВ L 177, 17.6.2014 г., стр. 9).

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност